Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens mødelokaler Ingen Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Torkil Christensen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Indenrigs- og Sundhedsministeriet Folketingets ombudsmand Til behandling - for åbne døre Kommunalbestyrelsen Bemyndigelse Styrelsesvedtægt for Egebjerg Kommune Kollektiv trafik 2002/ Servicestrategi og opfølgningsredegørelse Udfordringsret Skattesamarbejde Politik, målsætninger på Socialudvalgets område Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet Tillægsbevilling - Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet SPØRGETID Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 179 Til efterretning - for åbne døre 174. Indenrigs- og Sundhedsministeriet J.nr.: A01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelser og udtalelser om kommunale forhold (Publikation ligger i sagen ) Til efterretning Folketingets ombudsmand J.nr.: A01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Folketingets ombudsmands beretning for året (Beretningen ligger i sagen.) Til efterretning.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 180 Til behandling - for åbne døre 176. Kommunalbestyrelsen J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Torkil Christensen anmoder ved skrivelse af om tilladelse til at udtræde af Egebjerg Kommunalbestyrelse pr Ansøgningen er begrundet i nyt arbejde pr. 01. jan og at jobskiftet gør det nødvendigt at skifte bopæl til anden kommune. Notat vedr. medlemmers udtræden i valgperioden: Valglovens 100: Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af kommunalbestyrelsen. Valglovens 103: Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fritage et medlem for sit medlemsskab, såfremt medlemmet p.g.a. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Såfremt anmodningen godkendes indtræder fra stedfortræder nr. 1 på kandidatlisten for Venstre ved kommunalvalget den 20. nov. 2001, Jane Kierans, Assensvej 254, Stenstrup, som medlem af kommunalbestyrelsen for den resterende valgperiode. Notat: Udtræder et medlem af udvalg m.m., hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe (Stl. 28 stk.1. ) Ved det konstituerende møde var flg. valggruppe anmeldt: A, B, C og V. Flg. hverv skal besættes som: Medlem: - 1. viceborgmester - Økonomiudvalg - Børne- og Kulturudvalget - Legatbestyrelsen - Delegeret til Kommunernes Landsforening - Valgbestyrelse vedr. folketingsvalg m.m. Stedfortræder/suppleant - 1. stedfortræder til at foretage borgerlig vielse - Stedfortræder til Det Regionale RMU

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side Stedfortræder til Lokalnævnet - Suppleant til Naturgas Fyn I/S Endvidere valg af suppleant til - Ollerup Efterskole. Kommunalbestyrelsen har i konstituerende møde godkendt at Økonomiudvalget har udpegningsretten. Gruppens indstilling til besættelse af posterne vil forelægge ved mødet. Godkendt, at Torkil Christensen udtræder af Kommunalbestyrelsen pr Godkendt, at Jane Kierans indtræder for Venstre i Kommunalbestyrelsen pr Indstilling fra Valggruppe A, B, C og V godkendt dvs Medlem: viceborgmester: Hanne Staff 2. Økonomiudvalg: Birger Jensen 3. Børne- og Kulturudvalg: Jane Kierans 4. Legatbestyrelse: Jane Kierans 5. Delegeret til KL: Hanne Staff 6. Valgbestyrelse vedr. valg m.m.: Birger Jensen Stedfortræder: 7. Første stedfortræder borgerlig vielse: Hanne Staff 8. Stedfortræder til det regionale udvalg RMU: Birger Jensen 9. Stedfortræder til lokalnævnet: Hanne Staff 10. Suppleant til Naturgas Fyn I/S: Birger Jensen 177. Bemyndigelse J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag I henhold til bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning er kommunalbestyrelsen bemyndiget til at træffe afgørelse i 1. instans vedrørende fysiske personer og dødsboer om anmodning om henstand med betaling af den del af en skat, arbejdsmarkedsbidrag, told, moms eller afgift i øvrigt, som klagen over opgørelsen vedrører.

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 182 I en række kommuner delegeres kommunalbestyrelsens kompetence på dette område til skattechefen, idet der er tale om yderst få tilfælde af meget teknisk karakter. Klagemyndighed over en afgørelse, truffet af skattechefen er de regionale regionale told- og skattemyndigheder, altså Told-Skat Fyn, jf. bekendtgørelsens 21 stk. 1, nr. 2. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen på dette område delegerer sin kompetence til skattechefen. Godkendt Styrelsesvedtægt for Egebjerg Kommune J.nr.: 00.01A01. Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Da den kollektive trafik i overvejende grad er skolebuskørsel, foreslås at den del der er på skolebuskørsel overføres til Børne- og kulturudvalget. Det betyder så, at telebussen fortsat administreres under Teknik- og Miljøudvalget. Budgettet opdeles til de respektive udvalg. Ændringen kræver en ændring af Styrelsesvedtægtens 13 Teknik- og Miljøudvalget i stk. 2, således at under udvalgets opgaver ændres fra Kollektiv trafik til Telebus og 14 Børne- og Kulturudvalget ændres stk. 2 således, at der tilføjes Skolebuskørsel under udvalgets opgaver. Procedure: Forslaget behandles i de 2 fagudvalg Forslaget behandles i Økonomiudvalget Forslaget behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 8 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Indenrigsministeriet og Tilsynsrådet for Fyns Amt. Det indstilles fra de 2 afdelinger, at skolebuskørslen flyttes til Børne- og kulturudvalget med virkning fra 1. januar Tidligere udleveret: A Endelig godkendt styrelsesvedtægt af kommunalbestyrelsen i møde den 29. august 2001 (32044)

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 183 Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Ændringerne indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsens beslutning den Fraværende: Vibeke Rindom Stedfortræder: Aslak Nisbeth Godkendt. Godkendt Kollektiv trafik 2002/2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: hew Åben sag På nuværende tidspunkt ser det ud som der vil blive problemer med plads til eleverne på hjemturene på ruterne 340 og 341 efter efterårsferien. Rute 340 og 341 betjener Vester Skerninge Skole, Bymarkskolen, Ollerup Friskole og Vester Skerninge Friskole. Det er derfor nødvendigt at have et forslag klar som kan iværksættes, hvis det viser sig at der bliver pladsproblemer. Der er på nuværende tidspunkt følgende forslag: 1. Alle elever som har kortere skolevej end 2,5 km skal selv sørge for transport. 2. Alle elever i 8. 9 og 10. klasse som ikke er kørselsberettigede skal selv sørge for transport. 3. Rute 340 kører i dag først eleverne hjem til Ulbølle, derefter kommer bussen tilbage til Vester Skerninge Skole og kører derefter de øvrige lever hjem. Dette ændres så eleverne syd for Fåborgvej først køres hjem, derefter kommer bussen tilbage til Vester Skerninge Skole og kører eleverne nord for Fåborgvej hjem.

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side Rute 340 og 341 betjener først Bymarkskolen og Ollerup Friskole ved at den ene bus kører i området nord for Svendborgvej og den anden bus kører i området syd for Svendborgvej. Når denne kørsel er færdig fortsættes i Vester Skerninge ved at den ene bus kører i området nord for Fåborgvej og den anden bus kører i området syd for Fåborgvej. Det er en betingelse for denne kørsel at Bymarkskolens og Vester Skerninge Skoles ringetid rykkes ½ time i forhold til hinanden. Denne form for kørsel kan indføres på såvel morgenturen som på eftermiddagsturen, men er strengt taget kun nødvendig at indføre på eftermiddagsturen. 5. Friskoleelevernes benyttelse af skolebussen bortfalder. ad pkt. 1: Efter 1 i bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen skal kommunen sørge for transport af elever mellem distriktskolen og hjemmet eller dettes nærhed af: elever, der har længere skolevej end 2,5 km i bh-kl., 1., 2. og 3. klasse, elever, der har længere skolevej end 6 km i 4., 5. og 6. klasse, elever, der har længere skolevej end 7 km i 7., 8. og 9. klasse, elever, der har længere skolevej end 9 km i 10. klasse. ad pkt. 3: Efter 5 i bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen må ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordringsordning normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. ad pkt. 5: Kommunen er kun forpligtiget til at sørge for transport af elever i folkeskolen. Indstilling: Sagen behandles på skoleledermøde og kulturudvalgsmøde inden teknik- og miljøudvalgets møde og indstilling fra disse møder vil blive forelagt på mødet. Skoleledergruppen har drøftet opgaven på møde den 11. september 2002 og indstillet følgende: Det foreslås, at Teknik- og miljøudvalget og Børne og kulturudvalget holder et fælles møde. Det foreslås at opgaven løses således: Alle elever i folkeskole og friskole som har kortere skolevej end 2,5 km, skal selv sørge for transport. Alle elever i 8., 9. og 10. kl., som ikke er kørselsberettigede, skal selv sørge for transport. Skolebestyrelserne høres, der sendes brev til forældrene. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 24. september 2002: Fraværende: Hanne Staff. Fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget med anbefaling om at indstillingen fra skoleledergruppen følges, dog således at det er de 2 udvalgsformænd, der drøfter samarbejdet om skolebuskørslen.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 185 Indstilling: Børne- og Kulturudvalgets afgørelse indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Børne og Kulturafdelingen og Teknik- og Miljøafdelingen bemyndiges til at foretage de administrative ændringer. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Oversendes til anden behandling, idet den høring skolelederne foreslår gennemføres. Skolebestyrelserne har sendt følgende bemærkninger: Bymarkskolen kan ikke gå ind for skoleledernes forslag om at bussen ikke tager elever med før 2,5 km fra skolen. Går ind for forslaget om at elever i 7., 8., 9. og 10. kl. som ikke er kørselsberettiget, selv sørger for transport. Vester Skerninge Skole foreslår at elever i 7., 8., 9. og 10. kl. som ikke er kørselsberettiget, selv sørger for transport, og således at alle elever fra bh. 6 klasse kan være i bussen. I perioder med sne indsættes Snebus. Kirkeby Skole er utrygge ved at de små elever med mindre end 2,5 km skolevej ikke kan køre med bussen. Stenstrup Skole anfører, at hvis de 2 forslag vedtages, vil det betyde, at endnu flere elever vil blive kørt til og fra skole af forældrene. De store elever vil i føre med sne og glatte veje blive udsat for en unødig risiko ved ikke at komme med skolebussen. Der har været holdt passagertælling for hjemkørslen i perioden 7-21 nov denne tælling gav følgende resultat: Rute 340 (71 pladser): 59, 67, 58, 75, 64, 40, 62, 71, 65, 69 elever. Rute 341 (71 pladser): 49, 73, 57, 77, 53, 71, 64, 67, 65 elever. Rute 342 (71 pladser): 54, 69, 45, 42, 53, 53, 55, 67, 68 elever. Rute 343 (28 pladser): 19, 23, 22, 26, 21, 23, 11, 30, 25, 15 elever Rute 344: 38 pladser): 27, 35, 27, 35, 27, 22, 33, 18, 40 elever. Indstillingen har været forelagt Skole- og kulturudvalgets formand. Indstilling: Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at elever i 7., 8., 9. og 10 klasse som ikke er kørselsberettiget, skal selv sørge for transport til og fra skole. Bilag: Skolebuskørsel (75333) Skolebuskørsel (75281) skolebuskørsel (75152) Kollektiv trafik 2002/2003 (75465) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Teknik- og Miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at elever i 8., 9. og 10. klasse som ikke er kørselsberettiget skal selv sørge for transport til og fra skole.

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 186 Ændringsforslag fra A-gruppen: Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen henstiller, at administrationen finder en praktisk løsning for eventuel ekstra buskørsel i tilfælde af ekstraordinært snevejr. - Blev afvist med 4 stemmer for (A-gruppen) og 13 imod. Indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget godkendt. 14 for og 3 imod (Karen Strandhave, Orla Hansen, Torben Frost) 180. Servicestrategi og opfølgningsredegørelse J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Folketinget har den 31. maj 2002 vedtaget en ændring til den kommunale styrelseslov (jf. efterretningssag på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2002), hvorefter kommunen bl.a. skal udarbejde en servicestrategi og en opfølgningsredegørelse til strategien. Servicestrategien afløser de hidtidige gældende bestemmelse i styrelseslovens 62, stk. 1 og 2, om serviceredegørelser (servicedeklarationer) og udbudsredegørelser. Ændringen indebærer, at kommunen inden udgangen af det første år i valgperioden skal udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse, herunder fastsætte en udbudspolitik. Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i form af en redegørelse, og der skal følges op på servicestrategien i en opfølgningsredegørelse, som skal udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes valg. Efter vejledningen er formålet med indførelsen af disse nye bestemmelser at skabe en fælles kommunal ramme for de kommende års arbejde i kommunerne med udvikling af kvaliteten og effektiviteten i de kommunale ydelser og for information af borgerne herom. Servicestrategien skal efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, indeholde nedenstående fire elementer: 1. En oversigt over indsatsområder 2. En angivelse af på hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud 3. En arbejdsplan 4. En udbudspolitik.

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 187 En servicestrategi skal tillige indeholde Kommunalbestyrelsens vurderinger og beslutninger om, hvordan den vil sørge for, at der sker en udvikling af kommunens opgavevaretagelse. Som led heri skal servicestrategien indeholde en oversigt over Kommunalbestyrelsens overvejelser om, i hvor høj grad den ønsker at gøre brug af udbud til løsning af opgaver og retningslinier for, hvordan den vil anvende udbud i form af en udbudspolitik. Der ligger ikke i bestemmelserne nogen forpligtelse til at udpege bestemte områder. Kommunalbestyrelsen fastlægger selv hvilke indsatsområder, der skal inddrages i servicestrategien og afgrænser selv de enkelte indsatsområder. Der vil senere skulle tages stilling til, hvordan servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne. Med henblik på at starte det forberedende arbejde med at udforme servicestrategien forslås følgende fremgangsmåde anvendt: Ad 1) Ad 2) Ad 3) Ad 4) De eksisterende indsatsområder i Egebjerg Kommune: Det rummelige arbejdsmarked samt Truede børn og unge vælges som indsatsområder iht. den nye lov om servicestrategi Bortset fra udbud ifm. frit valg på ældreområdet (jf. tidligere dagsordenpunkt) samt de fortløbende inden for Teknik- og Miljøudvalgets område har kommunen ikke planer om yderligere udbud. Arbejdet i administrationen samt de relevante fagudvalg med de valgte indsatsområder, tilpasses således at de passer ind lovens krav mht. arbejds- og tidsplan. Direktionen koordinerer udarbejdelsen af en generel udbudspolitik iht. lovens krav. Som det også gælder for loven om frit valg på ældreområdet og loven om udfordringsret, giver loven om servicestrategi og opfølgningsredegørelse et betydeligt arbejdspres på administrationen. Det må derfor forventes, at en dele af pålagte administrative tiltag ikke er helt klar til lovenes ikrafttræden pr. 1/ Borgmesteren og direktionen tager løbende dette emne op i relevante fora inden for det kommunale samarbejde, således at Egebjerg dels drager nytte af andres erfaring og dels sikre at kommunen ikke står alene med problematikken ift. tidsfrister. Det indstilles, at sagen oversendes til 2. behandling på Økonomiudvalgets næste møde, og efterfølgende til behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet i december. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Notat af 29. november 2002: Tilpasningen af de eksisterende indsatsområder Det rummelige arbejdsmarked og Truede børn og unge er nu i gang. Arbejds- og tidsplaner er under udarbejdelse og de forventes klar inden udgangen af december. Oplæg til justeret udbudspolitik forventes klar til politisk behandling primo 2003.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 188 Det indstilles, at sagen oversendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse i det ovenstående fremgangsmåde anvendes. Med henblik på servicestrategiens tilgængelighed i forhold til kommunens borgere, indstilles det endvidere, at arbejds- og tidsplaner m.m. hurtigst muligt offentliggøres på kommunens hjemmeside. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendt med 16 stemmer. Niels Bo Lauridsen undlod at stemme Udfordringsret J.nr.: A10 Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag Som følge af ændring af den kommunale styrelseslovs 62 gældende pr. 1. januar 2003 får private leverandører mulighed for at udfordre kommunen i dens opgaveudførsel ved at indsende tilbud på opgaver, som kommunens egne institutioner og afdelinger i dag løser. Når kommunen modtager et tilbud fra en privat leverandør, har kommunalbestyrelsen som udgangspunkt pligt til at sammenligne omkostningerne ved at antage tilbuddet med de omkostninger, kommunen har ved selv at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal varetages af kommunens egne institutioner, eller om den skal udføres af en privat leverandør. Loven forpligter ikke kommunalbestyrelsen til at træffe nogen bestemt beslutning på baggrund af sammenligningen. I henhold til lovteksten 62b nr. 1-8, kan udfordringer administrativt afvises såfremt: Tilbuddet ikke overstiger kr Tilbudsgiver ikke lovligt kan udfører den pågældende opgave. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre af have den fornødne tekniske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at have den fornødne finansielle og økonomiske formåen. Tilbudsgiver ikke kan sandsynliggøre at forhold af mere personlig karakter ikke gør denne uegnet til at udføre opgaven. Tilbuddet forekommer at være unormalt lavt i forhold til ydelsen. Tilbuddet svarer til et tilbud som Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet i den pågældende valgperiode.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 189 Tilbuddet omfatter en opgave som Kommunalbestyrelsen før tilbuddets modtagelse har besluttet at sende i udbud Det indstilles, at Egebjerg Kommune indtil en konkret udfordring foreligger ikke foretager sig yderligere. Som loven foreskriver, behandles eventuelle udfordringer over kr. i Kommunalbestyrelsen med henblik på vurdering af om opgaven skal overdrages til udfordreren. Det indstilles endvidere, at direktionen bemyndiges til administrativt at afvise tilbud såfremt de kan henføres til lovens 62b nr Såfremt dette sker, orienteres Kommunalbestyrelsen på det førstkommende møde efter den administrative afvisning. Tidligere udleveret: - Lov nr. 373 af 06. juni 2002 om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af mænd og kvinder. Servicestrategi og udfordringsret. - dok. nr Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget også orienteres ved eventuelle administrativt afviste tilbud. Godkendt Skattesamarbejde J.nr.:. Sagsid.: Initialer: and Åben sag Skatteafdelingen oversender oplæg til samarbejdsaftale, protokollat og budget for et skattesamarbejde med Faaborg, Glamsbjerg og Haarby Kommuner. Budgettet er ikke fuldstændigt og præcist, idet det skal beregnes mere konkret på områderne: Løn: Hvad koster det (i f.eks. løntillæg eller engangsbeløb) at flytte medarbejderne til samarbejdet? Et engangsbeløb vil være hensigtsmæssigt, idet samarbejdet så ikke belastes med yderligere lønudgifter. Administrationen vurderer 1 løntillæg til alle, til i alt årligt kr og et engangsbeløb i en størrelsesorden af kr til alle, svarende til kr EDB: Nøjagtigt hvilke systemer skal anvendes? Hvad er de årlige driftsudgifter? Hvilke licenser skal tilkøbes? Der vil være udgifter hertil uanset, hvilket samarbejde der væl-

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 190 ges. Endvidere vil Egebjerg også have udgifter til nyt programmel, såfremt skatteområdet forbliver i kommunen. Etablering af EDB-net, telefonomstilling, tyverialarmer arbejdspladser, flytteudgifter? Udgifterne hertil anslås til ca uanset, hvilket samarbejde der vælges. Husleje: Der er ikke indledt forhandlinger med udlejer af nærliggende lokaler, hvorfor huslejen er beregnet med udgangspunkt i nuværende leje. Administrationen vurderer, at der højest kan blive tale om andet end en marginal stigning i forhold til det nuværende niveau. For god ordens skyld bemærkes, at der for tiden verserer en retssag om konsekvenserne af forflyttelse af tjenestemænd til andre kommuner. Retssagen der af begge parter betragtes som en principsag - forventes først afsluttet om nogle år i Højesteret. I øvrigt kan en evt. lovændring, jf. nedenfor, gøre forflyttelser lettere. Fordele ved samarbejde er allerede konstateret for samarbejdskommunerne: Der er større fleksibilitet for opgavernes udførelse. Der er mindre sårbarhed ved sygdom, barsel, uddannelse. Bedre fagligt miljø. Større problemmasse giver større viden og bevirker at specialopgaver håndteres nemmere. Der er opnået en besparelse i det nuværende samarbejde på 1,5 stilling. Samarbejdet drives i dag billigere end oplægget. Etableringsudgifterne kunne stort set indeholdes i de á contobetalinger, samarbejdskommunerne havde foretaget. Det forventes ikke, at samarbejdet vil kunne opnå væsentlig flere besparelser. Det er vanskeligt for det nuværende samarbejdes ledelse og medarbejdere at pege på ulemper. Alle medarbejdere i det nuværende samarbejde har været og er positivt indstillet til samarbejdet. Der er ikke sket fratrædelser efter samarbejdet er indledt. Der har ikke hverken i hjemstedskommunen eller i samarbejdet været konstateret utilfredshed fra borgernes side over at deres sager behandles i samarbejdet. Dette hænger sammen med at ca. 90% af alle borgerhenvendelser klares af de lokale rådhusbutikker. Samarbejdet er fleksibelt med hensyn til at holde møder i hjemstedskommunerne. Besparelser i skattesamarbejdet kan kun opnås ved enighed på det senest 1. maj i året forud for budgetåret afholdte samarbejdsråd (protokollatets 5 stk. 2). Egebjerg Kommunes provenu ved skatteligningen kan ikke forventes øget i det første år, idet meget tid går med tilpasning. De nuværende tal i samarbejdet for år 2001 tyder på større provenu for de nuværende samarbejdskommuner. Det at hver kommune har sin egen ligningsplan og egne måltal sikrer, at Egebjergs skatteborgere også bliver behandlet i samarbejdet og altså ikke forsvinder til fordel for større sager. Lovforslag om skattesamarbejder er ikke endnu genfremsat af den nuværende regering, og det antages at bero på, at lovforslaget formentlig vil indeholde en forenkling på skatteankenævnenes områder. 60-fællesskaber forventes at blive muligt i det nye lovforslag. Om det vil være en mulighed at etablere samarbejdet i et sådant selskab må afvente genfremsættelsen. Herved vil overflytning af tjenestemænd kunne lettes.

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 191 Opsigelse kan ske med 6 måneders varsel til en ligningsperiodes ophør, samarbejdsaftalens 10. Hver kommune hjemtager så sine medarbejdere og hvad der medbragtes i samarbejdet, protokollatets 7. Det er mellem borgmestrene aftalt, at der kan etableres et samarbejde mellem de 2 kommuner med domicil i Egebjerg. Borgmesteren vil orientere om status på mødet i Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget 2. behandler sagen på mødet i december måned../. Vedlagt: Bilag: Skattesamarbejde med Faaborg, Hårby og Glamsbjerg kommuner (73387) Skattesamarbejde Faaborg - foreløbigt budget 2003 (73386) Skattesamarbejde mellem Egebjerg, Faaborg, Haarby og Glamsbjerg Kommuner (73388) Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles, at sagen sættes i bero og tages op inden udgangen af juni Indstilles, at selskabsbeskatningen indtil videre forbliver i aftalen med Det Sydvest Fynske skattesamarbejde. Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen henstiller, at der kommer en afklaring hurtigst muligt.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side Politik, målsætninger på Socialudvalgets område J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: flk Åben sag Af budgetforlig vedr. budget fremgår det, at der er enighed om en rammebesparelse på kr. på Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Forligspartnerne er enige om, at besparelsen kan medføre en ændring af den eksisterende politik bl.a. på områderne revalidering og fleksjob. Det foreslås, at Socialudvalget påbegynder drøftelsen af ovennævnte, således at ændret praksis kan iværksættes fra årsskiftet. Notat: Forslag til politik, målsætninger eftersendes. Bilag: Målsætning: Aktivering (75970) Målsætning: Revalidering (76027) Målsætning: Fleksjob (76028) Socialudvalget s beslutning den Forslag til overordnet politisk målsætning og del målsætninger fremsendes gennem økonomiudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunaldirektørens bemærkning: Socialchefen har i forbindelse med de igangværende kontraktsforhandlinger oplyst, at en evt. vedtagelse af reviderede målsætninger vil kunne give grundlag for at realisere budgetmålet i Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget klart forudsætter, at en eventuel vedtagelse af de politiske målsætninger giver grundlag for at indfri budgetmålet for Arne Ebsen kan ikke gå ind for de foreslåede målsætninger, da Liste T ikke mener, de nævnte ændringer muliggør den af flertallet vedtagne besparelse. Godkendt med 13 stemmer for og 4 imod. Niels Bo Lauridsen mener ikke, at målsætningerne giver grundlag for at indfri de vedtagne budgetmål for 2003.

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 193 Liste T kan ikke gå ind for de forslåede målsætninger, da Liste T ikke mener de nævnte ændringer muliggør den af flertallet vedtagne besparelse Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg erhversformål 2002 J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til grundsalg til erhvervsformål i 2002 indtægt kr og udgift kr netto en merindtægt på kr der medfører en tilsvarende forøgelse af kassen i Merprovenuet ved grundsalg kan jfr. tidligere beslutning i økonomiudvalget anvendes til byggemodninger. Der vil derfor i 2003 blive søgt en tillægsbevilling svarende til merprovenuet på kr til delvis færdiggørelse af udstykningen i Stenstrup Syd../. Skemaer vedlagt dok.nr Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse. Godkendt Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af udstykning i Solparken J.nr.: Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr med tillæg af byggestyring kr til en anlægsbevilling på kr til kloakering af Hvillums udstykning i Solparken, Kirkeby.

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 194 Anlægsbevillingen til kloakering af Solparken finansieres af beløb afsat under sted nr kr afsat til Kloakering byggemodning. Restbeløbet kr finansieres af ikke forbrugte beløb afsat under sted nr Kloakering byggemodning Ulbølle. Det skal bemærkes, at udgiften til kloakeringen af Solparken foreløbigt er afholdt via driftsmidler. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til kloakering af udstykning i Solparken. Bilag: Anlægsbevilling, skema på Solparken i Kirkeby (75955) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse. Godkendt Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til indtægten fra kloakering af ejendomme ved Gemalvej og Nørregårdsvej J.nr.: Ø22 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen søger om anlægsbevilling på indtægt kr og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr til tilslutningsbidrag. Der er i budget 2002 afsat en indtægt på kr i tilslutningsbidrag. Merindtægten kr kommer fra kloakeringen af Gemalvej /Nørregårdsvej.

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 195 Det skal bemærkes, at der verserer en sag om størrelsen af tilslutningsbidraget for Teglværksgården. Indstilling: Teknik og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling og tillægsbevilling på tilslutningsbidraget på kloakforsyningen. Bilag: Anlægsbevilling, skema på tilslutningsbidrag (75954) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse. Godkendt Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til forsyningsområdet J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 til Spildevandsanlæg kr Vandforsyning kr Den samlede anlægsbevilling til låneoptagelse 2002 på indtægt kr svarende til det budgetterede. Lånene hjemtages i slutningen af året, når de endelige anlægsudgifter for 2002 kendes../. Skemaer dok. nr

20 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side 196 Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse. Godkendt Tillægsbevilling - Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: grc Åben sag Justering af budgetbeløb/rådighedsbeløb på spildevandsområdet i forbindelse med bevilling af den 12/ på kr Der ansøges om overførsel: Til sted nr Kloakering af Egebjerg/Rødme med kr sted nr Kloakering af Gemalvej med kr Fra sted nr Kloakering af del af Midtervej/Brunsvej Knarrebjergvej med - kr sted nr Udbygning af oliefang - kr Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller budgetomplacering af rådighedsbeløb. Bilag: Bevillingsskema til budgetomplacering af anlæg (75986) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Indstilles til godkendelse. Godkendt.

21 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side SPØRGETID. J.nr.: Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Ingen.

22 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side Lukket sag: Alkoholbevilling Til behandling - for lukkede døre

23 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 18-december-2002 Side i

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-maj-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 21-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 05-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.20 Mødested: Udsendelsesdato: Den 17-september-2003 Afbud fra: Ove Engstrøm Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 24-september-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 28-maj-2003 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 21.05.03

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 14. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Mandag den 25-november-2002 E.Stoumann's kontor Udsendelsesdato: 22-11-2002 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Onsdag den 12-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. og 25. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. ca. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere