Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V"

Transkript

1 Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

2 Indhold 1 Aftalen Leveringsaftalens ikrafttræden mv Tilskud og priser Optioner Bonus Ændringer / reguleringer Leverandørens forpligtelser Leverandørens ansvar Leverandørens medarbejdere Ordregivers medvirken Samarbejde og kantineudvalg Overdragelse Misligholdelse Tvist Revision Driftsstop, force majeure mm Overtagelses- og afleveringsforretning Underskrift af 22

3 1 Aftalen Nærværende leveringsaftale vedrører driften af kantinen i Nyropsgade 30, 1780 København V, NaturErhvervstyrelsen. Aftalen er indgået mellem: [indsættes valgte leverandør] (herefter benævnt leverandør) Og NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V (herefter benævnt ordregiver) Leveringsaftalens skriftlige grundlag består af: Nærværende kontrakt med følgende bilag: Bilag 1 CSR Bilag 2 Kravspecifikation med tilhørende bilag - Bilag 2a Ordregivers forpligtelser - Bilag 2b Oversigt over forpagtningsområdet - Bilag 2c Medarbejderspecifikation Bilag 3 Leverandørens tilbud inkl. budgetskema Bilag 4 Serviceattest Bilag 5 Leverandørens forsikringspolice Bilag 6 Erklæring om tavshedspligt Eventuelle tvistspørgsmål, der måtte opstå parterne imellem, skal løses i henhold til nærværende leveringsaftale i prioriteret rækkefølge hvor af førstnævnte har højeste prioritet. Formuleringerne i 3 af 22

4 selve leveringsaftalen har forrang forud for eventuelle modstridende bestemmelser i de tilhørende bilag. Denne aftale udfærdiges i 2 eksemplarer og hver af parterne modtager et eksemplar. 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv. Ikrafttrædelsestidspunktet for leveringsaftalen er den 1. juni Leveringsaftalen er som udgangspunkt gældende 3 år, til udløb 31. maj Leveringsaftalen vil af begge parter kunne opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned. Almindelig gensidig opsigelse af leveringsaftalen i aftaleperioden skal varsles med et varsel på 6 måneder til ophør den 1. i en måned. Ved ressortomlægninger eller fraflytning kan ordregiver opsige leveringsaftalen med et varsel på 3 måneder. Hele leveringsaftalen kan af leverandøren opsiges med 6 måneders varsel til ophør den 1. i en måned eller efter skriftlig aftale parterne imellem. Der vil være mulighed for forlængelse i 1 x 1 år på uændrede vilkår. Forlængelse bestemmes af ordregiver med et varsel på 6 måneder inden leveringsaftalens udløb. Ved udløb af leveringsaftalen eller ved ordregivers opsigelse/ophævelse af leveringsaftalen vil leverandøren ikke være berettiget til nogen form for vederlag, kompensation for tab af goodwill, erstatning el. lign. Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende leveringsaftale omfattede ydelser indbringes for Klagenævnet for udbud eller domstolene, og ordregivers beslutning om at tildele leverandør leveringsaftalen annulleres, eller ordregiver pålægges at bringe leveringsaftalen til ophør, er 4 af 22

5 ordregiver berettiget til at opsige leveringsaftalen med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af leverandørs udgifter i anledning af opsigelsen. 3 Tilskud og priser Tilskud og priser i leveringsaftalen og leveringsaftale bilag er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for leveringsaftalens indgåelse gældende afgifter, herunder alle omkostninger til fødevarekontrol, mærkningsordninger, samt alle omkostninger forbundet med driften, bortset fra moms. Dog indeholder priserne, som ordregivers ansatte og gæster skal betale i kantinen (kassesalg) moms. Ordregiver yder et årligt tilskud til kantinedriften til delvis dækning af de med kantinens drift forbundne lønudgifter med henblik på at sikre et prisniveau i ordregivers kantine, der svarer til prisniveauet i andre private og offentlige kantiner. Tilskuddet kan ikke overstige leverandørens faktiske lønudgifter forbundet med driften af kantinen. Leverandøren fakturerer tilskuddet månedsvis bagud til ordregiver. Betaling sker 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende e-faktura. Tilskuddet ekskl. moms udgør pr. år fra 1. juni 2014 pr. år DKK [XX] kr. Forrentning ved forsinket betaling sker i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven). En gang årligt reguleres tilskuddet i overensstemmelse med udviklingen i ILON2: lønindeks for den private sektor, i alt (total for alle brancher), sæsonkorrigeret (1. kvartal 2005 = 100) fra Danmarks statistik. Tilskuddet reguleres med den procentuelle udvikling i ovenstående indeks på de totale personaleomkostninger i kantinen. 5 af 22

6 Eksempel: Tilskud, år 1: kr ,- Pct. Udvikling i lønindeks: 2,5 % Regulering (2,5 % af kr.): ,- Tilskud, år 2: kr ,- Reguleringen sker første gang 1. juni 2015 i overensstemmelse med udviklingen i ovenstående lønindeks, fra 1. kvartal Næste gang reguleres vederlaget den 1. juni 2016 i overensstemmelse med udviklingen i ovenstående lønindeks fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 og så fremdeles. Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres tilskuddet i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller hvis et sådant ikke findes, efter principper som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig. Sortimentspriserne for ordregiverens ansattes køb i kantinen (kassesalg) fremgår af leveringsaftale bilag 2. Vederlag for køb af mødeforplejning og andre arrangementer mv. faktureres månedsvis bagud. Betaling sker senest 30 dage efter modtagelsen af fyldestgørende e-faktura stillet til den relevante rekvirent hos ordregiver. Forrentning sker i henhold til LBK nr. 743 af 04/09/2002 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling mv. (Renteloven). Almindelige reguleringer af sortimentspriser på henholdsvis kassesalg og rekvisitionssalg kan ske 1 gang årligt pr. 1. juni. Første gang tidligst den 1. juni Danmarks statistiks offentliggjorte forbrugerprisindeks for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer (år 2000 = 100) skal lægges til grund for prisreguleringen. Reguleringen skal ske i overensstemmelse med udviklingen i forbrugerindeks for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer fra juni måned forrige år til juni måned året før. 6 af 22

7 Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet reguleres sortimentspriserne i overensstemmelse med udviklingen i et andet tilsvarende indekstal eller hvis et sådant ikke findes, efter principper som ligger den anførte indeksregulering så nær som mulig. Prisen på handelsvarer (aviser o.l.) reguleres løbende proportionalt med ændringen i indkøbspriserne. Derudover kan der ske regulering på baggrund af regeringsindgreb, afgiftsregulering eller tilsvarende. Dokumentation for eventuelle tilskuds- og prisreguleringer tilsendes ordregiver 1 måned før reguleringens ikrafttræden til ordregivers orientering og eventuelle godkendelse. 4 Optioner Ved kontraktens underskrift drøftes ordregivers anvendelse af optioner. Efterfølgende skal Ordregiver give leverandøren en frist på 3 måneder, hvis denne ønsker at udnytte en option/optionerne. 5 Bonus Ordregiver ønsker, at fremme den bedst mulige drift af kantinen til gavn for ordregivers ansatte. En tilfredsstillende brugertilfredshedsundersøgelse samt ingen anmærkninger på smiley ordningen, antages at være udtryk for brugernes generelle tilfredshed med kantinedriften samt et tilfredsstillende niveau for hygiejne og egenkontrol m.v Herunder er opsat 2 muligheder for at opnå bonus: 7 af 22

8 Alle bonusser opgøres på én gang til den 1. juni og dækker perioden fra 1. juni til 31. maj. Første udbetaling kan ske 1. juli Leverandøren skal hvert år medio maj fremsende en samlet opgørelse over det forgangne års bonusser. Bonus 1: Bonus ved tilfredsstillende brugertilfredshedsundersøgelse: På leverandørens foranledning gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse 2 gange årligt blandt ordregivers ansatte. Brugertilfredshedsundersøgelsens formål er at afdække den generelle tilfredshed med kantinedriften, samt udvalgte områder som sortiment, variation, kvalitet og service. Konceptet for gennemførsel af brugertilfredshedsundersøgelsen og konkrete spørgsmål tilpasses fra gang til gang i samarbejde med HR og kantineudvalget. Brugertilfredshedsundersøgelsen skal dog som minimum konstatere den generelle tilfredshed ved følgende spørgsmål og svar muligheder (fra 1-7): Er du generelt tilfreds med kantinen? 1. Meget uenig Neutral Meget enig Mål: Minimum 75 % af besvarelserne skal til spørgsmålet Er du generelt tilfreds med kantinen? svarer med en score på 6 eller derover. 8 af 22

9 For hver gang en brugertilfredshedsundersøgelses mål (angivet ovenfor) nås, udløses en bonus på kr ,- Bonus 2: Bonus på Smileyordning Løbende fra det tidspunkt kantinen opnår en Smiley med Ingen anmærkninger fra Fødevaremyndighederne, optjenes en bonus på kr. 137,- pr. dag. Denne bonus opretholdes så længe kantinen bevarer denne status. Mister kantinen denne status, ophører bonussen fra dette tidspunkt og indtil den eventuelt opnås på ny. Bonussen opgøres for perioden 1. juni til 31. maj, på baggrund af hvor mange dage i året kantinen har haft en Smiley med Ingen anmærkninger. Leverandøren skal for at opnå denne bonus levere den nødvendige dokumentation i form af kopi eller meddelelse fra kontrollen, samt optælling af dage og beregning af bonus. 6 Ændringer / reguleringer Enhver ændring / regulering af leveringsaftalen skal godkendes skriftligt af leverandør og ordregiver, som underskrevet bilag til leveringsaftalen. Væsentlige ændringer af forholdene hos ordregiver herunder væsentlige fald eller stigninger i antal personer eller andre forhold, har der indflydelse på udførelsen af servicen, indtægter eller omkostninger forpligter begge parter til forhandling om regulering af servicen og/eller tilskuddets størrelse fra tidspunktet for ændringen eller snarest muligt derefter. 7 Leverandørens forpligtelser Leverandøren er forpligtet til at drive ordregivers kantine i overensstemmelse med alle de krav, der fremgår af nærværende leveringsaftale. 9 af 22

10 Leverandøren skal i de til formålet anviste lokaler i eget navn drive kantinen for ordregivers personale og gæster. I forhold til kantinens leverandører mv. fremstår kantinen som en selvstændig enhed uden forbindelse til ordregiver og ordregiver hæfter således ikke for tredjemands kontrakts- eller erstatningsmæssige krav over for kantinen. Leverandøren må ikke benytte kantine- eller køkkenfaciliteter mv. til andet end hvad der fremgår af 1. Leverandøren har det fulde økonomiske ansvar for drift af kantinen, herunder indberetning og afregning af moms og skat til SKAT samt overholdelse af gældende regler i øvrigt. Leverandøren ansætter og aflønner det for driften af kantinen nødvendige personale og påtager sig dermed sædvanligt arbejdsgiveransvar. Leverandøren bekoster indkøbet af levnedsmidler og lignende for egen regning. Leverandøren hæfter selv over for vareleverandører mv. Leverandøren afholder alle omkostninger til Fødevarestyrelsens kontrol. Leverandøren skal inden for 48 timer efter modtagelsen kontrolrapporter og andet materiale fra Fødevarestyrelsen videresende disse i kopi til ordregiver. Såfremt der er anmærkninger i forbindelse med kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen, skal der mellem leverandør og ordregiver inden for 24 timer aftales forholdsregler herfor. Leverandøren har ansvaret herfor. Leverandøren udarbejder forud for regnskabsårets begyndelse et årsbudget for kantinedriften, der indsendes til ordregiver inden regnskabsårets begyndelse. Leverandøren udarbejder årsregnskab for driften. 10 af 22

11 Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj. Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes årsregnskabet for kantinedriften til godkendelse af ordregiver. Årsregnskabet skal være underkastet revision ved en registreret eller statsautoriseret revisor. Omsætningen i årsregnskabet skal specificeres på følgende måde: Kassesalg til ordregivers ansatte Rekvisitionssalg til ordregiver Leverandøren tillader ordregiver og dennes revision fuld indsigt i alt hørende til bogførings -og regnskabsmateriale. Leverandøren skal på forlangende levere detaljeret produkt- og sortimentsstatistik over salget opdelt på produkter. Leverandøren skal 2 gange årligt (i henholdsvis januar og juni måned) gennemføre en tilfredshedsundersøgelse af service, sortiment, kvalitet mv. blandt brugerne af kantinen. Resultatet forelægges ordregiver indenfor 14 dage efter brugertilfredshedsundersøgelsens afslutning. Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med kantineudvalget inden iværksættelse. Ordregiver har ret, men ikke pligt til på et hvilket som helst tidspunkt at gennemføre kvalitetskontrol. Leverandøren er uden beregning forpligtet til at rådgive ordregiver i forhold der vedrører kantinedriften i relevant omfang. Det påhviler leverandøren at udvise påpasselighed med lokaler samt inventar mv. samt forbrug af el, vand og varme. 11 af 22

12 Leverandøren er forpligtet til at gennemføre miljø- og energistyring i samarbejde med ordregiver, ordregiver arbejder efter principperne om energiledelse i staten. I forbindelse med drift og indkøb, energi- og materialeforbrug mv., skal leverandøren have en egen miljø- og energipolitik i forlængelse af ovenstående, og det skal til enhver tid kunne dokumenteres overfor ordregiver. Udgifter af enhver art i forbindelse med nyanskaffelser og vedligeholdelse af udstyr og service skal forud skriftligt aftales med og godkendes af ordregiver. Ordregiver afgør om denne selv forestår indkøbet eller om leverandøren gør dette. Ved opsigelse / udløb af kontrakten er leverandøren forpligtet til at fremkomme med følgende oplysninger til ordregiver: Redegørelse for medarbejdernes stilling, ansættelsesvilkår, anciennitet og aflønning, herunder seneste lønregulering eller lønforhandling. Relevante lokaleaftaler, resultatordninger mv. Liste over arbejdsgiverforeninger, som leverandøren er medlem af. Liste over kollektive overenskomster, som firmaet er omfattet af. Redegørelse for evt. relevante tantiemeordninger og gratialepraksis. Redegørelse for sagsforløbet vedr. eventuelle relevante fagretlige tvister og/eller lovlige eller ulovlige arbejdsnedlæggelser og/eller fremsatte krav om (nye) overenskomster. Oversigt over forsikringer tegnet på virksomhedens medarbejders liv og helbred, herunder med angivelse af forsikringsselskaber. Oversigt over eventuelle skadestilfælde inden for kontraktperioden. Oversigt over optjent løn, inkl. evt. overtidsbetaling, mv. Oversigt over tilgodehavende ferie. Oversigt over pensionsforpligtelser. Oversigt over gæld til de overtagne medarbejdere for så vidt angår refusion af udlæg mv. Oversigt over medarbejdergoder. Oversigt over tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, samarbejdsudvalgsmedlemmer og andre lønmodtagerrepræsentanter, blandt medarbejdere, der skal overføres. Alle regnskabsoplysninger fra kantinedriften. Oversigter over salg pr. produktionskategori. Eventuelle oplysninger om øvrige forhold, som en eventuel overtager af opgaven bør kende til. 12 af 22

13 8 Leverandørens ansvar Det er leverandørens ansvar at sikre, at alle relevante lovkrav, bekendtgørelser og øvrige retskilder overholdes. Overtrædelse af myndighedskrav vil være at betragte som væsentlig misligholdelse. Leverandøren har pligt til at rette sig efter de af myndighederne fastsatte forskrifter vedr. kantinedrift, samt de forskrifter som meddeleles af ordregiver til fastholdelse af ordren, sikk erhed og hygiejne. Leverandøren er underlagt de af myndighederne fastsatte krav for drift af personalekantiner. Ordregivers kantine er omfattet af Finansministeriets Budgetvejledning 2011, afsnit kantiner og driften af kantinen skal være i overensstemmelse hermed. Leverandøren er forpligtet til at sørge for og afholde alle udgifter i forbindelse med opnåelse af lovbefalede tilladelser fra offentlige myndigheder, dog undtaget bygningsmæssige udgifter. Kopi af tilladelser og godkendelser skal forefindes i kantinen. Leverandøren er ansvarlig (efter dansk rets almindelige erstatningsregler) for personer og/eller tingsskade forvoldt pga. fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som leverandøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og løsøre. Ordregiver er berettiget til at kræve erstatning hos leverandøren for beskadigelse og ødelæggelse af det udstyr mv., der er stillet til rådighed og for hvilke skader leverandøren, herunder som driftsbestyrer efter dansk rets almindelige erstatningsregler bærer ansvaret. Skader på løsøre og genstande, der er ejet af ordregiver, skal straks efter skaden er sket meddeles ordregivers kontaktperson. Leverandøren forpligter sig til at opretholde en erhvervsforsikring, som dækker et eventuelt ansvar, herunder produktansvar. 13 af 22

14 Forsikringssummen er fastsat som minimum kr ,- pr. forsikrings år og dækker kun den direkte forvoldte skade. Kopi af erhvervsansvarsforsikringspolice skal fremsendes til ordregiver senest i forbindelse med kontraktindgåelse og indgår i leveringsaftalebilag nr. 5. Leverandøren er forpligtet til straks at meddele ordregiver, hvis der sker ændring af forsikringsselskab og/eller forsikringsbetingelser. Erstatningskrav skal anmeldes skriftligt til leverandøren snarest muligt, efter skaden er konstateret. Leverandøren har ansvaret for betjening af adgangs-, styrings- og alarmsystemer samt for de af ordregiver udleverede nøgler/kort. Leverandøren har ligeledes ansvar for, at dennes medarbejdere er instrueret i brug af ovennævnte systemer. Bortkomne nøgler/kort samt relevant omkodning af låsesystemer i denne forbindelse erstattes af leverandøren. Leverandøren vil være erstatningsansvarlig for op til kr ,- pr. tilfælde. Omkostninger til eventuelle vagttilkald som er forårsaget af leverandørs (og dennes medarbejdere) fejlbetjening af alarmsystemer, afholdes af leverandøren. Leverandørens almindelige vareleverandør mv. anses ikke for underleverandører. Leverandøren er ansvarlig og hæfter for sine underleverandørers produkter, ydelser og opfyldelse af kravene i leveringsaftalen på samme måde som for sine egne forhold. Leverandøren forpligter sig til at sikre, at eventuelle underleverandører lever op til lovgivningens krav, herunder at der foretages afregning af A-skat for de ansatte samt rettidig betaling og korrekt indberetning af moms. I det omfang det kan konstateres, at eventuelle underleverandører ikke 14 af 22

15 foretager afregning af A-skat for de ansatte og/eller ikke foretager rettidig betaling og korrekt indberetning af moms, skal leverandøren omgående skifte underleverandør. Underleverandører kan ikke i medfør af leveringsaftalen rejse nogen form for krav overfor ordregiveren, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. Leverandøren har ansvaret for og bekoster rengøring samt de materialer der medgår til rengøring af de lokalefaciliteter og det udstyr, ordregiver stiller til rådighed. Rengøringen udføres af leverandøren i leveringsområdet til forkant af disk. Leverandøren har det fulde ansvar for at foretage den nødvendige rengøring i de af leveringsområdet omfattede lokaler. Dertil skal leverandøren løbende sikre at serveringsområdet, synergifelterne på 2. og 5 sal fremstår indbydende, ryddet og rengjort. Ordregiver bekoster selv sædvanlig rengøring af gulve m.v. Rengøringen skal foretages således, at produktion og salg kan foregå hygiejnisk forsvarligt, og i henhold til de lovmæssige krav herom. Rengøringen må ikke kunne give anledning til anmærkninger ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg. Der skal så vidt muligt anvendes svanemærkede eller lignende miljøvenlige rengøringsmidler. Affald fra køkken og kantinekilde sorteres og samles i velegnede plastsække (der skal være tætte og leveres af leverandøren) og placeres i anvist container af leverandøren. Leverandøren skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at forpagterens personale til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter samarbejdsperiodens ophør. Leverandøren må ikke uden ordregivers samtykke bruge leverandøren som reference. Leverandøren må ikke uden ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om denne aftale eller offentliggøre noget om denne aftales indhold. 15 af 22

16 9 Leverandørens medarbejdere Ordregiver er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre at leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Ordregiver skal på forlangende kunne udbede sig kopi af lønsedler for ansatte i kantinen. Leverandøren skal på ordregivers skriftlige forlangende med et varsel på 7 arbejdsdage fremlægge dokumentation for, at kantinepersonalet har modtaget ansættelsesbevis og har ret til at arbejde her i landet. Leverandøren er forpligtet til inden for 14 dage efter skriftlig anmodning at udlevere et udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst, med en oversigt over leverandørens indbetalte A-skat for de pågældende medarbejdere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal udleveres tilsvarende oplysninger. Der skal anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Leverandøren, dennes medarbejdere og eventuelle underleverandører har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende ordregivers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. 16 af 22

17 Leverandøren skal i form af generelle ansættelsesvilkår eller individuelle aftaler sikre, at leverandørens medarbejdere til enhver tid er forpligtet til at overholde tavshedspligten. Tavshedspligten gælder også efter leveringsaftalens ophør. Leverandørens medarbejdere skal altid under arbejdets udførelse være iført uniform afpasset efter arbejdets art, og i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige bestemmelser. En for ordregiver tilfredsstillende straffeattest. Leverandøren er ansvarlig for at indhente og være i besiddelse af godkendelser og attester i henhold til ovenstående for de af leverandørens samt eventuelle underleverandørers medarbejdere, som varetager opgaver i henhold til denne leveringsaftale. Ordregiver kan med behørigt varsel i hele forpagtningsperioden kræve, at få fremsendt dokumentation for ovenstående på medarbejdere, som varetager opgaver i henhold til denne leveringsaftale. Leverandøren skal efter ordregivers anmodning udskifte en medarbejder, såfremt ordregivers anmodning er rimeligt begrundet. Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/09/2002) skal til enhver til overholdes. Leverandøren afholder alle omkostninger forbundet med overtagelse af medarbejdere i medfør af Bekendtgørelse af lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/08/2002). Specifikation over medarbejdere, som er omfattet af virksomhedsoverdragelse i forbindelse med indgåelse af denne leveringsaftale, fremgår af leveringsbilag af 22

18 10 Ordregivers medvirken Ordregiver medvirker ved at stille faciliteter og udstyr til rådighed for leverandøren i henhold til leveringsaftalebilag 1. Ordregiver har til enhver tid ret til at benytte faciliteterne herunder også at anvende en anden leverandør til specielle arrangementer. Inventar, udstyr og løsøre i øvrigt, der er stillet til rådighed, forbliver ordregivers og vedligeholdes for ordregivers regning efter aftale med ordregiver. Ordregiver bekoster fjernelse af affald m.m., når dette er anbragt i de dertil opstillede containere. 11 Samarbejde og kantineudvalg Ordregiver har et kantineudvalg bestående af repræsentanter for ordregiver. Leverandøren er forpligtet til at deltage i kantineudvalgets møder mod behørigt varsel. Kantineudvalget er et rådgivende brugerudvalg omkring kantinedriften. Udvalget kan behandle, rådgive og udtale sig om blandt andet: Madens kvalitet og udvalget af mad. Personalets imødekommenhed og service. Kantinens fysiske fremtræden, rengøring, hygiejne mv. Kvalitetsniveauet ved leveringer i forbindelse med møde og gæstearrangementer. Brugertilfredshedsundersøgelser. Øvrige spørgsmål, med relevans for kantinen. 12 Overdragelse Leverandøren kan ikke uden ordregiverens skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge denne leveringsaftale helt eller delvist til tredjemand. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse. 18 af 22

19 13 Misligholdelse Der foreligger misligholdelse, såfremt leverandørens eller ordregiverens ydelser ikke opfylder de i leveringsaftalen fastsatte krav. Vil ordregiver påberåbe sig misligholdelse, skal denne give leverandøren skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold og senest 10 arbejdsdage efter, at misligholdelsen er konstateret. Ordregiver kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, efterlevering eller omlevering. Afhjælpning, efterlevering og omlevering skal ske straks efter påtale og senest i henhold til særskilt aftale herom mellem leverandøren og ordregiver. Såfremt afhjælpning, efterlevering eller omlevering kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for ordregiver i øvrigt, har leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal straks efter modtagelse af reklamation give ordregiver meddelelse, hvis leverandøren ønsker at udøve denne ret. Sker det ikke, kan ordregiver iværksætte afhjælpning, efterlevering eller omlevering for leverandørens regning (erstatningskøb). I det omfang den leverede serviceydelse ikke er kontraktmæssig, og manglen ikke er kompenseret ved afhjælpning, efterlevering eller omlevering, er ordregiver berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i det aftalte vederlag. Ordregiver kan, bortset fra leverandørens ret til afhjælpning, efterlevering eller omlevering, fastsætte hvorledes misligholdelsen skal bringes til ophør og hvornår leverandøren skal have dette gennemført. Undlader leverandøren herefter at opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale og inden for den af ordregiver fastsatte frist, er det at betragte som væsentlig misligholdelse. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til straks at hæve leveringsaftalen helt eller delvist: 19 af 22

20 Leverandøren overholder ikke myndighedskrav jf. leveringstaflens 7 Leverandøren opnår 2 på hinanden ikke tilfredsstillende smiley er (påbud/forbud eller bødeforlæg) som er deres ansvar. Leverandøren opfylder ikke kravet vedrørende arbejdsklausuler jf. Leverandøren overholder ikke sin fortrolighed og tavshedspligt jf. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra ordregiveren uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i leveringsaftalen. Leverandørens betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer leveringsaftalens rette opfyldelse i fare. Leverandørens ophør med den virksomhed, som leveringsaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer leveringsaftalens rette opfyldelse i fare. Opstår der hos leverandøren forfalden, ikke betalt skyld større end kr ,- til offentlige myndigheder i leveringsaftaleperioden. Såfremt leveringsaftalen væsentlig misligholdes af én af parterne, kan leveringsaftalen ophæves af den forurettede part med 1 måneds varsel til den første i en måned og erstatningskrav kan gøres gældende efter dansk rets almindelige regler. Ordregiveren er dog i alle tilfælde af ophævelse berettiget til fortsat helt eller delvist at kræve, at leverandøren fortsætter kantinedriften, herunder forplejning til møder, arrangementer mv., i henhold til denne leveringsaftale, indtil ordregiverens behov kan opfyldes på anden vis. Ordregiveren er forpligtet til senest samtidig med meddelelsen om ophævelse at oplyse for hvilken periode leverandøren skal fortsætte driften. Ordregiveren betaler i denne periode fortsat tilskud efter leveringsaftalen. 14 Tvist Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende leveringsaftale, vil parterne gennem forhandling søge at nå frem til en løsning. Såfremt dette ikke er muligt løses konflikten ved behandling efter retsplejelovens regler. 20 af 22

21 15 Revision Ordregivers egen revision og Rigsrevisionen kan efter eget skøn iværksætte undersøgelser, herunder af kantinens forretningsmæssige drift som helhed. 15 Driftsstop, force majeure mm. Hvis kantinedriften vanskeliggøres på grund af reparation af lokaler eller udstyr, skal der træffes aftale om hvor og under hvilke vilkår leveringen så skal foregå. Hverken leverandøren eller ordregiveren skal anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parten ikke ved leveringsaftalens underskrift, henholdsvis en aftale om ændringer, burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet meddelelse herom til den anden part senest fem arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Dersom gennemførelse af denne aftale forhindres på grund af ovennævnte omstændigheder i mere end 3 måneder, har begge parter ret til at opsige aftalen til umiddelbart ophør. 17 Overtagelses- og afleveringsforretning Driftsmidler, udstyr og løsøre i øvrigt, der bortforpagtes, forbliver ordregivers ejendom. 21 af 22

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BILAG 5 FORPAGTNINGSAFTALE. Mellem. Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C ("Bortforpagter")

AARHUS UNIVERSITET BILAG 5 FORPAGTNINGSAFTALE. Mellem. Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C (Bortforpagter) BILAG 5 FORPAGTNINGSAFTALE Mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C ("Bortforpagter") og [***] CVR-nr. [***] ("Forpagter") INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 3 2. Det forpagtede... 3 3.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Mekaniske og elektriske installationer på Guldborgsundtunnelen Entreprise DRI-ME- BY-OD-SJ Indholdsfortegnelse: 1. Overdragelse

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver

Kontrakt. Levering af skolemælk. mellem. Frederiksberg Kommune. Kontrakthaver Kontrakt om Levering af skolemælk mellem Frederiksberg Kommune og Kontrakthaver Indhold 1. Parter... 4 2. Kontraktgrundlaget... 4 3. Kontraktperiode... 4 4. Kontraktens genstand... 4 5. Priser... 5 6.

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere