Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid"

Transkript

1 Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen indtil overstået mangelafhjælpning i gennemsnit var på 15,5 % eller 22 arbejdsdage. Der er en tydelig tendens til at den procentvise overskridelse er faldende. Analysen viser også markante forskelle mellem de forskellige faggruppers præstationer. Oktober 2009 Byggeriets Evaluerings Center

2 KOLOFON Titel: Udgave: Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid. 1. udgave Udgivet år: 2009 Oplag: Forfatter (-e): Redigering: Kun elektronisk Mica Russ, Byggeriets Evaluerings Center Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Design og produktion: Byggeriets Evaluerings Center Foto: Sprog: Format: Ingen fotos Dansk Elektronisk ISBN: Pris: Udgiver: Gratis download fra: Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center har ophavsret til rapporten. Eftertryk i uddrag er tilladt, såfremt tydelig kildeangivelse fremgår. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Introduktion Metode og definition Datagrundlag Entreprise karakteristika Analyse af data Analyse af nøgletallets udvikling Tidsfristoverskridelse - Analyse af faggrupper Arbejdstimer til mangelafhjælpning - Analyse af faggrupper Konklusion Forslag til videre arbejde Appendiks Hovedstadsområdet Resten af landet Analyse af faggrupper Hovedstadsområdet Analyse af faggrupper - Resten af landet

4 1 INTRODUKTION Byggeriets Evaluerings Center har siden 2004 indsamlet data i forbindelse med Byggeriets Nøgletalssystem. Dette system er obligatorisk at anvende i henhold til bekendtgørelserne om nøgletal for henholdsvis det statslige og det almene byggeri. Et af de nøgletal der er blevet indsamlet data til er Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid, som nærværende analyse omhandler. Pr. 1. maj 2009 er dette nøgletal udgået af nøgletalssystemet i forbindelse med en forenkling af systemet, kaldet version 2. En af de oplysninger, der anvendes i beregningen af nøgletallet datoen for overstået mangelafhjælpning - bliver ikke længere registreret i nøgletalssystemet. Denne analyse må derfor anses som en slutrapport for dette nøgletal. I årene umiddelbart frem til 2007 befandt byggebranchen sig i en højkonjunktur med et højt aktivitetsniveau. Dette har bl.a. medført mangel på arbejdskraft og travlhed for branchens virksomheder. Det er derfor interessant at undersøge, om dette har afspejlet sig i Byggeriets Evaluerings Centers tal om faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid. Formålet med analysen er at afdække, hvor store overskridelser af tidsfrister frem til overstået mangelafhjælpning, der har været i henhold til de data, centeret har indsamlet siden I den foreliggende analyse bliver der ikke set på antallet og alvorligheden af mangler, men kun på tidsfristoverskridelse, idet tid til mangelafhjælpning er inkluderet. Analysen omfatter 1395 entrepriser fordelt på 500 virksomheder med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). Der ses på tallene fra og med 2004 til og med 2008, og de enkelte entrepriser regnes med i det år, hvor entreprisen blev afleveret. Tallene for 2008 er ikke endelige, idet der stadig var sager der ikke var færdigevaluerede, da datagrundlaget blev genereret. Tallene kan derfor forandre sig, når de sidste sager afsluttes. Analysens data for 2008 omfatter 84,9 % af de sager, der er tilmeldt evaluering og som blev afleveret i Nøgletal for de resterende sager fra 2008 forventes opgjort inden udgangen af I analysens appendiks er analysens datagrundlag og resultater sorteret i de to geografiske områder Hovedstadsområdet og Resten af landet. Denne opdeling er foretaget for særligt interesserede, der ønsker at få uddybet analysens resultater. Den geografiske opdeling er interessant i relation til nøgletallene, fordi godt 1/3 af de sager, der indgår i datagrundlaget er lokaliseret i Hovedstadsområdet. Dette skyldes bl.a., at en stor del af det statslige byggeri hvor anvendelse af nøgletalssystemet er et krav foregår i Hovedstadsområdet. 3

5 Analysen er påbegyndt i maj 2009 og gennemført af civilingeniør Mica Russ. Byggeriets Evaluerings Center Oktober 2009 Peter Hesdorf 4

6 2 METODE OG DEFINITION Byggeriets Evaluerings Center har siden 1. januar 2004 indsamlet oplysninger til brug for beregning af nøgletal for dansk byggeri. Brug af nøgletal har siden 2004 været en central del af statens byggepolitik, hvor nøgletallene blandt andet anvendes til udvælgelse af entreprenører på statslige byggeprojekter over 5 mio. kr. ekskl. moms. For almene byggesager har der siden den 1. marts 2007 været krav om evaluering af almene byggeprojekter over 5 mio. kr. ekskl. moms og pr. 1. oktober 2009 vil kravet også gælde udvælgelsen af tilbudsgivere. Siden den 1. maj 2008 har evaluering omfattet rådgivere, som pr. 1. oktober 2009 også skal fremvise nøgletal ved almene og statslige byggeprojekter med et samlet rådgiverhonorar over kr. ekskl. moms. Pr. 1. maj 2009 trådte ændringsbekendtgørelserne 223 af 24. marts 2009 for statsligt byggeri og 237 af 26. marts 2009 for alment byggeri i kraft i forbindelse med version 2 af nøgletalssystemet. Version 2 dækker over en revision, der forenklede evalueringssystemet. I nøgletalssystemet for entreprenører måles i dag på 4 kategorier; Overholdelse af tidsfrister, Mangler, Arbejdsulykker og kundetilfredshed. Nøgletallet om tidsforbrug til mangelafhjælpning hører under kategorien overholdelse af tidsfrister. Dette nøgletal er dog udtaget af systemet pr. 1. maj 2009 i forbindelse med forenkling af evalueringssystemet. Nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid beregnes på følgende vis. Eksempel: En entreprenør påbegynder den 2. juni 2008 sit arbejde på byggepladsen. Ved påbegyndelsen fastsættes entreprenørens forventede aflevering i tidsplanen til den 29. januar Entreprenøren afleverer sit arbejde den 27. marts 2009 og har i løbet af byggeperioden fået en tidsfristforlængelse på i alt 35 arbejdsdage 10 dage begrundet i forhold, der ikke skyldes entreprenøren og 25 dage begrundet ændringer i arbejdets art og omfang krævet af bygherren. Entreprenøren får ved afleveringsforretningen konstateret en række mangler, som er afhjulpet den 8. april Beregning: Havde entreprenøren ikke fået en tidsfristforlængelse på 35 arbejdsdage, ville nøgletallet være 129,0 %. Nøgletallet angives i procent, hvor 100 % svarer til at entreprisen er afleveret til tiden, samt at der er afleveret uden mangler. 5

7 De to perioder, der indgår i beregningen af nøgletallet tælleren og nævneren -, er vist som kraftigt optrukne streger i figuren herunder. I den planlagte udførelsestid er inkluderet de tidsmæssige konsekvenser af ændringer, Æ, aftalt med bygherre eller fremkaldt af udefra kommende forhold og som giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse (jf. AB92, 24). I forhold dertil sættes den faktiske udførelsestid indtil datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode, T3. Planlagt udførelsestid Tid T 0 T 1 Æ Faktisk udførelsestid y z Tid T 0 T 1 T 2 T 3 Æ Figurforklaring: T0 = T1 = T2 = T3 = Æ = y = z = Dato for udførelsesfasens faktiske start. Planlagt afleveringsdato. Faktisk afleveringsdato. Dato for overstået mangelafhjælpningsperiode. Bygherren modtager det bestilte produkt ved T3. Aftalt tidsfristforlængelse, fx forårsaget af ekstraarbejde. Ændringer af udførelsesfasens længde, som ikke er aftalt med bygherre. Den periode, hvor entreprenøren afhjælper de mangler, der konstateres ved afleveringen. I analysen er der set på y og z i forhold til den planlagte udførelsestid. Det vil sige den procentvise overskridelse udover de 100 %, som svarer til den planlagte udførelsestid inklusive tidsfristforlængelser. Datagrundlaget indeholder derfor et antal entrepriser, hvor der ikke har været en mangelafhjælpningsperiode (z = 0 dage), men hvor entreprisen er blevet afleveret for sent uden at der har været en tidsfristforlængelse (y > 0 dage). For at undgå misforståelser, skal det understreges, at det ikke anses som afleveret til aftalt tid, hvis entreprenøren afhjælper sine mangler indenfor den frist, som bygherren giver til dette. Målsætningen er aflevering til den aftalte tid og uden mangler. Dette påpeges, fordi 6

8 centret har erfaret, at man fejlagtigt kan få den opfattelse, at værdien af nøgletallet er 100 %, hvis entreprenøren afhjælper sin mangler indenfor den frist, som bygherren giver efter afleveringen. Som det fremgår ovenfor, er der i datagrundlaget medtaget tidsfristforlængelser. Det vil sige at en entreprise godt kan være afleveret senere end den oprindeligt planlagte afleveringsdato men pga. en tidsfristforlængelse betyder det at sagen er afleveret til tiden. I evalueringssystemet anses en entreprise for at være afleveret til tiden, når afleveringen foretages senest på den planlagte afleveringsdato, T1 plus aftalte tidsfristforlængelser, Æ. I enkelte entrepriser er entreprenøren blevet bedt om at udskyde mangelafhjælpningen, typisk af hensyn til bygningens drift. I sådanne sager er selve udskydelsen ikke indregnet i mangelafhjælpningsperioden. Idet aflevering før den aftalte afleveringsdato ikke anses som bedre end rettidig aflevering, er det vedtaget, at nøgletallet ikke kan antage værdier under 100 %. En entreprise, der er afleveret tidligere end planlagt, vil altså indgå i analysen med nøgletallet 100 %. Indberetningerne af data er foretaget af de entreprenører, som evalueres1. Efterfølgende er alle data godkendt af kunden. Kunden er den part, som entreprenøren har kontrakt med. Dette er ofte bygherren eller en anden entreprenør på projektet (f.eks. total- eller hovedentreprenør). Hvis kunden ikke godkender entreprenørens oplysninger medfører det en høring, hvor de to parter skal nå til enighed om oplysningerne. Er det ikke muligt for parterne at opnå enighed, bliver evalueringen af den pågældende entreprise registeret som delvist afbrudt på de punkter, hvor der ikke er opnået enighed, og nøgletallet beregnes ikke. For at få et billede af hvor meget tid, der reelt er brugt til mangelafhjælpning, inddrages det registrerede timeforbrug til afhjælpning af mangler til og med 1 års eftersynet. Dette er valgt for at afdække, om der er en sammenhæng mellem den procentvise tidsfristoverskridelse og det faktiske arbejdstimeforbrug til mangelafhjælpning. Eftersom de beregnede nøgletal skal anvendes til udvælgelse af virksomheder til konkrete byggeprojekter, stilles der store krav til dataenes kvalitet, dvs. at data skal være retvisende for det, man ønsker at måle (dataenes validitet), og at andre kan gennemføre samme måling og opnå samme resultat (dataenes reliabilitet). Alle oplysninger kontrolleres, inden de anvendes til beregning af nøgletal, ligesom det er et krav, at virksomheder, der indberetter data, på foranledning kan fremvise dokumentation for afgivne oplysninger. 1 I det nuværende nøgletalssystem for entreprenører, version 2, foretages alle indberetninger af kunden. 7

9 I nærværende analyse er der ved beregning af nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid fordelt på faggrupper anvendt simple gennemsnit. Der er således ikke vægtet med entreprisesummen, som det fx er tilfældet i forbindelse med beregning af nøgletallene i en virksomheds karakterbog. Det skal endvidere bemærkes, at nøgletal er gyldige i 3 år fra evalueringens gennemførelse. Da datagrundlaget omfatter data for perioden , er en del af sagerne ældre end 3 år, og de indgår derfor ikke længere i virksomhedernes karakterbøger. 8

10 3 DATAGRUNDLAG Analysens datagrundlag udgøres af data udtrukket af Byggeriets Evaluerings Centers database den 22. september Sager, hvor der på daværende tidspunkt manglede indberetninger eller hvor centrets interne kvalitetskontrol fortsat pågik, indgår ikke i analysen. I forhold til at belyse udviklingen af den procentvise tidsfristoverskridelse inklusive mangelafhjælpningsperioden i perioden anvendes data indsamlet af Byggeriets Evaluerings Center. I alt omfatter analysen 1395 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004) udført af 500 virksomheder. Data vedrørende timeforbruget til mangelafhjælpning indtil 1 års eftersynet bliver indsamlet ved 1 års eftersynet. Datagrundlaget for dette nøgletal omfatter færre entrepriser, fordi 1 års eftersynet ikke var gennemført for alle sager endnu. Datagrundlaget omfatter 1261 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 7,9 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). En entreprise regnes med i det år, hvor entreprisen afleveres til bygherren. I de følgende tabeller vises en oversigt over fordelingen af entrepriser og den samlede entreprisesum på faggrupper. Entreprisesummen er opgivet i fast pris pr. 1. januar 2004 for at det er muligt at sammenholde data. Anden bygge- og anlægsvirksomhed er virksomheder, der ikke kan placeres under de andre faggrupper og denne gruppe omfatter fx tagvirksomheder, facadevirksomheder og gulvvirksomheder. Entrepriserne fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 1: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år. 9

11 Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. for de forskellige faggrupper fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed 471, , , , ,5 Murervirksomhed 13,7 104,1 111,1 86,9 13,0 El-installationsvirksomhed 21,8 108,9 305,2 217,8 104,4 VVS-virksomhed 17,3 95,9 170,3 171,8 48,3 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 58,3 326,7 194,0 160,8 157,3 Maler- og glarmestervirksomhed 13,5 20,2 21,6 33,6 20,8 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 23,8 81,0 166,9 70,1 95,8 I alt 619, , , , ,0 Tabel 2: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 1 og 2, fordi der ikke var gennemført 1-års eftersyn på alle 1395 sager, da dataudtrækket blev foretaget. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 Murervirksomhed ,2 El-installationsvirksomhed ,1 VVS-virksomhed ,2 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,7 Maler- og glarmestervirksomhed ,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 I alt ,9 Tabel 3: Datagrundlag for timeforbrug til mangelafhjælpning. Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). 10

12 3.1 Entreprise karakteristika I analysen er der foretaget en opdeling af nøgletallene på de forskellige faggrupper. For at kvalificere fortolkningen af disse resultater vises de væsentligste karakteristika for faggrupperne i tabellerne nedenfor: Gennemsnitlig entreprisesum i 2004 prisniveau Gennemsnitlig faktisk udførelsestid, det vil sige perioden fra påbegyndelse til alle mangler, der konstateres ved afleveringen, er afhjulpet. I nedenstående tabel vises karakteristika for datagrundlagets entrepriser: Entreprisesum [mio. kr.] Faktisk udførelsestid [arbejdsdage] Entreprenørvirksomhed 14,0 226 Murervirksomhed 5,1 223 El-installationsvirksomhed 3,5 234 VVS-virksomhed 2,7 195 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 4,8 178 Maler- og glarmestervirksomhed 1,0 150 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 2,4 184 Tabel 4: Gennemsnitlig entreprisesum og udførelsestid i datagrundlaget fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). I analysens appendiks er datagrundlag og resultater sorteret i de to geografiske områder Hovedstadsområdet og Resten af landet. Af tabel 9, 10, 12 og 13 fremgår det, at datagrundlagets entrepriser i hovedstadsområdet typisk er større i entreprisesum end entrepriserne i resten af landet. Den gennemsnitlige entreprisesum i hovedstadsområdet er % større end i resten af landet. Det gælder dog ikke for murer- og el-installationsvirksomheder, for hvilke den gennemsnitlige entreprisesum er mindre i hovedstadsområdet end i resten af landet. 11

13 4 ANALYSE AF DATA Analysen omfatter 1395 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. Moms (fast pris pr. 1. januar 2004). I afsnit 4.1 vises nøgletallets udvikling i perioden som et gennemsnit for alle faggrupper. I afsnit 4.2 er datagrundlaget vedrørende tidsfristoverskridelse i forbindelse med mangelafhjælpning for hver faggruppe afbilledet som et gennemsnitstal for årene Datagrundlaget er for snævert til at foretage en yderligere udspecificering på den enkelte faggruppe pr. år. For enkelte faggrupper rummer datagrundlaget for få sager i enkelte år til at kunne give en kvalificeret vurdering af udviklingen. I afsnit 4.3 behandles datagrundlaget for nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning indtil 1 års eftersynet. Her er ligeledes foretaget en opdeling på faggrupper. Dette nøgletal bliver indsamlet ved 1 års eftersynet. Datagrundlaget dækker derfor ikke over den samme mængde entrepriser som i afsnit 4.1 og 4.2, idet der ikke var gennemført 1 års eftersyn i alle sager, da analysens datagrundlag blev genereret. For dette nøgletal udgøres datagrundlaget af 1261 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 7,9 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). 4.1 Analyse af nøgletallets udvikling Figuren nedenfor viser udviklingen af tidsfristoverskridelsen i procent. Datagrundlaget er på enkelte områder ikke tilstrækkeligt omfattende til at det vil give et retvisende billede, hvis der blev foretaget en yderligere opdeling på faggrupper. For at markere regionale forskelle er der tilføjet kurver for henholdsvis hovedstadsområdet og resten af landet. Data for disse to geografiske områder findes i appendiks. 12

14 Tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning [%] Procentvis tidsfristoverskridelse -alle faggrupper Hele landet Hovedstadsområdet Resten af landet Lineær tendenslinje (Hele landet) Figur 1: Den gennemsnitlige tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning fordelt på år og geografisk område Hele landet 16,5 % 16,7 % 13,6 % 17,1 % 12,9 % Hovedstadsområdet (se appendiks) 14,4 % 16,1 % 11,1 % 16,9 % 12,4 % Resten af landet (Se appendiks) 17,8 % 17,0 % 15,2 % 17,2 % 13,3 % Tabel 5: Tidsfristoverskridelse i procent for årene Gennemsnit for alle faggrupper. Det fremgår af Figur 1, at tidsfristoverskridelsen på landsplan var højst i Dog er den største tidsfristoverskridelse i perioden registreret i 2004 for Resten af landet. De foreløbige tal for 2008 viser et fald i tidsfristoverskridelsen. Byggebranchen har således formået at mindske tidsfristoverskridelsen, hvilket er illustreret med den punkterede lineære tendenslinje i Figur 1. Det forudsættes ikke, at udviklingen vil være lineær, og linjen er udelukkende vist for at antyde tendensen for nøgletallet i perioden Figuren nedenfor viser konjunkturudviklingen i bygge- og anlægsbranchen fra primo 2004 til ultimo

15 Konjunkturudviklingen i bygge- og anlægsvirksomhed Sammensat konjunkturindikator, i alt sæsonkorrigeret Figur 2: Konjunkturudvikling i bygge- og anlægssektoren fra primo 2004 til ultimo 2008 [Statistikbanken, KBYG4X, 2009]. Kurven over konjunkturudviklingen i byggebranchen stiger i perioden 2004 til primo Fra primo 2007 falder kurven indtil ultimo 2008, kun afbrudt af en mindre stigning medio Kurven er et klart billede på, at byggebranchen er gået fra en periode med højkonjunktur til lavkonjunktur. I forhold til medio 2006 hvor konjunkturerne var på det højeste, er de ultimo 2008 faldet drastisk. Dette fremgår også af de aktuelle ledighedstal i byggebranchen. Sammenholdes Figur 1 og 2 kan der ikke umiddelbart konstateres en sammenhæng mellem de to datasæt. Konjunkturerne var på det højeste i 2006, men i dette år var den procentvise tidsfristoverskridelse mindre end i både 2004 og Hypotesen om at det stigende aktivitetsniveau i byggebranchen frem til 2007 medførte større procentvise tidsfristoverskridelser kan derfor ikke bekræftes. Tværtimod viser analysen, at den procentvise tidsfristoverskridelse har været faldende på trods af konjunkturudviklingen. 4.2 Tidsfristoverskridelse - Analyse af faggrupper I figuren nedenfor illustreres den gennemsnitlige procentvise tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning for de forskellige faggrupper i årene

16 Tidsfristoverskridelse i % Gennemsnit for VVS-virksomhed El-installationsvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Gennemsnit for alle faggrupper Murervirksomhed Entreprenørvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed Figur 3: Den gennemsnitlige tidsfristoverskridelse i procent indtil overstået mangelafhjælpning for årene [%] Faktisk udførelsestid [arbejdsdage] Tidsfristoverskridelse i % Tidsfristoverskridelse [arbejdsdage] Entreprenørvirksomhed ,7 % 28 Murervirksomhed ,1 % 29 El-installationsvirksomhed ,4 % 19 VVS-virksomhed ,9 % 15 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,2 % 17 Maler- og glarmestervirksomhed ,3 % 14 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 % 22 Gennemsnit for alle faggrupper ,5 % 22 Tabel 6: Gennemsnitlig udførelsestid og tidsfristoverskridelse fordelt på faggrupper for årene I gennemsnit har alle faggrupperne overskredet den planlagte udførelsestid med 15,5 % svarende til 22 arbejdsdage. Den ekstra tid udgøres af en periode til afhjælpning af mangler og forsinkelser, som ikke berettiger entreprenøren til tidsfristforlængelse. Nedenstående Figur illustrerer procentandelen af de forskellige faggruppers entrepriser, for hvilke nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid antager værdien 100 % eller mindre. Det vil sige entrepriser, der er afleveret til tiden og uden mangler, eller hvor mangler er afhjulpet indenfor den planlagte udførelsestid. 15

17 %-andel entrepriser uden tidsfristoverskridelse Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed VVS-virksomhed Gennemsnit for alle faggrupper El-installationsvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Murervirksomhed Entreprenørvirksomhed Figur 4: Procentandel entrepriser uden tidsfristoverskridelse for årene Mangelafhjælpningsperioden er inkluderet. [%] Antal entrepriser uden tidsfristoverskridelse Antal entrepriser i alt %-andel Entreprenørvirksomhed ,7 % Murervirksomhed ,7 % El-installationsvirksomhed ,2 % VVS-virksomhed ,2 % Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,1 % Maler- og glarmestervirksomhed ,0 % Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,2 % Alle faggrupper ,0 % Tabel 7: Entrepriser uden tidsfristoverskridelse fordelt på faggrupper for årene Arbejdstimer til mangelafhjælpning - Analyse af faggrupper Figur 5 nedenfor illustrerer antallet af arbejdstimer, de forskellige faggrupper har brugt på at afhjælpe mangler indtil 1 års eftersynet. Dette nøgletal er opgjort pr. mio. kr. entreprisesum. 16

18 Arbejdstimer til afhjælpning af mangler Gennemsnit for Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed VVS-virksomhed Entreprenørvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed Gennemsnit for alle faggrupper Murervirksomhed El-installationsvirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed [Arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum] Figur 5: Det gennemsnitlige timeforbrug til afhjælpning af mangler indtil 1 års eftersynet for årene Arbejdstimer Entreprisesum [mio. kr.] Arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 5,6 Murervirksomhed ,2 7,0 El-installationsvirksomhed ,1 9,0 VVS-virksomhed ,2 5,5 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,7 4,3 Maler- og glarmestervirksomhed ,1 20,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 5,7 Alle faggrupper ,9 5,9 Tabel 8: Arbejdstimer til afhjælpning af mangler fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). 17

19 5 KONKLUSION Tallene viser at der i gennemsnit for alle faggrupper i årene er registreret en tidsfristoverskridelse på 15,5 % svarende til 22 arbejdsdage. Betragtes i stedet timeforbruget til afhjælpning af mangler indtil 1 års eftersyn pr. mio. kr. har alle faggrupper i gennemsnit brugt 5,9 arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum. Tidsfristoverskridelsen var højst i 2005 og Der ses en tendens til at den procentvise tidsfristoverskridelse er faldende. 5.1 Forslag til videre arbejde Nærværende analyse vedrører alene den procentvise overskridelse af tidsfrister. Det kunne være interessant at lave en nærmere undersøgelse af, hvilke parametre der har betydning for disse overskridelser. En større viden herom kunne måske bidrage til at undgå overskridelserne. En sådan analyse kunne således søge at afdække indikatorer, der kendetegner byggeprojekter med relativt stor tidsfristoverskridelse. Sådanne indikatorer kunne være indenfor entrepriseform, bygherrens professionalisme, samarbejdsform og konjunktursituationen. Det bør i den forbindelse nævnes, at Byggeriets Evaluerings Center er i gang med en analyse af Indikatorer på det fejlfrie byggeri i samarbejde med DTU Management. Formålet med denne analyse er at afdække særlige indikatorer, der kendetegner byggeprojekter, som afleveres med få eller ingen mangler. Analysen gennemføres som et forskningsprojekt med en tilknyttet erhvervsphd, der forventes afsluttet medio

20 6 APPENDIKS Datagrundlaget er yderligere opdelt i hovedstadsområdet og resten af landet. Denne opdeling er foretaget fordi ca. 1/3 af de sager, Byggeriets Evaluerings Center behandler, er statsligt byggeri, som er koncentreret i hovedstadsområdet. Den høje koncentration af statslige sager resulterer i et højt antal frivillige sager, dvs. sager, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om nøgletal. De frivillige sager tilmeldes typisk af virksomheder, der ønsker at være i stand til at fremlægge nøgletal i forbindelse med udvælgelse. Samlet set er næsten 40 % af centrets evalueringssager for entreprenører lokaliseret i hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som følgende kommuner: København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Ballerup, Søllerød (Rudersdal Kommune), Værløse (Furesø Kommune), Ishøj og Greve. De resterende kommuner er defineret som resten af landet. I de følgende tabeller vises en oversigt over fordelingen af entrepriser og den samlede entreprisesum på faggrupper. Entreprisesummen er opgivet i fast pris pr. 1. januar 2004 for at det er muligt at sammenholde data. Anden bygge- og anlægsvirksomhed er virksomheder, der ikke kan placeres under de andre faggrupper og gruppen omfatter fx tagvirksomheder, facadevirksomheder og gulvvirksomheder. 19

21 6.1 Hovedstadsområdet Entrepriserne for hovedstadsområdet fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 9: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år for hovedstadsområdet. Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. for de forskellige faggrupper fordeler sig således i hovedstadsområdet: Entreprenørvirksomhed 101,2 447,9 587,7 737,1 455,9 Murervirksomhed 7,8 60,7 17,5 25,0 10,7 El-installationsvirksomhed 8,1 41,6 158,9 40,8 74,0 VVS-virksomhed 6,0 45,2 105,7 37,9 17,8 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 17,5 164,0 69,4 57,5 52,0 Maler- og glarmestervirksomhed 8,4 13,4 11,6 14,5 14,7 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 8,2 23,2 124,1 19,2 80,9 I alt 157,3 796, ,0 932,0 706,0 Tabel 10: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år for hovedstadsområdet (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 9 og 10, fordi der ikke var gennemført 1-års eftersyn på alle sager, da datagrundlaget blev udtrukket. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 Murervirksomhed ,7 El-installationsvirksomhed ,9 VVS-virksomhed ,6 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,9 Maler- og glarmestervirksomhed 46 50,3 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,9 I alt ,4 Tabel 11: Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for hovedstadsområdet for årene (2004 prisniveau). 20

22 6.2 Resten af landet Entrepriserne for resten af landet fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 12: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år for resten af landet. Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed 370, ,1 731, ,7 564,6 Murervirksomhed 6,0 43,4 93,6 61,8 2,3 El-installationsvirksomhed 13,6 67,3 146,3 177,0 30,5 VVS-virksomhed 11,4 50,7 64,6 134,0 30,5 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 40,8 162,6 124,6 103,3 105,3 Maler- og glarmestervirksomhed 5,1 6,8 10,0 19,1 6,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 15,6 57,8 42,7 50,9 14,9 I alt 462, , , ,8 754,1 Tabel 13: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år for resten af landet (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 12 og 13, fordi der ikke er gennemført 1-års eftersyn på alle sager endnu. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,0 Murervirksomhed ,5 El-installationsvirksomhed ,2 VVS-virksomhed ,6 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,8 Maler- og glarmestervirksomhed 56 42,8 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,7 I alt ,6 Tabel 14: Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for resten af landet for årene (2004 prisniveau). 21

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Bag om byggeriets nøgletal Mangler

Bag om byggeriets nøgletal Mangler Bag om byggeriets nøgletal Mangler Nr. 1 juni 2007 Bag om byggeriets nøgletal mangler Nr. 1, juni 2007 Byggeriets Evaluerings Center har indsamlet oplysninger omkring mangler ved afleveringsforretningen

Læs mere

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange

Læs mere

Orienteringsmøder 2008

Orienteringsmøder 2008 Orienteringsmøder 2008 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byggeriets produktivitet

Byggeriets produktivitet Byggeriets produktivitet En tværsnitsanalyse fra 2004-2007 Byggeriets Evaluerings Center dokumenterer i denne analyse af 744 entrepriser, at der er stor forskel på produktiviteten fra byggesag til byggesag.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Udviklingen i cykelandelen i kommunerne Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Cyklen er med knap 15% af alle ture en vigtig del af det danske

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere