Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning"

Transkript

1 Indledning PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

2 Indledning Ophavsret og garanti Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres eller distribueres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Visonic Ltd. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corp. Alle andre produkter eller tjenesteydelser, der henvises til i denne vejledning, er varemærker, servicemærker eller produktnavne tilhørende deres respektive ejere. ANSVARSFRASKRIVELSE: De oplysninger, produkter og specifikationer, konfigurationer og andre tekniske oplysninger vedrørende de produkter, der er indeholdt i denne vejledning, kan ændres uden varsel. Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger i denne vejledning menes at være nøjagtige og pålidelige, men præsenteres uden garanti af nogen art, og brugerne skal tage det fulde ansvar for anvendelsen af de produkter, der er nævnt i denne manuel. I INTET TILFÆLDE SKAL VISONIC ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF ELLER BESKADIGELSE AF DATA I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER DEN UMULIGGJORTE BRUG AF DENNE VEJLEDNING, SELV HVIS VISONIC ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GARANTI Visonic Ltd. og/eller dets datterselskaber og associerede selskaber ("Producenten") garanterer, at dets produkter herefter benævnt "Produktet" eller "Produkter" er i overensstemmelse med dets egne planer og specifikationer, samt at de er fri for materiale- og håndværksmæssige fejl under normal brug og service i en periode på 12 måneder fra datoen for afsendelse fra Producenten. Producentens forpligtelser skal inden for garantiperioden begrænses, efter dennes eget skøn, til reparation eller udskiftning af Produktet eller en del deraf. Denne garanti gælder ikke i følgende tilfælde: forkert installation, misbrug, hvis installations- og betjeningsvejledningen ikke følges, ændring, misbrug, uheld eller manipulation. Denne garanti er eksklusiv og udtrykkeligt i stedet for alle andre garantier, forpligtelser eller hæftelser, uanset om de er skriftlige, mundtlige, udtrykkelige eller underforståede, herunder enhver garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller på anden vis. I intet tilfælde skal Producenten være ansvarlig over for nogen følgeskader eller hændelige skader, for brud på denne garanti eller nogen andre garantier overhovedet, som førnævnt. Denne garanti må ikke ændres, afviges eller udvides, og Producenten må ikke tillade nogen anden person at handle på dennes vegne i ændringen, afvigelsen eller udvidelsen af denne garanti. Denne garanti gælder for kun for Produktet. Alle produkter, tilbehør eller ekstraudstyr fra andre, som anvendes sammen med Produktet, herunder batterier, dækkes alene af deres egen garanti, hvis nogen. Producenten er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab, uanset om de er direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader eller andet, forårsaget af funktionsfejl i Produktet på grund af produkter, tilbehør eller ekstraudstyr fra andre, herunder batterier, der anvendes i forbindelse med Produkterne. Producenten erklærer ikke, at Produkterne ikke kan blive kompromitteret og/eller omgået, eller at Produktet vil forhindre ethvert dødsfald, personskade og/eller legemsbeskadigelse og/eller beskadigelse af ejendom som følge af uautoriseret indtrængen, tyveri, røveri eller andet, eller at Produktet i alle tilfælde vil give tilstrækkelig advarsel eller beskyttelse. Brugeren forstår, at et korrekt installeret og vedligeholdt adgangskontrolsystem kun kan mindske risikoen for uautoriseret adgang uden advarsel, men det er ikke en forsikring eller garanti for, at noget sådant ikke vil forekomme, eller at der ikke vil forekomme nogen dødsfald, personskade og/eller tingsskade som følge heraf. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle dødsfald, personskade og/eller legemsbeskadigelse og/eller skade på ejendom eller andet tab, uanset om de er direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader eller andet, baseret på en påstand om, at produktet ikke virkede. Hvis Producenten imidlertid bliver holdt ansvarlig, uanset om det er direkte eller indirekte for ethvert tab eller skade, der opstår under denne begrænsede garanti eller på anden vis, uanset årsag eller oprindelse, skal Producentens maksimale ansvar under ingen omstændigheder overskride købsprisen for Produktet, der skal fastsættes som konventionalbod og ikke som en straf, og skal være fuldstændigt og eneste retsmiddel mod Producenten. 2 D PowerManage Brugervejledning

3 Indledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Denne manual Om PowerManage 5 2 INTRODUKTION Typer af PowerManage-brugere PowerManage 3 Arkitektur Sådan logger du på PowerManage-platformen PowerManages hovedskærm 9 3 ARBEJDE MED PANELER Kommunikation mellem PowerManage og paneler Arbejde med applikationen Alle paneler Udførelse af panelvedligeholdelse Indstilling af panelets tilkoblingsstatus Tilpasning af zonelokationer Visning af panelets hændelseslog Fjerninspektion Udførelse af handlinger på flere paneler 47 4 ARBEJDE MED GRUPPER Tilføjelse af en gruppe Sletning af en gruppe 53 5 VISNING OG HÅNDTERING AF HÆNDELSER Søgning efter og visning af hændelsesdata Visuel kontrol af alarmer og hændelser 55 6 ARBEJDE MED PROCESSER Stoppe en proces 58 7 UDFØRELSE AF ADMINISTRATIVE OPGAVER Brugeradministration Tilføjelse af en hændelsesrapporteringsforbindelse til en central monitoreringsstation Fejlfinding Servervedligeholdelse 68 D PowerManage Brugervejledning 3

4 Indledning 8 BESKRIVELSE AF IKONER 69 9 POWERMANAGE-ADMINISTRATIONSKONSOL Indledning Introduktion Opsætning af afsendelse af Afsendelse af SMS og MMS-beskeder Definition af SMS-mæglere Opsætning af "Always-on"-meddelelse Afsendelse af advarsler, når panelkommunikation svigter Opsætning af lokal redundans Opsætning af geografisk redundans Visning af logfiler Sikkerhedskopiering og gendannelse Definition af PowerManages politik for alarmsystemer Central stationsrapportering Konfiguration af lagerindstillinger Licens Definition af indstillinger til et eksternt API (VDCP) Definition af PowerManage-applikationen Vis sprog Applikationskonfiguration Auto-tilmeldingsmaske Diagnostik Visuel bekræftelse af alarm D PowerManage Brugervejledning

5 Indledning 1 Indledning 1.1 Denne manual Denne vejledning indeholder oplysninger om arbejdet med PowerManageservicehåndteringsplatformen, herunder hvordan du håndterer sikkerhedsalarmpaneler samt panelkonfigurationer, opretter grupper af monitorerede paneler, administrerer og kvitterer for alarmer og hændelser samt udfører systemopgaver. Bemærk: Denne manual er beregnet til brug for monitoreringstjenesteudbydere samt for ITchefer. 1.2 Om PowerManage Visonic's PowerManage er en unik servicehåndteringsplatform, der tilbyder sikkerhedstjenesteudbydere en samlet løsning til administration af deres IP-baserede tjenester fra en central monitoreringsstation (CMS). PowerManage fungerer som en IP-modtager for både almindelige og visuelle hændelser, som teknisk support og vedligeholdelsessystem for alarmsystemer (paneler), og muliggør yderligere hjemmekontrol og selvmonitoreringstjenester. PowerManage understøtter alle Visonic IP-sikkerhedssystemer (bredbånd og GPRS) og kan også fungere som en modtager af hændelser for andre monitoreringssystemer baseret på SIA- IP-protokolkommunikation. D PowerManage Brugervejledning 5

6 Introduktion 2 Introduktion PowerManage-servicehåndteringsplatformen centraliserer alle oplysninger om forskellige sæt paneler i en letanvendelig webbaseret brugergrænseflade, der giver hurtig adgang til fjernpaneler og håndtering af hændelser og alarmer i realtid. Indledende opgaver, der skal udføres på PowerManage: Planlæg tilladelsesrammen: o o Definér grupper af paneler. Almindelige driftsfunktioner, som f.eks. konfiguration, tilkoblingsstatus osv. kan således anvendes på en gruppe Definér roller (en rolle er et sæt tilladelser, der skal anvendes af forskellige brugere) Definér brugerhierarki: o Administratorkonti o Operatørkonti Løbende opgaver på PowerManage-servicehåndteringsplatformen: Tilføjelse af nye paneler (dette kan gøres manuelt eller automatisk). Visning og håndtering af sikkerheds-/vedligeholdelseshændelser. Konfiguration og diagnosticering af eksisterende paneler. 2.1 Typer af PowerManage-brugere PowerManage omfatter følgende typer brugere: Superadmin.: Denne bruger har det højeste niveau af tilladelser og egenskaber og er ansvarlige for oprettelse og sletning af almindelige administratorer. Denne bruger kan ikke slettes, og bør kun bruges til at håndtere systemadministratorkonti. Det kan ikke anbefales at bruge superadministratorkontoen til håndtering af brugere, grupper, paneler eller andre objekter i systemet. Administrator: Administratorer kan udføre alle opgaver, bortset fra sletning af administratorer. Administratorer kan oprette operatører, definere brugerroller og få adgang til alle paneler. Operatør: Operatører er i stand til at få adgang til specifikke grupper af paneler for at se og/eller udføre handlinger (f.eks. vedligeholdelse, til-/frakobling, osv.) baseret på adgangsrettigheder. Slutbruger: Inden for rammerne af denne manual er Slutbrugere brugere af panelet i hjemmet ved hjælp af mobil-web-adgang (dvs. interaktivt) for at få adgang til panelet. Slutbrugeren kan indstille og frakoble panelet, se status for detektorer, hente alarmer og hente billede-/videokontroller. 6 D PowerManage Brugervejledning

7 Introduktion 2.2 PowerManage 3 Arkitektur PowerManage er en integrationsplatform, som inkorporerer mange protokoller og interfaces: Modtager: modtager hændelser fra panelerne via IP eller GPRS på standardprotokoller som f.eks. SIA og CID og overfører dem til standardautomationsmodtager og kontrol (AKA ARC)- applikationer som f.eks. MLR-2 eller FEP eller overfører billeder ved hjælp af Visionic s navnebeskyttede protokol (VISNAP). Løs: Giver CMS-operatøren mulighed for at fjernkontrollere, konfigurere og få periodiske sundhedsrapporter fra panelerne. One-Click: Åbner en panel-specifik browservisning, som viser det specifikke panels seneste hændelser. VDCP: Muliggør forbindelse til 3. parts applikationer gennem et tovejs interface baseret på Python. Denne protokol understøtter de fleste operatørkommandoer fra PowerManage WEB- GUI på PowerManage og panelerne. Interactive Gør husejere i stand til at se status, til-/frakobling, få billedverifikation og se historiske logs på deres paneler fra deres mobiltelefoner eller fjerncomputere. MMI: Administrationskonsol, Linux-baseret applikationskonfiguration. D PowerManage Brugervejledning 7

8 Introduktion 2.3 Sådan logger du på PowerManage-platformen For at få adgang til PowerManage skal du indtaste den offentlige IP-adresse for serveren i browserens URL eller bruge URL'en direkte. For eksempel: Når du logger på PowerManages web-interface, vil du blive bedt om at indtaste din adresse og adgangskode. Superadministratorens standardbrugernavn og adgangskode er: Admin123 Efter indtastning af og adgangskode skal du klikke på Log in. Hovedsiden vises. Nye konti til yderligere PowerManage-brugere kan defineres af administratoren på Systemsiden under Brugere. 8 D PowerManage Brugervejledning

9 Introduktion Bemærk: For at logge ud af systemet skal du klikke på knappen Logout i øverste højre hjørne af siden. 2.4 PowerManages hovedskærm Topmenulinjen indeholder antallet af hændelser og processer, der kræver opmærksomhed og viser navnet på den aktuelt indloggede bruger. Fra topmenulinjen kan du udføre følgende handlinger: Klik på knappen Logout for at logge ud af systemet. Vælg én af følgende indstillinger, som giver mulighed for at udføre forskellige opgaver. o Paneler: Gør det muligt at se oplysninger på alarmsystempaneler (paneler), markere paneler til service, tilføjelse/fjernelse af paneler, håndtering af panelkonfigurationen, visning af fejl fra alarmsystemer, udførelse af fjerninspektioner, ændring af interaktive funktionsindstillinger og opgradering af softwareversion for PowerMaster-paneler samt IP-kommunikatormoduler. Se Arbejde med paneler.. o Grupper: Gør det muligt at definere grupper af paneler. Se Arbejde med grupper. D PowerManage Brugervejledning 9

10 Introduktion o Hændelser: Indeholder en liste over hændelser pr. panel og konto og giver mulighed for at definere, om hændelserne blev behandlet. Se Visning og håndtering af hændelser. o Processer: Indeholder en liste over PowerManage-processer relateret til et bestemt panel sammen med processtatus. Se Arbejde med processer. o System: Giver mulighed for håndtering af PowerManage-brugere, udførelse fejlfinding og udførelse af servervedligeholdelse. Se Udførelse af administrative opgaver. 10 D PowerManage Brugervejledning

11 Arbejde med paneler. 3 Arbejde med paneler. Panelsiden giver dig adgang til følgende applikationer: Alle paneler Fejlmonitorering Suspenderede fejl Fjerninspektion En beskrivelse af hver af disse indstillinger følger. 3.1 Kommunikation mellem PowerManage og paneler PowerManage kommunikerer med panelerne på følgende måder: Hændelse PUSH-tilstand: Panelet sender en hændelse til PowerManage, enten på GPRS eller på IP-kommunikation via SIA-IP-protokollen. PowerManage lytter altid til hændelser fra panelerne. WakeUp-tilstand: I denne tilstand påbegyndes kommunikation fra serveren til panelet for at få oplysninger fra panelet som f.eks. konfiguration, status osv... I denne tilstand påbegynder serveren et GSM-opkald til panelet, panelet genkender kilden til stemmeopkaldet via telefonnummeret, lukker stemmesession og åbner en GPRSsession til serveren. Hvis panelet ikke svarer efter flere (konfigurérbare) forsøg, sender serveren en SMS til panelet. KeepAlive-tilstand: I denne tilstand er panelet konfigureret til at sende et "signal" til PowerManage på GPRS med et bestemt interval. Hvis signalet ikke ankommer til serveren efter et (konfigurerbart) nyt forsøg, betragtes panelet som værende "offline". Målet med denne tilstand er at spare trafik mellem panelet og serveren. Altid tændt-tilstand: Ved brug af GSM/GPRS-modulet på panelet til kommunikation, er GPRS på panelet konstant tilsluttet PowerManage. Denne tilstand kræver høj trafik mellem panelet og serveren. IP-forbindelsestilstand: Når du bruger IP-modulet (PowerLink) på panelet til kommunikation, er IP på panelet konstant tilsluttet PowerManage. D PowerManage Brugervejledning 11

12 Arbejde med paneler. 3.2 Arbejde med applikationen Alle paneler Applikationen Alle paneler indeholder en liste over alle alarmsystemer, som er installeret hos slutbrugere med sammenfattende oplysninger. Listen over paneler, der vises, kan filtreres efter bestemte kriterier, som giver adgang til individuelle paneler. I listen vises følgende oplysninger pr. panel: Panel-ID: Viser panelets unikke Tyco-Visonic-identifikator. Panelet-ID'et vises også på en mærkat på bagsiden af det egentlige panel. Webnavn: Dette er en parameter, som stilles til rådgihed af PowerManage-operatøren. Se afsnittet "Arbejde med PowerManage Interactive for yderligere oplysninger. Denne parameter skelner ikke mellem store og små bogstaver. Kontonummer: Viser det kontonummer, der er konfigureret i panelet, og som bruges til at rapportere til den centrale monitoreringsstation (CMS). Type: Viser paneltypen. Gruppe: Viser den gruppe, som panelet tilhører. Grupper bruges til at administrere flere paneler. Yderligere oplysninger om grupper findes under "Arbejde med grupper". Moduler: Viser kommunikationsmodulet, som panelet anvender til at kommunikere med (enten PowerLink/bredbånd eller GPRS), og status for modulet: PowerLink-modulet er offline PowerLink-modulet er online GPRS-modulet er offline GPRS-modulet er online 12 D PowerManage Brugervejledning

13 Arbejde med paneler. GPRS online, Keep-Alive-overvågning er deaktiveret GPRS offline Keep-Alive-overvågning er deaktiveret Bemærk: Når Keep-Alive er deaktiveret, gemmes panelets status (online/offline). Hvis panelet var online, før operatøren deaktiverede KeepAlive for den gruppe, det tilhører, vises status som. Hvis panelet var offline, før operatøren deaktiverede KeepAlive, vises det som offline. Hændelser: Viser antallet af hændelser på panelet, for eksempel: Der er ubehandlede hændelser, hvoraf nogle er alarmer. Der er ubehandlede hændelser uden alarmer. En omfattende liste over ikoner og deres betydning vises i "Beskrivelse af ikoner". GUI (grafisk brugergrænseflade)-afkrydsningsfelt: Giver mulighed for at definere, om brugerne har tilladelse til at få adgang til deres panel via deres PowerLink eller interaktive web-interface. Dette er relevant for paneler med PowerLink-bredbåndsmodulet, som indeholder web-interfacet til panelet, eller for paneler med GPRS-modulet. For helt at nægte adgang til panelets PowerLink/interaktive web-interface, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Bemærk: PowerManage kan behandle og vise hændelser sendt af paneler, der ikke er anført på panellisten; disse paneler blev ikke tilmeldt til PowerManage. Men selv om hændelser kan bearbejdes og vises på siden "Hændelser", vil PowerManage ikke stille administrationsfunktioner til rådighed som f.eks. fjern til-/frakobling, visning eller redigering af konfigurationen og billede 'on-demand' for ikke-tilmeldte paneler Indstillingen Hændelser før Keep Alive er som standard deaktiveret og kan aktiveres lokalt eller pr. fjernbetjening via PowerManage-administrationskonsollen som vist nedenfor. D PowerManage Brugervejledning 13

14 Arbejde med paneler. Filtrering af data på skærmen Når du får vist listen over paneler, kan du: Klikke på navnet i kolonnen for at sortere efter dette felt. Bruge feltet Søg for at søge efter specifikke data. For at gøre dette skal du indtaste en del af søgeværdien i tekstboksen Søg og klikke på knappen for at søge efter dataene. Hvis du vil slette søgeresultaterne, skal du klikke på Slet. Brug filtrene til venstre på siden for at få vist data, der er baseret på konkrete forespørgsler. Bemærk, at filtertyperne svarer til navnene på kolonnerne i listen. Sådan filtreres data: 1. Vælg filteret (f. eks. Webnavn) fra rullemenuen for at se en liste over de tilgængelige værdier for det pågældende filter. 2. Vælg en værdi eller klik på Flere værdier, og tilføj den nøjagtige værdi, der skal søges efter, for at se yderligere indstillinger. Det er muligt at vælge flere kolonner. For at slette filterresultater skal du klikke på Alle. 14 D PowerManage Brugervejledning

15 Arbejde med paneler. Markering af et panel til service CMS-operatørerne bruger deres egne vedligeholdelses- og serviceprocedurer på de administrerede paneler. Brug én af følgende metoder til at markere et panel til service: For at hjælpe med vedligeholdelsesproceduren kan operatøren, når han får vist en liste over paneler, markere et panel til service og tilføje en kommentar. Panelet vil blive markeret som 'kræver service'. På rullelisten skal du vælge, hvem du vil tildele panelet til. Det er nødvendigt at tilføje tekst i tekstfeltet Kommentarer for at forklare årsagen til service. Operatører kan også løse fejl (Markér til service) på Fejlmonitoreringsskærmen. Vælg et panel, klik på Handlingsknappen og vælg Løs fejl. På rullelisten skal du vælge, hvem du vil tildele panelet til. Om nødvendigt kan du tilføje tekst i tekstboksen Kommentarer. Tilføje et panel Som standard tilføjes paneler manuelt til PowerManage-panellisten. Det er dog også muligt at opsætte PowerManage til automatisk at tilføje nye paneler til serveren. Tilføje et panel manuelt Paneler kan tilføjes manuelt på siden Alle paneler. Sådan tilføjes et panel manuelt: 1. Klik på knappen Tilføj enhed øverst på siden Alle paneler. 2. Indtast følgende oplysninger: Panel-ID: Klienttype: Indtast panel-id. Panel-ID vises på det faktiske panel eller på den medfølgende mærkat. (Obligatorisk) Vælg klienttypen: (kommunikationsmodul) GPRS-adapter PowerLink-adapter PowerLink 2 (bredbånd)-modul PL-adapter PowerLink/PowerLink Pro (bredbånd)- D PowerManage Brugervejledning 15

16 Arbejde med paneler. Webnavn: Kontonummer: Gruppe: SIM-nummer Kontaktnavn: modul. Obligatorisk Indtast panelets navn, der giver slutbrugerne adgang til panelets PowerLink/interaktive modul via internettet. (Obligatorisk) Indtast kontonummeret, der er konfigureret på panelet, og som anvendes til at rapportere til CMS. (Valgfrit) Vælg den gruppe, som panelet tilhører. Se flere oplysninger på Tilføje en gruppe. (Obligatorisk) -adresse påkontaktperson: Telefon: Adresse Bemærkninger: Indtast en -adresse på kontaktpersonen på panelet. Dette anvendes af PowerManage til at sende 'online/offline' statusmeddelelser til slutbrugeren. (Valgfrit) Indtast kontaktpersonens telefonnummer. Dette anvendes af PowerManage til at sende 'online/offline' statusmeddelelse til slutbrugeren. (Valgfrit) Indtast kontaktpersonens fysiske adresse. Disse oplysninger aktiverer kort- og satellitvisning for at få vist panelets nøjagtige placering. (Valgfrit) Giver mulighed for at tilføje kommentarer eller supplerende oplysninger. (Valgfrit) 16 D PowerManage Brugervejledning

17 Arbejde med paneler. 1. Hvis du ønsker at tilføje et ekstra panel, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Bliv på denne side efter Gem. Hvis du vil slette dine informationsændringer udent at gemme, skal du klikke på Kasser ændringer. 2. Klik på Gem ændringer for at gemme panelets detaljerede oplysninger. Tilføje et panel automatisk Hvis indstillingen 'automatiske tilmelding' er aktiveret for denne server på PowerManagekonsollen, vil alle paneler, der er konfigureret til den aktuelle server, blive tilføjet efter ankomsten af den første besked, og vil blive tilsluttet 'Hovedgruppen' osv. Indstillingen "Automatiske tilmelding" på PowerManage-konsollen er tilgængelig for paneler med BBA (Broadband-adapter) og GPRS-kommunikation, se GPRS-baserede alarmsystemer og bredbåndsalarmsystemer Denne funktion kan aktiveres fra PowerManage-administrationskonsollen. For at få yderligere oplysninger se afsnit 9.12 " Definition af PowerManages politik for alarmsystemer". Bemærk: Alle brugere i systemet kan få adgang til "Hovedgruppen". Redigering af panelinformation 1. Mens panelinformation vises, skal der klikkes på knappen Redigér Panel øverst på siden. 2. Redigér dataene efter behov (for eksempel indtastes en -adresse i feltet E- mail-adresse på kontaktperson). Hvis du vil slette dine informationsændringer uden at gemme dem, skal du klikke på Kasser ændringer. 3. Klik på Gem ændringer for at gemme ændringerne. D PowerManage Brugervejledning 17

18 Arbejde med paneler. Sletning af et panel Slet et panel fra panellisten ved hjælp af en af følgende procedurer: På den specifikke panelside skal der klikkes på knappen Fjern Panel øverst på siden. -eller- På panellisten vælges panelets afkrydsningsfelt, og der klikkes på knappen Fjern enhed øvers på siden. Klik på Ja for at bekræfte. Hvis panelet stadig er konfigureret til serveren og automatisk tilmelding er aktiveret, vil panelet blive tilføjet igen. 3.3 Udførelse af panelvedligeholdelse Når der vises en liste over paneler på siden Paneler eller Processer, kan du klikke på panel-id for at få vist oplysninger om det pågældende panel. Hvert panels oplysninger omfatter følgende: Generelt Tjenester Placering Diagnostik Fjerninspektioner Indstillingsstatus Indstil/hent konfiguration Tilpasning af zoner Standardlogfil Ældre logfil Når du kigger på disse sider, er følgende knapper tilgængelige: Opdatér panel: Opdatering af skærmoplysningerne. Redigér Panel: Redigering af panelinformation. Fjern panel: Sletning af panelet. Kasser ændringer: Slet panelinformationsændringer uden at gemme. Gem ændringer: Gem panelinformationsændringer. Næste: Vis det næste panel på panellisten. Forrige: Vis det forrige panel på panellisten. På hver panelside indeholder venstre side en menufane, der har links til flere relevante valgmuligheder for panelet og en Bemærkfane til at skrive noter om panelet. Beskrivelser af disse indstillinger vises i de efterfølgende afsnit. 18 D PowerManage Brugervejledning

19 Arbejde med paneler. Generelt Under Generelt kan du se oplysninger om panelet og ændre parametrene. Du kan udføre følgende handlinger: Få vist grundlæggende oplysninger om Panelet. Redigere oplysninger, hvor det er muligt. Fjerne et panel fra PowerManages administration. Bemærk: For at se hvilken gruppe dette panel tilhører, skal du klikke på knappen Redigér panel. Følgende data vises: Status: Status for panelets forbindelse, f.eks. "online". Panelets HW-version: Versionen af panelets hardware. Panelets SW-version: Versionen af panelets software. Panelets standardversion: Version af panelets konfigurationsdatabase. Enhedens RSU-Version: Version af fjernbetjeningssoftware-opgraderingen Panelets SW sidst opgraderet: Datoen for panelets sidste softwareopdatering. PowerLink SW-version: Versionen af PowerLink-panelets software. Enhedens HW-version: PowerLink-hardwareversion. PowerLinks konfigurationsvariant: Antal PowerLink "PVR'er" PowerLink SW sidst opgraderet: Datoen for PowerLink-panelets sidste softwareopdatering. D PowerManage Brugervejledning 19

20 Arbejde med paneler. Panel-ID: Panelets identifikationsnummer. Kontonummer: Kontonummeret, som panelet anvender til at rapportere til CMS. Webnavn: Panelets navn (defineret, da du tilføjede panelet) som giver slutbrugerne mulighed for at få adgang til panelet's PowerLink-modul eller GPRS-modul via internettet. Denne adgang kaldes også interaktiv. Paneltype: Panelets type, for eksempel "PowerMaster 30". SIM-nummer: Telefonnummer på panelets SIM-kort. PowerManage bruger dette tal til at starte kommunikationen med kontrolpanelet. Navn på kontaktperson: Privat navn på kontaktpersonen for panelet. -adresse på kontaktperson: Kontaktpersonens , som PowerManage bruger til panelets 'online/offline' statusmeddelelse til privatrapport. Adresse: Indtast kontaktpersonens fysiske adresse. PowerManage's GoogleMaps viewer bruger disse oplysninger til at pege på og zoome ind på panelets nøjagtige placering (se følgende afsnit). Telefon: Kontaktpersonens telefonnummer, som PowerManage bruger til panelets 'online/offline' status til privatmeddelelse. Bemærkninger: Notater, der blev tilføjet vedrørende panelet. Visning af panelets placering på et kort Til at hjælpe den centrale monitoreringsstation med at finde placeringen af en alarm eller anden forstyrrelse, der kræver en kontrol af sikkerhedspersonalet, stiller PowerManage en GoogleMaps viewer til rådighed på siden Panelinfo>Generelt. Hvis adressen er angivet under panelinformation, åbner kortviseren med panelets placering centreret og afmærket. 1. På fanen Paneler skal du klikke på linket Placering under Panelinfo. En GoogleMaps viewer åbnes og viser et kort over placeringen. 2. Alt efter hvad du har brug for, kan du zoome ind eller ud og få vist satellit-foto af placeringen. 20 D PowerManage Brugervejledning

21 Arbejde med paneler. Diagnostik Siden Diagnostik anvendes til at udføre rutinemæssig paneltest og vedligeholdelse. Den viser en grafisk liste over eksterne enheder og muliggør visning af status for panelet og de installerede moduler, og anfører de forskellige zoner, der overvåges af panelet. Øverst på siden Diagnostik, kan du se status/tilstand for panelet og panel-id. SidenDiagnostik er opdelt i forskellige sektioner. En beskrivelse af hver sektion følger. D PowerManage Brugervejledning 21

22 Arbejde med paneler. Kontrolpanel: Giver oplysninger om det valgte panel, herunder panelet navn, en grafisk præsentation af panelet og fejl detekteret for det pågældende panel samt kommunikationskanaler, der understøttes. Følgende oplysninger/indstillinger vises: o Kontonummeret vises ud for "Kontrolpanel" i titellinjen. o Under titellinjen vises et billede af paneltypen. o I Statusområdet repræsenterer hvert ikon en fejl. Hvis du bevæger musen hen over ikonerne, vises oplysninger om fejlene. Fejl Ikon Fejltype Lavt batteriniveau Overvågning (mangler) Vedligeholdelse Fejl SIM ikke verificeret Installation Linjefejl (PSTN) Fejl Linjefejl (GSM) Fejl Keep-alive mistet (GPRS) Fejl Keep-alive mistet (bredbånd) Fejl Zone overtrådt Alarm Sabotage åben Fejl SIM-kort lav kredit Vedligeholdelse Rengørmig/udskift fra en røg/gas-detektor Masking Vedligeholdelse Fejl Enhed kunne ikke opdatere konfiguration Hukommelse Fejl Vedligeholdelse Alarm (alle slags) Alarm 22 D PowerManage Brugervejledning

23 Arbejde med paneler. Fejl Ikon Fejltype Signalforstyrrelse Aktuel linkkvalitet (RSSI) dårlig eller mindre 1-vejs fejl Sidste 24-timers gennemsnitlige linkkvalitet (RSSI) dårlig eller mindre Autotest ikke modtaget Fejl Fejl Fejl Fejl Fejl Bruger anmodede om service Fejl Operatøren afmærkede til service Fejl o Kommunikationsmoduler: Højre side af Kontrolpanelvinduet viser tilgængelige kommunikationsmoduler. Zoner: Dette vindue viser de zoner, der er defineret til panelet. En beskrivelse af zonevinduet følger: Tallet ud for "Zone" i titellinjen repræsenterer antallet af zoner, der understøttes af den aktuelt valgte partition. Ubrugte zoner er gråtonede med diagonale grå linjer. På højre side af titellinjen vises det samlede antal fejl. Fejl refererer til enhver form for adfærd, der afviger fra den normale status for perifert udstyr dvs. lavt batteriniveau, sabotage åben, énvejs, strømsvigt osv. Fejl opdages for alle zoner. Navnet på zonen. Dette navn kan ændres. Nummeret viser zone- ID. D PowerManage Brugervejledning 23

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

ESET ENDPOINT SECURITY til ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY til ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY til ANDROID Brugervejledning (udviklet til produktversion 2.0 og nyere) Klik her for at hente den seneste version af dette dokument ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol. s r.o. ESET

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere