Effektiv renovering. Rationalisering i arbejdet med udskiftning af tage ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv renovering. Rationalisering i arbejdet med udskiftning af tage ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 242-3"

Transkript

1 Effektiv renovering Rationalisering i arbejdet med udskiftning af tage Projekt nr ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

2

3 Effektiv renovering Rationalisering i arbejdet med udskiftning af tage Projekt nr

4 Forord Projektets bærende idé har været at undersøge muligheden for rationalisering af arbejdet med udskiftning af tage med fokus på potentialet for at forbedre undertaget. Der er udviklet og afprøvet et multifunktionelt undertag med de primære egenskaber: At udgøre et trædefast underlag for håndværkerne. At muliggøre en nem og hurtig opretning af taget, uafhængigt af det eksisterende tags lægtning. At muliggøre gennemførelsen af en sektionsvis udskiftning af taget, hvor det nye undertag virker som afdækning mod vejrliget, så øvrig afdækning/ overdækning kan undgås. At muliggøre en enkel og logistisk baseret montage på byggepladsen. Undertaget er i pilotudgaven udviklet ved anvendelse af eksisterende produkter/ materialer. Undertaget består af korrugerede stålplader med lægter og opretningsprofiler af letmetalprofiler. Undertaget er afprøvet i et pilotprojekt i Aabenraa med Kolstrup Boligforening som bygherre.afprøvningen er foretaget på en boligejendom fra 1940 erne med traditionelt udført teglstenstag uden undertag, men med understrygning. Afprøvningen har vist, at det nye undertag omkostningsmæssigt er dyrere end den traditionelle løsning med at udføre et undertag af bløde banevarer, men billigere end løsningen hvor taget overdækkes. Det vurderes, at en egentlig industrielt baseret udvikling af undertaget vil kunne reducere omkostningerne yderligere, men ikke i et omfang så undertaget bliver konkurrencedygtigt med den traditionelle løsning uden overdækning af taget. Den erhvervsmæssige perspektivering har vist, at markedspotentialet for udskiftning af tegl- og cementstenstage er markant, og at det skønnes stort nok til at bære en industrialiseret satsning. Prisbarrieren vurderes som den væsentligste barriere for udbredelse af undertagsløsningen. Desuden vurderes undertagets manglende beskyttelse af håndværkerne imod vejrliget som en anden mulig barriere for udbredelsen. Før en eventuel videreudvikling af det nye undertag gennemføres, anbefales det at foretage en producentbaseret markedsanalyse af de nævnte barrierer set i forhold til produktfordelene. Erhvervs- og Boligstyrelsen Februar

5 Forord Projektresumé Baggrund og formål Baggrund Formål Afgrænsning Faktuelle oplysninger Hvad? Hvor? Hvornår? Hvor meget? Hvem? Forsøgsprocessen Målsætning Resultater Produktet - prototypeundertaget Analysefasen Kravspecifikationfasen Udviklingsfasen Afprøvningsfasen Processen Økonomi Erhvervsmæssig perspektivering Vurdering af samlet markedspotentiale Vurdering af incitamenter og barrierer Konklusion Anbefalinger Bilag 1: Tidsplan Bilag 2: Detaljer undertag Bilag 3: Tidsregistreringsskemaer Bilag 4: Fordeling af totaltimetal på arbejdsoperationer Bilag 5: Markedsoversigt, tagtyper 4 7 Indhold

6 6 Afslutning af under-taget ved gavl, samt afslutning ved tagfod.

7 Projektresumé Projektets bærende idé har været via en analyse og afprøvning at undersøge muligheden for rationalisering af arbejdet med udskiftning af tage med fokus på potentialet for at forbedre undertaget. I projektet blev et multifunktionelt undertag udviklet og afprøvet i forbindelse med udskiftning af et traditionelt tegltag, og arbejdsprocesserne ved udskiftning af denne type tage blev analyseret med hensyn til tid og økonomi. Forsøget blev faseopdelt i analyse, kravspecificering, udvikling, afprøvning og formidling. Afprøvningen blev gennemført på en traditionel teglstensbelagt 1940 er ejendom i Aabenraa.Afprøvningen har givet mulighed for at foretage en sammenlignende analyse af traditionel tagudskiftning og tagudskiftning med det nye multifunktionelle undertag. Analysefasen viste, at der, afhængig af udførelsesmetoden, skønsmæssigt ville være et økonomisk spillerum for udviklingen af det nye undertag på mellem kr. 155,-/m 2 til kr. 850,-/m 2 tagflade ekskl. moms. Afprøvningen viste, at det nye undertag lå med meromkostninger i størrelsesorden kr. 335,-/m 2 tagflade ekskl. moms (altså med en samlet pris for det nye undertag på kr. 490,-/m 2 ), og at der ikke var væsentlige forskelle på procestidsforbruget på det nye undertag og det traditionelle undertag, men at der formentlig kan forventes en mindre reduktion i tidsforbruget ved at gennemføre en industrialisering af undertaget. Den erhvervsmæssige perspektivering har indikeret, at markedspotentialet for udskiftning af tegl- og cementstenstage er markant, og at det skønnes stort nok til at bære en industrialiseret satsning. Men forsøget har også vist, at det nye undertag selv med skønnede gevinster som følge af industrialisering og procesbesparelser ikke omkostningsmæssigt kan konkurrere med et traditionelt undertag af bløde banevarer, som de findes på markedet i dag. Disse resultater medfører, at tagudskiftningen med det nye undertag såvel pris- som udførelsesmæssigt lægger sig imellem de to traditionelle løsninger: 1. At gennemføre tagudskiftninger uden overdækning med undertag af bløde banevarer. 2. At gennemføre tagudskiftninger med total overdækning med undertag af bløde banevarer. Valget af metoden med det nye undertag vil derfor afhænge af, om det nye undertags merpris opvejes af dets fordele i form af: Forbedret mulighed for hurtigere og mere sikker afdækning mod vejrlig. Øget sikkerhed for håndværkerne ved etablering af et trædefast underlag i forbindelse med montagen. Øget sikkerhed for korrekt funktion af undertaget. I den forbindelse vurderes prisbarrieren, som den alvorligste hindring for udbredelse af undertagsløsningen. Desuden vurderes det faktum, at undertaget godt nok yder forbedret beskyttelse mod vejrligsskader på bygningen, men ikke yder forbedret vejrligsbeskyttelse for håndværkerne som en anden barriere for udbredelsen af undertagsløsningen. Sammenfattende er der således både plusser og minusser ved den nye undertagsløsning. Hvorvidt pris- og overdækningsbarriererne overstiger fordelene er vanskeligt at afgøre entydigt, men i markedsmæssigt perspektiv skønnes barrierne at være så alvorlige hindringer for en producentdrevet satsning på en industrialiseret udvikling af det nye undertag, at denne satsning ikke virker umiddelbar sandsynlig. Disse barrierer kan dog på sigt ændre sig, hvis eksempelvis: Kravene til udformning af undertage ændres for at tilgodese en forbedret udførelsessikkerhed. Kravene til arbejdsmiljøsikkerhed skærpes i retning af, at det trædefaste undertag favoriseres osv. Før det kan anbefales generelt at gå videre med udviklingen af det nye undertag, anbefales det; At foretage en producentbaseret markedsanalyse af de nævnte barrierer set i forhold til produktfordelene. Viser en sådan analyse, at der er basis for en fortsat udvikling og industrialisering af det nye undertag, anbefales det, at en sådan udvikling: Indkapsles hos en producent eller gruppe af producenter. 7

8 Baggrund og formål Baggrund Med udgangspunkt i de senere års interesse for og udvikling inden for rationaliseringen af byggeriet, hvor projektdeltagerne hver især har været stærkt engagerede, er et af de markante, omend måske oversete emneområder Tagudskiftninger taget op til fornyet overvejelse. Udviklingen inden for området, er i de seneste årtier hovedsagelig foregået ved efterisolering og påbygning af udnyttelige tagetager ovenpå de problemerklærede flade tage samt i mindre grad ved udvikling af nye/ændrede materialer/produkter. Dog er der dukket rationelle pladetyper som Decrataget m.fl. op, som alternativer til de traditionelle teglstenstage. Med de mange skader på særligt de flade tage/produkter har der været fokuseret på bygningsfysiske forhold primært i relation til fugttekniske problemer. Undertaget er introduceret som et fast element i en række tagløsninger. Set udefra har processen derimod ikke undergået væsentlige ændringer i de sidste 50 år.taglægningsprocesserne er og har traditionelt altid været baseret på løsninger med en høj grad af håndværk.teglstenstage som dette forsøg fokuserer på, har undergået en begrænset udvikling, men der er dog sket produktudvikling i form af større økonomitegl, bindere og anvendelsen af undertage i stedet for understrygning m.v. På den baggrund søger dette projekt at underkaste processen og produktet en nærmere undersøgelse samt om muligt at inddrage tekniske forhold, der, set i sammenhæng med procesrelaterede forhold, kan medvirke til at optimere og modernisere tagudskiftninger af teglstenstage samt give generel inspiration inden for andre tagtyper, hvor undertage er nødvendige. I forhold til nybyggeriet, hvor denne industrialiseringsproces er igangsat og længere fremme, foregår tagrenoveringer i byfornyelsen stadig på meget traditionel, håndværksmæssig facon. Der foreligger p.t. enkelte rapporter, der omhandler produktivitet og logistikforsøg både i nybyggeri og i renovering og byfornyelse. (Ref. Byggelogistik I og II fra Ullerødprojektet). En foreløbig undersøgelse viser, at 70-90% af samtlige byfornyelsessager indeholder en hel eller delvis fornyelse af taget. En fornyelse som enten kan være fremtvunget af nedslidning, råd og svamp eller et ønske om en nyere fremtoning sammen med den øvrige renovering. Uafhængig af årsagen kræver dette ofte, at dele af eller hele tagkonstruktionen nedrives og erstattes med en ny opbygning. Nye byggetekniske muligheder, ny byggeteknologi, informationssystemer, logistiksystemer m.v. peger på, at også tagrenoveringer i byfornyelsen bør udsættes for mere grundlæggende analyser og rationaliseringsforsøg. Tagudskiftningen kan overordnet opdeles i en analyse af forhold inden for hovedgrupperne: Form Funktion Fremstilling Hvor formen omhandler æstetik i bred forstand, herunder arkitektonisk udtryk, stoflighed, materialevalg osv. Funktionen omhandler teknik, anvendelighed og egenskaber. Og endelig fremstillingen som omhandler parametre som produktbearbejdning, procesanalyse, arbejdsmiljø og arbejdspladsforhold, metoder, værktøjer, transport osv.alt sammen med henblik på, at opnå en hurtigere, mere økonomisk og kvalitativt forbedret udskiftning af tage. I dette udviklingsprojekt er hovedvægten lagt på funktion og fremstilling, og ikke i samme grad på formen. Dette skete på baggrund af fokuseringen på undertagets rolle som det primære element i udviklingsprojektet. For en del af de typiske traditionelle metoder til tagudskiftning, hvor kravet til æstetisk udtryk er udskiftning af eksisterende belægning med samme type, er undertaget valgt som fællesnævner med en funktion, der i dag alene virker som sikring mod fugtindtrængning, men som kunne tænkes udstyret med flere kvaliteter såsom underlag for tagbelægning, transportmulighed for materialer og mandskab, afdækning af arbejdsplads og underliggende lokaliteter m.v. 8

9 Et samarbejde mellem projekterende, udførende og leverandører af tagmaterialer/undertage har resulteret i en afprøvning af mulighederne for at udvikle et multifunktionelt undertag tænkt og udført med rationalisering i bred forstand for øje. Formål At udvikle et nyt og rationelt koncept for tagudskiftning, der ud fra en bygge- og procesteknisk synsvinkel, tager de eksisterende problemer op for den nuværende og fremtidige byfornyelse mht. tagrenovering. Der fokuseres på undertaget som grundlag for at opnå rationaliseringsgevinster. Ved afprøvning af konceptudviklingen på tagkonstruktionen er vægten især lagt på følgende punkter: Ved gennemførelsen af forsøget på forsøgsejendommen i Aabenraa, er der foretaget registreringer af tidsforbrug til sammenlignende analyser af: Tidsforbruget ved en traditionel tegltagsudskiftning kontra en tegltagsudskiftning med anvendelse af det nye undertag. Afgrænsning Det har været nødvendigt og formålstjensligt at afgrænse projektet til mere præcist at omhandle potentialet ved at gennemføre traditionelle tegltagsudskiftninger med en nyudviklet type undertag. Denne type tagudskiftninger vil forudsat man fastholder teglstensmaterialet udgøre en markant andel af de fremtidige tagudskiftninger i Danmark. Høj grad af industrialisering og logistik i byggeprocessen Udvikling af undertag med mulighed for optagelse af tolerancer Udvikling af et multifunktionelt undertag der virker både som klimaskærm, underlag for oplægningsarbejderne m.v. 9

10 Faktuelle oplysninger Hvad? Projektet fokuserer på undertagets betydning for udviklingen af metoder/produkter til rationel tagudskiftning i forbindelse med udskiftning af teglstenstage. Der er gennemført en teknisk/økonomisk analyse af kravene til og omkostningerne ved at afprøve en ny type undertag, samt forbedringspotentialet ved at analysere procesrelaterede forhold og optimere disse. Afprøvningen af det nyudviklede undertag er gennemført på en typisk 40 er/50 er ejendom med sadeltag af tegl. Denne type ejendom er i erhvervsmæssigt perspektiv særdeles aktuel, da en stor del af den fremtidige vedligeholdelsesindsats relateret til tagudskiftninger må forventes at omfatte denne type ejendomme og tagkonstruktioner, forudsat der i forbindelse med tagudskiftningerne ikke skiftes tagtækningstype til en type der kan udføres uden etablering af undertag. Ejendommen er en trelænget boligblok i 3-5 etager med udnyttet tagetage og uudnyttet loft. Ejendommen er fra 1947 og opført med sadeltag af tegl med understrygning men uden undertag. Ejendommen er udført med en række kvistløsninger og taggennembrydninger i øvrigt. Hvor? Forsøgsejendommen tilhører Kolstrup Boligforening og er beliggende Løgumklostervej og Toften (forsøgsdelen), 6200 Aabenraa. Hvornår? Tagudskiftningerne blev gennemført i perioden april 1999 september Der er afholdt et-års gennemgang 28. august 2000 uden anmærkninger omkring undertagene. Hvor meget? Projektet har omfattet udskiftning af ca m 2 tagflade. Heraf udgjorde forsøgsdelen med den nye type undertag ca. 570 m 2 tagflade, medens den resterende del af taget på m 2 blev udskiftet traditionelt. Denne opdeling medførte flere fordele, herunder en mulighed for at gennemføre sammenlignende analyser/målinger af såvel produktbaserede som procesbaserede omkostningsparametre. Desuden afgrænsedes den forsøgsmæssige risiko i vid udstrækning. Hvem? Projektledelse: Byfornyelse Danmark s.m.b.a. H.C. Andersens Boulevard 40, 1554 København V, ved Ib Østerlund Madsen (Projektleder) og Freddy Avnby Forsøgsansvarlige: NIRAS, Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S, Sortemosevej 2, 3450 Allerød, ved Anders Kirk Christoffersen og Mickael Hviid (forsøgsansvarlige) og Henning Mikkelsen (Byggeleder). Projektdeltagere i øvrigt: By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hørsholm, ved Jesper Frøbert Jensen Domus arkitekter a/s, Gl. Lundtoftevej 1E, 2800 Lyngby, ved Jan Christiansen og Lars Lind Hoffmann A/S, Fabriksparken 66, 2600 Glostrup, ved Kurt Jensen 10

11 Forsøgsprocessen Projektdeltagerne har hver især varetaget de traditionelle roller med arkitekter og ingeniører som designere og entreprenøren som udførende. Sideløbende med disse traditionelle roller, er der foregået et tæt og mere utraditionelt samarbejde om udviklingen af det nye undertag, hvor der under et relativt stærkt tidspres er gennemført ugentlige møder omkring kravspecificering, materialevalg og muligheder samt design af detailløsninger. Efter valg af forsøgsprodukt blandt markedets i dag kendte muligheder, træ, stål, plast o.s.v., er der desuden gennemført besøg hos og samtaler med producentledet. I den forbindelse var Inter Profiles i Ebeltoft en uvurderlig hjælp i udviklingsarbejdet og afprøvningen af det endelige prototypeundertag baseret på korrugerede stålplader. Forsøgets hidtidige procesforløb kan kort beskrives med følgende faser: Analysefasen Kravspecificeringsfasen Udviklingsfasen Afprøvningsfasen hos de deltagende parter fra bygherre over projekterende til udførende og producenter. Et af de helt væsentlige hjørner har omhandlet den mere eller mindre uafdækkede risiko, der eksisterede ved gennemførelsen af et forsøg der ikke alene omhandler udviklingen af processer, men også udviklingen og prototypeafprøvning af et nyt produkt. I dette forsøg er det gået godt, men reelt bør der udvikles en risikohåndteringsmodel i sådanne tilfælde, så risikoen eksempelvis kan indkapsles hos en producent. Sidstnævnte model kræver formentlig, at man i sådanne tilfælde stopper udviklingsarbejdet med prototypeafprøvningen i laboratoriet, for derefter at overlade produktets videre liv til producenten og markedet. Andre modeller kan tænkes, det vigtige er blot, at risikoafdækningen håndteres. At der som i alle tilfælde hvor nye processer/produkter indføres er behov for at gøre de berørte parter forandringsvillige og pleje denne forandringsvillighed undervejs i forløbet for at få det fulde engagement og udbytte af forsøget. Dette lykkedes i vid udstrækning i dette forsøg, men et mere konsekvent og struktureret forandringsforløb ville formentlig have styrket forsøgsgennemførelsen yderligere. Formidlingsfasen Hvor faseforløbet indikerer en gradvis konkretisering og specificering fra idé til den forventede realisering og afsluttende formidling. Set i relation til den stramme tidsplan for projektudførelsen som helhed, er det skitserede procesforløb (eksklusiv afrapporteringen og formidlingen) gennemført stringent. Indholdet i faserne i relation til udviklingen af undertaget og processerne omkring udførelsen og montagen beskrives nærmere i efterfølgende kapitel. I forbindelse med forsøgsgennemførelsen og den samtidige prototypeudvikling af et nyt produkt og afprøvningen af samme i en konkret byggesag, har de væsentligste erfaringer omhandlet: At forsøgsprojektets intentioner og aktivitetsplan er blevet gennemført ved et stort engagement og vilje til at skære hjørner 11

12 Målsætning Målsætningen er uændret fra det oprindelig forsøgsprojekt at udvikle et nyt og rationelt koncept for tagudskitning, der ud fra en bygge- og procesteknisk synsvinkel, tager de eksisterende problemer op for den nuværende og fremtidige byfornyelse med hensyn til tagrenovering. Der fokuseres særligt på undertaget som grundlag for at opnå rationaliseringsgevinster. Typisk loftsrum over tagboliger med understrygning af sten og diverse gennembrydninger. Resultater Projektets resultater er opdelt i fire hovedafsnit: Produktet (udviklingen af undertaget) Processen (analyse af forhold omkring levering, montage og byggepladsforhold) Økonomi (analyse af produkt- og procesøkonomi sammenlignet med traditionel tagudskiftning) Erfaringer og forbedringspotentiale Produktet - prototypeundertaget Projektet har resulteret i udvikling og afprøvning af en ny type undertag af korrugerede stålplader. Neden for beskrives de overvejelser der har ligget til grund for udviklingen. Analysefasen Analysearbejdet i relation til produktet har bestået i en vurdering af problemerne med eksisterende undertagsløsninger omkring: Manglende styrke og stivhed til at virke som montageunderlag. Problemer med hængende duge og posedannelser ved tagfodsafslutninger. Problemer ved tagfodsafslutninger. Problemer med brandmodstand. Problemer med manglende udluftning som følge af forkert montage. Problemer med hurtig afdækning mod vejrlig på grund af opretningsarbejder m.v. Montageforhold og sikkerhed. 12

13 Desuden er der i analysefasen foretaget en vurdering af eksisterende byggematerialers/-produkters egnethed til at fungere som basismateriale/-produkt i det nye undertag. Krydsfinér, stål og plast har været overvejet som mulige emner. Efter flere overvejelser omkring: Statiske egenskaber Fugt-/kondensforhold Temperaturforhold Støj Toleranceoptagelse Afvanding Gennembrydninger Håndtérbarhed Afdækningsforhold/multifunktionalitet Brand Levetid Økonomi blev korrugerede stålplader suppleret med tyndpladeprofiler til lægtning og opretning valgt som den foretrukne løsning. Analysefasen har desuden resulteret i en vurdering af mulighederne for helt at undgå undertaget og lade tagtækningsmaterialet udgøre den eneste beskyttelse mod vejrliget. Det er oplagt, at en sådan løsning i økonomisk forstand klart vil være at foretrække, men i relation til de mange teglstenstage i Danmark og ønsket om at bevare disse med hensyn til arkitektonisk udtryk, stoflighed m.v., er det vurderet, at relevansen af at arbejde videre med udviklingen af det nye undertag fortsat er relevant. Kravspecifikationfasen I kravspecificeringsfasen har ovennævnte forhold været gennemgået og specificeringen udarbejdet: Der er gennemført statiske beregninger af plader, underlagsprofiler m.v. Fugt- og kondensforhold har været vurderet og den anvendte profilløsning med udluftning i stålpladernes bølger er beregnet som værende tilstrækkelig til både at afvande og fjerne eventuel kondens på undersiden af pladerne. Pladerne kan desuden leveres med antikondensbelægning ved behov. I den forbindelse har bl.a. følgende materiale dannet grundlag for analysearbjedet og kravspecificeringen: TOP-publikationerne Uventilerede undertage opbygning, Ventilerede undertage opbygning, Undertage Typiske Beskrivelsesafsnit, Undertage Begreber og egenskaber. SBI-Rapport 292, Undersøgelse af uventilerede undertage, BYG-ERFA-bladene: Undertage oplysning, materialer og projektering nr Undertage udførelse og detaljer nr , Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler nr , Fugtgennemslag i skalmurede skorstenspiber på konsol nr , Utætte metalinddækninger mellem tag og mur nr Diverse leverandørforskrifter Udvidelser og bevægelsesmuligheder ved temperaturvariationer har været vurderet. Toleranceoptagelsen i den samlede løsning har været et afgørende element at få løst tilfredsstillende.tolerancer ved opretningen af tagfladen elimineres ved at anvende hatprofiler/trælægter som tagspærsopretning, blot profilerne er en andelse højere end de eksisterende lægter, og disse kan efterlades urørte. Optagelse af tolerancerne ved pladeoplægning kræver en nøjagtig flugt af pladerne. Øvrige tolerancer optages ved montagen af stållægternes Z-profiler. Ved gennembrydninger og tagfodsafslutninger optages tolerancer via alu-profilplader/duge. Forsøgstaget har indeholdt stort set alle former for gennembrydninger, hvilket har medført udarbejdelse af en række detailløsninger jf. projekttegningerne vedlagt i bilag 2. 13

14 Detalje ved kip Detalje af tagfod 14

15 Detalje af murkrave Detalje ved vindue Udviklingsfasen Udviklingen af prototypen af undertaget er gennemført med bistand og miniafprøvning hos Inter Profiles i Ebeltoft. Inter Profiles har bl.a. gennemført produktudviklingstiltag i forbindelse med udformning og bukning af tyndpladeprofillægter. Undertaget er i princippet sammensat af eksisterende profiltyper, så bortset fra eksperimenter med at bukke de rigtige lægteprofiler og forsøg med at aflede vand fra disse profiler, så viste miniafprøvningen hos Inter Profiles, at undertaget som projekteret kunne leve op til kravene omkring styrke og stivhed samt montage. Ved inddækninger, taggennembrydninger og tagfodsløsninger blev foreskrevet bukkede aluinddækninger. I forbindelse med procestænkningen valgtes pladestørrelser, så de kunne håndteres fra byggepladsen til montagen på taget af to mand. Der blev afholdt en række udviklingsmøder mellem de projekterende, udførende og producenterne undervejs i udviklingsfasen. Udvalgte detailløsninger vises ovenfor. For flere detaljer henvises til bilag 2. 15

16 Et oversigtsbillede af det nye undertag færdigmonteret før udlægning af teglsten. Afprøvningsfasen Første etape af forsøgstaget blev gennemført på den del af taget, hvor der var det største antal kviste og gennembrydninger. Dette indebar, at håndværkerne allerede tidligt i tagrenoveringsforløbet inden de var blevet fortrolige med såvel de nye undertagsprocesser som ejendommen i det hele taget blev kastet ud i den vanskeligste del af projektet til ugunst for forsøget. I anden etape af renoveringen af forsøgsdelen blev der rettet op på dette forhold, og erfaringerne fra første etape blev indarbejdet i processen. Anden etape forløb væsentligt bedre end første, delvist som følge af færre gennembrydninger og kviste, men også fordi håndværkerne efter eget udsagn var blevet mere fortrolige med løsningerne. Udlægning af tegl ovenpå det nye undertag ved ovenlysvindue under udførelse. I første etape lykkedes det ikke at fastholde intentionen om at anvende det nye undertag som midlertidig afdækning mod vejrliget. I stedet gjorde man som sædvanlig og fjernede indledningsvis en stor del af tagstenene, for derefter at afdække med presenninger og successivt etablere undertaget. Dette betød bl.a., at der forekom en 16

17 Afslutning af undertaget ved gavl. mindre vandskade i et par af de underliggende boliger, ligesom den planlagte logistikproces, med materialeleverancer just in time i afmålte mængder hejst op, der hvor de skulle anvendes, ikke fungerende. Disse forhold blev ændret til anden etape af forsøgstaget. En række af de projekterede inddækningsdetaljer blev i første etape ændret på byggepladsen, fordi man havde svært ved at arbejde med det nye materiale i form af de korrugerede stålplader, ligesom man fandt det enklere at udføre en række inddækninger med gummidug i stedet for aluinddækninger bl.a. fordi det i første etape var svært at opfylde tolerancekravene rundt om gennembrydninger og kviste ved oplægning af afdækningspladerne. I anden etape var disse udførelsesvanskeligheder overstået, og projekt- og udførelsesintentionerne kunne efterleves. Montage af undertaget i gang ved ovenlysvinduer, medens dele af det eksisterende tag fortsat er uberørte af arbejdet. 17

18 Processen Processen har primært været koncentreret om forhold som: Leverancer Byggepladslogistik Montage Reduktion/sammenlægning af arbejdsprocesser Produktdesignet har taget højde for just-intime-leveranceprincippet, hvor materialer først ankommer til byggepladsen, når de skal indbygges. Dette princip er anvendt og udviklet i en række forsøgsprojekter og medvirker bl.a. til en effektiv montageproces samt et minimalt spild som følge af svind og brækage. Som tidligere nævnt, blev leveranceprincipperne ikke overholdt i første etape af forsøgsdelen, men i anden etape hvor lærdommen fra første etape blev indarbejdet. Undertagselementernes størrelse og vægt blev designet, således at disse kunne oplægges og håndteres enkelt på taget, samtidig med at de kunne virke som afdækning for regn og andet vejrlig indtil den endelige tagbelægning etableredes. For processen betød dette, at arbejdsoperationen med afdækning kunne spares, ligesom undertagets konstruktion indebar, at arbejdsoperationerne lægtning og opretning kunne reduceres. For at skabe et sammenligningsgrundlag i forbindelse med vurderingen af arbejdsprocesserne ved at gennemføre såvel forsøgsrenoveringen som den traditionelle renovering, blev der gennemført en timeregistrering fordelt på arbejdsoperationer for de to renoveringsmetoder. Eksempler på registreringsskemaer fremgår af bilag 3. Arbejdet har været opdelt i tømrer- og murerarbejder samt i VVS-arbejder. Derfor blev der udarbejdet i alt fire registreringsskemaer som følger: Del A: Del A: Del B: Del B: Traditionel tagudskiftning, tømrer- og murerarbejder Traditionel tagudskiftning, VVS-arbejder Forsøgstaget, tømrerog murerarbejder Forsøgstaget,VVS-arbejder Registreringsskemaerne blev udfyldt dagligt af håndværkerne, og for den traditionelle tagudskiftningsdel udfyldt pr. opgang, så der har kunnet gennemføres en arealopgørelse/-afgrænsning af den traditionelle del ved sammenligningen med forsøgsdelen. I forbindelse med registreringen skal det betones, at den ikke er 100% nøjagtig, og at de fremkomne resultater hvor præcise de end må fremstå i behandlingen skal tages med forbehold for fejlregistreringer. Resultaterne vurderes dog nøjagtige nok til at danne grundlag for skøn over procesforholdene, og til at kunne anvendes som indikatorer på eventuelle procesforskelle og -gevinster. Registreringen viste, at det samlede tidsforbrug pr. m 2 tagflade til de to løsninger fordelte sig som vist i nedenstående skema. Renoveringsmetode Tagareal m 2 Totalt timetal tømrer og murer Timetal pr. m 2 Totalt timetal VVS Timetal pr. m 2 Timetal i alt m 2 Traditionel metode ,5 1, ,45 2,07 Ny metode , ,24 2,12 18

19 Arbejdsdiagram 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% %-vis fordeling Aktiviteter Forsøg Traditionelt Altså med næsten ens timeforbrug totalt set for alle arbejder, men med et merforbrug på tømrer-/murertimer pr. m 2 for forsøgstaget på ca. 16% i forhold til det traditionelt skiftede tag. Denne forskel vurderes at skyldes de væsentligt mere komplicerede forhold med inddækning af kviste m.v. på forsøgstaget sammen med det faktum, at forsøgets første etape tog længere tid, fordi håndværkerne ikke var fortrolige med det nye undertag mht. udførelsesmetode og detaljer. Forsøg på at skelne imellem forsøgstagets første etape og anden etape (østfacade med kviste og vestfacade uden kviste) indikerede en forskel i timeforbrug pr. m 2 på ca. 0,40 timer/m 2. Tages denne reduktion i regning til gunst for forsøgstaget vil timeforbruget til den traditionelle tagudskiftning ligge ca. 0,14 timer/m 2 eller ca. 10% over forbruget til forsøgstaget. Vurderet på baggrund af disse registreringer skønnes totaltimetallet/m 2 for de to metoder at være nogenlunde ligeværdige. Dette passer fint med de subjektive udsagn fra håndværkerne, der ligeledes vurderede de to metoder ligeværdige på tidsforbruget på processiden. Fordelingen af timer og den %-vise fordeling imellem de forskellige arbejdsoperationer for de to tagudskiftningsmetoder fremgår af bilag 4. Optegnes den %-vise færdiggørelsestakt fordelt på 18 arbejdsoperationer ses ingen signifikant forskel på færdiggørelsestakten imellem de to metoder. 19

20 Økonomi I forbindelse med vurderingen og sammenligningen af hhv. den traditionelle metodes økonomi og den nye metodes ditto, skal det pointeres, at udgifterne til materialedelen alene giver en indikation af det fremtidige niveau, da den anvendte løsning ikke er et resultat af en industriel proces, men alene er baseret på anvendelsen af allerede kendte produkter på markedet i en enkelt sag. I projektoplægget opereredes med et samlet økonomisk spillerum pr. m 2 tagflade for udviklingen af undertaget på ca. kr. 155,- ekskl. moms fremkommet som en andel på ca. kr. 75,- ekskl. moms for procesdelen og ca. kr. 80,- ekskl. moms for materialedelen. Den rene m 2 -pris for en traditionel udskiftning af et tegltag udgjorde ca. kr. 500,- ekskl. moms. Under udviklingsforløbet er det blevet fremhævet, at der til forsøgets gunst rettelig burde lægges ca. kr. 700,- kr. ekskl. moms/m 2 i sparede udgifter til fast overdækning af taget under udskiftningen i forbindelse med en traditionel gennemførelse.altså et samlet spillerum på ca. kr. 850,-/m 2 for udvikling af det nye undertag. Licitationen gav til resultat, at den traditionelle tagudskiftning kostede ca kr./m2 ekskl. moms og af forsøgstaget kostede ca kr./m 2 ekskl. moms. Baseret på licitationsresultatet, udgør merprisen for forsøgsdelens tagudskiftning ca. kr. 335,-/m 2 ekskl. moms. Sammenholdes denne merudgift med spillerummet for den rene tagudskiftning ekskl. overdækning på kr. 155,-/m 2 opnås en samlet udgift på ca. kr. 490,-/m 2 ekskl. moms til undertaget, som sammenholdt med det oprindelige spillerum for udviklingen af det nye undertag ligger væsentligt over dette, men som sammenholdt med løsningen med overdækning af taget ligger væsentligt under de 850 kr./m 2 ekskl. moms. Procesanalysen har indikeret, at merprisen på forsøgstaget alene udgøres af forskelle i materialepriserne, og at den ikke er et resultat af forskelle i timeforbrug. Det skal understreges, at en industrialisering af produktet samt de procesrelaterede gevinster skabt ved erfaringer fra anvendelsen af produktet givet vil reducere omkostningerne til undertaget væsentligt. Det kan dog ikke påregnes, at størrelsen af de samlede produkt- og procesbesparelser når et niveau, hvor de kan konkurrere økonomisk med et traditionelt undertag. Sammenlignes med tagudskiftninger, hvor der etableres fast overdækning som beskyttelse mod vejrliget og af hensyn til sæsonudjævning, udgør metoden dog et økonomisk attraktivt alternativ til de traditionelle metoder, men den vil ikke give nær samme indendørs arbejdsbetingelser, som den overdækkede arbejdsplads. Oversigtsbillede af forsøgstaget. 20

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Udfordringen, prøvelejlighederne i Ryesgade Fra teori til koncepter til projekter til videre salg. Det mener jeg er den største udfordring i projektet. Der

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

scandi byg præsenterer fremtidens Renoveringskoncept til ældre, udtjente boligblokke

scandi byg præsenterer fremtidens Renoveringskoncept til ældre, udtjente boligblokke scandi byg præsenterer fremtidens Renoveringskoncept til ældre, udtjente boligblokke rum for livet FØR: en ældre nedslidt boligblok med behov for renovering Tag og stigestrenge står foran snarlig udskiftning.

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Plads til personer i nye tagboliger i København?

Plads til personer i nye tagboliger i København? Plads til 22.000 personer i nye tagboliger i København? Søren Peter Bjarløv Sektionen for Bygningsdesign Baggrund Arkitekt og lektor i Sektionen for Bygningsdesign på Instituttet for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING Gaskedlers gennemsnitlige levetid og udskiftningshastighed 02. februar 2015 Projekt nr. 219332 Dokument nr. 1214704662 Version 1 Udarbejdet af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Bygningsrenovering Sommeren 2010

Bygningsrenovering Sommeren 2010 Bygningsrenovering Sommeren 2010 Vedligeholdsgennemgang Gennemgang af bygningen af byggeingeniør Rapport til foreningen Gennemgang af forbedringsforslag for bestyrelsen Energimærkning Gennemgang af bygningen

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere