DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-20845 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Midtjylland, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Breinholt Larsen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006', som oprindelig blev indsamlet af Finn Breinholt Larsen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-20845). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som sender et eksemplar videre til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-20845: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Midtjylland, Primærundersøger: Finn Breinholt Larsen. DDA udgave (ved Karin Anette Andersen og Paw M. K. Gyldenkærne) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (21708 respondenter, 542 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (251 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Finn Breinholt Larsen. Data og de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i primo 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er udført af Karin Anette Andersen og Paw M. K. Gyldenkærne i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA : Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Den efterfølgende læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen. Denne er, bortset fra det spørgeskema, som er optrykt bagerst, fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Oktober 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden

4 en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne; velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Kronisk syg; Kronisk sygdom; Sundhedsadfærd; Sundhedsfremme; Sundhedsprofil; Sundhedsvane. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-20845: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Midtjylland, Primærundersøger: Center for Folkesundhed, Afdeling for Sundhedsfremme. DDA-20845, 1. udgave (ved Karin Anette Andersen og Paw M. K. Gyldenkærne). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (21708 respondenter, 542 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (251 pp.). Donor (afleverende instans): Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Olof Palmes Allé 15, 8200 ÅRHUS N. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Dorthe Søe; Louise Nordvig; Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Olof Palmes Allé 15, 8200 ÅRHUS N. Dataindsamler: Finn Breinholt Larsen. Engdalsvej 76, 8220 BRABRAND. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med sundhedsprofilen var at frembringe viden, der kan omsættes i praktisk handling i sygehusvæsen, praksissektoren og kommunerne. Spørgeskemaet måler helbred, sygdom og sundhedsvaner i den voksne befolkning. Herunder måles bla., hvor mange der lider af kroniske sygdomme, og hvordan disse personer har det. To andre emner, der behandles, er selvvurderet helbred og forekomsten af multisygdom. Desuden måles befolkningens vaner mht. kost, rygning, alkohol og motion. I den sundhedsprofil, som er udarbejdet af Region Midtjylland, har det analytiske fokus afspejlet formålet med sundhedsprofilen. Ved de enkelte emner er der lavet specifikke analyser i forhold til relevante målgrupper og arenaer. De gennemgående analysedimensioner er: - Køn, alder og sociale forhold - Kommuner - Kronisk syge - Brancher

8 Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): enheder i oprindelig stikprøve. Datasættets størrelse: respondenter; 542 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Svarprocent på 69%. Det arkiverede studies fuldstændighed: 103 spørgeskemaspørgsmål/tests; Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Tilfældig udtræk af borgere i Region Midtjylland. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: regional. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 8. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Olof Palmes Allé 15, 8200 ÅRHUS N. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig; Dorte Søe: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Region Midtjylland, Center for Folkesundhed, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N; pp 5-239; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets størrelse.

9 Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af Finn Breinholt Larsen i 2006 Fra Finn Breinholt Larsen modtog DDA en datafil i SPSSformat med tilhørende dokumentation i form af det relevante spørgeskema. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (20845) og respondentens løbenummer inden for datafilen, er blevet tilføjet datasættet. Ikke medtagne variable Under oparbejdningen af datamaterialet i DDA er fødselsdag, cpr og bopæl udeladt for at bevare anonymiteten: Manglende data og filtre Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kate-

10 gori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes, at variablene V166-V175 er filtrerede af V165, hvilket angives i toppen af hver af de filtrerede variable således: FILTER: V165. Svarprocenten beregnes ud fra alle respondenter i undersøgelsen. Der tages ikke højde for filtre, som gør nogle besvarelser irrelevante. Kodebogens opbygning Det er overalt tilstræbt at følge spørgeskemaets struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA studienummer V2 Sekvensnummer V3-V19 Skemastatus V20-V32 Køn, helbred og trivsel V33-V77 Behov for støtte og hjælp V78-V103 Smerter og ubehag de sidste 14 dage V104-V154 Langvarig sygdom og eftervirkning V155-V164 Dagligdagens stress V165-V197 Rygning V198-V207 Alkohol V208-V220 Hos lægen V221-V251 Kost V252-V255 Højde og vægt V256-V292 Bevægelse i dagligdagen V293-V300 Vold og trusler V301-V336 Samvær med familie og venner - dagligdag og fritid V337-V407 Børn, parforhold, uddannelse og arbejde KODEBOG Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA-studienummer Variablen har værdien for alle respondenter

11 V0002 DDA-LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA-løbenummer Variablen er kodet i intervallet V0003 LØBENUMMER start 11, bredde 7, tekstfelt Løbenummer Variablen er en tekst V0004 LØBENUMMER - 1 start 18, bredde 7 Løbenummer - ny Variablen er kodet i intervallet V0005 STATUS start 25, manglende data: = 9 Status ??? ??? ??? Uoplyst svarprocent: 100 V0006 KOMMENTAR start 26, bredde 80, tekstfelt Kommentar Variablen er en tekst Blanke = uoplyst (21676 tilfælde) V0007 SKEMA DAG start 106, bredde 2, manglende data: = 99 Skemadato Dag

12 Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (147 tilfælde) V0008 SKEMA MÅNED start 108, manglende data: = 9 Skemadato Måned Februar Marts April Uoplyst svarprocent: 99 V0009 SKEMA ÅR start 109, manglende data: = 9999 Skemadato År Uoplyst svarprocent: 99 V0010 STATUS DAG start 113, bredde 2, manglende data: = 99 Statusdato Dag Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (21683 tilfælde) V0011 STATUS MÅNED start 115, manglende data: = 9 Statusdato Måned Marts April

13 Uoplyst svarprocent: 0 V0012 STATUS ÅR start 116, manglende data: = 9999 Statusdato År Uoplyst svarprocent: 0 V0013 KØN - 1 start 120, manglende data: = 9 Køn Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0014 ALDER start 121, bredde 2, manglende data: = 99 Alder Variablen er kodet i intervallet = uoplyst (28 tilfælde) V0015 SCANNING - DAG start 123, bredde 2 Scanning - dag Variablen er kodet i intervallet 1-31 V0016 SCANNING - MÅNED start 125 Scanning - måned

14 % antal kode Marts April Maj Juni Juli August V0017 SCANNING - ÅR start 126 Scanning - år % antal kode V0018 NUMMER PÅ BILLEDFIL start 127, bredde 12, tekstfelt Nummer på billedfil Variablen er en tekst V0019 BILLDFIL-NUMMER start 139, bredde 12, tekstfelt Billedfil-nummer Variablen er en tekst SPØRGESKEMASPØRGSMÅL V0020 KØN - 2 start 151, manglende data: = 9 Spm. 1: Er du

15 Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 99 Spm. 2: Hvornår er du født? Udeladt af hensyn til anonymiteten Helbred og trivsel V0021 SELVVURDERET HELBRED start 152, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? (Kun ét X) Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Uoplyst svarprocent: 99 De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. V0022 BEGRÆNS I LET AKTIVITET start 153, manglende data: = 9 Spm. 4: Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter. I så fald hvor meget? (sæt X i hver linje) Spm. 4.a: Lette aktiviteter så som at flytte et bord, støvsuge eller cykle Ja, meget begrænset Ja, lidt begrænset Nej, slet ikke begrænset Uoplyst

16 svarprocent: 99 V0023 BEGRÆNS GÅ OP AD TRAPPER start 154, manglende data: = 9 Spm. 4: Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter. I så fald hvor meget? (sæt X i hver linje) Spm. 4.b: At gå flere etager op ad trapper Ja, meget begrænset Ja, lidt begrænset Nej, slet ikke begrænset Uoplyst svarprocent: 97 V0024 NÅET MINDRE FYS HELBRED start 155, manglende data: = 9 Spm. 5: Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? (Sæt X i hver linje) Spm. 5.a: Jeg har nået mindre end jeg gerne ville Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 98 V0025 BEGRÆNS ARB FYS HELBRED start 156, manglende data: = 9 Spm. 5: Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? (Sæt X i hver linje) Spm. 5.b: Jeg har været begrænset i hvilken slags arbejde, eller andre aktiviteter, jeg har kunne udføre

17 Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 96 V0026 NÅET MINDRE FØLELS PROB start 157, manglende data: = 9 Spm. 6: Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer (Sæt X i hver linje) Spm. 6.a: Jeg har nået mindre, end jeg gerne ville Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 97 V0027 ARB MINDR OMHYG PROB start 158, manglende data: = 9 Spm. 6: Har du inden for de sidste 4 uger haft nogen af følgende problemer med dit arbejde eller andre daglige aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer (Sæt X i hver linje) Spm. 6.b: Jeg har udført mit arbjede eller andre aktiviteter mindre omhyggeligt, end jeg plejer Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 95

18 V0028 SMERT VANSKELIG DGL ARB start 159, manglende data: = 9 Spm. 7: Inden for de sidste 4 uger, hvor meget har fysisk smerte vanskeliggjort dit daglige arbejde (både arbejde uden for hjemmet og husarbejde)? (Kun ét X) Slet ikke Lidt Noget En hel del Virkelig meget Uoplyst svarprocent: 98 V0029 ROLIG OG AFSLAPPET start 160, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger: (Sæt X i hver linje) Spm. 8.a: Har du følt dig rolig og afslappet Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 96 V0030 HAR VÆRET FULD AF ENERGI start 161, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger: (Sæt X i hver linje) Spm. 8.b: Har du været fuld af energi Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst

19 svarprocent: 95 V0031 HAR FØLT SIG TRIST MODE start 162, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger: (Sæt X i hver linje) Spm. 8.c: Har du følt dig trist til mode Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 95 V0032 HELBR VANSKELIG SE ANDRE start 163, manglende data: = 9 Spm. 9: Inden for de sidste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (fx besøge venner, slægtninge osv.)? (Kun ét X) Hele tiden Det meste af tiden Noget af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Uoplyst svarprocent: 98 Behov for støtte og hjælp V0033 HJÆLP PGA SYGDOM/HELBR start 164, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du, på grund af sygdom eller andre proble-

20 mer med helbredet, brug for hjælp fra venner, familie eller fx hjemmehjælp til at klare dine daglige gøremål? Nej, jeg har ikke brug for hjælp -> Gå til spørgsmål 13 (V78) Ja, jeg har brug for hjælp Uoplyst svarprocent: 96 V0034 HJÆLP TIL MADLAVNING start 165, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.1 Lave mad Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0035 HJÆLP TIL AT SPISE start 167, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.2 Spise Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0036 HJÆLP TIL VASKE MIG

21 start 169, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.3 Vaske mig Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0037 HJÆLP TIL PÅKLÆDNING start 171, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.4 Klæde mig på Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0038 HJÆLP TIL AT KØBE IND start 173, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.5 Købe ind Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

22 Irrelevant svarprocent: 9 V0039 HJÆLP TIL BETALE REGNING start 175, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.6 Betale regninger Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0040 HJÆLP TIL RENGØRING start 177, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.7 Gøre rent Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0041 HJÆLP TIL BESØGE BEKENDT start 179, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at...

23 Spm 11.a.8 Besøge bekendte Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0042 HJÆLP TIL AT GÅ TIL LÆGE start 181, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.9 Gå til læge Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0043 HJÆLP TIL AT GÅ EN TUR start 183, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm 11.a.10 Gå en tur Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0044 HJÆLP TIL LET FYS GØREMÅ start 185, manglende data: = 9 eller >=10

24 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Lettere fysiske gøremål (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad: (V51)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0045 HJÆLP TIL HÅRD FYS GØREM start 187, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Hårdere fysiske gøremål (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad: (V51)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0046 HJÆLP TIL HAVEARB/SNERYD start 189, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Havearbejde og snerydning (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad: (V51)) Ikke nævnt

25 Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0047 BRUG FOR AT SNAKKE MED start 191, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Samtale med (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad: (V51)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0048 HJÆLP TIL AT LÆSE start 193, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Læse (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad: (V51)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0049 BRUG FOR TRANSPORTHJÆLP start 195, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33

26 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Kørsel (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad: (V51)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0050 HJÆLP TIL BØRNENE start 197, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Hjælp med børnene (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad: (V51)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0051 HJÆLP TIL ANDET, HVAD... start 199, bredde 40, tekstfelt FILTER V33 Spm. 11: Hvad har du brug for hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg har brug for hjælp til at... Spm.11.a.11: Andet, skriv hvad: Variablen er en tekst blanke = uoplyst/irrelevant (21280 tilfælde) V0052 FÅR INGEN HJÆLP start 239, manglende data: = 9 eller >=10

27 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.1 Jeg får ingen hjælp Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0053 FÅR HJÆLP MADLAVNING start 241, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.2 Lave mad Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0054 FÅR HJÆLP TIL AT SPISE start 243, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.3 Spise Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant

28 svarprocent: 7 V0055 FÅR HJÆLP TIL VASKE MIG start 245, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.4 Vaske mig Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0056 FÅR HJÆLP TIL PÅKLÆDNING start 247, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.5 Klæde mig på Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0057 FÅR HJÆLP TIL KØBE IND start 249, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.6 Købe ind

29 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0058 FÅR HJÆLP TIL BETAL REGN start 251, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.7 Betale regninger Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0059 FÅR HJÆLP TIL RENGØRING start 253, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.8 Gøre rent Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0060 FÅR HJÆLP TIL BESØG start 255, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33

30 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.9 Besøge bekendte Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0061 FÅR HJÆLP TIL GÅ LÆGE start 257, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.10 Gå til læge Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0062 FÅR HJÆLP TIL GÅ EN TUR start 259, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm 11.b.11 Gå en tur Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7

31 V0063 FÅR HJÆLP TIL LET FYSISK start 261, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Lettere fysiske gøremål (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad:(v70)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0064 FÅR HJÆLP TIL HÅRD FYSIS start 263, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Hårdere fysiske gøremål (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad:(v70)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0065 FÅR HJÆLP TIL HAVEAR/SNE start 265, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Havearbejde og snerydning

32 (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad:(v70)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0066 FÅR NOGEN AT SNAKKE MED start 267, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Samtale med (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad:(v70)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0067 FÅR HJÆLP TIL AT LÆSE start 269, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Læse (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad:(v70)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0068 FÅR TRANSPORTHJÆLP

33 start 271, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Kørsel (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad:(v70)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0069 FÅR HJÆLP TIL BØRNENE start 273, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Hjælpe med børnene (Genereret udfra spm.11: Andet, skriv hvad:(v70)) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0070 FÅR HJÆLP TIL ANDET start 275, bredde 40, tekstfelt FILTER V33 Spm. 11: Hvad får du hjælp til? (Sæt ét eller flere X) Jeg får hjælp til at... Spm.11.a.11: Andet, skriv hvad: Variablen er en tekst blanke = uoplyst/irrelevant (21280 tilfælde)

34 V0071 MIN FAMILIE HJÆLPER MIG start 315, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 12: Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X) Min familie Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0072 EN VEN/VENINDE HJÆLP MIG start 317, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 12: Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X) Ven, veninde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0073 MIN NABO HJÆLPER MIG start 319, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 12: Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X) Nabo Ikke nævnt Nævnt

35 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0074 HJEMMEHJÆLP/PLEJEPERSON start 321, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 12: Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X) Hjemmehjælp, plejepersonale Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0075 EN BESØGSVEN HJÆLPER MIG start 323, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 12: Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X) En besøgsven Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0076 ANDRE HJÆLPER MIG start 325, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 12: Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X) Andre

36 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0077 JEG FÅR INGEN HJÆLP start 327, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V33 Spm. 12: Hvem hjælper dig? (Sæt ét eller flere X) Jeg får ingen hjælp Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 12 Smerter og ubehag de sidste 14 dage ---- V0078 GENERET AF HOVEDPINE start 329, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Hovedpine Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 93

37 V0079 GENERET AF FORKØLELSE MV start 330, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Forkølelse, snue, hoste Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 92 V0080 GENERET AF SVIMMELHED start 331, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Svimmelhed Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 90 V0081 GENERET I RYG ELLER LÆND start 332, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Smerter eller ubehag i ryg eller lænd Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst -----

38 svarprocent: 94 V0082 GENERET I NAKKE, ARME start 333, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Smerter eller ubehag i nakke, skuldre, arme eller hænder Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0083 GENERET I BEN, HOFTER start 334, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Smerter eller ubehag i ben, hofter, knæ eller fødder Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0084 GENERET AF ÅNDEDRÆTSBESV start 335, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Åndedrætsbesvær, forpustethed Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst

39 svarprocent: 94 V0085 GENERET AF HURT HJERTBAN start 336, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Hurtig hjertebanken Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 93 V0086 GENERET AF SMERT HJERTET start 337, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Smerter eller ubehag ved hjertet, smerter i brystet Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0087 GENERET AF ONDT I MAVEN start 338, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Ondt i maven eller oppustet mave Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet

40 Uoplyst svarprocent: 94 V0088 GENERET AF FORDØJ.BESVÆR start 339, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Fordøjelsesbesvær, hård eller tynd mave Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0089 GENERET AF KVALME start 340, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Kvalme Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 93 V0090 GENERET AF UNDERLIV.SMER start 341, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Underlivssmerter, kraftige menstruationssmerter Nej Ja, lidt generet

41 Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 90 V0091 PROBLEMER HOLDE PÅ VANDE start 342, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Problemer med at holde på vandet Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0092 PROBLEMER VANDLADNING start 343, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Problemer med at komme af med vandet Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 93 V0093 GENERET AF TRÆTHED start 344, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Træthed Nej

42 Ja, lidt generet Ja meget generet Uoplyst svarprocent: 95 V0094 GENERET AF NEDTRYKT start 345, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Nedtrykt, deprimeret, ulykkelig Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0095 GENERET AF ÆNGSTELSE start 346, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Ængstelse, nervøsitet, uro eller angst Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0096 GENERET AF SØVNBESVÆR start 347, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Søvnløshed eller søvnbesvær

43 Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 95 V0097 GENERET AF HUDUDSLET start 348, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Hududslet, hudkløe eller eksem Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0098 SYNSGENER BRILLER/LINSER start 349, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Synsgener trods briller/linser Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 94 V0099 HØREGENER/NEDSAT HØRELSE start 350, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Høregener eller nedsat hørelse

44 Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 95 V0100 GRAVIDITETSGENER start 351, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER V20 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Graviditetsgener Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0101 STRESSGENER start 353, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Stress Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 0 V0102 ANDRE GENER start 354, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje)

45 Andet Nej Ja, lidt generet Ja, meget generet Uoplyst svarprocent: 65 V0103 GENERET AF ANDRE TING start 355, bredde 72, tekstfelt Spm. 13: Har du inden for de sidste 14 dage været generet af nogle af de nævnte former for smerter og ubehag? Var du meget eller lidt generet af det? (Sæt X i hver linje) Andet - skriv hvad: Variablen er en tekst Blanke = uoplyst/irrelevant (20216 tilfælde) Langvarig sygdom og eftervirkning -- V0104 HAR/HAR HAFT ASTMA start 427, manglende data: = 9 Spm. 14: Her er en liste over forskellige helbredsproblemer og sygdomme. Angiv ved hver sygdom om du har den nu eller har haft den tidligere. (Kun ét kryds i hver linje) Spm. 14.a.1: Astma Nej, det har jeg aldrig haft Ja, det har jeg nu Ja, har haft tidligere Uoplyst svarprocent: 93 V0105 EFTERVIRKNING ASTMA start 428, manglende data: = 9 eller >=10

46 Filter V104 Spm. 14: Her er en liste over forskellige helbredsproblemer og sygdomme. Angiv ved hver sygdom om du har den nu eller har haft den tidligere. (Kun ét kryds i hver linje) Hvis du har haft det tidligere: Har du stadig eftervirkninger Spm. 14.b.1: Astma Nej Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 8 V0106 HAR/HAR HAFT ALLERGI start 430, manglende data: = 9 Spm. 14: Her er en liste over forskellige helbredsproblemer og sygdomme. Angiv ved hver sygdom om du har den nu eller har haft den tidligere. (Kun ét kryds i hver linje) Spm. 14.a.2: Allergi (ikke astma) Nej, det har jeg aldrig haft Ja, det har jeg nu Ja, har haft tidligere Uoplyst svarprocent: 93 V0107 EFTERVIRKNING ALLERGI start 431, manglende data: = 9 eller >=10 Filter V106 Spm. 14: Her er en liste over forskellige helbredsproblemer og sygdomme. Angiv ved hver sygdom om du har den nu eller har haft den tidligere. (Kun ét kryds i hver linje) Hvis du har haft det tidligere: Har du stadig eftervirkninger Spm. 14.b.2: Allergi (ikke astma) Nej Ja

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-06356 --------- Datamateriale -------------

DDA-06356 --------- Datamateriale ------------- DDA-06356 --------- Datamateriale ------------- Amning og faktorer der påvirker ammeforløbet, 1978-1979 ------ -- -------- --- -------- ------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25074 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2003 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere