Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid"

Transkript

1 Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen indtil overstået mangelafhjælpning i gennemsnit var på 15,5 % eller 22 arbejdsdage. Der er en tydelig tendens til at den procentvise overskridelse er faldende. Analysen viser også markante forskelle mellem de forskellige faggruppers præstationer. Oktober 2009 Byggeriets Evaluerings Center

2 KOLOFON Titel: Udgave: Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid. 1. udgave Udgivet år: 2009 Oplag: Forfatter (-e): Redigering: Kun elektronisk Mica Russ, Byggeriets Evaluerings Center Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Design og produktion: Byggeriets Evaluerings Center Foto: Sprog: Format: Ingen fotos Dansk Elektronisk ISBN: Pris: Udgiver: Gratis download fra: Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center har ophavsret til rapporten. Eftertryk i uddrag er tilladt, såfremt tydelig kildeangivelse fremgår. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Introduktion Metode og definition Datagrundlag Entreprise karakteristika Analyse af data Analyse af nøgletallets udvikling Tidsfristoverskridelse - Analyse af faggrupper Arbejdstimer til mangelafhjælpning - Analyse af faggrupper Konklusion Forslag til videre arbejde Appendiks Hovedstadsområdet Resten af landet Analyse af faggrupper Hovedstadsområdet Analyse af faggrupper - Resten af landet

4 1 INTRODUKTION Byggeriets Evaluerings Center har siden 2004 indsamlet data i forbindelse med Byggeriets Nøgletalssystem. Dette system er obligatorisk at anvende i henhold til bekendtgørelserne om nøgletal for henholdsvis det statslige og det almene byggeri. Et af de nøgletal der er blevet indsamlet data til er Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid, som nærværende analyse omhandler. Pr. 1. maj 2009 er dette nøgletal udgået af nøgletalssystemet i forbindelse med en forenkling af systemet, kaldet version 2. En af de oplysninger, der anvendes i beregningen af nøgletallet datoen for overstået mangelafhjælpning - bliver ikke længere registreret i nøgletalssystemet. Denne analyse må derfor anses som en slutrapport for dette nøgletal. I årene umiddelbart frem til 2007 befandt byggebranchen sig i en højkonjunktur med et højt aktivitetsniveau. Dette har bl.a. medført mangel på arbejdskraft og travlhed for branchens virksomheder. Det er derfor interessant at undersøge, om dette har afspejlet sig i Byggeriets Evaluerings Centers tal om faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid. Formålet med analysen er at afdække, hvor store overskridelser af tidsfrister frem til overstået mangelafhjælpning, der har været i henhold til de data, centeret har indsamlet siden I den foreliggende analyse bliver der ikke set på antallet og alvorligheden af mangler, men kun på tidsfristoverskridelse, idet tid til mangelafhjælpning er inkluderet. Analysen omfatter 1395 entrepriser fordelt på 500 virksomheder med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). Der ses på tallene fra og med 2004 til og med 2008, og de enkelte entrepriser regnes med i det år, hvor entreprisen blev afleveret. Tallene for 2008 er ikke endelige, idet der stadig var sager der ikke var færdigevaluerede, da datagrundlaget blev genereret. Tallene kan derfor forandre sig, når de sidste sager afsluttes. Analysens data for 2008 omfatter 84,9 % af de sager, der er tilmeldt evaluering og som blev afleveret i Nøgletal for de resterende sager fra 2008 forventes opgjort inden udgangen af I analysens appendiks er analysens datagrundlag og resultater sorteret i de to geografiske områder Hovedstadsområdet og Resten af landet. Denne opdeling er foretaget for særligt interesserede, der ønsker at få uddybet analysens resultater. Den geografiske opdeling er interessant i relation til nøgletallene, fordi godt 1/3 af de sager, der indgår i datagrundlaget er lokaliseret i Hovedstadsområdet. Dette skyldes bl.a., at en stor del af det statslige byggeri hvor anvendelse af nøgletalssystemet er et krav foregår i Hovedstadsområdet. 3

5 Analysen er påbegyndt i maj 2009 og gennemført af civilingeniør Mica Russ. Byggeriets Evaluerings Center Oktober 2009 Peter Hesdorf 4

6 2 METODE OG DEFINITION Byggeriets Evaluerings Center har siden 1. januar 2004 indsamlet oplysninger til brug for beregning af nøgletal for dansk byggeri. Brug af nøgletal har siden 2004 været en central del af statens byggepolitik, hvor nøgletallene blandt andet anvendes til udvælgelse af entreprenører på statslige byggeprojekter over 5 mio. kr. ekskl. moms. For almene byggesager har der siden den 1. marts 2007 været krav om evaluering af almene byggeprojekter over 5 mio. kr. ekskl. moms og pr. 1. oktober 2009 vil kravet også gælde udvælgelsen af tilbudsgivere. Siden den 1. maj 2008 har evaluering omfattet rådgivere, som pr. 1. oktober 2009 også skal fremvise nøgletal ved almene og statslige byggeprojekter med et samlet rådgiverhonorar over kr. ekskl. moms. Pr. 1. maj 2009 trådte ændringsbekendtgørelserne 223 af 24. marts 2009 for statsligt byggeri og 237 af 26. marts 2009 for alment byggeri i kraft i forbindelse med version 2 af nøgletalssystemet. Version 2 dækker over en revision, der forenklede evalueringssystemet. I nøgletalssystemet for entreprenører måles i dag på 4 kategorier; Overholdelse af tidsfrister, Mangler, Arbejdsulykker og kundetilfredshed. Nøgletallet om tidsforbrug til mangelafhjælpning hører under kategorien overholdelse af tidsfrister. Dette nøgletal er dog udtaget af systemet pr. 1. maj 2009 i forbindelse med forenkling af evalueringssystemet. Nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid beregnes på følgende vis. Eksempel: En entreprenør påbegynder den 2. juni 2008 sit arbejde på byggepladsen. Ved påbegyndelsen fastsættes entreprenørens forventede aflevering i tidsplanen til den 29. januar Entreprenøren afleverer sit arbejde den 27. marts 2009 og har i løbet af byggeperioden fået en tidsfristforlængelse på i alt 35 arbejdsdage 10 dage begrundet i forhold, der ikke skyldes entreprenøren og 25 dage begrundet ændringer i arbejdets art og omfang krævet af bygherren. Entreprenøren får ved afleveringsforretningen konstateret en række mangler, som er afhjulpet den 8. april Beregning: Havde entreprenøren ikke fået en tidsfristforlængelse på 35 arbejdsdage, ville nøgletallet være 129,0 %. Nøgletallet angives i procent, hvor 100 % svarer til at entreprisen er afleveret til tiden, samt at der er afleveret uden mangler. 5

7 De to perioder, der indgår i beregningen af nøgletallet tælleren og nævneren -, er vist som kraftigt optrukne streger i figuren herunder. I den planlagte udførelsestid er inkluderet de tidsmæssige konsekvenser af ændringer, Æ, aftalt med bygherre eller fremkaldt af udefra kommende forhold og som giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse (jf. AB92, 24). I forhold dertil sættes den faktiske udførelsestid indtil datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode, T3. Planlagt udførelsestid Tid T 0 T 1 Æ Faktisk udførelsestid y z Tid T 0 T 1 T 2 T 3 Æ Figurforklaring: T0 = T1 = T2 = T3 = Æ = y = z = Dato for udførelsesfasens faktiske start. Planlagt afleveringsdato. Faktisk afleveringsdato. Dato for overstået mangelafhjælpningsperiode. Bygherren modtager det bestilte produkt ved T3. Aftalt tidsfristforlængelse, fx forårsaget af ekstraarbejde. Ændringer af udførelsesfasens længde, som ikke er aftalt med bygherre. Den periode, hvor entreprenøren afhjælper de mangler, der konstateres ved afleveringen. I analysen er der set på y og z i forhold til den planlagte udførelsestid. Det vil sige den procentvise overskridelse udover de 100 %, som svarer til den planlagte udførelsestid inklusive tidsfristforlængelser. Datagrundlaget indeholder derfor et antal entrepriser, hvor der ikke har været en mangelafhjælpningsperiode (z = 0 dage), men hvor entreprisen er blevet afleveret for sent uden at der har været en tidsfristforlængelse (y > 0 dage). For at undgå misforståelser, skal det understreges, at det ikke anses som afleveret til aftalt tid, hvis entreprenøren afhjælper sine mangler indenfor den frist, som bygherren giver til dette. Målsætningen er aflevering til den aftalte tid og uden mangler. Dette påpeges, fordi 6

8 centret har erfaret, at man fejlagtigt kan få den opfattelse, at værdien af nøgletallet er 100 %, hvis entreprenøren afhjælper sin mangler indenfor den frist, som bygherren giver efter afleveringen. Som det fremgår ovenfor, er der i datagrundlaget medtaget tidsfristforlængelser. Det vil sige at en entreprise godt kan være afleveret senere end den oprindeligt planlagte afleveringsdato men pga. en tidsfristforlængelse betyder det at sagen er afleveret til tiden. I evalueringssystemet anses en entreprise for at være afleveret til tiden, når afleveringen foretages senest på den planlagte afleveringsdato, T1 plus aftalte tidsfristforlængelser, Æ. I enkelte entrepriser er entreprenøren blevet bedt om at udskyde mangelafhjælpningen, typisk af hensyn til bygningens drift. I sådanne sager er selve udskydelsen ikke indregnet i mangelafhjælpningsperioden. Idet aflevering før den aftalte afleveringsdato ikke anses som bedre end rettidig aflevering, er det vedtaget, at nøgletallet ikke kan antage værdier under 100 %. En entreprise, der er afleveret tidligere end planlagt, vil altså indgå i analysen med nøgletallet 100 %. Indberetningerne af data er foretaget af de entreprenører, som evalueres1. Efterfølgende er alle data godkendt af kunden. Kunden er den part, som entreprenøren har kontrakt med. Dette er ofte bygherren eller en anden entreprenør på projektet (f.eks. total- eller hovedentreprenør). Hvis kunden ikke godkender entreprenørens oplysninger medfører det en høring, hvor de to parter skal nå til enighed om oplysningerne. Er det ikke muligt for parterne at opnå enighed, bliver evalueringen af den pågældende entreprise registeret som delvist afbrudt på de punkter, hvor der ikke er opnået enighed, og nøgletallet beregnes ikke. For at få et billede af hvor meget tid, der reelt er brugt til mangelafhjælpning, inddrages det registrerede timeforbrug til afhjælpning af mangler til og med 1 års eftersynet. Dette er valgt for at afdække, om der er en sammenhæng mellem den procentvise tidsfristoverskridelse og det faktiske arbejdstimeforbrug til mangelafhjælpning. Eftersom de beregnede nøgletal skal anvendes til udvælgelse af virksomheder til konkrete byggeprojekter, stilles der store krav til dataenes kvalitet, dvs. at data skal være retvisende for det, man ønsker at måle (dataenes validitet), og at andre kan gennemføre samme måling og opnå samme resultat (dataenes reliabilitet). Alle oplysninger kontrolleres, inden de anvendes til beregning af nøgletal, ligesom det er et krav, at virksomheder, der indberetter data, på foranledning kan fremvise dokumentation for afgivne oplysninger. 1 I det nuværende nøgletalssystem for entreprenører, version 2, foretages alle indberetninger af kunden. 7

9 I nærværende analyse er der ved beregning af nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid fordelt på faggrupper anvendt simple gennemsnit. Der er således ikke vægtet med entreprisesummen, som det fx er tilfældet i forbindelse med beregning af nøgletallene i en virksomheds karakterbog. Det skal endvidere bemærkes, at nøgletal er gyldige i 3 år fra evalueringens gennemførelse. Da datagrundlaget omfatter data for perioden , er en del af sagerne ældre end 3 år, og de indgår derfor ikke længere i virksomhedernes karakterbøger. 8

10 3 DATAGRUNDLAG Analysens datagrundlag udgøres af data udtrukket af Byggeriets Evaluerings Centers database den 22. september Sager, hvor der på daværende tidspunkt manglede indberetninger eller hvor centrets interne kvalitetskontrol fortsat pågik, indgår ikke i analysen. I forhold til at belyse udviklingen af den procentvise tidsfristoverskridelse inklusive mangelafhjælpningsperioden i perioden anvendes data indsamlet af Byggeriets Evaluerings Center. I alt omfatter analysen 1395 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004) udført af 500 virksomheder. Data vedrørende timeforbruget til mangelafhjælpning indtil 1 års eftersynet bliver indsamlet ved 1 års eftersynet. Datagrundlaget for dette nøgletal omfatter færre entrepriser, fordi 1 års eftersynet ikke var gennemført for alle sager endnu. Datagrundlaget omfatter 1261 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 7,9 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). En entreprise regnes med i det år, hvor entreprisen afleveres til bygherren. I de følgende tabeller vises en oversigt over fordelingen af entrepriser og den samlede entreprisesum på faggrupper. Entreprisesummen er opgivet i fast pris pr. 1. januar 2004 for at det er muligt at sammenholde data. Anden bygge- og anlægsvirksomhed er virksomheder, der ikke kan placeres under de andre faggrupper og denne gruppe omfatter fx tagvirksomheder, facadevirksomheder og gulvvirksomheder. Entrepriserne fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 1: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år. 9

11 Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. for de forskellige faggrupper fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed 471, , , , ,5 Murervirksomhed 13,7 104,1 111,1 86,9 13,0 El-installationsvirksomhed 21,8 108,9 305,2 217,8 104,4 VVS-virksomhed 17,3 95,9 170,3 171,8 48,3 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 58,3 326,7 194,0 160,8 157,3 Maler- og glarmestervirksomhed 13,5 20,2 21,6 33,6 20,8 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 23,8 81,0 166,9 70,1 95,8 I alt 619, , , , ,0 Tabel 2: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 1 og 2, fordi der ikke var gennemført 1-års eftersyn på alle 1395 sager, da dataudtrækket blev foretaget. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 Murervirksomhed ,2 El-installationsvirksomhed ,1 VVS-virksomhed ,2 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,7 Maler- og glarmestervirksomhed ,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 I alt ,9 Tabel 3: Datagrundlag for timeforbrug til mangelafhjælpning. Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). 10

12 3.1 Entreprise karakteristika I analysen er der foretaget en opdeling af nøgletallene på de forskellige faggrupper. For at kvalificere fortolkningen af disse resultater vises de væsentligste karakteristika for faggrupperne i tabellerne nedenfor: Gennemsnitlig entreprisesum i 2004 prisniveau Gennemsnitlig faktisk udførelsestid, det vil sige perioden fra påbegyndelse til alle mangler, der konstateres ved afleveringen, er afhjulpet. I nedenstående tabel vises karakteristika for datagrundlagets entrepriser: Entreprisesum [mio. kr.] Faktisk udførelsestid [arbejdsdage] Entreprenørvirksomhed 14,0 226 Murervirksomhed 5,1 223 El-installationsvirksomhed 3,5 234 VVS-virksomhed 2,7 195 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 4,8 178 Maler- og glarmestervirksomhed 1,0 150 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 2,4 184 Tabel 4: Gennemsnitlig entreprisesum og udførelsestid i datagrundlaget fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). I analysens appendiks er datagrundlag og resultater sorteret i de to geografiske områder Hovedstadsområdet og Resten af landet. Af tabel 9, 10, 12 og 13 fremgår det, at datagrundlagets entrepriser i hovedstadsområdet typisk er større i entreprisesum end entrepriserne i resten af landet. Den gennemsnitlige entreprisesum i hovedstadsområdet er % større end i resten af landet. Det gælder dog ikke for murer- og el-installationsvirksomheder, for hvilke den gennemsnitlige entreprisesum er mindre i hovedstadsområdet end i resten af landet. 11

13 4 ANALYSE AF DATA Analysen omfatter 1395 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. Moms (fast pris pr. 1. januar 2004). I afsnit 4.1 vises nøgletallets udvikling i perioden som et gennemsnit for alle faggrupper. I afsnit 4.2 er datagrundlaget vedrørende tidsfristoverskridelse i forbindelse med mangelafhjælpning for hver faggruppe afbilledet som et gennemsnitstal for årene Datagrundlaget er for snævert til at foretage en yderligere udspecificering på den enkelte faggruppe pr. år. For enkelte faggrupper rummer datagrundlaget for få sager i enkelte år til at kunne give en kvalificeret vurdering af udviklingen. I afsnit 4.3 behandles datagrundlaget for nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning indtil 1 års eftersynet. Her er ligeledes foretaget en opdeling på faggrupper. Dette nøgletal bliver indsamlet ved 1 års eftersynet. Datagrundlaget dækker derfor ikke over den samme mængde entrepriser som i afsnit 4.1 og 4.2, idet der ikke var gennemført 1 års eftersyn i alle sager, da analysens datagrundlag blev genereret. For dette nøgletal udgøres datagrundlaget af 1261 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 7,9 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). 4.1 Analyse af nøgletallets udvikling Figuren nedenfor viser udviklingen af tidsfristoverskridelsen i procent. Datagrundlaget er på enkelte områder ikke tilstrækkeligt omfattende til at det vil give et retvisende billede, hvis der blev foretaget en yderligere opdeling på faggrupper. For at markere regionale forskelle er der tilføjet kurver for henholdsvis hovedstadsområdet og resten af landet. Data for disse to geografiske områder findes i appendiks. 12

14 Tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning [%] Procentvis tidsfristoverskridelse -alle faggrupper Hele landet Hovedstadsområdet Resten af landet Lineær tendenslinje (Hele landet) Figur 1: Den gennemsnitlige tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning fordelt på år og geografisk område Hele landet 16,5 % 16,7 % 13,6 % 17,1 % 12,9 % Hovedstadsområdet (se appendiks) 14,4 % 16,1 % 11,1 % 16,9 % 12,4 % Resten af landet (Se appendiks) 17,8 % 17,0 % 15,2 % 17,2 % 13,3 % Tabel 5: Tidsfristoverskridelse i procent for årene Gennemsnit for alle faggrupper. Det fremgår af Figur 1, at tidsfristoverskridelsen på landsplan var højst i Dog er den største tidsfristoverskridelse i perioden registreret i 2004 for Resten af landet. De foreløbige tal for 2008 viser et fald i tidsfristoverskridelsen. Byggebranchen har således formået at mindske tidsfristoverskridelsen, hvilket er illustreret med den punkterede lineære tendenslinje i Figur 1. Det forudsættes ikke, at udviklingen vil være lineær, og linjen er udelukkende vist for at antyde tendensen for nøgletallet i perioden Figuren nedenfor viser konjunkturudviklingen i bygge- og anlægsbranchen fra primo 2004 til ultimo

15 Konjunkturudviklingen i bygge- og anlægsvirksomhed Sammensat konjunkturindikator, i alt sæsonkorrigeret Figur 2: Konjunkturudvikling i bygge- og anlægssektoren fra primo 2004 til ultimo 2008 [Statistikbanken, KBYG4X, 2009]. Kurven over konjunkturudviklingen i byggebranchen stiger i perioden 2004 til primo Fra primo 2007 falder kurven indtil ultimo 2008, kun afbrudt af en mindre stigning medio Kurven er et klart billede på, at byggebranchen er gået fra en periode med højkonjunktur til lavkonjunktur. I forhold til medio 2006 hvor konjunkturerne var på det højeste, er de ultimo 2008 faldet drastisk. Dette fremgår også af de aktuelle ledighedstal i byggebranchen. Sammenholdes Figur 1 og 2 kan der ikke umiddelbart konstateres en sammenhæng mellem de to datasæt. Konjunkturerne var på det højeste i 2006, men i dette år var den procentvise tidsfristoverskridelse mindre end i både 2004 og Hypotesen om at det stigende aktivitetsniveau i byggebranchen frem til 2007 medførte større procentvise tidsfristoverskridelser kan derfor ikke bekræftes. Tværtimod viser analysen, at den procentvise tidsfristoverskridelse har været faldende på trods af konjunkturudviklingen. 4.2 Tidsfristoverskridelse - Analyse af faggrupper I figuren nedenfor illustreres den gennemsnitlige procentvise tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning for de forskellige faggrupper i årene

16 Tidsfristoverskridelse i % Gennemsnit for VVS-virksomhed El-installationsvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Gennemsnit for alle faggrupper Murervirksomhed Entreprenørvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed Figur 3: Den gennemsnitlige tidsfristoverskridelse i procent indtil overstået mangelafhjælpning for årene [%] Faktisk udførelsestid [arbejdsdage] Tidsfristoverskridelse i % Tidsfristoverskridelse [arbejdsdage] Entreprenørvirksomhed ,7 % 28 Murervirksomhed ,1 % 29 El-installationsvirksomhed ,4 % 19 VVS-virksomhed ,9 % 15 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,2 % 17 Maler- og glarmestervirksomhed ,3 % 14 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 % 22 Gennemsnit for alle faggrupper ,5 % 22 Tabel 6: Gennemsnitlig udførelsestid og tidsfristoverskridelse fordelt på faggrupper for årene I gennemsnit har alle faggrupperne overskredet den planlagte udførelsestid med 15,5 % svarende til 22 arbejdsdage. Den ekstra tid udgøres af en periode til afhjælpning af mangler og forsinkelser, som ikke berettiger entreprenøren til tidsfristforlængelse. Nedenstående Figur illustrerer procentandelen af de forskellige faggruppers entrepriser, for hvilke nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid antager værdien 100 % eller mindre. Det vil sige entrepriser, der er afleveret til tiden og uden mangler, eller hvor mangler er afhjulpet indenfor den planlagte udførelsestid. 15

17 %-andel entrepriser uden tidsfristoverskridelse Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed VVS-virksomhed Gennemsnit for alle faggrupper El-installationsvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Murervirksomhed Entreprenørvirksomhed Figur 4: Procentandel entrepriser uden tidsfristoverskridelse for årene Mangelafhjælpningsperioden er inkluderet. [%] Antal entrepriser uden tidsfristoverskridelse Antal entrepriser i alt %-andel Entreprenørvirksomhed ,7 % Murervirksomhed ,7 % El-installationsvirksomhed ,2 % VVS-virksomhed ,2 % Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,1 % Maler- og glarmestervirksomhed ,0 % Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,2 % Alle faggrupper ,0 % Tabel 7: Entrepriser uden tidsfristoverskridelse fordelt på faggrupper for årene Arbejdstimer til mangelafhjælpning - Analyse af faggrupper Figur 5 nedenfor illustrerer antallet af arbejdstimer, de forskellige faggrupper har brugt på at afhjælpe mangler indtil 1 års eftersynet. Dette nøgletal er opgjort pr. mio. kr. entreprisesum. 16

18 Arbejdstimer til afhjælpning af mangler Gennemsnit for Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed VVS-virksomhed Entreprenørvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed Gennemsnit for alle faggrupper Murervirksomhed El-installationsvirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed [Arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum] Figur 5: Det gennemsnitlige timeforbrug til afhjælpning af mangler indtil 1 års eftersynet for årene Arbejdstimer Entreprisesum [mio. kr.] Arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 5,6 Murervirksomhed ,2 7,0 El-installationsvirksomhed ,1 9,0 VVS-virksomhed ,2 5,5 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,7 4,3 Maler- og glarmestervirksomhed ,1 20,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 5,7 Alle faggrupper ,9 5,9 Tabel 8: Arbejdstimer til afhjælpning af mangler fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). 17

19 5 KONKLUSION Tallene viser at der i gennemsnit for alle faggrupper i årene er registreret en tidsfristoverskridelse på 15,5 % svarende til 22 arbejdsdage. Betragtes i stedet timeforbruget til afhjælpning af mangler indtil 1 års eftersyn pr. mio. kr. har alle faggrupper i gennemsnit brugt 5,9 arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum. Tidsfristoverskridelsen var højst i 2005 og Der ses en tendens til at den procentvise tidsfristoverskridelse er faldende. 5.1 Forslag til videre arbejde Nærværende analyse vedrører alene den procentvise overskridelse af tidsfrister. Det kunne være interessant at lave en nærmere undersøgelse af, hvilke parametre der har betydning for disse overskridelser. En større viden herom kunne måske bidrage til at undgå overskridelserne. En sådan analyse kunne således søge at afdække indikatorer, der kendetegner byggeprojekter med relativt stor tidsfristoverskridelse. Sådanne indikatorer kunne være indenfor entrepriseform, bygherrens professionalisme, samarbejdsform og konjunktursituationen. Det bør i den forbindelse nævnes, at Byggeriets Evaluerings Center er i gang med en analyse af Indikatorer på det fejlfrie byggeri i samarbejde med DTU Management. Formålet med denne analyse er at afdække særlige indikatorer, der kendetegner byggeprojekter, som afleveres med få eller ingen mangler. Analysen gennemføres som et forskningsprojekt med en tilknyttet erhvervsphd, der forventes afsluttet medio

20 6 APPENDIKS Datagrundlaget er yderligere opdelt i hovedstadsområdet og resten af landet. Denne opdeling er foretaget fordi ca. 1/3 af de sager, Byggeriets Evaluerings Center behandler, er statsligt byggeri, som er koncentreret i hovedstadsområdet. Den høje koncentration af statslige sager resulterer i et højt antal frivillige sager, dvs. sager, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om nøgletal. De frivillige sager tilmeldes typisk af virksomheder, der ønsker at være i stand til at fremlægge nøgletal i forbindelse med udvælgelse. Samlet set er næsten 40 % af centrets evalueringssager for entreprenører lokaliseret i hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som følgende kommuner: København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Ballerup, Søllerød (Rudersdal Kommune), Værløse (Furesø Kommune), Ishøj og Greve. De resterende kommuner er defineret som resten af landet. I de følgende tabeller vises en oversigt over fordelingen af entrepriser og den samlede entreprisesum på faggrupper. Entreprisesummen er opgivet i fast pris pr. 1. januar 2004 for at det er muligt at sammenholde data. Anden bygge- og anlægsvirksomhed er virksomheder, der ikke kan placeres under de andre faggrupper og gruppen omfatter fx tagvirksomheder, facadevirksomheder og gulvvirksomheder. 19

21 6.1 Hovedstadsområdet Entrepriserne for hovedstadsområdet fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 9: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år for hovedstadsområdet. Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. for de forskellige faggrupper fordeler sig således i hovedstadsområdet: Entreprenørvirksomhed 101,2 447,9 587,7 737,1 455,9 Murervirksomhed 7,8 60,7 17,5 25,0 10,7 El-installationsvirksomhed 8,1 41,6 158,9 40,8 74,0 VVS-virksomhed 6,0 45,2 105,7 37,9 17,8 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 17,5 164,0 69,4 57,5 52,0 Maler- og glarmestervirksomhed 8,4 13,4 11,6 14,5 14,7 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 8,2 23,2 124,1 19,2 80,9 I alt 157,3 796, ,0 932,0 706,0 Tabel 10: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år for hovedstadsområdet (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 9 og 10, fordi der ikke var gennemført 1-års eftersyn på alle sager, da datagrundlaget blev udtrukket. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 Murervirksomhed ,7 El-installationsvirksomhed ,9 VVS-virksomhed ,6 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,9 Maler- og glarmestervirksomhed 46 50,3 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,9 I alt ,4 Tabel 11: Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for hovedstadsområdet for årene (2004 prisniveau). 20

22 6.2 Resten af landet Entrepriserne for resten af landet fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 12: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år for resten af landet. Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed 370, ,1 731, ,7 564,6 Murervirksomhed 6,0 43,4 93,6 61,8 2,3 El-installationsvirksomhed 13,6 67,3 146,3 177,0 30,5 VVS-virksomhed 11,4 50,7 64,6 134,0 30,5 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 40,8 162,6 124,6 103,3 105,3 Maler- og glarmestervirksomhed 5,1 6,8 10,0 19,1 6,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 15,6 57,8 42,7 50,9 14,9 I alt 462, , , ,8 754,1 Tabel 13: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år for resten af landet (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 12 og 13, fordi der ikke er gennemført 1-års eftersyn på alle sager endnu. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,0 Murervirksomhed ,5 El-installationsvirksomhed ,2 VVS-virksomhed ,6 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,8 Maler- og glarmestervirksomhed 56 42,8 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,7 I alt ,6 Tabel 14: Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for resten af landet for årene (2004 prisniveau). 21

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 2007.

Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 2007. Analyse fra Feb., 27 Byggeriets produktivitet en analyse fra Byggeriets Evaluerings Center Analyse af civilingeniør Ebbe Lind Kristensen, februar 27. Det fremføres ofte, at effektiviteten i byggeriet udvikles

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere