Renereprodukter. Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renereprodukter. Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan"

Transkript

1 Renereprodukter J.nr.M Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan Forfatter SvendVintherPedersen Miljøstyrelsen Miljø- og Energiministeriet

2 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 6 FORMÅL MED PROJEKTET RESULT AT AF PROJEKTET KONKLUSION SUMMARY AND CONCLUSIONS PURPOSE OF PROJECT 8 RESUL T OF THE PROJECT 8 CONCLUSIONS 9 1 BESKRIVELSE AF LØSNINGSMULIGHEDER KRAVSPECIFIKATION VALG AF HOVEDKOMPONENTER KRAV TIL KOMPONENTER VALG AF OPBYGNING 11 TEKNISK UDVIKLINGS- OG DOKUMENTATIONSARBEJDE UDVIKLING OG TILPASNING AF PRODUKTET Dimensionering af kølesystemet Konstruktionsberegninger System opbygning Klassificering af enheden Klassificering af rørsystemet Samlet klassificering af enheden 2.2 DOKUMENTATION AF EGENSKABER Kompetencekrav tilloddere og svejsere Dokumentation af egenskaber 3 MILJØ OG SIKKERHEDSVURDERING RISIKO VURDERING Risikovurderingens elementer Vurdering af opstillingssted Bestemmelse af fyldningsgrænse Klassifikation af eksplosionsfarligt område Krav til elmateriel Ventilationskrav Bygningskrav Krav til alarmsystemer og advarsel Krav til mærkning af dør Krav til mærkning af anlæg Personlig sikkerhed ZONEKLASSIFICERINGAF ENHED OG AF OPSTILLINGSSTEDET Beskrivelse af opstillingsstedet Bedømmelse afudslip Vurdering og bedømmelse af udslipskilder ZONEKLASSIFICERING EFTER BRANDTEKNISK VEJLEDNING NR S ærlige sikkerhedsforanstaltning 23 3

3 3.4 ZONEKLASSIFICERING EFTER EN Bedømmelse af ventilation 3.5 MILJ0VURDERING Global miljøvurdering Lokal miljø vurdering 4 VURDERING AF ØKONOMI- OG KUNDEKONSEKVENSER 4.1 ØKONOMIKONSEKVENSER 5 INTRODUKTION HOS KUNDEN 5.1 IMPLEMENTERING VED KUNDEN Vejledning af kunde og bygherre Konsultation med godkendende brandinspektør Driftsmæssig implementering ved kunden

4 Forord Da kølebranchen ønsker at levere produkter med mindst mulig miljøbelastning, er Multikøl, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen indgået i et projekt, hvis mål er at få chillerunits på 250 kw eller større med HFCkølemidlet R407C konverteret til det naturlige kølemiddel R290. Baggrunden for denne konvertering af kølemiddel er, at man ønsker at mindske udslippet af drivhusgasser. Men et primært mål med projektet er også at øge udbredelsen af naturlige kølemidler, herunder også de brændbare, samt at forankre teknologien blandt brugere og installatører i branchen som gode og brugbare løsninger, der relativt simpelt kan udføres i praksis. For at dette projekt har kunnet lykkedes, har det været vigtigt at have en kunde med en positiv, nøgtern og problemløsende holdning, og her skal der rettes en speciel tak til RTX, som har ladet chilleren opstille i forbindelse med deres kontorer i Aalborg. Der skal også rettes en tak til KPC-byg for deres problemløsende og positive holdning. Projektdeltagere: Projektgruppen bestod af Teknologisk Institut og Multikøl. Teknologisk Institut, Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologiparken Kongsvang All : Århus C Kontaktperson: Diplomingeniør Tlf: Svend Pedersen Multikøl A/S (Ansøger) Holmstrupsgårdsvej Brabrand Kontaktperson: Bent Møller Tlf:

5 Sammenfatning og konklusioner FORMÅL MED PROJEKTET Formålet med projektet var at opbygge en chillerunit på 250 kw med det naturlige kølemiddel R290 (propan) frem for at benytte en traditionel opbygget chillerunit med R407C. Oprindeligt var det målet at få en producent af serieproducerede chillerunits til at opbygge disse anlæg. Den italienske producent, der blev kontaktet, var dog meget positiv over for naturlige kølemidler, men var ikke villige til at inddrage enheder med propan som kølemiddel som en produktvariant, da markedet er relativt lille på verdensplan. Derfor blev det valgt at opbygge en chillerunit fra bunden samt at udarbejde den nødvendige dokumentation, således at chillerunitten kan godkendes iht. de relevante direktiver. Baggrunden for denne konvertering var at mindske udslippet af drivhusgasser til atmosfæren samt at udbrede og styrke implementeringen af naturlige kølemidler i den danske kølebranche ved at få den aktuelle viden overført og omsat i praksis fra Teknologisk Institut til en lille eller mellemstor virksomhed. RESULTAT AF PROJEKTET. Der blev fundet en kunde, som var interesseret i en mere miljøvenlig. løsning end de traditionelle. Der blev konstrueret en ny chillerunit, som opfylder de gældende KKO krav, således at en god energieffektivitet er sikret.. Der er udarbejdet dokumentation til godkendelse ved et bemyndiget organ, således at chillerunitten er godkendt efter Europarådets direktiv 97/23/EF (Trykudstyrsdirektivet). Risikovurderingen er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet, og eldokumentation opfylder Lavspændingsdirektivet. Grundlaget for CE-mærkning skulle derfor være. opfyldt. Der er udarbejdet en risikovurdering og zoneklassificering, som er godkendt ved den lokale brandmyndighed.. Chillerunitten blev opstillet, således at gældende regler og kraver opfyldt.. Risikovurdering og zoneklassificering er gjort offentligt tilgængeligt for den danske kølebranche. 6

6 KONKLUSION Formålet med projektet, hvilket var at opbygge en chillerunit på 250 kw med propan, blev realiseret. Projektet har også vist, at det er muligt at skaffe egnede komponenter til propan. Desuden er det muligt at lave en konstruktion og at få den godkendt ved et bemyndiget organ. Konklusionen er, at det kræver en del dokumentationsarbejde at opbygge sådanne køleunits, og der skal foretages en del korrespondance med de godkendende myndigheder. U darbejdelse af risikovurdering er et nyt område for køleinstallatørerne, og det er et område, som kræver, at man sætter sig godt ind i baggrunden for risikovurderingen og hvilke farer, man skal tage hensyn til. Projektet har været en succes, og kunden har fået en løsning som drifts- og funktionsmæssigt fungerer tilfredsstillende. Byggemøderne med kunde og bygherre har været med til, at kunden har en reel tryghedsfølelse ved anlægget, da han er grundigt informeret om de sikkerhedsmæssige tiltag, der er gjort. I forhold til en traditionel R407C chiller er den opbyggede chiller ca. 25% dyrere. En del af dette vil dog blive indtjent ved en bedre driftsøkonomi på grund af et lavere energiforbrug. 7

7 Summaryand conclusions PURPOSE OF PROJECT The purpose of the project was to construct a chiller unit of 250 kw with the natural refrigerant R290 (propane) instead of using a traditionally constructed chiller unit with R407C. Originally, the intention was to get a producer of series chiller units to construct these systems. The Italian producer who was contacted was however very favourable to natural refrigerants, but was not ready to include units with propane as refrigerant as a product variant because the market is relatively small worldwide. It was thus chosen to construct the chiller unit from scratch and to prepare the requisite documentation so that the chiller unit can be approved according to the relevant directives. The reason for this conversion was to reduce the emission of greenhouse gases to the atrnosphere and to disseminate and strengthen the implementation of natural refrigerants in the Danish refrigeration industry. This is done by transferring and transforming the current knowledge into practice from the Danish Technological Institute to a small or medium-sized company. RESULT OF THE PROJECT. A client was found who was interested in a more environmental solution. than in the traditional ones. A new chiller unit was constructed which complies with the current KKO requirements (Le. the requirements of the quality scheme of the Danish. refrigeration industry) in order to ensure a good energy efficiency. Documentation has been prepared for approval at an authorised body so that the chiller unit has been approved according to directive 97/23/EF of the Council of Europe (the Pressure Equipment Directive). The risk assessment according to the Machinery Directive has been prepared, and the electrical documentation complies with the Low- Voltage Equipment... Directive. The basis for the CE-labelling should thus be fulfilled. The risk assessment and the zone classification have been prepared and have been approved by the local fire authority. The chiller unit has been set up so that current rules and requirements are fulfilled. The risk assessment and the zone classification are made public to the Danish refrigeration industry. 8

8 CONCLUSIONS The purpose of the project, which was to construct a chiller unit of 250 kw with propane, has been carried out. The project has also demonstrated that it is possible to obtain applicable components for propane. In addition, it is possible to make a construction and get it approved by an authorised body. The conclusion is that it requires a good deal of documentation work to construct such chiller units and a good deal of correspondence with the approval authorities. Preparation of the risk assessment is a new area for the refrigeration installers and it is an area, which requires thorough knowledge of the basis for the risk assessment and which dangers have to be considered. The project has been successful and the client has obtained a solution, which functions well with regard to operation and functioning. The site meetings with the client and the builder has made the client feel confident about the system as he has been thoroughly informed of the safety initiatives which have been made. Compared to a traditional R407C chiller, the constructed chiller is approx. 25% more expensive. Part of this will however be gained by a better operating economy due to a lower energy consumption. 9

9 l Beskrivelse af løsningsmuligheder I denne fase bliver anlægsopbygningen klarlagt, og en kort kravspecifikation udarbejdes. Hovedkomponenterne bliver endeligt specificeret. 1.1 KRAVSPECI FI KATION Til nedkøling af nyopførte kontorbygninger ved en telekommunikationsvirksomhed i Nørresundby skal der benyttes et køleanlæg med følgende specifikationer: Konditioner: Udetemperatur +27 C Opbygning 3 kredse, væskekølet væskekøler, der køles af luftkølet kondensator Fremløbstemp. +8 C Opstilling Opstilles i separat for vand maskinrum placeret uden for bygning Returløbstemp C Støj Intet problem, står i for vand et sekundært maskinrum Køleydelse 285 kw Størrelse 2500 x 1300 x 1800 BxDxH Optaget effekt 66kW Vandflow 56 m3/h Trykfald 30 kpa Tilslutning 3 sæt DN 65 Frostsikring Glykol30% 1.2 VALG AF HOVEDKOMPONENTER Specielt valget af kompressor blev overvejet nøje med hensyn til størrelse, type og trin. Af hensyn til regulering af den afgivne effekt var det fra starten klart, at en løsning med to kompressorer ville være det mest optimale. Valget faldt på to 6-cylindrede kompressorer med cylinderudkobling, således at kompressoren kan køre med 2, 4 eller 6 cylindre indkoblet. Sammenlagt på de to kompressorer fås herved en kapacitetsregulering af effekten på 6 trin. 1.3 KRAV TI L KOM PON ENTE R Generelt skal komponenterne opfylde kravene iht. Trykudstyrsdirektivet, og for visse komponenter er der også krav iht. ATEX-direktivet. Disse krav uddybes senere. 10

10 1.4 VALG AF OPBYGNING Det blev valgt at opbygge køleanlægget som to ettrinskredse, som begge blev placeret inde i et maskinkabinet, hvor eludrustningen er indbygget i et specielt skab. 11

11 2 Teknisk udviklings- og d o ku me ntatio nsa rbejd e 2.1 UDVIKLING OG TILPASNING AF PRODUKTET Dimensionering afkølesystemet For at sikre en vis kvalitet af dimensioneringen af kølesystem og for at sikre en høj energieffektivitet er dimensioneringen af kølesystemet blevet foretaget med programmet, der indeholder de beregningsmodeller, som understøtter Kølebranchens KvalitetetssikringsOrdning KKO. Dette program har været en utrolig hjælp i dimensioneringsarbejdet, specielt ved de teoretiske beregninger af rørdimensionerne Konstruktionsberegninger For at sikre at det trykbærende anlæg har en tilstrækkelig styrke, skal kravene i Trykudstyrsdirektivet med hensyn til beregningsspændinger og sikkerhedskoefficienter overholdes. Dette er sikret ved at benytte pren "Metallic industrial piping - part 3: Design and ca1culation" samt pren "Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - General requirements - part 2 - Piping" som beregningsstandard. For beregninger af sikkerhedsventiler er følgende standard benyttet: DS/EN "Kølesystemer og varmepumper - Tryka[1astningsordninger og tilhørende rørsystemer - Beregningsmetoder". CU-SIS, \-5/8',\,72 -r-~ o W-SIS, GU-S\S, 12

12 Chilleren er opbygget som to identiske ettrinskølekredse, derfor er der kun afbildet en kreds. De to kreds er parallelforbundet på sekundærsiden af både fordamper og kondensator Klassificeringaf enheden For at kunne specificere kravene til materialecertifikater, overensstemmelseserklæringer og godkendelsesprocedurer er det nødvendigt, efter at dimensioneringen er foretaget, at lave en klassifikation af enheden. Dette gøres på baggrund af kravene i Trykudstyrsdirektivet. Denne klassifikation foretages på baggrund af produkttal. Kategoriseringen erforetaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3. Kategoriseringen af beholdere er foretaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3, stk. 1.1 a og bilag II, diagram 1. Kategoriseringen af rør erforetaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3, stk. 1.3 a og bilag II, diagram 6. Indpasninger (sammenføjninger) er kategoriseret efter artikel 10, stk

13 Pos. Benævnelse Maks. Nominel Produkttal Sikker- Materi Komponent tryk dimension (PSxV) heds- alecerti standard PS (PSxDN ) kategori fikat bar [ltr.; mm] 1 Kompressor 18 - EN Olietryks transmitter 3 Højtryks- 18 < 25 mm Art. 3, EN pressostat stk. 3 4 Højtryks- 18 < 25 mm Art. 3, EN til manometer stk Håndbetjent mm 720 I pren ventil 6 Tryk- 18 < 25 mm Art. 3, transmitter stk. 3 7 Sikkerheds IV EN ventil højtryk 8 Konden ,92 ltr. 251,9 III pren sator ( pren Receiver 18 - indgår i pkt Tørfilter ( 18 1,9 ltr. 34,2 I pren receiver ( pren Skueglas 18 < 25 mm Art. 3 EN stk Magnet mm 756 I ventil pren Termisk mm 756 I pren ekspansions ventil 14 Fordamper 10 18, II pren ( pren Sikkerheds IV EN ventil lavtryk 16 Tryktrans- 10 < 25 mm Art. 3, mitter stk Håndbetjent 10 66,7 mm 667 I pren ventil 18 Lavtryks- 10 < 25 mm Art. 3, EN til manometer stk Lavtryks- 10 < 25 mm Art. 3, EN pressostat stk. 3 14

14 2.1.5 Klassificering af rørsystemet Benævnelse Maks. Nominel Produkttal Sikker- Materiale- Fremstillings tryk dimension (PSxV) heds- certifikat - standard PS (PSxDN) kategori krav bar [ltr.; mm] Trykrør Rør 18,1 37,8 648,2 I EN10204 SIS (GU-SIS; 1- type /8"x1, 72) ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" 90 type 2.2 B16.22 bøjning ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Væskeledning Rør 18,1 37,8 648,2 I EN10204 SIS 1450 (GU-SIS; 1- type /8"x1, 72) ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" 90 type 2.2 B16.22 bøjning ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Sugerør Rør 10 61,1 666,7 I EN10204 SIS 1450 (GU-SIS; 2- type /8"x2,77) ANSI B16.22; 10 66,67 666,7 I EN10204 ANSI 2-5/8" 90 type 2.2 B16.22 Bøjning ANSI B16.22; 10 66,67 666,7 I EN10204 ANSI 2-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Tilslutning til vekslere Tilslutnings II EN muffer til type 3.1B vekslere mm Rør til muffe II EN type 3.1B Samlet klassificeringafenheden Den samlede klassificering erforetaget efter direktiv 97/23/EF) artikel 10) stk.2 Den samlede enhed klassificeres i kategori III, da dette er den højeste kategori for de forskellige dele indpasset i enheden. Betydningen af klassificeringen beskrives bedst ved følgende skema: 15

15 Trykbærende udstyr: Klassificering og krav - Generelt Trykbærende udstyr GenreltTrykbærendeudstyr Sikkerheds Udstyr Fluid (Væske/gas): GruQlliL1 (toxiske I Brændbare) eller Gruppe 2 (ikke-(toxiske/brændbare).. Artikel3 styk. 3 Ingenkrav Normal god teknisk praksis. 16

16 2.2 DOKUM ENTATION AF EGENSKABER Der er udarbejdet dokumentation til en konstruktionsgodkendelse, som er indsendt til Direktoratet for Arbejdstilsynet. Denne dokumentation er udført således, at konstruktionen kan godkendes i henhold til modul G benævnt EFenhedsverifikation Kompetencekrav tilloddere og svejsere Da ingen af lodningerne er af en sikkerhedskategori højere end I, har det ikke været nødvendigt at få loddere certificeret. At få loddere certificeret er dog ikke et problem, da der er opsat procedurer for dette efter gældende ENstandarder. Der er udført svejsninger, hvor det har været nødvendigt at benytte certificerede svejsere, og hvor svejsningerne er blevet testet ved ikke-destruktiv prøvnmg. Denne prøvning blev foretaget af et bemyndiget organ Dokumentation af egenskaber Efter anlægget var samlet, blev der foretaget en lækagetest, og anlæggets drifts- og sikkerhedsfunktioner blev testet. Denne test medførte en mindre ombygning af styringen, ellers kørte anlægget upåklageligt. 17

17 3 M iljø og sikkerhedsvurdering En vigtig del af projektet var at udarbejde en risikovurdering for anlægget og for opstillingsstedet. I denne risikovurdering skal risikoen for brand og særlige bygningskrav beskrives. Denne risikovurdering omfatter en zoneklassificering af anlægget og af området, hvor anlægget skal opstilles. Denne risikovurdering og zoneklassificering er den dokumentation, der indsendes til den lokale beredskabsmyndighed. 3.1 RISIKOVURDERING Risikovurderingens elementer Opstillingssted Personkategori Personlig sikkerhed Bygningskrav Klassifikation af brand- og eksplosionsfarlige områder Krav til alarm og advarsling Krav til elmateriel Vurdering af opstillingssted Reference EN 378-3) kap 5.3 Opstillingsstedet er et rum, hvor et begrænset antal mennesker har adgang, og hvor nogle af disse er tilstrækkeligt oplyste om de generelle sikkerhedsforanstaltninger. Derfor kategoriseres rummet som et kategori B rum Bestemmelse af fyldningsgrænse Reference Beredskabsstyrelsen Forskrifter for F-gas nævner, at den øvre grænse er 40 kg Klassifikation af eksplosionsfarligt område Rummet er klassificeret som uklassificeret område. Køleanlægget er klassificeret som et zone 2 område inden for kabinettet. 18

18 3.1.5 Kravtil elmateriel Elmateriellet i rummet skal overholde kravene i Stærkstrømsreglementet. Ventilator i kassen skal overholde kravene til zone 1 elmateriel. Eludrustningen i kassen skal overholde kravene til zone 2 udstyr Ventilationskrav Ventilationskravene er beskrevet i klassificeringsafsnittet Bygningskrav Krav til adgangsveje: ReferenceEN 378-3, kap. 5.4 Der skal være mindst en udgang til det fri fra maskinrummet. Krav til døre: ReferenceEN 378-3, kap 5.4 Følgende kraver gældende for døre:. Døre fra maskinrummet skal åbne ud ad rummet. Døre skal kunne åbnes inde fra maskinrummet, selvom de er låst udvendigt fra (anti-panik system). Døre fra maskinrummet skal være selvlukkende, hvis de tillader adgang ind i en bygning. Døre til det fri skal mindst kunne modstå ild i 30 min.. Døre, der går mod andre bygningsdele,skal være tætte, således at der ikke kan strømme gas, røg, lugt eller andre gener ind i bygningen. Døre, der støder op tilluftsluser eller andre bygningsrum, skal kunne modstå ild i 60 min. (BD60) Krav til vægge: ReferenceEN 378-3, kap 5.4 Følgende kraver gældende for vægge:. Vægge, der vender ud mod det fri, og som indgår i bygningskonstruktionen, skal kunne modstå ild i 30 min. Indervægge, gulvdæk og lofter, som vender ud mod andre rum, skal kunne modstå ild i op til 60 min.. Der skal i væg eller loft være en bygningsdel, der ved en evt. eksplosion vil blive trykket ud, så yderligere trykstigning hindres. Dette kan være et vindue, dør, bygningsdel, taglem eller lignende Kravtil alarmsystemerog advarsel Reference: EN 378-3, kap. 7 Alarmsystemer skal give tydelig alarm ved 25% af LEL. Alarmgiveren skal placeres, så den bliver hørt, eller tilsluttes et overvågningssystem, der sikrer, at alarmen opdages straks. Det er af stor vigtighed, at den, der observerer alarmen, umiddelbart kan forstå eller på anden måde ved, hvad alarmen betyder og til hvem, der skal rettes henvendelse. 19

19 3.1.9 Krav til mærkning af dør Reference EN 378-3, kap. 5.2 Maskinrum skal klart afmærke s ved indgangen med følgende skiltning: Forbud mod brug af åben ild Advarsel mod brandfarlige stoffer. Forbud mod adgang for uvedkommende Krav til mærkning afanlæg Reference EN 378-2, kap. 10 Kølesystemet eller kabinettet skal afmærke s tydeligt med følgende skiltning:. Typeskilt i henhold til EN 378-2, kap. 10. Forbudsskilt mod brug af åben ild. Advarsel mod brandfare Personlig sikkerhed Reference EN 378-3, kap. 9 Personer, der arbejder med brændbare kølemidler, bør udstyres med en personlig gasdetektor, der kan give signal om stigende koncentration af gas, således at der kan ageres, inden der opstår en farlig situation. 3.2 ZONE KLASSIFICERING AF ENHED OG AF OPSTILLINGSSTEDET Zoneklassificeringen af enheden og af opstillingsstedet er foretaget efter brand teknisk vejledning nr.19 "Klassifikation af brand og eksplosionsfarlige områder". Desuden er standarden EN "Classification of Hazardous Areas" benyttet Beskrivelse af opstillingsstedet Køleanlæg med 2 x 8 kg fyldning. Opstillet i maskinrum med ventilation 20

20 NorrlO.l i; omr&de Sikke rhedsuclblæsning Zone l. Zone 2 " " / 62 - Zoh~m l=r le Beskrivelse af opstillingssted: Opstillingssted: Rumstørrelse: Maskinrum 12 m2 Rumvolumen: 36 m3 Anlægstype: Køleanlæg 300 kw Fyldning: 2 x 8 kg Bedømmelse af udslip Produkt: Brændbart stof: Tyngde af gas: Lower explosion level LEL: Kilder for udslip: Udslipshastighed (dg/dt): Propan gas Tungere end luft 0,04 kg/m3 (2,1% v/v) Komponenter, samlinger, fitttings, service Tilslutninger og sikkerhedsventil 10% pr. år, (16 kg/ s) = 5.07*10-7 kg/s (Dette er den maksimale værdi registreret for køleanlæg) 21

21 3.2.3 Vurderingogbedømmelseaf udslipskilder Komponenter Tæthed Vurdering af tæthed Vurdering af Vurdering af DIN7003 EN udslip zone EN EN Kompressorer Semihermitisk. Teknisk tæthed Ved akseltætninger Sekundært Zone 2 Akselgennem- kan garanteres samt ved pakninger føringen ligger at være forventes der ikke indvendigt vedvarende udslip ved normal drift Komponenter Pressostater Teknisk tæthed Der forventes ikke Zone 2 kan garanteres udslip under højest zone 1 at være normal drift. Eller med vedvarende Eventuelt udslip vil forsyning til være ved zone 1. membraner. Da der er en potentiel tændkilde ved kontakten, skal der tages hensyn til dette Elektronisk Teknisk tæthed Sekundært. Uklassificeret termoventil kan garanteres Da der er maks. zone 2 under potentielle eller vedvarende drift tændkilder med zone 1 ved ventilen forsyning. bør de elimineres Magnetventiler Teknisk tæthed Sekundært til Uklassificeret kan garanteres vedvarende til zone 2 tæt Tryk- Teknisk tæthed Sekundært. Zone 2 transmittere kan garanteres Membranen Evt. under er svageste uklassificeret vedvarende drift led. Gnist- men med zone dannere bør 1 forsyning eliminere s Rørsystem Rør Teknisk tæthed Uklassificeret Uklassificeret Uklassificeret kan garanteres at være vedvarende Lodde-/svejse - T eknisk tæthed Uklassificeret Uklassificeret Uklassificeret samlinger kan garanteres at være vedvarende Afspærrings- Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 ventiler med er garanteret udslip ved normal kappe drift Reguleringsven Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 til med kappe er garanteret udslip ved normal drift Fylde- Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 tilslutninger/ er garanteret udslip ved normal Schrader drift 22

22 3.3 ZONEKLASSIFICERING EFTER BRANDTEKNISK VEJLEDNING NR.19 Som grundlag er benyttet beslutningsskema 2 for gasser. Gasart: Er gasmængden ubetydelig: Systemudformning: Rutinemæssigt udslip: Er et udslip mindre betydende: Særlige sikret: Zoneområde: Kølemiddel R290 (propan) Nej, der er ikke sikkerhed for, at gaskoncentrationen er under nedre eksplosionsgrænse Der er tale om et lukket system Der er ikke tale om rutinemæssigt udslip Det kan ikke forudsættes Ja, der er foretaget særlige sikkerhedsforanstaltninger Dette medfører umiddelbart til zone Særlige sikkerhedsforanstaltning Områdeafgrænsning: Begrænsning af zoneområdet foretages ved, at køleenheden indbygges i et kabinet, som er rimeligt tæt. Svenske Kylnorm foreskriver lp 20 som tæthed. Tilstrækkelig ventilation: Brandteknisk vejledning nr. 19 foreskriver, at tilstrækkelig ventilation er opnået, når koncentrationen af dampe og gasser holdes under 25% af nedre eksplosionsgrænse. Ventilationen laves som mekanisk ventilation af kabinettet. Ventilationsmængden skal opfylde kravene i EN 378-3, hvilket medfører: V = 14 x m2/3 =:>V = 14 X M: Fyldningsmængde [kg] V: Luftstrøm [ltr/s] Ventilationsmængden skal være på mindst: 88,9Itr.js = 320 m3/h. Beredskabsstyrelsen foreskriver desuden, at ventilationen skal kunne tømme rummet for gas i løbet af 10 min. Ved ovenstående ventilations flow vil et rum på 53 m3 kunne tømmes i løbet af 10 min. Særlige sikkerhedsforanstaltninger:. Trykvagt installeres i kabinettet og udkobler de installationer i rummet og i kassen, der ikke er sikret til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1. Undertrykket skal efter Svenske Kylnorm være på mindst 10 Pa.. Alternativt skal kassen forsynes med en gas detektor, der ved 1. alarm aktiverer den ovennævnte ventilation, der sikrer undertryk, og ved 2. alarm udkobler de installationer i rummet og i kassen, der ikke er sikret til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1.. For at sikre fortsat udsugning ved eventuelt udslip skal ventilationsanlæg og udstyr være egnet til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1. 23

23 På denne baggrund klassificeres kassen med køleanlægget som eksplosionsfarligt område) zone 2) mens selve rummet klasslficeres som uklassificeret område. 3-4 ZONE KLASSIFICERING EFTER EN Bedømmelse afventilation Ventilationskarakteristika: Indendørsopstilling Antalluftskifte c: 8/h, 0, /s Omgivelsestemperatur: 20 C Ventilations effektivitet f: 2 N aturlig ventilation Minimumsventilationsmængde: Ved 10% lækagerate pr. år (dv! dt). = (dg! dt)minx~ - 5,07xlO-7 x 293 = 2 67xlO-s m3! s = O09613 m3! nnn k x LEL 293 0,5x 0, ', Beregning af hypotetisk volumen: Ved 1O% lækagerate pr. år J*(dV!dt)min 5x2,67xlO-s -0,0240m3 Vz = C 0,00222 Principielle faktorer med indflydelse på ~()E~ldassificering og udbredelse I ---- Opstillingssted og anlægstype Ventilation Type Grad Tilgængelighed Type af udslip Kilde Udslipsgrad Produkt Gas Tyngde af gas Mekanisk ventilation Middel God, tilstrækkelig Ventiler og kompressor Sekundært Propan Tungere end luft Bedømmelse: På baggrund af ovenstående forhold bedømmes området i kassen som zone 2. Rummet klassificeres som uklassificeret område. 24

24 3.5 MILJ0VURDERING Global miljøvurdering Der er foretaget en beregning af miljøpåvirkningen fra anlægget over dets levetid. Ved denne beregning er TEWI faktoren udregnet. TEWI giver værdien for den samlede co z-belastning gennem anlæggets levetid. Denne belastning består af et direkte bidrag fra det udslupne kølemiddel, et bidrag fra genanvendelse af materialer og endelig et bidrag fra den C Oz-belastning, der kommer fra anlæggets energiforbrug. Beregningen er foretaget med følgende forudsætninger: Forudsætninger Kølemiddel R407C R290 Lækagerate 5% 5% Levetid 15 år 15 år Fyldning 80 kg 20 kg Kondenserings- 28 C 28 C temperatur Fordam pnings- -4 C -4 C temperatur Isentropisk 70% 70% virkningsgrad Gennemsnitlig 25% 25% driftstid pr. år COP 4,23 4,506 GWP Resultat CO,-bidrag Indirekte Direkte 96 0,045 Total bidrag [tons] Besparelse [tons] 207 CO2 bidrag S <J c R407C Koloml...1 R290 25

25 Beregningen viser, at der skulle opnås en besparelse i CO2-udledningen på 207 tons over køleanlæggets levetid, som er sat til 15 år. Dette svarer til en reduktion på 10,8%, hvoraf konverteringen af kølemiddel står for en reduktion på 5%. Hvis driftstiden på køleanlægget formindskes, vil konverteringen af kølemiddel indgå med større vægt i den samlede vurdering. Da der ikke er benyttet skum ved opbygningen af køleanlægget, er der ikke et CO2-bidrag ved genanvendelse af anlægget. Så i forbindelse med en LCA analyse vil der ved produktion og genanvendelse ikke være en forskel ved konvertering fra HFC-kølemiddel til et naturligt kølemiddel Lokalmiljøvurdering Ved en lokal miljøvurdering skal der tages hensyn til nærmiljøet og de personer, som er i nærkontakt med køleanlægget. Det er specielt i servicesituationer, at mennesker kommer i kontakt med kølemiddel og olie. Både ved brug af CFC- og HFC-kølemidler samt esterolier har kølemontører klaget over allergi-, hud- og luftvejsproblemer. De fleste af disse problemer kan dog undgås ved korrekt brug af værnemidler og ved korrekt omgang med kølemidler og olie. På anlæg med kulbrinter og mineralsk olie er der ikke disse problemer, og det skulle være tilstrækkeligt at håndtere olie og kølemiddel på samme vis, som når mekanikere skifter olie på biler. Ved brug og servicering af køleanlæg skal kølemontøren dog være opmærksom på brand- og eksplosionsfare. Dette kan dog eliminere s ved brug af gasdetektor og tilstrækkelig ventilation samt korrekt evakuering og gennem skylning med nitrogen ved loddearbejde på anlægget. 26

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe ELFORSK-projekt nr. 344-005 Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe Slutrapport ELFORSK August 2014 Teknologisk Institut Vesttherm EBM Papst IPU Per Henrik Pedersen Lasse Søe Svend Vinter Pedersen 1 Indhold

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne og brændekedler, regelgrundlag og løsningsmuligheder Ole Schleicher og Jørgen Boje FORCE Technology Miljøprojekt Nr. 1192 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Boligopvarmning ved brændefyring

Boligopvarmning ved brændefyring Boligopvarmning ved brændefyring Energieffektivitet og indeklima Projekt under tilskudsordningen til miljøeffektiv brændefyringsteknologi Miljøprojekt nr. 1435, 2012 Titel: Boligopvarmning ved brændefyring

Læs mere

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis Soldrevet Fjernkøling Master Thesis Su Cheong Ho MEK-TES-EP-2010-07 May 2010 Soldrevet Fjernkøling Undersøgelse og analyse af et soldrevet ettrins H 2 O-LiBr absorptionskøleanlæg i Danmark Denne rapport

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Genanvendelse af brugt stenuld

Genanvendelse af brugt stenuld Genanvendelse af brugt stenuld Hovedprojekt Lars Hørberg, Poul Larsø, Allan Rieber, Dorthe Vistisen, Klaus Gotthjælp & Nicolai Skov Rockwool A/S Anne Louise Niemann, Niels Strufe & Niels Juul Busch Rambøll

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Produceret vand på Tyra Øst F

Produceret vand på Tyra Øst F 2012 Produceret vand på Tyra Øst F Gustav Undall-Behrend Aarhus Maskinmesterskole 10-12-2012 Forfatter: Gustav Undall-Behrend Studienummer: F10147 Titel: Produceret vand på Tyra Øst F Undertitel: Optimering

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Registrering af brændolieforbrug

Registrering af brændolieforbrug Registrering af brændolieforbrug - anvendelse i driftsøjemed Udarbejdet af: Thorbjørn Kloster V10379 På I samarbejde med: Esvagt A/S Og skibet: Esvagt Observer!! År 2013!! Forfatter:!!!! Thorbjørn Jean

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Energioptimering og brændstofsbesparelse

Energioptimering og brændstofsbesparelse 2015 Energioptimering og brændstofsbesparelse Udarbejdet af Høgni Olsen Studienummer: E20112002 Antal tegn: 61.263 med mellemrum Antal normalsider: 25,52 Afleveringsdato: 27-05/2015 Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN

PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN Støttet af: VURDERING AF FREMTIDENS & European Agricultural Fund for Rural Development PRODUKTIONSSYSTEMER TIL SVIN RAPPORT NR. 38 Rapporten giver et bud på, hvordan produktionssystemer bør bygges i dag

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - DESIK SlutRapport Februar 26 DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - Hovedforfatter : Arne Jakobsen Datering: Februar

Læs mere