Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid"

Transkript

1 Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen indtil overstået mangelafhjælpning i gennemsnit var på 15,5 % eller 22 arbejdsdage. Der er en tydelig tendens til at den procentvise overskridelse er faldende. Analysen viser også markante forskelle mellem de forskellige faggruppers præstationer. Oktober 2009 Byggeriets Evaluerings Center

2 KOLOFON Titel: Udgave: Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid. 1. udgave Udgivet år: 2009 Oplag: Forfatter (-e): Redigering: Kun elektronisk Mica Russ, Byggeriets Evaluerings Center Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Design og produktion: Byggeriets Evaluerings Center Foto: Sprog: Format: Ingen fotos Dansk Elektronisk ISBN: Pris: Udgiver: Gratis download fra: Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center har ophavsret til rapporten. Eftertryk i uddrag er tilladt, såfremt tydelig kildeangivelse fremgår. 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Introduktion Metode og definition Datagrundlag Entreprise karakteristika Analyse af data Analyse af nøgletallets udvikling Tidsfristoverskridelse - Analyse af faggrupper Arbejdstimer til mangelafhjælpning - Analyse af faggrupper Konklusion Forslag til videre arbejde Appendiks Hovedstadsområdet Resten af landet Analyse af faggrupper Hovedstadsområdet Analyse af faggrupper - Resten af landet

4 1 INTRODUKTION Byggeriets Evaluerings Center har siden 2004 indsamlet data i forbindelse med Byggeriets Nøgletalssystem. Dette system er obligatorisk at anvende i henhold til bekendtgørelserne om nøgletal for henholdsvis det statslige og det almene byggeri. Et af de nøgletal der er blevet indsamlet data til er Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid, som nærværende analyse omhandler. Pr. 1. maj 2009 er dette nøgletal udgået af nøgletalssystemet i forbindelse med en forenkling af systemet, kaldet version 2. En af de oplysninger, der anvendes i beregningen af nøgletallet datoen for overstået mangelafhjælpning - bliver ikke længere registreret i nøgletalssystemet. Denne analyse må derfor anses som en slutrapport for dette nøgletal. I årene umiddelbart frem til 2007 befandt byggebranchen sig i en højkonjunktur med et højt aktivitetsniveau. Dette har bl.a. medført mangel på arbejdskraft og travlhed for branchens virksomheder. Det er derfor interessant at undersøge, om dette har afspejlet sig i Byggeriets Evaluerings Centers tal om faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid. Formålet med analysen er at afdække, hvor store overskridelser af tidsfrister frem til overstået mangelafhjælpning, der har været i henhold til de data, centeret har indsamlet siden I den foreliggende analyse bliver der ikke set på antallet og alvorligheden af mangler, men kun på tidsfristoverskridelse, idet tid til mangelafhjælpning er inkluderet. Analysen omfatter 1395 entrepriser fordelt på 500 virksomheder med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). Der ses på tallene fra og med 2004 til og med 2008, og de enkelte entrepriser regnes med i det år, hvor entreprisen blev afleveret. Tallene for 2008 er ikke endelige, idet der stadig var sager der ikke var færdigevaluerede, da datagrundlaget blev genereret. Tallene kan derfor forandre sig, når de sidste sager afsluttes. Analysens data for 2008 omfatter 84,9 % af de sager, der er tilmeldt evaluering og som blev afleveret i Nøgletal for de resterende sager fra 2008 forventes opgjort inden udgangen af I analysens appendiks er analysens datagrundlag og resultater sorteret i de to geografiske områder Hovedstadsområdet og Resten af landet. Denne opdeling er foretaget for særligt interesserede, der ønsker at få uddybet analysens resultater. Den geografiske opdeling er interessant i relation til nøgletallene, fordi godt 1/3 af de sager, der indgår i datagrundlaget er lokaliseret i Hovedstadsområdet. Dette skyldes bl.a., at en stor del af det statslige byggeri hvor anvendelse af nøgletalssystemet er et krav foregår i Hovedstadsområdet. 3

5 Analysen er påbegyndt i maj 2009 og gennemført af civilingeniør Mica Russ. Byggeriets Evaluerings Center Oktober 2009 Peter Hesdorf 4

6 2 METODE OG DEFINITION Byggeriets Evaluerings Center har siden 1. januar 2004 indsamlet oplysninger til brug for beregning af nøgletal for dansk byggeri. Brug af nøgletal har siden 2004 været en central del af statens byggepolitik, hvor nøgletallene blandt andet anvendes til udvælgelse af entreprenører på statslige byggeprojekter over 5 mio. kr. ekskl. moms. For almene byggesager har der siden den 1. marts 2007 været krav om evaluering af almene byggeprojekter over 5 mio. kr. ekskl. moms og pr. 1. oktober 2009 vil kravet også gælde udvælgelsen af tilbudsgivere. Siden den 1. maj 2008 har evaluering omfattet rådgivere, som pr. 1. oktober 2009 også skal fremvise nøgletal ved almene og statslige byggeprojekter med et samlet rådgiverhonorar over kr. ekskl. moms. Pr. 1. maj 2009 trådte ændringsbekendtgørelserne 223 af 24. marts 2009 for statsligt byggeri og 237 af 26. marts 2009 for alment byggeri i kraft i forbindelse med version 2 af nøgletalssystemet. Version 2 dækker over en revision, der forenklede evalueringssystemet. I nøgletalssystemet for entreprenører måles i dag på 4 kategorier; Overholdelse af tidsfrister, Mangler, Arbejdsulykker og kundetilfredshed. Nøgletallet om tidsforbrug til mangelafhjælpning hører under kategorien overholdelse af tidsfrister. Dette nøgletal er dog udtaget af systemet pr. 1. maj 2009 i forbindelse med forenkling af evalueringssystemet. Nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid beregnes på følgende vis. Eksempel: En entreprenør påbegynder den 2. juni 2008 sit arbejde på byggepladsen. Ved påbegyndelsen fastsættes entreprenørens forventede aflevering i tidsplanen til den 29. januar Entreprenøren afleverer sit arbejde den 27. marts 2009 og har i løbet af byggeperioden fået en tidsfristforlængelse på i alt 35 arbejdsdage 10 dage begrundet i forhold, der ikke skyldes entreprenøren og 25 dage begrundet ændringer i arbejdets art og omfang krævet af bygherren. Entreprenøren får ved afleveringsforretningen konstateret en række mangler, som er afhjulpet den 8. april Beregning: Havde entreprenøren ikke fået en tidsfristforlængelse på 35 arbejdsdage, ville nøgletallet være 129,0 %. Nøgletallet angives i procent, hvor 100 % svarer til at entreprisen er afleveret til tiden, samt at der er afleveret uden mangler. 5

7 De to perioder, der indgår i beregningen af nøgletallet tælleren og nævneren -, er vist som kraftigt optrukne streger i figuren herunder. I den planlagte udførelsestid er inkluderet de tidsmæssige konsekvenser af ændringer, Æ, aftalt med bygherre eller fremkaldt af udefra kommende forhold og som giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse (jf. AB92, 24). I forhold dertil sættes den faktiske udførelsestid indtil datoen for overstået mangelafhjælpningsperiode, T3. Planlagt udførelsestid Tid T 0 T 1 Æ Faktisk udførelsestid y z Tid T 0 T 1 T 2 T 3 Æ Figurforklaring: T0 = T1 = T2 = T3 = Æ = y = z = Dato for udførelsesfasens faktiske start. Planlagt afleveringsdato. Faktisk afleveringsdato. Dato for overstået mangelafhjælpningsperiode. Bygherren modtager det bestilte produkt ved T3. Aftalt tidsfristforlængelse, fx forårsaget af ekstraarbejde. Ændringer af udførelsesfasens længde, som ikke er aftalt med bygherre. Den periode, hvor entreprenøren afhjælper de mangler, der konstateres ved afleveringen. I analysen er der set på y og z i forhold til den planlagte udførelsestid. Det vil sige den procentvise overskridelse udover de 100 %, som svarer til den planlagte udførelsestid inklusive tidsfristforlængelser. Datagrundlaget indeholder derfor et antal entrepriser, hvor der ikke har været en mangelafhjælpningsperiode (z = 0 dage), men hvor entreprisen er blevet afleveret for sent uden at der har været en tidsfristforlængelse (y > 0 dage). For at undgå misforståelser, skal det understreges, at det ikke anses som afleveret til aftalt tid, hvis entreprenøren afhjælper sine mangler indenfor den frist, som bygherren giver til dette. Målsætningen er aflevering til den aftalte tid og uden mangler. Dette påpeges, fordi 6

8 centret har erfaret, at man fejlagtigt kan få den opfattelse, at værdien af nøgletallet er 100 %, hvis entreprenøren afhjælper sin mangler indenfor den frist, som bygherren giver efter afleveringen. Som det fremgår ovenfor, er der i datagrundlaget medtaget tidsfristforlængelser. Det vil sige at en entreprise godt kan være afleveret senere end den oprindeligt planlagte afleveringsdato men pga. en tidsfristforlængelse betyder det at sagen er afleveret til tiden. I evalueringssystemet anses en entreprise for at være afleveret til tiden, når afleveringen foretages senest på den planlagte afleveringsdato, T1 plus aftalte tidsfristforlængelser, Æ. I enkelte entrepriser er entreprenøren blevet bedt om at udskyde mangelafhjælpningen, typisk af hensyn til bygningens drift. I sådanne sager er selve udskydelsen ikke indregnet i mangelafhjælpningsperioden. Idet aflevering før den aftalte afleveringsdato ikke anses som bedre end rettidig aflevering, er det vedtaget, at nøgletallet ikke kan antage værdier under 100 %. En entreprise, der er afleveret tidligere end planlagt, vil altså indgå i analysen med nøgletallet 100 %. Indberetningerne af data er foretaget af de entreprenører, som evalueres1. Efterfølgende er alle data godkendt af kunden. Kunden er den part, som entreprenøren har kontrakt med. Dette er ofte bygherren eller en anden entreprenør på projektet (f.eks. total- eller hovedentreprenør). Hvis kunden ikke godkender entreprenørens oplysninger medfører det en høring, hvor de to parter skal nå til enighed om oplysningerne. Er det ikke muligt for parterne at opnå enighed, bliver evalueringen af den pågældende entreprise registeret som delvist afbrudt på de punkter, hvor der ikke er opnået enighed, og nøgletallet beregnes ikke. For at få et billede af hvor meget tid, der reelt er brugt til mangelafhjælpning, inddrages det registrerede timeforbrug til afhjælpning af mangler til og med 1 års eftersynet. Dette er valgt for at afdække, om der er en sammenhæng mellem den procentvise tidsfristoverskridelse og det faktiske arbejdstimeforbrug til mangelafhjælpning. Eftersom de beregnede nøgletal skal anvendes til udvælgelse af virksomheder til konkrete byggeprojekter, stilles der store krav til dataenes kvalitet, dvs. at data skal være retvisende for det, man ønsker at måle (dataenes validitet), og at andre kan gennemføre samme måling og opnå samme resultat (dataenes reliabilitet). Alle oplysninger kontrolleres, inden de anvendes til beregning af nøgletal, ligesom det er et krav, at virksomheder, der indberetter data, på foranledning kan fremvise dokumentation for afgivne oplysninger. 1 I det nuværende nøgletalssystem for entreprenører, version 2, foretages alle indberetninger af kunden. 7

9 I nærværende analyse er der ved beregning af nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid fordelt på faggrupper anvendt simple gennemsnit. Der er således ikke vægtet med entreprisesummen, som det fx er tilfældet i forbindelse med beregning af nøgletallene i en virksomheds karakterbog. Det skal endvidere bemærkes, at nøgletal er gyldige i 3 år fra evalueringens gennemførelse. Da datagrundlaget omfatter data for perioden , er en del af sagerne ældre end 3 år, og de indgår derfor ikke længere i virksomhedernes karakterbøger. 8

10 3 DATAGRUNDLAG Analysens datagrundlag udgøres af data udtrukket af Byggeriets Evaluerings Centers database den 22. september Sager, hvor der på daværende tidspunkt manglede indberetninger eller hvor centrets interne kvalitetskontrol fortsat pågik, indgår ikke i analysen. I forhold til at belyse udviklingen af den procentvise tidsfristoverskridelse inklusive mangelafhjælpningsperioden i perioden anvendes data indsamlet af Byggeriets Evaluerings Center. I alt omfatter analysen 1395 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004) udført af 500 virksomheder. Data vedrørende timeforbruget til mangelafhjælpning indtil 1 års eftersynet bliver indsamlet ved 1 års eftersynet. Datagrundlaget for dette nøgletal omfatter færre entrepriser, fordi 1 års eftersynet ikke var gennemført for alle sager endnu. Datagrundlaget omfatter 1261 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 7,9 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). En entreprise regnes med i det år, hvor entreprisen afleveres til bygherren. I de følgende tabeller vises en oversigt over fordelingen af entrepriser og den samlede entreprisesum på faggrupper. Entreprisesummen er opgivet i fast pris pr. 1. januar 2004 for at det er muligt at sammenholde data. Anden bygge- og anlægsvirksomhed er virksomheder, der ikke kan placeres under de andre faggrupper og denne gruppe omfatter fx tagvirksomheder, facadevirksomheder og gulvvirksomheder. Entrepriserne fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 1: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år. 9

11 Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. for de forskellige faggrupper fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed 471, , , , ,5 Murervirksomhed 13,7 104,1 111,1 86,9 13,0 El-installationsvirksomhed 21,8 108,9 305,2 217,8 104,4 VVS-virksomhed 17,3 95,9 170,3 171,8 48,3 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 58,3 326,7 194,0 160,8 157,3 Maler- og glarmestervirksomhed 13,5 20,2 21,6 33,6 20,8 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 23,8 81,0 166,9 70,1 95,8 I alt 619, , , , ,0 Tabel 2: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 1 og 2, fordi der ikke var gennemført 1-års eftersyn på alle 1395 sager, da dataudtrækket blev foretaget. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 Murervirksomhed ,2 El-installationsvirksomhed ,1 VVS-virksomhed ,2 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,7 Maler- og glarmestervirksomhed ,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 I alt ,9 Tabel 3: Datagrundlag for timeforbrug til mangelafhjælpning. Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). 10

12 3.1 Entreprise karakteristika I analysen er der foretaget en opdeling af nøgletallene på de forskellige faggrupper. For at kvalificere fortolkningen af disse resultater vises de væsentligste karakteristika for faggrupperne i tabellerne nedenfor: Gennemsnitlig entreprisesum i 2004 prisniveau Gennemsnitlig faktisk udførelsestid, det vil sige perioden fra påbegyndelse til alle mangler, der konstateres ved afleveringen, er afhjulpet. I nedenstående tabel vises karakteristika for datagrundlagets entrepriser: Entreprisesum [mio. kr.] Faktisk udførelsestid [arbejdsdage] Entreprenørvirksomhed 14,0 226 Murervirksomhed 5,1 223 El-installationsvirksomhed 3,5 234 VVS-virksomhed 2,7 195 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 4,8 178 Maler- og glarmestervirksomhed 1,0 150 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 2,4 184 Tabel 4: Gennemsnitlig entreprisesum og udførelsestid i datagrundlaget fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). I analysens appendiks er datagrundlag og resultater sorteret i de to geografiske områder Hovedstadsområdet og Resten af landet. Af tabel 9, 10, 12 og 13 fremgår det, at datagrundlagets entrepriser i hovedstadsområdet typisk er større i entreprisesum end entrepriserne i resten af landet. Den gennemsnitlige entreprisesum i hovedstadsområdet er % større end i resten af landet. Det gælder dog ikke for murer- og el-installationsvirksomheder, for hvilke den gennemsnitlige entreprisesum er mindre i hovedstadsområdet end i resten af landet. 11

13 4 ANALYSE AF DATA Analysen omfatter 1395 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 9,3 mia. kr. ekskl. Moms (fast pris pr. 1. januar 2004). I afsnit 4.1 vises nøgletallets udvikling i perioden som et gennemsnit for alle faggrupper. I afsnit 4.2 er datagrundlaget vedrørende tidsfristoverskridelse i forbindelse med mangelafhjælpning for hver faggruppe afbilledet som et gennemsnitstal for årene Datagrundlaget er for snævert til at foretage en yderligere udspecificering på den enkelte faggruppe pr. år. For enkelte faggrupper rummer datagrundlaget for få sager i enkelte år til at kunne give en kvalificeret vurdering af udviklingen. I afsnit 4.3 behandles datagrundlaget for nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning indtil 1 års eftersynet. Her er ligeledes foretaget en opdeling på faggrupper. Dette nøgletal bliver indsamlet ved 1 års eftersynet. Datagrundlaget dækker derfor ikke over den samme mængde entrepriser som i afsnit 4.1 og 4.2, idet der ikke var gennemført 1 års eftersyn i alle sager, da analysens datagrundlag blev genereret. For dette nøgletal udgøres datagrundlaget af 1261 entrepriser med en samlet entreprisesum på ca. 7,9 mia. kr. ekskl. moms (fast pris pr. 1. januar 2004). 4.1 Analyse af nøgletallets udvikling Figuren nedenfor viser udviklingen af tidsfristoverskridelsen i procent. Datagrundlaget er på enkelte områder ikke tilstrækkeligt omfattende til at det vil give et retvisende billede, hvis der blev foretaget en yderligere opdeling på faggrupper. For at markere regionale forskelle er der tilføjet kurver for henholdsvis hovedstadsområdet og resten af landet. Data for disse to geografiske områder findes i appendiks. 12

14 Tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning [%] Procentvis tidsfristoverskridelse -alle faggrupper Hele landet Hovedstadsområdet Resten af landet Lineær tendenslinje (Hele landet) Figur 1: Den gennemsnitlige tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning fordelt på år og geografisk område Hele landet 16,5 % 16,7 % 13,6 % 17,1 % 12,9 % Hovedstadsområdet (se appendiks) 14,4 % 16,1 % 11,1 % 16,9 % 12,4 % Resten af landet (Se appendiks) 17,8 % 17,0 % 15,2 % 17,2 % 13,3 % Tabel 5: Tidsfristoverskridelse i procent for årene Gennemsnit for alle faggrupper. Det fremgår af Figur 1, at tidsfristoverskridelsen på landsplan var højst i Dog er den største tidsfristoverskridelse i perioden registreret i 2004 for Resten af landet. De foreløbige tal for 2008 viser et fald i tidsfristoverskridelsen. Byggebranchen har således formået at mindske tidsfristoverskridelsen, hvilket er illustreret med den punkterede lineære tendenslinje i Figur 1. Det forudsættes ikke, at udviklingen vil være lineær, og linjen er udelukkende vist for at antyde tendensen for nøgletallet i perioden Figuren nedenfor viser konjunkturudviklingen i bygge- og anlægsbranchen fra primo 2004 til ultimo

15 Konjunkturudviklingen i bygge- og anlægsvirksomhed Sammensat konjunkturindikator, i alt sæsonkorrigeret Figur 2: Konjunkturudvikling i bygge- og anlægssektoren fra primo 2004 til ultimo 2008 [Statistikbanken, KBYG4X, 2009]. Kurven over konjunkturudviklingen i byggebranchen stiger i perioden 2004 til primo Fra primo 2007 falder kurven indtil ultimo 2008, kun afbrudt af en mindre stigning medio Kurven er et klart billede på, at byggebranchen er gået fra en periode med højkonjunktur til lavkonjunktur. I forhold til medio 2006 hvor konjunkturerne var på det højeste, er de ultimo 2008 faldet drastisk. Dette fremgår også af de aktuelle ledighedstal i byggebranchen. Sammenholdes Figur 1 og 2 kan der ikke umiddelbart konstateres en sammenhæng mellem de to datasæt. Konjunkturerne var på det højeste i 2006, men i dette år var den procentvise tidsfristoverskridelse mindre end i både 2004 og Hypotesen om at det stigende aktivitetsniveau i byggebranchen frem til 2007 medførte større procentvise tidsfristoverskridelser kan derfor ikke bekræftes. Tværtimod viser analysen, at den procentvise tidsfristoverskridelse har været faldende på trods af konjunkturudviklingen. 4.2 Tidsfristoverskridelse - Analyse af faggrupper I figuren nedenfor illustreres den gennemsnitlige procentvise tidsfristoverskridelse indtil overstået mangelafhjælpning for de forskellige faggrupper i årene

16 Tidsfristoverskridelse i % Gennemsnit for VVS-virksomhed El-installationsvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Gennemsnit for alle faggrupper Murervirksomhed Entreprenørvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed Figur 3: Den gennemsnitlige tidsfristoverskridelse i procent indtil overstået mangelafhjælpning for årene [%] Faktisk udførelsestid [arbejdsdage] Tidsfristoverskridelse i % Tidsfristoverskridelse [arbejdsdage] Entreprenørvirksomhed ,7 % 28 Murervirksomhed ,1 % 29 El-installationsvirksomhed ,4 % 19 VVS-virksomhed ,9 % 15 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,2 % 17 Maler- og glarmestervirksomhed ,3 % 14 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 % 22 Gennemsnit for alle faggrupper ,5 % 22 Tabel 6: Gennemsnitlig udførelsestid og tidsfristoverskridelse fordelt på faggrupper for årene I gennemsnit har alle faggrupperne overskredet den planlagte udførelsestid med 15,5 % svarende til 22 arbejdsdage. Den ekstra tid udgøres af en periode til afhjælpning af mangler og forsinkelser, som ikke berettiger entreprenøren til tidsfristforlængelse. Nedenstående Figur illustrerer procentandelen af de forskellige faggruppers entrepriser, for hvilke nøgletallet Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid antager værdien 100 % eller mindre. Det vil sige entrepriser, der er afleveret til tiden og uden mangler, eller hvor mangler er afhjulpet indenfor den planlagte udførelsestid. 15

17 %-andel entrepriser uden tidsfristoverskridelse Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed VVS-virksomhed Gennemsnit for alle faggrupper El-installationsvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Murervirksomhed Entreprenørvirksomhed Figur 4: Procentandel entrepriser uden tidsfristoverskridelse for årene Mangelafhjælpningsperioden er inkluderet. [%] Antal entrepriser uden tidsfristoverskridelse Antal entrepriser i alt %-andel Entreprenørvirksomhed ,7 % Murervirksomhed ,7 % El-installationsvirksomhed ,2 % VVS-virksomhed ,2 % Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,1 % Maler- og glarmestervirksomhed ,0 % Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,2 % Alle faggrupper ,0 % Tabel 7: Entrepriser uden tidsfristoverskridelse fordelt på faggrupper for årene Arbejdstimer til mangelafhjælpning - Analyse af faggrupper Figur 5 nedenfor illustrerer antallet af arbejdstimer, de forskellige faggrupper har brugt på at afhjælpe mangler indtil 1 års eftersynet. Dette nøgletal er opgjort pr. mio. kr. entreprisesum. 16

18 Arbejdstimer til afhjælpning af mangler Gennemsnit for Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed VVS-virksomhed Entreprenørvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed Gennemsnit for alle faggrupper Murervirksomhed El-installationsvirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed [Arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum] Figur 5: Det gennemsnitlige timeforbrug til afhjælpning af mangler indtil 1 års eftersynet for årene Arbejdstimer Entreprisesum [mio. kr.] Arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 5,6 Murervirksomhed ,2 7,0 El-installationsvirksomhed ,1 9,0 VVS-virksomhed ,2 5,5 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,7 4,3 Maler- og glarmestervirksomhed ,1 20,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,6 5,7 Alle faggrupper ,9 5,9 Tabel 8: Arbejdstimer til afhjælpning af mangler fordelt på faggrupper for årene (2004 prisniveau). 17

19 5 KONKLUSION Tallene viser at der i gennemsnit for alle faggrupper i årene er registreret en tidsfristoverskridelse på 15,5 % svarende til 22 arbejdsdage. Betragtes i stedet timeforbruget til afhjælpning af mangler indtil 1 års eftersyn pr. mio. kr. har alle faggrupper i gennemsnit brugt 5,9 arbejdstimer pr. mio. kr. entreprisesum. Tidsfristoverskridelsen var højst i 2005 og Der ses en tendens til at den procentvise tidsfristoverskridelse er faldende. 5.1 Forslag til videre arbejde Nærværende analyse vedrører alene den procentvise overskridelse af tidsfrister. Det kunne være interessant at lave en nærmere undersøgelse af, hvilke parametre der har betydning for disse overskridelser. En større viden herom kunne måske bidrage til at undgå overskridelserne. En sådan analyse kunne således søge at afdække indikatorer, der kendetegner byggeprojekter med relativt stor tidsfristoverskridelse. Sådanne indikatorer kunne være indenfor entrepriseform, bygherrens professionalisme, samarbejdsform og konjunktursituationen. Det bør i den forbindelse nævnes, at Byggeriets Evaluerings Center er i gang med en analyse af Indikatorer på det fejlfrie byggeri i samarbejde med DTU Management. Formålet med denne analyse er at afdække særlige indikatorer, der kendetegner byggeprojekter, som afleveres med få eller ingen mangler. Analysen gennemføres som et forskningsprojekt med en tilknyttet erhvervsphd, der forventes afsluttet medio

20 6 APPENDIKS Datagrundlaget er yderligere opdelt i hovedstadsområdet og resten af landet. Denne opdeling er foretaget fordi ca. 1/3 af de sager, Byggeriets Evaluerings Center behandler, er statsligt byggeri, som er koncentreret i hovedstadsområdet. Den høje koncentration af statslige sager resulterer i et højt antal frivillige sager, dvs. sager, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om nøgletal. De frivillige sager tilmeldes typisk af virksomheder, der ønsker at være i stand til at fremlægge nøgletal i forbindelse med udvælgelse. Samlet set er næsten 40 % af centrets evalueringssager for entreprenører lokaliseret i hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som følgende kommuner: København, Frederiksberg, Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Ballerup, Søllerød (Rudersdal Kommune), Værløse (Furesø Kommune), Ishøj og Greve. De resterende kommuner er defineret som resten af landet. I de følgende tabeller vises en oversigt over fordelingen af entrepriser og den samlede entreprisesum på faggrupper. Entreprisesummen er opgivet i fast pris pr. 1. januar 2004 for at det er muligt at sammenholde data. Anden bygge- og anlægsvirksomhed er virksomheder, der ikke kan placeres under de andre faggrupper og gruppen omfatter fx tagvirksomheder, facadevirksomheder og gulvvirksomheder. 19

21 6.1 Hovedstadsområdet Entrepriserne for hovedstadsområdet fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 9: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år for hovedstadsområdet. Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. for de forskellige faggrupper fordeler sig således i hovedstadsområdet: Entreprenørvirksomhed 101,2 447,9 587,7 737,1 455,9 Murervirksomhed 7,8 60,7 17,5 25,0 10,7 El-installationsvirksomhed 8,1 41,6 158,9 40,8 74,0 VVS-virksomhed 6,0 45,2 105,7 37,9 17,8 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 17,5 164,0 69,4 57,5 52,0 Maler- og glarmestervirksomhed 8,4 13,4 11,6 14,5 14,7 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 8,2 23,2 124,1 19,2 80,9 I alt 157,3 796, ,0 932,0 706,0 Tabel 10: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år for hovedstadsområdet (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 9 og 10, fordi der ikke var gennemført 1-års eftersyn på alle sager, da datagrundlaget blev udtrukket. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,1 Murervirksomhed ,7 El-installationsvirksomhed ,9 VVS-virksomhed ,6 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,9 Maler- og glarmestervirksomhed 46 50,3 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,9 I alt ,4 Tabel 11: Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for hovedstadsområdet for årene (2004 prisniveau). 20

22 6.2 Resten af landet Entrepriserne for resten af landet fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed Murervirksomhed El-installationsvirksomhed VVS-virksomhed Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Maler- og glarmestervirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed I alt Tabel 12: Antal entrepriser fordelt på faggrupper og år for resten af landet. Den samlede entreprisesum vist i mio. kr. fordeler sig således: Entreprenørvirksomhed 370, ,1 731, ,7 564,6 Murervirksomhed 6,0 43,4 93,6 61,8 2,3 El-installationsvirksomhed 13,6 67,3 146,3 177,0 30,5 VVS-virksomhed 11,4 50,7 64,6 134,0 30,5 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 40,8 162,6 124,6 103,3 105,3 Maler- og glarmestervirksomhed 5,1 6,8 10,0 19,1 6,1 Anden bygge- og anlægsvirksomhed 15,6 57,8 42,7 50,9 14,9 I alt 462, , , ,8 754,1 Tabel 13: Entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper og år for resten af landet (2004 prisniveau). I nedenstående tabel vises datagrundlaget vedrørende nøgletallet timeforbrug til mangelafhjælpning. Den samlede entreprisesum er vist i mio. kr. Datagrundlaget for dette nøgletal er mindre end i tabel 12 og 13, fordi der ikke er gennemført 1-års eftersyn på alle sager endnu. Entrepriser Samlet entreprisesum Entreprenørvirksomhed ,0 Murervirksomhed ,5 El-installationsvirksomhed ,2 VVS-virksomhed ,6 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed ,8 Maler- og glarmestervirksomhed 56 42,8 Anden bygge- og anlægsvirksomhed ,7 I alt ,6 Tabel 14: Antal entrepriser og samlet entreprisesum i mio. kr. fordelt på faggrupper for resten af landet for årene (2004 prisniveau). 21

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3

Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 Indeksregulering af priser og omkostninger i Byggeriets nøgletalssystem Juni 2003 Arbejdsnotat nr. 3 ISBN: 87-91363-05-5 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Analysens baggrund... 4 3. Metode...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere