Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 10. juni 2010 Indledning og formalia Granbakken er et Bo- og Aktivitetscenter for voksne over 18 år, der har udviklingshæmning. Det oplyses, at botilbuddet (Lov om Social Service 108/Lov om Almene Boliger og visitering til ydelsen efter Lov om Social Service 83 og 85) har 43 faste pladser og 1 aflastningsplads og består af fem afdelinger Granbakken, Grankoglen, Åbrinken, Egegården og Østergården. Aktivitetstilbuddet (Lov om Social Service 104) har i øjeblikket 32 pladser og er tilknyttet dels Åbrinken og Grankoglen, og dels Egegården og Østergården. Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Forinden tilsynsbesøget forberedte tilsynet sig ved hjælp af rapporten fra det seneste anmeldte tilsyn, den udarbejdede handleplan, rapporten fra det seneste anmeldte tilsyn på afdeling Åbrinken, den udarbejdede handleplan, to magtindberetninger, samt hjemmesiden og Tilbudsportalen. Under tilsynsbesøget blev der udleveret skabelon til individuel plan/pædagogisk handleplan. Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på afdeling Granbakken den 16. september Der var følgende opmærksomhedspunkt i tilsynsrapporten: Målgruppe/profilering. Hvordan kan tilbuddet i et samarbejde mellem ledelse og personale profilere afdelings Granbakkens tilbud, herunder beskrive formål samt metodiske, faglige og pædagogiske metoder? Opmærksomhedspunktet omhandlede forhold på afdeling Granbakken, som ikke nødvendigvis kan overføres til afdeling Åbrinken. Der er udarbejdet en skriftlig handleplan for opmærksomhedspunktet den 11. november Handleplanen beskriver blandt andet udviklingstiltag i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkt. Seneste anmeldte tilsyn på afdeling Åbrinken var den 29. september Der var følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten: Samarbejde mellem beboere og medarbejdere/ledelse. Hvordan kan tilbuddet arbejde med samarbejdet med henblik på at nedtone modkulturer og dem og os opfattelser? Magtanvendelser. Hvordan kan der arbejdes med temaet magtanvendelse, herunder i forhold til beboernes forståelse? Kommunikation/samarbejde med pårørende. Hvordan kan der arbejdes med kommunikation og samarbejde, herunder forventningsafklaring og evt. etablering af et formelt pårørendesamarbejde? Økonomi. Der er brug for at arbejde med gennemsigtighed i forhold til brugernes økonomi, herunder indhold og betaling for servicepakker.

2 Opmærksomhedspunkterne omhandlede forhold på afdeling Åbrinken. Der er udarbejdet en skriftlig handleplan for opmærksomhedspunkterne, datoen fremgår ikke. Handleplanen beskriver flere udviklingstiltag i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkter. Udviklingstiltagene vil i øvrigt blive beskrevet under de relevante punkter i nærværende rapport. Tilsynsrapporten fra 2009 er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside og på Tilbudsportalen. Dette uanmeldte tilsyn var på Åbrinken og havde fokus på: - Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn samt - Individuelle planer, brugerindflydelse, magtanvendelse, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Forstander Lars Boye Pedersen Afdelingsleder Frank Nielsen Medarbejdere: Pædagog (botilbud) Værkstedsassistent (aktivitetstilbud) Navnene er kendte af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. Program Tilsynet foregik i tidsrummet kl til Der blev gennemført interviews med afdelingslederen og to medarbejdere. Rundvisningen var ved afdelingslederen. Opsamlingen foregik sammen med forstanderen. Dagen var præget af, at fem beboere var til Sølund Festival, én var i praktik, og det var således kun muligt for tilsynskonsulenterne at hilse kortvarigt på én beboer. Tilsynets samlede vurdering Afdeling Åbrinken tilbyder døgnophold og dagtilbud til voksne mellem 18 og 25 år. Aktuelt er der indvisiteret syv beboere mellem 18 og 30 år i døgntilbuddet, og seks af dem og én ekstern bruger kommer i dagtilbuddet. Åbrinken arbejder med individuelle planer i form af personbeskrivelse og pædagogisk handleplan. Hele indsatsen omkring beboeren koordineres af to kontaktpersoner fra botilbuddet og én kontaktperson fra aktivitetstilbuddet. Der afholdes handlemøde hvert år. Den kommunale sagsbehandler inviteres til at deltage i møderne sammen med kontaktpersonerne, de pårørende og beboeren. Der arbejde med at ændre tilgangen til beboerne fra en konfronterende holdning med fokus på medarbejdernes krav, regler og kontrol til en anerkendende holdning med fokus på beboernes ønsker, ressourcer og behov, hvor medarbejderens væsentligste opgave er at støtte beboeren gennem relationen. Beboerne har indflydelse på forholdene i Åbrinken via beboermøder hver anden uge. Der er faste punkter på dagsordenen, og medarbejderne skriver referat. Der har været gennemført en beboertilfredshedsundersøgelse i 2009, og den har bevirket en mere åben dialog mellem beboerne og afdelingslederen, både hvad angår fælles og individuelle emner. Side 2

3 Åbrinken har to ansøgte magtanvendelser i form af alarmsystemer. Der er indberettet magtanvendelser på to beboere i På den ene beboer har der været en enkelt episode, mens der har været over 40 episoder på den anden beboer. Antallet er dog markant faldende, blandt andet forårsaget af bedre medicinering af beboeren og større forståelse hos medarbejderne. Der er jævnlige drøftelser omkring lovgivning, procedure og det mindst indgribende princip. Medicinen opbevares forsvarligt i et aflåst skab, og der anvendes hovedsagelig dosispakket medicin. Der er en mappe om medicin håndtering, og den indeholder diverse enkeltstående retningslinjer. Der er en medicinansvarlig medarbejder, som oplærer de andre medarbejdere, og et uddannelseskompendium er under udarbejdelse. Fejl og andre utilsigtede hændelser registreres. Tilsynet konkluderer, at der skal følges op på, at Åbrinken får en samlet og fyldestgørende instruks for medicinhåndtering i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni Åbrinken har 24 medarbejdere. Der er seks personer på arbejde om dagen og om aftenen, og der er en vågen og en sovende medarbejder om natten. Ændringerne i den pædagogiske tilgang og ansættelsen af en tidligere medarbejder som afdelingsleder har givet problemer i det psykiske arbejdsmiljø, men stemningen og atmosfæren er under bedring. Tilsynet anbefaler, at der sættes yderligere fokus på arbejdsmiljøet på personalemøderne, og at afdelingsledelsen fortsat styrkes gennem systematisk sparring med forstanderen. Hjemmesiden og Tilbudsportalen fremtræder opdaterede, og taksten på 3029 kr. i døgnet fremgår. Tilsynskonsulenterne ser følgende opmærksomhedspunkter Medicinhåndtering: Åbrinken skal have en samlet og fyldestgørende instruks for medicinhåndtering i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Arbejdsmiljø: Det anbefales at sætte yderligere fokus på arbejdsmiljøet på personalemøderne og fortsat styrke afdelingsledelsen gennem systematisk sparring med forstanderen. Den generelle faglige indsats Åbrinken tilbyder bo- og aktivitetstilbud til otte voksne p.t. mellem 18 og 30 år, der har udviklingshæmning med problemskabende og udadreagerende adfærd, eventuel med en behandlingsdom. Indsatsen centrerer sig om et helhedstilbud, hvor det tilstræbes at møde den enkelte beboer med anerkendelse af egne ønsker og behov med henblik på at have en positiv hverdag i en social ramme. Aktuelt bor der én kvinde og seks mænd i alderen 18 til 30 år. Seks af dem kommer i aktivitetstilbuddet, og der kommer endvidere en enkelt ekstern bruger. I aktivitetstilbuddet er der fokus på praktiske opgaver, for eksempel havearbejde. Flere har været i tilbuddet siden starten i 2003, men én beboer er lige flyttet ud, og der er én ny på vej ind. Individuelle planer Individuelle planer består af en personbeskrivelse og en pædagogisk handleplan. Begge dokumenter udarbejdes af den primære og sekundære kontaktperson fra botilbuddet og kontaktpersonen fra aktivitetstilbuddet. Side 3

4 Personbeskrivelsen udarbejdes efter indflytningen og revideres løbende. Den pædagogiske handleplan udarbejdes ud fra personbeskrivelsen og kontaktpersonens samtaler og samvær med beboeren. Når planen er udarbejdet, drøftes den med en medarbejder, der har særlig fokus på planerne, og afdelingslederen, og den gennemgås på personalemøde. Derefter afholdes det årlige handlemøde, hvor fremtiden drøftes af beboer, pårørende, kontaktpersoner og sagsbehandler med udgangspunkt i planen. De overordnede mål ændres kun på handlemødet, men ellers opfattes planen som dynamisk og kan ændres løbende i takt med beboerens individuelle udvikling. Skabelonen til den pædagogiske handleplan er fælles for hele Granbakken, og den har fokus på væsentlige pædagogiske problemstillinger og udviklingsområder og indeholder langsigtede og kortsigtede mål samt konkrete pædagogiske tiltag og pædagogisk fokus. Endvidere beskriver den beboerens behov i forhold til forskellige konkrete områder. Afdelingslederen gennemførte et tre dages kursus for alle medarbejdere i Målet var at ændre medarbejderens tilgang til beboeren fra fejlfinder til succesjæger. Afdelingslederen pointerer, at der blev og fortsat bliver arbejdet med den gode historie. Der er påbegyndt en ændring af tilgangen til beboerne fra en konfronterende holdning med fokus på medarbejdernes krav, regler og kontrol til en anerkendende holdning med fokus på beboernes ønsker, ressourcer og behov. Det tilstræbes at gøre op med gamle principper, og det er medarbejderens væsentligste opgave at støtte beboeren gennem relationen. Forstanderen bakker op om forandringerne, og der er planlagt et udviklingsforløb for hele Granbakken omkring Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik (KRAP). Brugerindflydelse Der afholdes beboermøde for alle beboere og to medarbejdere hver anden uge. Der er faste punkter på dagsordenen en positiv historie, punkter til personalemøde, punkter fra personalemøde, ønsker til aktiviteter. Nogle gange er der god opbakning til møderne, andre gange er opbakningen mangelfuld. Mødet varer ca. 30 min., og medarbejderne skriver referat. Medarbejderne, som tilsynet talte med, beskrev, at beboerne også har indflydelse på andre områder. For eksempel kan beboerne komme med ønsker til menuen, selv om det er en medarbejder, der laver madplanen. Beboerne har en fast ugentlig maddag, hvor de deltager i tilberedningen af maden sammen med medarbejderen. Ligeledes arrangeres der en årlig sommertur og en årlig vintertur, og beboerne har indflydelse på, hvor ferien skal holdes. Afdelingslederen gennemførte en beboertilfredshedsundersøgelse i starten af Svarene var ikke så brugbare, men beboerne var begejstrede for at blive spurgt, hørt og mødt. Undersøgelsen har bevirket, at beboerne oftere opsøger afdelingslederen på kontoret for at drøfte emner af betydning for hverdagen. Nogle emner er fælles og generelle, mens andre emner er mere individuelle og personlige og implementeres derfor i beboerens pædagogiske handleplan. Det var planen at gennemføre undersøgelsen igen i slutningen af 2009, men det blev valgt fra, idet regionen gennemførte en lignende undersøgelse. Der er ikke oprettet et pårørenderåd, og der er heller ingen aktuelle planer om dette. I stedet er der arbejdet med at udvikle det individuelle samarbejde med pårørende, og blandt andet er omfanget af samarbejdsmøder blevet intensiveret i forhold til flere pårørende. Magtanvendelse Der er to ansøgte magtanvendelser i henhold til Lov om Social Service 125, stk. 1 vedrørende alarmsystemer. Der er således monteret alarmer på vinduer og døre i to beboeres lejligheder. Døren til det fælles køkken er aflåst, idet enkelte beboere har Prader Willi Syndrom og deraf følgende problemer med overspisning. De andre beboere har ikke fri adgang til køkkenet, men kan få fat i en medarbejder til at låse døren op hele døgnet. Side 4

5 Der er indberettede magtanvendelser på to beboere i 2010 i henhold til Lov om Social Service 126, stk. 1 vedrørende fastholdelse. På den ene beboer er der en enkelt indberetning. På den anden beboer er der ca. 40 indberetninger, og der forekommer vedvarende episoder, hvor fastholdelse er eneste mulighed. I den tid, beboeren har boet på tilbuddet, er antallet blevet væsentlig mindre, idet der i en længere periode var omkring 30 fastholdelser i ugen. Årsagen til det faldende antal angives at være en bedre medicinering og en større forståelse for beboerens behov blandt medarbejderne. Der arbejdes på at undgå magtanvendelser, og afdelingslederen mener, at der fortsat kan udvikles på medarbejdernes pædagogiske tilgang til beboeren. Der er ikke udarbejdet konkrete retningslinjer på skrift, men individuelle retningslinjer indgår i den enkelte beboers pædagogiske handleplan, hvor det er beskrevet, hvornår og hvordan medarbejderne skal gribe ind med magt. Der har været afholdt et kursus i håndtering af magt om eskalering og deeskalering ud fra det mindst indgribende princip. Lovgivningen er jævnligt oppe til drøftelse med en medarbejder fra regionen. Alle magtanvendelser tages op på personalemøde med henblik på fælles drøftelse og læring. Medarbejderne har tiltagende fokus på at møde beboeren og trække sig ud af konfliktfyldte situationer. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering Medicinen opbevares i et aflåst skab på kontoret. Den enkelte beboers medicin opbevares i en klodskasse med navn, og hver beboer har et medicinskema på indvendig side af skabslågen. Der anvendes i vid udstrækning dosispakket medicin. I skabet er der en mappe om medicin håndtering, og den indeholder forskellige små retningslinjer, for eksempel om uddeling af medicin, om fremgangsmåde ved ordination og om alternativ medicin, lige som der både er en ny og en gammel udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning. Indholdet i mappen viser, at den medicinansvarlige medarbejder har forholdt sig til mange facetter af medicinhåndteringen, men materialet fremstår uoverskueligt. På det foreliggende grundlag kan tilsynet ikke vurdere, om instruksen lever op til Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni Tilsynet konkluderer, at Åbrinken skal have en samlet og fyldestgørende instruks for medicinhåndtering og det anbefales, at instruksen beskriver hele processen omkring håndteringen af medicin, fra ordinationen modtages, til emballagen bortskaffes. Det kan anbefales at udarbejde en overordnet instruks for hele Granbakken og dernæst udmønte den i en lokalinstruks på hver enkelt afdeling. Kun gældende vejledning bør være i mappen. Det oplyses, at alle medarbejdere får et medicinkursus ved den medicinsansvarlige medarbejder, inden medicinen håndteres. I reolen på kontoret er der en mappe med skemaer til registrering af utilsigtede hændelser ved medicinhåndteringen, og det fremgår tydeligt, at medarbejderne er oplært i at anvende materialet, idet forskellige medarbejdere har registreret forskellige utilsigtede hændelser. Et uddannelseskompendium er under udarbejdelse. Medarbejdere og medarbejderforhold Åbrinken har 24 medarbejdere pædagoger, social- og sundhedsassistenter, værkstedsassistenter og ufaglærte. Bo- og aktivitetstilbuddet på Åbrinken har en fælles afdelingsleder. Om dagen er der fire medarbejdere i aktivitetstilbuddet og to i botilbuddet, mens der om aftenen er seks medarbejdere i botilbuddet. Om natten er der én vågen medarbejder og én sovende rådighedsvagt. En enkelt beboer udløser ekstra ressourcer. Side 5

6 Arbejdsmiljø De påbegyndte ændringer i den pædagogiske tilgang fra konfronterende til anerkendende og ansættelsen af en tidligere medarbejder som afdelingsleder har givet problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Der arbejdes med problemerne, og atmosfæren er under bedring. Medarbejderne, som tilsynet talte med, oplever at have komplekse udfordringer i hverdagen, og enkelte medarbejdere er rejst på grund af arbejdsmiljøet, mens enkelte andre fortsat overvejer deres ansættelse. Der afholdes fælles personalemøder hver uge, og det er besluttet, at arbejdsmiljøet skal drøftes halvårligt i forhold til iværksatte tiltag. Medarbejderne betegner det som et vendepunkt, at afdelingslederen efterhånden er trådt mere i karakter. Afdelingslederen oplever støtte i sin funktion af forstanderen, og begge pointerer nødvendigheden af at være vedholdende og tydelig over for såvel medarbejderne som beboerne. Forstanderen oplyser i sin tilbagemelding til tilsynet, at sparringen mellem forstander og afdelingsleder afholdes på kalenderlagte solomøder en gang om måneden og ad hoc efter behov. Tilsynet anbefaler, at der sættes yderligere fokus på arbejdsmiljøet på personalemøderne ud over de planlagte to gange om året, og at afdelingsledelsen fortsat styrkes gennem systematisk sparring med forstanderen. Andre forhold Hjemmesiden og Tilbudsportalen fremtræder med relevante og opdaterede oplysninger. Taksten er 3029 kr. i døgnet. Side 6

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk

Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Tlf.nr.: 784 77500 Mail: Tangkaer@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Tangkær Sygehusvej 31 8950 Ørsted Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Tangkær HS Udført

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Teamleder Lene Gamrath

Teamleder Lene Gamrath Regionshuset Viborg Hald Ege Videbechs Allè 11 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Hald Ege den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere