Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til at anlægge en midlertidig p- plads og regnvandsbassin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til at anlægge en midlertidig p- plads og regnvandsbassin"

Transkript

1 Billund Vand og Energi A/S Grindsted Landevej Grindsted Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til at anlægge en midlertidig p- plads og regnvandsbassin Du har søgt om dispensation til at anlægge en midlertidig p-plads samt et regnvandsbassin på ca. 860 m2 på matr. nr. 14n, Stenerup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet ejendommen Øparken 1, 7200 Grindsted. Det ansøgte ønskes udført inden for sø- og åbeskyttelseslinjen, som udløses af Nørrebæk. Hvad siger naturbeskyttelsesloven Ifølge naturbeskyttelseslovens 1 16, stk. 1 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. Dog kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, som der står i 65, stk. 1. Dato: 30. oktober 2019 Natur og Miljøafdelingen Natur og Friluftsliv Jorden Rundt Grindsted Tlf.: Sagsnr: 19/17531 Sagsbehandler: Marie-Louise Muff Grønne Tlf Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr. Kommunens afgørelse Billund Kommune giver dig dispensation til at anlægge en midlertidig p-plads samt et regnvandsbassin inden for sø- og åbeskyttelseslinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag 1 og 2. Dispensationen gives på følgende vilkår: P-pladsen etableres midlertidig, mens kloakarbejdet udføres i vinter Regnvandsbassinet placeres herefter på samme placering. Søen skal tilpasses landskabsformerne med et varieret forløb og anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5. Hældningen skal være lavest mod nord, så der sikres en fladvandet og varm soleksponeret bred. Søen skal udgraves således, at den får en maksimal vanddybde på 170 cm. Samtidig skal 2/3 af søen være lavvandet dvs. højst cm dyb. Der skal etableres en sandfangsbrønd inden tilløbet til søen. 1 LBK nr af 03/09/2018 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer Side 1/7

2 Udløbet og overrisling fra søen til moseområdet og vandløbet, skal placeres i henhold til dispensationen fra 3 og udledningstilladelsen, givet i særskilt afgørelse. Det opgravede materiale skal udplaneres uden for graveområdet og således, at der ikke fremkommer volde eller lignende. Det opgravede materiale må ikke placeres i områder, der iht. naturbeskyttelsesloven er beskyttede, dvs. f.eks. eng, mose, hede og overdrev. Der må ikke etableres øer i søen. Søen må ikke etableres ved brug af membran. Der må ikke opstilles andehuse, fasangårde eller lignende installationer ved eller i søen. Der må ikke uden tilladelse udsættes fisk, krebs, ænder eller andre dyr i søen. Der må ikke udplantes vand- eller sumpplanter, disse kommer ad naturlig vej. Der må ikke sprøjtes eller gødskes inden for en afstand af 10m fra søen. Der må ikke fodres i eller inden for en afstand af 10m fra søen. Disse vilkår er stillet for at sikre, at søen kan tage sig godt ud i landskabet og blive et godt levested for planter og dyr, specielt den bilag IV art der findes i området. Bemærk, at dispensationen kun gælder i 3 år. Søens fremtidige status Et naturligt plante- og dyreliv vil normalt indfinde sig i søen i løbet af et par år. Herefter vil søen være omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og ændringer af tilstanden (udvidelse, oprensning, opfyldning osv.) må da ikke ske uden dispensation fra Billund Kommune. Den hidtidige vedligeholdelsespraksis må videreføres. Men vedligeholdelse såsom oprensning som f.eks. udføres hvert 10 eller 15 år vil kræve en dispensation. Billund Lufthavn På baggrund af anbefalingerne i den tekniske anvisning fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50, 2015 Vådområder, Flyvepladser og risiko for bird strikes skal Billund Lufthavn høres, hvis placeringen af den nye sø er indenfor beskyttelseszonen. Søen skal ikke placeres indenfor beskyttelseszonen, hvorfor Billund Lufthavn ikke skal høres. Begrundelse Billund Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende: Oplysninger fra ansøger Området ønskes separatkloakeret, da der i dag er problemer med at nedsive tagvand i faskiner på grunden. Det skyldes især den høje grundvandsstand i området. Det overskydende vand giver både oversvømmelser på terræn og bliver ledt til vejnedløbene, der løber i offentlig kloak. Området er i dag fælleskloakeret, dvs. der er kun én samlet ledning til sanitært spildevand og tag- og overfladevandet. Kloakken ledes til Krogager renseanlæg. Når området skal separatkloakeres skal den midlertidige parkeringsplads bruges af beboerne, så de har mulighed for at parkere tæt på deres ejendom. Området vil herefter blive reetableret og regnvandsbassinet ønskes etableret på samme placering. Side 2/7

3 Tag- og overfladevandet ønskes koblet fra resten af spildevandet og udledt via et regnvandsbassin til Nørrebæk. Der etableres et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af vandet. Udløbet fra regnvandsbassinet laves, så det kan risle ud over et 3-beskyttet moseområde og blive ledt videre til Nørrebæk. Ved at lave et separat udløb til tag- og overfladevandet mindskes belastningen på både kloaknettet og renseanlægget. Der er et overløbsbygværk fra kloakken længere nedstrøms. Der kommer overløb fra overløbsbygværket ved større regnvandshændelser. Det vil sige, at der bliver udledt urenset sanitært spildevand direkte til vandløbet, når det regner for meget og kloakken bliver fyldt. Ved at koble tag- og overfladevandet fra resten af spildevandet, kan det mindske belastningen på kloaknettet og overløbet. Besigtigelse Billund Kommune har i foråret 2018 besigtiget området, hvor regnvandsbassinet ønskes opført. Formålet med besigtigelsen var at finde en løsning på problemet og vurdere de landskabelige forhold samt naturtilstanden på de arealer, som vil blive berørt ved etableringen. Kommuneplans bindinger Området er beliggende i byzonen, og er i Kommuneplanen udlagt som rekreativ område med skovrejsning uønsket og områder med særlig drikkevandsinteresse. Hvis projektet gennemføres som beskrevet i denne afgørelse, strider det ikke mod kommuneplanen. Der findes en Skovbyggelinje, men projektet kræver ikke dispensation fra denne. Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 og Bilag IV-arter Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 77 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde. Natura 2000 området er i fugleflugt beliggende ca. 6 km fra det ansøgte projektområdet. Vi har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering. Der er fundet Spidssnuet frø i nærområdet. Projektområdet kan potentielt blive levested for Spidssnuet frø, der er en dyreart, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke forringer levevilkårene for arten. Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen 2 6, 7 og 10. Truede arter 2 BEK 1595 af 06/12/2018. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer. Side 3/7

4 En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste. Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande. Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet eller i nærområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre og plantearter. Samlet vurdering Søen placeres i byzone og har en samfundsinteresse, da der på nuværende tidspunkt er direkte udløb fra kloaknettet ved større regnvejrshændelser. Projektet vil dermed løse et konkret problem med overfladevand i området og mindske belastningen af overfladevand på kloaknettet. Herudover er det Billunds Kommunes vurdering, at regnvandsbassinet ikke vil forringe spredningsmulighederne eller leveforholdene for områdets flora og fauna. På baggrund af ovenforstående meddelelses der hermed dispensation til at anlægge en midlertidig p-plads samt et regnvandsbassin inden for beskyttelseslinjen. Offentliggørelse Afgørelse annonceres den 30 oktober 2019 på kommunens hjemmeside, samt i ugeaviserne. Klagebestemmelser I henhold til naturbeskyttelseslovens 78 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er: - adressaten for afgørelsen, - ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, - offentlige myndigheder, - en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, - lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og - landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt tilgængelig på Billund Kommunes hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. (Jf. naturbeskyttelseslovens 87 stk. 7) En rettidig klage har opsættende virkning medmindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder at Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må afventes, før dispensationen må udnyttes. Du vil blive underrettet om eventuelle klager. En eventuel klage over afgørelsen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen findes via borger.dk eller virk.dk. Side 4/7

5 Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på hhv. borger.dk og virk.dk samt på En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den der klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. pr. klage for privatpersoner og kr. pr. klage for virksomheder og organisationer. Priserne er oplyst i 2016 niveau og vil blive pristalsreguleret. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Billund Kommune. Billund Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Andre tilladelser: Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven 16 fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning. Hvis det i forbindelse med anlægsarbejdet bliver nødvendigt at udlede grundvand til vandløb, skal der forinden indhentes tilladelse hertil efter miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Billund Kommune. Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre opstuvning af vand uden for din ejendom. Skal der udføres jordarbejde i forbindelse med projektet, kan du sikre, at du ikke påvirker nedgravede fortidsminder, ved at få en udtalelse fra Sydvestjyske museer inden arbejdet sættes i gang (Museumslovens 3 25). Efter Museumslovens 27 stk. 2 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Med venlig hilsen Marie-Louise Muff Grønne Natursagsbehandler Bilag: Kortbilag 1 Kortbilag 2 3 LBK /04/2014 Bekendtgørelse af museumsloven med senere ændringer Side 5/7

6 Kopi af dette brev er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Billund Dansk Ornitologisk Forening, (lokalt), Dansk Ornitologisk Forening, Sydvestjyske Museer, Billund Museum, Sagro, Landboretligt udvalg, Friluftsrådet, Dansk Botanisk Forening, Dansk Entomologisk Forening, Naturstyrelsen Trekantsområdet Miljøstyrelsen Kortbilag 1: Skitse af midlertidig p-plads ved Øparken 1, 7200 Grindsted. Side 6/7

7 Kortbilag 2: Skitse af placering af regnvandsbassin ved Øparken 1, 7200 Grindsted. Side 7/7

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Billund Kommune giver dig hermed dispensation til at opføre tilbygningen indenfor skovbyggelinjen. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning Dato: 13-06-2019 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på, matr. nr. 7 GA, STENDERUP BY, ANSAGER. Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Du har er søgt om tilladelse til at opføre en integreret garage på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme, matr. nr. 6a, Kirkeby

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato:

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til skovrejsning Dato: 10-08-2017 Der er søgt om tilladelse til skovrejsning på Fiskerivej 20, 7200 Grindsted, matr. nr. 3ø, Omvrå Søndermark, Filskov. Det ansøgte

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund

Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Dispensation fra skovbyggelinje til administrationsbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje til ny kantine- og kontorbygning på Kornmarken 25, 7190 Billund,

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til carport og garage Dato: 11-07-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af carport og garage på 92 m 2 på Skovbrynet 5, 7260 Sønder

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til opførsel af garage Dato: 09-01-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af garage på 65 m 2 på Hovedgaden 59, 7260 Sønder Omme,

Læs mere

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus

Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Dispensation fra skovbyggelinje til ombygning og tilbygning af enfamiliehus Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til om- og tilbygning af enfamiliehus på Rankenbjergvej 11, 6623

Læs mere

Tilbygningen og overdækningen skal etableres som anvist i ansøgningen. Tilbygningen og overdækningen må ikke udbygges uden en dispensation.

Tilbygningen og overdækningen skal etableres som anvist i ansøgningen. Tilbygningen og overdækningen må ikke udbygges uden en dispensation. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udbygning af eksisterende bygning på Holdgårdsvej 142, 7260 Sønder Omme Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til udbygning af eksisterende

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til etablering af enfamiliehus Dato: 10-07-2017 Der er søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til etablering af enfamiliehus på Lærke Alle 3, 7260 Sønder

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udhus og overdækning Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre et udhus og en overdækning på matr. nr. 14e, Stenderup By, Ansager. Matriklen er

Læs mere

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har på vegne af ejer søgt om tilladelse til at etablere

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Dispensation fra skovbyggelinje til lagerhal Dato: 20-11-2018 Konsulent har på vegne af ejer søgt om byggetilladelse til tilbygning af lagerhal på Industrivangen 1, 7200 Grindsted, matr. nr. 2 BB, FILSKOV

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage Sune Terp Kruse Glentevej 29 7200 Grindsted Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til enfamilieshus med integreret garage Du har søgt om tilladelse til, at opføre et enfamilieshus med integreret

Læs mere

Billund Kommune giver dig tilladelse til at etablere en sø med et samlet areal på op til 1000 m², se kortbilag 1.

Billund Kommune giver dig tilladelse til at etablere en sø med et samlet areal på op til 1000 m², se kortbilag 1. Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 2. august 2019 Du har søgt om tilladelse til at anlægge en 1000 m² sø på matr. 2M, SILKEBORG GDE., GRENE. Matriklen er tilknyttet ejendommen på Brunbjergvej 7,

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 24. april Kommunens afgørelse

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 24. april Kommunens afgørelse Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 24. april 2019 Skovdyrkerne har søgt om tilladelse til at anlægge en sø på maks. 400 m2 frit vandspejl på matr. nr. 5, Møbjerg, Sdr. Omme. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Ny dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til Nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har, på vegne af Kurt Hansen, søgt om tilladelse

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur

Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen til haveskur Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre et haveskur på matr. nr.7bø, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet ejendommen Nørrevej

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til nybygning af fritliggende enfamiliehus med tilhørende værksted og carport Arkitektfirmaet Kloden ApS har, på vegne af Kurt Hansen, søgt om tilladelse til,

Læs mere

Skovrejsningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr. 256 rundhøj.

Skovrejsningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr. 256 rundhøj. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til plantning af skov Du har søgt om tilladelse til, at rejse skov på matr. nr. 16a, Vorbasse By, Vorbasse. Matriklen er tilknyttet Hovborgvej 23, 6623 Vorbasse.

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til anlæggelse af muldtoilet med opsamlingstank Du har søgt om tilladelse til, at anlægge et muldtoilet med mulighed for opsamlingstank på matr. nr. 9 Østerby By, Sdr.

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af integreret garage Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en 65m 2 stor integreret garage på matr. 6a Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til badebro i sø på 2800m 2 Dato: 6. juni 2019 Du har søgt om tilladelse til en badebro på 6 m i længden og 4 m i bredden i en sø på ca. 2800 m 2. Arbejdet skal

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til garage Dato: 03-04-2018 Du har søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til en tilbygning på garage på Højene 5, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 12 AY, HEJNSVIG

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af en shelter med tilhørende bålsted Billund Kommune har søgt om tilladelse til, at opfører en shelter med tilhørende bålsted på matr. nr. 9 Østerby By,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø Dato: 15. marts Kommunens afgørelse. LiebhaverSkovfogeden Skibetvej Vejle

Landzonetilladelse til etablering af sø Dato: 15. marts Kommunens afgørelse. LiebhaverSkovfogeden Skibetvej Vejle LiebhaverSkovfogeden Skibetvej 40 7100 Vejle Landzonetilladelse til etablering af sø Dato: 15. marts 2019 Du har søgt om tilladelse til at anlægge en sø på 1500-2000 m2 på matr. 6pc, Østerby By, Sdr. Omme.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning på hede og overdrev Dato: 13/09/2017 Du har søgt om tilladelse til afgræsning på matr. nr. 9ao, Donslund By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet ejendommen

Læs mere

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal

Tilbygningen ønskes udført inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af det beskyttede fortidsminde nr Lundager-Sønder Omme kanal Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning til enfamilieshus Du har søgt om tilladelse til, at etablerer en tilbygning m.v. til enfamilieshus på matr. nr. 6ex, Østerby By, Sdr. Omme.

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato:

Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: Dispensation fra skovbyggelinje til spejderhytte og kanohus Dato: 30-01-2018 Arkitekt har på vejne af ejer søgt om dispensation fra skovbyggelinje/byggetilladelse til opførsel af ny spejderhytte på 450

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til bekæmpelse af New Zealandsk korsarve

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til bekæmpelse af New Zealandsk korsarve Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til bekæmpelse af New Zealandsk korsarve I har søgt om tilladelse til oprensning af et ca. 925 m 2, 3 beskyttet vandhul på matr. nr. 1i Klink By, Hejnsvig. Matriklen

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Der er søgt om tilladelse til, at placere 5 borde- og bænkesæt på matr. 1co, Billund By, Grene. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning og udvidelse af sø.

Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning og udvidelse af sø. Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning og udvidelse af sø. Der er søgt om tilladelse til at lovliggøre en oprensning og en udvidelse af en sø der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato:

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning Dato: 11.07.2018 Du har søgt om tilladelse til rydning på matr. nr. 13p, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende på Lundgårdvej

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato:

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 20-02-2017 Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 700 m² +/- 10% stor sø på matr. nr. 2x, Gilbjerg by, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet ejendommen på

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af gul kæmpekalla Entreprenør har på jeres vegne søgt om tilladelse til fjernelse af gul kæmpekalla i mosen på matr. nr. 6a Kirkeby By, Sdr. Omme

Læs mere

Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev.

Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev. Afslag efter naturbeskyttelsesloven til at etablere vandhul i fugtig lavning på overdrev. Ansøger har søgt om dispensation til at etablere en sø i en fugtig lavning, som ligger i sammenhæng med et overdrev

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på beskyttet hede

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på beskyttet hede Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på beskyttet hede Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til tørveskrab på et beskyttet hedeområde beliggende på matrikel nr. 1a,

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til anlagt sø Dato:

Lovliggørende landzonetilladelse til anlagt sø Dato: Lovliggørende landzonetilladelse til anlagt sø Dato: 07-11-2017 Der er søgt om tilladelse til, at lovliggøre en ca. 143 m 2 anlagt sø på matr. nr. 6r, Filskov By, Filskov. Matriklen er tilknyttet ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato:

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 26.05.2016 Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 300 m² stor sø på matr. nr. 1d, Bolding Gde. Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet ejendommen Boldingvej

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning I har søgt om tilladelse til afgræsning og rydning på matr. nr. 10y, 10u, 6ba og 16f Stenderup By, Ansager. Matriklerne er tilknyttet

Læs mere

Dispensation fra å beskyttelseslinjen til etablering af vandhuller.

Dispensation fra å beskyttelseslinjen til etablering af vandhuller. Dispensation fra å beskyttelseslinjen til etablering af vandhuller. Du har søgt om tilladelse til, at anlægge to søer på matr. 7 ag Grindsted By, Grindsted og 3p, Omvrå Søndermark, Filskov. Matriklen er

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet hede Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af beskyttet hede Du har søgt om tilladelse til rydning af et beskyttet hedeareal på matr. nr. 2c, 2g og 1dq, Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklerne er

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning træer på beskyttet hede- og moseområde

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning træer på beskyttet hede- og moseområde Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning træer på beskyttet hede- og moseområde Du har søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til fældning af træer på et beskyttet hede- og moseområde

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af vandhul i kultureng

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af vandhul i kultureng Kirkebyvej 74 7260 Sønder Omme Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af vandhul i kultureng Du har søgt om tilladelse til lovliggørelse af etableret vandhul med et areal

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø på matrikel nr. 1l Slauggård, Vorbasse

Landzonetilladelse til anlæg af sø på matrikel nr. 1l Slauggård, Vorbasse Landzonetilladelse til anlæg af sø på matrikel nr. 1l Slauggård, Vorbasse Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 400 m² stor sø på matr. nr. 1l Slauggård, Vorbasse. Matriklen er tilknyttet ejendommen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø og rydning af opvækst omkring

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø og rydning af opvækst omkring Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø og rydning af opvækst omkring Du har ansøgt om dispensation til at rydde træopvækst omkring og oprense en ca. 2935 m² stor beskyttet sø beliggende

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en ny minkhal

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en ny minkhal Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at opføre en ny minkhal Du har, på vegne af ejer XXXXX, søgt om tilladelse til, at opføre en ny 14- rækket minkhal på matr. 8k Bøvl By, Sdr. Omme. Matriklen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning Dato: 25. januar 2019

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning Dato: 25. januar 2019 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning Dato: 25. januar 2019 Du har søgt om tilladelse til afgræsning på matr. nr. 5cl, Dal By, Grindsted. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af to søer Dato:

Landzonetilladelse til anlæg af to søer Dato: Landzonetilladelse til anlæg af to søer Dato: 23-03-2018 Der er søgt om tilladelse til, at anlægge to ca. 1200m 2 store søer på matr. nr. 5k og 5n, Bøvl By, Sdr. Omme. Matriklerne er tilknyttet ejendommen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Et engareal på ca. 3,7 ha vest fra Grindsted by ønskes afgræsset af heste. Engen, som ønskes afgræsset, er en del af et større sammenhængende

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fem små huse på hedeareal XXX har søgt om tilladelse til at opsætte 5 huse á 2,5m x 2,5m på matr. nr. 3fs, Sønderby By, Grindsted. Husene skal bruges til maskiner

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af sø Dato:

Landzonetilladelse til udvidelse af sø Dato: Landzonetilladelse til udvidelse af sø Dato: 18-12-2017 Der er søgt om tilladelse til, at udvide tidligere givet landzonetilladelse til anlæg af en sø, så størrelsen udvides fra ca. 900 m 2 til 2000 m

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 16. december 2016

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 16. december 2016 Bjarne Schou Kristensen og Mette Marqard Kristensen Løvlundvej 28 7250 Hejnsvig Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 16. december 2016 Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en maks. 800 m² stor

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato:

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 05-12-2017 Anders Holt Paulsen har på vegne af Jimmie Jensen søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 1000 m 2 stor sø på matr. nr. 3e, Utoft Gde., Grindsted.

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø

Landzonetilladelse til anlæg af sø Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 01.04.2016 Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 250 m² stor sø på matr. nr. 7c, Hejnsvig By, Hejnsvig - Billundvej 27, 7250 Hejnsvig.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til biomanipulation i Engsøen med tilhørende kanaler

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til biomanipulation i Engsøen med tilhørende kanaler Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til biomanipulation i Engsøen med tilhørende kanaler På baggrund af rapporten Fiskeundersøgelse i Grindsted Engsø 2017 af Danmarks Center for Vildlaks, er der

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning af træer på beskyttet hedeområde

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning af træer på beskyttet hedeområde Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til rydning af træer på beskyttet hedeområde Du har ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til fældning af træer, rydning og optrækning af rødder på et

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har den 24.03.2015 søgt om tilladelse til at oprense en ca. 3.300 m² stor sø på matr. nr. 6ao, Stenderup By, Ansager. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Delvis dispensation fra åbeskyttelseslinjen til tilplantning af juletræer Dato: 27. januar 2015

Delvis dispensation fra åbeskyttelseslinjen til tilplantning af juletræer Dato: 27. januar 2015 Delvis dispensation fra åbeskyttelseslinjen til tilplantning af juletræer Dato: 27. januar 2015 Du har søgt om tilladelse til tilplantning af juletræer på matr. nr. 5a Donslund By, Hejnsvig og 4o og 3aq,

Læs mere

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af rekreativt opholdselement og trædebro.

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af rekreativt opholdselement og trædebro. Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til etablering af rekreativt opholdselement og trædebro. Billund Kommune, Natur og Friluftsliv, har er søgt om tilladelse til at opføre et rekreativt opholdselement,

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald Frijenborg & Wedellsborg Land- & Skovbrug v/bendt Wedell Linen 62 8450 Hammel Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til udvidelse af kyllingestald Billund Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fortsat opdyrkning af beskyttet natur med vilkår om erstatningsnatur.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fortsat opdyrkning af beskyttet natur med vilkår om erstatningsnatur. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fortsat opdyrkning af beskyttet natur med vilkår om erstatningsnatur. Du har søgt om tilladelse til at fortsætte opdyrkningen af beskyttet natur ved udlægning

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af sø Der er ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at oprense og udvide en ca. 250 m² stor beskyttet sø beliggende på

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø

Landzonetilladelse til anlæg af sø Gert Olesen Søndermarksvej 5 7200 Grindsted Landzonetilladelse til anlæg af sø Du har søgt om tilladelse til, at etablere en ca.1.000 m² stor sø på matr. nr. 3ar Omvrå Søndermark, Filskov. Matriklen er

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

Dato: 4. juli Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø. Teknik & Økonomi Natur & Miljø Jorden Rundt Grindsted

Dato: 4. juli Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø. Teknik & Økonomi Natur & Miljø Jorden Rundt Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 255 m² beskyttet sø beliggende på matrikel nr. 1y, Filskov By, Filskov. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato:

Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: Landzonetilladelse til anlæg af sø Dato: 14-01-2015 Du har søgt om tilladelse til, at anlægge to søer på cirka 800 m 2 hver på matr. 3 E, Gilbjerg By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø og kunstigt vandløb Dato:

Landzonetilladelse til anlæg af sø og kunstigt vandløb Dato: Landzonetilladelse til anlæg af sø og kunstigt vandløb Dato: 22.03.2018 Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 500 m² stor sø, samt et ca. 70 m kunstigt vandløb med lukket pumpesystem, på matr.

Læs mere

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø samt landzonetilladelse til udvidelse af sø.

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø samt landzonetilladelse til udvidelse af sø. Dispensation til oprensning og udvidelse af sø samt landzonetilladelse til udvidelse af sø. En borgergruppe har rettet henvendelse til Billund Kommune da de gerne vil have oprenset og udvidet kommunes

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af 2 søer samt afslag på oprensning af 1 sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af 2 søer samt afslag på oprensning af 1 sø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af 2 søer samt afslag på oprensning af 1 sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense 3 søer på henholdsvist ca. 370 m², ca. 1110 m² og ca. 210

Læs mere

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m

Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st m Tilladelse til bro over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6325 m Dato: 6. juni 2019 Du har den 20. maj 2019 søgt om tilladelse til etablering af en bro/spang over Filskov Nordre Bæk omkring st. 6.325 m mellem

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Billund Kommune har den 15. og den 21. september 2015 konstateret, at der er blevet plantet juletræer på matr. nr. 6ø, 16d og

Læs mere

Tilladelse efter Planloven til etablering af sø og vold på Østermosevej

Tilladelse efter Planloven til etablering af sø og vold på Østermosevej Ejer af Østermosevej 2 6623 Vorbasse Tilladelse efter Planloven til etablering af sø og vold på Østermosevej 2, 6623 Vorbasse Billund Kommune ønsker at forbedre levevilkårene for den sjældne løgfrø, som

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø Landzonetilladelse til etablering af sø Du har søgt om tilladelse til at etablere en ca.900 m² stor sø på matr. nr. 3as Risbøl, Hejnsvig tilhørende din ejendom beliggende på adressen Rugbjergvej 63, 6623

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning og rydning af sø samt uddybning

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning og rydning af sø samt uddybning Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning og rydning af sø samt uddybning Du har ansøgt om dispensation til at oprense, uddybe og rydde krat i tre 3 beskyttede søer på henholdsvis ca. 1250

Læs mere

Billund Kommune varslede ved skrivelse af 19. november 2015 påbud om en fysisk lovliggørelse.

Billund Kommune varslede ved skrivelse af 19. november 2015 påbud om en fysisk lovliggørelse. Afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af juletræer indenfor åbeskyttelseslinjen samt påbud om fjernelse af juletræer indenfor åbeskyttelseslinjen Billund Kommune har den 15.

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af rekreativt opholdselement og trædebro.

Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af rekreativt opholdselement og trædebro. Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af rekreativt opholdselement og trædebro. Billund Kommune, Natur og Friluftsliv, har søgt om tilladelse til at etablere et rekreativt

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til anlagt sø Dato:

Lovliggørende landzonetilladelse til anlagt sø Dato: Lovliggørende landzonetilladelse til anlagt sø Dato: 12-12-2017 Billund Kommune er i forbindelse med anden sagsbehandling blevet opmærksomme på en sø, som er etableret uden landzonetilladelse. Der er dermed

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Denne tilladelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen og Billund Kommuner. Vejen og Billund Kommune ønsker at udskifte den eksisterende

Læs mere

Dispensation til fjernelse af sø i Sdr. Omme med vilkår om to erstatningssøer.

Dispensation til fjernelse af sø i Sdr. Omme med vilkår om to erstatningssøer. Dispensation til fjernelse af sø i Sdr. Omme med vilkår om to erstatningssøer. En borgergruppe i Sdr. Omme har søgt om dispensation til at opfylde en sø på matr. nr. 1dx, Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet mose og eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet mose og eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet mose og eng Et større naturområde øst for Bøvl By ønskes afgræsset. Området er ca. 11 ha. og registreret som eng og mose, med fugtige

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt Dato: landzonetilladelse til anlæg af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt Dato: landzonetilladelse til anlæg af sø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt Dato: 14-06-2017 landzonetilladelse til anlæg af sø Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 400 m² stor sø på matr. nr. 3b, Rankenbjerg gde., Vorbasse.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning, knusning af stød samt etablering af naturlig hydrologi.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning, knusning af stød samt etablering af naturlig hydrologi. Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Naturplejeteam Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning, knusning af stød samt etablering af naturlig hydrologi. Dato: 13.02.18 Du har søgt

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

GYTTEGÅRD GOLFKLUB Billundvej Hejnsvig Att.: Jens Elvang. Billund Kommune har den 21. maj 2014 besigtiget området, hvor søen ønskes placeret.

GYTTEGÅRD GOLFKLUB Billundvej Hejnsvig Att.: Jens Elvang. Billund Kommune har den 21. maj 2014 besigtiget området, hvor søen ønskes placeret. GYTTEGÅRD GOLFKLUB Billundvej 43 7250 Hejnsvig Att.: Jens Elvang Tilladelse efter Planloven til etablering af sø på Billundvej 43, 7250 Hejnsvig Du har den 14. maj 2014 søgt om tilladelse til at etablere

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afbrænding på Randbøl Hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afbrænding på Randbøl Hede Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afbrænding på Randbøl Hede Naturstyrelsen har søgt om tilladelse den 7. februar 2019 til at fortsætte afbrænding på matr. nr. 11a Frederiksnåde Koloni, Vorbasse

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af vandhul samt landzonetilladelse til anlæg af et nyt vandhul

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af vandhul samt landzonetilladelse til anlæg af et nyt vandhul Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fjernelse af vandhul samt landzonetilladelse til anlæg af et nyt vandhul Dato: 17-11-2015 Du ønsker en lovliggørende dispensation til fjernelse

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. Dato: 20. juni 2016

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. Dato: 20. juni 2016 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinie til byggemodning i Sdr. Omme Billund Kommune har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie)

Læs mere

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til

Povl Arne Hansen Ålling Søvej Ansager Sendt til Povl Arne Hansen Ålling Søvej 1 6823 Ansager Sendt til e-mail povlarneh@gmail.com Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato:

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att.: René Brinch Andersen Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: 23-05-2014 Du har den 22. maj 2014 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinje

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Boas Spangsberg Bangsgaard (boas.s.b@hotmail.com) Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 vardekommune@varde.dk 05-05-2017 Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har på vegne af din

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet natur

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet natur Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af beskyttet natur Et naturområde syd for Vorbasse by ønskes afgræsset. Området er registreret som beskyttet hede og mose. Naturområdet er registreret

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede Jens Eskildsen Stenbæksvej 9 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede Du har søgt om tilladelse til afgræsning og rydning af et beskyttet hedeareal

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og optagning af rødder.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og optagning af rødder. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning og optagning af rødder. Dato: 29.11.2016 Du har søgt om tilladelse til rydning og optagning af rødder på matr. nr. 1c, 1aa og 5a, Moltkenbjerg, Vorbasse.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse til anlæg af sø i eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse til anlæg af sø i eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven samt landzonetilladelse til anlæg af sø i eng Du har søgt om tilladelse til, at anlægge en ca. 600 m² stor sø på matr. nr. 2am, Filskov By, Filskov. Matriklen

Læs mere

Tilladelse efter Planloven til etablering af tre søer samt udstykning af ejendom i landzone

Tilladelse efter Planloven til etablering af tre søer samt udstykning af ejendom i landzone Annette Uhd Kirkebyvej 132 7260 Sønder Omme Tilladelse efter Planloven til etablering af tre søer samt udstykning af ejendom i landzone Du har den 14. januar 2014 søgt om tilladelse til at etablere en

Læs mere