Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto"

Transkript

1 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer og vedligeholdelse af 30 km offentlige stier. Stierne indgår flere steder, som en del af de fredede arealer. Endvidere er der afsat beløb til videreførelse af mindre og mellemstore naturgenopretningsprojekter samt naturinformation. Arbejdet med naturforvaltningen udføres af personale ansat i Teknik og Byg, og udgifter til dette personale, de maskiner der anvendes samt materialer overføres til denne funktion. De løbende driftsudgifter på funktionen består af en række aktiviteter, hvoraf størstedelen af udgifterne går til Naturpleje af private fredede arealer. Størrelsen af de enkelte fredninger varierer fra få ha op til ha, som er Lille Vildmose fredningen (Tofte Skov). Der er i alt ha privatejede fredede arealer i kommunen. Hovedparten af udgifterne på området kr. eller ca. 80 % - er i 2011 anvendt til Naturpleje. Naturgenopretning Der er i 2010 og 2011 afholdt udgifter på kr. til Forprojekt Vådområde Korup å der er fuldt kompenseret af staten i Ud over de konkrete naturgenopretningsprojekter med statsfinansiering har kommunen afholdt udgifter til dette for kr. i Pleje af fortidsminder Kommunen afholder udgifter til vedligeholdelse af en række gravhøje, men udgifterne til dette har i 2011 kun været ca kr. Naturinformation er udgifter til udgivelse af pjecer, afholdelse af naturture, vandretursfoldere, afmærkning af naturstier samt vedligeholdelse og nyopsætning af informationstavler og kortborde. Der er i 2011 afholdt udgifter for kr. til naturinformation. Kommunens udgifter til Grønt råd føres også på denne funktion. De har i 2011 været kr. Bemærkninger,

2 2 Endelig var der i budget 2011 for første gang afsat kr. til Særlige projekter. De er øremærkede til kommunale vandhandleplaner, og det er den DUT-kompensation kommunen modtog til dette. Der er ikke afholdt denne type udgifter i Afvigelserne skyldes som nævnt primært, at der er afholdt udgifter til statsstøttede projekter, hvor udgiften blev afholdt i 2010, og indtægten fra staten er kommet i Der må forventes flere af denne type fler-årige statsfinansierede projekter på området i fremtiden. Større projekter vil dog blive afholdt som anlægsprojekter. Bemærkninger,

3 Naturbeskyttelse, fredningserstatninger, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til fredningserstatninger. Der afsættes årligt et mindre beløb til fredningserstatninger. Der blev i flere år arbejdet med en større fredning af Alstrup Krat, hvor det vurderedes, at der kunne blive tale om en kommunal andel af erstatninger i størrelsesordenen ca kr. Usikkerheden om udgiftens størrelse skyldtes, at Mariagerfjord Kommune kunne blive pålagt at betale 10% af udgifterne, hvis fredningen blev vurderet at være af national interesse, og 25%, hvis fredningen kun har lokal interesse. Mariagerfjord Kommune var først blevet pålagt at betale 25 % af udgifterne, men påklagede, at fredningen kun skulle være af lokal interesse. Vi fik medhold i denne klage, og de ca kr. der er afholdt er 10 % af udgifterne til denne fredning. Restbudgettet overføres til fremtidige fredningserstatninger, men der er ikke nogle igangværende projekter. Bemærkninger,

4 Vandløbsvæsen, drift Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af de offentlige vandløb. Området omfatter udgifter i forbindelse med oprensning og vedligeholdelse i henhold til vandløbsregulativerne af kommunens offentlige vandløb med en samlet længde på ca. 321 km. Nogle af de offentlige vandløb oprenses ikke, men henligger som naturvandløb. Andre vandløb oprenses en til flere gange pr. sæson. Oprensningen af vandløbene foretages fortrinsvis ved fremmed entreprenør i henhold til indgåede kontrakter, der har forskellige udløbsperioder, dog vedligeholdes størstedelen af de vandløb, der i 2007 blev overtaget fra amtet, af eget mandskab. Den administrative opgave med syn m.v. varetages primært af forvaltningen, og udgifterne til dette indgår ikke på denne funktion. Et mindreforbrug på kr. på funktionen i 2010 blev budgetoverført til Udgifterne til området blev i kr. større end det korrigerede budget. Ca. 46 % af udgifterne kr. - er afholdt til den ordinære grødeskæring i vandløbene. Der har i 2011 været afholdt udgifter på ca kr. til ekstraordinær grødeskæring og på ca kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesaktiviteter og vandløbsrestaurering. Desuden er i alt anvendt kr. til Fælles formål. Det består primært af kr. til opmåling af vandløb, kr. til kontroludstyr og kr. til beregninger, rådgivning m.v. Denne rådgivning vedrører tilsyn med dambrug, udarbejdelse af udledningstilladelser, registrering af vandløb, overvågning af effekter ved grødeskæring m.v. Disse udgifter har været større end de budgetterede og end tidligere år, og det skyldes bla. at der i 2011 også har været udgifter til vandløbsopmåling. En del af denne udgift er også Mariagerfjord Kommune andel af en fælles nordjysk miljøvagt, hvor der er udgifter til vagttillæg til personale, uddannelse m.v. Endelig er der udgifter på kr. til Rebild, Viborg og Randers kommuner for betaling af Mariagerfjord Kommunes andel for vandløb, der løber gen- Bemærkninger,

5 5 nem begge kommuner, men hvor de andre kommuner foretager vedligeholdelsen. Mariagerfjord Kommune har opkrævet kr. ved andre kommuner for samme opgave. Bemærkninger,

6 Øvrige miljøforanstaltninger, Fælles formål, drift Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til kontrol af badevand og til forureningsforsikring og miljømateriel. Der er afsat midler til badevandundersøgelser for kr., og kr. til miljømateriel. Efter en negativ overførsel på kr. blev dette nedsat til kr. Udgifterne til badevandskontrol har været kr. Der var forventet højere udgifter, da der er kommet krav om flere kontroller, og budgettet var tilpasset dette. Udgifterne til miljømateriel er på kr kr. mere end budgetteret. Bemærkninger,

7 Jordforurening Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Der føres normalt ikke udgifter på denne funktion, men den er i 2011 anvendt til en ekstraordinær opgave i form af rensning af forurenet grund på en naturlegeplads ved Arden. Indtægter er regional medfinansiering. Byrådet gav i efteråret 2011 en tillægsbevilling til oprensningen af den forurenede jord på naturlegepladsen. På dette tidspunkt havde kommunen et godt overslag over forventede udgifter, mens regionen havde givet tilsagn om medfinansiering men uden en beløbsstørrelse. I bevillingsansøgningen blev dette beskrevet med bemærkning om, at kommunens andel af udgifterne forventedes at blive minimum kr. Dette beløb blev grundlag for bevillingen. Udgifterne blev lidt større end forventet, så Mariagerfjord Kommunes andel af udgifterne blev kr. større end bevillingen. Bemærkninger,

8 Bærbare batterier Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til kommunernes indsamling af bærbare batterier. Fra 2009 skulle producenterne selv afholde udgifter til indsamling af bærbare batterier. Kommunernes udgifter til dette skulle flyttes fra Renovationsområdet til denne, nye selvstændige funktion. Kommunerne blev DUTkompenseret for opgaven, men da Mariagerfjord Kommunes andel var under kr. blev beløbet i h.t. de gældende regler ikke overført til funktionen. Det er I/S Fællesforbrændingen, der driver Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. For dette er i 2011 afregnet et aftalt a contobeløb, der reguleres i foråret Først ved denne regulering kan beregnes, hvor store udgifter der har været til indsamling af batteriet, og udgiften for 2011 vil derfor først figurere i regnskab Bemærkninger,

9 Miljøtilsyn - virksomheder Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter til kontrol af virksomheder. Arbejdet udføres dels af eget personale ansat på konto 6 og dels af eksterne virksomheder. Der blev fra 2010 overført et mindreforbrug på kr. til budget 2011 til finansiering af allerede bestilt bistand. Midler på funktion er i 2011 anvendt til ekstern konsulentbistand til miljøgodkendelser af husdyrbrug og til miljøgodkendelser m.v. af industrivirksomheder. Indtægten på kr. er tilskud fra staten vedr. genbehandling af tre husdyrgodkendelser. De er modtaget efter Husdyraftale 2, der blev indgået mellem regeringen og KL i marts 2011, og som betyder, at der udbetales et ekstra tilskud på kr. til kommunerne til behandling af hjemviste husdyrsager. Tilskuddet ydes for hver enkelt hjemvist sag, kommunen afgør med revideret godkendelse eller afslag. Bemærkninger,

10 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter til indsatsplanlægning på grundvandsområdet samt udgifter til kvalitetsstyringscertificering på miljøområdet. Området er oprindeligt nettobudgetteret, idet det var forudsat brugerfinansieret. Senere er finansieringen overført til bloktilskud. Der er ansat personale til den kommunale del af arbejdet. Aflønning sker på konto 6, og de relevante udgifter overføres til fenne funktion. Budgettet blev tilført kr. der er overførsel fra Området blev overført til kommunalt regi i Forbruget i 2011 har delvist været overførsel af udgifter til personale aflønnet på konto 6 og dels eksterne rådgivere. På funktionen var endvidere afsat kr. til opfølgning på afdelingens Kvalitetsstyringscertificering. Der har været afholdt udgifter på ca kr. til dette i De ikke forbrugte midler på kr. overføres til Bemærkninger,

11 Skadedyrsbekæmpelse, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter til skadedyrsbekæmpelse. Området er fuldt ud brugerfinansieret. Der er udover rottebekæmpelse udgifter til bekæmpelse af andre skadedyr. Udgiften til rottebekæmpelse m.v. var budgetteret til kr. og til bekæmpelse af andre skadedyr var afsat kr. Der har i 2009 været afholdt udbud på rottebekæmpelsen i samarbejde med Rebild kommune. Indtægten opkræves som 0,03 promille af ejendomsværdien. De faktiske udgifter til rottebekæmpelse har i 2010 været ca kr. Udgifter vedr. andre skadedyr har været ca kr. Desuden er der overført ca kr. i administrationsudgifter for arbejde udført af personale ansat på konto 6. Over tid skal udgifter og indtægter balancere, så den budgetterede og realiserede merindtægt skal senere tilbagebetales ved opkrævning af mindre gebyrer. Taksten er tidligere nedsat fra 0,04 til 0,03 promille af ejendomsværdien, og en yderligere nedsættelse er under overvejelse. Bemærkninger,

12 12 Natur og Miljø Spildevandsanlæg Tømningsordninger, drift Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter og indtægter ved tømningsordninger. Området er fuldt brugerfinansieret og skal over tid hvile i sig selv. Mellemregningsforholdet med kommunen opgøres på særskilt statuskonto. Der er i alt ca ejendomme i det åbne land, der på sigt skal omfattes af kommunal tømningsordning. Tømningsordninger vedr. septiktanke i det åbne land vedrørte før 2010 de tidligere Mariager, Hobro, Nørager og Arden kommuner og bliver i udvidet til også at omfatte Hadsund området. Ved udgangen af 2011 er ordningen helt udbygget. Udgifterne på området omfatter, ud over betaling til entreprenører for tømninger, også Omfanget af tømningsordninger og deraf følgende udgifter og indtægter - er som nævnt stigende, hvilket ikke i tilstrækkeligt omfang var korrigeret i budgettet. Budgettet for både udgifter og indtægter blev derfor øget med kr. Mariagerfjord Kommune deltager i et udviklingsprojekt; Innovation under overfladen der har til formål at forbedre håndteringen og formidlingen af spildevandsrensningen i det åbne land kr. af indtægterne er tilskud fra staten til medfinansiering af udgifterne på dette projekt. Bemærkninger,

13 13 Bemærkninger,

14 Affaldshåndtering Udgifter Indtægter Netto Området omfatter samtlige udgifter til affald, d.v.s. dagrenovation, drift af genbrugspladser, deponier, farligt affald, indsamlingsordninger m.v. Området er brugerfinansieret og skal over tid hvile i sig selv. Med vedtagelse af regulativ for bortskaffelse af dagrenovation og farligt affald fra private husholdninger blev der lagt op til et uændret - og inden for visse områder en udvidelse af - serviceniveauet inden for affaldsområdet. Det vedtagne serviceniveau forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i de samlede udgifter inden for området. Med hensyn til tilknytning til affaldsselskaber var der i 2010 igangsat et udredningsarbejde med henblik på en afklaring af dette, idet de gamle Mariager og Hobro Kommuner har I/S Fællesforbrænding til at varetage en række opgaver med behandling af affald, herunder også visse administrative funktioner. Fra områderne i de gamle Hadsund og Arden Kommuner leveres brændbart affald til Reno-Nord. Her varetog Mariagerfjord Kommune selv administrationen af området, samt driften af genbrugspladser. Udredningsarbejdet resulterede i, at driften af genbrugspladserne i Hadsund og Rostrup ved udgangen af 2010 blev solgt til I/S Fællesforbrænding, der så overtog driften af disse. Fra det brugerfinansierede område forventes der årligt leveret ca ton dagrenovation til forbrænding, samt en ikke pt. opgjort mængde brændbart affald fra genbrugspladser. Der er en ordning med indsamling af farligt affald i miljøkasser, og der er forskellige ordninger til indsamling af glas og papir. Der er indregnet administrationsudgifter for ca. 3,0 mio. kr. Da der i flere år har været overskud på området, blev det derfor i 2009 vedtaget, at taksterne fra 2010 skulle nedsættes for at eliminere de årlige overskud. Udgifterne i 2011 er ca. 3,3 mio.kr. større end budgetteret, mens indtægterne er kr. større end budgetteret. Hvor der var forventet nettoindtægter på kr. blev der således en nettoudgift på kr. og dermed et merforbrug i forhold til det budgetterede på 2,5 mio.kr. Bemærkninger,

15 15 Udgifterne fordeler sig på de enkelte områder: Fælles formål: Dagrenovation: Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer kr kr kr kr kr kr. I forhold til tidligere år er flere udgifter ført på genbrugsstationerne og færre på ordninger for storskrald, glas, papir og pap og farligt affald. Der vil i 2012 blive arbejdet på en ændret metode til fordeling af udgifterne. Der er flere årsager til de stigende udgifter. Dels er der i 2011 startet en ny helårsåbnet genbrugsstation i Als til erstatning for den sommeråbne plads i Øster Hurup. Der har været afholdt udgifter for kr. vedr. genbrugspladsen i Als. Endvidere har der været en række ekstra engangsomkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af personalet på de kommunale genbrugsstationer. Det gælder i første omgang betaling til I/S Fællesforbrænding af personalets optjente feriepenge. Der er også hvert år ved årsskiftet en del optjent løn i december, der først kommer til udbetaling i januar og dermed først figurerer i næste regnskabsår. I 2011 figurerer dette som en ekstra omkostning. Endelig gælder, at der afregnede til I/S Fællesforbrænding i 2011 er en a contoafregning. Endelig afregning sker, når I/S Fællesforbrænding har afsluttet deres regnskab, og det vil således først komme med i Mariagerfjord Kommunes regnskab for Der er en forventning om, at den endelige afregning vil resultere i en vis tilbagebetaling. Bemærkninger,

16 16 Teknik og miljø, Anlæg Anlæg afsluttede projekter Årsbudget Udgifter Indtægter Netto Anlægsprojekt Renovationsområdet, Genbrugsstationer , Salg af Rostrup og Hadsund genbrugspladser. Det udredningsarbejde, der blev foretaget på renovationsområdet mundede ud i en beslutning om, at de kommunale genbrugsstationer skulle sælges til I/S Fællesforbrændingen, der så skal forestå den samlede drift. Der er aftalt en overdragelsessum på 4,6 mio.kr. og det er aftalt, at 50% tilføres renovationsområdet, og 50% tilføres kommunens kasse. Afregningen er sket i 2011 på det forventede niveau, og anlægsprojektet er afsluttet. Bemærkninger,

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift. Korrigeret årsbudget 1 00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.534.000 2.016.000 1.973.149 42.851 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.534.000 2.016.000 1.973.149 42.851 Omfatter udgifter til pleje af

Læs mere

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift

Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift 00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.534 Indtægter 0 Netto 1.534 Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder, naturpleje af privat fredede arealer. Endvidere er der

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER 1 00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.633 Indtægter 0 Netto 1.633 Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER 1 00.38.50 Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter, drift Udgifter 1.533 Indtægter 0 Netto 1.533 Omfatter udgifter til pleje af fortidsminder,

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER

TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER TEKNIK- OG MILJØUDVALG (NATUR OG MILJØ) BEMÆRKNINGER 1 00.38.50, Naturbeskyttelse, naturforvaltningsprojekter og 03852, Fredningserstatninger, drift Udgifter 1.645 Indtægter 0 Netto 1.645 Omfatter udgifter

Læs mere

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2016 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 483 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -669-1.484

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2017 1 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 264.483 276.174

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2015 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 637 637 637 0 Brugerfinansierede

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Renovation

Budgetopfølgning 2 Renovation Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Vandforsyning For vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning er følgende indarbejdet i budgetforslaget:

Vandforsyning For vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning er følgende indarbejdet i budgetforslaget: Fastsatte bidrag for 2008 (forsyning) Vandforsyning For vandforsyning fra Tjele Vestre Vandforsyning er følgende indarbejdet i budgetforslaget: Der er p.t. tilsluttet 79 ejendomme. Der er indgået såkaldte

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 23. oktober 2015 Punkt 7: Budget 2017 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 1 Indstilling Alle beløb i denne indstilling er ekskl. moms. Indstillingen er udarbejdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder

FORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

AFFALDSPLAN

AFFALDSPLAN AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder Ishøj Kommune 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder

AFFALDSPLAN Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 KORTLÆGNING af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund...3 2 Datakilder...3 2.1 Husholdningsaffald...3 2.2 Erhvervsaffald...3 2.3 Import og eksport...3 3 Husholdningsaffald...4

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Sagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning

Sagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 24-10-2013 Bilag 4 Det takstfinansierede område Indledning Notatet omhandler det takstfinansierede område i Center for Affald

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere