Cykelparkering ved Metrostationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelparkering ved Metrostationer"

Transkript

1 Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi der ikke er plads i stativerne eller fordi stativerne er placeret for langt væk fra metronedgangene. Samtidig findes der på flere af stationerne underjordiske cykelparkeringskældre, som kun anvendes i meget ringe omfang. For at undersøge hvor mange cykler, der er parkeret på Københavns Kommunes metroforpladser, er der foretaget en tælling af alle parkerede cykler på tre forskellige tidspunkter af døgnet. Samtidig er alle erne blevet optalt. Endvidere er der uddelt spørgekort til de cykelrejsende for at undersøge hvilket ærinde de rejsende havde, når de parkerede deres cykel, og hvorfor de eventuelt ikke anvendte den underjordiske cykelkælder. Spørgekortene er uddelt på de fire centrale stationer Nørreport, Kgs. Nytorv, Amagerbro og Chr. Havn. Der er foretaget cykelparkeringstællinger på alle Københavns Kommunes metrostationer på nær Vanløse, som var under ombygning på tælletidspunktet. I denne undersøgelse er både resultaterne fra tællingerne og spørgekortene beskrevet. Undersøgelserne giver et øjebliksbillede af cykelparkeringssituationen på metrostationerne. Hvad er god cykelparkering? For at en cykelparkering kan fungere hensigtsmæssigt er der flere forudsætninger, der skal være opfyldt. den skal være let at få øje på der skal være tilstrækkelig antal pladser den skal ligge i umiddelbar nærhed af målet den skal være placeret på cyklistens naturlige rute mod målet den skal være brugervenlig med let adgang til stativet. Afstanden fra cykelparkeringen til målet må ikke overstige 50 m. Der er dog visse undtagelser; fx vil cyklister gerne gå lidt længere til og fra en mere sikker parkering., hvis de skal være væk i lang tid fra en værdifuld cykel, som de har mulighed for at parkere aflåst. Endelig er det vigtigt, at stativerne er i en god kvalitet, som støtter hjulet, og ikke vrider det. Flere cyklister vælger at placere deres cykel ved siden af stativet frem for i stativet, hvis det er af dårlig kvalitet. Desværre er mange stativer ved Metrostationerne i en dårlig kvalitet. Københavns Kommune anbefaler generelt stativer af typer svarende til NO eller Rambla. Når ovenstående forhold for en god cykelparkering er i orden, kan det være relevant at sætte ind over for, dvs. fjerne/rydde op i cykler, der er parkeret uhensigtsmæssigt. Sammenfatning 1

2 Ved næsten alle stationerne på nær Kgs. Nytorv er der talt flest parkerede cykler på hverdage midt på dagen, hvor folk typisk har parkeret cyklen for tage metroen på arbejde. Ved Kgs. Nytorv er der flere parkerede cykler lørdag formiddag, hvor folk angiver at skulle på indkøb, især i Magasin. Mangel på cykelstativer På flere af stationerne mangler der generelt cykelstativer. Ses kun på belægningen i stativerne på metroforpladserne er belægningsprocenten i spidsbelastningen ofte langt over 100 %. Cyklernes placering på pladserne Der er flere steder problemer med, at cyklerne ikke bliver sat i stativerne, hvis disse er placeret mere end 25 meter fra metronedgangene og i øvrigt er placeret ulogisk i forhold til cyklernes typiske adgangsveje. I stedet bliver cyklerne sat lige ved indgangen til metroen. Placeringen af parkerede cykler giver en indikation af, cyklernes adgangsveje og kan i øvrigt give et fingerpeg om, hvor der burde opsættes yderligere stativer. Undersøgelsen viser, at cyklister hellere vælger at placere deres cykel uden for stativ, end i et stativ, der ikke støtter forhjulet (fx type og 51GE). På de stationer, hvor kommunens anbefalinger om stativtyper er fulgt (type NO eller lignende) er der generelt flere, der benytter stativerne. Den underjordiske cykelparkering Den underjordiske cykelparkering benyttes generelt meget lidt. Der er ikke forskel i udnyttelsesgraden af den underjordiske parkering på de forskellige tælletidspunkter. Der er flere grunde til at den underjordiske cykelparkering ikke benyttes mere, men de primære er uvidenhed om at cykelparkeringen eksisterer uvidenhed om hvordan man kommer derned dårlige adgangsforhold Cyklisterne er ofte ikke klar over hvor cykelkælderen er placeret, og at det er muligt at komme direkte fra metroen til cykelkælderen. Samtidig ligner dørene aflåste jerngitre, som det ikke er muligt at komme igennem. Kældrene er desuden ringe skiltet med meget små og uanseelige skilte opsat lige ved bagtrappen, og som det er svært at få øje på, medmindre man befinder sig meget tæt på skiltet. Det største problem er dog, at det er meget besværligt at bugsere en cykel ned ad slisken til cykelkælderen. Trapperne er generelt meget stejle, og selv en let cykel uden nævneværdig bagage er tung at manøvrere. Flere af de adspurgte tror desuden, at den eneste vej ned til kælderen er gennem elevatoren. Begrundelse for parkering ved metrostationer Spørgekortanalysen viste, at for de tre stationer Nørreport, Amagerbro og Chr. Havn parkerer cyklisterne primært deres cykler for at tage med metroen eller gå på indkøb - eller begge dele. Kgs. Nytorv skiller sig ud ved, at meget få cykler til metroen. Der er derimod mange cyklister, der parkerer ved metroen for at tage på indkøb - specielt i Magasin. Ved Nørreport bliver cykelparkeringen brugt af både metrorejsende og andre kollektivrejsende, men kun i ringe omfang af folk, der skal købe ind. 2

3 Generelle anbefalinger Det anbefales, at der opsættes nye er og at de eksisterende er udskiftes som foreslået i skemaet herunder. Station Eksisterende Cykler på Belægningsprocent Nye Udskiftning af cykelparkeingspladser hverdage i på metropladsen cykelparkeings- cykelparkeings- i alt dagtimer hverdage i dagtimer pladser, der bør pladser, som Metroplads + Metroplads + opsættes anbefales evt. kælder evt. kælder **** Islands Brygge Lergravsparken Universitetet Ørestad* Vestamager Flintholm** Nørreport Kgs. Nytorv*** Christianshavn Amagerbro I alt *Langt de fleste cykler står her uden for stativ over jorden, mens belægningsprocenten i cykelkælderen er 2 % på hverdage i dagtimer. **Belægningsprocenten er 161 % på hverdage i dagtimer i de pladser, der ligger ud til Grøndals Parkvej ***Belægningsprocenten på Kgs. Nytorv er 169 % lørdag formiddag. **** Alle pladser i cykelstativet af typen Veksø 51GE bør udskiftes. Pladser af denne type er sat op på stationerne på Vestamagerbanen (fra Islands Brygge til Vestamager stationer Ørestad st. undtaget). Desuden bør alle pladser af typen ( forhjulsvrideren ) udskiftes. I stedet for begge nævnte stativtyper bør der opsættes pladser, der følger kommunens anbefalinger. (se mere på side 5) Det skal bemærkes, at angivelsen af behov for nye stativer er fremkommet som resultat af tællinger, der ikke forholder sig til pladsforholdene på og indretning af de enkelte metrostationer og -forpladser. Det kan vise sig at være problematisk at få plads til stativer til alle parkerede cykler og vil derfor blive undersøgt og vurderet inden, der opstilles nye stativer. Ud over at øge cykelparkeringsdækningen anbefales der i undersøgelsen: at der på de stationer, hvor der er underjordiske cykelparkeringer, informeres og skiltes tydeligere om - eksistensen af cykelkældrene - adgangsveje til cykelkældrene (elevator og trappe) - adgang fra cykelkælder til metrostations perron at der iværksættes informationskampagner i samarbejde med Ørestadsselskabet. I forbindelse hermed kan kommunen opsætte skilte på pladserne i stil med de skilte, der er opsat på Vanløse station i forbindelse med, at ombygningen af forpladsen var tilendebragt. 3

4 at der hvert 2. år gennemføres en registrering af cykelparkering på metrostationerne for at følge udviklingen og justere indsatserne herefter. Metode Spørgekort Der er uddelt spørgekort i postkortstørrelse på de 4 centrale metrostationer, Nørreport, Kgs. Nytorv, Chr. Havn og Amagerbro. De fire stationer er udvalgt, da det er vurderet, at cykelparkeringen bruges af mange andre end af dem, som skal med metroen. Spørgekortene blev uddelt af tællere i følgende tidsrum: Lørdag d. 12. juni 2004 kl Tirsdag d. 15. juni 2004 kl. 7-9 Tirsdag d. 15. juni 2004 kl Tirsdag d. 15. juni 2004 kl Spørgekortene blev uddelt til cyklister som parkerede en cykel indenfor et på forhånd afgrænset område omkring metrostationen. Områderne er vist på de vedlagte kort. Spørgekortene havde alle en farvekode, således det var muligt, at se på hvilken metrostationen kortet var uddelt. Der var beregnet 125 spørgekort til hvert af de 4 tidsrum på hver af de 4 stationer, dvs. i alt 500 spørgekort til hver station. Respondenterne kunne indsende spørgekortet portofrit og samtidig deltage i lodtrækningen om at vinde tre skuldertasker. Tælling af cykler og er Til hver station blev der udarbejdet et kort hvorpå tællerne skulle indtegne placeringen af de parkerede cykler. På kortene var indtegnet et afgrænset område indenfor hvilket tællerne skulle angive, hvor der var placeret henholdsvis cykelstativer og parkerede cykler. Til de stationer hvor der fandtes en underjordisk cykelkælder, var nedgangen til disse markeret. På bagsiden af kortet var det muligt at angive antallet af parkeringspladser og cykler i den underjordiske cykelparkering. Tællerne fik desuden udleveret et ark med billeder af de stativtyper, der er repræsenteret på stationerne. Således kunne de angive typen af stativerne. Antallet af parkerede cykler og antal parkeringspladser er optalt på følgende stationer: Flintholm Nørreport Kgs. Nytorv Chr. Havn Amagerbro Lergravsparken Universitetet Sundby Bella Center Ørestad Vestamager 4

5 Der blev registreret parkeringspladser og talt cykler på alle metrostationer i Københavns Kommune med undtagelse af Vanløse station, som var under ombygning. Cykelparkeringspladserne blev registreret d. 15. juni 2004 af den samme person på alle stationerne. Følgende er registreret ved alle stationer: Antal er både over og under jorden Stativtype både over og under jorden Placering af stativerne Antallet af parkerede cykler er registreret på følgende tidspunkter: Lørdag d. 12. juni 2004 kl Tirsdag d. 15. juni 2004 kl Tirsdag d. 15. juni 2004 kl Alle parkerede cykler er registreret på kort ved alle stationer, og det er indtegnet, hvor mange cykler som er placeret i den underjordiske cykelparkering, de steder hvor denne findes. Resultater Cykelparkeringstællingerne Nedenfor er de 12 stationer beskrevet, hvor er og antal parkerede cykler er talt. For hver station er antallet af parkeringspladser samt type af stativer angivet. Endvidere vises antallet af talte cykler på de forskellige tælletidspunkter, belægningsprocenten i parkeringen over og under jorden samt den samlede belægningsprocent. Under tællingerne har tællerne haft mulighed for at komme med bemærkninger. Disse bemærkninger er nævnt ved hver lokalitet. Til hver metroforplads er der udarbejdet 4 kort, som viser antal stativer og placeringen af de talte cykler på de tre tælletidspunkter. Disse kort er vedlagt undersøgelsen. Stativtyper Herunder beskrives de forskellige stativtyper. Københavns Kommune anbefaler stativer af type svarende til Veksø-NO (skrå eller lige). n 50GE-51GD er problematisk idet den støtter forhjulet meget dårligt. Cykler med tynde dæk vælter nemt. n CC 240 er en "gribetang" som tager fat i cyklens styr. Problemet ved denne stativtype er, at mange cykler i dag har en del udstyr på styret, således det er svært at sætte tangen fast på styret. n kaldes også "forhjulsvrideren". Cyklen støttes meget dårligt heri, og det er meget svært at få plads til cyklerne ved siden af hinanden. 5

6 51GE - 51GD (skrå eller lige) NO (skrå eller lige) CC Islands Brygge På Islands Brygge Station er der talt 120 er. Alle stativer er placeret over jorden på en lang række. Stativerne er placeret i to grupper ved de to metronedgange. Stativer Islands Brygge Cykelparkeringspladser over jorden Cykelparkeringspladser under jorden Cykelparkeringspladser i Alt 51GE lige 120 Tabel 1. Cykelparkeringspladser omkring Islands Brygge metrostation Der er talt flest cykler tirsdag mellem klokken Belægningsprocenten viser, at der lige er cykelstativer nok. Af kortet fremgår det, at problemet er, at cyklerne ikke placeres i stativerne, men sættes omkring de stativer, som er tættest på metroindgangen. På Islands Brygge er stativerne i god stand og placeret i en rimelig afstand til metronedgangen, hvorfor det burde være muligt at placere sin cykel i et af stativerne. Alligevel vælger mange at placere sin cykel lige omkring de første stativer. Stationens placering i forhold til de nye, hastigt voksende byområder i og omkring Havnestaden, set i sammenhæng med den forholdsvist høje belægningsprocent på hverdage vil det være relevant at udvide antallet af er ved stationen. Antal cykler Islands Brygge Belægningsprocent Islands Brygge cykler over cykler under cykler i alt over jorden under jorden i alt jorden jorden Lørdag % - 61% Tirsdag % - 97% Tirsdag Tabel 2. Antal cykler og belægningsprocenter på Islands Brygge metrostation. 63% - 63% 6

7 Det anbefales at der opsættes 100 nye parkeringspladser, hvoraf flere burde være med mulighed for aflåsning for at imødekomme et eventuelt behov fra de større arbejdspladser, der måtte ønske at opstille pendlercykler på stationen. Det bør overvejes at udskifte de eksisterende stativer. Lergravsparken På Lergravsparken metrostation er der optalt 280 er, hvoraf 133 er underjordiske. 42 af parkeringspladserne over jorden er af typen og ser ud til at have midlertidig karakter. Næsten alle stativer er placeret rundt om Hovedindgangen til metroen på nær et, som er placeret ved nedgangen til cykelkælderen. Cykelparkeringspladser Lergravsparken over jorden under jorden er i alt NO skrå NO lige I alt Tabel 3. Cykelparkeringspladser omkring Lergravsparken metrostation. 280 Der er talt flest cykler ved Lergravsparken tirsdag fra kl , hvilket tyder på, at det er en station, der bruges mest af udpendlere. I den underjordiske cykelparkering er der på hverdage kun talt få og om lørdagen ingen cykler. Tællerne nævner, at trappen ned til cykelkælderen er meget stejl, så det kræver mange kræfter at føre en cykel op og ned. Desuden er kørerillen på rampen afbrudt på hver afsats, så cyklen glider ud, hvilket gør den besværligt at bruge. Det er bedre med en hel rampe, som findes på Kgs. Nytorv. På kortene ses det, at cyklerne placeret meget tæt omkring nedgangen til metroen. De cykler som der er plads til i stativerne er placeret her, men ellers er cyklerne pakket tæt på den lille plads rundt om nedgangen. I alt er der talt op til 220 cykler udenfor stativ på metroforpladsen. Selvom den underjordiske cykelparkering blev fuldt udnyttet, ville der ikke være tilstrækkelig plads ved stationen på hverdage. Antal cykler Lergravsparken Belægningsprocent Lergravsparken cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt Lørdag % 0% 100% Tirsdag % 17% 139% Tirsdag Tabel 4. Antal cykler og belægningsprocenter på Lergravsparken metrostation. 178% 9% 98% Det anbefales at udvide cykelparkeringsområdet ind på den tilstødende plæne og således skabe plads til, at der kan opsættes yderligere 300 er. De eksisterende stativer af typen fjernes. 7

8 Universitetet Ved Universitetet metrostation er der talt 108 overjordiske er. 28 af dem er af typen og har dermed midlertidig karakter. Stationen er lille og alle stativerne er placeret tæt ved metroopgangen. Cykelparkeringspladser Universitetet over jorden 51GE lige I alt 108 Tabel 5. Cykelparkeringspladser omkring Universitetet metrostation. Der er talt over 100% flere cykler i tælleperioden tirsdag fra kl end i de andre tælleperioder, hvilket viser stationens betydning, som en pendlerstation. På kortene ses det, at stativer længst væk fra metroopgangen kun benyttes i ringe omfang, selvom de er placeret max. 25 meter fra metroopgangen, hvilket må betragtes som en relativt kort gåafstand. Mange cykler er placeret lige ved opgangen. Ses på belægningsprocenten er der stor mangel på cykelstativer, især i dagtimerne på hverdage. Belægningsprocenten er her oppe på knap 200. Antal cykler Universitetet Belægningsprocent Universitetet cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt Lørdag % - 92% Tirsdag % - 199% Tirsdag % - 73% Tabel 6. Antal cykler og belægningsprocenter på Universitetet metrostation. Der opsættes 250 er som supplement til de eksisterende, evt. som 2-etages stativer, der som forudsætning skal være monteret korrekt, dvs. enten nedsænket 30 cm eller med en 30 cm høj rampe til at lette adgangen til stativet. Det bør desuden overvejes at udskifte de eksisterende stativer. Sundby På Sundby metrostation er der talt 128 er, som alle er placeret over jorden og i området omkring perrontrappen. Cykelparkeringspladser Sundby 51GE lige 128 Tabel 7. Cykelparkeringspladser omkring Sundby metrostation. Der er talt flest cykler i tælleperioden tirsdag Belægningsprocenten viser, at der er plads nok til alle de parkerede cykler. Af kortene fremgår det, at en del af cyklerne er placeret i en klynge ved siden af stativerne. Mange cyklister kommer til stationen fra stien øst for stationen og placerer cyklen lige ved siden af selve stationsarealet (flisearealet). 8

9 Antal cykler Sundby Belægningsprocent Sundby cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt Lørdag % - 27% Tirsdag % - 55% Tirsdag Tabel 8. Antal cykler og belægningsprocenter på Sundby metrostation % - 20% Belægningsprocenterne i dag er ikke høje, hvorfor det anbefales at afvente udviklingen i antallet af parkerede cykler. Det bør overvejes at udskifte de eksisterende stativer. Bella Center Ved Bella Center station er der talt 80 er, hvor alle er placeret over jorden. Stativerne er placeret med 40 er i hver ende af stationen med metroopgangen i midten. Cykelparkeringspladser Bella Center 51GE lige 80 Tabel 9. Cykelparkeringspladser omkring Bella Center metrostation. Bella Center er ligeledes en udpræget pendlerstation. I tælleperioden tirsdag mellem er der talt over 100% flere cykler end på de andre tidspunkter. Cykelstativerne anvendes kun i ringe omfang. I stedet placeres cyklerne ved stativerne eller i området nord for stationen. I spidsperioden var 40 cykler placeret i dette område. Belægningsprocenten viser, at der er cykelstativer nok - også hvis de blev brugt. Antal cykler Bella Center Belægningsprocent Bella Center cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt Lørdag % - 25% Tirsdag % - 66% Tirsdag Tabel 10. Antal cykler og belægningsprocenter på Bella Center metrostation. 26% - 26% Belægningsprocenterne i dag er ikke høje, hvorfor det anbefales at afvente udviklingen i antallet af parkerede cykler. Det bør overvejes at udskifte de eksisterende stativer. Ørestad På Ørestad station er der talt 660 er, alle i cykelkælderen vest for stationen. Stativerne i kælderen er af typen CC240, som kan være problematisk, da de skal sættes fast på cyklens styr. Det specielle ved stationen er, at der ikke er nogen cykelstativer over jorden. Til gengæld er den cykelkælderen meget lys og venlig og med gode adgangsforhold. Cykelparkeringspladser Ørestad CC Tabel 11. Cykelparkeringspladser omkring Ørestad metrostation. 9

10 På Ørestad station er der talt flest cykler i tælleperioden tirsdag kl Det tyder på, at handlende til Fields ikke benytter cykelparkeringen ved metrostationen. Selvom den eneste mulighed for at parkere sin cykel i stativ er i den underjordiske cykelparkering, benyttes denne meget lidt. På tælletidspunkterne er der til trods for de gode adgangsforhold - kun talt 6-12 cykler i kælderen. Det kan hænge sammen med en ringe skiltning fra stationen til. Af kortene ses det, at cyklerne står spredt over hele metropladsen, specielt tæt ved opgangen til metroen. Af belægningsprocenten ses, at der cykelstativer nok. Antal cykler Ørestad Belægningsprocent Ørestad cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden lørdag % 10% tirsdag % 19% tirsdag Tabel 12. Antal cykler og belægningsprocenter på Ørestad metrostation. - 1% 7% Tydeligere skiltning kombineret med informationskampagner vil formentlig hjælpe cyklisterne til at få øje på cykelkælderens fortræffeligheder. Endvidere bør det overvejes at opsætte 40 er i området omkring perrontrapperne som på de øvrige stationer på Vestamagerbanen. Efterhånden som cykelkælderen på længere sigt måske bliver mere efterspurgt bør det overvejes at udskifte stativerne her, idet de eksisterende er meget dårligt egnet til nutidens cykelstyr. Vestamager På Vestamager Station er der optalt 146 cykeler, hvoraf 18 er i et stativ af typen Alle stativer er placeret lige rundt om metroopgangen. Cykelparkeringspladser Vestamager 51GE I alt 146 Tabel 13. Cykelparkeringspladser omkring Vestamager metrostation. Vestamager er også en udpræget pendlerstationen, hvor der er talt over 100% flere cykler i tælleperioden tirsdag kl i forhold til de andre tidspunkter. I denne periode er belægningsprocenten på over 100. Af kortene ses det, at cyklerne primært er placeret omkring cykelstativerne af typen 51GE. Der er dog ofte placeret en del flere cykler end der er plads til i stativerne. Der er samtidig placeret en gruppe cykler lige syd for stationsarealet i alle tælleperioderne. I stativtyperne er der ikke talt nogen cykler, hvilket understreger, at ikke mange ønsker at benytte denne type stativ. Antal cykler Vestamager i alt Belægningsprocent Vestamager cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt lørdag % - 60% tirsdag % - 123% tirsdag Tabel 14. Antal cykler og belægningsprocenter på Vestamager metrostation. 44% - 44% 10

11 Det anbefales at der opsættes yderligere 150 er og det bør overvejes at udskifte de eksisterende. Flintholm Flintholm Station er en station i to niveauer. Der er i alt talt 456 er; alle placeret over jorden. 204 er er placeret i "øverste" niveau ved Flintholm Allé, og de resterende 252 i niveau med Grøndals Parkvej. Der vil fremover blive åbnet mulighed for at benytte aflåselige cykelstativer. Cykelparkeringspladser Flintholm NO lige 456 Tabel 15. Cykelparkeringspladser omkring Flintholm metrostation. På Flintholm er det talt flest cykler tirsdag kl Hovedparten af de parkerede cykler er parkeret på nederste niveau ved Grøndals Parkvej. På dette niveau er en del af cyklerne parkeret uden for stativ, fordi stativerne er fyldt op. Samtidig er en del cykler parkeret op af stationsbygningen i midten af stationsområdet. På det øverste niveau ved Flintholm Allé er der stativer nok, og der parkeres næsten udelukkende i stativerne. Antal cykler Flintholm Belægningsprocent Flintholm cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt lørdag % - 57% tirsdag % - 101% tirsdag Tabel 16. Antal cykler og belægningsprocenter på Flintholm metrostation. 41% - 41% Ses på belægningsprocenterne tyder det på, at antallet af er er tilstrækkeligt. Men eftersom 204 af erne er placeret i øverste niveau, hvor der ikke til gengæld ikke er mange parkerede cykler, anbefales det at opsætte yderligere 300 er ved Grøndals Parkvej, hvor belægningsprocenten er beregnet til 161 på hverdage. Nørreport Der er i alt 705 er indenfor det afgrænsede område på Nørreport station. 141 af disse er er i den underjordiske cykelkælder. Hovedparten af stativerne er placeret på Israels Plads øst for Metro stationen, m fra nedgangen til den underjordiske cykelparkeringskælder. Tællerne nævner, at flere af stativerne på Israels plads var blokeret af biler og remedier fra Grøntorvet. Cykelparkeringspladser Nørreport over jorden under jorden er i alt NO skrå NO lige I alt 564 Tabel 17. Cykelparkeringspladser omkring Nørreport metrostation

12 Det største antal cykler er talt tirsdag kl Hovedparten af cyklerne er på alle tælletidspunkterne parkeret i stativerne langs Linnésgade og udenfor Brugsen i Frederiksborgsborggade. Samtidig er de cykelstativer, som er placeret tættest på nedgangen til cykelkælderen på Israels Plads benyttet flittigt. Udnyttelsesgraden for de resterende cykelstativer på Israels Plads er meget lav. Ses alene på belægningsprocenterne er der cykelstativer nok i stativerne både over og under jorden. Når stativerne ikke benyttes, kan det have noget at gøre med placeringen i forhold til metronedgangen. Hvis stativerne er placeret efter metronedgangen i forhold til cyklisternes rute, vælger de ofte ikke at benytte dem, da cyklister ikke bryder sig om at passere deres mål, inden de parkerer deres cykel. Antal cykler Nørreport Belægningsprocent Nørreport cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt lørdag % 13% 39% tirsdag % 16% 46% tirsdag Tabel 18. Antal cykler og belægningsprocenter på Nørreport metrostation. 30% 14% 27% Det anbefales at der opsættes ca. 100 er (NO-skrå-højredrejet) langs Brugsens facade i Frederiksborggade (pladsforhold undersøges nærmere). Christianshavn På Christianshavns metroforplads er der optalt i alt 168 er, hvoraf 63 er placeret i den underjordiske cykelkælder. De øvrige er er placeret langs butiksfacaden på torvet og et enkelt stativ ved nedgangen til den underjordiske parkering. Endvidere er der placeret to stativer ved langs kanalen i torvets nordvestlige ende. Cykelparkeringspladser Chr. Havn over jorden under jorden er i alt NO lige NO skrå I alt 105 Tabel 19. Cykelparkeringspladser omkring Chr. Havn metrostation Der er talt flest parkerede cykler tirsdag kl Antallet af cykler i den underjordiske cykelparkering har været nogenlunde konstant på alle tre tælletidspunkter. Cyklerne er primært placeret i eller omkring stativerne. Dog står en stor mængde cykler på torvet især omkring hovednedgangen til metroen og omkring ventilationskanalen. I alt er der placeret 100 cykler på torvet i tælleperioden tirsdag Belægningsprocenten viser, at antallet af cykelstativer er langt fra tilstrækkeligt, selv hvis de underjordiske cykelparkeringsanlæg blev fuldt udnyttet. Tællerne nævner, at en stejl trappe besværliggør brugen af cykelkælderen. Rampen ned til cykelkælderen er desuden afbrudt på halvvejen, hvilket gør det mere besværligt at få cyklen ned i kælderen. Dette bekræftes også af spørgeundersøgelsen, hvor flere nævner, at de ikke benytter den underjordiske cykelkælder bl.a. pga. det er meget svært at få en cykel ned af slisken. 12

13 Antal cykler Chr. Havn cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden Belægningsprocent Chr. Havn under jorden i alt lørdag % 32% 145% tirsdag % 30% 170% tirsdag Tabel 20. Antal cykler og belægningsprocenter på Chr. Havn metrostation. 174% 29% 120% Det anbefales at der opsættes yderligere 200 er på metroforpladsen, evt. som to-etages stativer langs butiksfacaden i syd. Kgs. Nytorv På Kgs. Nytorv er der talt 154 er, hvoraf 64 er placeret i den underjordiske parkeringskælder. På tælletidspunktet blev den ene af de to kældre benyttet til opbevaring af byggematerialer, så der er kun talt cykler i den ene kælder. Cykelstativerne på metroforpladsen er placeret i nærheden af nedgangen til cykelkælderen og ved hovednedgangen til metroen. Cykelparkeringspladser Kgs. Nytorv over jorden under jorden er i alt NO lige NO skrå I alt 90 64* 154 Tabel 21. Cykelparkeringspladser omkring Kgs. Nytorv metrostation. *Der er kun optalt er i den ene underjordiske cykelparkeringskælder, da den anden var fyldt med byggematerialer. Der er i alt 135 pladser i kælderen. Der er talt flest cykler lørdag kl Kgs. Nytorv er den eneste station, hvor der er flest cykler om lørdagen i stedet i stedet for tirsdag kl Spørgeundersøgelsen understreger, at Kgs. Nytorv benyttes meget af cyklister, som skal indkøb primært i Magasin - og ikke af cyklister, som skal med metroen. Der er kun talt 8-10 cykler i den underjordiske cykelparkering. Ses alene på belægningsprocenterne tyder det på, at der er cykelstativer nok, forudsat at de underjordiske cykelparkeringsanlæg benyttes. Dette vurderes dog ikke at være sandsynligt, da hovedparten af cyklisterne ikke kommer for at tage metroen, men for at gå i Magasin. Antal cykler Kgs. Nytorv Belægningsprocent Kgs. Nytorv cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt over jorden under jorden i alt lørdag % 13% 104% tirsdag % 16% 67% tirsdag Tabel 22. Antal cykler og belægningsprocenter på Kgs. Nytorv metrostation % 13% 51% Det anbefales at der - evt. i samarbejde med Magasin opsættes yderligere er i pladsens nordlige ende, evt. ved at de eksisterende dobbeltrettes og at der tilføjes 1-2 dobbeltrettede stativer med hver pladser umiddelbart syd for de eksisterende. Amagerbro 13

14 Ved Amagerbro Metrostation er der talt 186 er, hvoraf 136 er underjordiske. Stativerne er placeret langs husmurene rundt på pladsen relativt langt fra metronedgangen. Foruden dem på kortet er der også placeret stativer foran Amagercenteret ved nedgangen til cykelparkeringskælderen. Disse er ikke med i optællingen. Cykelparkeringspladser Amagerbro over jorden under jorden er i alt NO lige NO skrå I alt Tabel 23. Cykelparkeringspladser omkring Amagerbro metrostation. 186 Der er talt flest cykler i tælleperioden tirsdag kl Den underjordiske cykelparkering benyttes meget lidt, og antallet svinger ikke over tælleperioderne. På kortene ses det, at der udover at være placeret cykler i stativerne er placeret klynger af cykler ved hovednedgangen til metroen og omkring nedgangen til cykelkælderen. I alt er der på et tidspunkt talt 387 cykler som ikke stod i stativ overjordisk. Belægningsprocenterne viser, at selv om den underjordiske cykelparkering blev fuldt udnyttet, er der et stort behov for ekstra cykelstativer. Tællerne nævner desuden, at der er en høj kant fra fortovet til nedgangen til cykelkælderen, samt at trappen til cykelkælderen er meget stejl. Desuden er rampen afbrudt halvvejs, hvilket gør det svært at bruge cykelkælderen. Endvidere virker gitterdørene som en låst port. En plade med "skub/træk" kunne måske hjælpe. Antal cykler Amagerbro cykler over jorden cykler under jorden cykler i alt Belægningsprocent Amagerbro over jorden under jorden i alt lørdag % 13% 169% tirsdag % 14% 245% tirsdag Tabel 24. Antal cykler og belægningsprocenter på Amagerbro metrostation % 11% 147% Det anbefales at der opsættes yderligere 80 er langs Amagercentrets facade i pladsens nordlige ende der opsættes yderligere 120 er langs husmurene i pladsens vestlige ende der opsættes yderligere 100 er i pladsens nordende som supplement til de eksisterende 20 der opsættes 100 dobbeltrettede er syd for nedgangen til cykelkælderen I alt burde der opsættes yderligere 400 er på Amagerbro station. Spørgekortanalysen Der blev uddelt i alt 785 spørgeskemaer på de 4 stationer Nørreport, Amagerbro, Kgs. Nytorv og Chr. Havn. Dermed blev der kun uddelt 40% af de planlagte spørgekort. Der er indsendt i alt 225 skemaer, hvilket giver en svarprocent på

15 I tabel 30 ses fordelingen af de uddelte og indsendte spørgekort fordelt på de 4 stationer. Der er blevet uddelt flest spørgekort på Amager Torv og Chr. Havn. Det er også herfra, at der er blevet indsendt flest spørgekort. Svarprocenten har været en del højere på Chr. Havn end på de tre andre stationer. Uddelt Indsendt Besvarelsesprocent Kgs. Nytorv % Amager Torv % Chr. Havn % Nørreport % I alt % Tabel 30. Antal uddelte og indsendte spørgekort fordelt på de fire metrostationer. Hvorfor parkerer du din cykel her? Cyklisterne blev spurgt til, hvorfor de parkerede deres cykel ved den pågældende metrostation. Her var der på spørgekortet angivet 9 svarmuligheder. Ud for "Skal på indkøb" havde cyklisterne mulighed for at angive forretning/indkøbscenter. Tabel 31 viser den samlede optælling for alle besvarelserne og giver en indikation af, hvorfor cyklisterne placerer deres cykel ved metrostationerne. Begrundelse Antal besvarelser % fordeling Skal med Metro % Skal med S-tog/regionaltog 24 7% Skal med bus 15 4% Arbejder her 10 3% Studerer her 8 2% Bor her 16 5% Skal på café/restaurant/i biograf/teater 17 5% Andet 11 3% Skal på indkøb % Tabel 31. Samlede antal besvarelser på, hvorfor cyklister parkerer deres cykel på den enkelte metrostation. Det var muligt at svare mere end en ting. Af tabel 32 fremgår det, at 37 % af cyklisterne parkerer deres cykler ved de fire stationer fordi de skal med metroen, mens 33 % parkerer deres cykel fordi de skal på indkøb. En del svarer, at de både skal med metroen og på indkøb. 15

16 Efterfølgende er fordelingen for de 4 stationer vist mht. spørgsmålet "hvorfor parkerer du din cykel her?" Begrundelse Kgs. Nytorv Amagerbro Chr. Havn Nørreport Skal med Metro 7 14% 40 49% 62 46% 14 24% Skal med S-tog/regionaltog 0 0% 1 1% 8 6% 15 26% Skal med bus 3 6% 0 0% 11 8% 1 2% Arbejder her 2 4% 3 4% 1 1% 4 7% Studerer her 2 4% 1 1% 2 1% 3 5% Bor her 1 2% 6 7% 6 4% 3 5% Skal på café/restaurant/i biograf/teater 5 10% 3 4% 4 3% 5 9% Andet 3 6% 0 0% 5 4% 3 5% Skal på indkøb 28 55% 27 33% 39 29% 16 28% SUM Tabel 32. Besvarelser på hvorfor cyklister parkerer deres cykel på de enkelte metrostationer. Det var muligt at svare mere end en ting. 55 % af cyklisterne som parkerer ved Kgs. Nytorv, parkerer cyklen for at gå på indkøb. 26 af de 28 som har angivet, de skal på indkøb har skrevet, at de skal på indkøb i Magasin. Kun 7 af de 40 som har indsendt et spørgekort for Kgs. Nytorv har angivet, at de har parkeret cyklen for at tage metroen. Dette er den laveste andel blandt de fire stationer. Ved Amagerbro metrostation parkerer hovedparten af cyklisterne for at tage metroen og for at tage på indkøb. På Amagerbro har 40 af de 56 som har indsendt et spørgekort angivet, at de skal med metroen hvilet er 72 %, og dermed den højeste andel sammen med Chr. Havn. 19 af 27 som har angivet, at de skal på indkøb har skrevet, at de skal handle i Amagercentret. 15 af cyklisterne tager både metroen og skal på indkøb. På Chr. Havns metrostation parkerer hovedparten af de adspurgte deres cykel for at tage metroen eller fordi de skal på indkøb. 19 af de 87 cyklister som har svaret på Chr. Havns metro station skal både med metro og på indkøb. I alt er der 84% af de adspurgte på Chr. Havn, som parkerer deres cykel for at bl.a. at tage enten metroen eller en bus. 27 af de 39 som har angivet, at de skal på indkøb ved Chr. Havn Station har skrevet at de skal på indkøb i Super Brugsen. Ved Nørreport Station er der kun blevet uddelt spørgekort i området omkring nedgangen til metrostationen og på Israels Plads. Dvs. at spørgekortene ikke har været uddelt i området omkring nedgangen til S- og regionaltog. Resultatet for Nørreport viser, at omtrent ligeså mange af de adspurgte parkerer deres cykel for at tage S-toget som for at tage metroen. På Nørreport, Amagerbro og Chr. Havn stationer angiver stort set samme andel af de adspurgte (50-60 %), at de skal med metro, s- eller regionaltog. Af de 16 som har svaret, at de skal på indkøb har 5 skrevet, at de skal handle i Superbrugsen. Generelt for alle de fire stationer er, at cyklisterne parkerer deres cykler for at tage med metroen eller gå på indkøb - eller begge dele. Kgs. Nytorv skiller sig ud ved, at meget få tager cyklen til metroen men parkerer ved metroen for at tage på indkøb - specielt i Magasin. Ved Nørreport bliver cykelparkeringen brugt at både metrorejsende og andre kollektivrejsende. Er der en årsag til du ikke bruger den underjordiske cykelparkering? Af cykelparkeringstællingerne fremgik det, at det er meget få, som benytter de underjordiske cykelparkeringsanlæg, heriblandt også på de fire centrale stationer hvor spørgekortene er uddelt. 16

17 På spørgekortene er det derfor spurgt til, om der er en årsag til, at den enkelte cyklist ikke benytter den underjordiske cykelparkering. Der var opsat tre valgmuligheder, hvortil det var muligt at komme med uddybende kommentarer til "Det er besværligt at komme derned". I tabel 4 er det samlede antal besvarelser for de 4 stationer angivet. Det har været muligt for respondenterne, at angive mere end et svar. Årsag Antal % Jeg kender den ikke 85 37% Den gør mig utryg 35 15% Det er besværligt at komme derned % Tabel 33. Antal besvarelser på spørgsmålet "Er der en årsag til du ikke bruger den underjordiske cykelparkering?" Det var muligt at svare mere end en ting. Næsten halvdelen af besvarelserne angiver, at de ikke benytter den underjordiske cykelparkering, fordi de syntes, det er for besværligt. Samtidigt angiver 37%, at de ikke kender til den underjordiske cykelparkering. Dette understreger, at der bør informeres om eksistensen af underjordiske cykelparkeringsanlæg. Kgs. Nytorv Amagerbro Chr. Havn Nørreport Jeg kender den ikke 24 69% 13 21% 28 32% 20 50% Den gør mig utryg 2 6% 9 14% 18 21% 6 15% Det er besværligt at komme derned 9 26% 41 65% 43 49% 19 48% Tabel 34. Antal besvarelser på spørgsmålet "Er der en årsag til du ikke bruger den underjordiske cykelparkering?" fordelt på de 4 metrostationer. Det var muligt at svare mere end en ting. På Kgs. Nytorv svarer 69% at de ikke kender til den underjordiske cykelparkering, hvilket er den største andel blandt de fire stationer. Dette understreges af, at der på tælletidspunkterne maksimalt er talt 8-10 cykler i den underjordiske cykelparkering på Kgs. Nytorv. Ved Amagerbro og Chr. Havns stationer svarer hovedparten, at de ikke benytter den underjordiske parkering fordi det er besværligt. Flere har givet en uddybende forklaring på, hvorfor de ikke bruger den underjordiske parkering. Der er ikke nogen forskel på forklaringerne på de fire stationer. Herunder er forklaringerne sammenfattet i punktform: Det tager for lang tid at benytte den underjordiske parkering Jeg ved ikke hvordan man kommer ned til den underjordiske parkering For stejl rampe, især når der er bagage på cyklen Burde være flere overjordiske er Der er længere til metroen når man parkere i den underjordiske parkeringskælder Bruger den ikke, når jeg kun skal parkere en ½ time For besværligt at bruge trapperne Elevatoren er altid optaget Det er meget tungt at slæbe cyklen op af rampen Det tager for lang tid Tænker ikke over at den eksisterer Troede at det kostede penge 17

18 Svært at få den op ad hovedtrappen Ingen forbindelse mellem metro og cykelkælder Når man har cykeltrailer eller Christianiacykel ikke muligt Hvor får man en nøgle til cykelkælderen? Der er meget dårlig skiltning Som det ses af ovenstående punkter handler flere af punkterne om uvidenhed og dermed manglende information om den underjordiske cykelparkering. Flere ved ikke hvor den ligger, at den er gratis, og hvordan man kommer fra cykelparkeringen og ind til metroen. F.eks. er der mange som tror, at den eneste vej er op og ned gennem elevatoren med sin cykel. En del af problemerne vil formentlig kunne afhjælpes gennem målrettet information og mere tydelig skiltning til den underjordiske cykelparkering. Men det største problem er, at det er meget besværligt at få sin cykel op og ned af den sliske som i dag er på trappen ned til cykelkælderen. Mange orker ikke at slæbe deres cykel op og ned, og slet ikke hvis de har tasker og varer på cyklen. Derfor kunne en stor forbedring være at etablere slisker som dem der i dag findes på trapperne på Langebro. 18

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for rejse i cykelspærretiden.

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for rejse i cykelspærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0352 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift på 100 kr. for rejse i cykelspærretiden.

Læs mere

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen.

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Allerød Kommune SKOVVANGSKOLEN Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Ændring af adgangsforhold for handicappede

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering

Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering Forslag BYDESIGNMANUAL Cykelparkering rev. dato : 2012.08.09 Bydesignmanual for cykelparkering i Kolding Kommune Denne designmanual indeholder to afsnit om generelle forhold og anbefalinger i forhold til

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Kundernes syn på S-togsstationer

Kundernes syn på S-togsstationer Kundernes syn på S-togsstationer Abstrakt Tetraplan A/S har for DSB S-tog undersøgt, hvad kunderne mener om S-togsstationerne. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne prioritere de økonomiske ressourcer,

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR

AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR Dagsordenspunkter til kommende møde med Agenda-21 udvalget Den 27. oktober 2005 Til Agenda 21 kontoret - KORSØR KOMMUNE Naturgruppen har torsdag den 6. oktober

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City

ØRESTADSHUSET. Hvem er Sjælsø Gruppen? 127 ejerboliger i Ørestad City Kajplads 24, Islands Brygge, 58 ejerboliger Kidholm, Københavns nye kanalby, 90 ejerboliger Hvem er Sjælsø Gruppen? Sjælsø Gruppen A/S er børsnoteret og har siden 1977 udviklet ejendomme i form af nybyggeri

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Høringssvar til Lokalplan 172 for Frederiksberg Centret

Høringssvar til Lokalplan 172 for Frederiksberg Centret Høringssvar til Lokalplan 172 for Frederiksberg Centret 1. J. Groot Rasmussen, Nyelandsvej 11, 2.th., brev af 25. januar 2012 2. Irma Knudsen m.fl. beboere, Nyelandsvej 3 og 5, e-mail af 27. januar 2012.

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Datasæt cykeloprydning, BYENS DRIFT

Datasæt cykeloprydning, BYENS DRIFT Datasæt cykeloprydning, BYENS DRIFT Data og resultater fra cykeloprydning på Nørreport st./israels plads i maj november 216. Marjanne Kurth, Byens drift, Center for driftsudvikling, Partnerskaber mail:

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion

De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion De 10 bud Leveregler for Vejen cykelmotion - Tag altid dit affald med hjem, eneste undtagelse er bananskrald - Tis hvor det ikke generer omgivelserne - Overhold færdselsreglerne, også selv om det går stærkt

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009

Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009 Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 42 Offentligt Inspektion af Statens Museum for Kunst den 1. oktober 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00069-1/PK 2/5 Den 23. september 2011 afgav ombudsmanden opfølgningsrapport

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere