Tarm Apotek, Storegade 23, 6880 Tarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tarm Apotek, Storegade 23, 6880 Tarm"

Transkript

1 Tarm Apotek, Storegade 23, 6880 Tarm Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: Gyldig til: Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus ved Akkrediteringsnævnet Alle indikatorer er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt. Eksternt survey Surveyteamets sammenfattende konklusion efter ekstern survey Tarm Apotek består af Tarm Apotek og filialen Ølgod Apotek. Begge enheder blev besøgt under surveyet. Apotekets personale yder god, faglig rådgivning med fokus på at dække kundens behov. Apoteket har opbygget og implementeret et kvalitetstyringsystem, der indgår som en del af den daglige drift. Apotekets retningsgivende dokumenter er tilgængelige for personalet på apotekets intranet. Personalet virker fortrolige med at lgå dokumenter. Kvalitetsovervågningen styres ved hjælp af en oversigt over de enkelte indikatorer, der skal evalueres på. Der blev under surveyet gjort enkelte fund, primært i form af dokumenter, der ikke lever helt op til kravene i standarden. Fremadrettet bør apoteket fokusere på forankring af kvalitetsarbejdet, så det bliver en integreret del af apotekets dagligdag og et styringsværktøj for ledelsen. Akkrediteringsnævnets begrundelse En indikator er vurderet i nogen grad opfyldt. Der tildeles derfor midlertidig akkreditering, indtil der kan ske en fornyet vurdering ved fremsendelse af materiale inden for 6 måneder efter Akkrediteringsnævnets afgørelse. Fremsendelse af materiale Surveyteamets sammenfattende konklusion efter opfølgningssurvey Tarm Apotek har fremsendt den manglende evaluering af medicinsamtaler og har derved opfyldt alle indikatorer helt eller i betydelig grad Virksomhedsgrundlag (1/5) Der foreligger et virksomhedsgrundlag, der afspejler apotekets ønskede rolle i lokalsamfundet og sundhedssektoren og som beskriver apotekets: mission vision værdier Der foreligger retningslinjer, der beskriver, hvordan ledelsen vil sikre, at virksomhedsgrundlaget danner grundlag for det daglige arbejde.

2 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Apotekeren og personalet kender virksomhedsgrundlaget, som danner grundlag for det daglige arbejde. En gang årligt evaluerer ledelsen virksomhedsgrundlaget. En gang årligt evaluerer ledelsen, hvorvidt der er sammenhæng mellem virksomhedsgrundlaget, apotekets praksis og de fastsatte kvalitetsmål, herunder personalets oplevelse af sammenhængen Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Ledelsesansvar og funktioner fremgår af følgende dokumenter: organisationsplan for alle apotekets enheder stillingsbeskrivelse for stedfortræder for apotekeren, hvor ansvar og beføjelser er beskrevet stillingsbeskrivelse for kvalitetsansvarlig, hvor ansvar og beføjelser er beskrevet dokumentation af fordeling af roller og ansvar, fx i form af en funktionsfordelingsplan, herunder angivelse af ansvarlig, stedfortræder og udførende for de enkelte funktioner. Apoteket arbejder i overensstemmelse med de dokumenter, der beskriver ledelsesansvar og funktioner. Ledelsen evaluerer løbende, om dokumenterne, der beskriver fordelingen af ledelsesansvar og funktioner, er i overensstemmelse med de faktiske forhold på apoteket. En gang årligt evaluerer ledelsen, om fordelingen af ledelsesansvar og funktioner er hensigtsmæssig.

3 1.1.2 Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Planlægning og drift (3/5) Der foreligger retningslinjer, der beskriver, hvilke styringsredskaber apotekeren benytter til at skabe sammenhæng mellem apotekets opgaver og ressourcer i den daglige drift og den overordnede styring af apoteket. Apotekeren skaber sammenhæng mellem apotekets opgaver og ressourcer i den daglige drift og den overordnede styring af apoteket i overensstemmelse med retningslinjerne. Apotekeren tager løbende stilling til, om der er sammenhæng mellem ressourcer og opgaver Ventetid (4/5) Der foreligger retningslinjer, der beskriver: hvordan apoteket fastsætter servicemål for ventetid hvordan og hvornår apoteket registrerer ventetid Apoteket fastsætter servicemål for ventetid med udgangspunkt i sektorens krav. Apoteket registrerer ventetid.

4 1.1.4 Ventetid (4/5) Tre gange årligt evaluerer apoteket ventetiden, herunder om der er mønstre og tendenser i den registrerede ventetid. Hvert tredje år evaluerer apoteket kundernes tilfredshed med apotekets ventetid Apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed (5/5) Der foreligger retningslinjer for apotekets indretning, faciliteter og tilgængelighed, der beskriver: indretning med mulighed for diskretion telefonisk og elektronisk tilgængelighed fysisk tilgængelighed og betjening af handicappede håndhygiejne Der foreligger en tjekliste til vurdering af apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed. Der foreligger retningslinjer for offentliggørelse af servicemål og efterlevelse af servicemål, der beskriver: hvordan apoteket offentliggør servicemål i forretningslokalet og på netsted hvordan apoteket offentliggør efterlevelse af servicemål i forretningslokalet og på netsted Apotekets indretning, faciliteter og tilgængelighed er i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket vurderer apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed i overensstemmelse med tjeklisten. Apoteket offentliggør servicemål i forretningslokalet og på netsted. Indikator 8 Apoteket offentliggør efterlevelse af servicemål i forretningslokalet og på netsted. I betydelig grad opfyldt Apoteket offentliggør efterlevelse af samtlige servicemål i forretningslokalet. På netsted er udelukkende offentliggjort efterlevelse af servicemål for ventetid.

5 1.1.5 Apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed (5/5) Indikator En gang årligt evaluerer apoteket apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed med udgangspunkt i tjeklisten. Hvert tredje år evaluerer apoteket kundernes tilfredshed med apotekets indretning, rengøring, faciliteter, tilgængelighed og sikkerhed. Hvert tredje år evaluerer apotekeren personalets tilfredshed med apotekets indretning, rengøring, faciliteter, tilgængelighed og sikkerhed Kvalitetsstyring (1/5) Der foreligger retningslinjer for kvalitetsstyring, der beskriver, hvordan apotekeren sikrer: ledelsesmæssigt ansvar for kvalitetsstyring, herunder uddelegering af ansvar at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til arbejdet med kvalitetsstyring involvering af personale i kvalitetsarbejdet, herunder hvordan kvalitetsarbejdet anvendes til læring og kvalitetsforbedring udarbejdelse af og opfølgning på handleplaner Der foreligger retningslinjer for kvalitetsorganisationens arbejde, der beskriver: mødefrekvens og dokumentation for afholdelse af møder hvorledes kvalitetsorganisationen fastlægger, implementerer, vedligeholder og udvikler apotekets arbejde med kvalitetsudvikling hvorledes kvalitetsorganisationen rapporterer til apotekeren i hvilke fora kvalitetsorganisationen formidler apotekets arbejde med kvalitetsudvikling Apoteket har en overordnet plan for kvalitetsovervågning. Apotekets kvalitetsstyring er i overensstemmelse med retningslinjerne. Kvalitetsorganisationen arbejder i overensstemmelse med retningslinjerne.

6 1.2.1 Kvalitetsstyring (1/5) Indikator 8 Indikator Apoteket udfører kvalitetsovervågning i overensstemmelse med apotekets plan for kvalitetsovervågning. En gang årligt evaluerer apoteket arbejdet med kvalitetsstyring, herunder kvalitetsorganisationens arbejde og opfølgning på iværksatte handleplaner. En gang årligt evaluerer ledelsen den samlede kvalitet på apoteket med udgangspunkt i apotekets kvalitetsovervågning. Apoteket gennemfører tiltag til forbedring af kvaliteten, hvis der ved arbejdet med den enkelte kvalitetsovervågning er påvist omfattende kvalitetsbrist eller manglende målopfyldelse. På baggrund af evalueringen af den samlede kvalitet på apoteket, prioriterer ledelsen apotekets indsatsområder for kvalitetsforbedring. Der udarbejdes handleplaner for apotekets indsats på områder, hvor der er identificeret omfattende kvalitetsbrist eller behov for større kvalitets-forbedrende tiltag. Omfang og detaljeringsgrad af handlerplanerne tilpasses den konkrete kontekst, men overordnet beskriver handleplanerne følgende: konkrete mål for indsatsen hvilke tiltag, der skal gennemføres tidsramme for gennemførelsen hvem, der er ansvarlig for gennemførelsen ressourcer, der er til rådighed for gennemførelsen af indsatsen eventuelle risici, der kan forudses i forbindelse med gennemførelsen overvågning af målopfyldelsen opfølgning på effekten af iværksatte tiltag hvem, der er ansvarlig for opfølgning handlinger, hvis iværksatte tiltag ikke har den ønskede effekt Risikostyring (2/5) Der foreligger retningslinjer for risikostyring i forbindelse med implementering af væsentlige forandringer, der beskriver: hvornår apoteket skal foretage risikovurdering hvordan risici identificeres hvordan risici vurderes hvordan risici prioriteres

7 1.2.3 Risikostyring (2/5) Der foreligger en tjekliste for implementering af væsentlige forandringer, der omfatter: formål beskrivelse af risici, der kan påvirke kunder, personale og apoteket handling for at undgå, at risici opstår involvering af relevant personale udarbejdelse af tidsplan plan for opfølgning Apoteket tager løbende stilling til, om der forventes situationer, hvor risikostyring er relevant i overensstemmelse med retningslinjerne for risikostyring. Apoteket implementerer væsentlige forandringer i overensstemmelse med tjeklisten. En gang årligt evaluerer apoteket arbejdsgange for risikostyring i forbindelse med gennemførte væsentlige forandringer Behandling af produktreklamationer (3/5) Der foreligger instruktioner for behandling af produktreklamationer, der beskriver: hvordan apoteket modtager, registrerer, dokumenterer og videregiver produktreklamationer hvordan apoteket håndterer produktreklamationer over for kunder og samarbejdspartnere Apoteket behandler produktreklamationer i overensstemmelse med instruktionerne. To gange årligt evaluerer apoteket behandlingen af produktreklamationer.

8 1.2.6 Behandling af produktreklamationer (3/5) Registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (4/5) Indikator 8 Der foreligger retningslinjer for håndtering af utilsigtede hændelser opstået på apoteket, der beskriver: hvordan registrering og kategorisering finder sted hvordan de registrerede hændelser vurderes hvordan de registrerede hændelser analyseres principper for gennemførelse af forebyggende tiltag og formidling af læring hvornår og hvordan der følges op i forhold til implicerede hvem, der er ansvarlig for analyse og opfølgning Der foreligger retningslinjer for rapportering af utilsigtede hændelser til Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD), der beskriver: hvilke hændelsestyper, der skal rapporteres til DPSD hvilke hændelsestyper, der kan rapporteres til DPSD hvem, der foretager rapporteringen Der foreligger retningslinjer for, hvordan apoteket drager læring af utilsigtede hændelser i apotekssektoren, som apoteket får kendskab til. Apoteket håndterer utilsigtede hændelser opstået på apoteket i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket vurderer hver enkelt utilsigtet hændelse med henblik på videre behandling. Apoteket analyserer udvalgte utilsigtede hændelser dybtgående for at identificere hændelsesårsager. Apoteket rapporterer utilsigtede hændelser til DPSD i overensstemmelse med retningslinjerne. To gange årligt evaluerer apoteket håndtering og læring af utilsigtede hændelser.

9 1.2.7 Registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (4/5) Indikator To gange årligt evaluerer apoteket de registrerede utilsigtede hændelser med udgangspunkt i en oversigt over de registrerede hændelser og eventuelle mønstre. To gange årligt evaluerer apoteket dets opfølgning i forhold til implicerede i en utilsigtet hændelse. To gange årligt evaluerer apoteket dets arbejdsgange og indsats i forbindelse med rapportering af utilsigtede hændelser til DPSD Behandling af servicetilkendegivelser (5/5) Der foreligger retningslinjer for, hvordan apoteket modtager, registrerer, kategoriserer og behandler servicetilkendegivelser. Apoteket behandler servicetilkendegivelser i overensstemmelse med retningslinjerne. To gange årligt evaluerer apoteket, om der er mønstre i de indkomne servicetilkendegivelser. En gang årligt evaluerer apoteket, hvordan apoteket drager læring af servicetilkendegivelserne.

10 1.3.1 Dokumentstyring (1/2) Der foreligger retningslinjer for apotekets dokumentstyring, der beskriver: ansvar for sikring af dokumentstyring opbygning af dokumentstyringssystemet, herunder stillingtagen til, om apotekets dokumenter skal foreligge på papir og/eller elektronisk angivelse af, hvornår det enkelte dokument træder i kraft opdatering af dokumenter stillingtagen til historik for dokumenter og versionsstyring arbejdsgang for udarbejdelse, godkendelse og revision af dokumenter tilgængelighed af dokumenter fjernelse/omplacering af ugyldige dokumenter backup af apotekets dokumenter Apoteket styrer de dokumenter, der er omfattet af apotekets kvalitetsstyring, i overensstemmelse med retningslinjerne. Apotekeren udpeger en person, der er ansvarlig for dokumentstyring. En gang årligt evaluerer apoteket arbejdet med dokumentstyring Datasikkerhed og -fortrolighed (2/2) Der foreligger retningslinjer for datafortrolighed, der beskriver: regler for videregivelse af fortrolige oplysninger og håndtering af tavshedspligt i hvilke tilfælde, det er nødvendigt at indhente kundens samtykke hvordan apoteket behandler personhenførbare dokumenter og data, herunder giver oplysning til kunden om personhenførbare data på kvitteringer hvordan apoteket destruerer personhenførbare dokumenter og data

11 1.3.2 Datasikkerhed og -fortrolighed (2/2) Der foreligger retningslinjer for datasikkerhed og datadisciplin, der beskriver: hvordan apoteket sikrer korrekt registrering af data apotekets log-in-procedurer i forbindelse med elektronisk databehandling apotekets backupprocedurer forholdsregler i forbindelse med brud på sikkerheden i forbindelse med uretmæssig adgang stillingtagen ved brud på sikkerheden Apoteket håndterer datafortrolighed i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket håndterer datasikkerhed og datadisciplin er i overensstemmelse med retningslinjerne. En gang årligt evaluerer apoteket efterlevelsen af reglerne for tavshedspligt, herunder håndtering og destruktion af personhenførbare data. En gang årligt evaluerer apoteket arbejdsgange for datasikkerhed og datadisciplin Ansættelse og introduktion af nyt personale (1/3) Der foreligger retningslinjer for ansættelse af personale. Der forligger introduktionsprogram for nyansatte, der omfatter: apotekets virksomhedsgrundlag og organisation egne ansvarsområder, herunder de dokumenter, der vedrører den nyansattes funktion regler for tavshedspligt apotekets arbejde med kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling introduktion til arbejdsmiljø planer og ansvar ved akut opståede, truende eller farlige situationer registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser og risikostyring samtale med nyansatte senest tre måneder efter ansættelsen

12 1.4.1 Ansættelse og introduktion af nyt personale (1/3) Apoteket ansætter nyt personale i overensstemmelse med retningslinjerne. Introduktion af nyt personale gennemføres i overensstemmelse med introduktionsprogrammet. En gang årligt evaluerer apoteket ansættelse af nyt personale. Ved tremånederssamtalen evaluerer apoteket, i samarbejde med den nyansatte, forløbet i forbindelse med ansættelse og introduktion. En gang årligt evaluerer apoteket introduktionsprogrammet. Indikator Kompetenceudvikling (2/3) Der foreligger retningslinjer for kompetenceudvikling, der beskriver: hvordan apotekeren og personalet er fagligt ajour i forhold til opgaver og funktioner tidsrammer for og indhold af årlige medarbejderudviklingssamtaler opfølgning på medarbejderudviklingssamtaler (MUS) brug af uddannelses- og udviklingsplan for den enkelte medarbejder hvordan der foretages en samlet vurdering af personalets kompetencer i relation til apotekets nuværende og planlagte opgaver hvordan kompetenceudvikling dokumenteres hvordan apotekeren og personalet holder sig ajour med gældende regler og lovgivning ressourcer afsat til kompetenceudvikling Apotekeren og personalets kompetenceudvikling sker i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket gennemfører MUS i henhold til retningslinjerne.

13 1.4.2 Kompetenceudvikling (2/3) Indikator 8 En gang årligt evaluerer apotekeren apotekets samlede kompetencer i forhold til apotekets virksomhedsgrundlag og daglige drift. En gang årligt evaluerer apoteket brugen af MUS og udviklingsplaner i relation til individuel kompetenceudvikling. En gang årligt evaluerer apotekeren personalets tilfredshed med apotekets arbejde med kompetenceudvikling. Apotekeren evaluerer løbende, om personalet har behov for yderligere viden om gældende regler og lovgivning Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar (3/3) Der foreligger retningslinjer for uddannelsesapotekets opgaver og ansvar i forbindelse med uddannelse af farmakonomelever og farmaceutstuderende, der beskriver, hvordan apoteket sikrer: tilstedeværelse af ressourcer og kompetencer i forhold til at være uddannelsesapotek tilrettelæggelse af elevers arbejde under hensyntagen til deres uddannelse at apoteket gennemfører uddannelsessamtaler med elever hensigtsmæssig tilrettelæggelse af studerendes ophold på apoteket Apoteket tilrettelægger arbejdet for elever og studerende med udgangspunkt i retningslinjerne. Apoteket gennemfører uddannelsessamtaler med farmakonomelever. En gang årligt evaluerer apoteket uddannelsesforløbet for farmakonomelever. Apoteket evaluerer forløbet af studerendes ophold på apoteket med de studerende. Ikke relevant Apoteket har ingen studerende.

14 1.4.3 Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar (3/3) En gang årligt evaluerer apoteket varetagelsen af opgaven som uddannelsesapotek Forholdsregler ved akut opståede situationer (1/1) Der foreligger planer for akut opståede situationer, der beskriver: håndtering af akut opståede situationer, apoteket anser som truende og/eller farlige håndtering af akut opståede situationer af helbredsmæssig karakter opfølgning i forhold til kunder og personale hvordan planerne implementeres I betydelig grad opfyldt Der er mangler i apotekets planer for akut opståede situationer. Manglen består i, at apoteket ikke har beskrevet dot b) håndtering af akut opståede situationer af helbredsmæssig karakter. Personalet agerer i overensstemmelse med planerne ved akut opståede situationer. Apoteket evaluerer planernes anvendelighed, når en akut opstået, truende eller farlig situation har fundet sted. Ikke relevant Apoteket har ikke haft akut opståede, truende eller farlige situationer. Ikke relevant Apoteket har ikke haft akut opståede, truende eller farlige situationer.

15 1.6.2 Håndtering af udstyr på dosispakkeapotek (1/1) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et dosispakkeapotek. Der foreligger retningslinjer for håndtering af udstyr, som anvendes ved produktion af dosisruller, der beskriver arbejdsgange, kompetenceforhold og dokumentation i forbindelse med følgende: relevant uddannelse af medarbejdere, der anvender og/eller vedligeholder udstyr rengøring af udstyr vedligehold af udstyr kvalificering af kritisk udstyr udført rengøring og vedligeholdelse af udstyr Personale håndterer udstyr, som anvendes ved produktion af dosisruller i overensstemmelse med retningslinjerne. Personale, der anvender og/eller vedligeholder udstyr modtager relevant uddannelse. Der foreligger dokumentation i overensstemmelse med retningslinjerne. En gang årligt evaluerer apoteket håndtering af udstyr, som anvendes ved produktion af dosisruller. En gang årligt evaluerer apoteket uddannelsen af personale, der betjener udstyr til produktion af dosisruller.

16 2.1.1 Recepthåndtering (1/11) # Standarden er patientsikkerhedskritisk. Der foreligger instruktioner for recepthåndtering, der beskriver: arbejdsgange og kompetenceforhold i forbindelse med receptekspedition kontrol af, at recepten er affattet korrekt farmakologisk kontrol, herunder kontrol af styrke, dosering og indikation, interaktion og kontraindikationer registrering af receptinterventioner, herunder henvendelse til receptudsteder ved fejl, mangler og tvivl samt dokumentation for resultatet af henvendelsen kontrol af, at recepten er ekspederet korrekt kontrol af, at lægemidlet er etiketteret i overensstemmelse med receptens anvisninger studerendes, elevers og ufaglærtes kompetencer i forbindelse med recepthåndtering sikker identifikation af kunden sikker identifikation af ordination ved valg fra receptserveren modtagelse af telefonrecepter, herunder sikker identifikation af receptudsteder håndtering af falske recepter Ved filialer, der udelukkende bemandes med farmakonomer, foreligger instruktion, der beskriver, i hvilke situationer en farmaceut skal kontaktes. Der foreligger retningslinjer for apotekets servicemål vedrørende fejludleveringer, der beskriver: hvordan apoteket fastsætter mål for det højeste accepterede antal fejludleveringer hvordan apoteket registrerer fejludleveringer Apoteket ekspederer recepter i overensstemmelse med instruktionerne. Apoteket registrerer alle receptinterventioner. Apoteket registrerer alle fejludleveringer. Apoteket fastsætter servicemål for fejludleveringer. Indikator 8 Indikator 9 To gange årligt evaluerer apoteket, om receptekspedition foregår sikkert og korrekt. To gange årligt evaluerer apoteket de registrerede receptinterventioner med udgangspunkt i en oversigt over de registrerede receptinterventioner og eventuelle mønstre.

17 2.1.1 Recepthåndtering (1/11) # Standarden er patientsikkerhedskritisk. 0 To gange årligt evaluerer apoteket de registrerede fejludleveringer med udgangspunkt i en oversigt over de registrerede fejludleveringer og eventuelle mønstre. 1 2 På baggrund af evalueringen af mønstre i receptinterventionerne foretager ledelsen en vurdering af, om der skal rettes henvendelse til implicerede receptudstedere med henblik på læring og kvalitetsforbedring Ekspedition af lægemidler ved systemnedbrud (2/11) Der foreligger retningslinjer for sikker og korrekt ekspedition og udlevering af lægemidler ved systemnedbrud, der beskriver: identifikation af, hvilke systemnedbrud, der har betydning for, at lægemidler udleveres sikkert og korrekt hvordan apoteket handler ved systemnedbrud, for i videst mulig omfang at sikre, at apoteket til en hver tid kan ekspedere og udlevere lægemidler til kunden hvornår og hvordan apoteket orienterer kunder, distributions-enheder og samarbejdspartnere om konsekvenserne af systemnedbrud hvem på apoteket, der handler i forbindelse med systemnedbrud Apoteket ekspederer lægemidler ved systemnedbrud i overensstemmelse med retningslinjerne. En gang årligt evaluerer apoteket arbejdsgange ved systemnedbrud.

18 2.1.3 Apotekernes vagttjeneste (3/11) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et vagtapotek. Der foreligger retningslinjer for arbejdsgange i forbindelse med særlige forhold under apotekets vagttjeneste, der beskriver: orientering til kunder og samarbejdspartnere om apotekets vagtordning, herunder gebyrregler kontaktmulighed til vagtlæger håndtering af receptinterventioner, når receptudsteder ikke kan træffes mulighed for forsendelse i vagtperioden mulighed for fremskaffelse af lægemidler, som ikke er på lager mulighed for at tilkalde akut ekstra bemanding overdragelse af relevant information ved vagtskifte Hvis vagten varetages af farmakonomer foreligger instruktion, der beskriver: i hvilke situationer en farmaceut skal kontaktes hvilken farmaceut, der kontaktes i tilfælde af tvivlsspørgsmål Apoteket varetager særlige forhold ved vagttjenesten i overensstemmelse med retningslinjerne. Farmakonomer varetager vagten i overensstemmelse med instruktionerne. En gang årligt evaluerer apoteket arbejdsgange i forbindelse med særlige forhold under vagttjeneste.

19 2.1.4 Håndtering af dosispakket medicin (4/11) # Standarden er patientsikkerhedskritisk. Der foreligger instruktioner for håndtering af dosispakket medicin, der beskriver: arbejdsgange, kompetenceforhold og dokumentation kontrol af, at recepten er affattet korrekt, herunder angivelse af tidsperiode farmakologisk kontrol af recepter, herunder kontrol af styrke, dosering og indikation, interaktion og kontraindikation registrering af receptinterventioner, herunder henvendelse til receptudsteder ved fejl, mangler og tvivl samt dokumentation for resultatet af henvendelsen hvordan apoteket udarbejder og ajourfører doseringskort, herunder hvad kontrollen af doseringskortet omfatter, og hvordan den dokumenteres behandling af ændringsmeddelelser fra pakkeapoteket som følge af substitution og sortimentsændringer kontrol ved modtagelse af dosisruller fra pakkeapoteket og inden udlevering af dosispakket medicin I betydelig grad opfyldt Der er mangler i apotekets instruks for håndtering af dosispakket medicin. Manglen består i, at dot e) ikke er fyldestgørende beskrevet, idet det ikke er beskrevet, hvordan kontrol af dosiskortet dokumenteres. Manglen vurderes at være væsentlig, og indikatoren vurderes derfor for værende i betydelig grad opfyldt. I praksis dokumenteres kontrollen ved kvittering på dosiskortet. Indikator 8 Indikator 9 Der foreligger retningslinjer for apotekets servicemål vedrørende dosispakket medicin, der beskriver: hvordan apoteket fastsætter servicemål for det højest accepterede antal fejludleveringer for dosispakket medicin hvordan apoteket registrerer fejludleveringer opstået i forbindelse med dosispakket medicin Der foreligger retningslinjer for apotekets serviceniveau i relation til kunder, der får dosispakket medicin, og samarbejdspartnere. Der foreligger retningslinjer for apotekets samarbejde med eksterne parter i relation til dosispakket medicin. Apoteket håndterer dosispakket medicin i overensstemmelse med instruktionerne. Apoteket fastsætter servicemål for det højeste accepterede antal fejludleveringer opstået i forbindelse med dosispakket medicin. Apoteket registrerer fejludleveringer opstået i forbindelse med dosispakket medicin. Apotekets serviceniveau i relation til kunder, der får dosispakket medicin er i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket samarbejder med eksterne parter omkring dosispakket medicin i overensstemmelse med retningslinjen.

20 2.1.4 Håndtering af dosispakket medicin (4/11) # Standarden er patientsikkerhedskritisk. 0 En gang årligt evaluerer apoteket, om apotekets håndtering af dosispakket medicin sker sikkert og korrekt En gang årligt evaluerer apoteket de registrerede fejludleveringer med udgangspunkt i en oversigt over de registrerede fejludleveringer og eventuelle mønstre. En gang årligt evaluerer apoteket det serviceniveau, som apoteket tilbyder kunder, der modtager dosispakket medicin. En gang årligt evaluerer apoteket samarbejdet med eksterne parter omkring dosispakket medicin Forsendelse (5/11) Der foreligger retningslinjer for apotekets forsendelse, der beskriver: hvilke muligheder for forsendelse apoteket tilbyder hvordan kunder og samarbejdspartnere informeres om apotekets muligheder for forsendelse information til kunden om udgifter i forbindelse med forsendelse hvornår akut forsendelse foretages i hvilke tilfælde aflevering/modtagelse af forsendelsen skal dokumenteres Der foreligger instruktioner for apotekets håndtering af forsendelse, der beskriver: arbejdsgange apotekets sikring af, at det korrekte lægemiddel leveres til den rette person, institution eller apoteksenhed apotekets sikring af, at lægemidlets kvalitet ikke forringes efter ekspedition og under forsendelse hvordan kunderne informeres om forhold vedrørende forsendelsen buddets beføjelser ved tvivl om betaling, adresse, ingen hjemme, samt i forbindelse med konkrete spørgsmål vedrørende lægemidlet hvordan fejlleverancer registreres Apoteket udfører forsendelse i overensstemmelse med retningslinjerne.

21 2.1.5 Forsendelse (5/11) Apoteket håndterer forsendelse i overensstemmelse med instruktionerne. Apoteket registrerer fejlleverancer. Indikator 8 Indikator 9 0 En gang årligt evaluerer apoteket de former for forsendelse, som apoteket stiller til rådighed. En gang årligt evaluerer apoteket, om forsendelse foregår sikkert og korrekt. To gange årligt evaluerer apoteket de registrerede fejlleverancer med udgangspunkt i en oversigt over de registrerede fejlleverancer og eventuelle mønstre. Hvert tredje år evaluerer apoteket kundernes tilfredshed med apotekets forsendelse.

22 2.1.6 Rådgivning om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner (6/11) # Standarden er patientsikkerhedskritisk. Der foreligger retningslinjer for rådgivning om lægemidler og om egenomsorg l enkeltpersoner, der beskriver: hvordan apoteket sikrer, at rådgivning i skranken finder sted, og at den afpasses efter modtagerens behov med udgangspunkt i sektorens krav rådgivning i situationer, hvor apoteket ikke har direkte kontakt ved skranken med brugeren fastlæggelse af apotekets egne krav og mål for rådgivning i forhold l sektorens krav l skrankerådgivning symptomvurdering og anbefaling af kontakt l læge eller andre sundhedsprofessionelle informa on om indberetning af bivirkninger rådgivning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse informa on om eventuelle billigere og subs tuerbare lægemidler, herunder om prisforskelle principper for kommunikation, herunder inddragelse af lokale, etniske og kulturelle forhold i rådgivningen sikring af diskre on i rådgivningen kompetencer l rådgivning studerende og elevers kompetencer i forbindelse med rådgivning faglig vurdering af farmakonomer og farmaceuter, der rådgiver enkeltpersoner om lægemidler og om egenomsorg Der foreligger retningslinjer for apotekets servicemål vedrørende rådgivning, der beskriver: hvordan apoteket fastsæ er servicemål for rådgivning hvordan apoteket registrerer rådgivning Der forligger retningslinjer for apotekets registrering af kunders og sundhedsprofessionelles tilkendegivelser i forbindelse med manglende, utilstrækkelig eller forkert rådgivning. Der foreligger retningslinjer for, hvordan apoteket bidrager til sikker anvendelse af lægemidler, der beskriver: hvornår apoteket skal afslå salg af håndkøbslægemidler til særlige kundegrupper, hvor myndighederne har fastlagt begrænset udlevering hvornår apoteket kan afslå salg af håndkøbslægemidler hvornår apoteket indberetter fejlbrug eller misbrug af håndkøbslægemidler til myndighederne hvornår og hvordan apoteket vejleder kunder om mulighed for at indberette lægemiddelbivirkninger I betydelig grad opfyldt Der er mangler i apotekets retningslinje for, hvordan apoteket bidrager til sikker anvendelse af lægemidler. Manglen består i, at apoteket ikke har beskrevet, hvornår apoteket skal afslå salg af håndkøbslægemidler til særlige kundegrupper, hvor myndighederne har fastsat begrænset udlevering. 4 Med udgangspunkt i manualen for medicinsamtaler foreligger der retningslinjer for leveringen af medicinsamtaler, der beskriver: organisering af afholdelse af medicinsamtale, herunder de nødvendige ressourcer, rammer og diskretion faglig vurdering af farmaceuter, der gennemfører medicinsamtaler stillingtagen til hvordan apoteket evaluerer den kundeoplevede kvalitet

23 2.1.6 Rådgivning om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner (6/11) # Standarden er patientsikkerhedskritisk. Apoteket rådgiver om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket registrerer apotekets rådgivning. Apoteket fastsætter servicemål for rådgivning. Indikator 8 Apoteket registrerer kunders og sundhedsprofessionelles tilkendegivelser i forbindelse med manglende, utilstrækkelig eller forkert rådgivning. Indikator 9 Apoteket bidrager til sikker anvendelse af lægemidler i overensstemmelse med retningslinjerne. Apotekets personale er opmærksomme på, at de skal afslå salg af håndkøbslægemidler til særlige kundegrupper, hvor myndighederne har fastsat begrænset udlevering (HA18 / HX18). Indikatoren vurderes derfor som værende helt opfyldt. 5 Apoteket afholder medicinsamtaler. 0 En gang årligt foretager apoteket en faglig vurdering af farmakonomer og farmaceuter, der rådgiver om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner. 1 En gang årligt evaluerer apoteket apotekets rådgivning. 2 Hvert tredje år evaluerer apoteket kundernes tilfredshed med apotekets rådgivning. 6 En gang årligt evaluerer apoteket leveringen af medicinsamtaler. Apoteket har fremsendt evaluering af medicinsamtaler. 3

24 2.1.7 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (7/11) Der foreligger retningslinjer for apotekets aktiviteter inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, der beskriver: apotekets egne aktiviteter inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse apotekets deltagelse i aktiviteter på lokalt og nationalt plan inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse håndtering af måleudstyr, der anvendes ved lokale aktiviteter inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, herunder vedligeholdelse hygiejne rengøring kalibrering efter leverandørens anvisning Apoteket deltager i aktiviteter inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket håndterer måleudstyr i overensstemmelse med retningslinjerne. En gang årligt evaluerer apoteket apotekets arbejde for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. En gang årligt evaluerer apoteket de gennemførte aktiviteter inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. En gang årligt evaluerer apoteket håndtering af måleudstyr, såfremt de gennemførte aktiviteter har omfattet brug af måleudstyr Varehåndtering (8/11) Der foreligger instruktioner for varehåndtering, der beskriver: principper for modtagekontrol principper for at sætte varer på plads principper for udløbskontrol principper for returnering til leverandør håndtering af tilbagekaldelser af lægemidler handlinger ved mistanke om forfalskede lægemidler hvordan det vurderes, i hvilke tilfælde lægemidler, som har været uden for apotekets varetægt, kan sættes tilbage til den salgbare lagerbeholdning

25 2.1.8 Varehåndtering (8/11) Der foreligger instruktion for temperaturmåling, der beskriver: registrering af lagertemperatur handling ved afvigelser i lagertemperatur kalibrering af termometre Der foreligger retningslinjer for apotekets håndtering af fødevarer, der beskriver: egenkontrol af fødevarer håndtering af tilbagekaldelser af fødevarer Der foreligger retningslinjer, der beskriver apotekets håndtering af medicinrester og risikoaffald modtaget til destruktion. Apoteket håndterer varer i overensstemmelse med instruktionerne. Der blev ikke fundet nogen magistrelle med overskreden udløbsdato. Magistrelle varer udgør kun en meget lille del af apotekets lager. Indikatoren vurderes derfor som værende helt opfyldt. Apoteket varetager temperaturmåling i overensstemmelse med instruktionen. Apoteket håndterer fødevarer i overensstemmelse med retningslinjerne. Indikator 8 Apoteket håndterer medicinrester og risikoaffald modtaget til destruktion i overensstemmelse med retningslinjerne. Indikator 9 En gang årligt evaluerer apoteket håndtering af varer. 0 En gang årligt evaluerer apoteket varetagelse af temperaturmåling. 1 En gang årligt evaluerer apoteket håndtering af fødevarer. 2 En gang årligt evaluerer apoteket håndtering af medicinrester og risikoaffald modtaget til destruktion. 3

26 2.1.9 Lager af lægemidler og frihandelsvarer (9/11) Der foreligger retningslinjer for håndtering af apotekets lager af lægemidler, der beskriver: bestilling og levering af varer opfølgning på restordrer opfølgning på lagerdifferencer hvordan varelagerets sammensætning sikrer, at apoteket kan tilbyde kunderne det billigste lægemiddel Der foreligger retningslinjer for apotekets servicemål vedrørende servicegrad, der beskriver: hvordan apoteket fastsætter servicemål for servicegrad registrering af servicegrad Der foreligger retningslinjer for apotekets udvælgelse af frihandelsvarer med udgangspunkt i sektorens krav til frihandelsvarer og eksisterende lovgivning. Apotekets håndtering af apotekets lager af lægemidler sker i overensstemmelse med retningslinjen. Apoteket fastsætter servicemål for servicegrad. Apoteket registrerer apotekets servicegrad. Indikator 8 Indikator Apotekets sortiment af frihandelsvarer er i overensstemmelse med retningslinjerne. To gange årligt evaluerer apoteket lageret af lægemidler, herunder servicegraden. To gange årligt evaluerer apoteket udleveringsmønsteret for substitution. En gang årligt evaluerer apoteket sortimentet af frihandelsvarer med udgangspunkt i sektorens krav til frihandelsvarer og eksisterende lovgivning.

27 Overvågning af euforiserende lægemidler (10/11) Der foreligger retningslinjer for overvågning af apotekets lager af euforiserende midler ( 4 lægemidler), der beskriver: regnskab for tilgang, afgang og lagerhold for hvert enkelt varenummer lageroptælling udførelse af stikprøvekontrol på receptbilag håndtering af differencer i lagerbeholdning I betydelig grad opfyldt Dot c er mangelfuld beskrevet, da det ikke er beskrevet, at recepter, der er udført stikprøve på, skal printes og opbevares i 5 år. Apoteket overvåger apotekets lager af euforiserende midler ( 4 lægemidler) i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket foretager lageroptælling af euforiserende midler, og resultatet sammenholdes med regnskabet for tilgang og afgang for hvert varenummer. Apoteket gennemfører stikprøvekontrol af receptbilag. I betydelig grad Jf. indikator 1. opfyldt En gang årligt evaluerer apoteket dets arbejdsgange i forbindelse med overvågning af apotekets lager af euforiserende midler. En gang årligt evaluerer apoteket håndtering af eventuelle differencer i beholdningen af euforiserende midler Produktion af dosispakket medicin i ruller (11/11) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et dosispakkeapotek. Der foreligger retningslinjer for klargøring til produktion af dosisruller, der beskriver: arbejdsgange og kompetenceforhold i forbindelse med produktion af dosisruller modtagelse og håndtering af dosiskort fra udleveringsapotek ændring og vedligeholdelse af sortiment godkendelse af dosisdispensering af andre varer end lægemidler produktionsplanlægning udblistring af tabletter, herunder sikring af line clearance hygiejne i forbindelse af aktiviteter i produktionslokalet

28 Produktion af dosispakket medicin i ruller (11/11) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et dosispakkeapotek. Der foreligger retningslinjer for produktion af dosisruller, der beskriver arbejdsgange, kompetenceforhold og dokumentation i forbindelse med følgende: Produktion af dosisruller Kontrol af dosisruller, herunder identifikation og tælling af tabletter samt korrektioner af fejl opstået i forbindelse med dosispakningen Frigivelse af produktion Rengøring af lokaler Indikator 8 Der foreligger retningslinjer for pakkeapotekets mål for fejl opstået i forbindelse med produktion af dosispakket medicin i ruller, der beskriver: kriterier for fastsættelse af mål for det højest accepterede antal fejl opstået i forbindelse med produktion af dosispakket medicin i ruller hvordan apoteket registrerer fejl opstået i forbindelse med produktion af dosispakket medicin i ruller Dosispakkeapoteket klargør til produktion af dosisruller i overensstemmelse med retningslinjerne. Pakkeapoteket producerer dosisruller i overensstemmelse med retningslinjerne. Pakkeapoteket fastsætter mål for det højest accepterede antal fejl opstået i forbindelse med produktion af dosispakket medicin i ruller. Pakkeapoteket registrerer fejl, der er opstået i forbindelse med produktion af dosispakket medicin i ruller. To gange årligt evaluerer pakkeapoteket produktionen af dosisruller. Indikator 9 0 To gange årligt evaluerer pakkeapoteket de registrerede fejl med udgangspunkt i en oversigt over de registrerede fejl og eventuelle mønstre. Hvert tredje år evaluerer pakkeapoteket udleveringsapotekernes tilfredshed med pakkeapoteket.

29 Produktion af dosispakket medicin i ruller (11/11) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et dosispakkeapotek Skriftligt og elektronisk informationsmateriale (1/1) Der foreligger retningslinjer om skriftlig og elektronisk informationsmateriale, der beskriver: valg og vurdering af informationsmateriale bestilling af materiale vedligeholdelse af informationsmateriale tilbagekaldelse af informationsmateriale informationsmaterialets tilgængelighed for kunder og personale anvendelse af informationsmateriale i forbindelse med rådgivning anvendelse af informationsmateriale i relation til sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter Apoteket håndterer og anvender skriftlig og elektronisk informationsmateriale i overensstemmelse med retningslinjerne. En gang årligt evaluerer apoteket det valgte skriftlige og elektroniske informationsmateriale. En gang årligt evaluerer apoteket anvendelsen af skriftligt og elektronisk informationsmateriale Leverandørsamarbejde (1/4) Apoteket tager stilling til hvilke faste leverandører, det er relevant at indgå samarbejdsaftaler med.

30 2.3.1 Leverandørsamarbejde (1/4) Apoteket beskriver kriterier for fastsættelse af kvalitetskrav til faste leverandører. Apoteket indgår samarbejdsaftaler med faste leverandører med udgangspunkt i fastsatte kvalitetskrav for den enkelte leverandør. Apoteket sikrer, at leverandører af lægemidler har en 39-tilladelse til at forhandle og opbevare lægemidler. En gang årligt evaluerer apoteket, om faste leverandører lever op til samarbejdsaftalerne Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg (2/4) Der foreligger en samarbejdsaftale mellem apotekeren og forretningsindehaveren om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg, der omfatter: hvorledes forhandling af håndkøbslægemidler skal foregå udpegning af ansvarlig for driften af håndkøbsudsalget blandt personalet i håndkøbsudsalget kendskab til bekendtgørelsen blandt håndkøbsudsalgets personale tavshedspligt opbevaring og udlevering af medicinleverancer pakket af apoteket videregivelse af produktreklamationer til apoteket videregivelse af servicetilkendegivelser til apoteket instruktion til forretningsindehaveren om arbejdsgange på håndkøbsudsalget returnering/destruktion af lægemidler Der foreligger en tjekliste for tilsyn med håndkøbsudsalg i overensstemmelse med gældende lovgivning. Samarbejde mellem apoteket og håndkøbsudsalg foregår i overensstemmelse med samarbejdsaftalen.

31 2.3.2 Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg (2/4) Apoteket foretager tilsyn med håndkøbsudsalg i overensstemmelse med tjeklisten. To gange årligt evaluerer apoteket samarbejdet med apotekets håndkøbsudsalg med udgangspunkt i tilsynsrapporterne og det daglige samarbejde Aftale om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted (3/4) Standarden er ikke relevant: Apoteket har ikke medicinudleveringssteder. Der foreligger en samarbejdsaftale mellem apotekeren og forretningsindehaveren om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted, der omfatter følgende: opbevaring og udlevering af forsendelser pakket af apoteket tavshedspligt videregivelse af produktreklamationer til apoteket videregivelse af servicetilkendegivelser til apoteket returnering af forsendelser til apoteket Der foreligger en tjekliste for tilsyn med medicinudleveringssted i overensstemmelse med gældende lovgivning. Samarbejde mellem apoteket og medicinudleveringssted foregår i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. Apoteket foretager tilsyn med medicinudleveringssted i overensstemmelse med tjeklisten. To gange årligt evaluerer apoteket samarbejdet med apotekets medicinudleveringssted med udgangspunkt i tilsynsrapporterne og det daglige samarbejde.

32 2.3.3 Aftale om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted (3/4) Standarden er ikke relevant: Apoteket har ikke medicinudleveringssteder Tilsyn med apoteksfilialer og apoteksudsalg (4/4) Der foreligger en tjekliste for tilsyn med apoteksfilialer og apoteksudsalg. Apotekeren udfører tilsyn med apoteksfilialer og apoteksudsalg fire gange årligt. Apotekeren dokumenterer hvert tilsyn med apoteksfilialer og apoteksudsalg. Fire gange årligt evaluerer apotekeren resultatet og gennemførelse af tilsyn Tjek på inhalation (1/2) Med udgangspunkt i manualen for Tjek på inhalation foreligger der retningslinjer for levering af apotekets sundhedsydelse Tjek på inhalation, der indeholder: en beskrivelse af ydelsen beskrivelse af de nødvendige rammer, materialer og ressourcer kompetenceoversigt i forhold til forskellige inhalationsdevices sikring af hygiejne ved demonstration af inhalationsdevices beskrivelse af samarbejde og dialog med relevante samarbejdspartnere I betydelig grad opfyldt Der er mangler i apotekets retningslinje for Tjek på inhalationen. Manglen består i, at apoteket ikke har beskrevet dot d) sikring af hygiejne ved demonstration af inhalationsdevices.

33 3.1.5 Tjek på inhalation (1/2) Apoteket leverer Tjek på Inhalation i overensstemmelse med retningslinjerne. Farmaceuter og farmakonomer, der gennemfører Tjek på Inhalation, er certificerede. En gang årligt evaluerer apoteket levering af ydelsen Tjek på inhalation. En gang årligt evaluerer apoteket antal af leverede ydelser Tjek på inhalation Levering af sundhedsydelser (2/2) Standarden er ikke relevant: Apoteket leverer ikke sundhedsydelser. Der foreligger retningslinjer, med udgangspunkt i sektorens manualer, for levering af sundhedsydelser, der beskriver: ydelsen arbejdsdeling, snitflader til og dialog med samarbejdspartnere/købere af sundhedsydelse de nødvendige faciliteter og ressourcer hvordan apoteket dokumenterer og vedligeholder de nødvendige faglige og kommunikative kompetencer konsekvenser af eventuelle afvigelser fra manualen Der foreligger retningslinjer for håndtering af måleudstyr og hygiejne, der beskriver: korrekt håndtering af nødvendigt måleudstyr, herunder: vedligeholdelse hygiejne rengøring kalibrering efter leverandørens anvisning hygiejne i forbindelse med levering af sundhedsydelser

34 3.1.8 Levering af sundhedsydelser (2/2) Standarden er ikke relevant: Apoteket leverer ikke sundhedsydelser. Der foreligger retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser, der beskriver: hvordan apoteket anvender eventuelle certificeringsordninger til ydelser, der er omfattet af disse stillingtagen til, hvordan den faglige vurdering i relation til sundhedsydelser foretages i de tilfælde, hvor der ikke er en certificeringsordning stillingtagen til, hvordan apoteket evaluerer den kundeoplevede kvalitet i forbindelse med levering af sundhedsydelser kvalitetskrav til ydelser, hvor der ikke foreligger manualer for levering af ydelsen Indikator 8 Indikator Apoteket leverer sundhedsydelser i overensstemmelse med retningslinjerne. Apoteket håndterer måleudstyr og hygiejne i overensstemmelse med retningslinjerne. Farmakonomer og farmaceuter, der gennemfører sundhedsydelser, har de nødvendige kompetencer. Er der en certificeringsordning, sikrer apoteket, at de nødvendige kompetencer er til stede via denne. Ved ydelser, der ikke er omfattet af en certificeringsordning, foretager apoteket én gang årligt en faglig vurdering af farmaceuter og farmakonomer, der gennemfører sundhedsydelser. En gang årligt evaluerer apoteket, om de nødvendige ressourcer har været til stede. En gang årligt evaluerer apoteket, om de nødvendige kompetencer har været til stede. En gang årligt evaluerer apoteket den kundeoplevede kvalitet i forbindelse med levering af sundhedsydelser.

Marstal Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Marstal Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 08-04-2015 Marstal Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 12-11-2014 Gyldig til: 06-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Haderslev Løve Apotek

Haderslev Løve Apotek Haderslev Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 01-05-2017 Gyldig til: 25-06-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus ved

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over indikatorer på trin 3

Bilag 2 Oversigt over indikatorer på trin 3 Bilag 2 Oversigt over indikatorer på trin 3 Hvornår Standard Standardnr. Når det er relevant Ansættelse og introduktion af nyt personale Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar Forholdsregler ved akut opståede

Læs mere

Helsingør Stengades Apotek

Helsingør Stengades Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 25-02-2015 Helsingør Stengades Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 16-09-2014 Gyldig til: 10-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Haderslev Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig fra

Haderslev Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig fra Haderslev Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 01-05-2017 Gyldig til 25-06-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Gl. Kongevej Apotek, Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C

Gl. Kongevej Apotek, Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C Gl. Kongevej Apotek, Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C Standardsæt for Apoteker Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 04-09-2018 Gyldig til: 29-10-2021 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

St. Thomas Apotek, Nørretorv 1 B, 7100 Vejle

St. Thomas Apotek, Nørretorv 1 B, 7100 Vejle St. Thomas Apotek, Nørretorv 1 B, 7100 Vejle Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 13-09-2018 Gyldig til: 07-11-2021 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Bolbro Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til:

Bolbro Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til: Bolbro Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: 28-02-2017 Gyldig til: 24-04-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Esbjerg Neptun Apotek

Esbjerg Neptun Apotek Esbjerg Neptun Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 16-05-2017 Gyldig til: 10-07-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus ved

Læs mere

Bolbro Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig til Gyldig fra

Bolbro Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig til Gyldig fra Bolbro Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 28-02-2017 Gyldig til 24-04-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Indikator 2 Der foreligger retningslinjer, der beskriver, hvordan ledelsen vil sikre, at

Indikator 2 Der foreligger retningslinjer, der beskriver, hvordan ledelsen vil sikre, at Lemvig Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 07-03-2017 Gyldig til 01-05-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Frederiksberg Apotek, Gammel Kongevej 162, 1850 Frederiksberg C

Frederiksberg Apotek, Gammel Kongevej 162, 1850 Frederiksberg C Frederiksberg Apotek, Gammel Kongevej 162, 1850 Frederiksberg C Standardsæt for Apoteker Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 04-09-2018 Gyldig til: 29-10-2021 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Greve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: Gyldig til:

Greve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: Gyldig til: Greve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 09-05-2017 Gyldig til: 03-07-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Kastrup Apotek, Skottegården 2, 2770 Kastrup

Kastrup Apotek, Skottegården 2, 2770 Kastrup Kastrup Apotek, Skottegården 2, 2770 Kastrup Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 04-01-2018 Gyldig til: 28-02-2021 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for

Læs mere

Humlebæk Apotek, Humlebæk Center 23, 3050 Humlebæk Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4

Humlebæk Apotek, Humlebæk Center 23, 3050 Humlebæk Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Humlebæk Apotek, Humlebæk Center 23, 3050 Humlebæk Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 26-09-2018 Gyldig til 20-11-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Aabenraa Løve Apotek, Madevej 9, 6200 Aabenraa Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4

Aabenraa Løve Apotek, Madevej 9, 6200 Aabenraa Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Aabenraa Løve Apotek, Madevej 9, 6200 Aabenraa Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 28-08-2018 Gyldig til 22-10-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig til

Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig til Nykøbing Mors Sct. Clemens Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 15-03-2017 Gyldig til 09-05-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

22. maj 2013 København Sct. Stefans Apotek. Procentvis opfyldelse Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

22. maj 2013 København Sct. Stefans Apotek. Procentvis opfyldelse Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 22-05-2013 København Sct. Stefans Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 09-04-2013 Akkrediteringsstatus: Betinget akkreditering

Læs mere

Skovlunde Apotek, Torvestrædet 9, 2740 Skovlunde Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4

Skovlunde Apotek, Torvestrædet 9, 2740 Skovlunde Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Skovlunde Apotek, Torvestrædet 9, 2740 Skovlunde Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 16-04-2018 Gyldig til 10-06-2021 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Sct. Knuds Apotek og Apoteket Rosengården Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3

Sct. Knuds Apotek og Apoteket Rosengården Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Sct. Knuds Apotek og Apoteket Rosengården Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 22-02-2017 Gyldig til 18-04-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Middelfart Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig til

Middelfart Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig til Middelfart Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 21-03-2017 Gyldig til 15-05-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Otterup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave

Otterup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave Otterup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 22-02-2017 Gyldig til 18-04-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

St. Thomas Apotek, Nørretorv 1 B, 7100 Vejle Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4

St. Thomas Apotek, Nørretorv 1 B, 7100 Vejle Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 St. Thomas Apotek, Nørretorv 1 B, 7100 Vejle Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 13-09-2018 Gyldig til 07-11-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Otterup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til:

Otterup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til: Otterup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: 22-02-2017 Gyldig til: 18-04-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Gl. Kongevej Apotek, Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C Virksomhedsgrundlag (1/5)

Gl. Kongevej Apotek, Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C Virksomhedsgrundlag (1/5) Gl. Kongevej Apotek, Gammel Kongevej 76, 1850 Frederiksberg C Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 04-09-2018 Gyldig til 29-10-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Løve Apotek Nykøbing Falster, Langgade 5, 4800 Nykøbing F Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4

Løve Apotek Nykøbing Falster, Langgade 5, 4800 Nykøbing F Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Løve Apotek Nykøbing Falster, Langgade 5, 4800 Nykøbing F Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 24-04-2018 Gyldig til 18-06-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Aalborg Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4

Aalborg Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Aalborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning

Læs mere

Kalundborg Svane Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig til

Kalundborg Svane Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Gyldig til Kalundborg Svane Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 12-10-2017 Gyldig til 06-12-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Buddinge Apotek, Søborg Hovedgade 201, 2860 Søborg

Buddinge Apotek, Søborg Hovedgade 201, 2860 Søborg Buddinge Apotek, Søborg Hovedgade 201, 2860 Søborg Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 4 Gyldig fra: 10-10-2017 Gyldig til: 04-12-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse

Læs mere

Helsingør Axeltorvs Apotek, Groskenstræde 2A, 3000 Helsingør Virksomhedsgrundlag (1/5)

Helsingør Axeltorvs Apotek, Groskenstræde 2A, 3000 Helsingør Virksomhedsgrundlag (1/5) Helsingør Axeltorvs Apotek, Groskenstræde 2A, 3000 Helsingør Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 28-02-2018 Gyldig til 24-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Gråsten Apotek, Sundsnæs 13, 6300 Gråsten Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4

Gråsten Apotek, Sundsnæs 13, 6300 Gråsten Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gråsten Apotek, Sundsnæs 13, 6300 Gråsten Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 08-02-2018 Gyldig til 04-04-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Kastrup Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår

Kastrup Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4. Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Kastrup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved

Læs mere

1.1.2 Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Planlægning og drift (3/5) Trin 4

1.1.2 Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Planlægning og drift (3/5) Trin 4 Hundige Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 4 Gyldig fra 07-11-2017 Gyldig til 01-01-2021 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Hillerød Frederiksborg Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 22-01-2015 Gyldig til 18-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Rudkøbing Apotek, Engdraget 1, 5900 Rudkøbing

Rudkøbing Apotek, Engdraget 1, 5900 Rudkøbing Rudkøbing Apotek, Engdraget 1, 5900 Rudkøbing Standardsæt for Apoteker Standardversion: 3 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 17-01-2019 Gyldig til: 13-03-2022 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse

Læs mere

Hvidovre Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Hvidovre Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 18-02-2015 Hvidovre Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 21-10-2014 Gyldig til: 15-12-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Dronninglund Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

Dronninglund Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Dronninglund Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 15-11-2016 Gyldig til 10-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Toftlund Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til:

Toftlund Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til: Toftlund Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: 25-10-2016 Gyldig til: 20-12-2019 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus Alle indikatorer

Læs mere

Faaborg Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Faaborg Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 20-05-2015 Faaborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 03-02-2015 Gyldig til: 30-03-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hammel Frijsenborg Apotek

Hammel Frijsenborg Apotek Hammel Frijsenborg Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: 28-10-2016 Gyldig til: 23-12-2019 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus

Læs mere

Hillerød Krone Apotek

Hillerød Krone Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Hillerød Krone Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 23-04-2014 Gyldig til: 17-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apote

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apote Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apote Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: 08-11-2016 Gyldig til: 03-01-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Rudkøbing Apotek, Engdraget 1, 5900 Rudkøbing. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1

Rudkøbing Apotek, Engdraget 1, 5900 Rudkøbing. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1 Rudkøbing Apotek, Engdraget 1, 5900 Rudkøbing Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1 Gyldig fra 17-01-2019 Gyldig til 13-03-2022 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Begrundelse

Læs mere

København Valby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

København Valby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) København Valby Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 17-11-2016 Gyldig til 12-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Hornslet Apotek, Byvej 8,, 8543 Hornslet. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1

Hornslet Apotek, Byvej 8,, 8543 Hornslet. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1 Hornslet Apotek, Byvej 8,, 8543 Hornslet Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1 Gyldig fra 02-05-2019 Gyldig til 26-06-2022 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Begrundelse

Læs mere

Aalborghus Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Aalborghus Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 17-12-2014 Aalborghus Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 30-09-2014 Gyldig til: 24-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Horsens Svane Apotek, Grønlandsvej 1D, 8700 Horsens. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling

Horsens Svane Apotek, Grønlandsvej 1D, 8700 Horsens. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling Horsens Svane Apotek, Grønlandsvej 1D, 8700 Horsens Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1 Gyldig fra 16-01-2019 Gyldig til 12-03-2022 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse

Læs mere

Børkop Apotek, Ny Boder 16, 7080 Børkop. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1

Børkop Apotek, Ny Boder 16, 7080 Børkop. 1.1 Kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling. Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1 Børkop Apotek, Ny Boder 16, 7080 Børkop Standardsæt for Apoteker Standardversion 3 Standardudgave 1 Gyldig fra 20-06-2019 Gyldig til 14-08-2022 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Begrundelse

Læs mere

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5)

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 08-11-2016 Gyldig til 03-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Tommerup Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Tommerup Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Tommerup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 01-10-2013 Gyldig til: 25-11-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Begrundelse

Læs mere

Svendborg Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Svendborg Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Svendborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-04-2016 Gyldig til 15-06-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Ringsted Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ringsted Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Ringsted Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 05-11-2014 Gyldig til 30-12-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Svendborg Løve Apotek

Svendborg Løve Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-08-2016 Svendborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-04-2016 Gyldig til: 15-06-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Tommerup Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-12-2013 Tommerup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 01-10-2013 Gyldig til: 25-11-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

København Apoteket Rosen Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

København Apoteket Rosen Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning København Apoteket Rosen Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 01-10-2014 Gyldig til 25-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aarhus Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Aarhus Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-08-2016 Aarhus Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-02-2016 Gyldig til: 29-03-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Standardversion 2 Standardudgave 1

Standardversion 2 Standardudgave 1 1. maj 2013 Offentlig surveyrapport Stege Apotek Ekstern survey Gyldig fra 19-03-2013 Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Akkrediteringsstatus Procentvis opfyldelse for akkrediteringsstatus

Læs mere

Vejle Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017

Vejle Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 18-02-2015 Vejle Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Skibby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig fra Gyldig til

Skibby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig fra Gyldig til Skibby Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 16-11-2016 Gyldig til 11-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-10-2012 jp-nævn Jesper Poulsen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 29-08-2012 jp-nævn Jesper Poulsen har alvorlige mangler i opfyldelsen af DDKM. Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 1.4.2, 1.6.1,

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 06-03-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Der er fem ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår af den enkelte

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2011 ag-nævn Anna Guttesen To standarder er ikke opfyldt - 2.1.1 og 2.1.9. Akkrediteret med bemærkninger Opfølgning: kravene til opfølgning fremgår af den

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 21-12-2012 jp-nævn Jesper Poulsen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Apoteket opfylder alle akkrediteringsstandarderne. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 02-07-2012 ag-nævn Anna Guttesen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Aarhus Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Løve Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-02-2016 Gyldig til 29-03-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

København Øresunds Apotek

København Øresunds Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 15-04-2015 København Øresunds Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 25-11-2014 Gyldig til: 19-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

København Øresunds Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

København Øresunds Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning København Øresunds Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 25-11-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 19-01-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-10-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder på nær én er helt opfyldt. Standard 2.1.8 Varehåndtering er ikke opfyldt. Akkrediteret Standarder der er ikke

Læs mere

Aarhus Åbyhøj Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

Aarhus Åbyhøj Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Aarhus Åbyhøj Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 01-02-2017 Gyldig til 28-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 26-10-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Én standard er "delvist" opfyldt og tre standarder er "ikke" opfyldt. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 29-06-2012 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 25-11-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Svendborg Sct. Nicolai Apotek Med Filial Vester Skerninge Apotek. Andel af indikatorer som er som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyld

Svendborg Sct. Nicolai Apotek Med Filial Vester Skerninge Apotek. Andel af indikatorer som er som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyld Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 16-12-2013 Svendborg Sct. Nicolai Apotek Med Filial Vester Skerninge Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 12-11-2013 Akkrediteringsstatus

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 11-11-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder på nær én er helt opfyldt. Standard 2.2.2 Skriftligt og elektronisk informationsmateriale er ikke opfyldt. Akkrediteret

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 26-10-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder og indikatorer er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Esbjerg Neptun Apotek med filial Sædding Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Esbjerg Neptun Apotek med filial Sædding Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Esbjerg Neptun Apotek med filial Sædding Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 28-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 24-03-2017 Opfyldelse af de

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 05-10-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag

Læs mere

Aarhus Viby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig fra

Aarhus Viby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig fra Aarhus Viby Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 21-11-2016 Gyldig til 16-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 08-05-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder, på nær én, er helt opfyldt. Akkrediteret Standarder der er delvist opfyldte APO.1.02.01 (1) Kvalitetsstyring

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle standarder på nær én er helt opfyldt. Standard 1.5.1 er ikke opfyldt. Akkrediteret Standarder der er ikke opfyldte APO.1.05.01

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 27-03-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 27-03-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 29-05-2012 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 18-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er kke opfyldt: 1.3.1, 1.6.1, 2.1.9, 2.2.1, 2.3.1 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standard er delvist

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 20-06-2012 jp-nævn Jesper Poulsen har arbejdet målrettet med Den Danske Kvalitetsmodel, men opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse

Læs mere

Aarhus Stjerne Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

Aarhus Stjerne Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Aarhus Stjerne Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 25-01-2017 Gyldig til 21-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 19-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.2.1, 1.2.3, 2.1.9, 3.1.7 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er delvist opfyldt:

Læs mere

Apoteket Ørnen Odense

Apoteket Ørnen Odense Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-12-2015 Apoteket Ørnen Odense Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 26-08-2015 Gyldig til: 20-10-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Ribe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. Offentlig surveyrapport - Udskrevet d.

Ribe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Ribe Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 05-11-2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Procentvis opfyldelse 100,00%

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Tommerup Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Tommerup Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Tommerup Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 21-09-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 16-11-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Frederikshavn Svane Apotek

Frederikshavn Svane Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 18-02-2015 Frederikshavn Svane Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 05-11-2014 Gyldig til: 30-12-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Ringe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Ringe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 29-05-2013 Ringe Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 16-04-2013 Akkrediteringsstatus: Betinget akkreditering Procentvis opfyldelse

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 09-12-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag

Læs mere

København Steno Apotek

København Steno Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 09-01-2015 København Steno Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 26-08-2014 Gyldig til: 20-10-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Silkeborg Svane Apotek

Silkeborg Svane Apotek Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 07-08-2015 Silkeborg Svane Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 17-03-2015 Gyldig til: 11-05-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 02-07-2012 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere