Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag"

Transkript

1 Nr.: 50 Emne: Forhøjelse af budget til børneteater Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget lægger op til, at der afsættes et fast, årligt beløb til Bornholms Internationale Gadeteaterteaterfestival og Bornholms Internationale Dukketeaterfestival. Såfremt nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes kræver det en forhøjelse af budgettet til børneteater med kr., hvilket består af et tilskud på kr. til gadeteaterfestivalen og et tilskud på gennemsnitlig kr. til dukketeaterfestivalen pr. år. Ved hjælp af en statslig refusionordning får kommunen refunderet 50 % af deres udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Det betyder, at kommunen kan understøtte festivalerne med det dobbelte beløb. Dette er medregnet i dette forslag. Bornholms Gadeteaterfestival arrangeres af Teaterforeningen Bornholm og afholdes årligt over tre dage i juli, mens Svanekegaarden står bag Bornholms Dukketeaterfestival, som afholdes over en uge hvert andet år. Forslaget vil betyde, at festivalerne ikke længere skal søge midler fra Musik- og Teaterrådets pulje, som typisk bevilger ca kr. til begge festivaler. Det nuværende budget til børneteater er på kr. og dækker 50 % af udgiften til kommunens børneteaterordning, Ordningen omfatter, at bornholmske skoler og dagtilbud hvert år får tilbudt en række teaterforestillinger til en billetpris per elev på 55 kr. Børneteaterordningen finansieres således dels af skolerne og dels af budgettet under bevilling 21 Kultur og Fritid. Gadeteaterfestivalen og dukketeaterfestivalen er gratis offentlige festivaler, som har været afholdt siden hhv og 2013 ( i sin nuværende form) Begge festivalarrangører oplyser, at festivalernes økonomi er afhængig af samarbejdet med kommunen om refusionsordning. Det betyder, at såfremt budgettet ikke bliver forhøjet, vil det være usikkert om festivalerne kan gennemføres. Ingen. Ingen.

2 1. januar Side 2

3 Nr.: 51 Emne: Underskudsgaranti vedr. varmtvandsbassin i Gudhjem Svømmehal Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 21 Kultur og Fritid Center Natur, Miljø og Fritid Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2019 at der skulle tilkendegives en underskudsgaranti på maksimalt kr. om året til Gudhjem Svømmehal i forbindelse med etableringen af et varmtvandsbassin. Finansieringen skulle behandles ved budgetforhandlingerne. Beløbet er skønnet ud fra det foreløbige driftsbudget for varmtvandsbassinet, som Gudhjem Svømmehal har fremsendt. Svømmehallens udgifter og indtægter på varmtvandsbassinet vil således give et anslået budgetteret underskud på ca kr. pr. år. Bassinet forventes at kunne tages i drift primo KB 28. februar 2019

4 Nr.: 50 Emne: Etablering af høfde ved Nørrekås Natur- og Miljøudvalget 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse I arbejdet med at håndtere tilsanding af havnebassinerne i Nørrekås Lystbådehavn har havnen undersøgt mulighederne for at etablere en undersøisk høfde nord for havnen. Ud over at have en positiv effekt for havnen, vil høfden kunne skabe mere bystrand og på den måde også spille en positiv rolle i forhold til havnefrontsprojektet. Kystdirektoratet har i 2018 givet kommunen tilladelse til opførelse af den undersøiske høfde. Tilladelsen udløber i Brugere af Nørrekås lystbådehavn vil ikke i samme grad have udfordringer med for lille vanddybde i havnen. Brugere af bystranden ved Nordre Kystvej vil opleve en naturlig kommende udvidelse af strandarealet mod nord. De ansatte vil kunne forvente færre henvendelser fra utifredse sejlere, som rammer bunden med deres lystbåde januar

5 Nr.: NMU Emne: Drift af Krystalgade 9-11, Rønne Natur- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018, at købe ejendomme Krystalgade Samtidig blev det besluttet at lade bevilling til den videre drift overgå til budgetlægningen for Der er i alene i 2019 afsat budget til tomgangsdrift af bygningen på kr. Dette forslag vedrører det årlige minimumsbeløb til drift af bygningen. Udover tomgangsdrift er der i beløbet indeholdt udgifter til opvarmning mv. af midlertidig ibrugtagning af de to lokaler, der anvendes af Kulturskolen til undervisning. I forbindelse med køb af ejendommen blev der foretaget en bygningsgennemgang, der viste et samlet investeringsbehov på ca. 13,8 mio. kr. for at istandsætte bygningen, samt bringe de tekniske installationer op på et tidssvarende niveau. Det mest kritiske arbejde af dette vedrører taget, vinduer og døre samt teknikrum. Disse arbejder beløber sig til ca. 3,4 mio. kr. Øvrige anførte arbejder vedrører ydervægge, gulve, ventilation, varme-, vand- og elinstallationer mm. Den 27. juni besluttede Kommunalbestyrelsen at lade ejendommen indgå i arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Rønne og har prioriteret, at der udarbejdes et projekt med ejendommen som Byens Hus, hvori der forventes en markant ombygning. Anlægsforslag Strategisk udviklingsplan for Rønne omhandler finansiering af den videre udvikling af blandt andet projektet Byens Hus mv. herunder vision, koncept samt funktionsprogram til permanent projekt. I den forbindelse skabes grundlag for den videre fundraising til det konkrete projekt. Yderligere tiltag vedr. bygningen afventer udkommet af dette arbejde. Skulle der opstå behov for akutte vedligeholdelsesarbejder ud over driftsbudgettet, vil dette blive taget op.

6 KB 29. november 2018 Side 2

7 Nr.: 52 Emne: Drift af Multihuset Østerlars Natur- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018 finansiering af driften af Multihuset Østerlars for 2019 og oversendte finansiering af den fortsatte drift fra 2020 og frem til behandling i forbindelse med budget Beløbet dækker dels over driftsudgifter til de lokaler Multihuset råder over. Dels er det i forhold til tidligere hævet med kr. til åbning af to længer til at rumme billard. KB 29. november 2018 pkt. 10

8 Nr.: 50 Emne: Fastholdelse af nuværende takster - BAT Natur- og Miljøudvalget 57 Kollektiv trafik Center for Ejendomme og Drift Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse BAT foreslår at der ikke ændres/forhøjes i taksterne vedr. billetpriser for næste år. Forudsat at antal passagerer/solgte billetter og kort er det samme som i 2019, vil der mangle indtægter svarende til prisfremskrivningen af budgettet. Forslaget reducerer prisfremskrivningen af budgettet, således at indtægterne forventes at være de samme (samme beløb) i 2020 som i Der meldes fra statens side et takststigningsloft ud. Benyttes dette ikke det enkelte år, kan det lægges til den maksimale stigning for året efter. Såfremt taksterne hæves mere end almindelig prisfremskrivning til budget 2021 foretages korrektion af budgettet i hht. dette. Brugerne vil betale det samme for kort og billetter i 2020 som i dag, jf også nedenfor. Såfremt der ikke reguleres for prisfremskrivningen, vil der skulle findes kompenserende besparelser. Taksterne behandles og vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen

9 Nr.: NMU Emne: BAT: øgede vedligeholdelsesudgifter på busser Natur- og Miljøudvalget 57 Kollektiv trafik Center for Ejendomme og Drift Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse I BATs busflåde er der i dag 31 rutebusser af forskellig alder, hvoraf de ni ældste busser er mellem 10 og 20 år gamle. De øvrige busser er udskiftet i hhv. 2012, hvor fik BAT leveret 12 nye Irisbus/Iveco og i 2015, hvor der blev leveret 10 nye Iveco busser. Disse busser tilbagelægger ca km årligt. Vedligeholdelses- og reparationsomkostninger til busserne er i dag høje, grundet bussernes alder og antallet af kilometer, de har tilbagelagt. De sidste garantier udløb medio 2018 og alle reparationer, sker derfor nu for egen regning. Der må imødeses fortsat øgede udgifter til reparation af busserne i de kommende år stigende med anslået 2,5 mio. kr. fra det nuværende niveau i 2019 til 2020 og derefter med 1,3-1,5 mio. kr. årligt i takt med at busserne fortsat bliver ældre. De øgede udgifter til vedligeholdelse er baseret på nøgletal for pris pr. kørt km til vedligeholdelse og reparation og under forudsætning af fastholdelse af den nuværende betjening af den kollektive trafik. Sammen med øgede vedligeholdelsesudgifter vil der være øgede udgifter til eksterne vognmænd. Når flere end tre busser skal repareres samtidig, er det nødvendigt at leje busser ind til at dække nogle af ruterne. Dette opvejes ikke fuldt ud af sparede udgifter til brændstof og aflønning af chauffører. Der er således indregnet 0,8 mio.kr. til dette årligt. Der er som alternativ til opprioriteringsforslaget udarbejdet anlægsforslag på udskiftning af de 9 ældste busser i vognparken ved enten køb eller leasing. Se anlægsforslag nr. NMU-A-57-1a, NMU-A-57-1b og NMU-A-57-1c. Ved køb eller leasing vil de forudsete øgede vedligeholdelsesudgifter kunne halveres i 2020, men vil ikke kunne reduceres fuldt ud, da der må påregnes en vis udbuds- og leveringsperiode. For at brugerne ikke skal mærke konsekvensen af det nedslidte materiel i unødigt omfang, er det nødvendigt at afsætte budget til det løbende vedligehold og reparation. Selv med øget budget til vedligehold og reparation vil det ikke kunne undgås at brugerne bliver berørt af, at der køres med nedslidt materiel, idet der kan ske nedbrud undervejs på ruten. [beskriv kort hvad forslaget medfører for medarbejdere på området6] [beskriv kort om forslaget har betydning for andre dele af organisationen6] Jan 2020

10 Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2019 behandlet anlægssag vedr. køb af nye busser i budget 2020 Side 2

11 Nr.: 50 Emne: Bedre vilkår for ledelse, Plejeboligområdet Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Som en del af Ældreanalysen og i forlængelse af Ledelseskommissionens anbefalinger, er der blevet arbejdet med at afdække 'Vilkår for ledelse i plejeboligområdet'. Afdækningen viser, at vilkårene er meget forskellige, både hvad angår antal beboerforløb, hver leder har ansvar for, hvor stort ledelsesspændet er, og hvor megen understøttelse den enkelte leder har til rådighed i forhold til administrativ bistand, hjælp til daglig planlægning samt vagtplanlægning. I enkelte teams er ledelsesspændet meget stort. Forslaget skal, efter en nøjere afdækning af, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt, kompensere herfor. Der er et stort ledelsesspænd med medarbejdere i 3 vagtlag, samt køkkenpersonale, hvilket ikke gør det muligt at bedrive `ledelse tæt på, hverken i forhold til medarbejdere og beboere eller deres familier. Det er ikke muligt at lykkes tilstrækkeligt f.eks. med implementering i bund af nye tiltag, tilførsel ressourer til ledelse vil gøre dette arbejde lettere. Ligeledes vil det også sikre bedre opfølgning på sygefraværet i det enkelte team. En tilførsel vil sikre bedre adgang til ledelse for personalet og det vil forbedre arbejdsmiljøet for teamlederen. Ingen Ikke tidligere behandlet

12 Nr.: 51 Emne: Udvidet serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget indebærer, at BRKs kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter Servicelovens 83 ændres, så ovenstående omfattes heraf samt at den maksimale tid til den samlede opgave er 2 timer årligt, og efter borgerens valg kan falde 2x1 time om året eller 2 timer samlet). Merudgiften til ekstra rengøring er indregnet i forslagene om Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Hjemmeplejen (SSU scenarie a, scenarie b, scenarie c), samt i forslagene om Ændret serviceniveau, praktisk hjælp, Plejeboligområdet (SSU scenarie a og scenarie b). Forslaget skal kun medtages til B2020, hvis ingen af de nævnte forslag vedr. ændret serviceniveau vælges. Forslaget skal ses i forlængelse af Ankestyrelsens Principafgørelse Nr af 18. juni 2018, som fastslår: Efter servicelovens 83 skal kommunen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Hjælpen skal medvirke til, at borgeren med funktionsnedsættelse kan fungere i sin aktuelle bolig. Principafgørelser er BRK forpligtet til at efterleve. Ifølge afgørelsen er praktiske opgaver i hjemmet de tilbagevendende huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med opretholdelsen af hjemmet, f.eks. oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring. Den praktiske hjælp kan omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske få gange om året. Det kan være opgaver som f.eks. vask af skabe, paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse, afrimning af fryser m.v. Kommunernes kvalitetsstandard må derfor ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem. Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse, som ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder uden for bestemmelsen om praktisk hjælp. Det kan f.eks. være mindre reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af funktionsnedsættelsen eller at oprydningen er sikkerheds- og sundhedsskadeligt. Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det er gjort for at afklare, hvad der forstås ved huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med hjemmets bevarelse, om der kan bevilliges hjælp efter servicelovens 83, om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, til omfattende rengøring (hovedrengøring), når borgeren har et behov for det.

13 Forslaget indebærer en serviceudvidelse. Borgerne kan ikke pålægges afholdelse af udgift til ekstra rengøring og oprydning der kan udføres af en sosu hjælper på forsvarlig vis. Der vil komme nye opgaver vedr. praktisk hjælp til det social- og sundhedsfaglige personale. Der vil skulle ske en mindre opnormering i særligt social- og sundhedshjælpergruppen. Ingen Kommunalbestyrelsen skal behandle en tilrettet kvalitetstandarden. Side 2

14 Nr.: 50a Emne: World Craft Region Bornholm Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 42 Erhverv, byg og plan Center for Regional Udvikling, It og Sek Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget indeholder vækstfremmende aktiviteter inden for kunsthåndværksektoren. På baggrund af titlen som World Craft Region har sektoren potentiale til at genere betydelig vækst inden for økonomi og beskæftigelse, tilflytning samt turisme til gavn for hele Bornholm. Med World Craft Region indsatsen forventes en samlet øget omsætning i kunsthåndværkersektoren på 46,4 mio. kr. Projektet har fået bevilliget kr. i 12 mdr. fra ØEPU puljen af regionale kulturmidler. 12 mdrs. bevillingen forventes at træde i kraft Der forventes en tre-årig projektperiode. Udgiften til projektledelsen af projektet er til og med udgangen af 2020 finansieret fra BGI-bevillingen. Der skal senest i foråret 2020 tages særskilt politisk stilling til, om projektet fortsat skal støttes med projektledelse og i givet fald om det fortsat skal være med finansiering fra BGI-bevillingen eller andet steds fra. Forslaget vil bidrage til en øgning af omsætningen i kunsthåndværkervirksomheder på 8,6% over en tre-årig periode. Yderligere forventes en vækst på 2,3 millioner kroner omsætning/år tilført gennem forventede tilflyttende kunsthåndværkere. Samlet set forventes intern vækst og tilflytning at generere en samlet vækst på 17% i forhold til 2017 niveauet, henover en tre- årig periode, hvilket svarer til en omsætning på 45,3 mio. kr. I 2017 var omsætningen i den del af kunsthåndværkersektoren, som er organiseret i ACAB på 27,8 mio. kr. Der forventes en vækst i antallet tilflyttede kunsthåndværkvirksomheder over de næste tre år, grundet WCR titlen og den øgede synliggørelse af øens kunsthåndværkermiljø. På baggrund af ACABs medlemssøgning forventer CRT over den kommende tre-årige periode en tiltrækning på ca 20 % nye, nytilflyttede kunsthåndværkere i forhold til ACABs aktuelle medlemstal, som i 2019 ligger på 71. Beskæftigelse i kunsthåndværkervirksomheder på Bornholm. Samlet set forventes en vækst i beskæftigelsen inden for kunsthåndværk på 3,5 årsværk svarende til en stigning på 8 % baseret på 2017-tal. Under antagelse af at der kommer 20% nye tilflyttende kunsthåndværkere til øen, forventes dette at tilføre 9,2 årsværk. Samlet set betyder dette så en vækst på 29% i forhold til 2017 tallene, efter en tre-årig WCR indsats. Kunsthåndværk og kunsthåndværkeroplevelser som turisme magnet. 22 % af de bornholmske turister siger, at Cultural heritage activities and museums var afgørende for valget af destination. Tillader man sig at koble de to tal, svarer det i runde tal til at kunsthåndværk og kulturarv har afgørende indflydelse på et forbrug på 400 millioner kroner. Kunsthåndværkets betydning understreges af, at 56 % af turisterne i Creative Community rapporten efter deres ferie svarede, at de havde besøgt et glaspusteri eller andet arbejdende kunsthåndværker-værksted på deres ferie. En forøget indsats må forventes at styrke denne effekt. I 2015 var der 1,83 milliarder kr. i turismeforbrug på Bornholm, og en samlet værditilvækst på 435 millioner kr. samt en

15 samlet direkte beskæftigelse på 916 arbejdspladser. Forlaget vil styrke indsatsen gennem yderligere midler til projektkoordinator og midler til at igangsætte formidlingsaktiviteter, kommercialisering, kompetenceudvikling og internationalisering af kunsthåndværket på Bornholm. BRK finansierer allerede til og med udgangen af timer ugentligt til projektet som er tilført fra BGI-projektet. Timerne ønskes forøget for at kunne igangsætte udviklingstiltagene. Der skal senest i foråret 2020 tages særskilt politisk stilling til, om projektet fortsat skal støttes med projektledelse og i givet fald om det fortsat skal være med finansiering fra BGI-bevillingen eller andet sted. Midlerne til udvidelse af koordinatorrollen skal anvendes til facilitering af kompetence -og kommercialiseringsudvikling, herunder igangsættelse af samarbejder på tværs af værdikæden, koordinering af udviklingsprojekter, erhvervssamarbejder mellem studerende og virksomheder, koordinering af marketingstiltag som festivaler, biennaler og nye tiltag der kan tiltrække gæster til øen samt eksport tiltag. Det vurderes at projektet spiller ind i kommunalbestyrelsens vision om at der skal være flere indbyggere på Bornholm. Det understøtter også turisterhvervet ved at kunne tiltrække flere turister. Her sigtes især ydersæsonen hvor også de billige færgebilletter er med til at spille ind i turisternes grunde til at tage til Bornholm. Det vil påvirke både beskæftigelse og tilflytning i en positiv retning, og vil samtidig være med til at fortælle historien om Bornholm som et mekka for kunsthåndværk. Projektet har et højt ambitionsniveau, men indeholder også nok substans til at det kan føres ud i livet. Det kan ikke garanteres at alle de lovede målsætninger løftes inden for projekt perioden. Det kan dog sammenlignes med fødevareområdet hvor det er det lange seje træk der har været afgørende for at det er endt med succes. Det vurderes at et ja til projektet kan være med til at løfte kunsthåndværkerne til det næste niveau som kan være med til at øge antallet af virksomheder og ansatte i branchen. Juni 2020 Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 24. juni 2019 pkt. 23 Side 2

16 Nr.: 50b Emne: World Craft Region Bornholm (b) - inkl. projektledelse Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 42 Erhverv, byg og plan Center for Regional Udvikling, It og Sek Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Forslaget indeholder vækstfremmende aktiviteter inden for kunsthåndværksektoren. På baggrund af titlen som World Craft Region har sektoren potentiale til at genere betydelig vækst inden for økonomi og beskæftigelse, tilflytning samt turisme til gavn for hele Bornholm. Med World Craft Region indsatsen forventes en samlet øget omsætning i kunsthåndværkersektoren på 46,4 mio. kr. Projektet har i 2019 fået bevilliget kr. i 12 mdr. fra ØEPU puljen af regionale kulturmidler. 12 mdrs. bevillingen forventes at træde i kraft Der forventes en tre-årig projektperiode. Udgiften til projektledelsen af projektet udløber i 2020 men tillægges her fra 2021 til projektudløb , hvilket betyder en stigning med kr. fra Dette medfører en tilbage normering af de 10 timer til BGI arbejdet. Dvs. projektperioden udløber , hvilket svarer til kr. plus kr. til projektledelse i Forslaget vil bidrage til en øgning af omsætningen i kunsthåndværkervirksomheder på 8,6% over en tre-årig periode. Yderligere forventes en vækst på 2,3 millioner kroner omsætning/år tilført gennem forventede tilflyttende kunsthåndværkere. Samlet set forventes intern vækst og tilflytning at generere en samlet vækst på 17% i forhold til 2017 niveauet, henover en tre- årig periode, hvilket svarer til en omsætning på 45,3 mio. kr. I 2017 var omsætningen i den del af kunsthåndværkersektoren, som er organiseret i ACAB på 27,8 mio. kr. Der forventes en vækst i antallet tilflyttede kunsthåndværkvirksomheder over de næste tre år, grundet WCR titlen og den øgede synliggørelse af øens kunsthåndværkermiljø. På baggrund af ACABs medlemssøgning forventer CRT over den kommende tre-årige periode en tiltrækning på ca 20 % nye, nytilflyttede kunsthåndværkere i forhold til ACABs aktuelle medlemstal, som i 2019 ligger på 71. Beskæftigelse i kunsthåndværkervirksomheder på Bornholm. Samlet set forventes en vækst i beskæftigelsen inden for kunsthåndværk på 3,5 årsværk svarende til en stigning på 8 % baseret på 2017-tal. Under antagelse af at der kommer 20% nye tilflyttende kunsthåndværkere til øen, forventes dette at tilføre 9,2 årsværk. Samlet set betyder dette så en vækst på 29% i forhold til 2017 tallene, efter en tre-årig WCR indsats. Kunsthåndværk og kunsthåndværkeroplevelser som turisme magnet. 22 % af de bornholmske turister siger, at Cultural heritage activities and museums var afgørende for valget af destination. Tillader man sig at koble de to tal, svarer det i runde tal til at kunsthåndværk og kulturarv har afgørende indflydelse på et forbrug på 400 millioner kroner. Kunsthåndværkets betydning understreges af, at 56 % af turisterne i Creative Community rapporten efter deres ferie svarede, at de havde besøgt et glaspusteri eller andet arbejdende kunsthåndværker-værksted på deres ferie. En forøget indsats må forventes at styrke denne effekt. I 2015 var der 1,83 milliarder kr. i turismeforbrug på Bornholm, og en samlet værditilvækst på 435 millioner kr. samt en

17 samlet direkte beskæftigelse på 916 arbejdspladser. Forlaget vil styrke indsatsen gennem yderligere midler til projektkoordinator og midler til at igangsætte formidlingsaktiviteter, kommercialisering, kompetenceudvikling og internationalisering af kunsthåndværket på Bornholm. BRK har tilført 10 timer ugentligt til og med udgangen af Disse timer ønskes forøget for at kunne igangsætte udviklingstiltagene. Timerne har til og med 2020 medført nedprioritering af BGI projektet. Udgiften til projektledelsen af projektet tillægges fra 2021, hvilket betyder en stigning med fra Dette medfører en tilbage normering af de 10 timer til BGI arbejdet. Midlerne til udvidelse af koordinatorrollen skal anvendes til facilitering af kompetence -og kommercialiseringsudvikling, herunder igangsættelse af samarbejder på tværs af værdikæden, koordinering af udviklingsprojekter, erhvervssamarbejder mellem studerende og virksomheder, koordinering af marketingstiltag som festivaler, biennaler og nye tiltag der kan tiltrække gæster til øen samt eksport tiltag. Det vurderes at projektet spiller ind i kommunalbestyrelsens vision om at der skal være flere indbyggere på Bornholm. Det understøtter også turisterhvervet ved at kunne tiltrække flere turister. Her sigtes især ydersæsonen hvor også de billige færgebilletter er med til at spille ind i turisternes grunde til at tage til Bornholm. Det vil påvirke både beskæftigelse og tilflytning i en positiv retning, og vil samtidig være med til at fortælle historien om Bornholm som et mekka for kunsthåndværk. Projektet har et højt ambitionsniveau, men indeholder også nok substans til at det kan føres ud i livet. Det kan ikke garanteres at alle de lovede målsætninger løftes inden for projekt perioden. Det kan dog sammenlignes med fødevareområdet hvor det er det lange seje træk der har været afgørende for at det er endt med succes. Det vurderes at et ja til projektet kan være med til at løfte kunsthåndværkerne til det næste niveau som kan være med til at øge antallet af virksomheder og ansatte i branchen. Juni 2020 Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 24. juni 2019 pkt. 23 Side 2

18 Nr.: 50 Emne: Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm 2020 og frem Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget 62 Administration og it Center for Regional Udvikling, It og Sek Merudgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse Med henblik på en fortsat intensiveret indsats med kontrol af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby, foreslås det, at der afsættes ressourcer til ansættelse af en Jurist (1 årsværk) og en administrativ medarbejder (½ årsværk), i alt op til ca. 0,8 mio. kr. gældende fra 2020 og frem. Herved kan det igangsatte intensive arbejde med håndhævelse af bopælspligten opretholdes og den positive dialog med blandt andet borgere og feriehusudlejere udvikles yderligere. Kommunens håndhævelse af bopælspligten er af stor betydning for Bornholm og for borgerne i de 8 byer. Den nu intensiverede indsats har været efterspurgt af borgerne gennem flere år. Med ansættelsen af en bopælspligtjurist og en administrativ medarbejder, der tilknyttes arbejdet med bopælspligten, vil den intensiverede indsats kunne opretholdes, kvaliteten i sagsbehandlingen og serviceniveauet overfor eksterne samabejdspartnere på området øges, til gavn for Bornholm. Med udvidelsesforslaget vil der blive tilført de nødvendige ressourcer til området, hvorved kommunen kan varetage arbejdet med håndhævelse af bopælspligten på en måde, der imødekommer borgernes forventning. Med den nuværende bemanding i kommunens juridiske service, er det ikke muligt, at arbejde intensivt med området, idet der mangler medarbejderressourcer til varetagelse af området. Et fortsat intensivet arbejdet med håndhævelse af bopælspligten vil i særdeleshed få betydning for arbejdet i Plan og Udvikling, herunder arbejdet med lokalplanernes afgrænsninger. Forslaget vil desuden have betydning for Borgerservice og kommunens øvrige arbejde med at skabe øget bosætning på bornholm. ØEPU 20. februar 2019

Ansøgning vedr. World Craft Region som erhvervsfremstød for Bornholms kunsthåndværk

Ansøgning vedr. World Craft Region som erhvervsfremstød for Bornholms kunsthåndværk Ansøgning vedr. World Craft Region som erhvervsfremstød for Bornholms kunsthåndværk Bornholm som World Craft Region Bornholm har en national og international styrkeposition inden for kunsthåndværk. Det

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om hjemmehjælp - hovedrengøring - omfattende oprydning

Ankestyrelsens principafgørelse om hjemmehjælp - hovedrengøring - omfattende oprydning KEN nr 9448 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2121-65912 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE --o--

PARTNERSKABSAFTALE --o-- PARTNERSKABSAFTALE --o-- UDVIKLING OG AFSÆTNING AF BORNHOLMSKE KVALITETSFØDEVARER 1. PARTERNE Der er mellem parterne Gourmet Bornholm en del af regional madkultur Tornegade 4, 2. 3700 Rønne CVR-nr.: 27270859

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget

Bornholms Regionskommune Budget Resultatopgørelser 2017-2023 Budgetforlig 2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2017 2018 2019 Det skattefinansierede

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D

Læs mere

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget s møde Tirsdag den

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget s møde Tirsdag den SUNDHED, VELFÆRD OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 2018-2021 Byrådsspørgsmål vedr. konkretisering varmtvandsbassin Sagsnr.: 17/7875 Punkttype Tema Kompetence Sagsbeskrivelse Orientering På byrådets møde den 24.

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse Nr.: 8 Emne: Nedskrivning af pulje til skolekoncertordning Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift -55-55 -55-55 Nettobesparelse -55-55 -55-55 Fornyet aftale fra skoleåret

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Bilag 5: Politiske handlemuligheder

Bilag 5: Politiske handlemuligheder Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg

Udvidelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Alle udvalg Bornholms Regionskommune ADMINISTRATIVE UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2016-2019 Udvidelser (1.000 kr. ) Alle udvalg 13.410 17.723 17.701 16.967 BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid fra skoleåret

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018 - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter)

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Senest revideret 05.06. 2019 Emne Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget Økonomi Personale + 1 årsværk +98.000 kr. i år 1 + 2 i alt +196.000 kr. Herefter forventes tilbuddet at være udgiftsneutralt Budgetanalyse 2013-2016 Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune Senest revideret 23.01.2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand i Odense Kommune (gælder både i eget hjem og på plejecenter) Emne Indhold Lovgrundlag Servicelovens 83, stk. 1 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål

Børne- og Skoleudvalget Langsigtede mål Børne- og Skoleudvalget 1. BSU vil i samarbejde med forældre og civilsamfundet hjælpe alle børn til at realisere deres potentiale. Det skal ske i et innovativt læringsmiljø, der understøtter børnenes åbenhed,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Revideret november 2018 Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Formål Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Øget brug af jobrotation via en investeringsmodel.

Øget brug af jobrotation via en investeringsmodel. Punkt 8. Øget brug af jobrotation via en investeringsmodel. 2012-45796. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der iværksættes en investeringsmodel med henblik på at forøge antallet

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000

Læs mere

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger... Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget Social- og Sundhedsudvalgetudvalget 1.000 kr. Nr. Social- og Sundhedsudvalget 2019 2020 2021 2022 M.SSU1 Forbedring af tilgængelighed - handicappede 50 0 0 0 M.SSU2 Udvide midlertidig boliger med 1 bolig

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Budgetudvidelser til Budget

Budgetudvidelser til Budget Budgetudvidelser til Budget 2020-2023 Udvalg Forslagsnr. I hele 1.000 kr. - 2020 priser 2020 2021 2022 2023 SSÆ KM BUF KIF UDV-1 Grundkapitalindskud i Landsbyggefonden - Vordingborg Boligselsskab. Valdalsparken.

Læs mere

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019 Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Mindreudgift Nettobesparelse

Bornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Mindreudgift Nettobesparelse Spareforslag Nr.: BSU-04 Emne: Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift -500-750 -750-750 Afledt merudgift Nettobesparelse

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Referat fra brugerrådsmøde med Bølshavn havn den 31. oktober 2017 kl :30. Mødet blev afholdt på Svaneke havnekontor.

Referat fra brugerrådsmøde med Bølshavn havn den 31. oktober 2017 kl :30. Mødet blev afholdt på Svaneke havnekontor. Referat Referat fra brugerrådsmøde med Bølshavn havn den 31. oktober 2017 kl. 18.00-19:30. Mødet blev afholdt på Svaneke havnekontor. Deltagere: Erhvervsfartøjerne v/morten Svendsen Bådejerne v/jakob Jensen

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016

Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger

Læs mere

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse

BUDGET Udgifter til lægelig videreuddannelse BUDGET 2020 5. Udgifter til lægelig videreuddannelse Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 Mennesker og Organisation Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Uddannelseskonsulent Lotte

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget A NMU A NMU A NMU A NMU D A

Bornholms Regionskommune Budget A NMU A NMU A NMU A NMU D A Bornholms Regionskommune Budget 2019-2022 Anlægsforslag budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Anlæg/Drift Fagudvalg Evt. bemærkninger NMU-01 Trafiksikkerhedsarbejder i 2019 A 3.000

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag

Læs mere

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema 2. oktober 2018 Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema Side 1 6 Den samlede ansøgning må højst fylde 10 sider (A4), dertil kan vedlægges bilag. Under hvert enkelt punkt er det forventede indhold og omfang

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere