Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene Januar 2000 af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:"

Transkript

1 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne med varig og betydelig psykisk funktionsnedsættelse I forbindelse med Lov om Social Service og Vejledningen om Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, Servicelovens 67a og kapitel 21 - herunder pædagogiske principper, som er gældende pr.1. januar 2000, har Socialpædagogernes Landsforbund Københavns Amt og Københavns Amt Social- og Sundhedsforvaltning fundet behov for at udarbejde retningslinjer, der kan bruges af den enkelte medarbejder, som er ansat på et af Københavns Amts bo- eller dagtilbud. Der er også regler om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn og unge for flere end 4 personer 1. Der er udarbejdet retningslinier vedrørende forståelsen af også disse regler. Det er ikke tilsigtet at disse retningslinjer kan erstatte den vejledning på voksenområdet, der er udarbejdet af Socialministeriet. Målet er at give medarbejderne mulighed for at sætte sig ind i den del af regelsættet, der har betydning i deres daglige arbejde. Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene Januar 2000 af: Else Johansen, Faglig sekretær SL Københavns Amt Lars Nielsen, Forstander Hulegården Mai-Britt Böhm, Forstander Kamager Niels Holm, direktionskonsulent cand. Jur. Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt Retningslinierne er revideret som følge af de ændringer i reglerne der er indført den 1. juli og socialministeriets vejledning af 5. januar Tilbud og samtykke. Den støtte, hjælp og anden omsorg, vi yder borgerne efter den sociale lovgivning er et tilbud til borgerne. I begrebet tilbud ligger, at borgeren enten skal sige ja tak - give sit samtykke - til tilbudet 1 Bekendtgørelse nr.620 af 21. juni 2001 om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdsste der for børn og unge for flere end 4 personer. 2 Ved lov nr. 343 af 14. maj 2003.

2 2 eller kan afvise tilbudet. Som udgangspunkt skal begge holdninger respekteres af den, der giver tilbudet. Mange af de borgere, vi i amtet giver forskellige former for tilbud, kan på grund af en betydelig psykisk funktionsnedsættelse ikke overskue indholdet af tilbudet, eller hvad konsekvensen af en afvisning vil være. Eller de kan kun i begrænset omfang forstå det. Tolkning af lyde, bevægelser, mimik eller lignende vil med kendskab til borgeren kunne fortolkes som et samtykke. Andre vil passivt modtage den hjælp, vi tilbyder. Ved afvisninger af vores tilbud vil vi ofte være i en situation, hvor vi med vores faglighed finder, at afvisningen er til skade for borgeren. Løsningen er som hovedregel at respektere afvisningen og herefter at motivere den pågældende til at forstå indholdet af tilbudet. Gentage tilbudet, fremsætte det på andre måder, synliggøre fordelen ved tilbudet o.s.v. Det er fastslået i serviceloven 3, at også borgere, der på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne ikke kan overskue deres egen situation, har vi en omsorgspligt over for, også selv om de ikke kan give samtykke. 2. Omsorgspligten. At vi har omsorgspligt betyder, at vi skal give borgeren den hjælp, som den pågældende ud fra sin helbredstilstand og sociale forhold konkret har brug for. Vi skal her være opmærksomme på, at det fortsat sker i respekt for den pågældendes ønsker, i det omfang borgeren kan give udtryk for sådanne. Vi skal også være opmærksomme på, at vi ikke går videre i vores omsorg, end borgeren har behov for eller ønsker. Det kan ske ved, at vi overfører vore egne normer, til mennesker, der har andre normer, som skal respekteres. Omsorgspligt må ikke udvikle sig til omsorgstvang. Omsorgspligten giver os aldrig i sig selv mulighed for at yde omsorgen ved hjælp af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det er også en del af omsorgspligten at sikre, at borgerne ikke udsættes for ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling. Hverken fra os selv eller andre. 3. Magtanvendelse. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at begrænse tilfælde af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan altså alene bruges, når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig 5. Magtanvendelse kan alene bruges for at hindre, at borgeren eller andre lider fysisk overlast, såfremt vi ikke griber ind. Magtanvendelse kan aldrig bruges som pædagogisk middel. En borger kan på grund af sin funktionsnedsættelse have nok så megen brug for faste rammer eller forudsigelighed i hverdagen. At ska- 3 67a 4 Servicelovens 109, stk , stk. 4 i bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om magtanvendelse m.v.

3 3 be og fastholde disse rammer og forudsigeligheden er en pædagogisk opgave. Magtanvendelse kan aldrig bruges for at gennemføre en fastlagt eller aftalt behandling eller støtte. For at bruge magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten er der nogle generelle forudsætninger, der skal være opfyldt.. Vi skal her være opmærksomme på, at de indgreb, der er hjemlet i servicelovens kapitel 21, er indgreb, der i andre sammenhænge ville være lovovertrædelser. Målgruppen. Den første forudsætning er, at den borger vi har med at gøre har en betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse og at vi kan dokumentere denne. Varig og betydelig nedsat funktionsevne omfatter i lovens forstand varigt psykisk syge, udviklingshæmmede og hjerneskadede, herunder demente. Dokumentationen herfor vil som regel være en del af et visitationsgrundlag eller grundlaget for tilbudet i øvrigt. Er visitationsgrundlaget meget gammelt, skal der måske fremskaffes en nyere dokumentation i form af lægeerklæring, erklæring fra psykiater eller psykolog e.l. I nogle tilfælde vil en kombination af oplysninger om målgruppen for et bo- eller dagtilbud sammenholdt med en beskrivelse af de handlinger, der må gribes ind over for, være tilstrækkelig dokumentation. Der kan være særlige problemer, hvis visitationsgrundlaget er en fysisk funktionsnedsættelse, f.eks. hørenedsættelse eller synsnedsættelse eller andre rent fysiske handicap, men hvor den pågældende har det, der normalt kaldes en psykiatrisk overbygning. Her vil der være særlige krav til dokumentation for den varige og betydelige psykiske funktionsnedsættelse i form af erklæring fra speciallæge e.l., ligesom de handlinger, der gribes ind over for, skal kunne henføres til den psykiske funktionsnedsættelse. Ydelser hvortil der kan knyttes magtanvendelse. Magtanvendelser er ikke knyttet til et bestemt sted, men til borgere der modtager udvalgte ydelser efter serviceloven. Det er ydelser som personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk bistand efter servicelovens 71-74, behandling efter 85 og 86 eller aktiverende tilbud efter 87 og 88. Men det er fortsat også et krav, at ydelsen - f.eks. stofmisbrugsbehandling efter 85 - gives til en person, der foruden behovet for ydelsen har en varig og betydelig psykisk funktionsnedsættelse. Det kan en stofmisbruger have, men har det ikke alene fordi den pågældende er misbruger. Handleplan efter servicelovens 111. Den næste forudsætning er, at der for den pågældende skal udarbejdes en handleplan efter servicelovens 111. Som udgangspunkt skal denne handlingsplan foreligge forud for beslutningen af brug af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. I nogle få tilfælde vil dette ikke være muligt, f.eks. fordi den pågældende er nyvisiteret til det pågældende tilbud. Så skal der udarbejdes en handleplan meget hurtigt efter beslutningen om brug af magt m.v. Handleplanen efter servicelovens 111 skal indholde hovedmålene for den pågældendes ophold i det amtslige tilbud og de ydelser i form af særligt praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte, der bliver givet til vedkommende 6. Denne handleplan er ikke blot en plan om brug af magtanvendelse i forhold til beboerens handlinger, men skal indeholde de pædagogiske overvejelser om baggrunden for disse handlinger og de pædagogiske overvejelser om, hvorledes indgreb i fremtiden kan undgås. 6 Kapitel 4.2 i socialministeriets vejledning af 10. Marts 1998 om sociale tilbud til voksne med handicap

4 4 Dette er fastslået i lovens regler om indgreb til hjælp i visse hygiejnesituationer 7 Meningen med handleplanen er dog primært, at den skal danne grundlag for en afgørelse om tildeling af ydelser 8. Magtanvendelse er ikke en ydelse. Forudgående beslutning om anvendelse af magt efter servicelovens 109 med redegørelse for forebyggelse af situationer, hvor magt vil være nødvendig. Herudover skal der i forbindelse med de mere vidtgående indgreb som brug af alarmer, brug af fastholdelse i visse hygiejnesituationer, fastholdelse i eller tilbageføring til boligen eller brug af særlige hjælpemidler af forvaltningen være truffet en beslutning om, at det kan blive nødvendigt at bruge magtanvendelse. Der skal altså på forhånd foreligge en beslutning om, at magtanvendelse kan blive konkret nødvendig. Dette gælder dog ikke ved fastholdelse eller føring til andet opholdssted efter lovens 109 b, stk. 1. Her er indgrebet, når det er absolut nødvendigt, også selve beslutningen. Det er altså her den enkelte medarbejder, der træffer en afgørelse i den konkrete situation. I de andre tilfælde er det forvaltningen, der træffer afgørelsen om muligt brug af indgreb. I forbindelse med forhåndsbeslutningen skal der redegøres for de pædagogiske eller andre tiltag, der bliver gjort for at regulere den pågældendes handlinger uden brug af magt. Det vil sige en beskrivelse af overvejelser og pædagogiske metoder, som skal tages i anvendelse for at undgå at behovet for magtanvendelse opstår i fremtiden, samt for at begrænse varigheden i foranstaltningen. Beskrivelsen sikrer, at tilrettelæggelsen og udførelsen af indgreb ikke overlades til den enkelte medarbejders skøn, men gøres til genstand for en kollektiv dialog. Det er vigtigt på disse punkter, at alle har et fælles sprog og en fælles forståelse. Afgørelsen skal også indeholde en beskrivelse af, hvad det er for indgreb, der kan blive nødvendige og hvordan der i forhold til borgeren følges op på konkrete magtanvendelser med f.eks. tryghedsskabende eller andre beroligende foranstaltninger. Afgørelsen er ikke i sig selv tilstrækkelig hjemmel til at gøre brug af magt. Der skal herudover være en konkret situation, hvor det er nødvendigt at bruge afgørelsen. Det er nødvendigt, at alle medarbejdere, også vikarer, bliver gjort bekendt med, for hvilke borgere, der er truffet afgørelser efter 109 i det tilbud, hvor den pågældende arbejder. De enkelte indgreb er beskrevet i serviceloven 9. Andre indgreb end de, der er nævnt i loven, er ikke tilladt bortset fra nødværge og nødret (se nedenfor s. 7). Det betyder, at fiksering ikke mere er tilladt i sociale tilbud. Der er heller ikke hjemmel til tvangsmedicinering. Medicinering mod borgerens vilje er reguleret i sundhedsministeriets lovgivning og bør bortset fra nødretstilfælde alene ske på en autoriseret sundhedspersons ansvar, d.v.s. en læges eller sygeplejerskes ansvar. Nødretstilfælde er typisk, hvor indgivelse af PN-medicin er nødvendig i en ellers livstruende situation, eller hvor indgivelsen af medicinen på et bestemt tidspunkt efter et lægeligt skøn er nødvendig for at forebygge alvorlige helbredsskader. Medicinen skal være lægeordineret og muligheden for i disse situationer at handle i nødret bør som hovedregel være drøftet med den ordinerende læge. 7 Servicelovens 109b, stk Servicelovens a-e

5 5 De tilladte indgreb er: Alarmsystemer m.v. 10. Hvor der er en nærliggende fare for, at borgeren ved at forlade sin bolig eller dagtilbud kan udsætte sig selv eller andre for en fysisk skade kan der anvendes personlige alarm eller pejlesystemer. Det kan f.eks. være en chip, der udløser en alarm ved døren eller gør det muligt at spotte den pågældende i lokalområdet. Der må ikke bruges indretninger, der fotografisk eller lydmæssigt gør det muligt at overvåge borgeren som fx videokameraer eller babyalarmer. Under de samme betingelser kan der træffes afgørelse om brug særlige døråbnere for en eller flere navngivne personer for en afgrænset periode. Det skal så sikres, at andre beboere, der ikke kan benytte sådanne døråbnere kan få hjælp til at komme ud, når de ønsker det. Døråbneren må ikke virke som en egentlig lås for beboerne og brugerne, medmindre betingelserne for tvangstilbageholdelse i lovens 109c er opfyldt. Der kan være tale om dobbelte dørgreb eller dobbelttryk. Andre beboere skal kunne hjælpes med at komme ud, når de ønsker det. Indgrebet må ikke gå videre, end nødvendigt. Det kan f.eks. i nogle situationer kun være nødvendigt at bruge alarmsystemer eller særlige døråbnere på visse tider af døgnet. Der skal foreligge en beslutning efter 109a som anført ovenfor. Afgørelsen træffes af forvaltningen. Hvis borgeren må forudsættes at modsætte sig brugen af alarmsystemet skal amtets beslutning forelægges det sociale nævn til godkendelse, forinden alarmsystemet etableres. Såfremt borgeren forholder sig passivt til indgrebet er amtets beslutning tilstrækkelig 11. Beslutningen skal være tidsbegrænset. Foranstaltningen skal genvurderes senest 8 måneder efter nævnets godkendelse 12. Fastholdelse 13. Hvis der er nærliggende risiko for at borgeren vil tilføje sig selv eller andre fysisk skade, kan den pågældende med magt fastholdes eller føres til et andet - ikke aflåst - opholdsrum. Der skal i begge situationer foreligge en forudsigelig risiko for at personer tilføjes fysisk skade på deres person. Hvis der foreligger et egentlig angreb på andre personer, vil et indgreb typisk være nødværge (se nedenfor s. 7). Føring til andet opholdssted forudsætter således, at forbliven i f.eks. fællesrum vil kunne udsætte andre for fysisk skade eller den pågældende selv for en fysisk skade og ikke blot er kraftigt generende for fællesskabet. En stærkt generende eller provokerende opførsel kan dog konkret vurderes som også fysisk skadelig, hvis det må antages f.eks. at andre beboere kan reagere fysisk over for den pågældende eller bringes i affekt, så de kan skade sig selv eller andre. Det må bero på en konkret vurdering hos de ansvarlige medarbejdere a f 12 Bekendtgørelse nr. 870 af 30. November b

6 6 Der er også mulighed for i en afgrænset periode at anvende fysisk magt i form af fastholdelse, hvis det er absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten i forbindelse med personlig hygiejne. Der skal være tale om ret ekstreme situationer, fx hvis en beboer i længere tid ikke vil have klippet sine negle og dermed mister evnen til at fastholde ting eller til at gå. Indgrebet kan således ikke bruges for at fastholde en almindelig hygiejnestandard. Det er i bekendtgørelsen til loven fastsat, at de situationer, hvor der kan blive tale om indgreb er: 1) tandbørstning 2) barbering 3) hårvask, badning og tøjskift 4) klipning af hår og negle 5) skiftning af bleer og bind 6) pleje af hud eller 7) fjernelse af madrester i kindpose og mundhule. Der skal i forbindelse med en beslutning om at bruge dette magtmiddel udarbejdes en pædagogisk plan for, hvordan hygiejnen kan gennemføres uden anvendelse af magt. Det skal udtrykkeligt fremgå, hvilke(t) af de 7 indgreb, det er nødvendigt at bruge. Det er ligeledes som udgangspunkt kun muligt at bruge disse indgreb for en periode på 3 måneder, der dog kan forlænges med yderligere 3 måneder. Kun hvis borgeren efterfølgende bliver dårligere fungerende kan der træffes ny beslutning på et senere tidspunkt om en ny 3 måneders periode. Det er således forudsætningen, at der inden for de 3 (6) måneder er udarbejdet andre mindre indgribende metoder for at hjælpe borgeren med den nødvendige hygiejne. Beslutning om anvendelse af reglen i 109b, stk. 1, om fastholdelse og føring træffes af den eller de, der har den faktiske omsorg for borgeren på det pågældende tidspunkt. Beslutning om brug af magt i hygiejnesituationer træffes af forvaltningen forud for indgrebet efter samme principper som indgreb efter 109a,c og d. Tilbageholdelse i boligen m.v. 14. Hvis borgeren ved at forlade boligen kan udsætte sig selv eller andre for risiko for fysisk skade kan den pågældende med magt enten tilbageholdes i boligen - i amtslige botilbud inden for rammerne af botilbudet - eller med magt tilbageføres hertil. Indgrebet skal ses i sammenhæng med brugen af alarmsystemer. Hvis vi, hver gang alarmen lyder, med magt bringer den pågældende tilbage eller hindrer vedkommende i at gå, etablerer vi på den måde i virkeligheden et lukket tilbud for den pågældende. Det er ikke tilladt. Der skal derfor hver gang være et konkret faremoment, der kan beskrives, f.eks. borgerens påklædning i forhold til vejrlig, borgerens aktuelle psykiske tilstand, trafiksikkerhed i myldretider o.s.v. Der skal foreligge en afgørelse efter 109 fra forvaltningen. Såfremt den pågældende må forudsættes aktivt at ville modsætte sig indgrebet, skal amtets beslutning godkendes af det sociale nævn og borgeren skal på amtets regning have beskikket en advokat under sagens behandling. Såfremt den pågældende forholder sig passivt, skal alene amtet træffe beslutningen. Som ved alarmsystemer skal beslutningen tages op igen senest 8 måneder efter nævnets godkendelse c

7 7 Anvendelse af beskyttelsesmidler 15. Beskyttelsesmidler er brug af støtteseler, hvor borgeren f.eks. fastspændes til en kørestol, for ikke at falde ud af kørestolen og derved pådrage sig en fysisk skade. Det samme gælder fastspænding til en cykel. Brug af sikkerhedsseler i et motorkøretøj er reguleret i anden lovgivning. Brug af hjelm eller bløde handsker hos stærkt selvdestruktive borgere kan bruges med hjemmel i den almindelige omsorgspligt efter servicelovens 67a. Der skal foreligge en afgørelse efter 109 fra forvaltningen. Såfremt den pågældende må forventes at modsætte sig brugen af støttesele e.l. skal amtets beslutning godkendes af det sociale nævn og beslutningen tages op til genvurdering senest 18 måneder efter nævnets afgørelse. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 16. Det er nu under særlige omstændigheder muligt at tvangsflytte en borger fra den pågældendes aktuelle bolig til en særlig bolig, f.eks. et amtsligt botilbud, hvis omsorgen for borgeren er umulig i den oprindelige bolig. Dette særlige indgreb vil formentlig kun undtagelsesvis ske på amtsligt initiativ i Københavns Amt. Det vil som udgangspunkt være forvaltningen, der efter en dialog med lederen af et botilbud eller den, der har tilsynet med et bofællesskab, der starter en sag om tvangsflygtning. Det er derfor valgt ikke her at gennemgå de meget indviklede procedureregler herom. Det skal bemærkes, at også flytning mellem to amtslige botilbud eller inden for et botilbud forudsætter samtykke fra beboeren. Ellers betragtes en sådan flytning også som en tvangsflytning. 4. Nødværge og nødret - straffelovens 13 og 14 Udover indgreb i selvbestemmelsesretten 109 er nødværge og nødret stadig muligt. Nødværge og nødret kræver ikke forudgående afgørelse, men skal indberettes. Nødværge kan kun anvendes til handlinger af forsvarsmæssig karakter. Nødværge og nødret kan ikke anvendes til at foretage aktive handlinger, der ikke er strengt nødvendige og kan kun anvendes i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke anvendes til at foretage jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes 17 betydning er forsvarligt d e 17 Et retsgode kan f.eks. være en ting af større værdi.

8 8 For at der kan være tale om nødværge, skal angrebet være påbegyndt eller overhængende og uretmæssigt. Angrebet skal være af fysisk karakter enten på legeme eller genstande. Det er altså selve situationen, der er afgørende for om der kan bruges nødværge. Hvis angrebet endnu ikke er påbegyndt skal det være så umiddelbart truende, at der er grund til at afværge det øjeblikkeligt. Et forhåndskendskab til borgeren og borgerens tidligere handlinger berettiger ikke til nødværge. Uretmæssig betyder at borgeren ikke direkte eller indirekte er provokeret eller stillet i situationer f.eks. magtesløshed, der får borgeren til at reagere. Vi skal her være opmærksomme på, at en udadreagerende adfærd kan være udtryk for, at borgeren er utilfreds med noget. Hvis vi ikke har den fornødne lydhørhed over for dette, kan nødværgen miste sin karakter af at være uretmæssig. Når det er nødvendigt med nødværge, må afværgehandlingen aldrig gå ud over hvad der er forsvarligt under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebnes værdi. Det betyder, at det altid er mindste indgrebsprincippet, der er gældende. Er der mulighed for at træde tilbage eller afværge konflikten gøres dette. 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Straffelovens 14 om nødret er et udslag af en almindelig grundsætning om, at nød - til en vis grad - bryder alle love. Bestemmelsen finder anvendelse ved truende integritetskrænkelser, legemsskade eller skade på fysiske genstande. Faren kan f.eks. skyldes akut sygdom, tekniske svigt i installationer og maskiner eller naturbegivenheder såsom tordenvejr, oversvømmelse og selvantændelse. I modsætning til nødværgesituationerne kan handlinger i nødretssituationer rettes mod andre end den, der angriber f.eks. mod en person der er i fare. 5. Indberetning. Alle indgreb såvel lovligt iværksatte foranstaltninger, nødværge og nødret som ulovlige indgreb skal hver gang indberettes til vedkommende faglige afdeling, Københavns Amt, Psykiatri- og Socialforvaltningen, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Ved brug af alarm- og pejlesystemer 18, skal der ikke indberettes, hver gang f.eks. alarmen virker. Der skal ske indberetning hvis borgerens brug af alarmen, f.eks. placering af alarmen på borgeren, konkret giver anledning til, at der skal bruges magt i form af fastholdelse e.l. I andre situationer skal der alene ske en intern registrering til brug for genovervejelse af indgrebets nødvendighed og til brug for de fortsatte pædagogiske overvejelser vedrørende omsorgen for borgeren. Det samme gælder ved brug af særlige døråbnere 19 og støttefiksering a a, stk d

9 9 Indberetningen skal ske på Socialministeriets skemaer straks og senest dagen efter iværksættelsen af indgrebet og indsendelsen til Amtet skal ske senest på 3. dagen. Indberetningen underskrives af medarbejderen og nærmeste leder (myndighed). Nærmeste leder (myndighed) påfører bemærkninger og indberetningen underskrives af forstander/ institutionsleder. Er det ikke muligt, at få underskrevet og kommenteret indberetningen indenfor tidsfristen, indsendes indberetningen indenfor 3 dage og kommenteres snarest muligt efterfølgende.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Solhave-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme. Debatten for ti år siden. Tape-sagen. Hillerød-sagen.

Solhave-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme. Debatten for ti år siden. Tape-sagen. Hillerød-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme professor i strafferet Det Juridiske Fakultet Solhave-sagen Retten i Aalborg 28.01.2015 tidligere forstander og 11 andre tidligere

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011

Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Udviklingshæmmede og misbrug Inspirationsdag i Viborg 1. september 2011 Spørgsmål Hvad er misbrug? Hvad er vores rolle og vores opgave? Hvordan kan vi hjælpe udviklingshæmmede med misbrug - uden at bruge

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere