Molekyler & Mere Godt Kemi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Molekyler & Mere Godt Kemi"

Transkript

1 Molekyler & Mere Godt Kemi Elektronparbindinger Molekylgeometri Elektronegativitet Ethanol Buchminster Fulleren Carbondioid Asbest influenza vaccine Diamant Indhold. 1. Molekyler og Kovalente Bindinger Men hvordan ser de så ud - disse molekyler? vad er det nu lige som får elektronerne til at gøre sådan? vad kan man bruge så elektronegativitet til? Molekylformler og navne

2 1. Molekyler og Kovalente Bindinger. Elektronprikformler. Inden vi begynder på molekyler og bindinger indfører vi en ny skrivemåde elektronprikformlen. Da det kun er elektronerne i de yderste skaller der deltager i dannelse af kemiske bindinger, er det ofte kun dem der angives i forbindelse med atomsymbolet angivet ved et antal prikker rundt om symbolet, svarende til antallet af elektroner i den yderste skal: Der indgår altid 2 elektroner i en kemisk binding og elektronprikformler er en praktisk måde at holde rede på antallet af elektroner som kan deltage i bindinger. Elektronprikformler angiver grundstof og antal elektroner i yderste skal og kan bruges til at illustrere og forudsige bindingsforhold især i molekyler. vad er et molekyle? Definition - Molekyle: Den mindste del af en molekylforbindelse består af atomer i det antal der svarer til forbindelsens formel. Atomerne i et molekyler er forbundet med kovalente bindinger. Definition - Kovalent binding: Kaldes også elektronparbinding, og dannes ved at atomerne i et molekyle deler et eller flere elektronpar - dvs., der går 2 elektroner til en binding. Det er i modsætning til salte som består af ioner som er forbundet med hinanden med ionbindinger - det vil sige at det er ionernes modsatte ladninger som tiltrækker hinanden og danner bindingerne. Et salt danner en krystal og man kan ikke kan man ikke skelne mellem ionpar som danner en formelenhed fordi hver ion er omgivet af flere ioner med modsat ladning (koordinationstal). Alle molekyler er elektrisk neutrale, og er bundet sammen af kovalente bindinger som dannes ved at atomerne i et molekyle deler elektroner, og i de fleste tilfælde på en sådan måde at oktetreglen er opfyldt. F.eks. er hydrogenmolekylet dannet af to -atomer ved at de deler en elektron fra hvert atom: Da der kun kan være 2 elektroner i den inderste skal, er oktetreglen opfyldt. Med elektronprikformler skrives reaktionen: + To elektroner udgør en binding som symboliseres med en streg: 2 2

3 ydrogenchlorid - Cl (saltsyre) består af et -atom med 1 elektron i den yderste skal, og et Cl-atom med 7 elektroner i den yderste skal: 2 + Cl 2 => 2 + 2Cl => 2Cl -atomerne får hver 2 elektroner i den yderste skal og Cl-atomerne får hver 8 elektroner i den yderste skal ved deling af elektronerne: + Cl Cl Cl Cl Enkeltbinding Vand - 2 O, består af 2 -atomer og et O-atom. O-atomerne har 6 elektroner i den yderste skal og kan derfor reagere med 2 -atomer med hver en elektron i den yderste skal: O 2 => 2 2 O Ligesom i de to foregående eksempler opnår både og O at få hhv. 2 og 8 elektroner i den yderste skal, og opfylder dermed oktetreglen. Det fremgår desuden af figuren hvorfor de to -atomer er bundet til O-atomet i denne rækkefølge -O- og ikke f.eks. i denne rækkefølge --O (prøv selv at lave elektronskallerne for denne konfiguration. vor mange elektroner får hvert atom i den yderste skal). Med elektronprikformler og stregformler kan reaktionen illustreres som vist i det følgende. O O O O -atomerne har 1 elektron hver i yderste skal. O-atomet har 6 elektroner i yderste skal, heraf kan 2 danne bindinger mens resten udgør 2 enlige elektronpar som normalt ikke danner bindinger med Der skal 2 elektroner til en binding og det illustreres som regel med en streg mellem atomerne, eller ved at skrive formlen som: 3

4 andre atomer. Ved at dele elektroner kan O få 8 elektroner i yderste skal, og kan få 2 elektroner i yderste skal. 2 O En streg = 2 elektroner kaldes en enkeltbinding. På samme måde kan man vise at de to N-atomer i N 2 må være bundet sammen med 6 elektroner i tre par, svarende til tre enkeltbinding de kaldes overraskende nok en trippelbinding! N N N N N N Nitrogen har 5 elektroner i yderste skal og 2 elektroner udgør et inaktivt ensomt elektronpar. De tre tilbageværende elektroner på hvert N-atom kan danne bindinger med hinanden. N N ver binding indeholder 2 elektroner og der kan derfor dannes 3 bindinger mellem de to N- atomer. Bindingen kaldes derfor en trippel binding. Formlen skrives normalt: N 2 O??? Prøv selv vor mange elektroner i yderste skal? vor mange enlige elektronpar? vor mange elektroner til bindinger? Opskriv elektronprikformlen og stregformlen for O 2??? Opskriv et forslag til en elektronprikformel for CO Men hvordan ser de så ud - disse molekyler? Alle molekyler er altså elektrisk neutrale, men indenfor hvert molekyle kan der være forskydninger af elektronskyerne. Der kan være en tendens til at elektronerne hober sig op omkring ét atom, og trækker sig væk fra andre atomer. vis det er tilfældet, er molekylet ganske vist stadig elektrisk neutralt, men kan have en negativ og en positiv ende - man siger så at der er sket end ladningsforskydning og at molekylet er polært. vis der ikke er en ladningsforskydning, siges molekylet at være upolært. Der er to årsager til at et molekyle kan være polært: 1. Bindingernes polaritet - dvs., forskydning af ladningen mod et atom og væk fra det andet atom i en kemisk binding. 2. Molekylets geometri. Det er klart at der nødvendigvis må være end ladningsforskydning for at et molekyle kan være polært. Det er måske mindre indlysende at molekylet også skal opfylde nogle geometriske krav - vi ser på nogle eksempler. Ladningsfordeling i et asymmetrisk molekyle - 2 O. Vandmolekylet består af 2 -atomer bundet til 1 O-atom. Vinklen -O- er 104,5 o - molekylet er altså ikke lineært, eller tilfældigt sat sammen. Begge -O bindinger har den samme afstand, 96 pm. Figuren viser at -atomerne er blå - dvs., elektronerne er trukket væk fra - atomerne og over mod det røde O-atom. Der er ikke tale om at en ladning svarende til en hel elektron er flyttet fra til O. Kun at der er sket en forskydning svarende til en brøkdel af en elektronladning. usk at skyen angiver et område som elektronen bevæger sig indenfor. Dvs., at elektronerne (fra hver -O binding) tilbringer mere tid i nærheden af O-atomet end i nærheden af -atomerne. 4

5 Da der er sket en ladningsforskydning, er de to -O bindinger polære og den lille ladningsforskydning angives som vist på figuren til venstre, med et lille græsk "δ" (delta) og et plus eller minus. Det er også tydeligt at man kan udpege en positiv ende og en negativ ende af molekylet som derfor er polært. Man siger også at molekylet er en dipol fordi det har to elektriske poler. Ladningsfordeling i et asymmetrisk molekyle - N 3. N 3 molekylet indeholder et N og tre -atomer og er heller ikke lineært da alle tre -atomer er bundet til N- atomet. Atomerne er derfor ikke forbundet i forlængelse af hinanden. Molekylet er heller ikke fladt - - atomerne er alle forskudt i samme retning ud af planen i forhold til N-atomet. -N- vinklerne er klemt samme og er derfor kun ca. 107 o. Elektronerne er forskudt væk fra -atomerne og over mod N-atomet, men i dette tilfælde er molekylet ikke plant og vi kan se at der er en negativ del (over N-atomet) og en positiv kant langs randen af molekylet som derfor er en dipol. vorfor er ammoniak N 3 ikke plant (fladt) og vand 2 O ikke lineært? Lad os se på de yderste elektroner i N og : vert -atom har en elektron i den yderste skal. N-atomet har 5 elektroner i den yderste skal. Ifølge und's Regel, vil der være det størst mulige antal uparrede elektroner i den yderste skal. Da der højest kan være 8 elektroner i den yderste skal svarende til 4 par må der i N være 3 uparrede elektroner og et elektronpar. Når der er dannet 3 elektronparbindinger til de tre -atomer, er der et ledigt elektronpar til over "på toppen" af N-atomet. Dels fylder de jo også noget, og dels repræsenterer de en negativ ladning som skubber elektronskyerne omkring -atomerne væk. Tilsvarende for 2 O, hvor O har to ledige elektronpar, og for C 4 som har 0 ledige elektronpar.??? Prøv selv at lave elektronprikformlerne for 2 O og C 4. I alle tre tilfælde, er grundfiguren ens, nemlig et tetraeder, dvs. en 4-sidet pyramide med ens sider og ens kantlængder. Denne geometri er vigtig fordi det er udgangspunktet for den geometriske opbygning af de fleste molekyler. I det ideelle tetraeder er vinklen mellem stængerne 109,5 o. Da alle bindinger er ens i C 4, er bindingsvinklen tæt på den ideelle værdi: 109,5 o. I 2 O og N 3, er der hhv. 2 og et ledigt elektronpar som ikke opfører sig helt som de øvrige bindinger. 5

6 Elektronskyerne i de ledige elektronpar er lidt tættere på centralatomet (O og N) fordi der jo ikke er nogen positiv ladning fra -atomerne til at trække dem væk far centralatomet - de er ikke delt. Bindingselektronerne er derimod delt med -atomerne som derfor trækker elektroner væk fra centralatomet. Resultatet er at de tetraederhjørner som de ledige elektroner peger mod, er trukket ned mod midten af tetraederet og bindingerne klemmes lidt sammen. Derfor er bindingsvinklerne for 2 O og N 3 kun: 2 O: 104,5 o N 3 : 107,3 o??? Undersøg ladningsfordelingen i andre molekyler på Fronter (Chime plugin skal være installeret i Internet Eplorer det virker ikke i andre browsere). 3. vad er det nu lige som får elektronerne til at gøre sådan? Elektronegativitet: Er et mål for et atoms evne til at tiltrække elektroner. Fysikeren Linus Pauling opstillede en elektronegativitetsskala for grundstofferne. F er det mest elektronegative grundstof og er derfor det stof som tiltrækker elektroner stærkest. Skitsen på næste side viser hvordan elektronegativiteten (EN) varierer i det periodiske system. EN er lavest i nederste venstre hjørne og stige op gennem grupperne, og især over mod halogeneren (gruppe VII): Generelt har metaller lavere EN, end ikke-metaller. Alkalimetallene (gruppe I) har de laveste EN, og EN er højest for alkalimetallerne med lave atomnumre. F har som sagt den højeste EN, og grundstofferne omkring F (især Cl og O), har meget høje EN værdier. I det periodiske system på Fronter, er elektronegativiteten angivet for alle grundstofferne. F er elektronegativiteten 2,21 for hydrogen. 4. vad kan man bruge så elektronegativitet til? Elektronegativitetsforskelle mellem to atomer kan bruges til at forudsige hvilken type bindinger de vil danne. vis elektronegativitetsforskellen (ΔEN) mellem to atomer i en binding er stor, er elektronerne forskudt langt over mod det mest elektronegative grundstof. vis ΔEN er lille, er der ikke sket den store ladningsforskydning. Generelt gælder at jo større ladningsforskydning der er sket, jo stærkere er den kemiske binding som Eksempler: Ren kovalent binding: Molekylerne 2, F 2, N 2 og O 2 består af ens atomer som naturligvis har samme EN. Derfor er ΔEN = 0 i alle eksemplerne, og molekylerne er bundet sammen af rene kovalente bindinger. I NO er EN(N) = 3,04 og EN(O) = 3,44 ΔEN = 3,44-3,04 = 0,40 ΔEN er mindre end 0,5 og molekylet er bundet sammen af rene kovalente bindinger. 6

7 holder atomerne sammen. Man skelner mellem 3 bindingstyper, hvis styrke stiger ned gennem rækken: Ren kovalent binding: ΔEN < 0,5 I dette tilfælde er der stort set ingen forskydning af ladningen mellem atomerne i en binding. Elektronerne er fordelt ligeligt mellem de to atomer som er bundet sammen. Polær kovalent binding: 0,5 < ΔEN < 2,0 Der er sket en forskydning af ladningen indenfor molekylet, og jo større forskydningen er, jo større er den polære karakter af bindingen. Molekylerne deler elektronerne i bindingerne men elektronerne er forskudt over mod et af atomerne i bindingen. Ionisk binding: ΔEN > 2,0 ΔEN er så stor at der overføres en ladning fra et atom til et andet og der dannes en ionbinding. Det er NO 2 ligeledes, hvis det kun indeholder N-O bindinger. Polær kovalent binding: I Cl er EN() = 2,21 og EN(Cl)=3,5. ΔEN = 3,16-2,21 = 0,95 Da ΔEN ligger i intervallet mellem 0,5 og 2,0, må bindingen være polær kovalent. Der er altså en ladningsforskydning i molekylet. Da Cl er mest elektronegativt, er elektronerne forskudt over mod Clatomet. Ionbindinger: I NaF er EN(Na) = 0,93 og EN(F) = 4,00. ΔEN = 4,00-0,93 = 3,07 Der er ingen tvivl om at NaF er et salt og at det er opbygget af ioner, som er bundet sammen i et iongitter. Bemærk at man kan kun forudsige arten og styrken af enkeltbindinger, ikke hele molekyler. De fleste kemiske forbindelser indeholder flere bindinger og der er ofte forskel på disse bindinger. Nogle salte indeholder f.eks. ioner som er dannet af kovalente bindinger mellem de atomer der indgår i ionerne.??? Prøv at beregne ΔEN for NaCl, CS 2, CO og N 3 og forudsig bindingstypen. Man kan også... Elektronegativitetsforskelle kan også bruges til at forudsige egenskaber af kemiske forbindelser, og til at forudsige om de f.eks. vil reagere med hinanden. F.eks. kan vi forklare hvorfor vand er et godt opløsningsmiddel for salte som f.eks. NaCl. De negative Cl - ioner tiltrækkes af de lidt positive atomer i 2 O, og bliver derfor trukket ud i vandfasen. De positive Na + ioner tiltrækkes derimod af det negative oygenatom og bliver ligeledes omgivet af vandmolekyler som trækker dem ud i vandfasen. EN() = 2,21 og EN(O) = 3,44 => ΔEN = 1,23 ΔEN = 1,23 er en høj værdi og vandmolekyler er derfor stærkt polært: De rød-hvide vandmolekyler i billedet til venstre, antyder hvordan 2 O opløse en saltkrystal. Ladningsforskydningen er angivet med et lille græsk delta, δ, som angiver at det kun er en delladning som er overført. Fortegnet viser desuden i hvilken retning elektronerne er forskudt. 7

8 5. Molekylformler og navne. Når der er tale om et molekyle, angiver formlen direkte molekylets sammensætning (dette er ikke altid tilfældet se salte). F angiver CO at molekylet består af 1 stk. carbon og 1 stk. oygen. I en kemisk formel angives antal atomer af hvert grundstof ved at sætte et tal forneden bag ved symbolet bortset fra når der kun indgår ét atom. F et af hver i CO men 1 C og 2 O i CO 2. Dette kaldes en bruttoformel. I to-atomige molekyler opskrives atomerne i overensstemmelse med følgende rækkefølge fra venstre mod højre: F Metaller, B, Si, C, As, P, N,, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F Cl og ikke Cl CS 2 og ikke S 2 C P 3 og ikke 3 P Kemiske forbindelser af ens grundstoffer gives samme navn som grundstoffet. F hedder Br 2 brom (eller dibrom). Kemiske forbindelser af 2 forskellige grundstoffer navngives ved dannelsen af et fællesnavn, hvortil føjes endelsen "-id". Man anvender de græske talord som forstavelser til at fortælle, hvor mange atomer der er af hvert grundstof. vis der kun er ét atom af slagsen kan Forstavelser til kovalente forbindelser (molekyler). Mono 1 Di 2 Tri 3 Tetra 4 Penta 5 ea 6 epta 7 Octa 8 Nona 9 Deca 10 man undlade at skrive noget men når det drejer sig om f giftige forbindelser vælger man ofte at angive sammensætningen. Se f sammenligningen mellem CO og CO 2 herunder. CO er særdeles giftig i modsætning til CO 2. Eksempler: Cl CS 2 P 3 ICl N 2 O 3 BF 3 CO 2 CO ydrogenchlorid Carbondisulfid Phosphortrihydrid Iodchlorid Dinitrogentrioid Bortrifluorid Carbondioid Carbonmonoid??? vad hedder stofferne NO, NO 2, SO 2, SO 3, PO 5, 2 O og N 2 O (lattergas)? 8

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH

BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH BLIV KLOGERE PÅ KEMI MED CHEMSKETCH Kursussite: www.plan-k.dk/chemsketch Helge Blom Andersen Center for Undervisningsmidler Damhaven 13A, 7100 Vejle heba@ucl.dk side 1 De følgende sider er udskrifter af

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 1 af 8 Tilstandsformer og -overgange

Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 1 af 8 Tilstandsformer og -overgange Atomer, molekyler og tilstande 4 Side 1 af 8 Sidste gang: Naturkræfter og bindinger. I dag: Tilstandsformer og overgange samt lidt om diverse kulstofforbindelsers betydning for nanoteknologien. Tilstandsformer

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere