Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse."

Transkript

1 Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september Magtanvendelse defineres som fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten. Handlinger der ikke kan henføres til omsorgspligten eller en af de af nævnte indgreb i servicelovens vil være at betragte som ulovlige: En undtagelse kunne dog være overgreb begrundet i straffelovens regler om nødværge eller nødret. I regelsættet er der givet særlige retsgarantier i form af sagsbehandlingsregler, klageregler samt regler for domstolsprøvning. Grundlovens 71 Princippet om den personlige friheds ukrænkelighed er fastslået i grundlovens 71. Det er dette princip man har villet tilgodese i reglerne om magtanvendelse. Servicelovens 82-omsorgspligten Med 82 har kommunen en lovfæstet aktiv omsorgsforpligtigelse, uanset om den enkelte giver sit samtykke. Hvis det er nødvendigt at anvende magt i udøvelsen af omsorgen, skal hjemmelen findes i servicelovens I praksis er der en gråzone mellem grænsen for omsorgspligt og magtanvendelse. Det er forudsat jfr. 129, at man altid skal anvende det mindste indgreb. Samtykkebegreb Hjælp efter serviceloven forudsætter som udgangspunkt, at pågældende er indforstået med at modtage hjælpen. Forudsætningen for et gyldigt samtykke er: At det er givet, inden handlingen at udføre, at pågældende forstår, hvad samtykker, indebærer. 1

2 Betingelser for magtanvendelse i henhold til servicelovens kap. 24 Foranstaltninger Magtanvendelse i relation til servicelovens kap. 24 omfatter udelukkende fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Et fysisk indgreb er et aktivt indgreb, som sættes i værk over for en person, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring. Formål 124, stk.1 Formålet med at have regler om magtanvendelse er først og fremmest at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige helt, at undgå disse om muligt. Magtanvendelse må aldrig erstatte pleje, omsorg og socialpædagogisk bistand og kan ikke begrundes i utilstrækkelige personaleforhold. Personkredsen 124, stk. 2 Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Som er visiteret til: Personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk bistand efter servicelovens Behandling efter servicelovens 101 og 102 Aktiverende tilbud efter servicelovens 103 og 104 Og som ikke samtykker i foranstaltningen Reglerne i serviceloven om magtanvendelse omfatter kun personer, der ikke giver samtykke til foranstaltningen efter servicelovens Generelle betingelser 124, stk. 3- man skal først forsøge personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. 124,stk. 4- magtanvendelse skal stå i rimelig forhold til det, der ønsket opnået. Det mindst indgribende skal altid forsøges først. 124, stk. 5- nødvendig magtanvendelse skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt. 2

3 En lovlig iværksat foranstaltning skal opfylde 3 sæt betingelser: De generelle betingelser fastsat i 124 De betingelser, der er fastsat i bestemmelserne om de enkelte foranstaltninger i Betingelse, som følger af sagsbehandlingsregler i Registrering og indberetning I henhold til bekendtgørelsens 10 skal al magtanvendelse registreres og indberettes på de af Socialministeriet udarbejde skema, dette skema ligger på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Skemaet skal anvendes ved: fastholdelse/føren til andet opholdssted(lovlig magtanvendelse) 2. Nødværge- straffelovens Nødret-straffelovens Indgreb som er ulovlige det vil sige: 5. Akut iværksatte indgreb omfattet af , som iværksættes uden at have været forelagt det sociale nævn, eller hvor det sociale nævn tidligere har afvist, at godkende- det vil sige indgreb foretaget mod den pågældendes vilje Indgreb, der ikke er nævnt i serviceloven Føren og fastholdelse, jfr. 126, og som ikke opfylder betingelserne Akut iværksatte indgreb, som er, omfatter bestemmelserne servicelovens 125,127 og 128, der har været påkrævet sat i værk inden det sociale nævns godkendelse foreligger, det vil sige anvendelse af alarmsystemer og tilbageholdelse, det vil sige indgreb foretaget mod den pågældendes vilje. Fremgangsmåde ved registrering og indberetning Ad 1. Der skal foretages en registrering straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Indberetning foretages 1 gang månedligt til tilsynsafdelingen. Ad 2-5. Indberettes straks og senest på 3. dagen til tilsynsafdelingen, der foretager en sagsbehandling af indberetningerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at borgerens bemærkninger til indgrebet, skal fremgå af indberetningen. 3

4 Tilsyn og opfølgning Efter retssikkerhedslovens 15 har kommunen ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område. Efter retssikkerhedslovens 39 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan kommunale opgaver løses. Pligten til at føre tilsyn gælder også for hjælp der udføres af ansatte i selvejende institutioner, private leverandører m.v. Bestemmelserne om registrering og indberetning fremgår af afsnit 5. I afsnit 1.2 redegøres for omsorgspligten, jfr. servicelovens 82. I forhold til de indberetninger, som skal indsendes senest 3 dage efter indgrebet, behandles disse af tilsynsførende konsulenter. De ulovlige magtanvendelser forelægges Socialudvalget, senest 6 uger efter indberetningen. Handleplaner Ifølge servicelovens 141, har kommunen pligt til at tilbyde udarbejdelse af handleplan. D.v.s. at personen kan sige nej til en handleplan. I servicelovens 136 er de sociale myndigheder pålagt en pligt til at udarbejde en handleplan for de personer, der iværksættes magtanvendelse overfor. Disse planer har til formål at beskrive overvejelser og pædagogiske metoder, som skal tages i anvendelse for, at undgå behovet for magtanvendelse i fremtiden, samt for at minimere varigheden af foranstaltningen. Inddragelse af pårørende I serviceloven og retssikkerhedsloven er brugerinddragelse og indflydelse tydeliggjort. Det er ligeledes et gennem gående træk i reglerne om magtanvendelse, at pårørende, værger og andre med nær tilknytning til den omhandlende person, skal inddrages i drøftelserne om iværksættelse af foranstaltninger efter Dels skal deres bemærkninger fremgå af afgørelsesgrundlaget, og dels at de har fået tillagt en selvstændig ankeadgang, når foranstaltningen er iværksat, med samtykke fra den pågældende person. Klageregler Procedure for indgivelse af klage Klage skal indgives til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen, idet myndigheden har pligt til at genvurderer sagen jfr. retssikkerhedslovens 66. Hvem kan klage? Den person, en magtanvendelse vedrører, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant, når personen som afgørelsen vedrører ikke selv er i stand til at klage, jfr. 133 og

5 Klager til det sociale nævn Følgende afgørelser kan indbringes for det sociale nævn Kommunes afgørelser om: Alarm og pejlesystemer- 125 Tilbageholdelse i boligen- 127 Anvendelse af beskyttelsesmidler- 128 Og som ikke træffes imod den pågældendes vilje eller vedkommende har udvist passivitet. Samt beslutninger om. Føren og fastholdelse I disse situationer er der almindelig klagegang indenfor en frist på 4 uger. Den kommunale afgørelse skal ledsages af en klagevejledning. Ankestyrelsen kan behandle klager af principiel eller generel karakter. 5

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere