CVR-nr Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012"

Transkript

1 CVR-nr Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

2 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3 Indledning...3 Program...4 Konklusion...4 Tilbuddets udviklingsområder...4 Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne...5 Visitation...5 Personfølsomme oplysninger...5 Klager...6 Brugerindflydelse...6 Forhold vedrørende den faglige indsats...6 Handleplaner/Behandlingsplaner...6 Magtanvendelser...7 Medicin...7 Økonomi...8 Forhold vedrørende de fysiske rammer...8 Egnethed...8 Standard...9 Forhold vedrørende medarbejderne...9 Faglige kompetencer...9 Nye medarbejdere Andet af 10

3 Formalia Dette anmeldte tilsyn med Botilbud Kærløkke, Kær Bygade 19, Kær, 6400 Sønderborg er gennemført af eksterne konsulenter Vivian Elkjær og Signe Winkel Bang den 17. oktober Ledelsesrepræsentanter Leder Rudi Cargnelli Afdelingsleder Ole Rieve Hansen Medarbejderrepræsentanter Social- og sundhedsassistent, medicinansvarlig Pædagog Værkstedsassistent Beboerrepræsentanter Tilsynet hilste på de tilstedeværende beboere, ligesom beboerne blev inviteret til at tale med tilsynet, hvilket én beboer ønskede. På grund af målgruppens sårbarhed, var det denne dag ikke muligt at tale med flere beboere. Indledning Botilbud Kærlykke er et midlertidigt botilbud i henhold til Lov om Social Service (SEL) 107. Botilbuddet rummer 11 lejligheder og to akutpladser. Målgruppen er voksne borgere i alderen år med psykiatriske diagnoser og psykiske funktionsnedsættelser, såsom angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelser. Målgruppen er kendetegnet af sociale problemer, som personfarlig kriminalitet, alkoholmisbrug, stofmisbrug, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og seksuelt krænkende adfærd. Aktuelt bor der 5 mænd og 5 kvinder. En tom lejlighed, hvor en mandlig beboer netop er fraflyttet, forventes udlejet pr. den 1. november Foruden dette orienterede ledelsen om, at en særforanstaltning forventes etableret i tilknytning til Kærløkke som en overbelægning. Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Sønderborg Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual. Forinden tilsynsbesøget havde tilbuddet fremsendt forberedende materiale bestående af en oversigt over medarbejdere, retningslinjer for indberetning af magtanvendelser, en oversigt over magtanvendelser og alarmsystemer, en udskrift af tilbudsportalen, diverse retningslinjer vedrørende medicinhåndtering, to anonymiserede handleplaner samt en sygefraværsstatistik. Herudover havde tilsynet forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på hjemmesiden, samt kommunens gældende kvalitetsstandard for området. 3 af 10

4 Tilsynsbesøget blev gennemført anmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn refererer til Sønderborg Kommune, som er tilsynsmyndigheden. Program Tilsynet blev gennemført i tidsrummet kl til kl Efter en kort præsentation og planlægning af tilsynsbesøget fik konsulenterne en rundvisning i huset. Under rundvisningen fik tilsynet fremvist en tom akutbolig, en ledig lejlighed samt en beboet lejlighed. Herefter blev der gennemført dialogbaseret interview med deltagerne hver for sig i grupper. Undervejs blev procedure for medicinhåndtering gennemgået, og en medarbejder gennemgik dokumenter og mappesystem med tilsynet. Til sidst blev tilsynsbesøget afrundet sammen med ledelsen. Konklusion Tilsynets konklusion i forhold til brugeroplevet kvalitet, medarbejderoplevet kvalitet og tilsynets oplevelse af faglig kvalitet. Den beboer, som tilsynet var i dialog med, gav tydeligt udtryk for, at Kærløkke er et godt og trygt sted at bo, og at kontaktpersonsordningen, hvor beboerne har flere kontaktpersoner, skaber tryghed. Det er tilsynets vurdering, at den brugeroplevede kvalitet understøttes af kontaktpersonordningen, idet ledelsen og medarbejderne derved opnår fornøden viden og hele tiden er opdateret på viden i forhold til beboerne. Medarbejdergruppen vurderes at være stabil, hvilket danner et væsentligt grundlag for den medarbejderoplevede kvalitet. Det pædagogiske arbejde tager højde for, at det er en beboergruppe, der ikke alle har den fornødne indsigt i egen sygdom, og derfor har brug for, at medarbejderne er med til at sætte rammerne for dem, mens de bor på Kærlykke. Det er tilsynets overordnede konklusion, at der på Kærlykke arbejdes efter at skabe de bedste rammer for en beboergruppe, der på grund af deres psykiske funktionsnedsættelser, er en udsat gruppe. Ledelse og medarbejdere har en faglig indsigt i beboergruppens forskellige psykiske sygdomme, og det er tilsynets vurdering, at medarbejdergruppen arbejder relevant og udviklende sammen på tværs og har de fornødne kompetencer til at imødekomme beboernes behov. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor Skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Tilsynet anbefaler at myndighedens overordnede handleplan jf. SEL 141 efterspørges systematisk ved visitation og på handleplansmøder under henvisning til varetagelsen af beboernes retssikkerhed. 4 af 10

5 Endvidere anbefaler tilsynet, at Kærlykke sikrer en ensartet udformning af delhandleplaner og delmål, så de dokumenterer det pædagogiske arbejde, der udføres ved Kærlykke. Tilsynet anbefaler at Kærlykke udarbejder en formel klagevejledning med en tilhørende politik for klagehåndtering, så det bliver klart og gennemsigtigt for beboerne, hvordan de kan klage. Medicinhåndteringsinstruksen skal opdateres i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Der henvises til seneste publikation Korrekt håndtering af medicin. Utilsigtede hændelser skal indberettes til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). Tilsynet anbefaler, at Sønderborg Kommune sikrer en hyppigere og systematisk adgang til direkte psykiatrisk bistand til beboerne. Forhold vedrørende retssikkerhed for brugerne Visitation Tilsynet har fokus på håndtering af ind- og udflytning eller ind- og udvisitering. Herunder brugerinddragelse og samtykke fra den involverede. Visitation varetages af et centralt visitationsudvalg i myndighedsafdelingen ved Sønderborg Kommune. Ledelsen fortæller, at der visiteres efter den gode visitation. Konkret betyder det blandt andet, at borgerens social faglige rådgiver besøger botilbuddet sammen med borgeren, og hvis borgeren giver sit samtykke til at flytte ind underskrives en lejekontrakt. Den gode visitation skal sikre, at ingen borgere flytter ind på Kærlykke mod deres vilje, og samtykket dokumenteres ved indgåelse af lejekontrakt. Ledelsen på Kærlykke oplyser, at de har indflydelse på, hvem der visiteres til stedet. Alle beboere er for nyligt blevet funktionsudredte jf. ISU+. Fremadrettet forventes visitation gennemført med funktionsudredning og en tilhørende 141 handleplan. Tilsynet orienteres om Kærlykkes akuttelefon, som benyttes af borgere i eget hjem ved utryghed. Tilsynet så en opgørelse, der viser at akuttelefonen benyttes af mange borgere, der er utrygge i eget hjem, og at der er mange opkald om natten, hvor akuttelefonen passes af en vågen natmedarbejder. Efter kl kan natmedarbejderen visitere beboere direkte til stedets akutpladser, hvis de er ledige. Personfølsomme oplysninger Tilsynet har fokus på opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger i henhold til blandt andet persondataloven. Ved gennemgang af journalsystem og mapper på kontoret, konstaterer tilsynet, at personlige og relevante oplysninger omkring beboerne opbevares enten hos beboeren selv eller i mapper, som opbevares på et aflåst kontor, hvor uvedkommende ikke har adgang. Det oplyses, at den elektroniske journal føres i et ældre system, hvortil der kræves log in. Desværre var det ikke muligt at gennemgå systemet under tilsynsbesøget, idet der var problemer med at logge ind. Det oplyses, at der snart implementeres et CSC system til erstatning herfor. 5 af 10

6 Det er tilsynets vurdering, at personfølsomme oplysninger opbevares uden adgang for uvedkomne, og at persondataloven efterleves. Det må dog forventes at medføre et kvalitetsløft, når det kommende journalsystem tages i brug. Klager Tilsynet har fokus på beboernes klageadgang. Endvidere hvordan klagesager håndteres. Der er ikke formuleret en klagevejledning til anvendelse overfor beboerne. Lederen fortæller, at medarbejderne taler med beboerne om tingene og at beboerne ved, at de kan klage til ledelsen om nødvendigt. Tilsynet vurderer, at det bør udarbejdes en klagevejledning, som kan udleveres eller hænges på opslagstavlen, således at beboernes retssikkerhed sikres og så de formelt kender deres rettigheder. Det er tilsynets erfaring, at en klagevejledning bidrager til åbenhed og gennemsigtighed samt synliggør selvstændighed. Brugerindflydelse Tilsynet har fokus på muligheden for fælles brugerinddragelse gennem eksempelvis brugerråd eller pårørenderåd. Der afholdes beboermøder fleksibelt og efter behov i et omfang, som beror på en konkret vurdering hos medarbejderne og ledelsen. Afdelingslederen fortæller, at der beboerne ofte ikke magter at deltage i beboermøder, hvorfor det er væsentligt at møderne ikke afholdes systematisk, uanset om der er punkter til dagsorden eller ej. Der er ikke etableret pårørenderåd, idet mange beboere ikke har kontakt til deres pårørende. Medarbejderne er opmærksomme på at bakke beboerne op i den kontakt, der sporadisk forekommer, om end den ikke har formel karakter. Forhold vedrørende den faglige indsats Handleplaner/Behandlingsplaner Tilsynet har fokus på samspillet mellem myndighedens 141-handleplan og den pædagogiske handleplan/behandlingsplanen for indsatsen. Endvidere fokus på omsætningen af mål og delmål i indsatsen samt på dokumentation. Herudover på den individuelle brugerinddragelse, mulighed for indflydelse på eget liv. Ledelsen oplyser, at der ikke foreligger en overordnet handleplan jf. SEL 141 for beboerne, men at der som nævnt er igangsat en proces, hvor hensigten er at supplere en funktionsudredning efter ISU+ med en overordnet handleplan jf. SEL 141. Af hensyn til Kærlykkes ansvar overfor varetagelsen af beboernes retssikkerhed anbefaler tilsynet, at 141 handleplanen efterspørges på det årlige handleplansmøde, således at der bakkes op omkring beboernes retssikkerhed i forbindelse med implementeringen af det kommende samarbejde. På baggrund af ovenstående har delhandleplanerne, som udarbejdes af Kærlykke, fungeret som den eneste handleplan for beboerne. Konsulenterne havde forud for tilsynets gennemførsel modtaget to anonymiserede delhandleplaner, og blev ved dokumentgennemgang på tilsynsdagen præsenteret for yderligere en delhandleplan. 6 af 10

7 Det er tilsynets samlede indtryk og vurdering, at delhandleplanerne udformes med forskellig vægtning af indholdet. Endvidere synes der at være forhold mellem formuleringen af delmål og metode som sammenblandes, hvorfor tilsynet anbefaler, at Kærlykke sikrer en mere ensartet udformning af delhandleplaner og delmål, samt arbejder på at adskille mål og metodebeskrivelser. Ved indflytning tildeles beboerne to til tre kontaktpersoner. Dette vurderes af ledelsen og medarbejderne som hensigtsmæssigt, idet helhedssynet og indsatsen omkring beboerne derved styrkes generelt. Når kontaktpersonerne og beboeren har lært hinanden at kende, og cirka tre måneder efter indflytning, laves der en delhandleplan i samarbejde med beboeren, som der arbejdes ud fra. En medarbejder fortæller, at for nogle beboere er delmålene meget specifikke, og at det vægtes at målene er realistiske og omsættelige. Foruden samarbejdet omkring delhandleplanerne, samarbejder kontaktpersonerne om afholdelse af status møde forud for det årlige handleplansmøde, hvortil myndigheden inviteres, men ikke altid deltager. Magtanvendelser Tilsynet har fokus på antal og art, medarbejdernes kendskab til lovgivningen og retningslinjer. Herudover retningslinjer for og tilgange til konflikthåndtering og forebyggelse. Brugerinddragelse på individ- og fællesniveau. Konsulenterne informeres forud for tilsynsbesøget om, at der har været fire indberetninger om magtanvendelse i 2012, fordelt på to beboere. På tilsynsdagen orienteres der om, at der lige har været en ny hændelse, som er blevet til flere indberetninger, da der var tre beboere impliceret. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne kender regelsættet om magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse for voksne. En medarbejder fortæller at der opleves at være få konflikter, da medarbejderne aktivt forebygger konfliktsituationer gennem pædagogisk intervention. På Kærlykke er der en konflikthåndteringsmappe som følges, og en medarbejder fortæller, at de implicerede beboere inddrages med det samme, når der opstår en konflikt. Nogle beboere kan klare denne omsorg, andre skal have mere tid, inden de er klar til at tale om episoden. Ved indberetning af magtanvendelse tilføjes beboerens bemærkninger ind. Konfliktsituationer efterbehandles via kollegial supervision, ved overlap mellem medarbejderne, hvor dagens hændelser gås igennem, og endvidere på personalemøder. Ledelsen orienterer tilsynet om, at der risikovurderes på alle beboere tre gange dagligt ved overlap mellem medarbejderne. Om nødvendigt foreligger faste aftaler, for eksempel at medarbejderne ikke kører alene med en beboer. Medicin Tilsynet har fokus på retningslinjer i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen, opbevaring og administration i forhold til medicin. Endvidere på forebyggelse af utilsigtede hændelser. Tilsynet har gennemgået Kærlykkes instruks for medicinhåndtering, og vurderer at denne skal opdateres jf. Sundhedsstyrelsens vejledning af den 30. juni 2006 med henvisning til den seneste opdatering i publikationen Korrekt håndtering af medicin. Der gøres endvidere opmærksom på, at utilsigtede hændelser skal indberettes til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). 7 af 10

8 Medicin opbevares aflåst i skab på kontor, og der er fin orden i skabet, ligesom fast medicin opbevares adskilt fra PN medicin. Der laves samarbejdsaftaler med alle beboere omkring deres medicin, hvilket ifølge medarbejderne fungerer godt. Håndkøbsmedicin er lægeordineret, dog tages der forbehold for håndkøbsmedicin, som administreres af beboerne selv. Det oplyses, at beboerne ofte fortæller, når de selv har købt håndkøbsmedicin. Efter gensidig aftale destrueres håndkøbsmedicinen herefter af personalet, idet den skal være lægeordineret jf. samarbejdsaftalen og retningslinjerne. Uaktuel medicin afhændes tilsvarende. Cirka hvert halve år følges der op på medicin fra det opsøgende psykoseteam (OPA) eller fra Augustenborg sygehus. For nogle beboere følges der oftere op, for eksempel sker der opfølgning for en beboer hver uge eller hver 14. dag. Medarbejderne efterspørger et tættere samarbejde med psykiaterne, og problematiserer, at psykiatere kan træffe afgørelser om beboernes medicin uden at have mødt beboerne. Det er tilsynets anbefaling, at Sønderborg Kommune sikrer et hyppigere, tættere og mere formaliseret samarbejde med psykiatere generelt, idet det vurderes at beboergruppens kompleksitet er stigende. Flere beboere beskrives endvidere som værende uden sygdomsindsigt og der opleves et stigende antal indlæggelser, herunder tvangsindlæggelser. Økonomi Tilsynet har fokus på håndtering af beboerøkonomi både i praksis og ud fra en pædagogisk tilgang. Retningslinjer og struktur. Beboerne administrerer selv deres økonomi, men rådgives individuelt. Det er forskelligt, hvor meget den enkelte har brug for hjælp til. Nogle beboere får hjælp til at lave budgetter, en enkelt har netbank, og endnu andre kan selv administrere økonomi. Det oplyses at beboerne betaler et fast beløb til kost hver måned. Forhold vedrørende de fysiske rammer Egnethed Tilsynet har fokus på de fysiske rammers egnethed i forhold til målgruppen. Botilbuddet Kærlykke er etableret i 2002 og består af en 3-længet bygning med 11 lejligheder på hver cirka 73 m2 bestående af en stue, soveværelse og badeværelse. Endvidere er der til stedet tilknyttet to akutboliger på 34 m2, indeholdende stue og badeværelse. Tilbuddet er bygget op omkring to fløje, med hver sit fælleskøkken, hvorfra der tilberedes tre daglige måltider. I midten er fælles opholdsstue og faciliteter til medarbejderne samt et aktivitetsrum. Udenfor er der gode udendørs arealer og hver bolig har et skur til opbevaring. Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer er egnede til målgruppen. 8 af 10

9 Tilsynet orienteres om et i gangværende proces omkring en særforanstaltning. Der skal til dette projekt bygges en pavillon i tilknytning til Kærlykke, som skal huse en beboer, der er visiteret til en særforanstaltning. Standard Tilsynet har fokus på rengøring og hygiejneforhold i fællesområder samt på brugerindflydelse i forhold hertil på fællesniveau. Kærlykke har ansat et rengøringsfirma, som varetager rengøring af fælles arealer og kontorer. Beboerne varetager selv rengøring af egne lejligheder, eller køber ydelsen hos et hjemmeservicefirma. Ved tilsynets besøg, var der ryddeligt og rent. Forhold vedrørende medarbejderne Faglige kompetencer Tilsynet har fokus på antal og medarbejdernes faglige sammensætning og kompetenceområder sammenholdt med brugernes behov, herunder brugen af vikarer. Medarbejdergruppen er sammensat med en overvægt af social og sundhedsassistenter, hvilket af lederen betegnes som en tilfældighed, idet det er den personlige og psykiske robusthed, der vægtes ved ansættelse af nye medarbejdere. Tilsynet opfordrer ledelsen til at overveje en styrkelse af den faglige sammensætning af medarbejdergruppen når der ansættes nye medarbejdere til den kommende særforanstaltning. Nye medarbejdere deltager i psykiatri 1 og 2, udbudt ved Social og Sundhedsskolen i Åbenrå. Desuden har Sønderborg Kommune sendt alle medarbejdere på et tværgående kursus omhandlende anerkendende tilgang, som en del af et MERK - projekt. I foråret 2013 skal alle medarbejdere starte på et fælles uddannelsesforløb i kognitiv terapi. Medarbejderne vægter relations behandling, som en primær opgave i forhold til indsatsen. Som et internt udviklingsforløb læses faglitteratur, som efterfølgende diskuteres og drøftes på personalemøde. Medarbejderne giver udtryk for at det er svært at videns dele, når der arbejdes i teams, og at videns deling foregår uformelt uden systematik. Aktuelt er der derfor overvejelse om at oprette en vidensbank, som kan bidrage til systematisering og overblik til gavn for alle medarbejderne. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne har den nødvendige faglige og teoretiske indsigt i forhold til målgruppens kompleksitet, og at viden indhentes ad hoc i overensstemmelse med beboernes behov. På Kærlykke modtager medarbejderne ekstern supervision 10 gange årligt af en psykolog, og medarbejderne oplæres endvidere til at kollegial supervision. Sygefraværet er i 2012 under 4,3 %. Tilsynet vurderer på baggrund heraf, at sygefraværet er lavt. Tilsynet orienteres om at en del af sygefraværet skyldes en langtidssygemelding, der ikke er arbejdsrelateret. 9 af 10

10 Nye medarbejdere Tilsynet har fokus på hvordan nye medarbejdere introduceres til indsatsen og brugerne som helhed. Nye medarbejdere introduceres til arbejdet gennem et fastlagt program, som omfatter en tjekliste, der fører nye medarbejdere omkring den nødvendige viden. Introduktionen tager i gennemsnit 14 dage og tilrettelægges ud fra de forskellige vagter. I introduktionen indgår en føl-ordning indtil alle funktioner er afprøvet og medarbejderen er tryg ved arbejdsopgaverne. Kærlykke modtager studerende i praktik, hvortil der er udarbejdet en mappe, som der arbejdes ud fra. Opgaverne omkring de studerende uddelegeres blandt medarbejderne. Tilsynet vurderer, at medarbejdergruppen er stabil til gavn for beboerne, og at introduktionen af nye medarbejdere er grundig. Andet Stemninger og observationer på stedet. Kontrol af indhold på Tilbudsportalen. Det er tilsynets indtryk, at der på stedet er fin indføling med beboernes psykiske tilstand. På tilsynsdagen ville kun én beboer tale med tilsynet, selvom medarbejderne havde orienteret om tilsynsbesøget og forsøgt at motivere beboerne til at deltage. Håndteringen vidnede om respekt for beboerne og god indsigt i individuelle forhold af betydning for den enkelte. Den beboer som tilsynet talte med, udtrykte tilfredshed med at bo på Kærlykke, og vedkommende bekræftede flere af de forhold, som medarbejderne foldede ud. Der forekom endvidere eksempel på beboernes individuelle sårbarhed, og komplekse baggrund. Det er tilsynets indtryk, at beboerne trives på Kærlykke, og at det tilstræbes at tilbyde beboerne så selvstændige og individuelle rammer som muligt. Tilsynet hæfter sig endvidere ved, at det tilstræbes at få beboerne videre i et længerevarende tilbud, og at dette lykkes for nogen. Det oplyses, at beboerne i gennemsnit bor cirka tre år på stedet, hvorefter der flyttes til en længerevarende og/eller selvstændig bolig med støtte. Det er tilsynets vurdering at der en anerkendende omgangstone mellem medarbejdere og beboere, og at der tales om og med beboerne med respekt. Tilbudsportalen er opdateret. 10 af 10

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere