Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den juni 2009, samt møde med miljøministeren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den juni 2009, samt møde med miljøministeren."

Transkript

1 Natur og Skov J.nr. SNS Ref. ANECH Den 29. juni 2009 Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den juni 2009, samt møde med miljøministeren. I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans M. Hedegaard Jens Kristian Poulsen Henrik Wejdling Per Hilbert Trine Skov Vivian Kvist Johannsen Nora Skjernaa Hansen Astrid M. W. Wodschow Tommy Dybbro Karen Post (stedfortræder) Jette Baagøe Følgende medlemmer deltog ikke: Michael Brockenhuus-Schack Mogens Mikkelsen Michael Stoltze Skov & Landskab HedeDanmark Dansk Skovforening Dansk Skovforening Dansk Ornitologisk Forening De Danske Skovdyrkerforeninger Friluftsrådet Skov & Landskab Danmarks Naturfredningsforening Nepenthes WWF Landbrug og Fødevarer Forskningsråd for Natur og Univers Landbrug og Fødevarer Davinde Savværk A/S Danmarks Naturfredningsforening Fra sekretariatet deltog Agnete Thomsen (Vicedirektør) Mads Jensen (Kontorchef) Simon Baadsgaard Bruun Anders Esgaard Christensen (referent) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. november Skovplan 3b. Bæredygtig skovdrift 4. Planlægning af møde med ministeren 5. Generelt om naturnær skovdrift og Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan herom 6. Skovrejsning (herunder pkt. 8 Mål fra 1989 om fordobling af skovareal i forhold til klimatopmødet ) 7. Klima og CO2 i skov 8. Vildtagre 9. Herkomstkontrol/kåring

2 10. Tilskud til grøn driftsplan 11. Orientering om Natura 2000, Artikel 12 og Stormfaldsloven 12. Evt. Nyt medlem af Skovrådet Indledningsvis bød Formanden velkommen til Nora Skjernaa Hansen fra Danmark Naturfredningsforening, som har afløst Katrine Hahn Kristensen fra marts Møde kl Godkendelse af dagsorden Formanden foreslog, at drøftelse af Skovforeningens brev til miljøministeren, om bortfald af midler til bæredygtig skovdrift, blev indsat som nyt pkt. 3b, samt at pkt. 8 på dagsordenen blev slået sammen med pkt. 6 om Skovrejsning. Dagsordenen blev herefter godkendt med disse ændringer. Formanden oplyste endvidere Rådet om, at planen for mødet med ministeren var ændret således, at Rådet kunne få så meget tid sammen med ministeren som muligt. Mødet skulle finde sted kl i et skovrejsningsområde ved Sebberub, lidt uden for Hedensted. Det blev desuden besluttet, at Rådet fremover skal have en liste over bilag tilsendt sammen med dagsorden og materialet senest 8 dage før et møde. Af forretningsordenen fremgår det, at dette skal ske senest 14 dage før et møde, men rådet ønskede at fravige dette for at kunne få det sidste nye med. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 19. november 2008 Referatet blev godkendt. 3. Skovplan Formanden gav ordet til Mads Jensen, som kort ridsede det hidtidige forløb op. Ministeren har den 1. april, i forlængelse af et samråd, udtalt til Ritzau, at han ønsker en Skovplan, og et Skovpolitisk Udvalg skal derfor nedsættes i løbet efteråret. Dansk Skovforening har sendt et forslag til kommissorium til et Skovpolitisk Udvalg, hvor de peger på forskellige løsningsforslag til skovenes problemer og muligheder for at tage hensyn til samfundets forventninger og krav. Der var således lagt op til en bred debat om, hvad en Skovplan kan og bør indeholde. Rådet drøftede Skovforeningens udkast. Det blev besluttet, at Hans Hedegaard, med udgangspunkt i punkterne på side 4 i Skovforeningens forslag, skulle lave et fælles udkast til et kommisso- 2

3 rium med formuleringer, som tilrettet efter kommentarerne på mødet. Udkastet skal sendes i høring i Rådet inden fredag d. 26. juni kl , og evt. bemærkninger sendes som fremhævede rettelser i dokumentet til formanden samt alle medlemmer inden den 9. juli kl Formanden udarbejder derefter på dette grundlag et samlet kommissorium, som sendes rundt til medlemmerne en sidste gang inden den 10. juli kl , idet fristen for endelige kommentarer er den 10. juli, kl Herefter vil kommissoriet blive afsendt til ministeren samme dag.. 3b. Brev fra Skovforeningen om bæredygtig skovdrift Formanden gav ordet til Hans Hedegaard fra Dansk Skovforening, som gennemgik baggrunden for brevet til ministeren. Skovforeningen var uforstående overfor, at midler til bæredygtig skovdrift er fjernet fra FFL SNS oplyste, at Grøn Vækst lægger sporerne for regeringens indsats, og at den endelige udmøntning vil fremgå af Finansloven og fordelingen af landdistriktsprogram midler. Alle tilskudsordninger fortsætter dog i 2009, og tilsagn givet i 2009 er gældende. Flere medlemmer konstaterede, at det er trist, at der fra 2010 alene er mulighed for at sikre 25 skov gennem fredninger og ikke gennem støtteordninger. 4. Planlægning af møde med ministeren Efter en drøftelse i Rådet var der enighed om, at et samlet Skovråd står stærkest overfor ministeren, men der skal samtidig være plads til at afspejle, at der også er uenighed og diversitet i Rådet. På baggrund af emner fremsendt af medlemmerne havde sekretariatet og formanden sammensat en dagsorden for mødet med ministeren. Rådet drøftede med udgangspunkt i denne, hvordan mødet skulle forløbe, og hvem som skulle præsentere hvert af de fire punkter for ministeren. 5. Generelt om naturnær skovdrift og Skov- og Naturstyrelsens handlingsplan herom Danmarks Naturfredningsforening lagde op til en debat om, hvordan driftsformen kan udbredes også til de private skove, ud fra en antagelse om, at principperne i naturnær skovdrift kan være med til at højne naturindholdet i skovene samtidig med, at der er produktionsmæssigt afkast. Skov- og Naturstyrelsen forklarede kort om naturnær skovdrift og henviste til principperne i driftsformen. For Skov- og Naturstyrelsen er en langsigtet omlægning endnu i sin spæde opstart, og på nuværende tidspunkt afventes der mere langsigtede erfaringer under danske forhold, og der er således fortsat behov for videndeling, forskning og udvikling af driftsformen. 3

4 6. Skovrejsning (herunder pkt. 8 om, Mål fra 1989 om fordobling af skovareal i forhold til klimatopmødet ) Danmarks Naturfredningsforening mener, at skovrejsningen i Danmark går for langsomt i forhold til målsætningen i det nationale skovprogram fra 2002, og havde derfor lagt op til en debat om emnet. Skov- og Naturstyrelsen orienterede om, at det langsigtede mål i skovprogrammet stadig er gældende. Målet går på, at skovarealet skal forøges således, at skovlandskaber dækker % af Danmarks areal i løbet af en trægeneration. HedeDanmark gjorde gældende, at størrelsen af indkomstkompensation er afgørende for antallet af ansøgninger. 7. Klima og CO 2 i skov Med udgangspunkt i materialet fortalte Vivian Kvist Johannsen fra Skov & Landskab lidt om skovenes rolle som en del af løsningen på klimaudfordringerne. Skov & Landskab mener, at der skal mere fokus på skovenes rolle i klimasammenhæng, idet de kan medvirke til en reduktion af CO 2 - udledningen samtidig med, at klimatilpasningen vil medføre udfordringer for skovdriften og skovbeskyttelsen. 8. Vildtagre På baggrund af Vildtforvaltningsrådets drøftelse af vildtskader opfordrede Danmarks Naturfredningsforening Skovrådet til at drøfte konsekvenserne ved etablering af sådanne gødskede vildtagre i skov samt vurdere, om dette er foreneligt med skovlovens formål. Efter en drøftelse af emnet ønskede Skovrådet, at sekretariatet fremskaffer mere konkret viden om emnet. DMU vil blive kontaktet herom. 10. Herkomstkontrol/kåring Formanden gav ordet til Dansk Skovforening, som havde ønsket punktet taget op. Jens Kr. Poulsen fremhævede, at finansieringen er et væsentligt problem. Det blev besluttet, at punktet drøftes yderligere på næste møde. Dansk Skovforening og sekretariatet indhenter forinden oplysninger om finansieringen i andre lande. Skov- og Naturstyrelsen gjorde efterfølgende reklame for hjemmesiden Tilskud til grøn driftsplan Dansk Skovforening har, i brev til SNS af 1. december 2008, kritiseret Skovog Naturstyrelsen for at have foretaget ændringer i vejledningen til tilskud til grøn driftsplan uden en høringsrunde. Skovforeningen mener ikke, at disse 4

5 ændringer i forudsætningerne for at kunne modtage tilskud kan stilles, uden at konsekvenserne er blevet drøftet grundigt i Skovrådet forinden. SNS har beklaget og afholdt et dialogmøde med de implicerede parter med henblik på at opnå enighed om formuleringen af ændringerne. De tilrettede vejledninger sendes i høring i Skovrådet inden længe. 12. Orientering om Natura 2000, Artikel 12 og Stormfaldsloven Da tiden var fremskredet, blev det besluttet at vende tilbage til orienteringspunkterne på et senere møde. 13. Evt. Næste møde er planlagt til primo november, og sekretariatet sender mødekort rundt til medlemmerne. Der kan evt. blive tale om et ekstraordinært møde tidligere, men det afhænger af arbejdet med Skovplanen. Derudover ønskede Rådet et overblik over, hvordan de 2500 ha, der er givet tilskud til i 2008, er fordelt på tilskudsordningerne.. Mødet med ministeren Efter Skovrådsmødet kørte Rådet i samlet flok til et statsligt skovrejsningsområde ved Sebberup nær Hedensted for at mødes med miljøministeren kl Skovrådet og ministeren drøftede en række relevante skovpolitiske emner med udgangspunkt i indlæg fra rådets medlemmer. Miljøministeren gav udtryk for, at han havde ambitioner på skovområdet, og at han ønskede dem realiseret via Skovplanen. Skovrådet tilbød ministeren at udarbejde et samlet forslag til kommissorium for et Skovpolitisk Udvalg inden den 11. juli, som skal se på muligheder for fremtidens skovbrug, og udarbejde grundlaget for Skovplanen. Ministeren tog med tak imod tilbuddet. Ekskursion den 25. juni Den følgende dag var der ekskursion til et skovrejsningsområde vest for Vejle, hvor Skovrådet mødtes med Jess Ingo fra Vejle kommune og skovejer Brian Lund. Brian viste Rådet rundt på sin ejendom, og Jess fortalte om Vejles model for fleksibel skovrejsning og de muligheder og udfordringer, der er i den forbindelse. Skovrådet fandt modellen for fleksibel skovrejsning god. Herefter drog Rådet til Trelde Næs for at indtage frokost og høre om 25 tilskudsordningen. Marie Nejrup-Brammer fra SNS og Anton Vestergaard fra Fredericia kommune viste Rådet rundt i området, og Marie forklarede om tilskudsordningen. 5

De Danske Skovdyrkerforeninger

De Danske Skovdyrkerforeninger Til Skovrådet Natur og Skov J.nr. SNS-302-00090 Ref. ANECH Den 3. februar 2008 Udkast til referat af Skovrådets 2. møde den 19. november 2008 I mødet deltog: Niels Elers Koch Formand Allan Bechsgaard (stedfortræder)

Læs mere

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers

Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Skov J.nr. SNS-302-00097 Ref. JOFVI Den 11. januar 2010 Udkast til referat af Skovrådets 4. ordinære møde den 13. november 2009. I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans

Læs mere

Endeligt referat af Skovrådets 7. ordinære møde den 17. januar Forskningsråd for Natur og Univers

Endeligt referat af Skovrådets 7. ordinære møde den 17. januar Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Friluftsliv J.nr. SNS-302-00066 Ref. jpa Den 14. februar 2008 Endeligt referat af Skovrådets 7. ordinære møde den 17. januar 2008 I mødet deltog: Niels Elers Koch Allan Bechsgaard Hans Hedegaard

Læs mere

Udkast til referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 17. juni De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers

Udkast til referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 17. juni De Danske Skovdyrkerforeninger. Forskningsråd for Natur og Univers Natur og Skov J.nr. SNS-302-00123 Ref. JOFVI Den 18. juni 2010 Udkast til referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 17. juni 2009. I mødet deltog: Niels Elers Koch (Formand) Tine Eggertsen Hans M. Hedegaard

Læs mere

Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den 3. december 2013, kl , hos Friluftsrådet

Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den 3. december 2013, kl , hos Friluftsrådet NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-39-00018 Ref. Marfi Den 17. december 2013 Referat af Skovrådets 3. ordinære møde den 3. december 2013, kl. 9.30-12, hos Friluftsrådet På Skovrådsmødet

Læs mere

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent)

Forskningsråd for Natur og Univers. Fra sekretariatet deltog Jens Peter Simonsen, Agnete Thomsen, Eva Lassen og Jacob P. Andersen (referent) Naturområdet J.nr. SNS-302-00054 Ref. jpa Den 26. juni 2007 Referat af Skovrådets 6. ordinære møde den 15. juni 2007 I mødet deltog: Niels Elers Koch Allan Bechsgaard Hans Hedegaard Jens Kristian Poulsen

Læs mere

DCE - Nationalt Center for miljø og Energi, AU

DCE - Nationalt Center for miljø og Energi, AU Naturbeskyttelse J.nr. NST-39-00024 Ref. GRYBE Den 20. april 2016 UDKAST - Referat af Skovrådets 8. ordinære møde den 6. april 2016 kl 13.00-16.00 hos Naturstyrelsen. Tid og sted for mødet: 6. april 2016

Læs mere

Forskningsråd for Natur og Univers

Forskningsråd for Natur og Univers Naturområdet J.nr. Ref. ELA Den 16. november 2006 Referat af Skovrådets 5. ordinære møde den 26. oktober 2006. Besigtigelse Indledningsvis bød formanden velkommen til Michael Brockenhuus-Schack, som er

Læs mere

Referat af Skovrådets 2. ordinære møde den 4. juni 2013, kl , på Skovskolen. DCE, Nationalt Center for miljø og Energi, Århus Universitet

Referat af Skovrådets 2. ordinære møde den 4. juni 2013, kl , på Skovskolen. DCE, Nationalt Center for miljø og Energi, Århus Universitet NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-39-00014 Ref. Pka/marfi Den 3. juli 2013 Referat af Skovrådets 2. ordinære møde den 4. juni 2013, kl. 10.30-15, på Skovskolen Fra Skovrådet deltog:

Læs mere

Konstitueret kontorchef Annette Samuelsen (enheden for Naturbeskyttelse)

Konstitueret kontorchef Annette Samuelsen (enheden for Naturbeskyttelse) Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 9. juli 2018 Referat fra Skovrådets 13. ordinære møde den 5. marts 2018 Tid og sted for mødet: 5. marts 2018 kl. 10.00-14.00 HedeDanmark, Kokholm 3, Indgang A, 6000 Kolding

Læs mere

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd.

Natur- Miljøteamet er sekretariat for Grønt Råd og varetager formandskabet for Grønt Råd. Notat 27. januar 2011 Dok. nr. 5998875 Sags id. 863351 Teknik og Miljømyndighed Natur og Miljø Dan Raahauge BERETNING FOR GRØNT RÅD 2009-2010 T 54676426 Grønt Råd blev oprettet af Byrådet i 2007. Grønt

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I VILDTFORVALT-

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I VILDTFORVALT- REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I VILDTFORVALT- NINGSRÅDET Torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00 15.00 Naturområdet J.nr. SNS-302-00073 Ref. nihla Den 14. februar 2008 Mødet blev afholdt i Danmarks Jægerforbunds

Læs mere

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade 12 1216 København K fvm@fvm.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat af mødet d. 28. november 2007

Referat af mødet d. 28. november 2007 By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65919681 E-mail nmt.bkf@odense.dk Referat af

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Glostrup, den 25. september 2018 Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Mødeart: Mødested: Mødetid: Bestyrelsesmøde Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup kl. 17.00 efter mødet serveres tapas Deltagere: Nikolaj

Læs mere

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø Mødereferat Den 24. september 2012 REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Mandag den 27. August 2012 Mødetid: Kl. 15.30 til

Læs mere

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fjerde møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Fredag den 29. september 2017 kl. 13:00 17:15 Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800, mødelokale M5 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

Naturbeskyttelse. Ref. GRYBE. Den 27. juni Referat af Skovrådets 11. ordinære møde den 22. maj 2017

Naturbeskyttelse. Ref. GRYBE. Den 27. juni Referat af Skovrådets 11. ordinære møde den 22. maj 2017 Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 27. juni 2017 Referat af Skovrådets 11. ordinære møde den 22. maj 2017 Tid og sted for mødet: 22. maj 2017 kl. 10.00-14.00 Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Deltagere Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund

Læs mere

Troels Garde Rasmussen (stedfortræder for Marie Louise Madsen) Kommunernes Landsforening Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Troels Garde Rasmussen (stedfortræder for Marie Louise Madsen) Kommunernes Landsforening Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 13. februar 2017 Referat af Skovrådets 10. ordinære møde den 20. januar 2017 Tid og sted for mødet: 20. januar 2017 kl. 9.30-13.30 Miljøstyrelsen (tidligere: Styrelsen for

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl Dagsorden og referat: fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Erik Vind, Ester Larsen, Jens Hebsgaard, Lars Ole Johnsen, Grethe Krogh Jakobsen, Mads

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer

Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer Tilskudsordninger for skov - fordele og udfordringer Wilhjelm+ 2017 Katrine Hahn Kristensen, Miljøstyrelsen Tjen penge på at gøre ingenting Miljø Styrelsen Styrtrig styrelse deler penge ud: bliver du snydt?

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS Ref. elbra Den 25. januar 2010

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS Ref. elbra Den 25. januar 2010 Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00 til 13.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 25. januar 2010 Fra Vildtforvaltningsrådet

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg 1 Danske Underviserorganisationers Samråd Sekretariatet Vandkunsten 12 1467 København K Telefon 33 11 30 88 Telefax 33 69 63 33 Telefontid Mandag - torsdag 8.30 16 Fredag 8.30 15 Til DUS forretningsudvalg

Læs mere

Mødereferat. Emne: Det Grønne Råd - Odense Dato: 21. november 2013 Deltagere:

Mødereferat. Emne: Det Grønne Råd - Odense Dato: 21. november 2013 Deltagere: Emne: Det Grønne Råd - Odense Dato: 21. november 2013 Deltagere: Tid: kl. 15.00-18.00 Poul Falck (PF), Formand Mogens Agergaard (MA), Danmarks Naturfredningsforening Anders Myrtue, Odense Bys Museer Per

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab)

Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING KØBENHAVNS UNIVERSITET Fagligt planlægningsmøde mellem Miljøstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) MØDEREFERAT

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: tirsdag den 20. august 2019 kl. 12:45 15:30 Fra bestyrelsens deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft Mouritsen, Carl

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra

Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet Tirsdag den 14. december 2010 fra 9.00 13.30 Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-303-00044 Ref. elbra Den 4. februar 2011 Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels bød velkommen, hvorefter der fulgte en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Niels bød velkommen, hvorefter der fulgte en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt. Fagligt planlægningsmøde mellem Naturstyrelsen og Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) Den 22. november 2013, kl. 9-12 hos Skov & Landskab REFERAT Deltagere Fra Naturstyrelsen:

Læs mere

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede.

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. Referat fra: Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630-1830. Sted: Deltagere: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. Medlemmer af, samt øvrige interesserede. Derudover deltog

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 75. møde den 5. maj 2014

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 75. møde den 5. maj 2014 Civilafdelingen Dato: 7. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 1164005 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 75. møde den 5. maj

Læs mere

Bestyrelsen for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning REFERAT 51. møde den 15. marts 2017, kl

Bestyrelsen for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning REFERAT 51. møde den 15. marts 2017, kl Bestyrelsen for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning REFERAT 51. møde den 15. marts 2017, kl. 12.30-14.30 Godkendt Dagsorden 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Jesper Fredshavn (stedf. for Bettina Nygaard) DCE, Aarhus Universitet

Jesper Fredshavn (stedf. for Bettina Nygaard) DCE, Aarhus Universitet Naturbeskyttelse Ref. GRYBE Den 26. oktober 2016 Referat af Skovrådets 9. ordinære møde den 30. september 2016 Tid og sted for mødet: 30. september 2016 kl. 10.00-13.30 Dønnerup Gods, Jyderup På Skovrådsmødet

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Bestyrelsesmøde; Mølleåværket A/S. Referat

Bestyrelsesmøde; Mølleåværket A/S. Referat Bestyrelsesmøde; Mølleåværket A/S Referat Dato: 21-09-2018 Ref.: msv Mødenr.: 3/2018 Mødedato: 20. september 2018 kl. 14-16 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013

Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 16-05-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 11. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 25. april 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling (formand),

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF GRØNT RÅD I VEJEN KOMMUNE. Referat fra andet møde i Grønt Råd den 22. august 2007

TIL MEDLEMMER AF GRØNT RÅD I VEJEN KOMMUNE. Referat fra andet møde i Grønt Råd den 22. august 2007 TIL MEDLEMMER AF GRØNT RÅD I VEJEN KOMMUNE NATUR & MILJØ Dato: 10.10.07 Sagsnr.: 07/1886 Kontaktperson: Jens Peder Matthiesen Dir. tlf.: 79966250 Referat fra andet møde i Grønt Råd den 22. august 2007

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. 6. juli 2011 Sag 11/02508 /lok-ebst Torsdag den 16. juni 2011, kl. 10.00 17.00, Langelinie

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med dagsorden:

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med dagsorden: Bestyrelsesmøde, onsdag den 15. februar 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Conny Lauritzen Birthe Hansen Poul E. Weber Leif Poulsen Steen Valentin

Læs mere

1. Valg af dirigent Advokat Jens Møller blev valgt som dirigent for den stiftende generalforsamling.

1. Valg af dirigent Advokat Jens Møller blev valgt som dirigent for den stiftende generalforsamling. Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent Advokat Jens Møller blev valgt som dirigent for den stiftende generalforsamling. 2. Beretning om foreningens formål og virke Preben Christensen (PC) fik ordet og redegjorde

Læs mere

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09

Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Glostrup, den 5. oktober 2018 Dagsorden Den 4. oktober 2018 FA09 Mødeart: Mødested: Mødetid: Bestyrelsesmøde Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup kl. 17.00 efter mødet serveres tapas Deltagere: Nikolaj

Læs mere

Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold

Ny certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold Godkendt offentligt referat Møde i Statikeranerkendelsesudvalget onsdag den 18. januar 2017 kl. 08:30 10:30 DTU-Byg, Brovej, Bygning 118, lokale 018, 2800 Kgs. Lyngby Fra Statikeranerkendelsesudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 16.30 18.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K med efterfølgende besigtigelse i Ørestaden. Fraværende med afbud:

Læs mere

Finn Hahn bemærkede at forløbet af stien gennem Vejen Mose ikke er korrekt refereret. Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Finn Hahn bemærkede at forløbet af stien gennem Vejen Mose ikke er korrekt refereret. Ingen bemærkninger til dagsordenen. TIL MEDLEMMER AF GRØNT RÅD I VEJEN KOMMUNE NATUR & MILJØ Dato: 09.05.2008 Sagsnr.: 08/3935 Kontaktperson: Referat fra fjerde møde i Grønt Råd. Følgende deltog i mødet: Niels Landor (formand), Udvalget

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Forretningsorden for Vildtforvaltningsrådet

Forretningsorden for Vildtforvaltningsrådet Forretningsorden for Vildtforvaltningsrådet Miljø- og fødevareministeriet august 2016Fødevareministeriet xx 2018 I medfør af 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jr. lovbekendtgørelse nr. 1373270

Læs mere

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/6 Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl. 10.30 13.30 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014

Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune. Referat fra 22. møde i Grønt Råd den 28. april 2014 TEKNIK & MILJØ Natur & Park Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 13/49615 Til medlemmer af Grønt Råd i Vejen Kommune Kontaktperson: Per Hasager Johansen Dir. Tlf.: 79 96 62 58 E-mail: pj@vejenkom.dk Referat fra 22.

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122 - Rådhuset Henrik Kudahl, Kirsten Højrup, Heidi

Læs mere

Referat fra 6. møde i Grønt Råd for Struer Kommune den 31. maj 2010

Referat fra 6. møde i Grønt Råd for Struer Kommune den 31. maj 2010 Rådhuset Natur- og Miljøafdelingen Kurt Vanggaard Telefon 96 84 84 45 Dato: 7.6.2010 J.nr.: 1/5 Referat fra 6. møde i Grønt Råd for Struer Kommune den 31. maj 2010 Afbud fra: Poul-Ole Jensen Bjarne Jensen

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Kapitel 17. Naturforvaltning

Kapitel 17. Naturforvaltning Kapitel 17. Naturforvaltning 17.1. Indledning 17.2. Naturforvaltningsudvalget. 17.3. Bevillinger 17.4. Amtskommunernes rolle i naturforvaltningsarbejdet 17.5. Planlægningsgrundlag 17.6. Forkøbsret og ekspropriation

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG NORD

Bestyrelsesmøde LAG NORD Bestyrelsesmøde LAG NORD 7/2015 Onsdag d. 2. december 2015 kl 19.00 Knivholt Hovedgaard - Hjørringvej 180-9900 Frederikshavn. REFERAT Afbud: Ivan Leth, Jette Løgsted, Kathrine Jensen, Lars Mellemkjær,

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Juni 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens adgang til Indenrigsog Sundhedsministeriets udredningsarbejde i 2008-2009 om afregning med de private sygehuse Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015.

Formanden orienterede om seminaret Bliv klogere på DDB d. 24. marts 2015. Referat 125. marts 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 17. marts 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Helle

Læs mere

Overførslen fra 2014 til budget 2015 på 1,62 mio. kr blev godkendt. Årsberetningen gøres færdig, og sendes rundt mhp. godkendelse.

Overførslen fra 2014 til budget 2015 på 1,62 mio. kr blev godkendt. Årsberetningen gøres færdig, og sendes rundt mhp. godkendelse. Nationalpark Thy Kirkevej 9, 1. sal 7760 Hurup Tlf. 72 54 15 00 CVR: 32995462 EAN: 5798000860568 thy@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkthy.dk J.nr. Ref. eloes Den 8. april 2015 Bestyrelsesmøde

Læs mere

Janne Severinsen, Landsbyerne i Aalborg Kommune Michael Damm, MEF Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Kim Pedersen, Sportsfiskerne

Janne Severinsen, Landsbyerne i Aalborg Kommune Michael Damm, MEF Martin Nissen Nørgaard, Naturstyrelsen Kim Pedersen, Sportsfiskerne Møde Det Grønne Råd Dato 16. november 2017 Sted Mødelokale 157 Park & Natur By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: KLA Deltagere Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat af møde. Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer

Referat af møde. Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer I N S T I T U T F O R G E O V I D E N S K A B O G N A T U R F O R V A L T N I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rådgivende Udvalg for Skov og Naturressourcer Referat af møde Tirsdag den 29.

Læs mere

Vækstforum. Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018

Vækstforum. Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018 Vækstforum Udkast til Referat af møde 01/2018 mellem det afgående og det tiltrædende Vækstforum Torsdag den 15. marts 2018 Mødet holdtes i: Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Mødelokale: Regionsrådssalen

Læs mere

Referat fra fælles med mellem Teknisk Udvalg og Klimarådet

Referat fra fælles med mellem Teknisk Udvalg og Klimarådet Referat fra fælles med mellem Teknisk Udvalg og Klimarådet Referat fra møde Den 4. september 2018 kl. 19-21 MØDEDELTAGERE Fra Teknisk Udvalg deltog: Tina Tving Stauning Jørgen Bech (medlem af klimarådet)

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Referat af Dags dato: 06.02. 2014 Skrevet af: Lars Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Torsdag den 6. februar fra 9.00-15.30, morgenmad fra 8.30-9.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Lone Smedegaard,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Formål og forretningsorden for Det Grønne Råd i Hjørring Kommune Formål og forretningsorden for Det Grønne Råd i Hjørring Kommune, 2018

Formål og forretningsorden for Det Grønne Råd i Hjørring Kommune Formål og forretningsorden for Det Grønne Råd i Hjørring Kommune, 2018 Formål og forretningsorden for Det Grønne Råd i Hjørring Kommune. 2010. Formål og forretningsorden for Det Grønne Råd i Hjørring Kommune, 2018 (vedtaget af Byrådet i Hjørring xx.xx.2018) 1. Formål og arbejdsområde

Læs mere

Referat fra mødet torsdag den 15. august 2019 kl i kredsbestyrelsen for Friluftsrådet i Sydvestsjælland.

Referat fra mødet torsdag den 15. august 2019 kl i kredsbestyrelsen for Friluftsrådet i Sydvestsjælland. Referat fra mødet torsdag den 15. august 2019 kl. 18.00 i kredsbestyrelsen for Friluftsrådet i Sydvestsjælland. Mødet startede med besigtigelse ved Nylandsmøllen, Nashøjvej 17, 4700 Næstved. Herefter kørte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde) 13. marts 2017 kl Mødet blev genoptaget den 14. marts kl

Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde) 13. marts 2017 kl Mødet blev genoptaget den 14. marts kl K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets bestyrelse M Ø D E R E F E R A T Å B E N T 4. APRIL 2017 Forum Møde afholdt Sted Referent Bestyrelsesmøde nr. 87 b (ekstraordinært møde)

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere