Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning"

Transkript

1 Indledning PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

2 Indledning Ophavsret og garanti Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres eller distribueres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Visonic Ltd. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corp. Alle andre produkter eller tjenesteydelser, der henvises til i denne vejledning, er varemærker, servicemærker eller produktnavne tilhørende deres respektive ejere. ANSVARSFRASKRIVELSE: De oplysninger, produkter og specifikationer, konfigurationer og andre tekniske oplysninger vedrørende de produkter, der er indeholdt i denne vejledning, kan ændres uden varsel. Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger i denne vejledning menes at være nøjagtige og pålidelige, men præsenteres uden garanti af nogen art, og brugerne skal tage det fulde ansvar for anvendelsen af de produkter, der er nævnt i denne manuel. I INTET TILFÆLDE SKAL VISONIC ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF ELLER BESKADIGELSE AF DATA I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER DEN UMULIGGJORTE BRUG AF DENNE VEJLEDNING, SELV HVIS VISONIC ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GARANTI Visonic Ltd. og/eller dets datterselskaber og associerede selskaber ("Producenten") garanterer, at dets produkter herefter benævnt "Produktet" eller "Produkter" er i overensstemmelse med dets egne planer og specifikationer, samt at de er fri for materiale- og håndværksmæssige fejl under normal brug og service i en periode på 12 måneder fra datoen for afsendelse fra Producenten. Producentens forpligtelser skal inden for garantiperioden begrænses, efter dennes eget skøn, til reparation eller udskiftning af Produktet eller en del deraf. Denne garanti gælder ikke i følgende tilfælde: forkert installation, misbrug, hvis installations- og betjeningsvejledningen ikke følges, ændring, misbrug, uheld eller manipulation. Denne garanti er eksklusiv og udtrykkeligt i stedet for alle andre garantier, forpligtelser eller hæftelser, uanset om de er skriftlige, mundtlige, udtrykkelige eller underforståede, herunder enhver garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller på anden vis. I intet tilfælde skal Producenten være ansvarlig over for nogen følgeskader eller hændelige skader, for brud på denne garanti eller nogen andre garantier overhovedet, som førnævnt. Denne garanti må ikke ændres, afviges eller udvides, og Producenten må ikke tillade nogen anden person at handle på dennes vegne i ændringen, afvigelsen eller udvidelsen af denne garanti. Denne garanti gælder for kun for Produktet. Alle produkter, tilbehør eller ekstraudstyr fra andre, som anvendes sammen med Produktet, herunder batterier, dækkes alene af deres egen garanti, hvis nogen. Producenten er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab, uanset om de er direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader eller andet, forårsaget af funktionsfejl i Produktet på grund af produkter, tilbehør eller ekstraudstyr fra andre, herunder batterier, der anvendes i forbindelse med Produkterne. Producenten erklærer ikke, at Produkterne ikke kan blive kompromitteret og/eller omgået, eller at Produktet vil forhindre ethvert dødsfald, personskade og/eller legemsbeskadigelse og/eller beskadigelse af ejendom som følge af uautoriseret indtrængen, tyveri, røveri eller andet, eller at Produktet i alle tilfælde vil give tilstrækkelig advarsel eller beskyttelse. Brugeren forstår, at et korrekt installeret og vedligeholdt adgangskontrolsystem kun kan mindske risikoen for uautoriseret adgang uden advarsel, men det er ikke en forsikring eller garanti for, at noget sådant ikke vil forekomme, eller at der ikke vil forekomme nogen dødsfald, personskade og/eller tingsskade som følge heraf. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle dødsfald, personskade og/eller legemsbeskadigelse og/eller skade på ejendom eller andet tab, uanset om de er direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader eller andet, baseret på en påstand om, at produktet ikke virkede. Hvis Producenten imidlertid bliver holdt ansvarlig, uanset om det er direkte eller indirekte for ethvert tab eller skade, der opstår under denne begrænsede garanti eller på anden vis, uanset årsag eller oprindelse, skal Producentens maksimale ansvar under ingen omstændigheder overskride købsprisen for Produktet, der skal fastsættes som konventionalbod og ikke som en straf, og skal være fuldstændigt og eneste retsmiddel mod Producenten. 2 D PowerManage Brugervejledning

3 Indledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Denne manual Om PowerManage 5 2 INTRODUKTION Typer af PowerManage-brugere PowerManage 3 Arkitektur Sådan logger du på PowerManage-platformen PowerManages hovedskærm 9 3 ARBEJDE MED PANELER Kommunikation mellem PowerManage og paneler Arbejde med applikationen Alle paneler Udførelse af panelvedligeholdelse Indstilling af panelets tilkoblingsstatus Tilpasning af zonelokationer Visning af panelets hændelseslog Fjerninspektion Udførelse af handlinger på flere paneler 47 4 ARBEJDE MED GRUPPER Tilføjelse af en gruppe Sletning af en gruppe 53 5 VISNING OG HÅNDTERING AF HÆNDELSER Søgning efter og visning af hændelsesdata Visuel kontrol af alarmer og hændelser 55 6 ARBEJDE MED PROCESSER Stoppe en proces 58 7 UDFØRELSE AF ADMINISTRATIVE OPGAVER Brugeradministration Tilføjelse af en hændelsesrapporteringsforbindelse til en central monitoreringsstation Fejlfinding Servervedligeholdelse 68 D PowerManage Brugervejledning 3

4 Indledning 8 BESKRIVELSE AF IKONER 69 9 POWERMANAGE-ADMINISTRATIONSKONSOL Indledning Introduktion Opsætning af afsendelse af Afsendelse af SMS og MMS-beskeder Definition af SMS-mæglere Opsætning af "Always-on"-meddelelse Afsendelse af advarsler, når panelkommunikation svigter Opsætning af lokal redundans Opsætning af geografisk redundans Visning af logfiler Sikkerhedskopiering og gendannelse Definition af PowerManages politik for alarmsystemer Central stationsrapportering Konfiguration af lagerindstillinger Licens Definition af indstillinger til et eksternt API (VDCP) Definition af PowerManage-applikationen Vis sprog Applikationskonfiguration Auto-tilmeldingsmaske Diagnostik Visuel bekræftelse af alarm D PowerManage Brugervejledning

5 Indledning 1 Indledning 1.1 Denne manual Denne vejledning indeholder oplysninger om arbejdet med PowerManageservicehåndteringsplatformen, herunder hvordan du håndterer sikkerhedsalarmpaneler samt panelkonfigurationer, opretter grupper af monitorerede paneler, administrerer og kvitterer for alarmer og hændelser samt udfører systemopgaver. Bemærk: Denne manual er beregnet til brug for monitoreringstjenesteudbydere samt for ITchefer. 1.2 Om PowerManage Visonic's PowerManage er en unik servicehåndteringsplatform, der tilbyder sikkerhedstjenesteudbydere en samlet løsning til administration af deres IP-baserede tjenester fra en central monitoreringsstation (CMS). PowerManage fungerer som en IP-modtager for både almindelige og visuelle hændelser, som teknisk support og vedligeholdelsessystem for alarmsystemer (paneler), og muliggør yderligere hjemmekontrol og selvmonitoreringstjenester. PowerManage understøtter alle Visonic IP-sikkerhedssystemer (bredbånd og GPRS) og kan også fungere som en modtager af hændelser for andre monitoreringssystemer baseret på SIA- IP-protokolkommunikation. D PowerManage Brugervejledning 5

6 Introduktion 2 Introduktion PowerManage-servicehåndteringsplatformen centraliserer alle oplysninger om forskellige sæt paneler i en letanvendelig webbaseret brugergrænseflade, der giver hurtig adgang til fjernpaneler og håndtering af hændelser og alarmer i realtid. Indledende opgaver, der skal udføres på PowerManage: Planlæg tilladelsesrammen: o o Definér grupper af paneler. Almindelige driftsfunktioner, som f.eks. konfiguration, tilkoblingsstatus osv. kan således anvendes på en gruppe Definér roller (en rolle er et sæt tilladelser, der skal anvendes af forskellige brugere) Definér brugerhierarki: o Administratorkonti o Operatørkonti Løbende opgaver på PowerManage-servicehåndteringsplatformen: Tilføjelse af nye paneler (dette kan gøres manuelt eller automatisk). Visning og håndtering af sikkerheds-/vedligeholdelseshændelser. Konfiguration og diagnosticering af eksisterende paneler. 2.1 Typer af PowerManage-brugere PowerManage omfatter følgende typer brugere: Superadmin.: Denne bruger har det højeste niveau af tilladelser og egenskaber og er ansvarlige for oprettelse og sletning af almindelige administratorer. Denne bruger kan ikke slettes, og bør kun bruges til at håndtere systemadministratorkonti. Det kan ikke anbefales at bruge superadministratorkontoen til håndtering af brugere, grupper, paneler eller andre objekter i systemet. Administrator: Administratorer kan udføre alle opgaver, bortset fra sletning af administratorer. Administratorer kan oprette operatører, definere brugerroller og få adgang til alle paneler. Operatør: Operatører er i stand til at få adgang til specifikke grupper af paneler for at se og/eller udføre handlinger (f.eks. vedligeholdelse, til-/frakobling, osv.) baseret på adgangsrettigheder. Slutbruger: Inden for rammerne af denne manual er Slutbrugere brugere af panelet i hjemmet ved hjælp af mobil-web-adgang (dvs. interaktivt) for at få adgang til panelet. Slutbrugeren kan indstille og frakoble panelet, se status for detektorer, hente alarmer og hente billede-/videokontroller. 6 D PowerManage Brugervejledning

7 Introduktion 2.2 PowerManage 3 Arkitektur PowerManage er en integrationsplatform, som inkorporerer mange protokoller og interfaces: Modtager: modtager hændelser fra panelerne via IP eller GPRS på standardprotokoller som f.eks. SIA og CID og overfører dem til standardautomationsmodtager og kontrol (AKA ARC)- applikationer som f.eks. MLR-2 eller FEP eller overfører billeder ved hjælp af Visionic s navnebeskyttede protokol (VISNAP). Løs: Giver CMS-operatøren mulighed for at fjernkontrollere, konfigurere og få periodiske sundhedsrapporter fra panelerne. One-Click: Åbner en panel-specifik browservisning, som viser det specifikke panels seneste hændelser. VDCP: Muliggør forbindelse til 3. parts applikationer gennem et tovejs interface baseret på Python. Denne protokol understøtter de fleste operatørkommandoer fra PowerManage WEB- GUI på PowerManage og panelerne. Interactive Gør husejere i stand til at se status, til-/frakobling, få billedverifikation og se historiske logs på deres paneler fra deres mobiltelefoner eller fjerncomputere. MMI: Administrationskonsol, Linux-baseret applikationskonfiguration. D PowerManage Brugervejledning 7

8 Introduktion 2.3 Sådan logger du på PowerManage-platformen For at få adgang til PowerManage skal du indtaste den offentlige IP-adresse for serveren i browserens URL eller bruge URL'en direkte. For eksempel: Når du logger på PowerManages web-interface, vil du blive bedt om at indtaste din adresse og adgangskode. Superadministratorens standardbrugernavn og adgangskode er: Admin123 Efter indtastning af og adgangskode skal du klikke på Log in. Hovedsiden vises. Nye konti til yderligere PowerManage-brugere kan defineres af administratoren på Systemsiden under Brugere. 8 D PowerManage Brugervejledning

9 Introduktion Bemærk: For at logge ud af systemet skal du klikke på knappen Logout i øverste højre hjørne af siden. 2.4 PowerManages hovedskærm Topmenulinjen indeholder antallet af hændelser og processer, der kræver opmærksomhed og viser navnet på den aktuelt indloggede bruger. Fra topmenulinjen kan du udføre følgende handlinger: Klik på knappen Logout for at logge ud af systemet. Vælg én af følgende indstillinger, som giver mulighed for at udføre forskellige opgaver. o Paneler: Gør det muligt at se oplysninger på alarmsystempaneler (paneler), markere paneler til service, tilføjelse/fjernelse af paneler, håndtering af panelkonfigurationen, visning af fejl fra alarmsystemer, udførelse af fjerninspektioner, ændring af interaktive funktionsindstillinger og opgradering af softwareversion for PowerMaster-paneler samt IP-kommunikatormoduler. Se Arbejde med paneler.. o Grupper: Gør det muligt at definere grupper af paneler. Se Arbejde med grupper. D PowerManage Brugervejledning 9

10 Introduktion o Hændelser: Indeholder en liste over hændelser pr. panel og konto og giver mulighed for at definere, om hændelserne blev behandlet. Se Visning og håndtering af hændelser. o Processer: Indeholder en liste over PowerManage-processer relateret til et bestemt panel sammen med processtatus. Se Arbejde med processer. o System: Giver mulighed for håndtering af PowerManage-brugere, udførelse fejlfinding og udførelse af servervedligeholdelse. Se Udførelse af administrative opgaver. 10 D PowerManage Brugervejledning

11 Arbejde med paneler. 3 Arbejde med paneler. Panelsiden giver dig adgang til følgende applikationer: Alle paneler Fejlmonitorering Suspenderede fejl Fjerninspektion En beskrivelse af hver af disse indstillinger følger. 3.1 Kommunikation mellem PowerManage og paneler PowerManage kommunikerer med panelerne på følgende måder: Hændelse PUSH-tilstand: Panelet sender en hændelse til PowerManage, enten på GPRS eller på IP-kommunikation via SIA-IP-protokollen. PowerManage lytter altid til hændelser fra panelerne. WakeUp-tilstand: I denne tilstand påbegyndes kommunikation fra serveren til panelet for at få oplysninger fra panelet som f.eks. konfiguration, status osv... I denne tilstand påbegynder serveren et GSM-opkald til panelet, panelet genkender kilden til stemmeopkaldet via telefonnummeret, lukker stemmesession og åbner en GPRSsession til serveren. Hvis panelet ikke svarer efter flere (konfigurérbare) forsøg, sender serveren en SMS til panelet. KeepAlive-tilstand: I denne tilstand er panelet konfigureret til at sende et "signal" til PowerManage på GPRS med et bestemt interval. Hvis signalet ikke ankommer til serveren efter et (konfigurerbart) nyt forsøg, betragtes panelet som værende "offline". Målet med denne tilstand er at spare trafik mellem panelet og serveren. Altid tændt-tilstand: Ved brug af GSM/GPRS-modulet på panelet til kommunikation, er GPRS på panelet konstant tilsluttet PowerManage. Denne tilstand kræver høj trafik mellem panelet og serveren. IP-forbindelsestilstand: Når du bruger IP-modulet (PowerLink) på panelet til kommunikation, er IP på panelet konstant tilsluttet PowerManage. D PowerManage Brugervejledning 11

12 Arbejde med paneler. 3.2 Arbejde med applikationen Alle paneler Applikationen Alle paneler indeholder en liste over alle alarmsystemer, som er installeret hos slutbrugere med sammenfattende oplysninger. Listen over paneler, der vises, kan filtreres efter bestemte kriterier, som giver adgang til individuelle paneler. I listen vises følgende oplysninger pr. panel: Panel-ID: Viser panelets unikke Tyco-Visonic-identifikator. Panelet-ID'et vises også på en mærkat på bagsiden af det egentlige panel. Webnavn: Dette er en parameter, som stilles til rådgihed af PowerManage-operatøren. Se afsnittet "Arbejde med PowerManage Interactive for yderligere oplysninger. Denne parameter skelner ikke mellem store og små bogstaver. Kontonummer: Viser det kontonummer, der er konfigureret i panelet, og som bruges til at rapportere til den centrale monitoreringsstation (CMS). Type: Viser paneltypen. Gruppe: Viser den gruppe, som panelet tilhører. Grupper bruges til at administrere flere paneler. Yderligere oplysninger om grupper findes under "Arbejde med grupper". Moduler: Viser kommunikationsmodulet, som panelet anvender til at kommunikere med (enten PowerLink/bredbånd eller GPRS), og status for modulet: PowerLink-modulet er offline PowerLink-modulet er online GPRS-modulet er offline GPRS-modulet er online 12 D PowerManage Brugervejledning

13 Arbejde med paneler. GPRS online, Keep-Alive-overvågning er deaktiveret GPRS offline Keep-Alive-overvågning er deaktiveret Bemærk: Når Keep-Alive er deaktiveret, gemmes panelets status (online/offline). Hvis panelet var online, før operatøren deaktiverede KeepAlive for den gruppe, det tilhører, vises status som. Hvis panelet var offline, før operatøren deaktiverede KeepAlive, vises det som offline. Hændelser: Viser antallet af hændelser på panelet, for eksempel: Der er ubehandlede hændelser, hvoraf nogle er alarmer. Der er ubehandlede hændelser uden alarmer. En omfattende liste over ikoner og deres betydning vises i "Beskrivelse af ikoner". GUI (grafisk brugergrænseflade)-afkrydsningsfelt: Giver mulighed for at definere, om brugerne har tilladelse til at få adgang til deres panel via deres PowerLink eller interaktive web-interface. Dette er relevant for paneler med PowerLink-bredbåndsmodulet, som indeholder web-interfacet til panelet, eller for paneler med GPRS-modulet. For helt at nægte adgang til panelets PowerLink/interaktive web-interface, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Bemærk: PowerManage kan behandle og vise hændelser sendt af paneler, der ikke er anført på panellisten; disse paneler blev ikke tilmeldt til PowerManage. Men selv om hændelser kan bearbejdes og vises på siden "Hændelser", vil PowerManage ikke stille administrationsfunktioner til rådighed som f.eks. fjern til-/frakobling, visning eller redigering af konfigurationen og billede 'on-demand' for ikke-tilmeldte paneler Indstillingen Hændelser før Keep Alive er som standard deaktiveret og kan aktiveres lokalt eller pr. fjernbetjening via PowerManage-administrationskonsollen som vist nedenfor. D PowerManage Brugervejledning 13

14 Arbejde med paneler. Filtrering af data på skærmen Når du får vist listen over paneler, kan du: Klikke på navnet i kolonnen for at sortere efter dette felt. Bruge feltet Søg for at søge efter specifikke data. For at gøre dette skal du indtaste en del af søgeværdien i tekstboksen Søg og klikke på knappen for at søge efter dataene. Hvis du vil slette søgeresultaterne, skal du klikke på Slet. Brug filtrene til venstre på siden for at få vist data, der er baseret på konkrete forespørgsler. Bemærk, at filtertyperne svarer til navnene på kolonnerne i listen. Sådan filtreres data: 1. Vælg filteret (f. eks. Webnavn) fra rullemenuen for at se en liste over de tilgængelige værdier for det pågældende filter. 2. Vælg en værdi eller klik på Flere værdier, og tilføj den nøjagtige værdi, der skal søges efter, for at se yderligere indstillinger. Det er muligt at vælge flere kolonner. For at slette filterresultater skal du klikke på Alle. 14 D PowerManage Brugervejledning

15 Arbejde med paneler. Markering af et panel til service CMS-operatørerne bruger deres egne vedligeholdelses- og serviceprocedurer på de administrerede paneler. Brug én af følgende metoder til at markere et panel til service: For at hjælpe med vedligeholdelsesproceduren kan operatøren, når han får vist en liste over paneler, markere et panel til service og tilføje en kommentar. Panelet vil blive markeret som 'kræver service'. På rullelisten skal du vælge, hvem du vil tildele panelet til. Det er nødvendigt at tilføje tekst i tekstfeltet Kommentarer for at forklare årsagen til service. Operatører kan også løse fejl (Markér til service) på Fejlmonitoreringsskærmen. Vælg et panel, klik på Handlingsknappen og vælg Løs fejl. På rullelisten skal du vælge, hvem du vil tildele panelet til. Om nødvendigt kan du tilføje tekst i tekstboksen Kommentarer. Tilføje et panel Som standard tilføjes paneler manuelt til PowerManage-panellisten. Det er dog også muligt at opsætte PowerManage til automatisk at tilføje nye paneler til serveren. Tilføje et panel manuelt Paneler kan tilføjes manuelt på siden Alle paneler. Sådan tilføjes et panel manuelt: 1. Klik på knappen Tilføj enhed øverst på siden Alle paneler. 2. Indtast følgende oplysninger: Panel-ID: Klienttype: Indtast panel-id. Panel-ID vises på det faktiske panel eller på den medfølgende mærkat. (Obligatorisk) Vælg klienttypen: (kommunikationsmodul) GPRS-adapter PowerLink-adapter PowerLink 2 (bredbånd)-modul PL-adapter PowerLink/PowerLink Pro (bredbånd)- D PowerManage Brugervejledning 15

16 Arbejde med paneler. Webnavn: Kontonummer: Gruppe: SIM-nummer Kontaktnavn: modul. Obligatorisk Indtast panelets navn, der giver slutbrugerne adgang til panelets PowerLink/interaktive modul via internettet. (Obligatorisk) Indtast kontonummeret, der er konfigureret på panelet, og som anvendes til at rapportere til CMS. (Valgfrit) Vælg den gruppe, som panelet tilhører. Se flere oplysninger på Tilføje en gruppe. (Obligatorisk) -adresse påkontaktperson: Telefon: Adresse Bemærkninger: Indtast en -adresse på kontaktpersonen på panelet. Dette anvendes af PowerManage til at sende 'online/offline' statusmeddelelser til slutbrugeren. (Valgfrit) Indtast kontaktpersonens telefonnummer. Dette anvendes af PowerManage til at sende 'online/offline' statusmeddelelse til slutbrugeren. (Valgfrit) Indtast kontaktpersonens fysiske adresse. Disse oplysninger aktiverer kort- og satellitvisning for at få vist panelets nøjagtige placering. (Valgfrit) Giver mulighed for at tilføje kommentarer eller supplerende oplysninger. (Valgfrit) 16 D PowerManage Brugervejledning

17 Arbejde med paneler. 1. Hvis du ønsker at tilføje et ekstra panel, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Bliv på denne side efter Gem. Hvis du vil slette dine informationsændringer udent at gemme, skal du klikke på Kasser ændringer. 2. Klik på Gem ændringer for at gemme panelets detaljerede oplysninger. Tilføje et panel automatisk Hvis indstillingen 'automatiske tilmelding' er aktiveret for denne server på PowerManagekonsollen, vil alle paneler, der er konfigureret til den aktuelle server, blive tilføjet efter ankomsten af den første besked, og vil blive tilsluttet 'Hovedgruppen' osv. Indstillingen "Automatiske tilmelding" på PowerManage-konsollen er tilgængelig for paneler med BBA (Broadband-adapter) og GPRS-kommunikation, se GPRS-baserede alarmsystemer og bredbåndsalarmsystemer Denne funktion kan aktiveres fra PowerManage-administrationskonsollen. For at få yderligere oplysninger se afsnit 9.12 " Definition af PowerManages politik for alarmsystemer". Bemærk: Alle brugere i systemet kan få adgang til "Hovedgruppen". Redigering af panelinformation 1. Mens panelinformation vises, skal der klikkes på knappen Redigér Panel øverst på siden. 2. Redigér dataene efter behov (for eksempel indtastes en -adresse i feltet E- mail-adresse på kontaktperson). Hvis du vil slette dine informationsændringer uden at gemme dem, skal du klikke på Kasser ændringer. 3. Klik på Gem ændringer for at gemme ændringerne. D PowerManage Brugervejledning 17

18 Arbejde med paneler. Sletning af et panel Slet et panel fra panellisten ved hjælp af en af følgende procedurer: På den specifikke panelside skal der klikkes på knappen Fjern Panel øverst på siden. -eller- På panellisten vælges panelets afkrydsningsfelt, og der klikkes på knappen Fjern enhed øvers på siden. Klik på Ja for at bekræfte. Hvis panelet stadig er konfigureret til serveren og automatisk tilmelding er aktiveret, vil panelet blive tilføjet igen. 3.3 Udførelse af panelvedligeholdelse Når der vises en liste over paneler på siden Paneler eller Processer, kan du klikke på panel-id for at få vist oplysninger om det pågældende panel. Hvert panels oplysninger omfatter følgende: Generelt Tjenester Placering Diagnostik Fjerninspektioner Indstillingsstatus Indstil/hent konfiguration Tilpasning af zoner Standardlogfil Ældre logfil Når du kigger på disse sider, er følgende knapper tilgængelige: Opdatér panel: Opdatering af skærmoplysningerne. Redigér Panel: Redigering af panelinformation. Fjern panel: Sletning af panelet. Kasser ændringer: Slet panelinformationsændringer uden at gemme. Gem ændringer: Gem panelinformationsændringer. Næste: Vis det næste panel på panellisten. Forrige: Vis det forrige panel på panellisten. På hver panelside indeholder venstre side en menufane, der har links til flere relevante valgmuligheder for panelet og en Bemærkfane til at skrive noter om panelet. Beskrivelser af disse indstillinger vises i de efterfølgende afsnit. 18 D PowerManage Brugervejledning

19 Arbejde med paneler. Generelt Under Generelt kan du se oplysninger om panelet og ændre parametrene. Du kan udføre følgende handlinger: Få vist grundlæggende oplysninger om Panelet. Redigere oplysninger, hvor det er muligt. Fjerne et panel fra PowerManages administration. Bemærk: For at se hvilken gruppe dette panel tilhører, skal du klikke på knappen Redigér panel. Følgende data vises: Status: Status for panelets forbindelse, f.eks. "online". Panelets HW-version: Versionen af panelets hardware. Panelets SW-version: Versionen af panelets software. Panelets standardversion: Version af panelets konfigurationsdatabase. Enhedens RSU-Version: Version af fjernbetjeningssoftware-opgraderingen Panelets SW sidst opgraderet: Datoen for panelets sidste softwareopdatering. PowerLink SW-version: Versionen af PowerLink-panelets software. Enhedens HW-version: PowerLink-hardwareversion. PowerLinks konfigurationsvariant: Antal PowerLink "PVR'er" PowerLink SW sidst opgraderet: Datoen for PowerLink-panelets sidste softwareopdatering. D PowerManage Brugervejledning 19

20 Arbejde med paneler. Panel-ID: Panelets identifikationsnummer. Kontonummer: Kontonummeret, som panelet anvender til at rapportere til CMS. Webnavn: Panelets navn (defineret, da du tilføjede panelet) som giver slutbrugerne mulighed for at få adgang til panelet's PowerLink-modul eller GPRS-modul via internettet. Denne adgang kaldes også interaktiv. Paneltype: Panelets type, for eksempel "PowerMaster 30". SIM-nummer: Telefonnummer på panelets SIM-kort. PowerManage bruger dette tal til at starte kommunikationen med kontrolpanelet. Navn på kontaktperson: Privat navn på kontaktpersonen for panelet. -adresse på kontaktperson: Kontaktpersonens , som PowerManage bruger til panelets 'online/offline' statusmeddelelse til privatrapport. Adresse: Indtast kontaktpersonens fysiske adresse. PowerManage's GoogleMaps viewer bruger disse oplysninger til at pege på og zoome ind på panelets nøjagtige placering (se følgende afsnit). Telefon: Kontaktpersonens telefonnummer, som PowerManage bruger til panelets 'online/offline' status til privatmeddelelse. Bemærkninger: Notater, der blev tilføjet vedrørende panelet. Visning af panelets placering på et kort Til at hjælpe den centrale monitoreringsstation med at finde placeringen af en alarm eller anden forstyrrelse, der kræver en kontrol af sikkerhedspersonalet, stiller PowerManage en GoogleMaps viewer til rådighed på siden Panelinfo>Generelt. Hvis adressen er angivet under panelinformation, åbner kortviseren med panelets placering centreret og afmærket. 1. På fanen Paneler skal du klikke på linket Placering under Panelinfo. En GoogleMaps viewer åbnes og viser et kort over placeringen. 2. Alt efter hvad du har brug for, kan du zoome ind eller ud og få vist satellit-foto af placeringen. 20 D PowerManage Brugervejledning

21 Arbejde med paneler. Diagnostik Siden Diagnostik anvendes til at udføre rutinemæssig paneltest og vedligeholdelse. Den viser en grafisk liste over eksterne enheder og muliggør visning af status for panelet og de installerede moduler, og anfører de forskellige zoner, der overvåges af panelet. Øverst på siden Diagnostik, kan du se status/tilstand for panelet og panel-id. SidenDiagnostik er opdelt i forskellige sektioner. En beskrivelse af hver sektion følger. D PowerManage Brugervejledning 21

22 Arbejde med paneler. Kontrolpanel: Giver oplysninger om det valgte panel, herunder panelet navn, en grafisk præsentation af panelet og fejl detekteret for det pågældende panel samt kommunikationskanaler, der understøttes. Følgende oplysninger/indstillinger vises: o Kontonummeret vises ud for "Kontrolpanel" i titellinjen. o Under titellinjen vises et billede af paneltypen. o I Statusområdet repræsenterer hvert ikon en fejl. Hvis du bevæger musen hen over ikonerne, vises oplysninger om fejlene. Fejl Ikon Fejltype Lavt batteriniveau Overvågning (mangler) Vedligeholdelse Fejl SIM ikke verificeret Installation Linjefejl (PSTN) Fejl Linjefejl (GSM) Fejl Keep-alive mistet (GPRS) Fejl Keep-alive mistet (bredbånd) Fejl Zone overtrådt Alarm Sabotage åben Fejl SIM-kort lav kredit Vedligeholdelse Rengørmig/udskift fra en røg/gas-detektor Masking Vedligeholdelse Fejl Enhed kunne ikke opdatere konfiguration Hukommelse Fejl Vedligeholdelse Alarm (alle slags) Alarm 22 D PowerManage Brugervejledning

23 Arbejde med paneler. Fejl Ikon Fejltype Signalforstyrrelse Aktuel linkkvalitet (RSSI) dårlig eller mindre 1-vejs fejl Sidste 24-timers gennemsnitlige linkkvalitet (RSSI) dårlig eller mindre Autotest ikke modtaget Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Bruger anmodede om service Fejl Operatøren afmærkede til service Fejl o Kommunikationsmoduler: Højre side af Kontrolpanelvinduet viser tilgængelige kommunikationsmoduler. Zoner: Dette vindue viser de zoner, der er defineret til panelet. En beskrivelse af zonevinduet følger: Tallet ud for "Zone" i titellinjen repræsenterer antallet af zoner, der understøttes af den aktuelt valgte partition. Ubrugte zoner er gråtonede med diagonale grå linjer. På højre side af titellinjen vises det samlede antal fejl. Fejl refererer til enhver form for adfærd, der afviger fra den normale status for perifert udstyr dvs. lavt batteriniveau, sabotage åben, énvejs, strømsvigt osv. Fejl opdages for alle zoner. Navnet på zonen. Dette navn kan ændres. Nummeret viser zone- ID. D PowerManage Brugervejledning 23

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1 ON!Track Web Brugermanual Web Manual Version 1.1 Indhold Kom godt i gang... 3 Hvad er ON!Track?... 3 Hvordan ser den overordnede ON!Track-proces ud?... 3 Hvordan tilføjes, redigeres og slettes en lokation?...

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer

Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Vejledning til Miljøportalens brugeradministration til lokale brugeradministratorer Indhold Ændringslog:... 2 Introduktion... 3 Kontrolpanel... 3 Føderationsdata... 4 Hvordan ændrer jeg information om

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

inox App - Version 5.1

inox App - Version 5.1 inox applikationen til iphone og ipad giver dig mulighed for at styre og overvåge dit NOX system, ligegyldigt hvor du befinder dig. Kan tilkoble og frakoble områder Kan se og kvittere alarmer Kan vise

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3

BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 BRUGERVEJLEDNING Home & Office watch Version 1.3 o GENERELT Log på 2 Log af 3 Start Cameramanager 3 o LIVE-VISNING Multivisning 4 Mine kameraer 5 Funktioner 5 Start/stop lokal optagelse Tag øjebliksbilleder

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere