Renereprodukter. Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renereprodukter. Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan"

Transkript

1 Renereprodukter J.nr.M Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan Forfatter SvendVintherPedersen Miljøstyrelsen Miljø- og Energiministeriet

2 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 6 FORMÅL MED PROJEKTET RESULT AT AF PROJEKTET KONKLUSION SUMMARY AND CONCLUSIONS PURPOSE OF PROJECT 8 RESUL T OF THE PROJECT 8 CONCLUSIONS 9 1 BESKRIVELSE AF LØSNINGSMULIGHEDER KRAVSPECIFIKATION VALG AF HOVEDKOMPONENTER KRAV TIL KOMPONENTER VALG AF OPBYGNING 11 TEKNISK UDVIKLINGS- OG DOKUMENTATIONSARBEJDE UDVIKLING OG TILPASNING AF PRODUKTET Dimensionering af kølesystemet Konstruktionsberegninger System opbygning Klassificering af enheden Klassificering af rørsystemet Samlet klassificering af enheden 2.2 DOKUMENTATION AF EGENSKABER Kompetencekrav tilloddere og svejsere Dokumentation af egenskaber 3 MILJØ OG SIKKERHEDSVURDERING RISIKO VURDERING Risikovurderingens elementer Vurdering af opstillingssted Bestemmelse af fyldningsgrænse Klassifikation af eksplosionsfarligt område Krav til elmateriel Ventilationskrav Bygningskrav Krav til alarmsystemer og advarsel Krav til mærkning af dør Krav til mærkning af anlæg Personlig sikkerhed ZONEKLASSIFICERINGAF ENHED OG AF OPSTILLINGSSTEDET Beskrivelse af opstillingsstedet Bedømmelse afudslip Vurdering og bedømmelse af udslipskilder ZONEKLASSIFICERING EFTER BRANDTEKNISK VEJLEDNING NR S ærlige sikkerhedsforanstaltning 23 3

3 3.4 ZONEKLASSIFICERING EFTER EN Bedømmelse af ventilation 3.5 MILJ0VURDERING Global miljøvurdering Lokal miljø vurdering 4 VURDERING AF ØKONOMI- OG KUNDEKONSEKVENSER 4.1 ØKONOMIKONSEKVENSER 5 INTRODUKTION HOS KUNDEN 5.1 IMPLEMENTERING VED KUNDEN Vejledning af kunde og bygherre Konsultation med godkendende brandinspektør Driftsmæssig implementering ved kunden

4 Forord Da kølebranchen ønsker at levere produkter med mindst mulig miljøbelastning, er Multikøl, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen indgået i et projekt, hvis mål er at få chillerunits på 250 kw eller større med HFCkølemidlet R407C konverteret til det naturlige kølemiddel R290. Baggrunden for denne konvertering af kølemiddel er, at man ønsker at mindske udslippet af drivhusgasser. Men et primært mål med projektet er også at øge udbredelsen af naturlige kølemidler, herunder også de brændbare, samt at forankre teknologien blandt brugere og installatører i branchen som gode og brugbare løsninger, der relativt simpelt kan udføres i praksis. For at dette projekt har kunnet lykkedes, har det været vigtigt at have en kunde med en positiv, nøgtern og problemløsende holdning, og her skal der rettes en speciel tak til RTX, som har ladet chilleren opstille i forbindelse med deres kontorer i Aalborg. Der skal også rettes en tak til KPC-byg for deres problemløsende og positive holdning. Projektdeltagere: Projektgruppen bestod af Teknologisk Institut og Multikøl. Teknologisk Institut, Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologiparken Kongsvang All : Århus C Kontaktperson: Diplomingeniør Tlf: Svend Pedersen Multikøl A/S (Ansøger) Holmstrupsgårdsvej Brabrand Kontaktperson: Bent Møller Tlf:

5 Sammenfatning og konklusioner FORMÅL MED PROJEKTET Formålet med projektet var at opbygge en chillerunit på 250 kw med det naturlige kølemiddel R290 (propan) frem for at benytte en traditionel opbygget chillerunit med R407C. Oprindeligt var det målet at få en producent af serieproducerede chillerunits til at opbygge disse anlæg. Den italienske producent, der blev kontaktet, var dog meget positiv over for naturlige kølemidler, men var ikke villige til at inddrage enheder med propan som kølemiddel som en produktvariant, da markedet er relativt lille på verdensplan. Derfor blev det valgt at opbygge en chillerunit fra bunden samt at udarbejde den nødvendige dokumentation, således at chillerunitten kan godkendes iht. de relevante direktiver. Baggrunden for denne konvertering var at mindske udslippet af drivhusgasser til atmosfæren samt at udbrede og styrke implementeringen af naturlige kølemidler i den danske kølebranche ved at få den aktuelle viden overført og omsat i praksis fra Teknologisk Institut til en lille eller mellemstor virksomhed. RESULTAT AF PROJEKTET. Der blev fundet en kunde, som var interesseret i en mere miljøvenlig. løsning end de traditionelle. Der blev konstrueret en ny chillerunit, som opfylder de gældende KKO krav, således at en god energieffektivitet er sikret.. Der er udarbejdet dokumentation til godkendelse ved et bemyndiget organ, således at chillerunitten er godkendt efter Europarådets direktiv 97/23/EF (Trykudstyrsdirektivet). Risikovurderingen er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet, og eldokumentation opfylder Lavspændingsdirektivet. Grundlaget for CE-mærkning skulle derfor være. opfyldt. Der er udarbejdet en risikovurdering og zoneklassificering, som er godkendt ved den lokale brandmyndighed.. Chillerunitten blev opstillet, således at gældende regler og kraver opfyldt.. Risikovurdering og zoneklassificering er gjort offentligt tilgængeligt for den danske kølebranche. 6

6 KONKLUSION Formålet med projektet, hvilket var at opbygge en chillerunit på 250 kw med propan, blev realiseret. Projektet har også vist, at det er muligt at skaffe egnede komponenter til propan. Desuden er det muligt at lave en konstruktion og at få den godkendt ved et bemyndiget organ. Konklusionen er, at det kræver en del dokumentationsarbejde at opbygge sådanne køleunits, og der skal foretages en del korrespondance med de godkendende myndigheder. U darbejdelse af risikovurdering er et nyt område for køleinstallatørerne, og det er et område, som kræver, at man sætter sig godt ind i baggrunden for risikovurderingen og hvilke farer, man skal tage hensyn til. Projektet har været en succes, og kunden har fået en løsning som drifts- og funktionsmæssigt fungerer tilfredsstillende. Byggemøderne med kunde og bygherre har været med til, at kunden har en reel tryghedsfølelse ved anlægget, da han er grundigt informeret om de sikkerhedsmæssige tiltag, der er gjort. I forhold til en traditionel R407C chiller er den opbyggede chiller ca. 25% dyrere. En del af dette vil dog blive indtjent ved en bedre driftsøkonomi på grund af et lavere energiforbrug. 7

7 Summaryand conclusions PURPOSE OF PROJECT The purpose of the project was to construct a chiller unit of 250 kw with the natural refrigerant R290 (propane) instead of using a traditionally constructed chiller unit with R407C. Originally, the intention was to get a producer of series chiller units to construct these systems. The Italian producer who was contacted was however very favourable to natural refrigerants, but was not ready to include units with propane as refrigerant as a product variant because the market is relatively small worldwide. It was thus chosen to construct the chiller unit from scratch and to prepare the requisite documentation so that the chiller unit can be approved according to the relevant directives. The reason for this conversion was to reduce the emission of greenhouse gases to the atrnosphere and to disseminate and strengthen the implementation of natural refrigerants in the Danish refrigeration industry. This is done by transferring and transforming the current knowledge into practice from the Danish Technological Institute to a small or medium-sized company. RESULT OF THE PROJECT. A client was found who was interested in a more environmental solution. than in the traditional ones. A new chiller unit was constructed which complies with the current KKO requirements (Le. the requirements of the quality scheme of the Danish. refrigeration industry) in order to ensure a good energy efficiency. Documentation has been prepared for approval at an authorised body so that the chiller unit has been approved according to directive 97/23/EF of the Council of Europe (the Pressure Equipment Directive). The risk assessment according to the Machinery Directive has been prepared, and the electrical documentation complies with the Low- Voltage Equipment... Directive. The basis for the CE-labelling should thus be fulfilled. The risk assessment and the zone classification have been prepared and have been approved by the local fire authority. The chiller unit has been set up so that current rules and requirements are fulfilled. The risk assessment and the zone classification are made public to the Danish refrigeration industry. 8

8 CONCLUSIONS The purpose of the project, which was to construct a chiller unit of 250 kw with propane, has been carried out. The project has also demonstrated that it is possible to obtain applicable components for propane. In addition, it is possible to make a construction and get it approved by an authorised body. The conclusion is that it requires a good deal of documentation work to construct such chiller units and a good deal of correspondence with the approval authorities. Preparation of the risk assessment is a new area for the refrigeration installers and it is an area, which requires thorough knowledge of the basis for the risk assessment and which dangers have to be considered. The project has been successful and the client has obtained a solution, which functions well with regard to operation and functioning. The site meetings with the client and the builder has made the client feel confident about the system as he has been thoroughly informed of the safety initiatives which have been made. Compared to a traditional R407C chiller, the constructed chiller is approx. 25% more expensive. Part of this will however be gained by a better operating economy due to a lower energy consumption. 9

9 l Beskrivelse af løsningsmuligheder I denne fase bliver anlægsopbygningen klarlagt, og en kort kravspecifikation udarbejdes. Hovedkomponenterne bliver endeligt specificeret. 1.1 KRAVSPECI FI KATION Til nedkøling af nyopførte kontorbygninger ved en telekommunikationsvirksomhed i Nørresundby skal der benyttes et køleanlæg med følgende specifikationer: Konditioner: Udetemperatur +27 C Opbygning 3 kredse, væskekølet væskekøler, der køles af luftkølet kondensator Fremløbstemp. +8 C Opstilling Opstilles i separat for vand maskinrum placeret uden for bygning Returløbstemp C Støj Intet problem, står i for vand et sekundært maskinrum Køleydelse 285 kw Størrelse 2500 x 1300 x 1800 BxDxH Optaget effekt 66kW Vandflow 56 m3/h Trykfald 30 kpa Tilslutning 3 sæt DN 65 Frostsikring Glykol30% 1.2 VALG AF HOVEDKOMPONENTER Specielt valget af kompressor blev overvejet nøje med hensyn til størrelse, type og trin. Af hensyn til regulering af den afgivne effekt var det fra starten klart, at en løsning med to kompressorer ville være det mest optimale. Valget faldt på to 6-cylindrede kompressorer med cylinderudkobling, således at kompressoren kan køre med 2, 4 eller 6 cylindre indkoblet. Sammenlagt på de to kompressorer fås herved en kapacitetsregulering af effekten på 6 trin. 1.3 KRAV TI L KOM PON ENTE R Generelt skal komponenterne opfylde kravene iht. Trykudstyrsdirektivet, og for visse komponenter er der også krav iht. ATEX-direktivet. Disse krav uddybes senere. 10

10 1.4 VALG AF OPBYGNING Det blev valgt at opbygge køleanlægget som to ettrinskredse, som begge blev placeret inde i et maskinkabinet, hvor eludrustningen er indbygget i et specielt skab. 11

11 2 Teknisk udviklings- og d o ku me ntatio nsa rbejd e 2.1 UDVIKLING OG TILPASNING AF PRODUKTET Dimensionering afkølesystemet For at sikre en vis kvalitet af dimensioneringen af kølesystem og for at sikre en høj energieffektivitet er dimensioneringen af kølesystemet blevet foretaget med programmet, der indeholder de beregningsmodeller, som understøtter Kølebranchens KvalitetetssikringsOrdning KKO. Dette program har været en utrolig hjælp i dimensioneringsarbejdet, specielt ved de teoretiske beregninger af rørdimensionerne Konstruktionsberegninger For at sikre at det trykbærende anlæg har en tilstrækkelig styrke, skal kravene i Trykudstyrsdirektivet med hensyn til beregningsspændinger og sikkerhedskoefficienter overholdes. Dette er sikret ved at benytte pren "Metallic industrial piping - part 3: Design and ca1culation" samt pren "Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - General requirements - part 2 - Piping" som beregningsstandard. For beregninger af sikkerhedsventiler er følgende standard benyttet: DS/EN "Kølesystemer og varmepumper - Tryka[1astningsordninger og tilhørende rørsystemer - Beregningsmetoder". CU-SIS, \-5/8',\,72 -r-~ o W-SIS, GU-S\S, 12

12 Chilleren er opbygget som to identiske ettrinskølekredse, derfor er der kun afbildet en kreds. De to kreds er parallelforbundet på sekundærsiden af både fordamper og kondensator Klassificeringaf enheden For at kunne specificere kravene til materialecertifikater, overensstemmelseserklæringer og godkendelsesprocedurer er det nødvendigt, efter at dimensioneringen er foretaget, at lave en klassifikation af enheden. Dette gøres på baggrund af kravene i Trykudstyrsdirektivet. Denne klassifikation foretages på baggrund af produkttal. Kategoriseringen erforetaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3. Kategoriseringen af beholdere er foretaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3, stk. 1.1 a og bilag II, diagram 1. Kategoriseringen af rør erforetaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3, stk. 1.3 a og bilag II, diagram 6. Indpasninger (sammenføjninger) er kategoriseret efter artikel 10, stk

13 Pos. Benævnelse Maks. Nominel Produkttal Sikker- Materi Komponent tryk dimension (PSxV) heds- alecerti standard PS (PSxDN ) kategori fikat bar [ltr.; mm] 1 Kompressor 18 - EN Olietryks transmitter 3 Højtryks- 18 < 25 mm Art. 3, EN pressostat stk. 3 4 Højtryks- 18 < 25 mm Art. 3, EN til manometer stk Håndbetjent mm 720 I pren ventil 6 Tryk- 18 < 25 mm Art. 3, transmitter stk. 3 7 Sikkerheds IV EN ventil højtryk 8 Konden ,92 ltr. 251,9 III pren sator ( pren Receiver 18 - indgår i pkt Tørfilter ( 18 1,9 ltr. 34,2 I pren receiver ( pren Skueglas 18 < 25 mm Art. 3 EN stk Magnet mm 756 I ventil pren Termisk mm 756 I pren ekspansions ventil 14 Fordamper 10 18, II pren ( pren Sikkerheds IV EN ventil lavtryk 16 Tryktrans- 10 < 25 mm Art. 3, mitter stk Håndbetjent 10 66,7 mm 667 I pren ventil 18 Lavtryks- 10 < 25 mm Art. 3, EN til manometer stk Lavtryks- 10 < 25 mm Art. 3, EN pressostat stk. 3 14

14 2.1.5 Klassificering af rørsystemet Benævnelse Maks. Nominel Produkttal Sikker- Materiale- Fremstillings tryk dimension (PSxV) heds- certifikat - standard PS (PSxDN) kategori krav bar [ltr.; mm] Trykrør Rør 18,1 37,8 648,2 I EN10204 SIS (GU-SIS; 1- type /8"x1, 72) ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" 90 type 2.2 B16.22 bøjning ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Væskeledning Rør 18,1 37,8 648,2 I EN10204 SIS 1450 (GU-SIS; 1- type /8"x1, 72) ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" 90 type 2.2 B16.22 bøjning ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Sugerør Rør 10 61,1 666,7 I EN10204 SIS 1450 (GU-SIS; 2- type /8"x2,77) ANSI B16.22; 10 66,67 666,7 I EN10204 ANSI 2-5/8" 90 type 2.2 B16.22 Bøjning ANSI B16.22; 10 66,67 666,7 I EN10204 ANSI 2-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Tilslutning til vekslere Tilslutnings II EN muffer til type 3.1B vekslere mm Rør til muffe II EN type 3.1B Samlet klassificeringafenheden Den samlede klassificering erforetaget efter direktiv 97/23/EF) artikel 10) stk.2 Den samlede enhed klassificeres i kategori III, da dette er den højeste kategori for de forskellige dele indpasset i enheden. Betydningen af klassificeringen beskrives bedst ved følgende skema: 15

15 Trykbærende udstyr: Klassificering og krav - Generelt Trykbærende udstyr GenreltTrykbærendeudstyr Sikkerheds Udstyr Fluid (Væske/gas): GruQlliL1 (toxiske I Brændbare) eller Gruppe 2 (ikke-(toxiske/brændbare).. Artikel3 styk. 3 Ingenkrav Normal god teknisk praksis. 16

16 2.2 DOKUM ENTATION AF EGENSKABER Der er udarbejdet dokumentation til en konstruktionsgodkendelse, som er indsendt til Direktoratet for Arbejdstilsynet. Denne dokumentation er udført således, at konstruktionen kan godkendes i henhold til modul G benævnt EFenhedsverifikation Kompetencekrav tilloddere og svejsere Da ingen af lodningerne er af en sikkerhedskategori højere end I, har det ikke været nødvendigt at få loddere certificeret. At få loddere certificeret er dog ikke et problem, da der er opsat procedurer for dette efter gældende ENstandarder. Der er udført svejsninger, hvor det har været nødvendigt at benytte certificerede svejsere, og hvor svejsningerne er blevet testet ved ikke-destruktiv prøvnmg. Denne prøvning blev foretaget af et bemyndiget organ Dokumentation af egenskaber Efter anlægget var samlet, blev der foretaget en lækagetest, og anlæggets drifts- og sikkerhedsfunktioner blev testet. Denne test medførte en mindre ombygning af styringen, ellers kørte anlægget upåklageligt. 17

17 3 M iljø og sikkerhedsvurdering En vigtig del af projektet var at udarbejde en risikovurdering for anlægget og for opstillingsstedet. I denne risikovurdering skal risikoen for brand og særlige bygningskrav beskrives. Denne risikovurdering omfatter en zoneklassificering af anlægget og af området, hvor anlægget skal opstilles. Denne risikovurdering og zoneklassificering er den dokumentation, der indsendes til den lokale beredskabsmyndighed. 3.1 RISIKOVURDERING Risikovurderingens elementer Opstillingssted Personkategori Personlig sikkerhed Bygningskrav Klassifikation af brand- og eksplosionsfarlige områder Krav til alarm og advarsling Krav til elmateriel Vurdering af opstillingssted Reference EN 378-3) kap 5.3 Opstillingsstedet er et rum, hvor et begrænset antal mennesker har adgang, og hvor nogle af disse er tilstrækkeligt oplyste om de generelle sikkerhedsforanstaltninger. Derfor kategoriseres rummet som et kategori B rum Bestemmelse af fyldningsgrænse Reference Beredskabsstyrelsen Forskrifter for F-gas nævner, at den øvre grænse er 40 kg Klassifikation af eksplosionsfarligt område Rummet er klassificeret som uklassificeret område. Køleanlægget er klassificeret som et zone 2 område inden for kabinettet. 18

18 3.1.5 Kravtil elmateriel Elmateriellet i rummet skal overholde kravene i Stærkstrømsreglementet. Ventilator i kassen skal overholde kravene til zone 1 elmateriel. Eludrustningen i kassen skal overholde kravene til zone 2 udstyr Ventilationskrav Ventilationskravene er beskrevet i klassificeringsafsnittet Bygningskrav Krav til adgangsveje: ReferenceEN 378-3, kap. 5.4 Der skal være mindst en udgang til det fri fra maskinrummet. Krav til døre: ReferenceEN 378-3, kap 5.4 Følgende kraver gældende for døre:. Døre fra maskinrummet skal åbne ud ad rummet. Døre skal kunne åbnes inde fra maskinrummet, selvom de er låst udvendigt fra (anti-panik system). Døre fra maskinrummet skal være selvlukkende, hvis de tillader adgang ind i en bygning. Døre til det fri skal mindst kunne modstå ild i 30 min.. Døre, der går mod andre bygningsdele,skal være tætte, således at der ikke kan strømme gas, røg, lugt eller andre gener ind i bygningen. Døre, der støder op tilluftsluser eller andre bygningsrum, skal kunne modstå ild i 60 min. (BD60) Krav til vægge: ReferenceEN 378-3, kap 5.4 Følgende kraver gældende for vægge:. Vægge, der vender ud mod det fri, og som indgår i bygningskonstruktionen, skal kunne modstå ild i 30 min. Indervægge, gulvdæk og lofter, som vender ud mod andre rum, skal kunne modstå ild i op til 60 min.. Der skal i væg eller loft være en bygningsdel, der ved en evt. eksplosion vil blive trykket ud, så yderligere trykstigning hindres. Dette kan være et vindue, dør, bygningsdel, taglem eller lignende Kravtil alarmsystemerog advarsel Reference: EN 378-3, kap. 7 Alarmsystemer skal give tydelig alarm ved 25% af LEL. Alarmgiveren skal placeres, så den bliver hørt, eller tilsluttes et overvågningssystem, der sikrer, at alarmen opdages straks. Det er af stor vigtighed, at den, der observerer alarmen, umiddelbart kan forstå eller på anden måde ved, hvad alarmen betyder og til hvem, der skal rettes henvendelse. 19

19 3.1.9 Krav til mærkning af dør Reference EN 378-3, kap. 5.2 Maskinrum skal klart afmærke s ved indgangen med følgende skiltning: Forbud mod brug af åben ild Advarsel mod brandfarlige stoffer. Forbud mod adgang for uvedkommende Krav til mærkning afanlæg Reference EN 378-2, kap. 10 Kølesystemet eller kabinettet skal afmærke s tydeligt med følgende skiltning:. Typeskilt i henhold til EN 378-2, kap. 10. Forbudsskilt mod brug af åben ild. Advarsel mod brandfare Personlig sikkerhed Reference EN 378-3, kap. 9 Personer, der arbejder med brændbare kølemidler, bør udstyres med en personlig gasdetektor, der kan give signal om stigende koncentration af gas, således at der kan ageres, inden der opstår en farlig situation. 3.2 ZONE KLASSIFICERING AF ENHED OG AF OPSTILLINGSSTEDET Zoneklassificeringen af enheden og af opstillingsstedet er foretaget efter brand teknisk vejledning nr.19 "Klassifikation af brand og eksplosionsfarlige områder". Desuden er standarden EN "Classification of Hazardous Areas" benyttet Beskrivelse af opstillingsstedet Køleanlæg med 2 x 8 kg fyldning. Opstillet i maskinrum med ventilation 20

20 NorrlO.l i; omr&de Sikke rhedsuclblæsning Zone l. Zone 2 " " / 62 - Zoh~m l=r le Beskrivelse af opstillingssted: Opstillingssted: Rumstørrelse: Maskinrum 12 m2 Rumvolumen: 36 m3 Anlægstype: Køleanlæg 300 kw Fyldning: 2 x 8 kg Bedømmelse af udslip Produkt: Brændbart stof: Tyngde af gas: Lower explosion level LEL: Kilder for udslip: Udslipshastighed (dg/dt): Propan gas Tungere end luft 0,04 kg/m3 (2,1% v/v) Komponenter, samlinger, fitttings, service Tilslutninger og sikkerhedsventil 10% pr. år, (16 kg/ s) = 5.07*10-7 kg/s (Dette er den maksimale værdi registreret for køleanlæg) 21

21 3.2.3 Vurderingogbedømmelseaf udslipskilder Komponenter Tæthed Vurdering af tæthed Vurdering af Vurdering af DIN7003 EN udslip zone EN EN Kompressorer Semihermitisk. Teknisk tæthed Ved akseltætninger Sekundært Zone 2 Akselgennem- kan garanteres samt ved pakninger føringen ligger at være forventes der ikke indvendigt vedvarende udslip ved normal drift Komponenter Pressostater Teknisk tæthed Der forventes ikke Zone 2 kan garanteres udslip under højest zone 1 at være normal drift. Eller med vedvarende Eventuelt udslip vil forsyning til være ved zone 1. membraner. Da der er en potentiel tændkilde ved kontakten, skal der tages hensyn til dette Elektronisk Teknisk tæthed Sekundært. Uklassificeret termoventil kan garanteres Da der er maks. zone 2 under potentielle eller vedvarende drift tændkilder med zone 1 ved ventilen forsyning. bør de elimineres Magnetventiler Teknisk tæthed Sekundært til Uklassificeret kan garanteres vedvarende til zone 2 tæt Tryk- Teknisk tæthed Sekundært. Zone 2 transmittere kan garanteres Membranen Evt. under er svageste uklassificeret vedvarende drift led. Gnist- men med zone dannere bør 1 forsyning eliminere s Rørsystem Rør Teknisk tæthed Uklassificeret Uklassificeret Uklassificeret kan garanteres at være vedvarende Lodde-/svejse - T eknisk tæthed Uklassificeret Uklassificeret Uklassificeret samlinger kan garanteres at være vedvarende Afspærrings- Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 ventiler med er garanteret udslip ved normal kappe drift Reguleringsven Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 til med kappe er garanteret udslip ved normal drift Fylde- Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 tilslutninger/ er garanteret udslip ved normal Schrader drift 22

22 3.3 ZONEKLASSIFICERING EFTER BRANDTEKNISK VEJLEDNING NR.19 Som grundlag er benyttet beslutningsskema 2 for gasser. Gasart: Er gasmængden ubetydelig: Systemudformning: Rutinemæssigt udslip: Er et udslip mindre betydende: Særlige sikret: Zoneområde: Kølemiddel R290 (propan) Nej, der er ikke sikkerhed for, at gaskoncentrationen er under nedre eksplosionsgrænse Der er tale om et lukket system Der er ikke tale om rutinemæssigt udslip Det kan ikke forudsættes Ja, der er foretaget særlige sikkerhedsforanstaltninger Dette medfører umiddelbart til zone Særlige sikkerhedsforanstaltning Områdeafgrænsning: Begrænsning af zoneområdet foretages ved, at køleenheden indbygges i et kabinet, som er rimeligt tæt. Svenske Kylnorm foreskriver lp 20 som tæthed. Tilstrækkelig ventilation: Brandteknisk vejledning nr. 19 foreskriver, at tilstrækkelig ventilation er opnået, når koncentrationen af dampe og gasser holdes under 25% af nedre eksplosionsgrænse. Ventilationen laves som mekanisk ventilation af kabinettet. Ventilationsmængden skal opfylde kravene i EN 378-3, hvilket medfører: V = 14 x m2/3 =:>V = 14 X M: Fyldningsmængde [kg] V: Luftstrøm [ltr/s] Ventilationsmængden skal være på mindst: 88,9Itr.js = 320 m3/h. Beredskabsstyrelsen foreskriver desuden, at ventilationen skal kunne tømme rummet for gas i løbet af 10 min. Ved ovenstående ventilations flow vil et rum på 53 m3 kunne tømmes i løbet af 10 min. Særlige sikkerhedsforanstaltninger:. Trykvagt installeres i kabinettet og udkobler de installationer i rummet og i kassen, der ikke er sikret til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1. Undertrykket skal efter Svenske Kylnorm være på mindst 10 Pa.. Alternativt skal kassen forsynes med en gas detektor, der ved 1. alarm aktiverer den ovennævnte ventilation, der sikrer undertryk, og ved 2. alarm udkobler de installationer i rummet og i kassen, der ikke er sikret til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1.. For at sikre fortsat udsugning ved eventuelt udslip skal ventilationsanlæg og udstyr være egnet til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1. 23

23 På denne baggrund klassificeres kassen med køleanlægget som eksplosionsfarligt område) zone 2) mens selve rummet klasslficeres som uklassificeret område. 3-4 ZONE KLASSIFICERING EFTER EN Bedømmelse afventilation Ventilationskarakteristika: Indendørsopstilling Antalluftskifte c: 8/h, 0, /s Omgivelsestemperatur: 20 C Ventilations effektivitet f: 2 N aturlig ventilation Minimumsventilationsmængde: Ved 10% lækagerate pr. år (dv! dt). = (dg! dt)minx~ - 5,07xlO-7 x 293 = 2 67xlO-s m3! s = O09613 m3! nnn k x LEL 293 0,5x 0, ', Beregning af hypotetisk volumen: Ved 1O% lækagerate pr. år J*(dV!dt)min 5x2,67xlO-s -0,0240m3 Vz = C 0,00222 Principielle faktorer med indflydelse på ~()E~ldassificering og udbredelse I ---- Opstillingssted og anlægstype Ventilation Type Grad Tilgængelighed Type af udslip Kilde Udslipsgrad Produkt Gas Tyngde af gas Mekanisk ventilation Middel God, tilstrækkelig Ventiler og kompressor Sekundært Propan Tungere end luft Bedømmelse: På baggrund af ovenstående forhold bedømmes området i kassen som zone 2. Rummet klassificeres som uklassificeret område. 24

24 3.5 MILJ0VURDERING Global miljøvurdering Der er foretaget en beregning af miljøpåvirkningen fra anlægget over dets levetid. Ved denne beregning er TEWI faktoren udregnet. TEWI giver værdien for den samlede co z-belastning gennem anlæggets levetid. Denne belastning består af et direkte bidrag fra det udslupne kølemiddel, et bidrag fra genanvendelse af materialer og endelig et bidrag fra den C Oz-belastning, der kommer fra anlæggets energiforbrug. Beregningen er foretaget med følgende forudsætninger: Forudsætninger Kølemiddel R407C R290 Lækagerate 5% 5% Levetid 15 år 15 år Fyldning 80 kg 20 kg Kondenserings- 28 C 28 C temperatur Fordam pnings- -4 C -4 C temperatur Isentropisk 70% 70% virkningsgrad Gennemsnitlig 25% 25% driftstid pr. år COP 4,23 4,506 GWP Resultat CO,-bidrag Indirekte Direkte 96 0,045 Total bidrag [tons] Besparelse [tons] 207 CO2 bidrag S <J c R407C Koloml...1 R290 25

25 Beregningen viser, at der skulle opnås en besparelse i CO2-udledningen på 207 tons over køleanlæggets levetid, som er sat til 15 år. Dette svarer til en reduktion på 10,8%, hvoraf konverteringen af kølemiddel står for en reduktion på 5%. Hvis driftstiden på køleanlægget formindskes, vil konverteringen af kølemiddel indgå med større vægt i den samlede vurdering. Da der ikke er benyttet skum ved opbygningen af køleanlægget, er der ikke et CO2-bidrag ved genanvendelse af anlægget. Så i forbindelse med en LCA analyse vil der ved produktion og genanvendelse ikke være en forskel ved konvertering fra HFC-kølemiddel til et naturligt kølemiddel Lokalmiljøvurdering Ved en lokal miljøvurdering skal der tages hensyn til nærmiljøet og de personer, som er i nærkontakt med køleanlægget. Det er specielt i servicesituationer, at mennesker kommer i kontakt med kølemiddel og olie. Både ved brug af CFC- og HFC-kølemidler samt esterolier har kølemontører klaget over allergi-, hud- og luftvejsproblemer. De fleste af disse problemer kan dog undgås ved korrekt brug af værnemidler og ved korrekt omgang med kølemidler og olie. På anlæg med kulbrinter og mineralsk olie er der ikke disse problemer, og det skulle være tilstrækkeligt at håndtere olie og kølemiddel på samme vis, som når mekanikere skifter olie på biler. Ved brug og servicering af køleanlæg skal kølemontøren dog være opmærksom på brand- og eksplosionsfare. Dette kan dog eliminere s ved brug af gasdetektor og tilstrækkelig ventilation samt korrekt evakuering og gennem skylning med nitrogen ved loddearbejde på anlægget. 26

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr. Renere produkter J.nr. M 126-0793 Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 3.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 92/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 303/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg.

I det følgende beskrives kort de arbejdsmiljøkrav, der kan have betydning for fiskeindustriens valg af køleanlæg. 4. Andre myndighedskrav Køleanlæg er også omfattet af krav i forhold til arbejdsmiljø og fødevarehygiejne. Her redegøres for de gældende regler og de konsekvenser reglerne har, herunder krav om CE-mærkning.

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Image H 9.4 cm x W 27.53 cm Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz Farlige

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik

Læs mere