Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Minatol Top Glass Forte. Revideret dato: Katalog-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Minatol Top Glass Forte. Revideret dato: Katalog-nr."

Transkript

1 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen Vaskemiddel rengøringsmiddel. Kun til erhvervsmæssigt brug 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Virksomhed: Headquarter Gade: Steinackerstr. 62 By: CH-8302 Kloten Telefon: +41 (0) Kontaktperson: Head Regulatory Telefon: +41 (0) Internet: Informationsgivende afdeling: BU Chemicals / Regulatory Mobile Nødtelefon: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Forordning (EF) nr. 1272/2008 Risikosætninger: Forårsager alvorlig øjenirritation Mærkningselementer Forordning (EF) nr. 1272/2008 Signalord: Piktogrammer: Advarsel Im Notfall (CH): (Tel. 145) (Toxikologisches Zentrum) Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedssætninger P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp Andre farer Ingen særligt nævneværdige farer. Vær i ethvert tilfælde opmærksom på sikkerhedsinformationens data. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger

2 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 2 af 8 Farlige komponenter EF-nr. Indeksnr. REACH-nr. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Mængde propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol 10 - < 15 % Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H butoxy-2-propanol 1 - < 5 % Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H319 H propoxy-2-propanol 1 - < 5 % Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2; H226 H319 Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16. Indholdsmærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 parfume. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Hvis det indåndes Sørg for frisk luft. I tilfælde af hudkontakt Vask grundigt med vand. Tilsmudset tøj skal skiftes. I tilfælde af øjenkontakt Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved indtagelse Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Skyl munden grundigt med rigeligt vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) efter indtagelse og søg omgående lægehjælp Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hidtil ingen symptomer kendt Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Symptomatisk behandling. Kan udløse allergisk reaktion. Ved tegn på allergiske reaktioner særligt i åndedrætsområdet bør der omgående tilkaldes en læge. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Vandsprøjtestråle, Kuldioxid (CO2), Skum, Slukningspulver Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften Anvisninger for brandmandskab I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

3 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 3 af 8 Andre informationer Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Fjern antændelseskilder Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Lad ikke produktet nå ukontrolleret ud i miljøet. Eksplosionsfare 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse Henvisning til andre punkter Sikker håndtering: se punkt 7 Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Undgå kontakt med huden og øjnene. Læs brugsanvisningen. Må kun bruges på steder med god ventilation. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anbefalet lagringstemperatur: ved stuetemperatur Samlagringshenvisninger Må ikke lagres sammen med: Oxidationsmiddel. Pyrofore eller selvophedende farlige stoffer. Yderligere information om opbevaringsforhold Minimal lagertemperatur: 15 C Maksimal lagertemperatur: 25 C 7.3. Særlige anvendelser Bemærk brugsanvisning på etiketten. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for luftforurening Stof/materiale ppm mg/m³ fib/cm³ Kategori Kilde Isopropylalkohol Gennemsnit 8 h 8.2. Eksponeringskontrol

4 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 4 af 8 Hygiejniske foranstaltninger Alt tilsmudset tøj tages af. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Beskyttelse af øjne/ansigt Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Anbefaling: øjenkapsel Håndværn Anbefaling: Egnet materiale: NBR (Nitrilkautsjuk) Handskematerialets tykkelse 0.2 mm Gennemtrængningstid (maksimal bæretid) 30 min Handskematerialets tykkelse 0.4 mm Gennemtrængningstid (maksimal bæretid) 480 min Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten. Hudværn Brug særligt arbejdstøj. Åndedrætsværn Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Farve: Lugt: flydende blå karakteristisk ph-værdien: Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Flammepunkt: Ingen data disponible Metode 36 C DIN EN ISO 2719 Selvopretholdende brændbarhed: Ingen selvopretholdende forbrænding UN Test L.2 Antændelighed fast stof: gas: Laveste Eksplosionsgrænser: Højeste Eksplosionsgrænser: Selvantændelsestemperatur fast stof: gas: Dekomponeringstemperatur: Oxidierende egenskaber Ikke brandfremmende. Damptryk: Relativ massefylde: 0.98 g/cm³ ASTM D 7777

5 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 5 af 8 Vandopløselighed: Opløselighed i andre opløsningsmidler Fordelingskoefficient: Viskositet/dynamisk: Viskositet/kinematisk: Dampmassefylde: Fordampningshastighed: 9.2. Andre oplysninger Inhold af fast stof: intet/ingen fuldstændig blandbar PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner Kemisk stabilitet Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted Risiko for farlige reaktioner Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild. Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften. Omstændigheder der bør omgås: frost. Beskyttes mod sollys Materialer, der skal undgås Ingen data disponible Farlige nedbrydningsprodukter Dette produkt indeholder ingen farlige stoffer eller forbindelser, som frigøres under normale eller på fornuftig vis forudseelige brugsbetingelser. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Eksponeringsvej propoxy-2-propanol oral dermal Dose LD50 >2000 mg/kg LD mg/kg Arter Rotte Kanin inhalativ (4 h) damp LC mg/l Rotte Kilde Metode Irriterende og ætsende virkninger Forårsager alvorlig øjenirritation. Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

6 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 6 af 8 Sensibiliserende virkninger Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger Enkel STOT-eksponering Gentagne STOT-eksponeringer Aspirationsfare Andre informationer til godkendelser Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Beregningsmetode. Produktet er ikke godkendt. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Produktet er ikke: Økotoksisk Giftig i vand Dose [h] [d] Arter Kilde 1-propoxy-2-propanol Akut fiske giftighed Akut algetoxicitet Akut crustaceatoxicitet LC50 >100 mg/l ErC mg/l EC50 >100 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) 96 h Pseudokirchneriella subcapitata 48 h Daphnia magna (stor vandloppe) Metode Persistens og nedbrydelighed Det i denne blanding indeholdte tensid opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. Metode Vurdering 1-propoxy-2-propanol Bioakkumuleringspotentiale Værdi OECD 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A 91.5% 28 Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). Der foreligger ingen data for blandingen. Fordelingskoefficient n-oktanol/vand d Kilde Log Pow propoxy-2-propanol Mobilitet i jord Ved indtrængen i undergrunden er produktet mobilt og kan forurene grundvandet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII Andre negative virkninger Der foreligger ingen data for blandingen. Andre informationer Undgå udledning til miljøet.

7 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 7 af 8 PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Destrueres efter gældende bestemmelser. Affaldsnummer - overskud HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald Affaldsnummer - forurenet emballage HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald Bortskaffelse af forurenet emballage Vand (med rengøringsmiddel). Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport (ADR/RID) FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser Miljøfarer MILJØFARLIGT: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Der foreligger ingen oplysninger Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering nej Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering Andre informationer Bemærk: Forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter, 850/2004/EC, 1107/2009/EC, 649/2012/EC. National regulativ information Beskæftigelsesbegrænsning: Vandforurenende-klasse (D): MAL: Kemikaliesikkerhedsvurdering Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). 1 - Svagt vandforurenende 1-1 i. lavtkogende væsker Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger Forkortelser og akronymer ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

8 Revideret dato: Katalog-nr.: 642 Side 8 af 8 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50% Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst) H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Yderligere information Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme. (Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens sikkerhedsdatablad.)

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PM 9. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PM 9. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Katalog-nr.: 026-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 66402-68-4 266-340-9 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bazooka tattoo ink

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bazooka tattoo ink Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PASTE OPAQUE LIQUID

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA PASTE OPAQUE LIQUID Katalog-nr.: 010-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. JMC Daekmontagepasta 5 kg

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. JMC Daekmontagepasta 5 kg Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA INTERNO

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA INTERNO Katalog-nr.: 063-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITAPM Investment Liquid. Revideret dato: Katalog-nr.: 184-CLP Side 1 af 6

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITAPM Investment Liquid. Revideret dato: Katalog-nr.: 184-CLP Side 1 af 6 Revideret dato: 27.02.2017 Katalog-nr.: 184-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn VITAPM Einbettmassen Anmischflüssigkeit,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA Karat Diamond Polishing Paste

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA Karat Diamond Polishing Paste Revideret dato: 15.02.2017 Katalog-nr.: 112-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn VITA Karat Diamantpolierpaste

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 13. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 13. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Katalog-nr.: 164-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 66402-68-4 266-340-9 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA CEREC POWDER

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA CEREC POWDER Katalog-nr.: 107-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA ENAMIC Blocs, Disc

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA ENAMIC Blocs, Disc Katalog-nr.: 270-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution Revideret dato: 24.11.2017 Katalog-nr.: 69 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA NP BOND PASTE

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA NP BOND PASTE Katalog-nr.: 291-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA SUPRINITY PC

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA SUPRINITY PC Katalog-nr.: 154-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 65997-17-3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM MODELLING LIQUID

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM MODELLING LIQUID Katalog-nr.: 169-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 11. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM 11. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Katalog-nr.: 103-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 65997-18-4 266-047-6 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA TITANKERAMIK MARGIN

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA TITANKERAMIK MARGIN Katalog-nr.: 099-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA TITANKERAMIK Paste Bonder

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA TITANKERAMIK Paste Bonder Katalog-nr.: 105-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA YZ Blocs, Discs. Revideret dato: Katalog-nr.: 303-CLP Side 1 af 6

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA YZ Blocs, Discs. Revideret dato: Katalog-nr.: 303-CLP Side 1 af 6 Revideret dato: 18.05.2018 Katalog-nr.: 303-CLP Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn VITA YZ T white, VITA

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Adhesive Conditioner B

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Adhesive Conditioner B Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol HM. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol HM. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 12.03.2018 Katalog-nr.: 827 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco san

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco san Katalog-nr.: 384 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Duo Cement Plus Base

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Duo Cement Plus Base Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher MediClean forte

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. neodisher MediClean forte Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco san neutral

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco san neutral Katalog-nr.: 403 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 DENSO_BINDEN

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 DENSO_BINDEN Katalog-nr.: Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn DENSOPLAST Binde / DENSO-TEC Binde / DENSOFLEX Binde / DENSO-FEU

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Granu-surf

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Granu-surf Katalog-nr.: 580 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco surf

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco surf Katalog-nr.: 386 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Topclean. Katalog-nr.: 241 Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Topclean. Katalog-nr.: 241 Side 1 af 7 Katalog-nr.: 241 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Imprasol. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Imprasol. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 30.03.2016 Katalog-nr.: 274 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Speedex Universal Activator

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Speedex Universal Activator Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. CBC Clever Welding

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. CBC Clever Welding i henhold til forordning (EF) nr 1907/2006 Revideret dato: 07022017 Katalog-nr: 100 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Andre

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Libero. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Libero. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 31.03.2016 Katalog-nr.: 98 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok US Restorer. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok US Restorer. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 13.04.2016 Katalog-nr.: 165 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Biosan

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Biosan Katalog-nr.: 379 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Purasurf. Katalog-nr.: 659 Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Purasurf. Katalog-nr.: 659 Side 1 af 7 Katalog-nr.: 659 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. KaVo Everest T-Blanks, T-Ronden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. KaVo Everest T-Blanks, T-Ronden Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Katalog-nr.: 1.003.0255 1.003.0256 1.003.0257 1.003.0258 1.003.0261 1.003.0262 1.001.5985

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. WipeEx SA120 WW-Wet Wipes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. WipeEx SA120 WW-Wet Wipes Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Coltoflax mix

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Coltoflax mix Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat 7.0 Activator

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat 7.0 Activator Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco floor. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco floor. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 25.05.2016 Katalog-nr.: 383 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Leinol BW. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Leinol BW. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 01.09.2017 Katalog-nr.: 87 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco san. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok wetco san. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 25.05.2016 Katalog-nr.: 384 Side 1 af 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Stoner. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Stoner. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 12.05.2016 Katalog-nr.: 100 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 ABM 75. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 ABM 75. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM CC BASE DENTINE_EFFECT LINER_ENAMEL_WINDOW

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 VITA VM CC BASE DENTINE_EFFECT LINER_ENAMEL_WINDOW Revideret dato: 02.02.2017 Katalog-nr.: 056-CLP Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. JMC Gele-motorcykelrens 1 ltr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. JMC Gele-motorcykelrens 1 ltr. Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Remop. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Remop. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 29.12.2015 Katalog-nr.: 344 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Granu-san

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Granu-san Katalog-nr.: 589 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. A.R.T. Bond Primer A Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Polyspray. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Polyspray. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 31.03.2016 Katalog-nr.: 173 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LuxatempAMPlus_Fluorescence_Solar

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LuxatempAMPlus_Fluorescence_Solar Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Æstetikvoks FINOWAX PLUS 30935 / 30936 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOWAX PLUS Æstetikvoks Artikelnummern: 30935 / 30936 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn : 791442; 505534; 505532 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Quick&Clean - Solution. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Quick&Clean - Solution. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 16.07.2015 Katalog-nr.: 73 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Ecosal. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Ecosal. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 08.03.2019 Katalog-nr.: 83 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Jokisch LB 100 B

Sikkerhedsdatablad Jokisch LB 100 B Trykt dato: 07.02.2017 Katalog-nr.: 100 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator LB 100 B 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Ecosan. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Ecosan. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 08.03.2018 Katalog-nr.: 146 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Trinell, rematitan Plus, rematitan Plus speed powder

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Trinell, rematitan Plus, rematitan Plus speed powder Katalog-nr.: 107-600 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Artikelnr.: Trinell: 107-654-00 rematitan Plus: 107-600-00,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Polish. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Polish. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 28.04.2016 Katalog-nr.: 120 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Reodor

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Reodor Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 BCZ021. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Trykt dato: 14.12.2012 Katalog-nr.: Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. OptiClean Ultimate RS Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. KaVo Kalkloeser. Trykt dato: Side 1 af 7

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. KaVo Kalkloeser. Trykt dato: Side 1 af 7 Trykt dato: 05.02.2015 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Katalog-nr.: Stof-Gruppe: 0.489.3018 Verkaufsprodukt 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Melitta AMC Art.-Nr

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Melitta AMC Art.-Nr Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Alcosal. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Alcosal. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 24.03.2016 Katalog-nr.: 48 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Socko Skumdæmper WMK. Revideret dato: Katalog-nr.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Socko Skumdæmper WMK. Revideret dato: Katalog-nr. Revideret dato: 17.01.2017 Katalog-nr.: 172 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fill-Up! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fill-Up! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Castorit all speed, rema TT, rema CC, Trivest, EspriVest Ultra powder

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Castorit all speed, rema TT, rema CC, Trivest, EspriVest Ultra powder PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Artikelnr.: Castorit all speed: 105-740-00, 105-741-00, 105-742-80 rema TT: 106-740-00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. VITA AKZENT Plus BODY SPRAY Revideret dato: 22.12.2016 Katalog-nr.: 275-CLP Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn ALFA D 2536 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol H Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol HM

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Wetrok Mepol HM Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Etchant Gel - Etchant Gel S Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PSI Catalyst Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere