Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard"

Transkript

1 Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1

2 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger - certificering / autorisation Sikkerhedsstyrelsen Autorisation vvs/el Energistyrelsen Direktivkrav VE-dir. 2

3 Lovgivning for varmepumper BR 10 Generelle krav til installation, funktion og energieffektivitet Miljøministeriet Bekendtgørelse 1203 om jordvarmeanlæg - Krav til ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg - Godkendelse søges hos og gives kommunalbestyrelsen. - Krav til varmetransmissionsmedium. - Krav til afstande i forhold til vandindvindingsanlæg. - Krav til drift og vedligeholdelse Miljøministeriet Meddelelser (EU forordning 303/2008.) - Kompetencekrav for arbejde på kølekredsløb: 1. Kategori II-autorisation for virksomheder og montører (anlægsfyldning o 2,5 kg kølemiddel) 2. Certificeret kølemontør ansat i autoriseret virksomhed (anlægsfyldning over 2,5 kg) 3

4 Lovgivning for varmepumper Arbejdstilsynet - AT bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar Bilag til bekendtgørelse om køleanlæg og varmepumpeanlæg. - AT bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. - AT vejledning B.4.4. af oktober Vejledning vedr. køleanlæg og varmepumper Krav til opstilling, eftersyn og vedligeholdelse, Krav til virksomhedsanerkendelse, Krav til personlige kompetencer. 4

5 Lovkrav til service og eftersyn på varmepumpe anlæg. Miljøministeriet bekendtgørelse nr Ejer/bruger af anlægget forpligtes til sikre, at der bliver ført tilsyn med køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg for lækage, af autoriseret personale: - For anlæg med fyldning mellem 3 og 30 kg. Kontrol mindst hver 12. mdr. For jordvarmeanlæg gælder følgende: - Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt på foranstaltning af anlæggets ejer efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser. - Ejeren af anlægget skal i mindst ti år opbevare resultatet af kontrollen, som efter anmodning skal forevises kommunalbestyrelsen. 5

6 Lovkrav til service og eftersyn på varmepumpe anlæg. Arbejdstilsynet AT-bekendtgørelse nr Eftersynskrav for lovpligtige årlige eftersyn på køleanlæg.: - Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at køleanlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand. - Kompetencekrav for personer der udfører lovpligtige eftersyn - Ved fyldning over 2,5 kg kompetencekrav til virksomheden Sagkyndig virksomhed: Virksomhed, som har et certificeret kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer - Systemkrav for den pågældende beskrevne aktivitet. 6

7 Lovpligtig service 7

8 EU forordning 303/2008 8

9 Kompetencekrav KMO vil registrere/certificere/autorisere personer og firmaer i følgende fire kategorier. Kat. I - Firmaer som er Autoriserede/ Anerkendte/ ISO 9001 godkendte i henhold til AT's lovgivning. Kat II - Montører med ca. 3 ugers undervisning/ kurser som er godkendt af KMO. Disse montører må arbejde med HFC-kølemiddelfyldninger op til 2,5 kg. i henhold til AT's lovgivning. Kat. III - Personale som tømmer/ genvinder HFC-kølemiddel. (Ingen øvrige kølemontør-opgaver). Kat IV - Personale som udfører lækagekontrol uden indbrud på HFC-kølekredse. 9

10 Kompetencekrav NB

11 Kompetencekrav 11

12 KMO -bevis 12

13 VVS Kompetencegivende uddannelser Kat. II Hermetiske kølefrysesystemer, grundlæggende 3 dage - E419 Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler 5 dage - E417 Varmepumper og komfortkøl 5 dage - E420 Køleteknik, kat. II certifikat, klargøring og idriftsættelse 3 dage EL - E413 Hermetiske kølefrysesystemer, grundlæggende, varighed 5 dage - E419 Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler, varighed 5 dage - E417 Varmepumper og komfortkøl, varighed 5 dage - E420 Køleteknik kat. II, klargøring og idriftsættelse, varighed 3 dage 13

14 Kursusrække til køle-certifikat på varmepumper. VVS Grundlæggende køleteknik for VVS dage Køl, fejlfinding og håndtering af kølemidler 40192/E dage Varmepumper og Komfortkøl 44986/E dage Køleteknik, kat. II, Certifikat klargøring og idriftsættelse 40855/E dage 14

15 Kompetencegivende uddannelser Kat. II Kurserne udbydes i AMU regi Kurserne afvikles på DjH (Den jydske Håndværker skole i Hadsten) Kursus tilmelding Flere oplysninger på - 15

16 Kompetencegivende uddannelser Kat. II Kølekursus Kat. II Vejledning Kølecertifikat kategori II Denne vejledning informerer om retningslinjerne for opnåelse af et kategori II kølecertifikat jf. EU Kommissionen Forordning Nr. 303/2008 af 2. april Certificering af virksomheder og personale vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser. I sammenhæng med BEK 932 af 17. december 2003, benævnt Kølebekendtgørelsen, indebærer dette, at personen har certifikat til: at udføre lækagekontrol, genvinding, installering, vedligeholdelse og servicering i forbindelse med køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder mindre end 2,5 kg fluorholdige drivhusgasser. Ved Fluorholdige drivhusgasser forstås stoffer, som defineret i Bilag 1 i EU Forordning nr. 842/2006 af 17. Maj om visse fluorholdige drivhusgasser. Erhvervelse af certifikat Kølecertifikat kan opnås ved deltagelse i et kursus, som afholdes på KME. Kurset opdeles i to moduler af hver 5 dages varighed, og hvert modul inklusive forplejning koster kr. eksklusive moms. Undervisningen ligger mandag - torsdag kl og fredag kl. 8, Der afholdes praktisk prøve og teoretisk eksamen. I den teoretiske eksamen indgår løsning af en opgave, som belastningsmæssigt svarer til 3-4 dages indsats af kursusdeltageren. For udstedelse af certifikat skal betales et gebyr på kr. eksklusive moms. Kølecertifikatet giver direkte adgang til en personautorisation under KMO-ordningen (www.kmo.dk), som er en forudsætning for at kunne købe kølemidler. En forudsætning for at udføre de nævnte arbejder på køle-, luftkonditionerings- og varmepumpe-udstyr er, at man er ansat i en autoriseret virksomhed. En virksomhed kan søge autorisation iht. retningslinjerne hos KMO (www.kmo.dk). KMO s udstedelse af autorisationer er indtil videre gratis. Fornyelse af certifikat Et kølecertifikat forældes automatisk 5 år fra datoen på certifikatet, såfremt der ikke indsendes en ansøgning om forlængelse senest 2 måneder før forældes. Ansøgning om forlængelse af et kølecertifikat skal indsendes til KME. Forlængelse af certifikatet for en fornyet 5-årig periode kan tildeles, hvis ansøger i den foregående 5-årige periode kan dokumenterer arbejde med køletekniske installationer i rimeligt omfang. Ansøgningen skal som minimum indeholde dokumentation i form af en erklæring fra beskæftigelsessteder vedrørende ansættelsesforholds varighed og indhold. Københavns Maskinmesterskole & Elinstallatørskole 16

17 Kompetencegivende uddannelser Kat. II Københavns Maskinmesterskole & Elinstallatørskole (KME) Akademivej, Bygning 358, DK-2800 Lyngby Tlf Hjemmeside: Brugerbetaling for opnåelse af Kat.II Pris i alt kr - inkl. certifikat, materialer og forplejning 17

18 Kompetencegivende uddannelser Kat. II Solar skolen i Vejen 5 dage Kr ,- excl moms 18

19 Registrering af certifikater hos KMO Ved tilmeldelse til grundkursus kan man blive forhåndsregistreret hos KMO indtil juni

20 TEKNIQ information 20

21 21

22 Kat. I autorisation 22

23 ISO 9001 på køleområdet Kat. I autorisation EU forordning 303/2008 Personale med kat. I-autorisation har lov til at udføre alle aktiviteter i henhold til artikel 2 stk.1 - a. lækagekontrol af udstyr der indeholder 3 kg. fluorholdige drivhusgasser eller derover - b. genvinding - c. installering - d. vedligeholdelse og service- Kat. I - Firmaer som er Autoriserede/ Anerkendte/ ISO 9001 godkendte i henhold til AT's lovgivning. AT lovgivning - Sagkyndig virksomhed: Virksomhed, som har et certificeret kvalitetssystem opbygget efter DS/EN ISO 9001 Udvidelse af krav i KS og SKS systemer 23

24 KS-systemet Håndbog: Virksomhedsbeskrivelse Forretningsgrundlag Organisation, opgavefordeling og bemanding Kvalitetspolitik / -målsætning Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Kvalitetsdokumentation og kvalitetsregistreringer Kontrol/intern efterprøvning Ledelsesansvar Ledelsens interne efterprøvning og evaluering Ekstern efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet 24

25 KS-systemet Kvalitetsprocedure: Formål og gyldighedsområde Grundlag og henvisninger Ansvar Myndighedsregler, tekniske anvisninger og komponent-/apparatvejledninger Prøve- og måleudstyr Medarbejderkvalifikationer Leverancer fra underleverandører Planlægning og tilrettelæggelse af arbejder Gennemførelse af arbejder Intern efterprøvning af udført arbejde Behandling af reklamationer, afvigelser og tekniske observationer og korrigerende handlinger Kvalitetsdokumentation Gastekniske og dage arkivering

26 KS-systemet Kvalitetsinstrukser Kvalitetsinstruks VVS installation Kvalitetsinstruks Gasinstalaltion Kvalitetsinstruks - Gasservice Kvalitetsinstruks Gasservice B3 Kvalitetsinstruks Gasservice over 135 KW 26

27 KS-systemet Dokumentation Kvalitetsregistreringer Bilag G1 Oversigt over myndighedsregler, tekniske anvisninger Bilag G2 Medarbejder kvalifikationer Bilag G3 Oversigt over prøve- og måleudstyr Bilag G4 Eksempel på KS-manual for offentligt byggeri Kvalitetsrapporteringer GAS / VVS-installationer Blanket GAS/VVS1 Arbejdsseddel/-rapport Blanket VVS2 Kontrolplan/Rapport, vand- og afløbsinstallationer Gasservice Blanket RAP1/RAP1a Indregulerings-/Servicerapport Blanket RAP2 Arbejdsseddel Kontrol/intern efterprøvning Blanket KS1a Kontrol med dokumentation af udført arbejde Blanket KS1b Intern efterprøvning af udført arbejde Blanket KS2 Reklamations / Afvigelsesrapport Blanket KS3 Ledelsens interne efterprøvning og evaluering 27

28 28

29 ADR regler (transport af farligt gods) Regelgrundlaget for vejtransport af farligt gods er Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 617 af 26. juni 2009 om vejtransport af farligt gods. Det fremgår af bekendtgørelsen, at transport skal ske i henhold til Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) I henhold til i ADR skal andre personer end chauffører med ADR-bevis[1], som er involveret i vejtransport af farligt gods, uddannes i henhold til kapitel 1.3. Indhold - En grunduddannelse, som skal sikre, at personen er bekendt med de generelle bestemmelser i ADR. - En funktionsspecifik uddannelse, som skal sikre, at personen er mere udførligt uddannet i de regler i ADR, der berører den pågældendes arbejdsområde. -En sikkerhedsuddannelse, som skal sikre, at personen kender til de risici, der er forbundet med farligt gods, og procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer. Hvor lang tid skal uddannelsen vare? Ingen krav Må virksomheden selv stå for uddannelsen? Ja Skal myndighederne godkende uddannelsen? Nej 29

30 Certificering af installatører VE-direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder - biomasse - solcellesystemer - solvarmesystemer - systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi - varmepumper Krav - der stilles certificeringsordninger eller tilsvarende kvalificeringsordninger til rådighed for installatører Implementeres - senest 31. december

31 Bilag IV til direktiv Certificering af installatører 1. Certificerings- eller kvalificeringsprocessen skal være gennemsigtig 2. Installatørerne skal være certificeret af et anerkendt uddannelses program eller uddannelsessted 3. Uddannelsessteder skal anerkendes af de administrative organer der udpeger uddannelsesstederne - uddannelsessteder kan være producenter af udstyr, institutter eller foreninger 4. Uddannelsen skal omfatte såvel teori som praksis Efter uddannelsen skal installatør have tilstrækkelig kompetence til at installerer pågældende systemer 5. Uddannelsen skal afsluttes med prøve og udstedelse af certifikat eller kvalifikationsbevis 6. Der kan stilles krav om tidsbegrænset gyldighed 31

32 TEKNIQs bemærkninger til VE-direktivet Energistyrelsen opstiller de krav der skal til for at blive certificeret som varmepumpeinstallatør Det forventes at der oprettes et VE-sekretariat Brancheorganisationerne vil medvirke til at etablerer de nødvendige uddannelser i AMU regi Der arbejdes for at virksomheder der har 3.part kontrollerede kvalitetsstyringsystemer (KS/SKS) kan anvende disse til opfyldelse af certificeringskrav 32

33 Forventninger At Energistyrelsen udarbejde bekendtgørelse for implementering af direktivkrav At installatør defineres At Energistyrelsen melder ud om, - at der skal etableres certificeringsordninger - at der kan anvendes eksisterende ordninger Men det haster!!!!! ( ) 33

34 Tak for opmærksom heden 34

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere