riluftsliv i odense kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "riluftsliv i odense kommune"

Transkript

1 riluftsliv i odense kommune

2

3 Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Strategi og planlægning for friluftsliv...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Odense Kommune...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...12 Friluftsrådets generelle politik...13 Dette friluftsoplæg er Friluftsrådets bidrag til Odense Kommunes planlægning for friluftsliv. Vi har i Friluftsrådet formuleret følgende forslag til en vision for Odense Kommune, som vi håber, at kommunen vil anvende i planlægningen: Odense Kommune har blandt andet stort fokus på sundhed og miljø. Derfor vil Odense Kommune være førende også på området friluftspolitik og vil gennem sin friluftspolitik til enhver tid sørge for optimale vilkår for såvel det organiserede som det uorganiserede friluftsliv. Visionen opfyldes gennem et bredt samarbejde med brugerne om udviklingen af de forskellige faciliteter til friluftsliv, således at der opnås et medejerskab fra brugerne.

4 Indledning Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af Friluftsrådets vigtigste opgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativ benyttelse af landskabet at finde den største fællesnævner og medvirke til, at forvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningens behov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendige hensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, der rækker ud over særinteresser hos den enkelte. Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af mellem 1 og 8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, og denne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse. Den lokale kredsbestyrelse vil med dette friluftsoplæg gerne opfordre kommunen til at sætte fokus på friluftsliv i kommuneplanen. Oplægget kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen. I oplægget redegøres for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. Kommuneplanen skal ifølge planlovens 11 a varetage mulighederne for friluftsliv. Den skal indeholde helhedsorienterede planer for både byen og det åbne land, hvilket giver rig mulighed for at planlægge for det bynære landskab. Hvis politikerne har formuleret en samlet friluftspolitik og -strategi, kan denne inddrages i udarbejdelsen af den samlede kommuneplan. Kommuneplanens rammedel og redegørelse kan bruges til at beskrive kommunens intentioner for friluftsliv. Friluftsoplæg for Odense Kommune 2

5 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse. En af disse kredse er Fynnord, som dækker kommunerne Odense, Middelfart, Nordfyn, Nyborg og Kerteminde. Friluftsrådet Fyn-nord har lavet et friluftsoplæg for hver af de nævnte kommuner dette kommunale friluftsoplæg beskæftiger sig med Odense Kommune. Hvem er Friluftsrådet Fyn-nord? Friluftsrådets kreds Fyn-nord har en kredsbestyrelse med 7 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 medlemsvalgte suppleanter, som aktivt deltager i bestyrelsesarbejdet. Valgproceduren for kredsbestyrelsen er fastlagt af Friluftsrådet centralt. Medlemmerne af kredsbestyrelsen vælges på et årligt repræsentantskabsmøde. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode. Valgbare er personer, som er indstillet af Friluftsrådets medlemsorganisationer, og som er bosiddende i kredsens virkeområde. Kredsbestyrelsen arbejder med reference til Friluftsrådets hovedbestyrelse og i nært samarbejde med Friluftsrådets sekretariat samt kredsrepræsentantskabet, der består af de udpegede delegater fra Friluftsrådets medlemsorganisationer. I foråret 2006 blev Friluftsrådets regionale struktur (med 15 amtsbestyrelser) brudt op for at tilpasse Friluftsrådet til den nye kommunale struktur (med 23 kredsbestyrelser) her blev kreds 12 Fyn-nord skabt. Kredsbestyrelsens arbejde Kredsbestyrelsen vil fortsætte nuværende initiativer og løbende igangsætte nye aktiviteter, som har betydning for friluftslivet i vores nærområder. Kredsbestyrelsen vil desuden udtale sig i overensstemmelse med Friluftsrådets erklærede em- 3 Friluftsoplæg for Odense Kommune

6 nepolitikker og med baggrund i et etableret netværkssamarbejde med sine kredsrepræsentanter. Kredsbestyrelsen mener, at udbygning af rammerne for friluftsliv i kommunen bør tilvejebringes gennem et tæt samarbejde mellem kommunen og de etablerede interessenter inden for områderne friluftsaktivitet, natur og formidling. Friluftsrådets lokale repræsentant vil deltage aktivt i kommunens grønne råd. Vi mener, at det grønne råd har stor værdi for kommunen. Deltagerne i det grønne råd har alle berøring med friluftspolitiske initiativer og kan bidrage med konstruktive forslag. Samarbejdsformen bør være gensidig og forpligtende, således at der skabes medansvar over for beslutninger, der træffes i dette forum. Friluftsrådet Fyn-nord peger på, at der er etableret muligheder for partnerskaber og andre støtteordninger, som har relevans til ovennævnte bemærkning om gensidighed og forpligtelse. Kommunen er ligeledes omfattet af støttekroner, de såkaldte landdistriktsmidler, som kan bidrage til udviklingen af kommunens landdistrikter. Desuden kan en del af forslagene i dette friluftsoplæg med stor sandsynlighed opnå støtte via Tips- og lottomidler til friluftsliv. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter. Friluftsrådet Fyn-nord ser dette friluftsoplæg som en videreførelse af den dialog, vi har med kommunen. Friluftsrådet Fyn-nord er visionært, men vil også indgå konstruktivt omkring sikring og udbygning af eksisterende initiativer i Odense Kommune. Med venlig hilsen Kredsbestyrelsen i Kreds Fyn-nord: Søren Larsen, Kerteminde, kredsformand Erik Bukh, Middelfart, næstformand Palle Lund-Jensen, Middelfart Esben Eilert Andersen, Nyborg Svend Conrad, Odense Frank Jensen, Odense Birgitte Hammeleff, Nordfyn Jørgen Lundrup, Odense Kell Grønborg, Odense Friluftsoplæg for Odense Kommune 4

7 Strategi og planlægning for friluftsliv Friluftsrådets kreds 12 Fyn-nord deltager gerne i debatten om udviklingen af friluftslivet i Odense Kommune. Vi mener, at udviklingen af et sundt og bæredygtigt friluftsliv er en proces i stadig udvikling, hvor der hele tiden opstår nye muligheder og behov, som kræver en betydelig indsats på planlægningsområdet. En fornuftig udvikling stiller store udfordringer og krav til en strategi og planlægning, som kan tilgodese de mange brugere uden at komme i konflikt med andre brugerinteresser. Derfor mener vi, at Odense Kommune bør udarbejde en strategi, der kan sikre udviklingen af friluftslivet i kommunen. En friluftsstrategi kunne blandt andet indeholde følgende emner til indsatsområder: udbygning af eksisterende stisystemer opfølgning på manglende skovrejsning opfølgning på opkøb af arealerne i Tarup-Davinde-området videreudvikling af aktiviteter i Tarup-Davinde-området videreudvikling af Stige Ø-projektet Odense Å tilbage i det slyngede forløb videreudvikling af Odense Havn og kanalen videreudvikling af projekt Odense grøn by plads til idrætsfaciliteter i bynære områder skabe muligheder for fiskeri og jagt i offentlige områder friluftsliv, idrætter i det åbne land 5 Friluftsoplæg for Odense Kommune

8 I tilknytning til de nævnte indsatsområder har Friluftsrådet en række mærkesager: at sikre bevarelse af eksisterende friluftsarealer at arealer med anden anvendelse udformes, så de også lejlighedsvis kan anvendes til friluftsformål at skabe bedre adgangsforhold til naturen at gøre rammerne for friluftslivet attraktive, tilgængelige og fulde af oplevelsesmuligheder Friluftsoplæg for Odense Kommune 6

9 Forslag til fremme af friluftslivet i Odense Kommune I det forrige kapitel omtalte vi en række indsatsområder for et sundt og aktivt friluftsliv i Odense Kommune. Disse indsatsområder vil vi uddybe på de følgende sider. Udbygning af eksisterende stisystemer En stadig gennemgang af stisystemerne skal sikre mulighederne for en mere alsidig benyttelse af stisystemet til glæde for både gående, cyklende og ridende brugere. I områder, hvor brugen er meget intensiv, ville det være praktisk at separere stiforløbet for de enkelte brugergrupper, således at eksempelvis den cyklende eller ridende bruger ikke generer den gående bruger. Der bør ligeledes indrettes specielle stisystemer til brug for mountainbikere, der gerne vil have et mere kuperet terræn at færdes i. Endvidere bør stierne (markvejene) i det åbne land sikres, så de ikke sløjfes, uden at der sker oprettelse af eventuelle erstatningsstier. Der bør være mulighed for en mere alsidig benyttelse af kommunens stisystem til glæde for både gående, cyklende og ridende brugere. 7 Friluftsoplæg for Odense Kommune

10 I forbindelse med stierne bør der etableres picnicpladser og andre former for rastepladser, ligesom der med fordel visse steder også kunne etableres toiletfaciliteter. Helt konkret kan vi støtte Stjernegruppen s forslag til menneske- og faunapassage i forbindelse med kanalforbindelsen. Endvidere kunne vi foreslå en forlængelse af Langesøstien fra Rugårdsvej via det gamle havnespor til Odense Havn og videre til Stige Ø til glæde og gavn for de såkaldt bløde trafikanter. Skovrejsning Der bør sættes fokus på skovrejsningen overalt på Fyn. Det gælder ikke mindst i Odense Kommune, hvor plantningen af ny skov i de senere år er blevet et forsømt område. Der er lavet gode tiltag i Kirkendrup og Tusindårsskoven, mens den planlagte storstilede skovrejsning i den vestlige del af kommunen er blevet forsømt. I øvrigt hænger planlægningen af nye stisystemer meget sammen med øget skovrejsning. Det er vigtigt, at eksisterende vandhuller og vandløb samtidig renses og sikres til glæde og gavn for en mere righoldig flora og fauna i områderne. Gammelsø er et område, hvor en skovrejsning kunne forbinde Åløkkeskoven og Næsbyhoved Skov (store dele af området er en tidligere losseplads på gamle tørveskærsarealer). Tarup-Davinde-området Ved videreudviklingen af dette unikke område skal det sikres, at der gives flere muligheder for fysiske aktiviteter i dette meget store område, så det ikke ender blot som et område til fordybelse og som et område med mange eksklusive beboelser i naturskønne omgivelser. Der savnes en overordnet stillingtagen og en klar strategi for området, således at de organisationer (foreninger), som blandt andet repræsenterer idrætter, der udøves i det åbne land, kunne blive klar over, hvilke muligheder området byder på. Det er vanskeligt at konkretisere ønsker til områdets anvendelse, fordi signalerne hidtil har været meget uklare. Stige Ø-projektet Den oprindelige Stige Ø var af beskeden størrelse, men beslutningen om at etablere losseplads i området skabte en stor kunstig ø (dannet ved hjælp af storbyens affald). Æraen som losseplads er nu slut, og lossepladsen er inde i en afsluttende afdækningsfase, hvor der bredes muldjord ud over affaldsbjerget, der sine steder er cirka 30 meter højt. Den nordlige del af Stige Ø er fredet, men på det kunstigt skabte område har Odense by nu en enestående mulighed for i dette meget bynære område at skabe et attraktivt område for byens friluftsliv. Lokalplanforslaget var i høring i sommeren Friluftsoplæg for Odense Kommune 8

11 Der har fra borgerne og de interesserede organisationers side været stor interesse for Stige Øs fremtidige anvendelsesmuligheder. Høringsfasen er naturligvis overstået, når nærværende forslag til emner for Odense Kommunes friluftspolitik kommer til kommunens kendskab. Vi vil derfor ikke her gentage de mange ønsker til områdets fremtidige anvendelse, men blot håbe, at de mange gode intentioner bliver fulgt. Selve udbygningen af området til glæde for friluftslivet skal nu så småt sættes i gang, og vi vil fra Friluftsrådet gerne udtale vores støtte til de mange gode idéer, der er fremkommet til områdets fremtidige anvendelse. Flere af os har haft den fornøjelse at være med i idéfasen. I denne idéfase har mulighederne for etablering af et søsportcenter i forbindelse med Stige Ø også været drøftet. Vi ser dette initiativ som en fremtidsmulighed, der ikke i nær fremtid kan realiseres, men vi vover alligevel at tage den med som en fremtidsvision. Den igangværende undersøgelse om forlægning af Odense Å, i forbindelse med Fynsværkets kølevandsproblematik, kunne måske vise sig at være et incitament til igen at diskutere ovenstående projekt. Odense Å med bifloder Odense Å er blandt andet kendt for det storstilede projekt for udsætning af ørreder, der fandt sted i en meget tidlig fase af den bevidste oprensning af vores vandløb. Dernæst er den vandrige å også blevet benyttet til sejlads i den bynære del af åen. I de senere år er sejladstilladelsen for mindre både (kajak, kano og robåde) blevet stærkt udvidet. Helt konkret er en forbedring af adgangsforholdene til åløbet fra Ejby Mølle og frem til Åsum-broen et ønske fra lystfiskerne, idet åbredderne er meget svært tilgængelige på denne strækning. En placering af en handicapfiskeplads i det døde sving før Stige Ø kunne skabe en lettilgængelig og attraktiv handicapfiskeplads. En handicapfiskeplads kan etableres af en stensætning og opfyldning af det bagvedliggende areal. Også en forbedring af vandmiljøet kunne være aktuel ved udlægning af sten i åløbet for at skabe mere strøm og skjulesteder for fiskene. Dette tiltag ville være et stort aktiv for den stadig stigende fisketurisme. Placering af en handicapvenlig fiskeplads i det døde sving før Stige Ø kan skabe en lettilgængelig og meget attraktiv friluftsmulighed for handicappede. 9 Friluftsoplæg for Odense Kommune

12 Det længe diskuterede ønske om at føre åen tilbage til det gamle, snoede forløb ser nu ud til at ville blive realiseret. Det hænger sammen med ønsket om at løse nogle af landbrugets forureningsproblemer ved at skabe større arealer med såkaldt våde enge. En tilbageførsel af åen til det oprindelige, snoede forløb vil betyde, at åen bliver dybere og dermed måske mere velegnet til sejlads. Der er imidlertid, som allerede nævnt, knyttet stor interesse til åen som fiskevand. Lad os håbe, at de forskellige interessenter formår at skabe en fælles bæredygtig løsning på problemerne. Bifloderne Ryds Å og Stavids Å er ikke så vandrige; dog må de, der er eksperter på dette område, afgøre, om åerne kan være egnede til sejlads. De store vådområder, der omgiver åerne, er derimod velegnede til rekreative områder, og stisystemerne i området er udmærkede og bør yderligere udbygges. Odense Havn og kanalen Sejladsen med fragtskibe på Odense Havn er stort set ophørt efter opførelsen af Lindø-Terminalen. Hermed er ønsket om en anden benyttelse af havnearealerne (nemlig til liberalt erhverv og kultur- og boligformål) blevet det nye tema. De umatrikulerede havnearealer er besværlige og dyre at byggemodne med det til følge, at byggeri på sådanne arealer naturligvis er dyrt. Derfor ønsker de potentielle investorer en høj bebyggelsesprocent på arealerne. Det bør dog ikke hindre, at frie rum og grønne områder tænkes ind ved planlægningen. De store vandarealer gør det ikke alene. Konkret kunne en yderligere skovrejsning være et ønske. Skovrejsningen kunne for eksempel finde sted i tilknytning til de allerede eksisterende skove, Åløkkeskoven og Næsbyhoved Skov på de grønne Gammelsø-arealer, idet disse arealer ikke er særlig velegnede til byggeri. Det helt store problem omkring udbygningen af havnearealerne er dog oprensningen af de meget forurenede havnebassiner. Måske kunne en omlægning af et af de mindre åløb (Stavids Å) være en del af løsningen for at sikre en vandudskiftning i havnebassinerne. Den projekterede forbindelse over kanalen er en nødvendighed for at løse infrastrukturelle problemer i og omkring Odense. Forbindelsen bør gennemføres på den mest skånsomme måde for naturen og bør blandt andet indeholde en forbindelse for gående trafik såvel som for motoriserede køretøjer. Videreudvikling af Odense grøn by Odense er kendt som en grøn by, og dette image bør virkelig holdes ved lige. Med åens forløb gennem byen og de mange mindre skove og grønne parkarealer har byens borgere kort afstand til friluftsarealerne. Men de grønne arealer bør til Friluftsoplæg for Odense Kommune 10

13 stadighed udbygges ved nyudstykninger, og der bør også indtænkes legepladser og udendørs idrætspladser, som er helt vitale for udviklingen i nærområderne. I denne forbindelse er det også vigtigt at sikre en ren bykerne, til glæde for byens borgere og de mange turister, som gæster Odense. Ligeledes glæder byens borgere sig over de mange skulpturer på byens pladser og anlæg. Odense Kommunes initiativer om bilfri bymidte, shuttle-busser eller sporvogne kan vi derfor kun hilse velkommen. Med Stige Ø får byen nu yderligere et guldrandet aktiv for friluftsaktiviteter meget tæt på byen. En stiforbindelse videreført fra Åsum til Stige Ø langs åløbet vil skabe et smukt stiforløb til Stige Ø. Mulighederne for fiskeri og jagt bør ikke glemmes. De kan gøres til genstand for årligt tilbagevendende traditioner, og jagt kan have en regulerende effekt på de mange dyrearter, som efterhånden tilpasser sig bylivet. Friluftsliv og idrætter i det åbne land Vi har valgt at give dette emne et selvstændigt afsnit vel vidende, at vi her beskæftiger os med aktivitetsmuligheder, som er vanskelige at indpasse i det moderne samfund, hvor tolerancen er lav over for støjende aktiviteter. Vi har med tilfredshed noteret os, at Odense Kommune undersøger mulighederne for en genåbning af motocrossbane i Højbjerg. Men også andre aktiviteter både inden for automobilsporten og motorcykelsporten mangler faciliteter. Det er svært for os at pege på egnede områder, hvor disse aktiviteter kan placeres, idet en placering kræver meget omfattende undersøgelser af miljøpåvirkninger. En placering tæt på Odense by skal ske i en dialog mellem myndigheder, befolkning og brugere. Flyvesporten og skydesporten, herunder også jægerne, er omfattet af samme problematik. Andre idrætsgrene, som orienteringsløb, mountainbiking, visse grene af ridesporten med flere, er også afhængige af mulighederne for adgangen til det åbne land. En god dialog med lodsejerne og statsskovdistrikterne er her en nødvendighed, men absolut også en løsningsmodel, som giver gode muligheder. Det er vigtigt at finde egnede områder til automobilsporten og motorcykelsporten. 11 Friluftsoplæg for Odense Kommune

14 Friluftsliv i Region Syddanmark Regionen strækker sig fra Vadehavet til Det Sydfynske Øhav. Regionens natur har et stort vækstpotentiale for friluftsliv, som kan anvendes til fremme af oplevelser, naturturisme og sundhed, så regionen bliver et attraktivt sted at bosætte sig og/eller holde ferie. Visionen er: at der kan skabes nationalparker i regionens område at man skal kunne bevæge sig til fods, på cykel eller til hest en hel dag i naturen i regionen uden at komme i konflikt med den motoriserede færdsel Følgende indsats skal medvirke til at realisere visionerne: Sammenhængende stinet for gående, cyklende og ridende, både lokalt og regionalt. Stinettet skal indeholde sikker passage af trafikårer, organiserede parkeringsmuligheder, et handicapvenligt stisystem, en kombination af stier og vandveje gerne på tværs af landegrænsen flere primitive opholds- og overnatningspladser og etablering af stisløjfer omkring alle bysamfund. Øget og lige adgang til naturen, herunder adgang til private arealer i det åbne land. Der kan blandt andet stilles krav om, at naturplaner indeholder afsnit om adgangsforhold. Krav om stop for nedlæggelse af eksisterende mark- og skovveje samt stier til kysten. Krav om offentlige opkøb/leje af naturområder. Større viden om eventuelle restriktioner for færdsel og ophold på særlige områder og i særlige yngle- eller vækstperioder. Friluftsoplæg for Odense Kommune 12

15 Friluftsrådets generelle politik FRILUFTSLIV GIVER LIVSKVALITET Friluftsliv giver livskvalitet. Når friluftsliv integreres i de relevante kommunale forvaltningsområder, som sundhed, børn og unge, skole, ældre, kultur og fritid samt natur og miljø, opnås en lang række synergieffekter. Bedre muligheder for friluftsliv i en oplevelsesrig og tilgængelig natur skaber større naturforståelse, øger sundheden, forebygger livsstilsrelaterede sygdomme blandt borgerne og gør samtidig kommunen attraktiv. Friluftsrådet opfordrer kommunerne til at inddrage organisationerne og borgerne i den kommunale opgaveløsning. Alle kommuner skal lave en strategi, hvor der tages aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati og formuleres visioner og spilleregler. Friluftsrådets lokale kredsbestyrelser er klar til at deltage aktivt i kommunernes fremtidige arbejde med de områder, der vedrører friluftsliv og natur. Det kan foregå gennem de grønne råd og grønne partnerskabsprojekter eller andre fora. >> friluftsraadet.dk/354 (Det Friluftspolitiske Handlingsprogram) >> friluftsraadet.dk/553 (friluftsliv i kommunerne) >> groennepartnerskaber.dk Formidlingen af kommunens natur, kultur og friluftsliv er vigtig. Den vil gøre borgere og turister opmærksomme på kommunens tilbud, få flere mennesker ud at dyrke friluftsliv og skabe større naturforståelse. Formidlingen kan eksempelvis foregå gennem naturvejledning, naturskoler, udeundervisning, friluftsfaciliteter eller friluftskort. >> friluftskortet.dk >> friluftsraadet.dk/493 (formidling) >> groentflag.dk >> natur-vejleder.dk 13 Friluftsoplæg for Odense Kommune

16 >> skoveniskolen.dk Turismen er vigtig for mange danske kommuner. Det er den også for Friluftsrådet, som ikke mindst arbejder for at fremme bæredygtig turisme. Friluftsrådet ser en betydelig synergi imellem friluftslivets tilbud til kommunens borgere og turister. Tiltag, der kommer såvel borgere som turister til gode, kan for eksempel være nationalparker, cykel- og vandreruter, lejrpladser, udlejning af kanoer og kajakker eller formidlingen af natur- og friluftstilbud. >> friluftsraadet.dk/471 (Friluftsrådet og turisme) >> friluftsraadet.dk/1361 (download Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! ) FRILUFTSLIV I BYEN Mere og bedre friluftsliv i byens grønne og blå områder er afgørende for borgernes livskvalitet og sundhed, og byernes indretning har stor betydning for friluftslivets muligheder. Mulighederne kan forbedres gennem etablering af nye grønne områder, forbedring af natur og oplevelser samt etablering af flere friluftsfaciliteter. 85 procent af befolkningen bor i byerne, og derfor har det stor betydning, at der er attraktive opholdssteder og arealer, som er tilgængelige, og som giver gode muligheder for varierede oplevelser. Det samme gælder kommunens infrastruktur af stier, som giver borgerne mulighed for at færdes via sammenhængende stisystemer mellem hjem, arbejde, institutioner og indkøb. Attraktive grønne og blå områder er nødvendige for god udøvelse af friluftsliv. På landsplan har vi fået flere grønne områder i byernes randzoner, men alt for mange grønne områder inde i byen forsvinder eller bliver mindre, og mange har stadig et naturindhold, som kan forbedres. Ofte er adgangen til byens blå områder det vil sige søer, åer, kyststrækninger, havneområder og kanaler for ringe, og faciliteterne kan forbedres. >> byensfriluftsliv.dk >> friluftsraadet.dk/671 (grønne byrum) >> friluftsraadet.dk/1375 (Odense Deklarationen) FRILUFTSLIV I DET ÅBNE LAND Kyster Danmarks cirka kilometer kyststrækning er et vigtigt grundlag for friluftsliv med et stort udviklingspotentiale, og kystfriluftsliv står højt på Friluftsrådets dagsorden. Det er fortsat vigtigt at fastholde og arbejde for god adgang til og langs Friluftsoplæg for Odense Kommune 14

17 kysten blandt andet ad markveje, stier og fællesveje samt at fjerne ulovlig skiltning. >> friluftsraadet.dk/1106/7234 (kystfriluftsliv) Landbrugsområder Landbrugslandet er en del af danskernes landskabsopfattelse, og det er afgørende, at befolkningen kan færdes i produktionslandskabet. Friluftsrådet mener, at der uden skade for naturen, miljøet og produktionen kan åbnes for yderligere færdsel i det åbne land, for eksempel langs visse hegn og markskel, i randen af de dyrkede jorder, på braklagte jorder og på de dyrkningsfrie bræmmer. >> spor.dk >> dn.dk (Dansk Naturfredningsforening) >> >> landdistriktsprogrammet.dk Skove Skovene er af største betydning for friluftslivet. Det anslås, at hver dansker i gennemsnit besøger skovene 11 gange årligt. Derfor er det vigtigt fortsat at arbejde for bedre faciliteter i skovene samt bedre muligheder for at færdes og opholde sig i de private skove. Cirka en ottendedel af Danmark er dækket af skov, hvoraf cirka 25 procent er offentligt ejet. Der er behov for yderligere skovrejsning, som kan skabe bedre vilkår for friluftslivet og bidrage til opfyldelsen af den af Folketinget vedtagne politiske målsætning om at øge det danske skovareal. Kommunal skovrejsning kan benyttes til at give borgerne bedre friluftsmuligheder og gavne naturen. Bynær skov kan tilmed gøre kommunen attraktiv for tilflyttende borgere og virksomheder og kan medvirke til at beskytte grundvandet. Bynær skovrejsning er et oplagt element i det lokale arbejde med fastlæggelse af en kommunal friluftspolitik, og skovrejsningen kan udgøre en markant del af kommuneplanerne. Ved planlægningen af al ny skov er det en god idé at overveje, hvilke oplevelser den nye skov skal indeholde. Friluftsrådet opfordrer til at inddrage de lokale brugere allerede tidligt i planlægningsfasen. >> friluftsraadet.dk/499 (skovrejsning) Råstofgrave Tidligere graveområder byder på spændende muligheder for naturoplevelser og naturformidling. I mange tilfælde vil tidligere råstofgrave også kunne rumme eks- 15 Friluftsoplæg for Odense Kommune

18 pressive aktiviteter som motocross, skydebaner eller terrænkørsel, da forholdene ofte giver en god støjafskærmning. >> friluftsraadet.dk/1826 (friluftsliv i råstofgrave) Søer og vandløb Friluftsrådet opfordrer til at forbedre mulighederne for sejlads på søer og vandløb. Roere, lystfiskere, surfere, fuglekiggere og mange andre har glæde af de danske søer og vandløb, og naturoplevelsen er fællesnævner for aktiviteterne. En fornuftig kommunal planlægning af den rekreative anvendelse af vandløb og søer kan medvirke til at mindske eller forhindre konflikter mellem de forskellige friluftsaktiviteter, lodsejerinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Oprettelse af brugerråd for vandløb og søer kan bidrage til at forebygge eventuelle konflikter. >> skovognatur.dk >> friluftsraadet.dk/495 (adgangs- og færdselsforhold) Friluftsliv i de bynære landskaber Overgangen mellem land og by, de bynære landskaber, udgør en vigtig ramme for friluftsliv. Derfor er adgangen til de bynære landbrugsområder, skove og natur- og kulturmiljøområder vigtig at forbedre. Adgangen mellem by og land forhindres eller besværliggøres ofte af store veje, jernbaner, boligområder eller andre barrierer. Friluftsrådet anbefaler, at der tages højde herfor allerede ved planlægningen af nye byområder og infrastrukturanlæg, og at der arbejdes for at forbedre adgangen på tværs af eksisterende barrierer. Muligheden for at færdes mellem byen, boligen og arbejdspladsen og det åbne land kan optimeres eller forbedres ved anlæggelse af flere gang- og cykelstier mellem by og land. Ved en fremtidig byudvikling bør infrastruktur og grønne kiler fra de bynære naturområder ind i byen inddrages. Tekst: Friluftsrådet samt kredsbestyrelsen for Friluftsrådet Fyn-nord. Støttet af Tips- og lottomidler til friluftslivet. Trykt: 100 eks. marts 2008 Findes i elektronisk form på Friluftsoplæg for Odense Kommune 16

19

20 Friluftsrådets sekretariat Scandiagade København SV Tlf Friluftsrådets kreds Fyn-nord Søren Larsen Lykkedamsvej Kerteminde

riluftsliv i nordfyns kommune

riluftsliv i nordfyns kommune riluftsliv i nordfyns kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...10

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i kerteminde kommune

riluftsliv i kerteminde kommune riluftsliv i kerteminde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...10 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

riluftsliv i haderslev kommune

riluftsliv i haderslev kommune riluftsliv i haderslev kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Haderslev Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i hørsholm kommune

riluftsliv i hørsholm kommune riluftsliv i hørsholm kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Hørsholm Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...11

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

riluftsliv i århus kommune

riluftsliv i århus kommune riluftsliv i århus kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Århus Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Århus Kommune...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i thisted kommune

riluftsliv i thisted kommune riluftsliv i thisted kommune Billederne her og på indersiden af bagsiden er fra aktiviteter med unge rundt om og på Limfjorden (Projekt Friluftsruten 2005-2007). Tilsvarende kan arrangeres gennem Grejbank

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

riluftsliv i lolland kommune

riluftsliv i lolland kommune riluftsliv i lolland kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådets Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Lolland Kommune...4 Friluftsliv i Lolland Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet

Læs mere

riluftsliv i slagelse kommune

riluftsliv i slagelse kommune riluftsliv i slagelse kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Slagelse Kommune...3 Forslag til friluftslivet i Slagelse Kommune...4 Friluftsrådet Sydvestsjælland...20 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i glostrup kommune

riluftsliv i glostrup kommune riluftsliv i glostrup kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn Vest...3 Vision for friluftsliv i Glostrup Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i struer kommune

riluftsliv i struer kommune riluftsliv i struer kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Struer Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Struer...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i middelfart kommune

riluftsliv i middelfart kommune riluftsliv i middelfart kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Middelfart Kommune...5 Perspektiver for friluftslivet...7 Konkrete initiativer...13

Læs mere

riluftsliv i nyborg kommune

riluftsliv i nyborg kommune riluftsliv i nyborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Nyborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Nyborg Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

riluftsliv i esbjerg kommune

riluftsliv i esbjerg kommune riluftsliv i esbjerg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Esbjerg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Esbjerg Kommune...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i samsø kommune

riluftsliv i samsø kommune riluftsliv i samsø kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...4 Vision for friluftsliv på Samsø...5 Forslag til fremme af friluftsliv på Samsø...6 Friluftsliv i Region Midtjylland...12

Læs mere

riluftsliv i odder kommune

riluftsliv i odder kommune riluftsliv i odder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Odder Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...5 Friluftsliv i Region Midtjylland...11

Læs mere

riluftsliv i frederiksberg kommune

riluftsliv i frederiksberg kommune riluftsliv i frederiksberg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds København...3 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederiksberg Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune Kortbilag KORT 1 Lønborg Hede med markering af de tydelige spor og dybe hulveje fra den vestjyske oksevej. Op til heden ligger den gamle frugtplantage på Brosbølgård.

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i bornholms regionskommune

riluftsliv i bornholms regionskommune riluftsliv i bornholms regionskommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådet Kreds Bornholm...3 Vision for friluftsliv på Bornholm...4 Forslag til fremme af friluftslivet på Bornholm...5 Friluftsrådets

Læs mere

riluftsliv i sorø kommune

riluftsliv i sorø kommune riluftsliv i sorø kommune Friluftsrådet i Sydvestsjælland Landskabet fra Storebælts varierede kyster i vest, over skove og bakker omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne, til Præstø Fjord i øst, Åmosen

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

riluftsliv i tønder kommune

riluftsliv i tønder kommune riluftsliv i tønder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Tønder Kommune...5 Forslag og ønsker til fremme af friluftsliv i Tønder Kommune...7

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

riluftsliv i vordingborg kommune

riluftsliv i vordingborg kommune riluftsliv i vordingborg kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådet Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Vordingborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

riluftsliv i rebild kommune

riluftsliv i rebild kommune riluftsliv i rebild kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Rebild Kommune...9

Læs mere

riluftsliv i vesthimmerlands kommune

riluftsliv i vesthimmerlands kommune riluftsliv i vesthimmerlands kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Vesthimmerlands

Læs mere

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet Foto: Søren Svendsen 1 En dansk friluftslov? I 1930 vil Thorvald Stauning give danskerne natur og friluftsoplevelser. Danmarks første

Læs mere

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner riluftsliv i tårnby og dragør kommuner Billederne viser med start øverst til venstre: En bypark, foto: Allan Meyer. Kastrup Strandpark, foto: Tårnby Kommune, pressefoto. Kalvebod Fælled, foto: Allan Me

Læs mere

riluftsliv i ikast-brande kommune

riluftsliv i ikast-brande kommune riluftsliv i ikast-brande kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Midtvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Ikast-Brande Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

riluftsliv i silkeborg kommune

riluftsliv i silkeborg kommune riluftsliv i silkeborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet...3 Visioner for friluftsliv i Silkeborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Silkeborg Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i lemvig kommune

riluftsliv i lemvig kommune riluftsliv i lemvig kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Lemvig Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Lemvig...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet.

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet. Til repræsentationen i Regionsudvalg Hovedstaden Regionsudvalg Hovedstaden Regionsformand Poul Erik Pedersen Hallandsvej 75 3140 Ålsgårde Tlf. 4970 9902 Mobil 2033 3412 E-post: poul.erik@pedersen.mail.dk

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

riluftsliv i aabenraa kommune

riluftsliv i aabenraa kommune riluftsliv i aabenraa kommune Indhold Indledning... 2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst... 3 Vision for friluftsliv i kommunen... 5 Forslag til fremme af friluftsliv i Aabenraa Kommune... 7 Friluftsliv

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

riluftsliv i gribskov kommune

riluftsliv i gribskov kommune riluftsliv i gribskov kommune Indhold Indledning...2 Vision for friluftsliv i Gribskov Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...12 Friluftsliv

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Beretning for 2014-2015

Beretning for 2014-2015 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Græssende krondyr Kredsbestyrelsens Beretning for 2014-2015 Marts 2015 Indledning. I friluftsåret 2014-2015 har arbejdet med kredsbestyrelsen friluftsprojekter været

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer FRILUFTSRÅDET 2007 Indhold Indhold Forord........................................3

Læs mere

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale

Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Indsatsområdets navn: SEJLERTURISME: Billigt og nemt tilgængeligt materiale Kort/billede Beskrivelse af forslaget - hvad går det ud på? Hvad er formålet med indsatsen? Hvornår kan forslaget realiseres?

Læs mere

riluftsliv i mariager kommune

riluftsliv i mariager kommune riluftsliv i mariager kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Mariagerfjord

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1 Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv Dias 1 Program Tidspunkt Kl. 16:00 16:05 Aktivitet Introduktion til eftermiddagens formål og program Kl. 16.05

Læs mere

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb

Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Stier set med lodsejernes øjne 2: Færdsel langs vandløb Frank Søndergaard Jensen Planlægning af nye stier fakta, myter og muligheder Frederiksberg 6. september 2012 Baggrund Hvorfor interessere sig for

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø

Indstilling. Plan for sejlads og fiskeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø. Den 8. maj 2008. Natur og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten nik og Miljø Den 8. maj 2008 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet kan via vandløbsloven fastsætte nærmere bestemmelser om sejlads på

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Arkitekternes Hus Strandgade 27A DK-1401 København K +45 3085 9000 aa@aa-dk.dk www.arkitektforeningen.dk CVR 62 57 23 10 Høringssvar

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Bilag Klima, natur og miljøpolitikken bygger på følgende visioner fra Vision 2017 og Vision 2021: I Randers Kommune følger vi klimaplanen frem mod 2030 (75 procent

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Hvad er friluftsliv? 2. Samarbejde på tværs af forvaltninger 3. Kombinationen af friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll IDA Miljø seminar 14. april 2015 Sammenhænge mellem VVM og Naturplan Danmark Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll 1 COWI

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013

Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Beretning generalforsamling Ribe Bykernes Beboerforening 2013 Året 2013 har for en stor dels vedkommende stået i Ølskurets tegn, både internt i foreningen, men måske mest i medierne. Specielt har det netop

Læs mere

riluftsliv i aalborg kommune

riluftsliv i aalborg kommune riluftsliv i aalborg kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Aalborg Kommune...8

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i skive kommune

riluftsliv i skive kommune riluftsliv i skive kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Skive Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER ER EN GOD INVESTERING Undersøgelser viser, at antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter i en kommune er afgørende for

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere