Ordinært beboermøde afholdt den , Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært beboermøde afholdt den 18.2.2009, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20"

Transkript

1 BOERREPRÆSENTATIONEN NORDRE MUNKEGÅRD Dalstrøget og Ordinært beboermøde afholdt den , Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20 Formanden T. Hill-Madsen (THM) bød velkommen til lejerne (ca. 35 fremmødte), til lejernes administrator Jakob Ørnskov (JØ), Dan-Ejendomme, ejerforeningens repræsentant suppleant Tom Worm (TW). Varmemesteren Jørgen Nielsen var forhindret, Særlig velkomst til Robert Nedergaard (RN), LLO, afdeling hovedstaden. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning og regnskab 3) Fremtidig virksomhed 4) Forslag om kollektiv indmeldelse i LLO 4) Kontingentfastsættelse 5) Valg af beboerrepræsentanter 6) Eventuelt. Ad 1) Valg af dirigent: Bent Andersen blev foreslået og valgt. Mødet blev konstateret lovligt i henhold til Lov og Bekendtgørelse om beboerrepræsentation. Ad 2) Beretning og regnskab: THM aflagde beretning, og T. Steen Petersen (TSP) forelagde regnskabet. Bemærkninger til beretningen blev givet umiddelbart efter hvert enkelt punkt. I det forløbne år med Dan-Ejendomme som administrator har der været visse indkøringsvaskeligheder og især misforståelser. Men alt i alt går det godt mellem beboerrepræsentationen og Dan- Ejendomme, dvs. især mellem Hill-Madsen og Jakob Ørnskov. De ændrede procedurer ved håndværkerassistance til fx vandhaner, toiletter, blandingsbatterier, køleskabe, komfurer mv. skaber stadig problemer. Dan-Ejendomme har tidligere udsendt brev om, at al henvendelse skal ske til dem og ikke til Jørgen Nielsen. Vanen tro sker det dog ofte, at Jørgen Nielsen glemmer at henvise til Dan-Ejendomme, hvilket har medført betalingsproblemer. Det skal igen understreges, at det er Dan-Ejendommes afgørelse, eller rettere deres vicevært og håndværkere, der afgør om en reparation skal udføres for lejers regning eller der er tale om en udskiftning på grund af slid og ælde for Dan-Ejendommes regning. Indvendig vedligeholdelse påhviler lejeren ifølge lejekontrakt. Kan man selv ringe til en vvs-mand? THM: ja, men så kommer man selv til at betale. Det anbefales at henvende sig til Dan-Ejendomme, hvis fagfolk vurderer reparation eller udskiftning ved slid og ælde. Ved akut behov, se opslagstavlerne. Se også tlf.nr. bagest i referatet. Vi har tidligere anmodet om at få tilkaldenumre til Dan-Ejendomme opsat på opslagstavlerne, måske lykkes det i år. Jakob Ørnskov troede numrene var sat op sidste år, men der vil nu blive fulgt op på det.

2 2 Containerpladsen: Flytningen af containeren fra ulige side til den store P-plads ved første højhus, lige side, giver stadig anledning til utilfredshed blandt beboerne i blok 5 og 9 og ikke mindst blandt beboerne i naboejendommen Ny Munkegård. Containerpladsen er nu kun åben i dagtimerne og ikke i weekenden, dvs. aflåst for uvedkommende. Udseendet ændres dog ikke af den grund, hvor en overdækning af to halvtage vil kunne afhjælpe synsgenerne. Sidste år var der tale om at opføre affaldsøer på forsøgsbasis ved de 3 højhuse, idet skakterne ikke kan rumme det megen affald. Der er endnu ikke foretaget noget i den retning. Lejerne har aldrig været involveret i processen, men vil ikke undlade at foreslå, at man henvender sig til flere kompetente fagfolk til at fremkomme med fornuftige og hensigtsmæssige forslag. Det skal dog bemærkes, at skakter ikke kan lukkes for handicappede beboere, se referatet af beboermødet TW: Sagen er stillet i bero. Rambøll er af ejerforeningens bestyrelse blevet bedt om en rapport vedr. total renovering af affald i Ndr. Munkegård. TW: Processen er i gang med at finde egnede løsninger. Med ejendommens alder er der flere vedligeholdelser på vej. Der skal således prioriteres mellem reparationer af tage, vinduer, altanbrøstninger på højhuse, affaldshåndtering, personalefaciliteter, container. Efter tilbud skal ejerforeningen og dens generalforsamling vedtage prioriteringen. Stort affald stilles udenfor ved ejendommen fra mandag aften til tirsdag morgen, hvor gårdmændene afhenter det. Vedrørende højhusenes altaner har det ofte været påtalt, at de ligner lossepladser. Jan Rubin, ejerforeningens formand syntes sidste år at være positiv over for en indsats på dette punkt. Der er tilsyneladende intet sket Turnusordningen dvs. det årlige eftersyn, reparation og maling af en blok synes atter i år at blive forbigået. Begrundelsen er atter, at tage og vinduer skal fornyes, når man alligevel har stillads op. Tagenes tilstand er dårlige, og en udskiftning er påkrævet. Udskiftning af vinduer er endnu ikke vedtaget på ejernes generalforsamling. Lejernes tidligere administrator Ole Lund Thomsen henvendte sig til Gentofte Kommunes Huslejenævn for at få en forhåndstilkendegivelse for en huslejeforhøjelse, som antagelig bliver påkrævet ved udskiftning af vinduerne. Vi protesterede over for nævnet, der besigtigede flere lejligheder. Kendelsen gik os (ikke uventet) delvis imod dog ikke eenstemmigt. Eventuel appelsag til Boligretten i Lyngby frafaldt vi, idet det opgivne budget langtfra ville kunne holdes og at nævnets kendelse kun gjaldt det omtalte beløb. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen afgørelse om udskiftning af vinduer. Sagen rejses eventuelt, når et nyt budget foreligger. Den nye hjemmeside for ejere og lejere er en god ide, men meddelelser til lejerne vil stadig ske via papir, idet en del ikke har adgang til internet.

3 3 Salg af ledige lejligheder er for tiden stoppet, i stedet renoveres lejlighederne og genudlejes på almindelige vilkår, men selvfølgelig til en anden pris på grund af renovering af køkken og badeværelse. Dette indebærer, at antal lejere indtil videre vil være status quo. Renholdelse af området og kældre kan diskuteres. 4 gårdmænd burde kunne klare området væsentligt bedre både sommer og vinter. Det bliver interessant at se, hvordan den nye beplantning bliver passet, når den begynder at gro. Beplantningen blev for øvrigt etableret uden orientering til beboerrepræsentationen. Der blev spurgt til hvorfor Jørgen Nielsen ikke var til stede. THM svarede, at Jørgen Nielsen var forhindret. Affaldsproblemet i højhusene er, som tidligere nævnt, endnu ikke løst. Lejerne er stadig ikke involveret ej heller orienteret om processen, jævnfør samme indlæg i beretningen sidste år.. Lejerne af garagerne har fået en klækkelig lejeforhøjelse eller opsigelse. De fleste har opsagt lejemålet, og kun få garager er pt. genudlejet. Det kan oplyses, at vores naboejendom (med de røde altaner) også har fået pålagt ekstra garageleje, samt at de skal betale leje af åben p-plads. Dan- Ejendomme er også deres administrator På spørgsmålet om parkerinspladserne ved ejendommene vil blive pålagt leje, svarede JØ, at det ikke ville være tilfældet. Låsesmeden har været forsinket på grund af sygefravær, men skulle gå i gang nu. Der er 45 lejere, som har ønsket nye låse. Med hensyn til fjernsyn efter 31. oktober sker ingen ændring for vores tilslutning til You See. De som ønsker digital tilslutning kan gøre det hos en udbyder. Viasat har haft en reklame i fjernsynet om lukning, hvilket således ikke berører den almindelige tilslutning for os hos YouSee. Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt. Ad 2) Regnskab. TSP fremlagde og gennemgik regnskabet for Regnskabsåret slutter og er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år, som sluttede Således er lejeindtægten ikke med for 1. kvartal såvel som udgifter. Der er nu 112 lejemål. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Ad 3) Fremtidig virksomhed. Samarbejde med ejerforeningen angående forhold til gavn for beboerne er vores mål. Samarbejdet kan bedres ved samtale, information og dialog. Ole Lund Thomsens bemærkning sidste år om, at samarbejdet mellem ejere og lejere sagtens kunne forbedres, gælder endnu. I 2010 skal postkasser være sat op ved indgangen. Ejerforeningen har søgt om dispensation fra postvæsenet på grund af manglende plads i opgangene.

4 4 Sidste år var der tale om en mulighed for procentuel repræsentation i samarbejdet med ejerne, Det har dog aldrig været praktiseret. Der var heller ingen inddragelse ved beplantningen af området. TW kunne kun meddele, at han ikke havde hørt noget om det, men ville tage det op på et møde. Med hensyn til hvem der bestemmer, er det Fonden med Jens Nielsen, der råder over 30 % udlejning og som sådan har det afgørende ord ved beslutningerne. Det er således ikke ejerforeningens bestyrelse, der bestemmer. Der var spørgsmål til containerpladsens status. THM svarede, at sagen skulle være overgivet til kommunen af Ny Munkegård. THM gjorde rede for en klage til Jørgen Nielsen om svineri i kældrene. Der burde fejes op efter iturevne poser. Skakterne burde renses og spules. TW: Med hensyn til affaldsøerne. Alt er sat i bero og der er bestilt en rapport hos Rambøll til løsning af højhusenes affald. Affaldet mandag morgen svarer til adskillige poser affald. Der er problemer med at få de mange affaldssække op fra kældrene, idet hældningen til kældrene overskrider arbejdsmiljøbetingelserne. Skraldemændene efterspørger en løsning. Rambøll beskriver forskellige muligheder. Med hensyn til containerpladsen havde man håbet på en løsning eller ide, men Rambøll foreslår bemanding. I øvrigt er arkitekten bedt om en forskønnelse af pladsen. Ad 4) Kollektiv indmeldelse i LLO. Enkelte har selv indmeldt sig. Kollektiv indmeldelse foreslås som en hjælp til de senere års mange regler. Robert Nedergård, LLO Hovedstaden, lokalafdeling: Hovedorganisationen er politisk. Det praktiske ligger i underafdelingerne. Lejernes LO i Hovedstaden er en selvstændig forening, der siden 1917 har forsvaret lejernes interesser ved at arbejde på at få gennemført en rimelig lovgivning, ved at rådgive medlemmer og ved at føre deres sager i nævn og Ankenævn. Lejernes LO i Hovedstaden repræsenterer ca husstande, der er tilknyttet gennem deres beboerrepræsentationer eller bestyrelser i andelsboligforeninger eller almene afdelinger. Mere end husstande er tilknyttet gennem individuelt medlemskab. Der rådgives om alt i lejeloven, fraflytningssager, lejeforhøjelsessager, vedligeholdelsessager. Rettigheder til lejemål, bytning af lejemål og børns eventuelle overtagelse af lejligheden, antenneforhold. Der rådgives om rettigheder og pligter. Ejer/lejer pligt ved vedligeholdelse, ring til os ved tvivl.

5 5 Man assisterer den enkelte og foreninger. Ved uenighed med udlejer kan der indgås forlig eller sagen kan indbringes for huslejenævn. Rimeligheden i kravene vurderes altid og kritisk af en advokat. Rejses en sag ved Boligretten er udgifter til advokat for vores regning. LLO erfaring fra Frederiksberg er, at der ikke kan lukkes skakter, hvis en siger nej. Som nævnt i referatet fra beboermødet 2007 kan skakter ikke lukkes for handicappede beboere. Prisen pr. lejemål pr. år ved indmeldelse er 230 kr. for foreninger. De individuelt indmeldte lejere kan delvist få refunderet deres betalte kontingent ved henvendelse til LLO. Ved håndsoprækning var der overvældende tilslutning til kollektiv indmeldelse. Ad 5) Kontingentfastsættelse: Kontingentet til beboerrepræsentationen er for tiden 20 kr. pr. måned pr. lejlighed Det er maksimalt tilladt at opkræve 25,67 kr. pr måned Det blev vedtaget at forhøje med 5,66 kr.. Således at det svarer til det lovmæssigt tilladelige. Det nye kontingent dækker indtil videre LLO og beboerrepræsentationens udgifter. Ad 6) Valg af beboerrepræsentanter. Genvalg: T. Hill-Madsen blok 7 (nr ) Arne Johnsen blok 10 (nr ) T. Steen Petersen blok 4B (nr ) Jette Lise Andersen blok 4A (nr ) Bent Andersen blok 7 (nr ) Blokrepræsentanterne er: Inger Blytt 107, blok 2A (nr ) Erling Hansen 109, blok 2B (nr ) Minna Juhl 86, blok 11 (nr ) Kateleen Lund 112, blok 5 (nr ) Ad 7) Eventuelt: Der blev spurgt, om lejlighederne sælges eller lejes ud, hvortil JØ svarede, at de lejes ud med normal lejekontrakt. Lejen for en moderniseret 2 værelses lejlighed er sat til kr. pr. måned. Der blev spurgt til afregning af varmeregnskabet, der blev aflæst i december. Det forventes i slutningen af marts.. THM gjorde opmærksom på, at man ved fraflytning kan sørge for istandsættelse af lejligheden, inden aflevering til Dan-Ejendomme. Er den ikke gjort i stand, sætter Dan-Ejendomme håndværkere på. Ring gerne til beboerrepræsentationen ved fraflytning. Hill-Madsen takkede for fremmødet og en tak til dirigenten. Mødet sluttede kl. 22. Referent Jette Andersen Dirigent Bent Andersen

6 6 Dan-Ejendommes vicevært service: (normal arbejdstid og (uden for normal arbejdstid).

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere