Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser"

Transkript

1 Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus Basis Redningshjælp til boligen Udlån af presenninger Udbringning, opstilling og afhentning af affugtere Nøgleservice MinutGaranti på redningshjælp minutter Falck Sikkerhedstjek v/privatrådgiver stk. vand- eller gasalarm 3 3 Ferietilsyn af helårsbolig 3 Falck Bolig Basis (Dækningskode 9710) Falck Bolig Basis giver ret til følgende ydelser: Redningshjælp til boligen i tilfælde af indbrud, hærværk, eksplosion, brand-, storm- og vandskade Udlån af presenninger Udbringning, opstilling og afhentning af affugtere Nøgleservice Ønskes der også dækning på en evt. fritidshusadresse, kan der tegnes et separat abonnement på Falck Bolig til fritids huset. Redningsarbejde på boligen Redningsarbejde i form af til- og af dæk ning m.v. udføres på abonnements adres sen i forbindelse med skade forårsaget ved brand, eksplosion, vand, indbrud, hærværk, stærk blæst eller nedfaldne/ sam men styrtede genstande. Eller ved lignende pludseligt opståede uforudsete skader, hvor akut redningshjælp er påkrævet for at begrænse skadens omfang. Oprydningsarbejde udføres endvidere af Falck for øjeblikkelig redning af indbo af større værdi. I forbindelse med redningsarbejde ud lånes presenninger under abonnement i 30 dage. Leje herudover betales efter gældende tarif. Redningsarbejde ved vandskade Pumpearbejde ydes på abonnements adressen i forbindelse med vandskade og oversvømmelse i bygninger, samt ved tømning af have- og svømmebassiner, der skal sløjfes. Udbringning og afhentning af affugtere og andet materiel til afhjælpning af vand og fugtskade er dækket af abonnementet. Leje af affugtere m.v. betales af kunden i henhold til gældende tarif. Nøgleservice (kan tegnes særskilt - dækningskode 9711) Kunden kan deponere reservenøgle til sin bolig på nærmeste døgnbetjente Falckstation. Nøglen kan døgnet rundt rekvireres mod fyldestgørende legitimation i tilfælde af, at kunden har låst sig ude. Hvis kunden ikke har deponeret nøglen, foretages dør oplukning, hvis Falck selv kan udføre op lukningen. Må låsesmed tilkaldes, er dette for kundens regning. Såfremt kunden skifter lås eller låsecylinder, skal en kopi af den nye nøgle afleveres på den Falck-station, hvor den oprindelige nøgle opbevares. Kunder, som har installeret et alarm anlæg, vil endvidere kunne få nøglen bragt ud til adressen i tilfælde af alarm. Senest 10 min. efter Falcks ankomst på adressen skal kunden eller anden udpeget person/ myndighed, jævnfør forholds ordre, være på stedet for modtagelsen af nøglen. Dette kræver dog, at der mellem Falck og installatør af alarmanlægget, foreligger kontraktligt samarbejde omkring sådan nøgleudbringning samt om salg, installation og drift af alarmsystemer. Falck Bolig Plus (Dækningskode og ) Falck Bolig Plus giver ret til følgende ydelser: Falck Bolig Basis jf. dækningskode 9710, se ovenstående MinutGaranti på redningshjælp 60 minutter Falck Sikkerhedstjek v/privatråd giver 1 stk. vand- eller gasalarm MinutGaranti Der er garanteret redningshjælp til boligen inden for 60 minutter med mindre andet aftales med kunden. Ventetiden måles fra meldingen er modtaget på vagtcentralen, og til Falck er fremme på den oplyste adresse. Dog kan der forekomme geografiske forskelle, som gør, at Minut garantien bortfalder, såfremt Falck er afhængig af andre transportmidler, f.eks. færge. Ved manglende overholdelse af Minut garantien vil der på kundens an modning som kompensation blive fra trukket kr. 100,00 i abonnementsafgiften i for bin delse med abonnementets næste hovedforfald (tarif gældende pr. 1. marts 2003). Anmodninger om kompensation skal derfor overbringes Falck inden hovedforfald. Den årlige kompensation kan ikke overstige et beløb svarende til den årlige abonnementsafgift på henholdsvis Falck Bolig Plus eller Super. I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejrog vejforhold, krig oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Falck hverken kan eller burde have forudset, er Falck ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af MinutGarantien. Falck Sikkerhedstjek Indhold: Sikkerhedstjek v/privatrådgiver Sikkerhedsrapport Sikkerhedstjekket af boligen udføres af en af Falck Rådgivningscenter autoriseret privatrådgiver, som gennemgår boligen med henblik på at identificere mulige indsatsområder inden for sikring mod indbrud, brand- og vandskade samt personsikkerhed. Privatrådgiveren udarbejder en skriftlig rapport, som udleveres ved endt gennemgang af boligen. Selve gennemgangen af boligen varer max. 1 time. Falck opbevarer kopi af rapporten i 6 må neder, hvorefter den destrueres. Kunden har ret til et Sikkerhedstjek hvert 5. år eller ved boligskift. Falck Sikkerhedstjek bestilles via Salg & Service på tlf eller direkte på Bemærk, at besøg, der aflyses indtil 48 timer før besøget, registreres som ændring af aftalen. Besøg, der aflyses 48 timer før eller senere vil være en aflysning. Kunden kan frit aflyse én gang.

2 Aflyses 2. gang, vil der gå 5 år, før kunden igen har ret til at få gennemført et Sikker hedstjek. Ansvarsforhold Falck Rådgivningscenter bygger på Falcks mange års erfaringer fra en lang række skades- og sikkerhedssituationer, som er sat i system. muligt, vil orienteringen ske skriftligt). Kunden er ansvarlig for, at Falck kan få adgang til boligen i for bin delse med oprydningen. Må låse smed tilkaldes, er dette for kundens regning. Falck vil i forbindelse med hvert tilsyn udstede en kvittering til kunden. Rådgivningen er baseret på, og indeholder en række overordnede gode råd og vejledninger, der har bevist deres anvendelse i praksis. Der er ikke ved rådgivningen taget stilling til husstandens forsikringsforhold. Det understreges, at en konkret skadesituation kan betinge, at der foretages tiltag, som ikke er beskrevet i Falck Sikkerhedstjek. Falck bærer ikke noget ansvar herfor. Ansvarsbegrænsning Falck kan ikke gøres ansvarlig for tab, der helt eller delvist skyldes kundens egne forhold, herunder fejlagtig gennemførelse af den ydede rådgivning, mangelfulde eller fejlagtige oplysninger givet af kunden i forbin del se med udførelsen af Falck Sikkerhedstjek samt fejl, som kunden i for bin delse med gennemgangen af boligen burde have opdaget. Vand- eller gasalarm Der kan frit vælges mellem en vand- eller gasalarm. Ønskes en ekstra alarm, kan denne tegnes som tillæg på abonnement. Kunden står selv for montering, drift og vedligehold af alarmen iht. vejledning, som følger med alarmen. Falck Bolig Super (Dækningskode og ) Falck Bolig Super giver ret til følgende ydelser: Falck Bolig Plus jf. dækningskode / og 9710, se ovenstående Tilsyn af helårsbolig 2 gange ugentligt i ferieperioder dog max. 10 tilsyn årligt Tilvalgsmodul Falck Bolig Vandalarm (Dækningskode 9721) (Kan kun tegnes i forbindelse med dækningskoderne , , eller ) Kunden står selv for montering, drift og vedligehold af alarmen iht. vejledning, som følger med alarmen. Tilvalgsmodul Falck Bolig Gasalarm (Dækningskode 9731) (Kan kun tegnes i forbindelse med dækningskoderne , , eller ) Kunden står selv for montering, drift og vedligehold af alarmen iht. vejledning, som følger med alarmen. Ferietilsyn af helårsbolig Tilsyn i ferieperioder med helårsbebo else indebærer, at Falck tilser boligen 2 gange om ugen i ferieperioden. Der kan bestilles et ferietilsyn ved rejse i 7 dage eller mere. Tilsyn foretages således, at der ydes 2 ugentlige tilsyn for hver 7 dage, kunden er bortrejst. Der ydes to ugentlige eftersyn i max. 5 uger, altså i alt max. 10 eftersyn pr. år. Ferietilsynet udføres af reddere og bestilles via Falcks vagtcentral på tlf Ved tilsynet vil Falck se efter eventuelle følgeskader efter knuste ruder, væltede træer, store regn-/snemængder, sprængte vandrør o.lign. Det bør bemærkes, at der er tale om en udvendig rundering, hvorfor Falck kun kan se efter skader, som kan ses udefra. Hvis en skade konstateres, sørger Falck for at hindre skaden i at udvikle sig samt for afdækning m.v. Falck orienterer derefter telefonisk kunden eller evt. kontaktperson om det skete (hvis dette ikke er 2 Falck Bolig

3 Boligassistance til fritidshus Dækningskode 9703 og Falck Bolig Fritidshus Falck Bolig Fritidshus giver ret til følgende ydelser: Redningshjælp til fritidshus i tilfælde af indbrud, brand-, storm- og vandskade Udlån af presenninger Udbringning og opstilling af affugtere Nøgleservice Redningsarbejde på fritidshus Redningsarbejde i form af af- og tildæk ning m.v. udføres på abonnements adressen i forbindelse med skade forårsaget ved brand, eksplosion, vand, indbrud, stærk blæst eller nedfaldne/sammenstyrtede genstande. Det bør bemærkes, at der er tale om en udvendig rundering, hvorfor Falck kun kan se efter skader, som kan ses udefra. Hvis en skade konstateres, sørger Falck for at hindre skaden i at udvikle sig samt for afdæk ning m.v. Falck orienterer derefter telefonisk fritidshusejeren om det skete (hvis dette ikke er muligt, vil orienteringen ske skriftligt). Falck vil i forbindelse med hvert tilsyn udstede en kvittering til kunden. For at Falck kan foretage et eventuelt redningsarbejde på fritidshuset så effektivt som muligt, opfordres fritidshusejeren jævnfør fritidshusabonne ments betingelserne, til at deponere reserve-nøgle til fritidshuset på en af Falcks døgnbetjente stationer. Ønsker kunden, at Falck benytter nøglen ved et eventuelt indvendigt redningsarbejde, underskriver kunden ved aflevering af nøglen en fuld magt til Falck. Oprydningsarbejde udføres endvidere af Falck for øjeblikkelig redning af indbo af større værdi. I forbindelse med redningsarbejde ud lånes presenninger under abonnement i 30 dage. Leje herudover betales efter gældende tarif. Redningsarbejde ved vandskade Pumpearbejde ydes på abonnementsadressen i forbindelse med vandskade og oversvømmelse i bygninger, samt ved tømning af have- og svømmebassiner, der skal sløjfes. Udbringning og afhentning af affugtere og andet materiel til afhjælpning af vand og fugtskade er dækket af abonnementet. Leje af affugtere m.v. betales af kunden i henhold til gældende tarif. Nøgleservice Kunden kan deponere reservenøgle til sin bolig på en af Falcks døgnbetjente stationer. Nøglen kan, døgnet rundt, rekvireres mod fyldestgørende legitimation i tilfælde af, at kunden har låst sig ude. Hvis kunden ikke har deponeret nøglen, foretages døroplukning, hvis Falck selv kan udføre oplukningen. Må låsesmed tilkaldes er dette for kundens regning. Kunder, som har installeret et alarmanlæg, vil endvidere kunne få nøglen bragt ud til adressen i tilfælde af alarm. Senest 10 min. efter Falcks ankomst på adressen skal kunden eller anden udpeget person/ myndighed, jævnfør forholdsordre, være på stedet for modtagelsen af nøglen. Dette kræver dog, at der mellem Falck og installatør af alarmanlægget, foreligger kontraktligt samarbejde omkring sådan nøgleudbringning samt om salg, installation og drift af alarmsystemer. Såfremt kunden skifter lås eller låsecylinder, er denne pligtig til at indlevere to kopier af den nye nøgle på den Falckstation, hvor den op rindelige nøgle opbevares. Tilvalgsmodul: Tilsyn med Fritidshus Dækningskode 9705, (kan kun tegnes i forbindelse med dækning kode 9703, ) Tilsyn med fritidshus indebærer, at Falck tilser fritidshuset 2 gange om måneden i perioden fra oktober til og med marts. Ved tilsynet vil Falck se efter eventuelle følgeskader efter knuste ruder, væltede træer, store regn-/snemængder, sprængte vandrør o.lign. Falck Bolig 3

4 Abonnementsvilkår Generelle abonnementsvilkår Privat Generelle abonnementsvilkår: 1 Sådan er du dækket 2 Fortrydelsesret 3 Sådan kan abonnementet ændres 4 Sådan kan abonnementet opsiges 5 Pris og betaling 6 Det dækker dit abonnement ikke 1. Sådan er du dækket Hvad kan du få hjælp til? Du kan få hjælp til alt det, der står i din abonnementskontrakt og disse generelle abonnementsvilkår. Du kan bestille hjælp hos os døgnet rundt. Vi kan hjælpe dig overalt i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland. Du kan også få hjælp andre steder i verden, hvis det står i din abonnementskontrakt. Hvornår træder abonnementet i kraft? Du kan se i produktets abonnementsvilkår, hvornår dit abonnement træder i kraft. Abonnementet fornyes hvert år indtil det opsiges af dig eller Falck. 2. Fortrydelsesret Hvor længe kan du fortryde? Du kan fortryde op til 14 dage fra den dag, du har modtaget din abonnementskontrakt. Hvis din fortrydelsesfrist udløber på en helligdag, lørdag, søndag eller grundlovsdag, kan du vente til den næste hverdag. Du har samme fortrydelsesret, uanset om Falck har leveret en ydelse helt eller delvist til dig inden din fortrydelsesfrist. Du skal bare betale os for din ydelse efter de gældende priser. Hvad skal du gøre, hvis du fortryder? Du skal fortælle til Falck, at du har fortrudt ved at udfylde en opsigelsesformular. Du finder formularen på eller du kan ringe til os. Alternativt er du velkommen til at sende et brev til adressen: Falck Danmark A/S, Falck-Huset, Polititorvet, 1780 København V. Du skal fremsende din opsigelse til os, inden din fortrydelsesfrist udløber. Hvad hvis du har brugt abonnementet i fortrydelsesperioden? Hvis du anvender abonnementets ydelser inden fortrydelsesfristen er udløbet, vil du blive opkrævet omkostningen som en engangsydelse. 3. Sådan kan abonnementet ændres Hvordan ændrer du dit abonnement? Du kan frit ændre din abonnementskontrakt. Det kan du gøre seks måneder efter, dit abonnement er trådt i kraft. Du skal bare kontakte os med én måneds varsel til udløbet af en måned, medmindre du har aftalt et kortere varsel med os. Kan Falck ændre abonnementet? Falck kan også ændre abonnementskontrakten eller vilkårene med én måneds varsel til udløbet af en måned. Hvis du ikke har lyst til at fortsætte dit abonnement efter ændringerne, kan du frit opsige abonnementet (se punkt 4). Ellers forsætter dit abonnement på de ændrede vilkår. 4. Sådan kan abonnementet opsiges Hvordan opsiger du dit abonnement? Du kan opsige dit abonnement, når der er gået fem måneder fra den dag, dit abonnement trådte i kraft. Du skal bare kontakte os med én måneds varsel til udløbet af en måned. Dit abonnement gælder altså i mindst seks måneder. Kan Falck ophæve abonnementet? Falck har ret til at ophæve dit abonnement skriftligt med otte dages varsel. Men det kan kun ske, hvis du misligholder dit abonnement. Det kan for eksempel være, hvis du ikke betaler dit abonnement, selvom vi har rykket dig. Eller hvis vi kan bevise, at du har givet os forkerte oplysninger, eller du ikke har givet os oplysninger om dit helbred, som er relevante for dit abonnement. Hvis vi ophæver dit abonnement, skal du stadig betale for det. 5. Pris og betaling Hvordan kan du betale? Du kan vælge, om du vil betale for dit abonnement hvert halve eller hele år. Hvis du vælger at betale halvårligt, koster det dig et tillæg på fem procent af den årlige abonnementspris. Dit abonnement skal betales den næstsidste bankdag i en måned. Hvis du betaler for sent, kan vi opkræve et rykkergebyr. Hvis du fortsat ikke betaler, når vi har sendt dig en rykker, kan vi ophæve dit abonnement. Du skal betale for de ydelser, vi udfører efter dit abonnements forfaldsdato. Betalingsservice Du skal tilmelde dit Falck-abonnement til betalingsservice. Vi opkræver et gebyr for de omkostninger, der er ved indbetalinger via PBS og giro. Vi kan ændre gebyret, hvis omkostningerne for eksempel stiger. Er der større ændringer, vil vi fortælle dig det rettidigt. Du kan se ændringer på din faktura for den nye abonnementsperiode. Kan Falck ændre prisen på dit abonnement? Vi kan højst regulere prisen én gang om året, uanset om du har valgt hel- eller halvårlig betaling. Vi kan kun ændre prisen med op til fem procent uden at varsle dig først. Du kan altid se priserne på fakturaen for din nye abonnementsperiode. Priserne træder først i kraft, når du går ind i en ny abonnementsperiode. Det sker tidligst den første dag i måneden efter, du har modtaget fakturaen. Hvis vi ændrer prisen med mere end fem procent, sender vi dig et skriftligt varsel senest en måned før din nye abonnementsperiode. Her skriver vi din nye pris, og vi forklarer, hvorfor vi ændrer prisen. Hvis du ikke vil fortsætte dit abonnement til den nye pris, skal du opsige det. Vi standser dit abonnement med virkning fra, vi har fået din opsigelse. Hvis Falck ikke modtager en opsigelse fra dig, fortsætter dit abonnement til den regulerede pris 6. Det dækker dit abonnement ikke Hvad dækker dit abonnement ikke? Abonnementet dækker ikke de behov, du havde på det tidspunkt, da du tegnede abonnementet. Falck kan sende dig en faktura for eksempelvis reservedele og brændstof, som vi har indkøbt for at kunne hjælpe dig. Du skal også betale for det, hvis du får hjælp fra os eller vores samarbejdspartnere, som ikke er en del af dit abonnement. Du kan se de gældende priser på Hvis du ikke får betalt til tiden, kan du ikke bruge dit abonnement, før vi får din betaling. Du kan ikke få hjælp i krigs-, konflikt- og katastrofeområder. Side 1/2

5 Force Majeure Det er ikke vores ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe dig ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder. Kan du få erstatning? Falck er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der er i vores abonnementsvilkår. Vi har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester, vi har givet dig. Vi har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab. Falcks samlede erstatningsansvar er højst fem millioner kroner, hvor lovgivningen tillader det. Har du fået skader på grund af os, skal du anmelde det til os hurtigst muligt. Særlige tilfælde Har du ret til tjenester på grund af loven eller dine forsikringer, er det kun dækket af dit abonnement, hvis det står i dine abonnementsvilkår. Er vi i tvivl, vil du dog altid være dækket. v Falck Danmark A/S Falck Danmark A/S Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Kontakt Falck Falck Vagtcentral: Falck Kundeservice: Side 2/2

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Falck BoligRedning Super

Falck BoligRedning Super ABONNEMENTSVILKÅR Falck BoligRedning Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck BoligRedning Super 1 Generelt 2 Akut redningshjælp 3 Udvidet akuthjælp 4 MinutGaranti

Læs mere

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER

Falck Bil/MC Super ABONNEMENTSBETINGELSER ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Bil/MC Super Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningsgruppe 1221 Person-/vare-/lastvogn

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Køretøjer som kan omfattes af Totempos abonnementer er Dansk indregistrerede personbiler, varevogne (dog max. 3.500 kg.), motorcykler, trailere og campingvogne,

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 1. ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere