September Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune"

Transkript

1 September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

2 Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune. 2. Foreningen skal opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser og primært beskæftige sig med aktiviteter for børn og unge. 3. Tilskud ydes til foreninger, der forudsætter deltagernes aktive medvirken i udøvelsen af aktiviteten. Hvad ydes til tilskud til og hvordan beregnes tilskuddet? 1. Der ydes tilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge. Tilskud ydes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser og Favrskov Kommunes retningslinier. Jævnfør vejledning (bagest). 2. Tilskud ydes på grundlag af de faktiske driftsudgifter med max. 65% af aktivitetstimetallet x de timesatser der fremgår af den årlige budgetvejledning fra KL. Såfremt de faktiske driftsudgifter er lavere end nedennævnte beløb ydes max. 65% af de faktiske driftsudgifter. 3. Hvis medlemmer over 25 år udgør mere end 10% af det samlede medlemstal, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt. 4. Tilskud til lejemål kan dog nedsættes, hvis lejebeløbet ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. 5. Leje- og fremlejeindtægter: Ved udleje af lokaler til kommunale formål kan opkræves omkostningsdækning, som ikke skal fradrages ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag. De første kr. af øvrige lejeindtægter fradrages ikke ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag. Hvordan bevilges og udbetales tilskud? 1. Tilskud bevilges efter ansøgning 1 gang årligt. 2. Tilskud udbetales i ét beløb 1 gang årligt. 3. Der kan søges om udbetaling af á conto beløb. 4. Ansøgninger der er mangelfulde eller ikke indsendt rettidigt kan ikke forventes behandlet. Hvad skal indsendes? 1. Ansøgning om lokaletilskud (skema) sammen med tilhørende bilag (kopier) som dokumentation for de udgifter, der er medtaget og afholdt i kalenderåret. Bilagskopierne skal indeholde eller vedlægges

3 fyldestgørende oplysninger om udgiftens art, hvad beløbet er anvendt til og betalingsdato. Nødvendige beløbs-specifikationer og opgørelser (eks. i form af regnestrimler) skal medsendes. 2. Underskrevet revisorerklæring. Regnskab og revision Sammen med udfyldt og underskrevet ansøgningsskema med opgørelse af lokaletilskud indsender foreningen bilag som dokumentation for udgifterne, der søges tilskud til. Der skal vedlægges underskrevet revisorerklæring, hvor revisor erklærer at lokaleudgifterne er afholdt af foreningen inden for det pågældende regnskabsår og at udgifterne er betalt/forventes betalt og at det opgjorte aktivitetstimetal er sandsynligt. Der skal ikke indsendes beretning. Der henvises til regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven og Favrskov Kommunes regnskabs- og revisionsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven. Godkendt i Byrådet

4 VEJLEDNING VEDRØRENDE LOKALETILSKUD Ved den årlige ansøgning om lokaletilskud til egne og lejede lokaler skal vedlagte ansøgningsskema benyttes. Bemærk: at der til ekstraordinære vedligeholdelser skal søges forhåndsgodkendelse i forvaltningen, hvis beløbet er over kr. Der kan søges om tilskud til følgende: Vedrørende lejede lokaler: Det godkendte lejebeløb. Afholdte udgifter til ordinær vedligeholdelse iflg. lejekontrakten, til opvarmning, belysning og rengøring. Vedrørende egne lokaler: Renter af prioritetsgæld. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen og løsøreforsikring (tyveri/vand). Udgifter til almindelig (ordinær) vedligeholdelse. Udgifter til el, vand og varme. Udgifter til rengøring og evt. fornødent tilsyn. Nedenfor er anført eksempler på hvilke udgifter, der kan medtages i ansøgningsskemaets punkter. Punkterne til venstre i nedenstående skema refererer til ansøgningsskemaets punkter. 1. Renter af prioritetsgæld (afdrag medregnes ikke) Her kan medregnes prioritetsrenter og bidrag. 2. Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser Her kan medregnes det tilskudsberettigede lejebeløb. Se *. 3. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne haller, lokaler og lejrpladser Her kan medregnes: bygningsforsikring og løsøreforsikring (tyveri/vand). redningsabonnement i forhold til bygning. Løsøreforsikringer: præmier uanset om den også omfatter præmie til foreningens eget materiel. Præmier over kr. skal opdeles i andel vedrørende inventar og andel vedrørende foreningens eget materiel for at være tilskudsberettiget for den andel der vedrører inventar. Der kan ikke medregnes ansvarsforsikringer og forsikringer, der vedrører medlemmer. 4. Almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer) Ved ordinær vedligeholdelse forstås alene reparationer og udbedringer, som har til formål at genetablere lokalets oprindelige standard. Der kan ikke medtages udgifter til forbedringer, ombygning eller nybygning, som har til formål at give en højere standard end den hidtidige. Den ordinære vedligeholdelse kan omfatte lokalerne samt det udstyr og materiel, som er nødvendig for, at lokalerne kan anvendes til det formål, de er indrettet til. Materiel skal forstås som fast installeret materiel (borde, stole, tavler o.lign.) Der kan ikke ydes tilskud til materiel, der forbruges af deltagerne.

5 Her kan også medregnes: udgifter der er påtvunget af det offentlige (eks. miljøforanstaltninger). tilslutningsafgifter eller påtvunget opvarmningsform. almindelig græsklipning af lejrpladser ved spejderhytter (kun alm. daglig drift). Der kan ikke medregnes snerydning og vejvedligeholdelse. Der kan ikke medregnes udskiftning af ridehusbund. 5. Opvarmning og belysning Her kan medregnes faktiske udgifter til el, vand og varme for kalenderåret. Tilbagebetalinger skal modregnes. 6. Rengøring og evt. fornødent tilsyn Her kan i rimeligt omfang medtages: eventuelle udgifter til aflønning af rengøringspersonale rengøringsartikler incl. diverse papirer. alarmabonnement og andre alarmsystemer (fornødent tilsyn). Ved fornødent tilsyn forstås alene tilsyn der muliggør, at lokalet kan fungere efter sit formål, d.v.s. at tilsynet alene gælder lokalet og udstyret og ikke tilsyn af aktiviteterne. Runderinger (tilsyn) (skal være begrundede og dokumenterede. For ridehaller og rytterstuer: Faktiske udgifter, max. tilskudsgrundlag dog kr./år. Incl. harvning og vanding af baner. For Hadsten Motionsforenings lokaler Thomsensvej 2, Hadsten: Fornødent tilsyn (med vinduer, døre o.l.) i form af runderinger, max. tilskudsgrundlag kr./år. 7. Udgifter i alt Her skal summen af udgifterne i punkterne 1-6 anføres. 8. Indtægter ved udlejning/fremleje Ved udleje af lokaler til kommunale formål kan opkræves omkostningsdækning, som ikke skal fradrages ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag. De første kr. af øvrige lejeindtægter fradrages ikke ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag.

6 Foreningens timetal til folkeoplysende aktiviteter i ovennævnte lokaler m.v. Her skal aktivitetstimetallet opgøres. Aktivitetstimetallet skal oplyses. Hvis der er flere lokaler, indgår aktivitetstimetal for hvert af lokalerne. Aktivitetstimer er de timer, hvor der foregår foreningsaktiviteter. Timer, hvor der overnattes (soves), tæller ikke med. Hvor der er tale om udendørs lejrpladser opgøres der ikke aktivitetstimer. Ved enkeltstående leje af spejderhytter opgøres der ikke aktivitetstimer. Rideklubber skal opgøre aktivitetstimer for hal og rytterstue hver for sig. * Vær opmærksom på at følgende gælder for lokaletilskud til leje af bowlinghaller: Tilskud ydes ud fra lejeudgiften, dog max. ud fra aktivitetstimetal x gældende timetakst for leje af haller, forudsat at foreningen lejer samtlige baner i hallen. Hvis kun nogle baner lejes ydes forholdsmæssigt lokaletilskud i forhold til antallet af baner.

7 Vær opmærksom på at der IKKE ydes tilskud til: 1. Udendørs anlæg. 2. Nyanskaffelser. 3. Ansvarsforsikringer og forsikringer, der vedrører medlemmer. 4. Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer 5. Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil (banko o.lign.), hvor der påregnes økonomisk gevinst 6. Udgifter til lokaler, hvortil andre samtidig har adgang mod betaling, (dog bortset fra bowlinghaller). Eksempler på beregning af lokaletilskud: 1. En forening har en medlemssammensætning på i alt 100 medlemmer (i og udenfor Favrskov). (Ledere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år medtages ikke ved beregningen.). Heraf er 50 er under 25 år og 50 er over 25 år. Foreningens procentvise antal over 25 år er således 50% (reduktionsprocent). Aktivitetstimetallet i lokalet er 600 timer. Maximalt tilskudsgrundlag = 600 timer á 105 kr./timen = kr. Foreningen faktiske tilskudsberettigede lokaleudgifter i henhold til bilag og ansøgningsskema udgør kr. Udregning: Maximalt tilskudsgrundlag (aktivitetstimer x sats) Minus reduktion på 50% (andel over 25 år) Reduceret lokaletilskudsgrundlag Lokaletilskud 65% af kr kr kr kr kr. 2. Samme forudsætninger som i eksempel 1, men hvor foreningens faktiske tilskudsberettigede lokaleudgifter udgør kr. Udregning: Maximalt tilskudsgrundlag (de faktiske lokaleudgifter) Minus reduktion på 50% (andel over 25 år) Reduceret lokaletilskudsgrundlag Lokaletilskud 65% af kr kr kr kr kr. Bemærk: Som det fremgår af eksemplerne, er det altid det laveste beløb, der anvendes som tilskudsgrundlag.

8 Materiale der skal indsendes: 1. Ansøgningsskema (se vedlagte) med tilhørende bilag (kopier) som dokumentation for de udgifter, der er medtaget og afholdt i kalenderåret. Bilagskopierne skal indeholde eller vedlægges fyldestgørende oplysninger om udgiftens art, hvad beløbet er anvendt til og betalingsdato. Nødvendige beløbs-specifikationer og opgørelser (eks. i form af regnestrimler) skal medsendes. 2. Underskrevet revisorerklæring (se vedlagte). ( Vejl. Lokaletilskud, september, 2012) Edh

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere