Renereprodukter. Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renereprodukter. Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan"

Transkript

1 Renereprodukter J.nr.M Konvertering af chilierpå250 kwmed HFCdetnaturligekølemiddel propan Forfatter SvendVintherPedersen Miljøstyrelsen Miljø- og Energiministeriet

2 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 6 FORMÅL MED PROJEKTET RESULT AT AF PROJEKTET KONKLUSION SUMMARY AND CONCLUSIONS PURPOSE OF PROJECT 8 RESUL T OF THE PROJECT 8 CONCLUSIONS 9 1 BESKRIVELSE AF LØSNINGSMULIGHEDER KRAVSPECIFIKATION VALG AF HOVEDKOMPONENTER KRAV TIL KOMPONENTER VALG AF OPBYGNING 11 TEKNISK UDVIKLINGS- OG DOKUMENTATIONSARBEJDE UDVIKLING OG TILPASNING AF PRODUKTET Dimensionering af kølesystemet Konstruktionsberegninger System opbygning Klassificering af enheden Klassificering af rørsystemet Samlet klassificering af enheden 2.2 DOKUMENTATION AF EGENSKABER Kompetencekrav tilloddere og svejsere Dokumentation af egenskaber 3 MILJØ OG SIKKERHEDSVURDERING RISIKO VURDERING Risikovurderingens elementer Vurdering af opstillingssted Bestemmelse af fyldningsgrænse Klassifikation af eksplosionsfarligt område Krav til elmateriel Ventilationskrav Bygningskrav Krav til alarmsystemer og advarsel Krav til mærkning af dør Krav til mærkning af anlæg Personlig sikkerhed ZONEKLASSIFICERINGAF ENHED OG AF OPSTILLINGSSTEDET Beskrivelse af opstillingsstedet Bedømmelse afudslip Vurdering og bedømmelse af udslipskilder ZONEKLASSIFICERING EFTER BRANDTEKNISK VEJLEDNING NR S ærlige sikkerhedsforanstaltning 23 3

3 3.4 ZONEKLASSIFICERING EFTER EN Bedømmelse af ventilation 3.5 MILJ0VURDERING Global miljøvurdering Lokal miljø vurdering 4 VURDERING AF ØKONOMI- OG KUNDEKONSEKVENSER 4.1 ØKONOMIKONSEKVENSER 5 INTRODUKTION HOS KUNDEN 5.1 IMPLEMENTERING VED KUNDEN Vejledning af kunde og bygherre Konsultation med godkendende brandinspektør Driftsmæssig implementering ved kunden

4 Forord Da kølebranchen ønsker at levere produkter med mindst mulig miljøbelastning, er Multikøl, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen indgået i et projekt, hvis mål er at få chillerunits på 250 kw eller større med HFCkølemidlet R407C konverteret til det naturlige kølemiddel R290. Baggrunden for denne konvertering af kølemiddel er, at man ønsker at mindske udslippet af drivhusgasser. Men et primært mål med projektet er også at øge udbredelsen af naturlige kølemidler, herunder også de brændbare, samt at forankre teknologien blandt brugere og installatører i branchen som gode og brugbare løsninger, der relativt simpelt kan udføres i praksis. For at dette projekt har kunnet lykkedes, har det været vigtigt at have en kunde med en positiv, nøgtern og problemløsende holdning, og her skal der rettes en speciel tak til RTX, som har ladet chilleren opstille i forbindelse med deres kontorer i Aalborg. Der skal også rettes en tak til KPC-byg for deres problemløsende og positive holdning. Projektdeltagere: Projektgruppen bestod af Teknologisk Institut og Multikøl. Teknologisk Institut, Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologiparken Kongsvang All : Århus C Kontaktperson: Diplomingeniør Tlf: Svend Pedersen Multikøl A/S (Ansøger) Holmstrupsgårdsvej Brabrand Kontaktperson: Bent Møller Tlf:

5 Sammenfatning og konklusioner FORMÅL MED PROJEKTET Formålet med projektet var at opbygge en chillerunit på 250 kw med det naturlige kølemiddel R290 (propan) frem for at benytte en traditionel opbygget chillerunit med R407C. Oprindeligt var det målet at få en producent af serieproducerede chillerunits til at opbygge disse anlæg. Den italienske producent, der blev kontaktet, var dog meget positiv over for naturlige kølemidler, men var ikke villige til at inddrage enheder med propan som kølemiddel som en produktvariant, da markedet er relativt lille på verdensplan. Derfor blev det valgt at opbygge en chillerunit fra bunden samt at udarbejde den nødvendige dokumentation, således at chillerunitten kan godkendes iht. de relevante direktiver. Baggrunden for denne konvertering var at mindske udslippet af drivhusgasser til atmosfæren samt at udbrede og styrke implementeringen af naturlige kølemidler i den danske kølebranche ved at få den aktuelle viden overført og omsat i praksis fra Teknologisk Institut til en lille eller mellemstor virksomhed. RESULTAT AF PROJEKTET. Der blev fundet en kunde, som var interesseret i en mere miljøvenlig. løsning end de traditionelle. Der blev konstrueret en ny chillerunit, som opfylder de gældende KKO krav, således at en god energieffektivitet er sikret.. Der er udarbejdet dokumentation til godkendelse ved et bemyndiget organ, således at chillerunitten er godkendt efter Europarådets direktiv 97/23/EF (Trykudstyrsdirektivet). Risikovurderingen er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet, og eldokumentation opfylder Lavspændingsdirektivet. Grundlaget for CE-mærkning skulle derfor være. opfyldt. Der er udarbejdet en risikovurdering og zoneklassificering, som er godkendt ved den lokale brandmyndighed.. Chillerunitten blev opstillet, således at gældende regler og kraver opfyldt.. Risikovurdering og zoneklassificering er gjort offentligt tilgængeligt for den danske kølebranche. 6

6 KONKLUSION Formålet med projektet, hvilket var at opbygge en chillerunit på 250 kw med propan, blev realiseret. Projektet har også vist, at det er muligt at skaffe egnede komponenter til propan. Desuden er det muligt at lave en konstruktion og at få den godkendt ved et bemyndiget organ. Konklusionen er, at det kræver en del dokumentationsarbejde at opbygge sådanne køleunits, og der skal foretages en del korrespondance med de godkendende myndigheder. U darbejdelse af risikovurdering er et nyt område for køleinstallatørerne, og det er et område, som kræver, at man sætter sig godt ind i baggrunden for risikovurderingen og hvilke farer, man skal tage hensyn til. Projektet har været en succes, og kunden har fået en løsning som drifts- og funktionsmæssigt fungerer tilfredsstillende. Byggemøderne med kunde og bygherre har været med til, at kunden har en reel tryghedsfølelse ved anlægget, da han er grundigt informeret om de sikkerhedsmæssige tiltag, der er gjort. I forhold til en traditionel R407C chiller er den opbyggede chiller ca. 25% dyrere. En del af dette vil dog blive indtjent ved en bedre driftsøkonomi på grund af et lavere energiforbrug. 7

7 Summaryand conclusions PURPOSE OF PROJECT The purpose of the project was to construct a chiller unit of 250 kw with the natural refrigerant R290 (propane) instead of using a traditionally constructed chiller unit with R407C. Originally, the intention was to get a producer of series chiller units to construct these systems. The Italian producer who was contacted was however very favourable to natural refrigerants, but was not ready to include units with propane as refrigerant as a product variant because the market is relatively small worldwide. It was thus chosen to construct the chiller unit from scratch and to prepare the requisite documentation so that the chiller unit can be approved according to the relevant directives. The reason for this conversion was to reduce the emission of greenhouse gases to the atrnosphere and to disseminate and strengthen the implementation of natural refrigerants in the Danish refrigeration industry. This is done by transferring and transforming the current knowledge into practice from the Danish Technological Institute to a small or medium-sized company. RESULT OF THE PROJECT. A client was found who was interested in a more environmental solution. than in the traditional ones. A new chiller unit was constructed which complies with the current KKO requirements (Le. the requirements of the quality scheme of the Danish. refrigeration industry) in order to ensure a good energy efficiency. Documentation has been prepared for approval at an authorised body so that the chiller unit has been approved according to directive 97/23/EF of the Council of Europe (the Pressure Equipment Directive). The risk assessment according to the Machinery Directive has been prepared, and the electrical documentation complies with the Low- Voltage Equipment... Directive. The basis for the CE-labelling should thus be fulfilled. The risk assessment and the zone classification have been prepared and have been approved by the local fire authority. The chiller unit has been set up so that current rules and requirements are fulfilled. The risk assessment and the zone classification are made public to the Danish refrigeration industry. 8

8 CONCLUSIONS The purpose of the project, which was to construct a chiller unit of 250 kw with propane, has been carried out. The project has also demonstrated that it is possible to obtain applicable components for propane. In addition, it is possible to make a construction and get it approved by an authorised body. The conclusion is that it requires a good deal of documentation work to construct such chiller units and a good deal of correspondence with the approval authorities. Preparation of the risk assessment is a new area for the refrigeration installers and it is an area, which requires thorough knowledge of the basis for the risk assessment and which dangers have to be considered. The project has been successful and the client has obtained a solution, which functions well with regard to operation and functioning. The site meetings with the client and the builder has made the client feel confident about the system as he has been thoroughly informed of the safety initiatives which have been made. Compared to a traditional R407C chiller, the constructed chiller is approx. 25% more expensive. Part of this will however be gained by a better operating economy due to a lower energy consumption. 9

9 l Beskrivelse af løsningsmuligheder I denne fase bliver anlægsopbygningen klarlagt, og en kort kravspecifikation udarbejdes. Hovedkomponenterne bliver endeligt specificeret. 1.1 KRAVSPECI FI KATION Til nedkøling af nyopførte kontorbygninger ved en telekommunikationsvirksomhed i Nørresundby skal der benyttes et køleanlæg med følgende specifikationer: Konditioner: Udetemperatur +27 C Opbygning 3 kredse, væskekølet væskekøler, der køles af luftkølet kondensator Fremløbstemp. +8 C Opstilling Opstilles i separat for vand maskinrum placeret uden for bygning Returløbstemp C Støj Intet problem, står i for vand et sekundært maskinrum Køleydelse 285 kw Størrelse 2500 x 1300 x 1800 BxDxH Optaget effekt 66kW Vandflow 56 m3/h Trykfald 30 kpa Tilslutning 3 sæt DN 65 Frostsikring Glykol30% 1.2 VALG AF HOVEDKOMPONENTER Specielt valget af kompressor blev overvejet nøje med hensyn til størrelse, type og trin. Af hensyn til regulering af den afgivne effekt var det fra starten klart, at en løsning med to kompressorer ville være det mest optimale. Valget faldt på to 6-cylindrede kompressorer med cylinderudkobling, således at kompressoren kan køre med 2, 4 eller 6 cylindre indkoblet. Sammenlagt på de to kompressorer fås herved en kapacitetsregulering af effekten på 6 trin. 1.3 KRAV TI L KOM PON ENTE R Generelt skal komponenterne opfylde kravene iht. Trykudstyrsdirektivet, og for visse komponenter er der også krav iht. ATEX-direktivet. Disse krav uddybes senere. 10

10 1.4 VALG AF OPBYGNING Det blev valgt at opbygge køleanlægget som to ettrinskredse, som begge blev placeret inde i et maskinkabinet, hvor eludrustningen er indbygget i et specielt skab. 11

11 2 Teknisk udviklings- og d o ku me ntatio nsa rbejd e 2.1 UDVIKLING OG TILPASNING AF PRODUKTET Dimensionering afkølesystemet For at sikre en vis kvalitet af dimensioneringen af kølesystem og for at sikre en høj energieffektivitet er dimensioneringen af kølesystemet blevet foretaget med programmet, der indeholder de beregningsmodeller, som understøtter Kølebranchens KvalitetetssikringsOrdning KKO. Dette program har været en utrolig hjælp i dimensioneringsarbejdet, specielt ved de teoretiske beregninger af rørdimensionerne Konstruktionsberegninger For at sikre at det trykbærende anlæg har en tilstrækkelig styrke, skal kravene i Trykudstyrsdirektivet med hensyn til beregningsspændinger og sikkerhedskoefficienter overholdes. Dette er sikret ved at benytte pren "Metallic industrial piping - part 3: Design and ca1culation" samt pren "Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - General requirements - part 2 - Piping" som beregningsstandard. For beregninger af sikkerhedsventiler er følgende standard benyttet: DS/EN "Kølesystemer og varmepumper - Tryka[1astningsordninger og tilhørende rørsystemer - Beregningsmetoder". CU-SIS, \-5/8',\,72 -r-~ o W-SIS, GU-S\S, 12

12 Chilleren er opbygget som to identiske ettrinskølekredse, derfor er der kun afbildet en kreds. De to kreds er parallelforbundet på sekundærsiden af både fordamper og kondensator Klassificeringaf enheden For at kunne specificere kravene til materialecertifikater, overensstemmelseserklæringer og godkendelsesprocedurer er det nødvendigt, efter at dimensioneringen er foretaget, at lave en klassifikation af enheden. Dette gøres på baggrund af kravene i Trykudstyrsdirektivet. Denne klassifikation foretages på baggrund af produkttal. Kategoriseringen erforetaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3. Kategoriseringen af beholdere er foretaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3, stk. 1.1 a og bilag II, diagram 1. Kategoriseringen af rør erforetaget efter direktiv 97/23/EF, artikel 3, stk. 1.3 a og bilag II, diagram 6. Indpasninger (sammenføjninger) er kategoriseret efter artikel 10, stk

13 Pos. Benævnelse Maks. Nominel Produkttal Sikker- Materi Komponent tryk dimension (PSxV) heds- alecerti standard PS (PSxDN ) kategori fikat bar [ltr.; mm] 1 Kompressor 18 - EN Olietryks transmitter 3 Højtryks- 18 < 25 mm Art. 3, EN pressostat stk. 3 4 Højtryks- 18 < 25 mm Art. 3, EN til manometer stk Håndbetjent mm 720 I pren ventil 6 Tryk- 18 < 25 mm Art. 3, transmitter stk. 3 7 Sikkerheds IV EN ventil højtryk 8 Konden ,92 ltr. 251,9 III pren sator ( pren Receiver 18 - indgår i pkt Tørfilter ( 18 1,9 ltr. 34,2 I pren receiver ( pren Skueglas 18 < 25 mm Art. 3 EN stk Magnet mm 756 I ventil pren Termisk mm 756 I pren ekspansions ventil 14 Fordamper 10 18, II pren ( pren Sikkerheds IV EN ventil lavtryk 16 Tryktrans- 10 < 25 mm Art. 3, mitter stk Håndbetjent 10 66,7 mm 667 I pren ventil 18 Lavtryks- 10 < 25 mm Art. 3, EN til manometer stk Lavtryks- 10 < 25 mm Art. 3, EN pressostat stk. 3 14

14 2.1.5 Klassificering af rørsystemet Benævnelse Maks. Nominel Produkttal Sikker- Materiale- Fremstillings tryk dimension (PSxV) heds- certifikat - standard PS (PSxDN) kategori krav bar [ltr.; mm] Trykrør Rør 18,1 37,8 648,2 I EN10204 SIS (GU-SIS; 1- type /8"x1, 72) ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" 90 type 2.2 B16.22 bøjning ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Væskeledning Rør 18,1 37,8 648,2 I EN10204 SIS 1450 (GU-SIS; 1- type /8"x1, 72) ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" 90 type 2.2 B16.22 bøjning ANSI B16.22; 18,1 41,3 747,5 I EN10204 ANSI 1-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Sugerør Rør 10 61,1 666,7 I EN10204 SIS 1450 (GU-SIS; 2- type /8"x2,77) ANSI B16.22; 10 66,67 666,7 I EN10204 ANSI 2-5/8" 90 type 2.2 B16.22 Bøjning ANSI B16.22; 10 66,67 666,7 I EN10204 ANSI 2-5/8" muffe type 2.2 B16.22 Tilslutning til vekslere Tilslutnings II EN muffer til type 3.1B vekslere mm Rør til muffe II EN type 3.1B Samlet klassificeringafenheden Den samlede klassificering erforetaget efter direktiv 97/23/EF) artikel 10) stk.2 Den samlede enhed klassificeres i kategori III, da dette er den højeste kategori for de forskellige dele indpasset i enheden. Betydningen af klassificeringen beskrives bedst ved følgende skema: 15

15 Trykbærende udstyr: Klassificering og krav - Generelt Trykbærende udstyr GenreltTrykbærendeudstyr Sikkerheds Udstyr Fluid (Væske/gas): GruQlliL1 (toxiske I Brændbare) eller Gruppe 2 (ikke-(toxiske/brændbare).. Artikel3 styk. 3 Ingenkrav Normal god teknisk praksis. 16

16 2.2 DOKUM ENTATION AF EGENSKABER Der er udarbejdet dokumentation til en konstruktionsgodkendelse, som er indsendt til Direktoratet for Arbejdstilsynet. Denne dokumentation er udført således, at konstruktionen kan godkendes i henhold til modul G benævnt EFenhedsverifikation Kompetencekrav tilloddere og svejsere Da ingen af lodningerne er af en sikkerhedskategori højere end I, har det ikke været nødvendigt at få loddere certificeret. At få loddere certificeret er dog ikke et problem, da der er opsat procedurer for dette efter gældende ENstandarder. Der er udført svejsninger, hvor det har været nødvendigt at benytte certificerede svejsere, og hvor svejsningerne er blevet testet ved ikke-destruktiv prøvnmg. Denne prøvning blev foretaget af et bemyndiget organ Dokumentation af egenskaber Efter anlægget var samlet, blev der foretaget en lækagetest, og anlæggets drifts- og sikkerhedsfunktioner blev testet. Denne test medførte en mindre ombygning af styringen, ellers kørte anlægget upåklageligt. 17

17 3 M iljø og sikkerhedsvurdering En vigtig del af projektet var at udarbejde en risikovurdering for anlægget og for opstillingsstedet. I denne risikovurdering skal risikoen for brand og særlige bygningskrav beskrives. Denne risikovurdering omfatter en zoneklassificering af anlægget og af området, hvor anlægget skal opstilles. Denne risikovurdering og zoneklassificering er den dokumentation, der indsendes til den lokale beredskabsmyndighed. 3.1 RISIKOVURDERING Risikovurderingens elementer Opstillingssted Personkategori Personlig sikkerhed Bygningskrav Klassifikation af brand- og eksplosionsfarlige områder Krav til alarm og advarsling Krav til elmateriel Vurdering af opstillingssted Reference EN 378-3) kap 5.3 Opstillingsstedet er et rum, hvor et begrænset antal mennesker har adgang, og hvor nogle af disse er tilstrækkeligt oplyste om de generelle sikkerhedsforanstaltninger. Derfor kategoriseres rummet som et kategori B rum Bestemmelse af fyldningsgrænse Reference Beredskabsstyrelsen Forskrifter for F-gas nævner, at den øvre grænse er 40 kg Klassifikation af eksplosionsfarligt område Rummet er klassificeret som uklassificeret område. Køleanlægget er klassificeret som et zone 2 område inden for kabinettet. 18

18 3.1.5 Kravtil elmateriel Elmateriellet i rummet skal overholde kravene i Stærkstrømsreglementet. Ventilator i kassen skal overholde kravene til zone 1 elmateriel. Eludrustningen i kassen skal overholde kravene til zone 2 udstyr Ventilationskrav Ventilationskravene er beskrevet i klassificeringsafsnittet Bygningskrav Krav til adgangsveje: ReferenceEN 378-3, kap. 5.4 Der skal være mindst en udgang til det fri fra maskinrummet. Krav til døre: ReferenceEN 378-3, kap 5.4 Følgende kraver gældende for døre:. Døre fra maskinrummet skal åbne ud ad rummet. Døre skal kunne åbnes inde fra maskinrummet, selvom de er låst udvendigt fra (anti-panik system). Døre fra maskinrummet skal være selvlukkende, hvis de tillader adgang ind i en bygning. Døre til det fri skal mindst kunne modstå ild i 30 min.. Døre, der går mod andre bygningsdele,skal være tætte, således at der ikke kan strømme gas, røg, lugt eller andre gener ind i bygningen. Døre, der støder op tilluftsluser eller andre bygningsrum, skal kunne modstå ild i 60 min. (BD60) Krav til vægge: ReferenceEN 378-3, kap 5.4 Følgende kraver gældende for vægge:. Vægge, der vender ud mod det fri, og som indgår i bygningskonstruktionen, skal kunne modstå ild i 30 min. Indervægge, gulvdæk og lofter, som vender ud mod andre rum, skal kunne modstå ild i op til 60 min.. Der skal i væg eller loft være en bygningsdel, der ved en evt. eksplosion vil blive trykket ud, så yderligere trykstigning hindres. Dette kan være et vindue, dør, bygningsdel, taglem eller lignende Kravtil alarmsystemerog advarsel Reference: EN 378-3, kap. 7 Alarmsystemer skal give tydelig alarm ved 25% af LEL. Alarmgiveren skal placeres, så den bliver hørt, eller tilsluttes et overvågningssystem, der sikrer, at alarmen opdages straks. Det er af stor vigtighed, at den, der observerer alarmen, umiddelbart kan forstå eller på anden måde ved, hvad alarmen betyder og til hvem, der skal rettes henvendelse. 19

19 3.1.9 Krav til mærkning af dør Reference EN 378-3, kap. 5.2 Maskinrum skal klart afmærke s ved indgangen med følgende skiltning: Forbud mod brug af åben ild Advarsel mod brandfarlige stoffer. Forbud mod adgang for uvedkommende Krav til mærkning afanlæg Reference EN 378-2, kap. 10 Kølesystemet eller kabinettet skal afmærke s tydeligt med følgende skiltning:. Typeskilt i henhold til EN 378-2, kap. 10. Forbudsskilt mod brug af åben ild. Advarsel mod brandfare Personlig sikkerhed Reference EN 378-3, kap. 9 Personer, der arbejder med brændbare kølemidler, bør udstyres med en personlig gasdetektor, der kan give signal om stigende koncentration af gas, således at der kan ageres, inden der opstår en farlig situation. 3.2 ZONE KLASSIFICERING AF ENHED OG AF OPSTILLINGSSTEDET Zoneklassificeringen af enheden og af opstillingsstedet er foretaget efter brand teknisk vejledning nr.19 "Klassifikation af brand og eksplosionsfarlige områder". Desuden er standarden EN "Classification of Hazardous Areas" benyttet Beskrivelse af opstillingsstedet Køleanlæg med 2 x 8 kg fyldning. Opstillet i maskinrum med ventilation 20

20 NorrlO.l i; omr&de Sikke rhedsuclblæsning Zone l. Zone 2 " " / 62 - Zoh~m l=r le Beskrivelse af opstillingssted: Opstillingssted: Rumstørrelse: Maskinrum 12 m2 Rumvolumen: 36 m3 Anlægstype: Køleanlæg 300 kw Fyldning: 2 x 8 kg Bedømmelse af udslip Produkt: Brændbart stof: Tyngde af gas: Lower explosion level LEL: Kilder for udslip: Udslipshastighed (dg/dt): Propan gas Tungere end luft 0,04 kg/m3 (2,1% v/v) Komponenter, samlinger, fitttings, service Tilslutninger og sikkerhedsventil 10% pr. år, (16 kg/ s) = 5.07*10-7 kg/s (Dette er den maksimale værdi registreret for køleanlæg) 21

21 3.2.3 Vurderingogbedømmelseaf udslipskilder Komponenter Tæthed Vurdering af tæthed Vurdering af Vurdering af DIN7003 EN udslip zone EN EN Kompressorer Semihermitisk. Teknisk tæthed Ved akseltætninger Sekundært Zone 2 Akselgennem- kan garanteres samt ved pakninger føringen ligger at være forventes der ikke indvendigt vedvarende udslip ved normal drift Komponenter Pressostater Teknisk tæthed Der forventes ikke Zone 2 kan garanteres udslip under højest zone 1 at være normal drift. Eller med vedvarende Eventuelt udslip vil forsyning til være ved zone 1. membraner. Da der er en potentiel tændkilde ved kontakten, skal der tages hensyn til dette Elektronisk Teknisk tæthed Sekundært. Uklassificeret termoventil kan garanteres Da der er maks. zone 2 under potentielle eller vedvarende drift tændkilder med zone 1 ved ventilen forsyning. bør de elimineres Magnetventiler Teknisk tæthed Sekundært til Uklassificeret kan garanteres vedvarende til zone 2 tæt Tryk- Teknisk tæthed Sekundært. Zone 2 transmittere kan garanteres Membranen Evt. under er svageste uklassificeret vedvarende drift led. Gnist- men med zone dannere bør 1 forsyning eliminere s Rørsystem Rør Teknisk tæthed Uklassificeret Uklassificeret Uklassificeret kan garanteres at være vedvarende Lodde-/svejse - T eknisk tæthed Uklassificeret Uklassificeret Uklassificeret samlinger kan garanteres at være vedvarende Afspærrings- Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 ventiler med er garanteret udslip ved normal kappe drift Reguleringsven Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 til med kappe er garanteret udslip ved normal drift Fylde- Teknisk tæthed Der forventes ikke Sekundært Zone 2 tilslutninger/ er garanteret udslip ved normal Schrader drift 22

22 3.3 ZONEKLASSIFICERING EFTER BRANDTEKNISK VEJLEDNING NR.19 Som grundlag er benyttet beslutningsskema 2 for gasser. Gasart: Er gasmængden ubetydelig: Systemudformning: Rutinemæssigt udslip: Er et udslip mindre betydende: Særlige sikret: Zoneområde: Kølemiddel R290 (propan) Nej, der er ikke sikkerhed for, at gaskoncentrationen er under nedre eksplosionsgrænse Der er tale om et lukket system Der er ikke tale om rutinemæssigt udslip Det kan ikke forudsættes Ja, der er foretaget særlige sikkerhedsforanstaltninger Dette medfører umiddelbart til zone Særlige sikkerhedsforanstaltning Områdeafgrænsning: Begrænsning af zoneområdet foretages ved, at køleenheden indbygges i et kabinet, som er rimeligt tæt. Svenske Kylnorm foreskriver lp 20 som tæthed. Tilstrækkelig ventilation: Brandteknisk vejledning nr. 19 foreskriver, at tilstrækkelig ventilation er opnået, når koncentrationen af dampe og gasser holdes under 25% af nedre eksplosionsgrænse. Ventilationen laves som mekanisk ventilation af kabinettet. Ventilationsmængden skal opfylde kravene i EN 378-3, hvilket medfører: V = 14 x m2/3 =:>V = 14 X M: Fyldningsmængde [kg] V: Luftstrøm [ltr/s] Ventilationsmængden skal være på mindst: 88,9Itr.js = 320 m3/h. Beredskabsstyrelsen foreskriver desuden, at ventilationen skal kunne tømme rummet for gas i løbet af 10 min. Ved ovenstående ventilations flow vil et rum på 53 m3 kunne tømmes i løbet af 10 min. Særlige sikkerhedsforanstaltninger:. Trykvagt installeres i kabinettet og udkobler de installationer i rummet og i kassen, der ikke er sikret til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1. Undertrykket skal efter Svenske Kylnorm være på mindst 10 Pa.. Alternativt skal kassen forsynes med en gas detektor, der ved 1. alarm aktiverer den ovennævnte ventilation, der sikrer undertryk, og ved 2. alarm udkobler de installationer i rummet og i kassen, der ikke er sikret til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1.. For at sikre fortsat udsugning ved eventuelt udslip skal ventilationsanlæg og udstyr være egnet til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 1. 23

23 På denne baggrund klassificeres kassen med køleanlægget som eksplosionsfarligt område) zone 2) mens selve rummet klasslficeres som uklassificeret område. 3-4 ZONE KLASSIFICERING EFTER EN Bedømmelse afventilation Ventilationskarakteristika: Indendørsopstilling Antalluftskifte c: 8/h, 0, /s Omgivelsestemperatur: 20 C Ventilations effektivitet f: 2 N aturlig ventilation Minimumsventilationsmængde: Ved 10% lækagerate pr. år (dv! dt). = (dg! dt)minx~ - 5,07xlO-7 x 293 = 2 67xlO-s m3! s = O09613 m3! nnn k x LEL 293 0,5x 0, ', Beregning af hypotetisk volumen: Ved 1O% lækagerate pr. år J*(dV!dt)min 5x2,67xlO-s -0,0240m3 Vz = C 0,00222 Principielle faktorer med indflydelse på ~()E~ldassificering og udbredelse I ---- Opstillingssted og anlægstype Ventilation Type Grad Tilgængelighed Type af udslip Kilde Udslipsgrad Produkt Gas Tyngde af gas Mekanisk ventilation Middel God, tilstrækkelig Ventiler og kompressor Sekundært Propan Tungere end luft Bedømmelse: På baggrund af ovenstående forhold bedømmes området i kassen som zone 2. Rummet klassificeres som uklassificeret område. 24

24 3.5 MILJ0VURDERING Global miljøvurdering Der er foretaget en beregning af miljøpåvirkningen fra anlægget over dets levetid. Ved denne beregning er TEWI faktoren udregnet. TEWI giver værdien for den samlede co z-belastning gennem anlæggets levetid. Denne belastning består af et direkte bidrag fra det udslupne kølemiddel, et bidrag fra genanvendelse af materialer og endelig et bidrag fra den C Oz-belastning, der kommer fra anlæggets energiforbrug. Beregningen er foretaget med følgende forudsætninger: Forudsætninger Kølemiddel R407C R290 Lækagerate 5% 5% Levetid 15 år 15 år Fyldning 80 kg 20 kg Kondenserings- 28 C 28 C temperatur Fordam pnings- -4 C -4 C temperatur Isentropisk 70% 70% virkningsgrad Gennemsnitlig 25% 25% driftstid pr. år COP 4,23 4,506 GWP Resultat CO,-bidrag Indirekte Direkte 96 0,045 Total bidrag [tons] Besparelse [tons] 207 CO2 bidrag S <J c R407C Koloml...1 R290 25

25 Beregningen viser, at der skulle opnås en besparelse i CO2-udledningen på 207 tons over køleanlæggets levetid, som er sat til 15 år. Dette svarer til en reduktion på 10,8%, hvoraf konverteringen af kølemiddel står for en reduktion på 5%. Hvis driftstiden på køleanlægget formindskes, vil konverteringen af kølemiddel indgå med større vægt i den samlede vurdering. Da der ikke er benyttet skum ved opbygningen af køleanlægget, er der ikke et CO2-bidrag ved genanvendelse af anlægget. Så i forbindelse med en LCA analyse vil der ved produktion og genanvendelse ikke være en forskel ved konvertering fra HFC-kølemiddel til et naturligt kølemiddel Lokalmiljøvurdering Ved en lokal miljøvurdering skal der tages hensyn til nærmiljøet og de personer, som er i nærkontakt med køleanlægget. Det er specielt i servicesituationer, at mennesker kommer i kontakt med kølemiddel og olie. Både ved brug af CFC- og HFC-kølemidler samt esterolier har kølemontører klaget over allergi-, hud- og luftvejsproblemer. De fleste af disse problemer kan dog undgås ved korrekt brug af værnemidler og ved korrekt omgang med kølemidler og olie. På anlæg med kulbrinter og mineralsk olie er der ikke disse problemer, og det skulle være tilstrækkeligt at håndtere olie og kølemiddel på samme vis, som når mekanikere skifter olie på biler. Ved brug og servicering af køleanlæg skal kølemontøren dog være opmærksom på brand- og eksplosionsfare. Dette kan dog eliminere s ved brug af gasdetektor og tilstrækkelig ventilation samt korrekt evakuering og gennem skylning med nitrogen ved loddearbejde på anlægget. 26

Renere Produkter. Implementering af aircondition splitunit med kulbrinter på det danske marked. J.nr.: M 1226-0024. Forfatter(e):

Renere Produkter. Implementering af aircondition splitunit med kulbrinter på det danske marked. J.nr.: M 1226-0024. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 1226-0024 Implementering af aircondition splitunit med kulbrinter på det danske marked Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Bent Møller, Multikøl A/S 3 Indhold

Læs mere

Kulbrinter i mellemstore køleanlæg

Kulbrinter i mellemstore køleanlæg Miljøprojekt Nr. 604 2001 Kulbrinter i mellemstore køleanlæg Svend V. Pedersen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan Omgivelser max. 3 C Afsnit 9, side 6 - Fastlæggelse af PS - opgave: Udfyld tabellerne med tryk rundet op til nærmeste 0,5. HT-side luftkølet HT-side fordampning LT-side indendørs Kølemiddel 55 C PS Kølemiddel

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer

Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer Guide til indretning af værksteder, hvor der serviceres gasdrevne køretøjer HMN Naturgas I/S CVR nr.: 32 50 58 21 EAN nr.: 579 000 116 325 9 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål... 3 Myndighedskrav...

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr.

Renere produkter. Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler. J.nr. Renere produkter J.nr. M 126-0793 Konvertering af køleanlæg i supermarkeder til anvendelse af CO 2 med direkte ekspansion i frost- og kølemøbler Forfatter(e): Kenneth B. Madsen, Teknologisk Institut René

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Fremtidens remote-anlæg i supermarkeder. Kenneth B. Madsen og Svend V. Pedersen Teknologisk Institut

Fremtidens remote-anlæg i supermarkeder. Kenneth B. Madsen og Svend V. Pedersen Teknologisk Institut Fremtidens remote-anlæg i supermarkeder Kenneth B. Madsen og Svend V. Pedersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 945 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG A-S:

SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG A-S: SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG A-S: Svedan er i dag struktureret med Søren Gram og Torben Matzen til salg, Dan Fredborg Jakobsen og Bue Tryel til Projektledelse, René Lippert til service logistik. Svedan påtager

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer

PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer PC-værktøj til beregning af energiøkonomiske konsekvenser ved valg af køleanlæg - STEP I, Kompressorer Hovedrapport MORTEN JUEL SKOVRUP Dokument version 1.00 Dato 2007-01-04 Kontakt mjs@ipu.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling

Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling Hjælp til HFC-fri køling: Spørgsmål og svar i forbindelse med HFC-fri køling Danske Køledage 2007 15. marts 2007 Odense Congress Center Svenn Hansen Copyright Videncenter for HFC-fri køling Fil: 934278_Præsentation

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Emner. »Klassifikation efter DS/EN : Historisk Perspektiv. Gennemgang af metodik vha. eksempel

Emner. »Klassifikation efter DS/EN : Historisk Perspektiv. Gennemgang af metodik vha. eksempel »Klassifikation efter DS/EN 60079-10-1 :2015 ATEX Forum 2. november 2016 Esben Hove, ALECTIA A/S Emner Historisk Perspektiv Gennemgang af metodik vha. eksempel 1 Historisk perspektiv 1996 udgaven Selve

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand L 301/28 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Chillere med kulbrinter og ammoniak

Chillere med kulbrinter og ammoniak 2 3 4 August 2007 Chillere med kulbrinter og ammoniak Baggrund Diskussionen om et forbud startede i september 1996, hvor Miljøminister Svend Auken forudsagde de syntetiske kølemidlers forsvinden inden

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Eksplosionssikring i Træpille Industrien

Eksplosionssikring i Træpille Industrien Eksplosionssikring i Træpille Industrien Præsentation af Gustaf Fagerberg A/S ved Erik Wienke Hvad skal der til for at en eksplosion kan opstå? (koncentration) Ilt Dispersion Lukket volumen Brændstof (koncentration)

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Tekniske data COPMAX LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C kw 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19

3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Brandteknisk. Vejledning 19 3. udgave April 2004 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Eksplosionsfarlige områder Brandteknisk Vejledning 19 Indholdsfortegnelse Forord.......................................... 2 Teknisk

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5 TM 3 Side 1 af 5 1. Formål Klimateknik Den studerende skal opnå sådan teoretisk viden vedrørende klimateknik, at det sætter vedkommende i stand til på forsvarlig måde at forestå drift og vedligehold af

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere