Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre"

Transkript

1 Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovre Formand Erik Frølund bød indledningsvist velkommen til alle de fremmødte andelshavere. For første gang i fem år havde andelshaverne fra Japan meldt afbud, derfor var det japanske flag ikke fremme. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Christoffersen, suppleant i bestyrelsen, som dirigent. Forsamlingen bakkede valget op. Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt korrekt ifølge vedtægterne 5 stk1. Dagsorden blev oplæst og godkendt. 2. Valg af referent og stemmetællere Lene Vind fra administrationen blev valgt som referent. Knud Erik Larsen, Niels Kolbye og Søren Andersen tilbød sig som stemmetællere. 3. Ledelsens beretning samt orientering om driften Erik Frølund indledte med at præsentere bestyrelsen, suppleanter og administrativt personale: Næstformand Erik Christiansen, jurist, direktør, med selvstændig virksomhed her i Hvidovre EBO-Consult. Administrator for fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. Bestyrelsesmedlem Hans Christian Sørensen, civilingeniør, selvstændig konsulentvirksomhed Spok Aps. Consult. Bestyrelsesmedlem i Middelgrundens Vindmøllelaug samt medlem af Danmarks Vindmølleforening. Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen, direktør, med selvstændig virksomhed i Hvidovre, KLS Grafisk Hus Danmarks første CO2-fri trykkeri. Bestyrelsesmedlem Frank Allan Olsen, civilingeniør M-direktør, selvstændig vindmøllevirksomhed B2Wind, tidligere Vindkraftchef i DONG Energy. Bestyrelsessuppleant Erik Christoffersen, tidl. maskinarbejder og tidl. Afdelingsformand i Metal Kbh. Bestyrelsessuppleant Benny Henriksen, tidl. administrationschef i VVS-branchen. Administrator og kontakt til andelshaverne Lene Vind, journalist med egen virksomhed. Økonomi og overdragelse Marian Schønning Bogholder. Teknisk driftsleder Pernille Susgaard Flymekaniker/produktionsplanlægning.

2 Formand Erik Frølund-Thomsen, reparatør, bestyrelsesmedlem i distributionsselskabet Avedøre Fjernvarme. Tidligere underviser i arbejdsmiljø. Og tidligere byrådsmedlem her i Hvidovre. Herefter gik Erik Frølund over til at tale om det femte driftsår: Lad mig indlede med noget særdeles positivt: Møllen har produceret storartet i det forgangne år og noget højere end budgetteret. Produktionen har i 2014 været på ,921 kwh. Desværre fulgte priserne ikke med i højderne, desværre har vi igen oplevet en bundpris for vores el-produktion. Men alt i alt, har det været et godt vindår og det afspejles tydeligt i produktionen. Hvidovre vindmøllen har i 2014 haft en rådighedsfaktor på ca. 97 procent, det kan vi godt være tilfreds med. Vi har tidligere haft negative afregninger, men har i løbet af året arbejdet på at undgå disse situationer. Sammen med DONG Energy og Vindenergi Danmark arbejder vi på en fornuftig løsning af problemstillingen, således at DONG Energy skruer ned for møllen, når der opstår negative priser dvs. under 0,08 øre/kwh den løsning ser nu ud til at være på vej. I bestyrelsen ser vi med glæde frem at denne løsning bliver iværksat, fordi så stopper alle tre møller samtidigt, når der er brug for det. Det er noget, der kan skifte fra time til time. Denne løsning kommer selvfølgelig også alle interessenter til gode. Økonomi I år bliver afkastet på 9 procent, men vi skal så samtidig glæde os over, at vi henlægger store beløb kroner - til senere vedligeholdelsesarbejder. Det kommer os til gavn på et senere tidspunkt. Mere om økonomien under pkt. 4 ved næstformanden Erik Christiansen. Det skal dog allerede her oplyses, at vi desværre ikke kan fortsætte med at sælge RECS-beviser til DONG Energy. Selskabet har meddelt, at man ikke ønsker at fortsætte købsaftalen længere end til udgangen af Vi arbejder på at finde alternative løsningsmodeller. Drift af møllen Forrige år nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne for at få den bedst mulige serviceaftale for møllen i de kommende år. Årsagen til dette er, at 5 års garantien på møllen ophører i marts 2015 og samtidigt udløber den nuværende servicekontrakt med Siemens Wind Power (swp). Gruppen har haft intense forhandlinger med Siemens, som set med vore øjne, ligner en monopol-situation for valg af 3,6 MW-møller. Det har bestemt ikke været nemme forhandlinger. Arbejdsgruppen rekvirerede Danmarks Vindmølleforenings tekniske afdeling, ved Strange Skriver, som vi har haft et godt samarbejde med fra opstart af møllen, til at foretage et grundigt tjek på møllens tilstand i efteråret Resultatet af dette tjek var bestemt ikke opløftende, for der viste sig at være en lang række fejl og misligholdelser af forskellige komponenter i møllen. Til alt held er de fleste fejl sjuskefejl af begrænset betydning, men andre var mere alvorlige for møllens driftssikkerhed og kunne på sigt medføre driftsstop eller havarier. F.eks. defekt gearoliepumpe, der straks blev udskiftet og en ikke korrekt hydraulikolietilstand, den er nu efterfyldt. Grundlæggende har denne mølletype vist sig at være utrolig robust og en af de bedste hvad angår gearfejl og gearets levetid. Med den rette vedligeholdelse skønnes, at denne mølle vil kunne producere tilfredsstillende i rigtigt mange år endnu. Gearinspektionerne på vor mølle har vist, at der ingen tegn er på unormal slidtage eller materialefejl i gearet (Endoskopundersøgelser). Tilstandsrapporten har medført, at vi overfor swp har forlangt at en række serviceydelser og dokumentationer skal udføres, før vi kan indgå i ny serviceaftale og det arbejder vi stærkt på her. En ny serviceaftale vil også medføre, at vi selv må tage mere hånd i hanke på vedligeholdelsen og tilstanden af møllen, nu da den er fri af garantiperioden. I bestyrelsen oplever vi det ganske skuffende, at et af Danmarks førende vindmølleselskaber har så ringe respekt om at yde en ordentlig kundebehandling og service. Det er ikke kun enestående for os, men er også et kendt problem hos andre møllejere. Det er en monopolsituation vi er i og vi tror måske ikke, at det bliver ændret foreløbigt.

3 Vi har samtidig bedt om, at der udarbejdes en handleplan for mangelafhjælpning, samtidig med at vi har understreget, at der fortsat var en garanti på møllen frem til 8. marts Vi regner med, at swp afhjælper manglerne i løbet af de næste par måneder, så vi kan indgå i en ny serviceaftale med selskabet. Indtil en løsning er aftalt, vil swp ad- hoc overvåge vindmøllen og foretage evt. nødvendige udkald og afhjælpninger af fejl. I øjeblikket arbejder vi på at få en overvågning af møllen, som er mere operationel, og som giver bestyrelsen et mere udførligt indblik i møllens drift. Vi arbejder også på, at møllens driftsdata kan præsenteres på vores hjemmeside, så alle andelshavere og øvrige interesserede igen kan følge med i møllens drift. I øvrigt skal vi orientere om, at vi i 2014 har fået nye vingelejer monteret under garantiordningen. Swp har oplyst os, at det er forbedrede og langt stærkere lejer. Og det er med en fornyet garanti. Det hilser vi med tilfredshed. Alt i alt snurrer møllen på bedste vis, som tidligere nævnt med en rådighedsfaktor på 97 procent. Besøg fra Europa og den anden side af kloden 2014 har igen budt på udenlandsk besøg, denne gang fra USA, hvor 25 studerende fra 12 universiteter i USA lagde vejen forbi vores vindmølle. Det er en fornøjelse, at vi stadig kan tiltrække mennesker her fra hele jordkloden. Men det er mest fornøjeligt, når vi får tilbagemeldinger om, at de besøgende har kunnet bruge vore input til at skabe vedvarende energi på deres vilkår, men med en ballast fra Danmark. Ny teknisk driftsleder Vi siger i dag farvel til Pernille Susgaard, som har været hos os i tre år, og nu har besluttet at opsige sin stilling på grund af studier og udlandsrejse, og derfor har vi ansat Lars Bülow Jørgensen som ny teknisk driftsleder med opstart pr. 1. april 2015 Lars har en lang karriere inden for vindmøllebranchen, så vi skal nok få god brug af hans omfattende viden. Velkommen til Lars, vi ser med glæde frem til et frugtbart samarbejde i årene fremover. Vindstød I har alle her ved mødets start fået udleveret en information om vores samarbejdspartner Vindenergi Danmark/ Vindstød, der sælger vores strøm på spotmarkedet, i øvrigt sælger de strømmen fra møller her i Danmark. Bestyrelsen kan varmt anbefale Vindstød. Vi håber I vil se på, om det ikke kunne være en god ide, at få leveret jeres strøm fra Vindstød. Vi kan oplyse, at der p.t. er ca. 440 husstande i Hvidovre, der får leveret deres strøm fra Vindstød. Det er den største tilslutning i et enkelt byområde. En lille bøn er nu blevet en stor bøn Kære andelshavere, i forbindelse med vores administrations kontakt til jer på mail og med post, samt ved overførsel af afkast til jeres bank, får vi desværre stadig meget retur. Det er tidskrævende og omkostningsfuldt. Vi vil opfordre til, at I straks meddeler administrationen, når I ændrer postadresse, mailadresse, bank og kontonummer. Det koster os og jer mange penge, når I glemmer at informere vores administration. Vi kan oplyse, at efter udsendelsen af nyhedsbrevet modtog administrationen et pænt antal rettelser, det i sig selv er ganske fint. Men en stor bøn til jer alle, det er bedre og lettere for vores administration, at I gør det straks efter der er sket ændringer af disse vigtige oplysninger. Til orientering koster det jo jer 150 kroner i gebyr, hvis pengene skal genudbetales til en ny konto. Vi håber denne bøn bliver hørt. På forhånd tak. Vedr. køb og salg af andele Da administrationen har fået en række henvendelser i forbindelse med køb og salg af andele, skal vi oplyse, at ud over, at administrationen godkender handelen, er det udelukkende et mellemværende mellem sælger og køber. Vi blander os ikke i det, det eneste vi skal er at godkende kontrakten, så ejerskabet kan blive registreret.

4 Tak for et berigende samarbejde Jeg vil slutte med at takke mine gode kolleger i bestyrelsen, suppleanterne, vores tekniske driftsleder og vores administrator/sekretær, der har deltaget i bestyrelsesmøderne, for et særdeles godt og berigende samarbejde i det forgangne år. Bestyrelsen oplyste sidste år, at vi havde budt den nye administration velkommen i vores midte. Hertil kan vi sige, at det er et samarbejde, der har fungeret på bedste vis. Det håber vi også, at I som andelshavere har bemærket i den udstrækning I har haft kontakt med Lene og Marian. Tak til jer alle og god vind En særlig tak til Pernille Susgaard for årene med driftsledelsen af vindmøllen og til H. C. Sørensen og Benny Henriksen for jeres store engagement i Hvidovre Vindmøllelaugs bestyrelse lige fra starten, som bestyrelsen har sat stor pris på. Vi ønsker jer alle god vind fremover. Vi har to forslag til erstatning for H.C. Sørensen og Benny Henriksen, som vi kommer tilbage til senere på dagsordenen. Alt i alt ser fremtiden lys ud, og vi finder os godt rustet til fremtidens opgaver. Med disse ord, vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. Tak fordi I lyttede. Efter beretningen var der spørgsmål fra salen: Ebbe Asmussen fortalte, at han var ked af, at det ikke har været muligt at følge online produktionen på hjemmesiden siden januar, fordi han bruger dem sammen med sine gymnasieelever i undervisningen. Han har haft dialog med Siemens Wind Power om vindmålingerne og tallene viste sig ikke at være realistiske. Derfor var han også nervøs for at tallene vil være misvisende med en ny løsning. Erik Frølund: Vi håber på en løsning, som både I og vi kan stole på. Vi har ingen interesse i at få sat noget op, bare for at tilfredsstille nogen. Det skal være noget, der kan fungere. Vi håber på en langt bedre løsning, når vi ses næste år. Erik Christiansen: Afregningsmæssigt er det måleren, som bliver brugt af Vindenergi Danmark og de betaler os helt sikkert ikke mere end for den konkrete produktion, så opfordringen lyder: Gå ud fra regnskabstallene, hvis I skal lave beregninger. Knud Sørensen spurgte, om det ikke var at sætte ræven til at vogte får, når DONG Energy skal lukke laugets mølle ned? Desuden ville han gerne vide, om prognoserne viser flere dage med negativ indtjening. Erik Christiansen: Jeg tror også at DONG Energy er interesseret i, at de ikke betaler negative afregningspriser. Hvis vi ikke var en del af deres nedlukning, skulle vi ud og investere i vores eget system, og det er bekosteligt. Vi tror desuden, at Energinet også er interesseret i, at der ikke er en overproduktion i systemet. Vi kan desværre ikke give en prognose for fremtiden vedr. negative afregningspriser. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 4. Regnskab og budget Erik Christiansen gennemgik regnskabet og holdt det op mod budgettet. Næsten på øre er det budget, som generalforsamlingen vedtog sidste år, blevet overholdt. Der bliver stadig henlagt et større beløb til kommende service. Der er nu afsat to millioner. Forslaget til udbetaling af afkast til andelshaverne er 450 kroner og det stemmer således overens med budgettet. Resultatet er en forrentning på 9 procent.

5 Erik Christiansen fremviste en graf over den økonomiske udvikling i møllens hidtidige levetid. El-prisen ser ud til at stabilisere sig på det nuværende niveau. Indtægterne reduceres dog om ca. 2 år, fordi støtten på 25 øre falder væk. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Budgettet Erik Christiansen gennemgik budgettet for Udgangspunktet er stadig en produktion på kwh med samme prisstruktur. Efter henlæggelser på kroner, foreslår bestyrelsen at udlodningen for 2015 også bliver 450 kroner. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Ingen forslag er indkommet i henhold til vedtægternes 5 stk. 3, som siger at forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5 skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Erik Frølund-Thomsen benyttede den korte pause til at takke teknisk driftsleder Pernille Susgaard og bestyrelsesmedlem H.C. Sørensen for samarbejdet hidtil, fordi de begge har valgt at stoppe arbejdet for lauget. Sammen med nogle venlige ord, modtog de begge lidt rødvin, som de kunne dele med deres ægtefæller. Herefter var der pause med kaffe, te og kage. 6. Valg af ledelse i ulige år Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og H.C. Sørensen var på valg. De to førstnævnte genopstillede. Desuden foreslog bestyrelsen Gert Højgaard, 43 år og uddannet maskinmester. Han har tidligere været ansat hos Bonus Energy (i dag Siemens Wind Power), samt hos DONG Energy og er i dag materielansvarlig hos DSB. Alle tre kandidater blev valgt til bestyrelsen. Valg af to suppleanter Erik Christoffersen og Benny Henriksen var på valg. Førstnævnte modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog som suppleant Bjarne Højer Møller, 54 år og uddannet miljøtekniker. Ansat hos Haldor Topsøe i Kongens Lyngby og beskæftiger sig med test af katalysatorer til lastbiler, traktorer og røgrensning. Begge suppleanter blev valgt til bestyrelsen. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant Steen Molander og Jens Bak samt revisorsuppleant Niels Kolbye genopstillede alle tre. Alle tre kandidater blev valgt. 8. Eventuelt Der var intet under punktet, i stedet takkede Erik Frølund-Thomsen mange gange for fremmødet, og for at andelshaverne også havde medbragt et godt humør. Han takkede desuden for genvalget og ønskede de nyvalgte til lykke og velkommen i bestyrelsen. Han afsluttede med at sige, at han håbede at se alle til næste år til generalforsamlingen og at de måtte få en god sommer. Hvidovre 19. marts 2015 Dirigent Erik Christoffersen Referent Lene Vind

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 19. marts 2013 i Frihedens Idrætscenter Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen. Vi undgik heldigvis den snestorm der blev truet med. Der

Læs mere

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration: Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 13. marts 2012 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk

Læs mere

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S www.hvidovrevindmollelaug.dk e-mail: hvl2009@gmail.com C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, 1. 2650 Hvidovre

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere