Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge"

Transkript

1 Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge læse multimodale med henblik oplevelse og faglig viden læse og forholde sig til i faglige og offentlige sammenhænge styre og regulere sin læseproces og diskutere s betydning i deres kontekst Fremstilling udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Fortolkning forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske Kommunikation kommunikere med opmærksomhed sprog og relationer i nære hverdags følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale Opmærksomhedspunkter Kompetenceområde / færdigheds- og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter Læsning / Afkodning Efter klassetrin læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord to stavelser (fx pige, komme) Fremstilling / Fremstilling Efter klassetrin formulere sammenhængende mindst 3 linjer i en kendt teksttype Fremstilling / Korrektur Efter klassetrin stave til lydrette (fx ti, bil og kano) og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren) Læsning / Afkodning Efter 4. klassetrin læse med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet Fremstilling / Respons Efter 4. klassetrin formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekst, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen Læsning / Tekstforståelse Efter 6. klassetrin opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold) Fremstilling / Korrektur Efter 9. klassetrin foretage basal korrektur sprog, stavning, tegnsætning og layout

2 Efter klassetrin

3 Færdigheds- og vidensmål (efter klassetrin) Kompetenceområde Faser Færdigheds- og vidensmål Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge vælge en tekst ud fra et mindre udvalg finde ved at navigere alderstilpassede hjemmesider s sværhedsgrad sideopbygning hjemmesider forberede læsning gennem samtale i klassen anvende enkle førlæsestrategier om måder til at skabe forforståelse enkle førlæsestrategier læse ord i til klassetrinnet sikkert bogstavernes kontekstbetingede udtaler stavemåde og betydning af ord i til klassetrinnet identificere ukendte ord i tekst og tale forstå betydningen af indholdsord i konteksten ord og udtryk i instruktioner og opgaver forskelle og ligheder i ords betydning gengive hovedindholdet af til klassetrinnet kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse fortællende og informerende s samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer forholde sig til tekstens emne samspil mellem tekst og læser enkle refleksions-spørgsmål Håndskrift og layout Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation og evaluering Fremstilling udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte skrive små og store bogstaver i håndskrift og tastatur bruge enkle funktioner i tekstbehandling om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning formateringsfunktioner formulere undrespørgsmål bruge enkle skabeloner til at ere sit stof enkle ideudviklingsmetoder enkel disposition enkle med billeder og skrift enkle med titel, start, midte og slutning sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede om genretræk ved enkle fortællende og informerende samtale om budskabet i en produktion bruge skabeloner i respons produkters budskab tekst stave lette ord stave til almindelige ord bogstav-lydforbindelser lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder præsentere sit produkt i nære sammenhænge evaluere enkle fremstillingsprocesser enkle præsentationsformer enkle vurderingskriterier Fortolkning forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske lege med sprog, billeder og fortælling følge forløbet i en fortælling enkel poetisk sprogbrug og billeder om begyndelse, midte og slutning få øje sproglige træk udpege centrale elementer enkle sproglige, lydlige og billedlige viden tema, genre, forløb og personskildring finde hovedindhold deltage i enkel fortolkning hovedindhold metoder til enkel fortolkning tale om s temaer udtrykke egen opfattelse af teksten s typiske temaer om måder at begrunde sin opfattelse sætte tekstens tema i relation til eget liv sætte tekstens tema i relation til andres liv om måder at sammenligne med egne oplevelser om måder at sammenligne med andres liv Kommunikation kommunikere med opmærksomhed sprog og relationer i nære hverdags veksle mellem at lytte og ytre sig bruge talesprog i samtale og samarbejde turtagning enkle samtaleformer improvisere med kropssprog og stemme deltage i rollelege og rollespil om enkelt kropssprog dramatiske roller anvende it til hverdagskommunikation sætte sig ind i afsenderens eller modtagernes oplevelse af kommunikationen om digital kommunikation i skrift, billede og lyd modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation samtale om klassens variationer af dansk sprog med udgangspunkt i eget sprog forstå lette norske og svenske ord og udtryk forskellige måder at tale dansk forskelle og ligheder ved enkle danske, norske og svenske ord og udtryk samtale om, hvad vi bruger sproget til iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen om måder, vi handler gennem sprog træk ved sprog i forskellige sammenhænge Se bilag for opmærksomhedspunkter

4 Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klassetrin) Kompetenceområde Faser Færdigheds- og vidensmål Læsning læse multimodale med henblik oplevelse og faglig viden navigere ud fra søgespørgsmål alderssvarende hjemmesider og biblioteket vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål hjemmesiders enkle kildekritiske metoder ere sin baggrundsviden formulere enkle læseformål metoder til ering af viden oplevelseslæsning og faglig læsning læse ord i til klassetrinnet hurtigt og sikkert om regler for sammensætning af ord ordklasser og regler for bøjning af ord anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten funktion og opbygning af opslagsværker og ordbøger overog underbegreber identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng håndtere problemer med at forstå teksten tekstbånd læseforståelses-strategier samtale om s budskaber gengive sin forestilling om tekstens og sammenhænge s virkende funktion om visualiseringsformer Håndskrift og layout Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation og evaluering Fremstilling udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og tastatur anvende enkel, genretilpasset layout effektive skriveteknikker om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling ideer baggrund af andre opdele fremstillingsprocessen i mindre dele metoder til at undersøge sprog og i enkle fremstillingsprocesser udtrykke sig kreativt og eksperimenterende multimodale æstetiske og faglige ordforråd og sproglige valgmuligheder beskrivende og berettende give respons s genre og give respons s genre og formål æstetiske og faglige s æstetiske og faglige s formål sætte tegn stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier udføre en mundtlig fremlæggelse vurdere produktets kvalitet, formål, og layout metoder til mundtlig formidling enkle evalueringsmetoder Fortolkning forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske udtrykke sig om tekstens univers dramatisere litteratur og andre æstetiske gennem oplæsning og tegning tomme pladser og s tid og rum mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer undersøge undersøge personers motiver, konflikter og handlinger enkle metoder til at afdække i en tekst om personkarakteristik forklare sin tekstforståelse udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden sammenhæng mellem og budskab i metoder til omskabende arbejde sammenholde egen tolkning med andres tolkning deltage i samtale om s kvalitet fortolkningsmuligheder kvalitetskriterier sætte s tema ind i et tidsperspektiv sætte i forhold til forfatterskabers særpræg måder til at sætte i et tidsperspektiv om enkelte forfatterskaber Kommunikation følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale indgå i dialog i mindre grupper lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons samtaleregler lytteformål og undersøgende spørgsmål forstå eget og andres kropssprog dramatisere og temaer sammen med andre stemmens og kroppens og kropssprog rum, figur og forløb begå sig i et virtuelt univers forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden digitale profiler og digital kommunikation digitale fodspor undersøge eget og andres sprog og sproglige baggrund forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre ligheder og forskelle i sprog tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel norsk og svensk sprog og kultur iagttage forskelle talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog Se bilag for opmærksomhedspunkter

5 Færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin) Kompetenceområde Faser Færdigheds- og vidensmål Læsning læse og forholde sig til i faglige og offentlige sammenhænge vurdere relevans af søgeresultater søgeresultatsider gennemføre billed- og fuldtekstsøgning om søgerelaterede læsestrategier om teknikker til billed- og fuldtekstsøgning orientere sig i tekstens dele sammenholde s formål og indhold med læseformål om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik om s formål og om læseformål læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele læse ukendte ord i fag om morfemer i danske ord stavemåde og betydning af ord i fag anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af udlede dele af ords betydning fra konteksten ord og udtryk, der forklarer nyt stof ordforståelsesstrategier gengive hovedindholdet af fag anvende grafiske modeller til at få overblik over s og indhold om fags om grafiske modeller vurdere s perspektiv et emne vurdere s anvendelighed om metoder til sammenligning af s perspektiver om kriterier for s anvendelighed Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation og evaluering Fremstilling udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle bruge itog tænkeredskaber til at få ideer tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre it- og tænkeredskaber til ideudvikling om fremstillingsprocesser konkretisere ideer gennem tænkeskrivning forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive tænkeskrivning, brainstorm og mindmap om synopse, manuskript og storyboard Eleverne kan anmeldelser, instruktioner og fag dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter kommenterende og forklarende om i drama og dokumentar film, i tv og nettet give og modtage respons respondere kriteriebaseret om responsmetoder om respons ud fra fastlagte kriterier anvende afsnit og sætte komma stave alle almindelige ord sikkert sætnings- og tekst bøjningssystemer og ords oprindelse fremlægge sit produkt for andre revidere sin arbejdsproces frem mod næste produktionsforløb om modtagerforhold om revision af arbejdsproces og målsætning Fortolkning forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske læse med fordobling udtrykke en æstetisk teksts stemning om at læse, mellem og bag linjerne måder at udtrykke s stemning undersøge fortællerpositioner undersøge s rum og tid om fortællertyper om scenarier og tidsforståelser udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten sammenfatte sin fortolkning om metoder til medskabende arbejde motiv og tema anmelde litteratur og andre æstetiske vurdere en tekst i lyset af tekstens samtid anmeldelsesgenrer om måder at vurdere i forhold til deres samtid sætte teksten i forhold til andre værker sætte det læste i forhold til tekstens samtid om intertekstualitet om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder Kommunikation kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale tage sig roller i samtale tage forskellige roller i en styret debat frie og formaliserede samtaleformer debatroller bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse skabe fælles fortællinger sammen med andre om talerens improvisation, manuskript, koreografi og scenografi vurdere konsekvensen af ytringer videndele og samarbejde via muligheder og faldgruber for kommunikation om samarbejdsmuligheder indgå i sprogligt mangfoldige kommunikere i enkle med nordmænd og svenskere samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed om ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk sprog trække tråde fra et sprog til et andet iagttage en kommunikationssituation om sprogets historie og sprogfamilier om kommunikationsmodeller Se bilag for opmærksomhedspunkter

6 Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin) Kompetenceområde Faser Færdigheds- og vidensmål Læsning styre og regulere sin læseproces og diskutere s betydning i deres kontekst kildekritisk vurdere brugerog ekspertproduceret indhold planlægge og gennemføre faser i informationssøgning om afsenderforhold og genrer om faser i informationssøgning vurdere tekstens afsender og målgruppe skaffe sig overblik over multimodale s opbygning om afsenderforhold og målgruppe om genretræk og multimodalitet variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed om morfemer i låneord vurdere tekstens sproglige vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse om sproglige om sociolekter og formelt sprog sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten sammenfatte informationer fra flere om tekstelementers opbygning og funktion sammenstilling af informationer fra flere sætte ind i sammenhæng diskutere mulige udfald af beskrevet i om sammenhæng mellem tekst og kontekst opstilling af scenarier gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning om kildekritisk søgning afgøre, hvordan en tekst skal læses om førlæsestrategier læse komplekse hurtigt og sikkert om stavemåde og betydning af ord i alle anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse om ordvalgets betydning for budskabet forstå komplekse om metoder til vurdering af s formål og perspektiv kritisk vurdere s udsagn baggrund af kontekst systematisk undersøgelse af Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation og evaluering Fremstilling udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation selvstændigt formulere en afgrænset opgave organisere samarbejde om fremstilling om opgave- og problemformulering om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines indsamle oplysninger og disponere indholdet forberede større multimodale om spørgeteknikker og observationsmetoder om research, optagelse og skitser opinions- og ekspressive fremstille større multimodale om argumenterende og reflekterende om, grafisk design og efterproduktion respondere forskellige respondere sproglig stil om om sproglig stil registrere og korrigere egne og andres fejl korrigere s layout om sproglig korrekthed layout af forskellige genrer layoute, så det fremmer kommunikationen lancere større multimodale om formidlingsformer om PR og lancering tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt om komplekse fremstillingsprocesser disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet om målrettede dispositions- og formidlingsmetoder fremstille sammenhængende i forskellige genrer og stilarter om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper respondere forholdet mellem produktion og genre om genretræk fremstille med korrekt grammatik og layout om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout opstille mål for nye fremstillingsprocesser om evalueringsmetoder Fortolkning forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog følge forløb og komposition i komplekse om æstetisk sprogbrug om komplekse fortælleer og kompositioner undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed undersøge s flertydighed om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller om fortællerlidelighed og betydningslag i teksten fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i foretage flertydige fortolkninger om identitetsfremstillinger fortolkning vurdere s form diskutere forskellige fortolkninger af en tekst om vurderingskriterier vedrørende form om forskellige læserpositioner sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger sætte i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon at sætte i relation til aktuelle problemstillinger om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning om fortolkningsorienterede læsestrategier gennemføre en målrettet analyse af en tekst om analysemetoder og forståelsesstrategier diskutere bud et eller flere samlede udsagn baggrund af undersøgelsen sammenstilling af undersøgelsens elementer vurdere s udsagn og kvalitet om vurderingsmetoder vedrørende s kvalitet sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver om metoder til at sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver Kommunikation deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale argumentere og informere analysere samtaler om argumentations- og informationsformer om retoriske, talehandlinger og positionering bruge kroppen som udtryk bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen om krop og identitet om kropslige og retoriske diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation vælge digitale teknologier i forhold til situationen om kommunikationsetik om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder kommunikere med nordmænd og svenskere begå sig bevidst i sprogligt komplekse om norsk og svensk i letforståelig form om sproglige normer og omgangsformer i forskellige iagttage udtryk for holdninger i sprog iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog om sproglig modalitet om nuancer i sproget og sprogets virkning deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog om demokratisk dialog analysere eget og andres kropssprog om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle i en globaliseret verden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog karakterisere og diskutere sprog i forskellige om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktioner Se bilag for opmærksomhedspunkter

7 Efter kompetenceområde

8 Færdigheds- og vidensmål (Læsning) Klassetrin Faser Færdigheds- og vidensmål Efter klassetrin læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge vælge en tekst ud fra et mindre udvalg finde ved at navigere alderstilpassede hjemmesider om s sværhedsgrad om sideopbygning hjemmesider forberede læsning gennem samtale i klassen anvende enkle førlæsestrategier om måder til at skabe forforståelse om enkle førlæsestrategier læse ord i til klassetrinnet sikkert om bogstavernes kontekstbetingede udtaler om stavemåde og betydning af ord i til klassetrinnet identificere ukendte ord i tekst og tale forstå betydningen af indholdsord i konteksten om ord og udtryk i instruktioner og opgaver om forskelle og ligheder i ords betydning gengive hovedindholdet af til klassetrinnet kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse om fortællende og informerende s om samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer forholde sig til tekstens emne om samspil mellem tekst og læser om enkle refleksions-spørgsmål Efter 4. klassetrin læse multimodale med henblik oplevelse og faglig viden navigere ud fra søgespørgsmål alderssvarende hjemmesider og biblioteket vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål om hjemmesiders om enkle kildekritiske metoder ere sin baggrundsviden formulere enkle læseformål ering af viden om oplevelseslæsning og faglig læsning læse ord i til klassetrinnet hurtigt og sikkert om regler for sammensætning af ord om ordklasser og regler for bøjning af ord anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning anvende over- og underbegreber til at skabe sammenhængende forståelse af teksten om funktion og opbygning af opslagsværker og ordbøger om over- og underbegreber identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng håndtere problemer med at forstå teksten om tekstbånd om læseforståelses-strategier samtale om s budskaber gengive sin forestilling om tekstens og sammenhænge om s virkende funktion om visualiseringsformer Efter 6. klassetrin læse og forholde sig til i faglige og offentlige sammenhænge vurdere relevans af søgeresultater søgeresultatsider gennemføre billedog fuldtekstsøgning om søgerelaterede læsestrategier om teknikker til billed- og fuldtekstsøgning orientere sig i tekstens dele sammenholde s formål og indhold med læseformål om rubrikker, billeder, diagrammer og grafik om s formål og om læseformål læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele læse ukendt ord i fag om morfemer i danske ord om stavemåde og betydning af ord i fag anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af udlede dele af ords betydning fra konteksten ord og udtryk, der forklarer nyt stof om ordforståelses-strategier gengive hovedindholdet af fag anvende grafiske modeller til at få overblik over s og indhold om fags om grafiske modeller vurdere s perspektiv et emne vurdere s anvendelighed sammenligning af s perspektiver om kriterier for s anvendelighed Efter 9. klassetrin styre og regulere sin læseproces og diskutere s betydning i deres kontekst kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold planlægge og gennemføre faser i informationssøgning om afsenderforhold og genrer om faser i informationssøgning vurdere tekstens afsender og målgruppe skaffe sig overblik over multimodale s opbygning om afsenderforhold og målgruppe om genretræk og multimodalitet variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed om morfemer i låneord vurdere tekstens sproglige vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse om sproglige om sociolekter og formelt sprog sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten sammenfatte informationer fra flere om tekstelementers opbygning og funktion sammenstilling af informationer fra flere sætte ind i sammenhæng diskutere mulige udfald af beskrevet i om sammenhæng mellem tekst og kontekst opstilling af scenarier gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning om kildekritisk søgning afgøre, hvordan en tekst skal læses om førlæsestrategier læse komplekse hurtigt og sikkert om stavemåde og betydning af ord i alle anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse om ordvalgets betydning for budskabet forstå komplekse om metoder til vurdering af s formål og perspektiv kritisk vurdere s udsagn baggrund af kontekst om metoder til systematisk undersøgelse af Se bilag for opmærksomhedspunkter

9 Færdigheds- og vidensmål (Fremstilling) Klassetrin Faser Færdigheds- og vidensmål Håndskrift og layout Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur * Præsentation og evaluering Efter klassetrin udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte skrive små og store bogstaver i håndskrift og tastatur bruge enkle funktioner i tekstbehandling om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning om formateringsfunktioner formulere undrespørgsmål bruge enkle skabeloner til at ere sit stof om enkle ideudviklingsmetoder om enkel disposition enkle med billeder og skrift enkle med titel, start, midte og slutning om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede om genretræk ved enkle fortællende og informerende samtale om budskabet i en produktion bruge skabeloner i respons om produkters budskab om tekst stave lette ord stave til almindelige ord om bogstav-lydforbindelser om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder præsentere sit produkt i nære sammenhænge evaluere enkle fremstillingsprocesser om enkle præsentationsformer om enkle vurderingskriterier Håndskrift og layout Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation og evaluering Efter 4. klassetrin udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og tastatur anvende enkel, genretilpasset layout om effektive skriveteknikker om opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling ideer baggrund af andre opdele fremstillingsprocessen i mindre dele at undersøge sprog og i om enkle fremstillingsprocesser udtrykke sig kreativt og eksperimenterende multimodale æstetiske og faglige om ordforråd og sproglige valgmuligheder om beskrivende og berettende give respons s genre og give respons s genre og formål om æstetiske og faglige s om æstetiske og faglige s formål sætte tegn stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele om punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier udføre en mundtlig fremlæggelse vurdere produktets kvalitet, formål, og layout mundtlig formidling om enkle evalueringsmetoder Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation og evaluering Efter 6. klassetrin udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle bruge it- og tænkeredskaber til at få ideer tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre om it- og tænkeredskaber til ideudvikling om fremstillingsprocesser konkretisere ideer gennem tænkeskrivning forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap om synopse, manuskript og storyboard Eleverne kan anmeldelser, instruktioner og fag dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter om kommenterende og forklarende om i drama og dokumentar film, i tv og nettet give og modtage respons respondere kriteriebaseret om responsmetoder om respons ud fra fastlagte kriterier anvende afsnit og sætte komma stave alle almindelige ord sikkert om sætnings- og tekst om bøjningssystemer og ords oprindelse fremlægge sit produkt for andre revidere sin arbejdsproces frem mod næste produktionsforløb om modtagerforhold om revision af arbejdsproces og målsætning Planlægning Forberedelse Fremstilling Respons Korrektur Præsentation og evaluering selvstændigt formulere en afgrænset opgave om opgave- og problemformulering indsamle oplysninger og disponere indholdet om spørgeteknikker og observationsmetoder opinionsog ekspressive om argumenterende og reflekterende respondere forskellige om registrere og korrigere egne og andres fejl om sproglig korrekthed layoute, så det fremmer kommunikationen om formidlingsformer Efter 9. klassetrin udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation organisere samarbejde om fremstilling om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines forberede større multimodale om research, optagelse og skitser fremstille større multimodale om, grafisk design og efterproduktion respondere sproglig stil om sproglig stil korrigere s layout layout af forskellige genrer lancere større multimodale om PR og lancering tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt om komplekse fremstillingsprocesser disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet om målrettede dispositions- og formidlingsmetoder fremstille sammenhængende i forskellige genrer og stilarter om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper respondere forholdet mellem produktion og genre om genretræk fremstille med korrekt grammatik og layout om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout opstille mål for nye fremstillingsprocesser om evalueringsmetoder Se bilag for opmærksomhedspunkter

10 Færdigheds- og vidensmål (Fortolkning) Klassetrin Faser Færdigheds- og vidensmål Efter klassetrin forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske lege med sprog, billeder og fortælling følge forløbet i en fortælling om enkel poetisk sprogbrug og billeder om begyndelse, midte og slutning få øje sproglige træk udpege centrale elementer om enkle sproglige, lydlige og billedlige tema, genre, forløb og personskildring finde hovedindhold deltage i enkel fortolkning om hovedindhold om metoder til enkel fortolkning tale om s temaer udtrykke egen opfattelse af teksten om s typiske temaer om måder at begrunde sin opfattelse sætte tekstens tema i relation til eget liv sætte tekstens tema i relation til andres liv om måder at sammenligne med egne oplevelser om måder at sammenligne med andres liv Efter 4. klassetrin forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske udtrykke sig om tekstens univers dramatisere litteratur og andre æstetiske gennem oplæsning og tegning om tomme pladser og s tid og rum om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer undersøge undersøge personers motiver, konflikter og handlinger om enkle metoder til at afdække i en tekst om personkarakteristik forklare sin tekstforståelse udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden om sammenhæng mellem og budskab i om metoder til omskabende arbejde sammenholde egen tolkning med andres tolkning deltage i samtale om s kvalitet om fortolkningsmuligheder om kvalitetskriterier sætte s tema ind i et tidsperspektiv sætte i forhold til forfatterskabers særpræg om måder til at sætte i et tidsperspektiv om enkelte forfatterskaber Efter 6. klassetrin forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske læse med fordobling udtrykke en æstetisk teksts stemning om at læse, mellem og bag linjerne om måder at udtrykke s stemning undersøge fortællerpositioner undersøge s rum og tid om fortællertyper om scenarier og tidsforståelser udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten sammenfatte sin fortolkning om metoder til medskabende arbejde om motiv og tema anmelde litteratur og andre æstetiske vurdere en tekst i lyset af tekstens samtid om anmeldelsesgenrer om måder at vurdere i forhold til deres samtid sætte teksten i forhold til andre værker sætte det læste i forhold til tekstens samtid om intertekstualitet om udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder Efter 9. klassetrin forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog følge forløb og komposition i komplekse om æstetisk sprogbrug om komplekse fortælleer og kompositioner undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed undersøge s flertydighed om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller om fortællerlidelighed og betydningslag i teksten fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i foretage flertydige fortolkninger om identitetsfremstillinger om metoder til fortolkning vurdere s form diskutere forskellige fortolkninger af en tekst om vurderingskriterier vedrørende form om forskellige læserpositioner sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger sætte i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon om metoder til at sætte i relation til aktuelle problemstillinger om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteraturs kanon reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning om fortolkningsorienterede læsestrategier gennemføre en målrettet analyse af en tekst om analysemetoder og forståelsesstrategier diskutere bud et eller flere samlede udsagn baggrund af undersøgelsen sammenstilling af undersøgelsens elementer vurdere s udsagn og kvalitet om vurderingsmetoder vedrørende s kvalitet sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver om metoder til at sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver

11 Færdigheds- og vidensmål (Kommunikation) Klassetrin Faser Færdigheds- og vidensmål Efter klassetrin kommunikere med opmærksomhed sprog og relationer i nære hverdags veksle mellem at lytte og ytre sig bruge talesprog i samtale og samarbejde om turtagning om enkle samtaleformer improvisere med kropssprog og stemme deltage i rollelege og rollespil om enkelt kropssprog om dramatiske roller anvende it til hverdagskommunikation sætte sig ind i afsenderens eller modtagernes oplevelse af kommunikationen om digital kommunikation i skrift, billede og lyd om modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation samtale om klassens variationer af dansk sprog med udgangspunkt i eget sprog forstå lette norske og svenske ord og udtryk om forskellige måder at tale dansk om forskelle og ligheder ved enkle danske, norske og svenske ord og udtryk samtale om, hvad vi bruger sproget til iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen om måder vi handler gennem sprog om træk ved sprog i forskellige sammenhænge Efter 4. klassetrin følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale indgå i dialog i mindre grupper lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons om samtaleregler om lytteformål og undersøgende spørgsmål forstå eget og andres kropssprog dramatisere og temaer sammen med andre om stemmens og kroppens og kropssprog om rum, figur og forløb begå sig i et virtuelt univers forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden om digitale profiler og digital kommunikation om digitale fodspor undersøge eget og andres sprog og sproglige baggrund forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre om ligheder og forskelle i sprog tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel om norsk og svensk sprog og kultur iagttage forskelle talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter om ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog Efter 6. klassetrin kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale tage sig roller i samtale tage forskellige roller i en styret debat om frie og formaliserede samtaleformer om debatroller bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse skabe fælles fortællinger sammen med andre om talerens om improvisation, manuskript, koreografi og scenografi vurdere konsekvensen af ytringer videndele og samarbejde via om muligheder og faldgruber for kommunikation om samarbejdsmuligheder indgå i sprogligt mangfoldige kommunikere i enkle med nordmænd og svenskere om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed om ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk sprog trække tråde fra et sprog til et andet iagttage en kommunikationssituation om sprogets historie og sprogfamilier om kommunikationsmodeller Efter 9. klassetrin deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale argumentere og informere analysere samtaler om argumentations- og informationsformer om retoriske, talehandlinger og positionering bruge kroppen som udtryk bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen om krop og identitet om kropslige og retoriske diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation vælge digitale teknologier i forhold til situationen om kommunikationsetik om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder kommunikere med nordmænd og svenskere begå sig bevidst i sprogligt komplekse om norsk og svensk i letforståelig form om sproglige normer og omgangsformer i forskellige iagttage udtryk for holdninger i sprog iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog om sproglig modalitet om nuancer i sproget og sprogets virkning 3 deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog om demokratisk dialog analysere eget og andres kropssprog om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle i en globaliseret verden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog karakterisere og diskutere sprog i forskellige om sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktion

12 Dansk litteraturs kanon Den fælles kanon (obligatorisk) Folkeviser Ludvig Holberg Adam Oehlenschläger N.F.S. Grundtvig St. St. Blicher H.C. Andersen Herman Bang Henrik Pontoppidan Johannes V. Jensen Martin Andersen Nexø Tom Kristensen Karen Blixen Peter Seeberg Tove Ditlevsen Henrik Ibsen

Bilag 1 - Dansk Kompetencemål (1. - 9. klasse)

Bilag 1 - Dansk Kompetencemål (1. - 9. klasse) Bilag 1 - Dansk Kompetencemål ( - 9. klasse) Kompetenceområde klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse sikkt læse og bruge dem i hvdags læse multimodale med henblik på oplevelse og faglig viden læse og forholde

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 15-18 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Radiomontage

Forløbsvejledning, genre: Radiomontage Forløbsvejledning, genre: Radiontage Forløbsvejledning, genre: Radiontage Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde med

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Mål for dansk på Prins Henriks Skole

Mål for dansk på Prins Henriks Skole Mål for dansk på Prins Henriks Skole Dette er en beskrivelse af de mål, vi arbejder med i dansk på Prins Henriks Skole. Målene er fra Folkeskolens Forenklede Fællesmål. En fuld beskrivelse af Forenklede

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Afkodning (Fase 1) Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele / Eleven har viden om morfemer i danske

Læs mere

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Efter 10. klassetrin kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdags følge

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Oplysningstiden

Forløbsvejledning, periode: Oplysningstiden Forløbsvejledning: Oplysningstiden Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Læringsmål Dette forløb fokuserer på perioden Oplysningstiden (ca. 1720-1800), som er kendetegnet

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 7.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-33 Præsentation af dig (Udsmykning i klassen) Stilen om dig 33-36 Soldater græder ikke Arbejde med opgaver på Uge 37-41 Uge 39: Emneuge Uge

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Fokus Kompetenceområde LÆSNING Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Færdigheds- og vidensmål vidensområde Forberedelse Eleven kan forberede læsning Eleven har viden om måder til at

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Digt 1 Forløbsvejledning

Digt 1 Forløbsvejledning Digt 1 Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic

Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Forløbsvejledning Fabel Af Tatjana Novovic Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet, eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Læseplan for faget dansk

Læseplan for faget dansk Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i fire trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl., 5. 6. kl. og 7. 9. klasse. Fælles

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse

Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse Kapitel Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål LÆSNING Sprogforståelse Eleven kan identificere ukendte ord og ord i tekst og tale

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Læringsmål I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab.

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Jesper Wung-Sung

Forløbsvejledning, forfatterskab: Jesper Wung-Sung Af Sten Østengaard Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Formålet med dette forløb er at give eleverne et indblik i Jesper Wung-Sungs forfatterskab, herunder især hans sprlige eksperimenteren

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Eventyr

Forløbsvejledning, genre: Eventyr Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-9.klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at udvikle solidt genrekendskab hos eleverne eventyret, herunder forskellen på folkeeventyr

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød)

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Kapitel og fokus Antal uger Kompetenceområder Færdigheds-/vidensmål Fandango 3 - Grundbog og arbejdsbog A + B Kapitel 1: Om personkarakteristik 4-5

Læs mere

Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp

Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp Niveau 7. - 9. klasse Varighed 18-20 lektioner Læringsmål I dette forløb skal eleverne se, analysere og producere en animationsfilm. Forløbet fokuserer primært

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/6 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik 1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik s. 11-40 og s. 4-22 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge Fagformål for faget dansk Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse forståelse af litteratur andre æstetiske, fag, spr kommunikation som kilder til udvikling af personlig kulturel identitet. Faget

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Læringsmål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række tekster

Læs mere

Årsplan med Fandango 5

Årsplan med Fandango 5 Årsplan med Fandango 5 På side 47-56 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 5. Oversigterne viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem t med Fandango

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række fra perioder, s er kendetegnet ved at være

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Benny Andersen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Benny Andersen Af Gitte Moltzen Birgitte Sørensen, bearbejdet af Simon Skov Fougt til ilitt.dk Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at give eleverne en klar forståelse

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Årsplan for dansk 2. årgang

Årsplan for dansk 2. årgang Årsplan for dansk 2. årgang 2015 2016 Uge 33-34: 2.A Tværfagligt forløb i dansk med udgangspunkt i Cyklistforbundets skolekampagne Alle børn cykler Materialer: Undervisningsmateriale fra ABC hverdagssituationer.

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab.

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Dansklærerens dag. Professionshøjskolen Absalon Pernille Hargbøl Madsen

Dansklærerens dag. Professionshøjskolen Absalon Pernille Hargbøl Madsen Dansklærerens dag Professionshøjskolen Absalon 2017 Pernille Hargbøl Madsen Mundtlighed i danskfaget Hvordan kan vi undervise i talesprog? Hvilke genrer, tekster og metoder skal vi undervise i? Hvordan

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Novellen

Forløbsvejledning, genre: Novellen Af Sten Østengaard Niveau 8.-10.kl Varighed 12-14 lektioner Faglige mål Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne forståelse af genren novelle sætte fokus på centrale indfaldsvinkler til

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: 00 erne

Forløbsvejledning, periode: 00 erne Af Sten Østengaard Niveau 8.-10. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål Det primære formål med dette forløb er, gennem arbejde med andre medieudtryk, at give eleverne en forståelse af perioden 00

Læs mere

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet.

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet. Årsplan Dansk 2. klasse 2015/2016 1. Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Finde tekst finde ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Jeg kan finde informationer om et emne

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede Fællesmål 2014 for faget dansk. Arbejdsformer: Mundtligt: Der arbejdes både selvstændigt og i grupper.

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2015-16 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 1. 2. Kommunikation. Krop og drama Eleven kan dramatisere og temaer sammen med andre. rum, figur og forløb Afkodning ord i til klassetrinnet hurtigt og sikkert. ordklasser

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles mål Forløbet om ensomhed tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 2. klasse) Eleven kan forberede læsning

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING Plot 3, kapitel 1 Skoene fortæller Side 10-37 FORTOLKNING Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende ordforråd og sproglige valgmuligheder Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur

Læs mere

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Godt at vide, før du går i gang Dette forløb er et Turbo-forløb. Det betyder, at det er et kortere forløb end forløbet Læserbrev, som

Læs mere

Novellen Af Louise Molbæk

Novellen Af Louise Molbæk 1/6 Novellen Af Louise Molbæk Niveau 5-6.klasse Varighed Ca. 15 lektioner Faglige mål At eleverne får en forståelse af, hvad der er karakteristisk for noveller med særligt fokus på fremstillingen af novellernes

Læs mere

Ole Lund Kirkegaard Af Anders Korsgaard Pedersen

Ole Lund Kirkegaard Af Anders Korsgaard Pedersen 1/6 Ole Lund Kirkegaard Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 3. - 4. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Ole Lund Kirkegaard, en af Danmarks største børnebogsforfattere,

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud Af Sten Østengaard Niveau 8.-10. klasse Varighed 16-18 lektioner Faglige mål Perioden Det moderne (1870-ca.1890) er en af de vigtigste perioder i kunst litteratur, fordi der her defineres et modernitetsbegreb,

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016

Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016 Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016 1. læse faglig viden Afkodning læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert og hurtigt. sammensætning af ord. Forberedelse strukturere sin baggrundsviden. metoder til

Læs mere

Årsplan med Fandango 4

Årsplan med Fandango 4 Årsplan med Fandango 4 På side 44-53 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 4. Oversigten viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem arbejdet med Fandango

Læs mere

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik 1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik s. 18-39 og s. 4-20 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne s. 4-6, 7, 9-10,

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Danmarksbilleder

Forløbsvejledning, tema: Danmarksbilleder Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på Danmarksbilleder i litteraturen i lyrik, rap, billeder, malerier, dokumentarfilm, reklamefilm kortfilm,

Læs mere

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18

Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplan Dansk 9. kl. 2017/18 Årsplanen sigter på at opfylde af de i Fælles mål beskrevne kompetencemål for grundskolen(folkeskolen). Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Romantikken

Forløbsvejledning, periode: Romantikken Forløbsvejledning, periode: Rantikken Forløbsvejledning, periode: Rantikken Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at give eleverne

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) BEK nr 663 af 18/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 027.09V.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10. klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar faglig forståelse af intertekstualitet dets uklare grænser,

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles mål Forløbet om familier tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 2. klasse) Eleven kan forberede

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang

Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang Af Sten Østengaard Niveau 8.-10.klasse Varighed 20-24 lektioner Læringsmål Det primære mål for dette forløb er at eleverne skal lære Herman Bangs forfatterskab

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.kl. Varighed 12-14 lektioner Læringsmål I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk rap som lyrisk genre. De vil stifte

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Læsetræning og forberedelse til Lejrskole på Bornholm Uge 32-37 Lektioner 1.forløb Uge 32-37 26 lektioner Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Årsplan med Fandango 3

Årsplan med Fandango 3 Årsplan med Fandango 3 På side 55-64 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 3. Oversigten viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem arbejdet med Fandango

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 9.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-35 Roman: - Netetik, de sociale medier Stil: Skriv en blog om etik (Dansk Gyldendal) Afleveres d. 2/9 København: 21.- 23. august Uge 36-38

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere