H U S O R D E N. for. Byporten 1 97, Matr. nr. 88 b. Hørsholm by, Hørsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H U S O R D E N. for. Byporten 1 97, Matr. nr. 88 b. Hørsholm by, Hørsholm"

Transkript

1 H U S O R D E N for Byporten 1 97, Matr. nr. 88 b Hørsholm by, Hørsholm Administration: DATEA A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Hørsholm den 14. november 2013

2 FORMÅLSERKLÆRING: Formålet med Byportens Husorden er at opnå og opretholde et godt naboskab bebyggelsens beboere imellem. Husordenen er i fællesskab udarbejdet af Ejer- og lejerforeningens bestyrelser, og er vedtaget på et fællesmøde d. 13. november, Husordener før denne dato bortfalder. Byporten i Hørsholm er en tæt, lav, præmieret bebyggelse. Ejendommens ydre fremtræden er derfor af væsentlig betydning, og af samme årsag er det Ejerforeningens opgave, at sørge for at håndhæve/varetage de i Husordenen og de tinglyste Vedtægter godkendte regler/anvisninger. Det er vigtigt, at alle husstandes medlemmer og gæster viser hensyn til hinanden, og overholder Husordenen. Overtrædelser af Husorden/Vedtægter kan medføre krav om fraflytning af ejer/lejer-boligen. Husordenen er skrevet i alfabetisk rækkefølge. Side 2 af 8

3 AFFALD: Til hver bolig hører et affaldsrum med 1 affaldssæk, som tømmes 1 gang ugentlig. Sækken er kun beregnet til husholdningsaffald, som skal være forsvarligt indpakket i plastpose, der tillukkes, inden den kommes i affaldssækken. Ejer/lejer har pligt til at renholde affaldsrummet, så rotter/mus ikke tager ophold der. Eventuelle ekstra affaldsposer placeres hensigtsmæssigt i affaldsrummet. Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i lejlighedens tilhørende affaldsrum. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Affaldet komprimeres rimeligt, så affaldssækken fyldes ordentligt. Glasskår skal pakkes forsvarligt ind. Knive må ikke kommes i affaldssækkene, men afleveres på genbrugsstationen. Madaffald må ikke kommes i Byportens container. Storskrald (møbler, mm.) ifm. renovering, flytning mv. placeres bag containerrummet senest den sidste onsdag i måneden. Byggeaffald (sanitet, mm.) ifm. renovering, flytning mv. bortskaffes af den enkelte beboer og må ikke placeres i containerrummet. Haveaffald (Blomster, jord, grene, mm.) må ikke lægges i affaldssækken, men anbringes i Byportens container på p-pladsen. Kasserede juletræer placeres bag containerrummet på p-pladsen. Glasemballage (glasflasker og husholdningsglas) må ikke anbringes i affaldsrum eller i Byportens containerrum, men anbringes i særlige glascontainere i nærområdet, f.eks. på Hørsholm Midtpunkts parkeringsplads. Krystalglas, ler- og porcelænsvarer, spejle, keramik, elektriske pærer, planglas mv. pakkes forsvarligt ind og placeres i Byportens containerrum, på stengulvet. Glas må af hensyn til renovationspersonalet, aldrig kommes i affaldssækken. Papiraffald (kasserede aviser, blade, tryksager, kuverter, skrivepapir, indpakningspapir, pap, æsker, mm.) anbringes i Byportens container på p-pladsen eller i særlige papircontainere i nærområdet, f.eks. på Hørsholm Midtpunkts parkeringsplads. Problemaffald (olie- og kemikalieaffald, affald som kan indebære en fare for miljø og personer) afleveres til en af de særlige indsamlingsordninger som miljøbil, apotek, farvehandler, genbrugsstation, modtageplads, batteriordning eller Matas. Batterier kommes i særskilt plastpose, som hænges på affaldsstativet. Affald, af enhver art, må ikke opbevares ved boligens indgangsparti. ALTANER: Se under Reposer & Haver/Terrasser. ANTENNEANLÆG: Opsætning af udvendig antenne/parabol er ikke tilladt. ARBEJDS STØJ: Støj fra boremaskine og hammer forplanter sig til omkringliggende boliger, og brug af disse værktøjer er derfor kun tilladt: Hverdage kl Lørdage kl Søn- og helligdage kl BADEVÆRELSER: Det er ejerens pligt at vedligeholde udsugningsventilator i badeværelset og sikre at denne altid virker, da det ellers vil påvirke indeklimaet. BARNEVOGNE O. LIGN.: Barne- og klapvogne, indkøbsvogne o. lign. må ikke henstå i porte eller gård mellem kl Barne- og klapvogne anbringes i fællesrum, egen bolig eller eget kælderrum. Side 3 af 8

4 BEPLANTNINGSPLAN - BYPORTEN Løg og Liljer Alle former Vinca minor Vintergrønt Pachysandra Vinterglans Erica Lyng Cotoneaster Dammeri Dværgmispel Miscahntus Græsarter Sasa Dværgbambus Perrotia Persica Papegøjebusk Roser Alle typer (ej klatreroser) BILVASK: Vaskeplads forefindes ved Byportens containerplads. El-kontakt sidder bag skiltet. Vaskepladsen må kun benyttes til parkering i tidsrummet kl kl BORTREJSE/FERIE: Ved bortrejse, ferie eller andet fravær fra boligen i længere tid, er det praktisk (i tilfælde af utætte rør mv.) at sørge for at en nabo, bekendt eller familiemedlem har nøgler til boligen. Der er ikke nogen central-nøgle til Byportens boliger. CYKLER/KNALLERTER: Cykling på græsarealerne er ikke tilladt. Cykling og anden færden på hjul i gården skal ske under største hensyntagen til gående beboere. Kørsel på eller i motoriserede køretøjer må ikke finde sted i gården. Cykler/knallerter må ikke henstå i porte eller på fællesarealerne i tidsrummet kl kl , men skal placeres i cykelkælder eller eget kælderrum. Cykelkælder og øvrige fællesrum ryddes 2 gange årligt for efterladte/ubenyttede cykler m.m. Ejerforeningen vil i god tid underrette om datoerne for disse 2 oprydninger. Genstande, der ikke er mærket med ejerskab, vil ifm. oprydningerne uden yderligere varsel blive fjernet fra fællesrummene. ERHVERVSVIRKSOMHED: Lejlighederne må kun benyttes til boligformål. FEST: Ved afholdelse af fester, fødselsdage mv. bør man forudgående orientere berørte naboer herom. FJERNVARME: Ved brud på Vvs-installationer eller problemer med fjernvarmen (luftskruer der springer af, radiatorsprængning mm.) aftages plade over toilet. Bag pladen sidder 4 ventiler med rødt håndtag. Alle 4 ventiler lukkes. Derefter kontaktes ejendommens vicevært. Skab, reol o. lign. bør derfor ikke monteres på pladen. FLISER PÅ TERRASSER: Se Have/Terrasse under belægning. FODRING AF DYR: Fugle og andre dyr må ikke fodres i umiddelbar nærhed af boligen eller fra repos, terrasse, have. Fodring af dyr kan være til gene for naboer, og kan tiltrække rotter og andre skadedyr, og må derfor kun ske i god afstand fra boligblokkene. Se under Husdyr. FORSIKRING: Byporten har en hus- og grundejerforsikring, som bl.a. dækker vandskader på bygningen. Forsikringen dækker tillige skjulte rør. Beboernes indbo i lejligheden og kælderrum er ikke omfattet af forsikringen. Ejendommen er brandforsikret. Beboernes indbo i lejligheden og kælderrum er ikke omfattet heraf. Ejendommen er glas-/sanitetsforsikret. FREMLEJE/UDLEJNING AF EJERBOLIG: Hvis en bolig frem- eller udlejes, har udlejer pligt til at underrette Administrator og Ejerforeningen herom. Side 4 af 8

5 Udlejer har pligt til at udlevere en kopi af Byportens Husorden til lejer. Udlejer kan ikke give særskilte tilladelser, herunder tilladelser til hundehold. Ansøgning herom skal sendes til Ejerforeningens administrator. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer, på nær nytårsaften. FÆLLESAREALER: Græsplænerne er beregnet til rekreative formål og leg, der ikke er til gene for andre. Det er ikke tilladt at tænde bål på plænerne. Affald og andre effekter må ikke efterlades. Vintersport på plænerne er tilladt i perioder med sne. Ejendommens beplantning må ikke på nogen måde beskadiges. Klipning af grene er ikke tilladt. FÆLLESRUM: Alle døre til Byportens fællesarealer, herunder cykelkældre, kælderrum og vaskekælder skal holdes lukkede af hensyn til risikoen for indbrud. GRILL: Det er tilladt at grille i have, på terrasse og repos, samt på fællesarealer, under forudsætning af, at dette ikke er til gene for øvrige beboere. Undgå lugtgener, benyt kun godkendte produkter til optænding ikke petroleum o. lign. Brug af éngangsgrill på fællesarealer er ikke tilladt. HAVER/TERRASSER: Har en bolig et haveareal/terrasse udlagt til eksklusiv brug, er det beboernes pligt at sørge for, at arealet fremstår i pæn og vel vedligeholdt stand, så bebyggelsen ikke skæmmes, jf. gældende Vedtægter: - Fremtidig brolægning skal udføres med materialer der, i art og udseende, nøje svarer til de materialer, der er anvendt på ejendommens allerede befæstede fællesarealer således at et ensartet helhedsindtryk opretholdes. - Opførelse af hegn, havelåger og stakitter til omkredsning af det, til ejerlejligheden tilhørende brugsretsareal, skal udføres med materialer der, i art og udseende, nøje svarer til de materialer, der er anvendt på ejendommens allerede befæstede fællesarealer således at et ensartet helhedsindtryk opretholdes. - Ejerforeningens godkendelse skal indhentes forud for arbejdets igangsætning. - Der må ikke på de, til eksklusivt brug fastlagte arealer, opføres bygninger, pergolaer, pavilloner eller lignende af nogen art. Endvidere gælder, at der ikke må foretages jordregulering, hverken ved påfyldning eller afgravning, uden særlig tilladelse fra Ejerforeningen. Ejer/lejer skal selv sørge for snerydning. Vandskader, som følge af manglende snerydning på øvre terrasser, udbedres for ejers/lejers regning. Hæk, træer, buske og øvrig beplantning i haver må, fra jordplan, ikke overstige 1,8 m. i højden. For terrasser gælder, at beplantning i de grå kummer ikke må overstige 0,8 m., og fra jordplan 1,8 m. De anførte højder bør overholdes, i modsat fald vil klipning/beskæring ifm. eventuelle klager kunne finde sted for ejers/lejers regning. Se i øvrigt under Beplantningsplan - Byporten Hegn/Stakit/Belægning: Ansøgning om opsætning af hegn/stakit/ændring af belægning sendes til Ejerforeningen. Skriftlig godkendelse fra Ejerforeningen skal foreligge forinden ændringer udføres. En godkendelse vil indeholde vilkår for vedligeholdelse, materialer, højde, farve mm. Vedligeholdelse (maling/opretning mm.) af hegn/stakit/belægning påhviler ejer/lejer. HUSDYR: Hund: Det er kun tilladt at holde hund, hvis skriftlig tilladelse fra Ejerforeningen foreligger. Ansøgning sendes til Ejerforeningens administrator. Hunde skal til enhver tid føres i snor på Byportens arealer. Efterladenskaber overalt på Byportens arealer skal omgående fjernes af ejer/hunde- lufter. Der er opsat affaldsstativer til efterladenskaber i Portene, der vender ud mod Hørsholm Midtpunkt. Side 5 af 8

6 Kat: Det er ikke tilladt at holde kat i Byporten. Små husdyr: Fugle, hamstre, kaniner o. lign. er tilladt under forudsætning af, at de ikke er til gene for andre beboere, og ikke fodres udendørs. Anvisningerne om dyrehold skal overholdes. Gentagne klager ifm. overtrædelse kan medføre inddragelse af tilladelse til dyrehold. KNALLERT: Se under Cykler/Knallerter. KÆLDERRUM: Til hver bolig hører et kælderrum. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i kælderrum. LEG og LEGETØJ: Leg på trapper er forbudt. Støjende leg og boldspil på reposer er ikke tilladt. Ejer/lejer har pligt til at sørge for, at egne og besøgende børn ikke støjer unødigt, og at deres adfærd ikke er til gene for øvrige beboere. Fodboldspil, basketball o. lign. henvises til græsarealerne. Spil op ad og mod ejendommens facader må ikke finde sted, og der må ikke spilles efter kl. 22. Det er ikke tilladt at tegne eller male på Byportens træværk, facader eller flader. Farlig leg med bue og pil, kaste- eller skydevåben, ild m.v. er ikke tilladt på Byportens område. Alle former for legetøj skal være fjernet fra fællesarealerne i tidsrummet kl , og placeres i eget kælderrum eller bolig. MARKISER, SOLSEJL MM.: Ansøgning herom sendes til Ejerforeningen. Det er ikke tilladt at opsætte disse over hoveddøren. Se under Haver/Terrasser/Reposer. NAVNESKILTE: Brevkassen er indrettet til navneskilt. Ingen anden form for skiltning er tilladt. Skiltning må kun ske ved ejendommens foranstaltning. PARKANLÆG: Der må ikke skæres i træer eller buske. Affald må ikke efterlades, men skal anbringes i de opsatte containere. Der må under ingen omstændigheder tændes bål. Græsplænerne er beregnede til rekreative formål som solbadning og leg, der ikke er til gene for andre, og må kun benyttes til leg og boldspil i perioden 15. marts til 1. november. Opstillede telte skal nedtages inden solnedgang. I perioder med sne er vintersport tilladt på plænerne. PARKERING: Biler/motorcykler må kun parkeres på de markerede p-pladser og er forbeholdt ejendommens beboere. Campingvogne, Mobile homes, trailere, lastbiler o. lign. må ikke parkeres på Byportens p-pladser eller øvrige arealer. Overnatning på p-plads og øvrige arealer er ikke tilladt. PORTENE: Portene er brandveje. Henstilling af enhver form for genstande foran og i portene er forbudt. Overtrædelse heraf kan medføre fjernelse af køretøj for ejers regning. PYNT UDSMYKNING: Det er ikke tilladt at opsætte mærkater, plakater o. lign. udvendig på hoveddøren. Beskadigelse af hoveddøren i den forbindelse udbedres for ejer/lejers regning. Side 6 af 8

7 RADIATORER: I perioder med stærk frost er der risiko for frostsprængning, hvis radiatorerne er lukkede! Udbedring af skader, som kan relateres hertil, afholdes af ejer/lejer. Se under Bortrejse. RENHOLDELSE: For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer. Beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv. REPOSER: Af hensyn til ejendommens ydre fremtræden er Ejerforeningen berettiget til at bestemme over placering og farve på alle over brystningshøjde anbragte genstande f.eks. markiser, solsejl, afskærmning, belysning, varme-legemer m.v.. Henvendelse herom skal ske til Ejerforeningens bestyrelse. Blomsterkasser må kun anbringes indvendigt på brystningen. Det er ikke tilladt at ryste tæpper mm. eller at smide affald ud fra reposer og vinduer. Ejer/lejer har pligt til at renholde regnvandsafløbene og sørge for, at disse ikke tilstoppes. Vandskade, pga. tilstoppede afløb, udbedres for ejer/lejers regning. Ejendommen er ansvarlig for rydning af sne og is på reposer og trapper. SKADEDYR: Ved observation af rotter, mus eller andre skadedyr skal ejendommens vicevært underrettes hurtigst muligt. SKILTNING: Se under Navneskilte. TERRASSER: Se under Haver/Terrasser. TRAPPER: Leg og ophold på trapper er ikke tilladt. Se under Reposer. TÆPPEBANKNING: Bankning af tæpper må kun finde sted på hverdage kl Dette skal foregå på Byportens containerplads. Tæppebankning fra repos/terrasse/vindue er ikke tilladt. TØJVASK: Maskinvask/centrifugering af tøj i boligerne må kun finde sted mellem kl Tørring af vasketøj fra vinduer er ikke tilladt. Tørring af vasketøj på repos må ikke være synligt over brystningshøjde. Tørring af tøj på tagterrasser må ikke være synligt over brystningshøjde. Tørring af tøj i haver må ikke være synligt over blomsterkassehøjde. Se under Haver/Terrasser/Reposer. UDLEJNING: Se Fremleje/Udlejning. VAND: Vandspild skal undgås. Dryppende og utætte haner og cisterner skal repareres hurtigst muligt. VARME: Varmecentralens kapacitet garanterer en rumtemperatur på gr. C. Kan denne temperatur ikke opnås, bør ejendommens vicevært kontaktes herom. Se Fjernvarme. Side 7 af 8

8 VASKERI: Der er fællesvaskeri i kælderen ved nr. 97. Der er 3 vaskemaskiner, 1 tørretumbler og 1 strygerulle. Åbningstider: Alle dage fra kl , hvor vask og tørring skal være afsluttet. Tøjet bør straks fjernes fra maskinerne efter endt vask/tørring og vaskeriet skal efterlades i ryddet stand. Vaskeriet er lukket: Nytårsdag Langfredag 1. pinsedag og 1. juledag. Fejl på maskinerne skal omgående meddeles ejendommens vicevært. Børn under 16 år må iflg. Arbejdstilsynets bestemmelser ikke betjene maskinerne. Det er ikke tilladt at medtage husdyr i vaskeriet. Side 8 af 8

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere