Følgende medlemmer deltog ikke: Astrid M. W. Wodschow Tommy Dybbro Forskningsråd for Natur og Univers. De Danske Skovdyrkerforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende medlemmer deltog ikke: Astrid M. W. Wodschow Tommy Dybbro Forskningsråd for Natur og Univers. De Danske Skovdyrkerforeninger"

Transkript

1 Natur og Skov J.nr. SNS Ref. JOFVI Den Referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 17. juni I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans M. Hedegaard Jens Kristian Poulsen Kristine Kleffel (stedfortræder) Anker Madsen (stedfortræder) Jan Kunstman (stedfortræder) Vivian Kvist Johannsen Nora Skjernaa Hansen Michael Stoltze Lars Hvidtfeldt Mogens Mikkelsen Følgende medlemmer deltog ikke: Astrid M. W. Wodschow Tommy Dybbro Jette Baagøe Henrik Wejdling Per Hilbert Skov & Landskab HedeDanmark Dansk Skovforening Dansk Skovforening Dansk Ornitologisk Forening Friluftsrådet Nepenthes Skov & Landskab Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening Landbrug & Fødevarer Danske Savværksindustrier Nepenthes WWF Forskningsråd for Natur og Univers Dansk Ornitologisk Forening De Danske Skovdyrkerforeninger Fra sekretariatet deltog Agnete Thomsen(Vicedirektør) Mads Jensen (Kontorchef) Arne Jørgensen Simon Bruun Baadsgaard Thomas Vestergaard-Nielsen (kun under 4 om Natura 2000) Jonas Fredsted Villadsen (referent) 1) Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden Formanden bød alle velkommen, og gik direkte til godkendelse af dagsordnen. Formanden ønskede at medtage to punkter under evt. hhv. en kort status fra rådets medlemmer samt orientering om formandens udtalelse til Altinget på baggrund af Landskabsværkstedets evaluering af privat skovrejsning. Dagsordnen blev herefter godkendt, og referatet fra mødet den blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger. 2) Skovpolitisk udvalg og skovplan Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 Formanden opsummerede kort baggrunden for punktet. Ministeren offentliggjorde den 1. juni 2010 Kommissorium for et Skovpolitisk Udvalg, og udpegede samtidig Erik Bisgaard Madsen som formand for udvalget. Derefter gav formanden ordet til Mads Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, som fortalte det kommende arbejde for udvalget. Første møde afholdes den 2. juli og de endelige anbefalinger fra Skovpolitisk udvalg forventes primo Efter en kort drøftelse blandt rådets medlemmer konkluderede formanden, at Skovrådet ønskede udvalgets nedsættelse velkommen og slog fast, at Skovrådet vil være en konstruktiv medspiller i forhold til at rådgive og komme med input, i det omfang rådet måtte blive inddraget. Desuden udtrykte formanden håb om en løbende orientering fra det Skovpolitiske udvalg. 3) Testcenter i Østerild erstatningsskov Formanden gav ordet til Mads Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, som kort orienterende om baggrunden for punktet. Mads Jensen redegjorde for den politiske aftale om etablering af et testcenter for store vindmøller ved Østerild som bl.a. indebærer, at der skal etableres erstatningsskov. Loven forudsætter, at Skovrådet inddrages til at rådgive om etablering af erstatningsskoven, herunder hvilken incitamentsstruktur der kan være drivende for at opnå de ønskede resultater i relation til erstatningsskovens arealmæssige størrelse, geografiske placering samt hensyn til friluftsliv. Efter en længere drøftelse, hvor mange konstruktive ideer var i spil, opsummerede formanden, at Skovrådet havde følgende anbefalinger til principperne for udpegning af erstatningsskov efter Østerild: Man bør overveje at graduere tilskuddets størrelse mhp. at sikre et incitament til at rejse større sammenhængende skovarealer prioriteres. Man bør fastlægge en minimumsgrænse for, hvor stort det søgte tilskudsareal som minimum skal være, før der kan gives tilskud. 10 hektar kunne evt. være den nedre grænse. 4) Natura 2000 Formanden redegjorde for, at SNS havde ønsket at præsentere deres udkast til retningslinjer for hhv. sikring af skovnaturtyper i fredskov, sikring af velegnede levesteder for skovarter samt udkast til principper for fastsættelse af tilskud for Natura 2000-skovaftaler. Thomas Vestergaard-Nielsen, SNS, præsenterede derefter overordnet indholdet i de tre udkast til notater. Thomas præciserede, at der var nogle præmisser for Skovrådets drøftelser: Udgangspunktet var de foreliggende udkast til Natura 2000-planer Udgangspunktet for retningslinjerne for sikring af skovnaturtyper var DMU s faglige rapport nr. 696 om beregning af skovtilstand Proces i EU med godkendelse som lovlig statsstøtte og efterfølgende indarbejdelse af tilskudsordning i det danske landdistriktsprogram 2

3 ville kunne medføre ændringer i de foreslåede principper for fastsættelse af tilskud. SNS ønskede med dagens drøftelse at få Skovrådets input for at sikre en så tidlig inddragelse som muligt og forsikrede om, at der ville blive mulighed for at sende skriftlige kommentarer efterfølgende. Formanden åbnede derefter op for en drøftelse blandt rådets medlemmer. Nora Skjernaa Hansen og Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening fremhævede, at man er uenig i skovtilstandsberegningen, og at denne uenighed skyldes Danmarks oversættelse af habitatdirektivet, som gør at naturtilstand/bevaringsstatus ikke vurderes ud fra følsomme såkaldte typiske arter for skovnaturtyperne, men derimod ud fra mere almindelige karakteristiske arter. Der blev desuden udtrykt bekymring for, om den planlagte sikring i tilstrækkelig grad vil sikre dødt ved. Michael Stoltze udtrykte, at dette ville blive uddybet skriftligt i DN s høringssvar. Jens Kristian Poulsen og Hans Hedegaard, Dansk Skovforening, understregede, at den foreslåede beskyttelsesindsats vil komme til at ændre adfærden i forhold til den måde, man driver skovene på i dag. Det vil være en mere restriktiv skovdrift, som vil give en reel beskyttelse af skovenes naturværdier. Dansk Skovforening understregede, at at tabsberegningerne fra Skov & Landskab er udarbejdet under bestemte forudsætninger, bl.a. at ejeren i forvejen ville have anvendt samme træart og proveniens og have valgt selvforyngelse på arealet. Såfremt de opstillede forudsætninger ikke holder i det konkrete tilfælde vil en anvendelse af Skov & Landskabs erstatningsbeløb medføre for lave tilskud til skovejeren. Tine Eggertsen, HedeDanmark tilføjede, at man gerne så, at definitionerne af fx invasive arter og problemarter var mere klare. Jan Kunstmann, Nepenthes fremhævede at det er yderst betænkeligt at der under særlige retningslinjer for 9160 Ege-blandskov, 9170 Vinteregeskov samt 91E0 Elle- og askeskov gives mulighed for fladerydninger på 1 ha og efterfølgende tilplantning til sikring af skovnaturtypen. Skovrådets formand afrundende punktet ved at henvise til, at rådets medlemmer havde mulighed for at komme med skriftlige bemærkninger indtil den 9. juli. 5) Drøftelse af dyrehaver Formanden gav ordet til Mads Jensen, som orienterede om, at ministeren ønsker Skovrådets holdning til lovforslag vedr. evt. forbud (fjernelse af dispensationsmuligheden i skovloven) mod dyrehaver i fredskov. Udkastet til lovforslag var vedlagt som en del af mødematerialet. Efter en længere drøftelse konkluderede formanden at: 3

4 Et flertal bestående af Nepenthes, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Skov & Landskab, Friluftsrådet, Danske Træindustrier og HedeDanmark tilslutter sig ikke lovforslaget, da man derved afskærer sig fra at oprette dyrehold i fredskov af hensyn til at fremme biologiske og/eller rekreative forhold. Et mindretal bestående af Danmarks Naturfredningsforening støttede umiddelbart forslaget. Som aftalt på mødet har DN dog efterfølgende fremsendt en mere nuanceret stillingtagen til ministerens forslag. Se vedlagte link. I lyset af drøftelserne i Skovrådet og Vildtforvaltningsrådet anbefaler Danmarks Naturfredningsforening ministeren at opretholde muligheden for dispensation fra forbuddet mod dyrehold i skovlovens 8, men udelukkende i de tilfælde, hvor dyrehold (indhegnet dyrehave) vil - medføre naturpleje som giver væsentlige forbedringer af områdets naturindhold/biodiversitet, - tillade det vilde hjortevildt at færdes og opholde sig omkring og i dele af skoven i tilfredsstillende grad, samt - opretholde eller forbedre befolkningens adgang til og muligheder for friluftsliv i området. De andre nuværende dispensationsgrunde (bl.a. jagt og kulturhistorie) bør derfor fjernes. Såfremt ministeren ønsker at fortsætte diskussionen, foreslår Skovrådet, at sagen behandles i det Skovpolitiske Udvalg. 6) Trætopbaner og telemaster: Arne Jørgensen orienterede om ændringsforlagene til skovlovsvejledningen, som er aktualiseret, fordi SNS oplever et stigende antal forespørgsler om opstilling af telemaster på fredsskovspligtige arealer, og samtidigt har fået flere forespørgsler om trætopbaner, aktivitetsbaner og diverse andre anlæg i træernes kroner. Rådet var overvejende enige i de forelagte udkast til skovlovsvejledning. Rådets drøftede særligt, hvorvidt der også bør kunne sættes undervisningshytter op med mulighed for at undervise i fx biodiversitet, når der også åbnes op for trætopbaner, samt hvorvidt anlæg af trætopbaner skal være forbeholdt de private skove. Der var i rådet argumenter både for og i mod begge dele. Jens Kristian Poulsen, Dansk Skovforening, Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer, bemærkede, at trætopbaner er en stor succes i andre lande, og at man fandt dette som et skridt i den rigtige retning i forhold til at generere flere indtægtskilder i skoverhvervet samt flere naturoplevelser. 4

5 Skovrådets formand konkluderede, at Skovrådet som udgangspunkt kan støtte den foreslåede justering af vejledningen i forhold til trætopbaner. Et enigt Skovråd mener, at man bør stramme op på kravene til, at trætopbaner skal fjernes, når anvendelsen ophører. Man bør i den forbindelse overveje, at de relevante parter indskriver i kontrakten, at det er ejeren af faciliteter til trætopbaner, som skal betale for fjernelsen af faciliteten efter brug. Desuden kunne et enigt Skovråd tilslutte sig, at der skal kunne opstilles et mindre redskabsskur el. lign. til opbevaring af diverse tilbehør til trætopbanen. Mht. telemaster orienterede Arne Jørgensen slutteligt om, at teleselskaberne vurderer, at der inden for de næste 5-10 år er behov for knap 100 mobilmaster i skov, hvilket er langt lavere end først antaget. Skovrådet kunne derpå tilslutte sig, at telemaster kun tillades opstillet på fredskovpligtigt areal, når opstilling udenfor fredskov ikke er mulig. 7) Justering af skovlovsvejledning Formanden gav ordet til Arne Jørgensen, Skov- og Naturstyrelsen som orienterede om, at SNS ønskede at opdatere Vejledning om Skovloven 9 undtagelser fra kravet om højstammede træer idet energipil må opfattes som stævningsdrift, og at dette bør præciseres i vejledningen. Herefter gav formanden ordet frit til rådets medlemmer: Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening fandt det problematisk at reglen om stævningsdrift åbner for, at 10 % af et fredskovspligtigt areal i princippet kan tilplantes med energipil; men medgav, at den nuværende formulering af loven og bemærkningerne kan tolkes sådan. Nepenthes fandt det problematisk at dyrkning af energipil skal sidestilles med stævningsdrift og græsningsskov, der begge er driftsformer, der bevarer eller fremmer naturindholdet. Flere medlemmer af Skovrådet herunder Tine Eggertsen, HedeDanmark, og Hans Hedegaard, Dansk Skovforening fandt, at energipil bør opfattes som stævningsdrift, og at forslaget til ændring af vejledningen var ok. Desuden fandt både HedeDanmark og Dansk Skovforening, ikke nogle reelle problemer med, at fredskoven vil blive tilplantet massivt med energipil, eftersom det ikke kan drives rationelt p.g.a. arealernes ringe størrelse samtidigt med, at der kun gives tilskud til energipil på landbrugsarealer. Efter en længere drøftelse i rådet konkluderede formanden, at rådet i de kommende år skal følge udviklingen mht. energipil for at se, hvilke reelle konsekvenser det vil få. Arne Jørgensen orienterede desuden kort om notat med udkast til opdatering Vejledning om Skovloven 6 ophævelse af fredskovspligt, pkt. 3, som er baseret på kendelser i Naturklagenævnet. Formanden bad om medlemmernes evt. kommentarer til udkastet senest den 5. juli. 5

6 8) Vildtagre i skov Formanden forklarede kort om baggrunden for dagens drøftelse. Landbrug & Fødevarer havde bidraget med notat om de gældende retningsliner. HedeDanmark havde fremsendt intern vejledning om vildtagre. Skov & Landskab har fremsendt notat om forskningsmæssige erfaringer med vildtagre. Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer understregede vigtigheden af, at der snarest bliver taget hånd om problemet med vildtskader, da vildtskader er et stort problem. Efter en kort drøftelse konkluderede formanden, at Skovrådet med dagens drøftelse og udarbejdelsen af de tre notater havde behandlet dette emne tilstrækkeligt, og at den videre opfølgning måtte forventes at ske i Vildforvaltningsrådet. Sekretariatet oversender de tre notater til orientering i Vildtforvaltningsrådet, og med oplysning om, at Skovrådet forventer, at Vildforvaltningsrådet følger op på sagen. 9) Øget efterspørgsel på biomasse Det blev besluttet, at dette punkt bliver behandlet nærmere på det kommende skovrådsmøde på grund af det fremskredne tidspunkt. 10) Orientering om EU's grønbog om skovbeskyttelse Mads Jensen, Skov- og Naturstyrelsen orienterede om, at EUkommissionen i marts måned udkom med en ny grønbog om skovbeskyttelse. Formålet med grønbogen var at indlede en debat om mulige EUindsatser, der kan bidrage til en bedre beskyttelse af skove - og bedre information om skove i EU. Indsatserne skal navnlig ses i lyset af behovet for at tilpasse skovene til kommende klimaforandringer. Mads Jensen gjorde opmærksom på, at EU- Kommissionen har sendt grønbogen i offentlig konsultation til 31/7 2010, hvortil alle kan komme med høringssvar. 11) Orientering om skovbrugsforanstaltninger/udbetaling af tilskud Mads Jensen, Skov- og Naturstyrelsen orienterede om tilskudsrunderne i 2009 samt ansøgningerne i Formanden anmodede om skriftlig forlæggelse af tilskuddene for Det ønskede notat er vedlagt referatet. Evt. Formanden besluttede, at bordrunden med nyt fra Rådets medlemmer skydes til den efterfølgende middag. Det blev besluttet, at den private skovrejsning drøftes ved næste Skovrådsmøde, bl.a. på baggrund af Landskabsværkstedets seneste evaluering, hvorom der var delte meninger. Det blev besluttet, at træproduktionen i skovene og industriens vilkår skulle være et punkt på næste Skovrådsmøde. Næste møde 6

7 Det blev besluttet, at næste ordinære møde afholdes i november måned 2010, og at der udsendes mødekort sammen med referatet. 7

Udkast til referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 17. juni De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers

Udkast til referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 17. juni De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Skov J.nr. SNS-302-00123 Ref. JOFVI Den 18. juni 2010 Udkast til referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 17. juni 2009. I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans M. Hedegaard

Læs mere

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Skov J.nr. SNS-302-00097 Ref. JOFVI Den 11. januar 2010 Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans

Læs mere

De Danske Skovdyrkerforeninger

De Danske Skovdyrkerforeninger Til Skovrådet Natur og Skov J.nr. SNS-302-00090 Ref. ANECH Den 3. februar 2008 Udkast til referat af Skovrådets 2. møde den 19. november 2008 I mødet deltog: Niels Elers Koch Formand Allan Bechsgaard (stedfortræder)

Læs mere

Endeligt referat af Skovrådets 7. ordinære møde den 17. januar Forskningsråd for Natur og Univers

Endeligt referat af Skovrådets 7. ordinære møde den 17. januar Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Friluftsliv J.nr. SNS-302-00066 Ref. jpa Den 14. februar 2008 Endeligt referat af Skovrådets 7. ordinære møde den 17. januar 2008 I mødet deltog: Niels Elers Koch Allan Bechsgaard Hans Hedegaard

Læs mere

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent)

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent) Naturområdet J.nr. SNS-302-00054 Ref. jpa Den 26. juni 2007 Referat af Skovrådets 6. ordinære møde den 15. juni 2007 I mødet deltog: Niels Elers Koch Allan Bechsgaard Hans Hedegaard Jens Kristian Poulsen

Læs mere

Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den 3. december 2013, kl , hos Friluftsrådet

Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den 3. december 2013, kl , hos Friluftsrådet NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-39-00018 Ref. Marfi Den 17. december 2013 Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den 3. december 2013, kl. 9.30-12, hos Friluftsrådet På Skovrådsmødet

Læs mere

Forskningsråd for Natur og Univers

Forskningsråd for Natur og Univers Naturområdet J.nr. Ref. ELA Den 16. november 2006 Referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 26. oktober 2006. Besigtigelse Indledningsvis bød formanden velkommen til Michael Brockenhuus-Schack, som er

Læs mere

DCE - Nationalt Center for miljø og Energi, AU

DCE - Nationalt Center for miljø og Energi, AU Naturbeskyttelse J.nr. NST-39-00024 Ref. GRYBE Den 20. april 2016 UDKAST - Referat af Skovrådets 8. ordinære møde den 6. april 2016 kl 13.00-16.00 hos Naturstyrelsen. Tid og sted for mødet: 6. april 2016

Læs mere

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner.

Ved lignende anlæg skal forstås andre arealkrævende anlæg, som ikke kræver meget byggeri fx skydebaner eller ridebaner. N O T A T SKOV- OG NATURSTYRELSEN Naturområdet J.nr. SN 2001-320-0012 Ref. ELA Praksis for tilladelse til anlæg af golfbaner i fredskov Den 28. november 2005 Der har efter den tidligere skovlov været en

Læs mere

Vejledning om Skovloven 10 Undtagelser fra kravet om træbevoksning

Vejledning om Skovloven 10 Undtagelser fra kravet om træbevoksning Dette notat er senest ændret den 9. april 2014. Vejledning om Skovloven 10 Undtagelser fra kravet om træbevoksning Indhold: 1. Nødvendigt for skovdriften 2. Fredning 3. Marker og klitter 4. Åbne naturarealer

Læs mere

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer

Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Dette notat er senest ændret den 18. august 2015. Vejledning om Skovloven 9 Undtagelser fra kravet om højstammede træer Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 2. Stævningsdrift og skovgræsning... 2 2.1

Læs mere

Referat af Skovrådets 2. ordinære møde den 4. juni 2013, kl , på Skovskolen. DCE, Nationalt Center for miljø og Energi, Århus Universitet

Referat af Skovrådets 2. ordinære møde den 4. juni 2013, kl , på Skovskolen. DCE, Nationalt Center for miljø og Energi, Århus Universitet NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-39-00014 Ref. Pka/marfi Den 3. juli 2013 Referat af Skovrådets 2. ordinære møde den 4. juni 2013, kl. 10.30-15, på Skovskolen Fra Skovrådet deltog:

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer

Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer Wilhjelm+ 2017 Katrine Hahn Kristensen, Miljøstyrelsen Tjen penge på at gøre ingenting Miljø Styrelsen Styrtrig styrelse deler penge ud: bliver du snydt?

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Konstitueret kontorchef Annette Samuelsen (enheden for Naturbeskyttelse)

Konstitueret kontorchef Annette Samuelsen (enheden for Naturbeskyttelse) Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 9. juli 2018 Referat fra Skovrådets 13. ordinære møde den 5. marts 2018 Tid og sted for mødet: 5. marts 2018 kl. 10.00-14.00 HedeDanmark, Kokholm 3, Indgang A, 6000 Kolding

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra

Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra 9.00 13.30 Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-303-00044 Ref. elbra Den 4. februar 2011 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:

Læs mere

DN Sønderborg Årsmøde den 5 november 2018

DN Sønderborg Årsmøde den 5 november 2018 DN Sønderborg Årsmøde den 5 november 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 4. Forslag fra medlemmerne 5. Eventuelt Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Driftsplaner for urørt skov Jes Lind Bejer, Friluftsrådets sekretariat

Driftsplaner for urørt skov Jes Lind Bejer, Friluftsrådets sekretariat Driftsplaner for urørt skov Jes Lind Bejer, Friluftsrådets sekretariat Kredsbestyrelsesseminar 30. marts 2019 Indhold 1. Baggrund om biodiversitetsskov 2. Hvad er urørt skov og anden biodiversitetsskov

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Torsdag den 30. og fredag den 31. august 2007

REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Torsdag den 30. og fredag den 31. august 2007 REFERAT FRA MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET Torsdag den 30. og fredag den 31. august 2007 Natur og Friluftsliv J.nr. SNS-302-00057 Ref. nihla Den 10. december 2007 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders

Læs mere

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i forbindelse med etablering af regnvandsbassin

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt i forbindelse med etablering af regnvandsbassin Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Att. Jesper Purhus Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail jpu@brondby.dk Hovedstaden J.nr. NST-321-03741 Ref. JKC Dato 20. november 2012 Tilladelse til ophævelse af fredskovspligt

Læs mere

Natura Status. Europæisk Natur. Natura 2000 områder. Natura 2000 i Danmark

Natura Status. Europæisk Natur. Natura 2000 områder. Natura 2000 i Danmark Natura 2000 Status SNS, Nordsjælland Juni 2010 v/ida Dahl-Nielsen Europæisk Natur Overalt i Europa er naturen under pres, og dyr og planter går tilbage i antal og udbredelse. Medlemslandene i EU har udpeget

Læs mere

Mødereferat. Emne: Det Grønne Råd - Odense Dato: 21. november 2013 Deltagere:

Mødereferat. Emne: Det Grønne Råd - Odense Dato: 21. november 2013 Deltagere: Emne: Det Grønne Råd - Odense Dato: 21. november 2013 Deltagere: Tid: kl. 15.00-18.00 Poul Falck (PF), Formand Mogens Agergaard (MA), Danmarks Naturfredningsforening Anders Myrtue, Odense Bys Museer Per

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Afbud: August Kragh, Haderslev Kommune, Tine Fricke, Aabenraa Kommune, Søren Svennesen Landbosyd.

Afbud: August Kragh, Haderslev Kommune, Tine Fricke, Aabenraa Kommune, Søren Svennesen Landbosyd. NOTAT Brugerrådet for Naturstyrelsen Sønderjylland Sønderjylland Ref. LARAN Den 13. december 2017 Referat af brugerrådsmøde d. 13. december 2017 Deltagere: Helle Hartmann, Haderslev Kommune Kristian Toustrup,

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen

Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Att.: Marie Lyster Nielsen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Att.: Marie Lyster Nielsen e-mail: malni@ikast-brande.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7810 0000

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Grønt Råd TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Grønt Råd Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: 15.00-17.05 Sted: C2 Deltagere: Lars Brandstrup Nielsen, Arne S. Hansen, Betina Grimm, Viviane Mortensen, Bertel Riber, Kim Jørgensen, Jørgen

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 117 Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udkast til Natura

Læs mere

Naturbeskyttelse. Ref. GRYBE. Den 27. juni Referat af Skovrådets 11. ordinære møde den 22. maj 2017

Naturbeskyttelse. Ref. GRYBE. Den 27. juni Referat af Skovrådets 11. ordinære møde den 22. maj 2017 Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 27. juni 2017 Referat af Skovrådets 11. ordinære møde den 22. maj 2017 Tid og sted for mødet: 22. maj 2017 kl. 10.00-14.00 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I VILDTFORVALT-

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I VILDTFORVALT- REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I VILDTFORVALT- NINGSRÅDET Torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00 15.00 Naturområdet J.nr. SNS-302-00073 Ref. nihla Den 14. februar 2008 Mødet blev afholdt i Danmarks Jægerforbunds

Læs mere

Indhold. Generelle bemærkninger...2. Til forslagets enkelte bestemmelser...7

Indhold. Generelle bemærkninger...2. Til forslagets enkelte bestemmelser...7 Indhold Generelle bemærkninger...2 Til forslagets enkelte bestemmelser...7 Ad 1:...7 Ad 8:...7 Ad 9:...8 Tilføjelse til loven:...8 Tilføjelse til loven:...9 Ad 11...9 Ad 14:...9 Ad 15:...9 Ad 16:...10

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. november 2005 J.nr.: 03-51/NJ-0002 AGS A F G Ø R E L S E

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS Ref. elbra Den 25. januar 2010

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS Ref. elbra Den 25. januar 2010 Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00 til 13.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 25. januar 2010 Fra Vildtforvaltningsrådet

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Troels Garde Rasmussen (stedfortræder for Marie Louise Madsen) Kommunernes Landsforening Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Troels Garde Rasmussen (stedfortræder for Marie Louise Madsen) Kommunernes Landsforening Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 13. februar 2017 Referat af Skovrådets 10. ordinære møde den 20. januar 2017 Tid og sted for mødet: 20. januar 2017 kl. 9.30-13.30 Miljøstyrelsen (tidligere: Styrelsen for

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på en del af matr. nr. 1i Ebeltoft markjorder i Syddjurs Kommune

Tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på en del af matr. nr. 1i Ebeltoft markjorder i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune Teknik og Miljø Att. David Kastberg Reinmann, e-mail: dakr@syddjurs.dk Tilladelse til ophævelse af fredskovspligten på en del af matr. nr. 1i Ebeltoft markjorder i Syddjurs Kommune Afgørelse

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF GRØNT RÅD I VEJEN KOMMUNE. Referat fra andet møde i Grønt Råd den 22. august 2007

TIL MEDLEMMER AF GRØNT RÅD I VEJEN KOMMUNE. Referat fra andet møde i Grønt Råd den 22. august 2007 TIL MEDLEMMER AF GRØNT RÅD I VEJEN KOMMUNE NATUR & MILJØ Dato: 10.10.07 Sagsnr.: 07/1886 Kontaktperson: Jens Peder Matthiesen Dir. tlf.: 79966250 Referat fra andet møde i Grønt Råd den 22. august 2007

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels bød velkommen, hvorefter der fulgte en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels bød velkommen, hvorefter der fulgte en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt. Fagligt planlægningsmøde mellem Naturstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) Den 22. november 2013, kl. 9-12 hos Skov & Landskab REFERAT Deltagere Fra Naturstyrelsen:

Læs mere

UDKAST. Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl

UDKAST. Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl UDKAST Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 22. marts 2013 kl. 10.00 Biodiversitet og arter J.nr. NST-303-00103 Ref. elbra Den 17. april 2013 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: Anders D.

Læs mere

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat

Det Grønne Råd, Skive Kommune. Referat Det Grønne Råd, Skive Kommune Referat Møde d. 24. november 2016 Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 16.00-18.00 Deltagere: - Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Ønsker til skovloven. Baggrund. Skovlovens formål og rammebestemmelser

Ønsker til skovloven. Baggrund. Skovlovens formål og rammebestemmelser Dato: 2. februar 2017 Til: Miljøstyrelsen Skrevet af: Nora Skjernaa Hansen, 31 19 32 60, nsh@dn.dk Ønsker til skovloven Danmarks Naturfredningsforening takker for opfordringen til at komme med forslag

Læs mere

Oversigt over placeringen af fredskovsarealet i Lundegårdsparken, samt kort med placeringen (rød) i Tune by.

Oversigt over placeringen af fredskovsarealet i Lundegårdsparken, samt kort med placeringen (rød) i Tune by. Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve CVR: 44023911 Storstrøm J.nr. MST-521-01862 Ref. KIRJO Den 22. januar 2018 Afslag på ophævelse af fredskovspligt på skov i Lundegårdsparken, 2018 Afgørelse Miljøstyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning REFERAT 51. møde den 15. marts 2017, kl

Bestyrelsen for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning REFERAT 51. møde den 15. marts 2017, kl Bestyrelsen for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning REFERAT 51. møde den 15. marts 2017, kl. 12.30-14.30 Godkendt Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01170 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N58 Nordby Bakker Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gyldenså. Natura 2000-område nr. 185 Habitatområde H161

Natura 2000-handleplan Gyldenså. Natura 2000-område nr. 185 Habitatområde H161 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gyldenså Natura 2000-område nr. 185 Habitatområde H161 Titel: Natura 2000-handleplan for Gyldenså Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort: Miljøstyrelsen og Bornholms

Læs mere

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby GRØNT RÅD REFERAT Af Grønt Råds møde den 12. december 2013 Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby 19. december 2013 Brevid:

Læs mere

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 70 Sted: Billund Lufthavn Mødedato og tid: Onsdag den 27. maj 2009, kl. 10.00 Journal

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 16-12-2016 Mødetid: 10:00 til 13:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Christian Sørensen Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt

Læs mere

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus

Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning Rådhus Mødedeltagerne SKOV- OG NATURSTYRELSEN Midtjylland J.nr. SNS-4332-003337/00334 Ref. jepsc Den 30. april 2009 Vorgod- og Fjederholt projekterne - referat fra arbejdsgruppemøde den 15. april 2009 på Herning

Læs mere

Natura 2000-handleplan Øster Lovnkær

Natura 2000-handleplan Øster Lovnkær Natura 2000-handleplan 2016 2021 Øster Lovnkær Natura 2000-område nr. 201 Habitatområde H 19 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-21 Øster Lovnkær Udgiver: Mariagerfjord Kommune År: 2016 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Forretningsorden for Vildtforvaltningsrådet

Forretningsorden for Vildtforvaltningsrådet Forretningsorden for Vildtforvaltningsrådet Miljø- og fødevareministeriet august 2016Fødevareministeriet xx 2018 I medfør af 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jr. lovbekendtgørelse nr. 1373270

Læs mere

Natura Status og proces

Natura Status og proces Natura 2000 - Status og proces Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Natura 2000 Områder i EU med særlig værdifuld natur Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder Målet er at standse tilbagegangen

Læs mere

Janne Severinsen, Landsbyerne i Aalborg Kommune Michael Damm, MEF Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Kim Pedersen, Sportsfiskerne

Janne Severinsen, Landsbyerne i Aalborg Kommune Michael Damm, MEF Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Kim Pedersen, Sportsfiskerne Møde Det Grønne Råd Dato 16. november 2017 Sted Mødelokale 157 Park & Natur By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: KLA Deltagere Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 10 år efter, at den er meddelt, jf. skovlovens 42.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 10 år efter, at den er meddelt, jf. skovlovens 42. Stiftelsen Sorø Akademi Søgade 17, 1. sal 4180 Sorø Odsherred Statsskovdistrikt J.nr. SNS-321-00111 Ref. LMI Den 1. februar 2007 Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i Bromme Plantage, Sorø Akademis

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil Skov, Rudersdal Kommune

Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil Skov, Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte E-mail: tom@rudersdal.dk Storstrøm J.nr. MST-521-01870 Ref. KIRJO Den 19. januar 2018 Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 L 81 Bilag 1 Offentligt Naturforvaltning J.nr. 020-00248 (tidl. 001-17825) Ref. LIM Den 11. oktober 2017 Høringsnotat forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Læs mere

Det Grønne Råd Referat

Det Grønne Råd Referat Det Grønne Råd Referat til mødet den kl. 12:30 i Administrationsbygningen i Hurup, Kirkevej 9, Hurup, Mødelokale 2 Medlemmer: Esben Oddershede (V) Marianne Davidsen Galsgaard Hans Henrik Hust Søren Johnsen

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fredag den 29. september 2017 kl. 13:00 17:15 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 250 Rådhuset, Grenaa Dato: Fredag den 29. april 2016 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 17:15 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl

Læs mere

Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september

Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september Primær Sundhed Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september Deltagere i mødet: Hanne Heuch, Jammerbugt kommune Marianne Holm, Thisted kommune Susanne Gaardbo Jensen, Hjørring

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Jannie Mikkelsen Sendes pr mail til: JannieEsmann.Mikkelsen@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00038 Ref. APJEN Den 30. september 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Tilskud til skovejere i Natura 2000-områder. For at beskytte skovnaturtyper og levesteder

Tilskud til skovejere i Natura 2000-områder. For at beskytte skovnaturtyper og levesteder Tilskud til skovejere i Natura 2000-områder For at beskytte skovnaturtyper og levesteder Kolofon Tilskud til skovejere i Natura 2000-områder For at beskytte skovnaturtyper og levesteder Udgivet af: Naturstyrelsen

Læs mere

Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme.

Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme. NOTAT Bilag 4 Jordfordeling & Landbrugslov J.nr. 18-1520-000417 Ref. JOSROL Den 21. juni 2019 Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5 14. marts 2014 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl. 9.30-12.30 Sted: Lokale 5 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat Tid og sted 18. juni 2019, kl. 17:00 19:30 Brohuset 28.06.19 Deltagere Brugerråd Bjarne Børgesen Henrik Kjølberg Preben Hansen Thomas Brokmann Jørgen Ole Mortensen

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen samt åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Att.: Marie Sølgaard Bang Sendes pr mail til: MarieSolgaard.Bang@silkeborg.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00033 Ref. APJEN Den 8. juli 2016 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen

Læs mere

Skatteministeriet. Att: Sagsnummer: april 2017

Skatteministeriet. Att:    Sagsnummer: april 2017 Skatteministeriet Att: e-mail: lovgivningogoekonomi@skm.dk stk@skm.dk ej@skm.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk Sagsnummer: 2017-1044

Læs mere

Jesper Fredshavn (stedf. for Bettina Nygaard) DCE, Aarhus Universitet

Jesper Fredshavn (stedf. for Bettina Nygaard) DCE, Aarhus Universitet Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 26. oktober 2016 Referat af Skovrådets 9. ordinære møde den 30. september 2016 Tid og sted for mødet: 30. september 2016 kl. 10.00-13.30 Dønnerup Gods, Jyderup På Skovrådsmødet

Læs mere

Regeringens naturpakke

Regeringens naturpakke Dato 20. maj 2016 Side 1 af 7 Regeringens naturpakke Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har den 20. maj indgået aftale om Naturpakken. Pakkens overordnede formål: Det overordnede

Læs mere

Fynsk Naturråds anbefalinger til Grønt Danmarkskort. Møde i Det Grønne Råd, Ærø den 25. september 2018 v/ Dorit Fruergaard

Fynsk Naturråds anbefalinger til Grønt Danmarkskort. Møde i Det Grønne Råd, Ærø den 25. september 2018 v/ Dorit Fruergaard Fynsk Naturråds anbefalinger til Grønt Danmarkskort Møde i Det Grønne Råd, Ærø den 25. september 2018 v/ Dorit Fruergaard Grønt Danmarkskort Opgaven 1. Kommunalbestyrelserne skal oprette lokale naturråd,

Læs mere

Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg. Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3.

Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg. Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3. Business College Syd Att: Rikke Mikkonen Holm Sdr. Landevej 30 6400 Sønderborg Sønderjylland J.nr. NST-321-04718 Ref. PEBTH Den 3. juli 2014 Afgørelse Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til anlæg af

Læs mere

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø Mødereferat Den 24. september 2012 REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Mandag den 27. August 2012 Mødetid: Kl. 15.30 til

Læs mere

Vækstforum. Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018

Vækstforum. Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018 Vækstforum Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018 Mødet holdtes i: Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Mødelokale: Regionsrådssalen

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 14. august 2018 kl. 10:00-16:00 Sted: Kolding Musikskole, Riis Toft 12A, 6000 Kolding Punkt Indhold Bilag 1. 10.00-10.05 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

åbent møde for Grønt Råds møde den 09. juni 2011 kl. 15:00 i Livø

åbent møde for Grønt Råds møde den 09. juni 2011 kl. 15:00 i Livø åbent møde for Grønt Råds møde den 09. juni 2011 kl. 15:00 i Livø Indholdsfortegnelse 001. Dagsorden til møde i Grønt Råd den 9.juni 2011 3 2 Medlemmer Erik Andersen Hans Kieldsen Aage Grynderup Ib Nielsen

Læs mere

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe R E F E R A T Emne 17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe Mødedato 17. december 2009 Sted s mødelokale 501 Deltagere Lone de Neergaard (formand), Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland Tove Nilsson,

Læs mere

Partnerskaber Frilufts- og naturprojekter

Partnerskaber Frilufts- og naturprojekter Partnerskaber Frilufts- og naturprojekter Aftale mellem: Kommunernes Landsforening Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Miljøministeriet Formål: Støtte frivillige lokalt forankrede frilufts- og

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere