Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)"

Transkript

1 BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 15. maj 2014, og 37, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner Kapitel 1 Område og definitioner 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Danmark samt import via Danmark til et samhandelsland af foder pålagt særlige restriktioner. Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke ikke-animalsk foder indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis foderet herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er det omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder og relevante EU-retsakter på området. Stk. 3. Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol, herunder dokumentkontrol, prøveudtagning, tilbageholdelse og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af den ansvarlige for partiet. Stk. 4. Undtaget fra stk. 1 er vareprøver. 2. Vedrørende indførsel af foder skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse læses i sammenhæng med bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder. Ved evt. uoverensstemmelse mellem disse to regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes. Stk. 2. Vedrørende indførsel af animalsk foder skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse tillige læses i sammenhæng med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. Ved evt. uoverensstemmelse mellem disse regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes. 3. Det er forbudt at tage partier omfattet af denne bekendtgørelse, som er tilbageholdt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse eller overdrage dem, før Fødevarestyrelsen meddeler tilladelse hertil. Stk. 2. Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sende CVED et eller CED et til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet henholdsvis ved det udpegede indgangssted efter endt officiel kontrol. 4. I denne bekendtgørelse forstås ved: Kapitel 2 Definitioner 1

2 1) Foder (eller foderstoffer): Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr. 2) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Andorra. Schweiz er samhandelsland på animalske produkter og på produkter omfattet af forordning (EF) nr. 2015/175 (guargummi fra Indien) og forordning (EU) nr. 322/2014 (fødevarer fra Japan). Færøerne er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. Grønland er samhandelsland for fiskevarer og muslinger m.m. samt biprodukter heraf og afledte produkter af disse biprodukter. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet: a) Færøerne (fiskevarer og muslinger m.m. er dog samhandel) i Kongeriget Danmark. b) Grønland (fiskevarer og muslinger m.m. samt biprodukter heraf og afledte produkter af disse biprodukterer er dog samhandel) i Kongeriget Danmark. c) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien. d) Oversøiske territorier og -departementer i Republikken Frankrig. e) Guernsey og Jersey i Storbritannien. 3) Samhandel: Modtagelse i Danmark af foder, som a) er produceret i et andet samhandelsland, eller b) har oprindelse i tredjelande, og som efter officiel foderkontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et samhandelsland. 4) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet. 5) Import: Indførsel af foder fra tredjelande. 6) Fiskevarer: Alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr. 7) Muslinger m.m.: Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle. 8) Sammensat foder: Foder der indeholder både forarbejdede animalske foderstoffer og forarbejdede ikke-animalske foderstoffer, herunder foder, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af det færdige foder. Disse foderstoffer skal ved importen underkastes veterinærkontrol i henhold til bilag I til beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. 9) Parti: Hvor ikke andet gælder ifølge EU-lovgivningen, forstås ved et parti eller parti en mængde af et foderstof af samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet for kontrol. 10) Udpeget indgangssted (DPE): Kontrolsted, hvor den offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande finder sted, jf. definition i art. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF. 11) CED: Det to-sidede fælles importdokument, jf. forordning (EF) nr. 669/2009. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt fødevarekontrolenhedens dokumentation for officiel kontrol og afgørelse om partiets lovlighed. 12) CVED: Det to-sidede fælles veterinærdokument, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, og som angiver, at der ankommer et parti til veterinærkontrol. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om partiets lovlighed. 13) Grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted. 2

3 14) Den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på foderområdet. 15) Den ansvarlige for partiet: Importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af et specifikt parti. 16) Vareprøve: Foder udelukkende bestemt til a) undersøgelser eller analyser i fodervirksomheder eller laboratorier m.v., b) afprøvning af maskiner m.m., c) fremvisning på udstillinger eller d) brug i ambassader og konsulater. Afsnit II Animalsk foder - forhåndsanmeldelse Kapitel 3 Forhåndsanmeldelse af animalsk og sammensat foder 5. Foder af animalsk oprindelse, herunder sammensat foder, skal forhåndsanmeldes. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3, hhv. stk Stk. 2. Forhåndsanmeldelse skal ske på et CVED, den danske version. CVED et skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk, være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CVED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for partiet rettidigt indsende et nyt CVED uden rettelser. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af foder fra Japan, jf. 6, gives senest to arbejdsdage forud for partiets fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 4. Hvis et partis faktiske ankomsttidspunkt ligger før det forventede ankomsttidspunkt (som anført i forhåndsanmeldelsen), og hvis partiet af den grund ikke er forhåndsanmeldt inden det faktiske ankomsttidspunkt, kan Fødevarestyrelsen acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig. Fødevarestyrelsens accept forudsætter, 1) at det udfyldte CVED er Fødevarestyrelsen korrekt i hænde, jf. stk. 1-3, inden det forventede ankomsttidspunkt, 2) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet, 3) at partiet ikke er toldmæssigt behandlet, 4) at partiet ikke er frigivet til fri omsætning, og 5) at partiet ikke er forsøgt importeret uden kontrol. Stk. 5. I det i stk. 4 nævnte tilfælde gælder endvidere følgende: 1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. 2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED et. 3

4 Afsnit III Animalsk foder - de enkelte restriktioner Kapitel 4 Bulgarien - mund- og klovesyge 6. Importører af huder eller skind af klovbærende dyr bestemt til foder fra Bulgarien skal sikre sig, at produkterne overholder de relevante betingelser i artikel 7 i Kommissionens afgørelse 2011/44/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, samt at de ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder den relevante påtegning, jf. stk. 3. Stk. 2. Importører af andre animalske produkter af klovbærende dyr bestemt til foder fra Bulgarien skal sikre sig, at produkterne overholder de relevante betingelser i artikel 8 i Kommissionens afgørelse 2011/44/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, samt at de ved modtagelsen er ledsaget af et officielt certifikat, som indeholder den relevante påtegning, jf. stk. 4. Stk. 3. Huder eller skind af klovbærende dyr bestemt til foder, der modtages ved samhandel fra Bulgarien, skal være ledsaget af et certifikat med følgende påtegning:»huder og skind, der opfylder kravene i Kommissionens afgørelse 2011/44/EU af 19. januar 2011 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien.«. Stk. 4. Andre animalske produkter af klovbærende dyr bestemt til foder, der modtages ved samhandel fra Bulgarien, skal være ledsaget af et certifikat med følgende påtegning:»animalske produkter, der opfylder kravene i Kommissionens afgørelse 2011/44/EU af 19. januar 2011 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien.«. Kapitel 5 Estland - afrikansk svinepest 7. Importører af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller del III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Estland, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, stk. 2 i afgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af afgørelse 2014/178/EU. Kapitel 6 Italien - afrikansk svinepest 8. Importører af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra hele Sardiniens område i Italien, skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, stk. 2 i afgørelse 2014/709/EU. Kapitel 7 Japan - radioaktive stoffer 9. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 322/2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima af animalsk foder og animalske råvarer til fremstilling af foder omfattet af forordningen. Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foder, der er ulovligt iht. til forordning (EU) nr. 322/2014, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 322/2014. Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. 4

5 Kapitel 8 Kina - veterinære lægemidler 10. Det er forbudt at importere animalske produkter bestemt til foder med oprindelse i eller afsendt fra Kina. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for følgende: 1) Gelatine. 2) Fiskevarer, bortset fra a) akvakulturprodukter, b) pillede eller forarbejdede rejer, og c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri. 3) Foder til selskabsdyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/ ) Chondroitinsulfat og glucosamin, der betragtes som værende fodermidler, jf. Kommissionens forordning (EU) 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler. 5) L-cystein og L-cystin, der betragtes som værende fodertilsætningsstoffer som reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. Kapitel 9 Letland - afrikansk svinepest 11. Importører af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Letland skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, stk. 2 i afgørelse 2014/709/EU. Kapitel 10 Litauen - afrikansk svinepest 12. Importører af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Litauen skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, stk. 2 i afgørelse 2014/709/EU. Kapitel 11 Polen - afrikansk svinepest 13. Importører af animalske biprodukter fra svin bestemt til foder fra de i del II eller III i bilaget til afgørelse 2014/709/EU nævnte områder i Polen skal sikre sig, at disse produkter overholder betingelserne i artikel 10, stk. 2 i afgørelse 2014/709/EU. Kapitel 12 Ukraine - chloramphenicol 14. Denne bestemmelse gælder for mælkepulver og mælkeerstatning fremstillet af mælkepulver, der er bestemt til foder og importeret fra Ukraine. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i beslutning 2002/805/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine. Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres. 5

6 Stk. 4. Konstateres det, at de i stk. 1 omhandlede partier indebærer en risiko for dyr eller menneskers sundhed, skal grænsekontrollen påbyde partiet returneret eller destrueret i henhold til 19, stk. 2, i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v. Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. Afsnit IV Ikke-animalsk foder - forhåndsanmeldelse og regler vedrørende tilbageholdte og ikke frigivne partier Kapitel 13 Fællesbestemmelser for ikke-animalsk foder 15. Foder af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af afsnit V, skal forhåndsanmeldes. Forhåndsanmeldelse skal ske til Fødevarestyrelsen, FødevareÅrhus. Forhåndsanmeldelse af foder fra Japan, jf. 18, skal dog ske til Fødevarestyrelsen, FødevareKøbenhavn. Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af produkter fra Japan, jf. 18, gives senest to arbejdsdage forud for partiets fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid. Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske på et CED. CED et skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk. CED et skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for partiet rettidigt indsende et nyt CED uden rettelser. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan modtage forhåndsanmeldelse elektronisk, men Fødevarestyrelsen skal for produkter omhandlet i 18 eller 20 have det originale CED til rådighed i forbindelse med kontrollen. Stk. 6. Hvis et partis faktiske ankomsttidspunkt ligger før det forventede ankomsttidspunkt (som anført på CED et), og hvis partiet af den grund ikke er forhåndsanmeldt rettidigt, kan Fødevarestyrelsen alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig. Fødevarestyrelsens accept forudsætter 1) at det udfyldte CED er Fødevarestyrelsen korrekt i hænde, jf. stk. 1-5, inden det forventede ankomsttidspunkt, 2) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet, 3) at partiet ikke er toldmæssigt behandlet, 4) at partiet ikke er frigivet til fri omsætning, og 5) at partiet ikke er forsøgt importeret uden kontrol. Stk. 7. I det i stk. 6 nævnte tilfælde gælder endvidere følgende: 1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED et. 2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED et. Stk. 8. Stk. 1-7 gælder også for produkter, der indføres til Danmark via andre EU-lande, men som ikke er frigivet til fri omsætning. 6

7 Kapitel 14 Tilbageholdte og ikke frigivne partier 16. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at et ikke-færdigkontrolleret parti, herunder et parti, der er tilbageholdt af myndighederne på et midlertidigt godkendt kontrolsted i afventning af analyseresultatet, opbevares under Fødevarestyrelsens tilsyn. Stk. 2. Partier, der videresendes fra et udpeget indgangssted (DPE) med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, eller i afventning af analyseresultat for partiet, må ikke håndteres eller tages i brug, før Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen og godkendt partiet til fri omsætning. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at videresendelse fra Danmark til et andet samhandelsland af partier, der endnu ikke er godkendt til fri omsætning af myndighederne, sker i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af Fødevarestyrelsen. Afsnit V Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner Kapitel 15 Indien - pentachlorphenol 17. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 2015/175 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner af foder omfattet af forordningen. Stk. 2. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter artikel 11 i forordningen, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. Kapitel 16 Japan - radioaktive stoffer 18. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 322/2014 af ikke-animalsk foder omfattet af forordningen. Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstoffer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) nr. 322/2014, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 322/2014. Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. Kapitel 17 Kina - ikke EU-godkendt GMO 19. Den ansvarlige for et parti risprodukter beregnet til foder, der er opført i bilag I til afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at partiet opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU. Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU af de i stk. 1 omhandlede foderstoffer. Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at partiet ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder. Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hvert delparti sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af det opdelte parti til og med engrosleddet. 7

8 Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol af et parti omfattet af stk. 1 viser, at partiet ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet destrueres eller returneres. Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge. Kapitel 18 Diverse tredjelande - mere intensiv offentlig kontrol af ikke-animalsk foder omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 forskellige forureninger 20. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 669/2009, af det i bilag I i forordningen nævnte foder. Stk. 2. Er forhåndsanmeldelse ikke sket rettidigt, jf. 15, stk. 2, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet returneres eller destrueres, jf. artikel 19, stk. 2, litra b) i forordning (EF) nr. 882/2004. Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan dog, hvis forhåndsanmeldelsen er styrelsen i hænde senere end fristen i 15, stk. 2, alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig indsendt/korrekt udfyldt, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: 1) fejlen skyldes undskyldelige omstændigheder hos importøren eller dennes repræsentant, 2) partiet er intakt, dvs. ikke i mellemtiden blevet opdelt, fortyndet eller på lignende måde forarbejdet, 3) partiet er ikke toldbehandlet, 4) partiet er ikke bragt i omsætning, og 5) partiet er ikke omladet til et andet transportmiddel med henblik på transit. Stk. 4. Den ansvarlige for et parti, som skal føres ind i eller opbevares i Københavns Frihavn, skal ud over forhåndsanmeldelsen iht. 15 sende en særskilt forhåndsanmeldelse på dansk til Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed København, Stationsparken 31, 2600 Glostrup, på Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at emnefeltet for s med forhåndsanmeldelser efter dette stykke forsynes med ordene:»forhåndsanmeldelse af ikke-animalsk foder til Københavns Frihavn«. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsanmeldelsen herudover indeholder følgende oplysninger: 1) navn og adresse på virksomheden, som indfører eller henlægger foder i Københavns Frihavn, 2) navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på frihavnsområdet, hvor det indførte foder opbevares eller håndteres, 3) forventet dato for foderets ankomst til Københavns Frihavn, 4) fodertype og KN-kode, jf. CED, 5) nettovægt, 6) oprindelsesland, 7) toldreferencenummer, og 8) forventet dato for foderstoffernes fraførsel fra Københavns Frihavn. Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke i tilfælde, hvor den ansvarlige for partiet allerede har foretaget forhåndsanmeldelse, jf. artikel 6 og bilag II i forordning (EF) nr. 669/2009, om dato og tidspunkt for partiets forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted (DPE) beliggende i Københavns Frihavn. Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstofferne ikke opbevares i Københavns Frihavn, med mindre dette skriftligt er godkendt af Fødevarekontrolenhed København. Kapitel 19 Diverse tredjelande - aflatoksiner 21. Fødevarestyrelsen, fødevarekontrolenhederne foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 884/2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 af de foderstoffer, der er nævnt i forordningen. 8

9 Afsnit VI Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser Kapitel 20 Straffebestemmelser 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 3, 5, stk. 1-2, stk. 3, 1. pkt., eller stk. 5, 6-8, 9, stk. 2, 10, stk. 1, 11-13, 14, stk. 3, 15, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4-5, stk. 7, nr. 1-2, eller stk. 8, 16, 18, stk. 2, 19, stk. 1 eller stk. 3-5, 20, stk. 2, stk. 4 eller stk. 6, eller 2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af 9, stk. 3, 14, stk. 5, 17, stk. 2, 18, stk. 3, eller 19, stk. 6. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1012 af 23. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse: 1) Artikel 4. 2) Artikel 6. 3) Artikel 7, første afsnit. 4) Artikel 8, stk. 2, andet afsnit. 5) Artikel 10. 6) Artikel 11. 7) Artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina: 1) Artikel 3, stk ) Artikel 4. 3) Artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/328 af 2. marts 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 for så vidt angår importdokumentet, der finder anvendelse på foder og fødevarer af animalsk oprindelse: 1) Artikel 3. 2) Artikel 4. 3) Artikel 5. 9

10 4) Artikel 6. 5) Artikel 7. 6) Artikel 8. 7) Artikel 9. 8) Artikel 12, 1. pkt. 9) Artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009: 1) Artikel 3. 2) Artikel 4. 3) Artikel 5. 4) Artikel 6. 5) Artikel 7, stk. 1-4, eller stk. 5, 1. pkt. 6) Artikel 8, 4. eller 5. afsnit. 7) Artikel 9, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. eller 4. pkt. eller stk. 7. 8) Artikel 10. 9) Artikel Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner: 1) Artikel 3. 2) Artikel 4. 3) Artikel 5, stk. 1-2, eller stk. 3, 1. pkt. 4) Artikel 6. 5) Artikel 7, stk ) Artikel 9. 7) Artikel 10, stk. 1. Kapitel 21 Ikrafttrædelsesbestemmelse 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 963 af 29. august 2014 om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter ophæves. Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. oktober 2015 ESBEN EGEDE RASMUSSEN / Jan Thiele 10

11 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der helt eller delvist gennemfører følgende EU-retsakter: Kommissionens beslutning 2002/805/EF af 15. oktober 2002 om beskyttelsesforanstaltninger overfor visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine, EU-Tidende 2002, nr. L 278, side 24, Kommissionens beslutning 2002/994/EF af 20. december 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, EU-Tidende 2002, nr. L 348, side 154, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1068 af 1. juli 2015 om ændring af beslutning 2002/994/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina, EU-Tidende, nr. L 174, side 30, Kommissionens afgørelse 2011/44/EU af 19. januar 2011 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, EU-Tidende nr. L 19, side 20, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/388/EU af 29. juni 2011 om ændring af afgørelse 2011/44/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien, EU-Tidende 2011, nr. L 173, side 10, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 343, side 140, ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU af 13. juni 2013 om ændring af afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina, EU-Tidende 2013, nr. L 162, side 10, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 295, side 63, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1783 af 1. oktober 2015 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Estland, EU-Tidende 2015, nr. L 259, side 27. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 194, side 11, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1607 af 24. september 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, EU-Tidende 2015, nr. L 249, side 7, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, EU-Tidende 2014, nr. L 95, side 1, ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/328 om ændring af forordning (EU) nr. 322/2014 for så vidt angår importdokumentet, der finder anvendelse på foder og fødevarer af animalsk oprindelse, EU-Tidende 2015, nr. L 58, side 50, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009, EU-Tidende 2014, nr. L 242, side 4, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner, EU-Tidende 2015, nr. L 30, side 10. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark. 11

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 142 af 22/02/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-30-31-00197 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 979 af 27/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00129 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-30-31-00068 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der helt eller delvist

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner (restriktionsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner (restriktionsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner (restriktionsbekendtgørelsen) I medfør af 49, stk. 2, 53, stk. 2-4, 57-59 og 69, stk. 3 og 4, i anordning nr. 523

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R1152 DA 17.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 141 af 22/02/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-30-31-00196 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. BEK nr 120 af 02/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00362 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 472 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00115 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1701 af 14/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-30-31-00278 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Område og definitioner

Område og definitioner Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Lovtidende A. og 3, i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Lovtidende A. og 3, i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 37, 53, stk. 2 og 3, 67 og 70,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) BEK nr 164 af 19/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00087 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1)

Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) Page 1 of 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om registrering og drift af dyrekirkegårde 1) I medfør af 44, stk. 1, 45, og 70, stk. 3 og 5 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 385. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner I medfør af 49, stk. 2, 53, stk. 2-4, 57-59

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong»

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong» CIR nr 9268 af 05/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00804 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum

Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum BEK nr 384 af 15/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-30-2301-01271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter 1) BEK nr 328 af 19/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-304-00061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1914

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 734 af 27/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00744 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Fødevarestyrelsen VERSION 1 af 13. november 2015 Oversigt over frugt, grønt og

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 384. Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum I medfør af 46, stk.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt DA L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 386. Bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1)

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser 1) BEK nr 9 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1)

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. 1) BEK nr 1031 af 26/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-0114-000005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017

BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017 BEK nr 1614 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. august 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00131 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere