Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe"

Transkript

1 Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe Ophæver: Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 Retsinformation: BEK nr 889 af 08/07/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= English: "Order no. 889 of 8 July 2010; Special training and qualification requirements for personnel on passenger ships" Bekendtgørelse nr. 889 af 8. juli 2010 Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe I medfør af 18, stk. 1, 25, stk. 2, 27, stk. 2, og 28, stk. 4, i Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret ved Lov nr af 20. december 2000, fastsættes: Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) "Driftsbesætning": Den besætning, der er foreskrevet for skibet, når der ikke medtages passagerer. 2) "Sikkerhedsbesætning": Den besætning, der ud over driftsbesætningen er foreskrevet for skibet, når der medtages passagerer. 3) "Servicebesætning": Den besætning, der gør tjeneste om bord ud over drifts- og sikkerhedsbesætningen. 4) "Godkendt": Godkendt af Søfartsstyrelsen. 5) "Bevis": En af Søfartsstyrelsen godkendt dokumentation for gennemført uddannelse. Besætningens sprogfærdigheder 2. Krav til sprogfærdigheder findes i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe, hvortil der henvises. Sikkerhedsuddannelse 3. Enhver, der ansættes som medlem af sikkerhedsbesætningen, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt sikkerhedsuddannelse i overensstemmelse med bilag 1 og have erhvervet bevis herfor. Stk. 2. Enhver, der indgår i servicebesætningen, skal senest en måned efter første tiltræden i et af rederiets skibe gennemgå den i stk.1 nævnte sikkerhedsuddannelse.

2 Vejledning af passagerer i nødsituationer 4. Medlemmer af drifts- og sikkerhedsbesætningen, der i henhold til mønstringsrullerne skal assistere passagerer i nødsituationer, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en uddannelse i vejledning af passagerer i nødsituationer i overensstemmelse med bilag 2 og have erhvervet bevis herfor. Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede personkreds samt medlemmer af servicebesætningen, der yder direkte service over for passagerer i passagerområderne, skal endvidere, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført sikkerhedstræning for personel, der yder direkte service over for passagerer i passagerområder i overensstemmelse med bilag 3 og have erhvervet bevis herfor. Særligt kendskab til passagerskibes karakteristika og problemer 5. Skibsførere, officerer og andet personale, der er pålagt særlige pligter og opgaver om bord i passagerskibe, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført uddannelse i passagerskibes særlige karakteristika og problemer i overensstemmelse med bilag 4 og have erhvervet bevis herfor. Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet 6. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og alle, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe og for losning, lastning eller sikring af lasten eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt uddannelse i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet i overensstemmelse med bilag 5 og have erhvervet bevis herfor. Krisestyring og menneskelig adfærd 7. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og andet personel, der har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt uddannelse i krisestyring og om menneskelig adfærd i krisesituationer i overensstemmelse med bilag 6 og have erhvervet bevis herfor. Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser 8. Navigations- og maskinofficerer og ledende cateringpersonale (chiefpursere, pursere, inspektører m.fl.) skal senest efter et års ansættelse have gennemgået en godkendt uddannelse i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser i overensstemmelse med bilag 7 og have erhvervet bevis herfor. Afholdelse af kurser 9. De i 3, stk. 1, og 6, 7 og 8 krævede uddannelser afholdes af Søfartsstyrelsen under forudsætning af tilstrækkelige tilmeldinger. Kurser efter 3 og 6 skal suppleres med oplæring om bord, for så vidt angår skibsspecifikke elementer af disse, og bevis for gennemført uddannelse kan ikke udstedes, før sådanne elementer er gennemført. Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede uddannelser, bortset fra uddannelse efter 3, stk. 1, afholdes af Søfartsstyrelsen uden betaling af kursusafgift. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte uddannelser kan afholdes af udbydere godkendt dertil i medfør af lov om maritime uddannelser. Stk. 4. Enhver, der skal være instruktør på de i stk. 1omhandlede uddannelser, skal have gennemført en godkendt uddannelse iinstruktionsteknik. Fritagelse herfor for en instruktør, som skønnes på anden måde at være kvalificeret, kræver Søfartsstyrelsens tilladelse.

3 Stk. 5. Søfartsstyrelsen kan fritage et rederi fra at opfylde dele af uddannelseskravene for et passagerskib, såfremt den skønner, at skibets fartsområde, størrelse, konstruktion og redningsmidler er således, at de foreskrevne krav vil være urimelige eller praktisk uigennemførlige. Bevisers gyldighed m.v. 10. Danske beviser udstedt i medfør af denne bekendtgørelse skal være udfærdiget i en af Søfartsstyrelsen godkendt form. Teksten skal være på dansk og skal for skibe i international fart tillige omfatte en oversættelse til engelsk. Formatkravet fremgår af bilag 8. Stk. 2. For skibe i indenrigsfart anses kravet om bevis for uddannelse efter 4 og 5 for opfyldt ved en navneliste om bord visende dato for gennemført uddannelse. Stk. 3. Bortset fra bevis efter 7 og 8 er beviser kun gyldige for det skib, hvortil uddannelsen er sket. Skibets navn skal fremgå af beviset. Gyldigheden kan dog udstrækkes til søsterskibe. Bevis gyldigt for en anden skibstype kan udstedes på grundlag af et supplerende kursus i skibsspecifikke elementer. Stk. 4. Beviser udstedt i medfør af 4, stk. 1, og 6 og 7 er kun gyldige i 5 år fra udstedelsesdatoen. Nyt bevis kan udstedes, såfremt den pågældende gennemgår et af Søfartsstyrelsen godkendt genopfriskningskursus, eller såfremt den pågældende i mindst 1 år i de forudgående 5 år med gyldigt bevis har gjort tjeneste i stilling, hvor beviset kræves. Stk. 5. Bevis udstedes af det kursus, der har forestået den pågældende uddannelse. Et dansk passagerskibsrederi er bemyndiget til at udstede bevis 1) efter 3, stk. 1, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter bilag 1, 1-3 og når uddannelse efter bilag 1, 4, er gennemført, 2) efter 4 og 5, 3) efter 6, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter bilag 5, 4.2 og 4.4, og øvrige uddannelseskrav efter bilag 5 er opfyldt ved uddannelse om bord, 4) efter 7 og 8, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter henholdsvis bilag 6 og 7, og 5) efter stk. 4, i tilfælde hvor den pågældende mindst 1 år i de forudgående 5 år med gyldigt bevis har gjort tjeneste i stilling, hvor beviset kræves. Stk. 6. Det påhviler bevisudstederen at registrere udstedelsen af de i stk. 1 anførte beviser. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at beviset kan rekonstrueres. Søfartsstyrelsen kan tillade, at registreringen foretages på et elektronisk medie under forudsætning af, at udskrifter til enhver tid er tilgængelige ved syn og kontrol af passagerskibet. Straffebestemmelser 11. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. 12. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

4 Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelse m.v. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe ophæves. Søfartsstyrelsen, den 8. juli 2010 Hemming Hindborg / Kurt Skytte Bilag 1 Krav til generel sikkerhedsuddannelse for sikkerheds- og servicebesætningen i passagerskibe Der skal skabes forståelse for nødvendigheden af altid at være beredt til at handle rigtigt i en hvilken som helst nødsituation, herunder værdien af uddannelse og øvelser. Sikkerhedsuddannelsen skal indbefatte nedenstående emner. 1. Sikkerhed og førstehjælp 1.1. Introduktion: oversigt over uddannelsens indhold, orientering om forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis m.v.), orientering om instruktionsbog i brug af redningsmidler, orientering om arbejdsmiljø i skibe Sikkerhedsorganisation: sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsgruppe og -udvalg, sikkerhedsorganisationens opgaver, pligter og rettigheder Sikkerhedsopslag og -skilte: Kendskab til påbuds-, forbuds-, advarsels-, rednings- og brandskilte Mønstringsruller:

5 Kendskab til båd- og brandrulle, Mand-Over-Bord rulle, forskellige alarmsignaler og deres betydning, mødested og opgaver, afholdelse af mønstringer, øvelser og instruktion Kommunikation: Kendskab til vigtigheden af at holde ro og orden i nødsituationer, forholdsregler til undgåelse af panik Førstehjælp: Kendskab til bevidsthedstilstand, kramper, vejrtrækning, puls, sår, blødninger, knoglebrud, forbrændinger, chokforebyggelse, Færdighed i anvendelse af aflåst sideleje, genoplivningsteknik (mund-til-næse- og mund-til-mund-metode). 2. Redningsudstyr og overlevelse til søs 2.1. Redningsbåde og -flåder: Kendskab til redningsbådes og -flåders konstruktion, udrustning og påmærkning, redningsbådes og -flåders særlige egenskaber og muligheder, udstyrets enkelte bestanddele og anvendelse Nødradiopejlesender (EPIRB), radioudstyr og pyroteknik: Færdighed i anvendelse og betjening af udstyr, brugen af pyroteknik.

6 2.3. Redningsveste: kendskab til forskellige typer og kontrol af redningsveste, færdighed i korrekt påtagning af redningsveste Redningskranse: kendskab til typer og anvendelse Rednings- og beskyttelsesdragter: kendskab til forskellen på rednings- og beskyttelsesdragter, færdighed i korrekt påtagning af dragter Udsætning af redningsbåde og -flåder: Færdighed i afgivelse af korrekte ordrer for udsætning af og indskibning i redningsflåder, kontrol før affiring af redningsflåder, affiring, entring og klar af skib. Entringen skal endvidere, hvor dette er praktisk muligt, prøves via en evakueringslejder fra en højde af mindst 5 meter, at springe i vandet fra en vis højde og komme om bord i en redningsflåde fra vandet iført redningsvest, at bringe en redningsflåde, der har bunden i vejret, på ret køl iført redningsvest. Kendskab til metoder til udsætning af redningsbåde og -flåder i høj sø, forholdsregler, der skal træffes, efter at båden eller flåden er kommet fra skibet, håndtering af tilskadekomne personer, når skibet forlades og derefter. 2.7 Ophold i redningsbåde og -flåder: Kendskab til overlevelsesteknik (kuldefaren), nødreparation af redningsflåder Redning til søs: Kendskab til anvendelse af Mand-Over-Bord båd til samling af flåder og redning af personer i vandet, metoder til helikopterredning. 3. Brandbekæmpelse

7 3.1. Brand- og slukningsteori: Kendskab til brandtrekanten, brandklasser, brandårsager, forbrændingens hastighed, forplantning, udvikling, brandfare, forebyggelse af brand Faste brandslukningsanlæg: Kendskab til sprinkler- og CO2-anlæg Transportable slukkere: Kendskab til indretning af slukkere med vand, CO2, pulver og skum Praktisk brandbekæmpelse: Færdighed i brandbekæmpelse med transportable slukkere og brandtæppe, slukning af ild i person. 4. "Kend dit skib". Afholdes om bord 4.1. Skibets alarmsystemer: Kendskab til båd- og brandalarmsignalers betydning, brandalarmknappers (brandtryks) placering og betjening, andre alarmsystemer i skibet Rednings- og brandslukningsudstyr: kendskab til placering og betjening Redningsbåde og -flåder: Kendskab til affiring, entring, udsætning og frigøring af redningsbåde, udstyrets placering i redningsbåde og -flåder og dets brug. Færdighed i affiring, entring, udsætning og frigøring af redningsflåder Vandtætte døre og branddøre: kendskab til placering,

8 4.4.2 færdighed i betjening Placering i rullerne: kende opgaverne. "Kend dit skib"-uddannelsen skal gentages ved skift af skib; ved skift til søsterskib dog kun i det omfang, hvor der måtte være forskelle. Ved tilrettelæggelse af sikkerhedsuddannelsen skal STCW-koden, sektion A-VI/1, 1 opfyldes. STCW-koden, sektion A-VI/1, 1, findes i oversættelse nedenfor: Obligatoriske minimumskrav for orientering og grundlæggende sikkerhedstræning og instruktion for alle søfarende. Uddannelse i grundlæggende kendskab. 1. Før tildeling af arbejdsopgaver om bord skal alle personer, der beskæftiges eller forhyres på et søgående skib, bortset fra passagerer, gennemgå godkendt uddannelse i grundlæggende kendskab til personlig overlevelsesteknik eller modtage tilstrækkelig information og instruktion for at være i stand til at kommunikere med andre personer om bord om elementære sikkerhedsspørgsmål og forstå symboler, skilte og alarmsignaler om sikkerhed, at vide, hvad man skal gøre, hvis en person falder over bord, der opdages brand eller røg, eller brandalarm eller alarm for at forlade skibet lyder, at kende samlingsstationer og udskibningssteder samt nødudgange, at lokalisere redningsveste og tage den korrekt på, at afgive brandalarm og have grundlæggende kendskab til brug af transportable ildslukkere, at gribe ind øjeblikkeligt, hvis man kommer ud for et ulykkestilfælde eller en sundhedsmæssig nødsituation, før der søges sagkyndig bistand om bord, og at lukke og åbne branddøre og vejr- og vandtætte døre, som det pågældende skib er udstyret med, bortset fra åbninger i skroget. Bilag 2 Uddannelse i vejledning af passagerer i nødsituationer Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 1 sammenskrevet med sektion A-V/3, 1. Disse to sektioner er identiske, bortset fra at V/2 alene refererer til ro-ro-passagerskibe, medens V/3 refererer til andre passagerskibe end ro-ro skibe Uddannelse i styring af store menneskemængder 1. Uddannelse i styring af store menneskemængder krævet efter Reglement V/2, paragraf 4, og V/3, paragraf 4, for personel, der på mønstringsruller er udpeget til at assistere passagerer i nødsituationer skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til 1.1 kendskab til livredningsudstyr og kontrolplaner omfattende: kendskab til mønstringsruller og nødinstruktioner,

9 1.1.2 kendskab til nødudgange, og restriktioner i anvendelse af elevatorer. 1.2 færdighed i at bistå passagerer undervejs til samlingsstationer og udskibningssteder, og herunder kunne vejlede passagererne på en tydelig og beroligende måde, dirigere passagerer i korridorer, gange og på trapper, holde flugtveje fri for forhindringer, anvende tilgængelige metoder til evakuering af handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance, gennemsøge kamre, gange, toiletter m.v. for passagerer. 1.3 mønstringsprocedurer, herunder: vigtigheden af at holde ro og orden, kunne tage forholdsregler til at nedsætte eller undgå panik, kunne anvende passagerlister, hvor disse findes, i evakueringsøjemed, og kunne sikre, at passagerer er hensigtsmæssigt påklædt og har taget redningsveste rigtigt på. Bilag 3 Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 3, og AV/3, 3. Disse to sektioner er identiske 3. Den yderligere sikkerhedstræning, der kræves efter reglement V/2, paragraf 6, og V/3, paragraf 6, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, som følger: Kommunikation 3.1 Færdighed i at kommunikere med passagerer i nødsituationer under hensyntagen til sprog, der tales af hovedparten af passagerer på den pågældende rute, sandsynligheden for, at færdighed i at bruge en elementær engelsk ordliste med simple instruktioner kan være en brugbar kommunikationsmåde med passagerer, der behøver assistance, uanset om passageren og besætningsmedlemmet taler samme sprog, det mulige behov for at kommunikere under en nødsituation ved andre midler, såsom ved fagter, for at henlede opmærksomheden på tilstedeværelsen af instruktioner, samlingsstationer, redningsudstyr eller nødudgange, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig, den udstrækning, hvori udførlige sikkerhedsinstruktioner er tilgængelige for passagerer i deres eget sprog, og de sprog, hvori annoncering i højttaler udsendes i nødsituationer eller under øvelser for at give vejledning til passagerer og for at styre besætningsmedlemmers indsats over for passagerer. Redningsudstyr

10 3.2 Færdighed i at demonstrere brug af personligt redningsudstyr for passagerer. Bilag 4 Træning i kendskab til ro-ro-passagerskibe Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 2. Uddannelseskrav for andre passagerskibe end ro-ro-skibe fremgår af sektion A-V/3, 2, som er identisk med nedenstående 2.1, dog at ordene "sikkerhed for passagerer og besætning, skib og ladning" ændres til "sikkerhed for liv og for skib" 2. Den træning i kendskab til ro-ro-passagerskibe, der kræves efter reglement V/2, paragraf 5, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, der kræves i den stilling og de opgaver og ansvar, pågældende skal varetage, som følger: Konstruktion og operationelle begrænsninger 2.1 Færdighed i på behørig måde at forstå og iagttage enhver operationel begrænsning, skibet udsættes for, og at forstå og anvende restriktioner i ydelse med skibet, herunder fartbegrænsning i dårligt vejr, med det formål at opretholde sikkerhed for passagerer og besætning, skib og ladning. Procedurer for at åbne, lukke og sikre åbninger i skroget 2.2 Færdighed i på behørig måde at anvende procedurer etableret med hensyn til åbning, lukning og sikring af bov- og hækporte samt sideporte og ramper og på korrekt måde betjene tilhørende systemer. Love, regler og aftaler vedrørende ro-ro-passagerskibe 2.3 Færdighed i at forstå og anvende internationale og nationale krav for ro-ro-passagerskibe i den udstrækning, de er relevante for det pågældende skib og de opgaver, der skal udføres. Krav og begrænsninger vedrørende stabilitet og kraftpåvirkninger på skib 2.4 Færdighed i på behørig måde at tage hensyn til begrænsninger i kraftpåvirkning på skibets konstruktion, herunder følsomme dele såsom bovporte og andre åbninger, hvis lukkemidler opretholder skrogets vandtæthed, og hensyntagen til særlige stabilitetsforhold, som kan påvirke sikkerheden i ro-ro-passagerskibe. Procedurer for vedligeholdelse af særligt udstyr på ro-ro-passagerskibe 2.5 Færdighed i på behørig måde at anvende procedurer om bord for vedligeholdelse af udstyr eller udrustning særegent for ro-ro-passagerskibe såsom bov-, hæk- og sideporte, spygatter og tilhørende systemer. Lastsikringsmanualer og lastberegningsapparater 2.6 Færdighed i på behørig måde at anvende lastsikringsmanualer i forhold til alle typer af køretøjer og jernbanevogne, hvor påkrævet, og at beregne og tage højde for begrænsninger i kraftpåvirkninger på vogndæk. Områder for placering af farligt gods 2.7 Færdighed i på behørig måde at iagttage særlige forholdsregler og begrænsninger, der gælder for områder beregnet for farligt gods. Nødprocedurer 2.8 Færdighed i at sikre behørig anvendelse af enhver særlig procedure for at: forhindre eller nedsætte indtrængen af vand på vogndæk, fjerne vand fra vogndæk, og

11 2.8.3 nedsætte virkninger af vand på vogndæk. Bilag 5 Uddannelse i passagersikkerhed m.m. Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 4, og A-V/3, 4. STCW-koden, sektion A-V/2, 4. Uddannelse i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet 4. Uddannelsen i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet, som kræves efter reglement V/2, paragraf 7, for førere overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, lastning, losning og sikring af ladning og for at lukke åbninger i skroget, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, der kræves i den stilling og de opgaver og ansvar, pågældende skal varetage, som følger: Lastnings- og indskibningsprocedurer 4.1 Færdighed i på behørig måde at anvende de procedurer, der er etableret for skibet med hensyn til indskibning og udskibning af køretøjer, jernbanevogne og andre lasttransportenheder, herunder relateret kommunikation, sænkning og løftning af ramper, til- og afrigning af hængedæk, indskibning og udskibning af passagerer med særlig hensyntagen til handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance. Føring af farligt gods 4.2 Færdighed i at anvende enhver sikkerhedsforanstaltning, procedure eller krav vedrørende føring af farligt gods på ro-ro-passagerskibe. Sikring af ladning 4.3 Færdighed i korrekt at anvende bestemmelserne i "The Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing" på køretøjer, jernbanevogne og andre lasttransportenheder, og på behørig måde at bruge til rådighed værende lastsikringsudstyr og -materialer under hensyntagen til deres begrænsninger. Beregninger af stabilitet, trim og kraftpåvirkninger 4.4 Færdighed i: på behørig måde at bruge til rådighedværende oplysninger om stabilitet og kraftpåvirkninger, at beregne stabilitet og trim for forskellige lastkonditioner ved brug af til rådighedværende lastberegningsapparater eller computerprogrammer, at beregne belastninger på dæk, og

12 4.4.4 at beregne virkningen af skiftninger af ballast og fuel på stabilitet, trim og kraftpåvirkninger. Åbning, lukning og sikring af åbninger i skroget 4.5 Færdighed i: på behørig måde at anvende procedurer etableret for skibet med hensyn til åbning, lukning og sikring af bov-, hæk- og sideporte og ramper og korrekt betjene tilhørende systemer, og at udføre inspektion af behørig skalkning. Ro-ro-dæk atmosfære 4.6 Færdighed i: at bruge udstyr, hvor det findes, til at overvåge atmosfæren i ro-ro-rum, og behørigt at anvende procedurer etableret for skibet for ventilation af ro-ro-lastrum under indskibning og udskibning af køretøjer, under rejsen og i nødsituationer. STCW-koden, sektion A-V/3, 4: Passagersikkerhed Uddannelsen i passagersikkerhed, som kræves efter reglement V/3, paragraf 7, for førere overstyrmænd og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, skal mindst sikre opnåelse af de færdigheder, der kræves i deres opgaver med og ansvar for indskibning og udskibning af passagerer med særlig opmærksomhed på handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance. Bilag 6 Uddannelse i krisestyring og menneskelig adfærd Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 5, og sektion A-V/3, 5. Disse to sektioner er identiske. 5. Førere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og enhver person med ansvar for passagerers sikkerhed i nødsituationer skal: 5.1 med tilfredsstillende resultat have gennemført den godkendte uddannelse i krisestyring og menneskelig adfærd, der kræves efter reglement V/2, paragraf 8, og V/3, paragraf 8, i overensstemmelse med deres stilling, pligter og ansvar som anført i tabel A-V/2, og 5.2 kunne fremvise bevis på, at den krævede kvalifikationsnorm opfyldes i overensstemmelse med de metoder og kriterier for bedømmelse af kvalifikationer, der er opført i kolonnerne 3 og 4 i tabel A-V/2. Tabel A-V/2 Specifikation af minimum kvalifikationsnormer i krisestyring og menneskelig adfærd Tabel A-V/2 Specifikation af minimum kvalifikationsnormer i krisestyring og menneskelig adfærd Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kvalifikation

13 Viden, forståelse og duelighed Metoder til demonstration af kvalifikationer Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer Organisere nødprocedure om bord Kendskab til:.1 skibets almindelige konstruktion og indretning,.2 sikkerhedsregler,.3 nødplaner og -procedurer. Vigtigheden af principperne for udvikling af skibsspecifikke nødprocedurer omfattende.1 behovet for planlægning af og øvelser i nødprocedurer om bord,.2 nødvendigheden af, at alt personel er opmærksom på og overholder planlagte nødprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser med en eller flere udarbejdede nødplaner og praktisk demonstration. Skibets nødprocedurer sikrer en tilstand af beredskab over for nødsituationer. Optimere brug af ressourcer Færdighed i at optimere brug af ressourcer under hensyntagen til:.1 den mulighed, at ressourcer til rådighed i en nødsituation kan være begrænset, og.2 nødvendigheden af at gøre fuld brug af personel og udstyr, der umiddelbart er til rådighed og om nødvendigt at improvisere. Færdighed i at organisere realistiske øvelser for at opretholde en tilstand af beredskab under brug af erfaringer fra tidligere ulykker med passagerskibe, debriefing efter øvelser. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer. Katastrofeplaner optimerer brug af til rådighedværende ressourcer. Tildeling af opgaver og ansvar afspejler kendte kvalifikationer hos den enkelte. Rollefordeling og ansvar hos hold og hos den enkelte er klart defineret. Kontrollere reaktion på nødsituationer Færdighed i at foretage en indledende vurdering og foretage effektiv reaktion på nødsituationer i overensstemmelse med etablerede nødprocedurer. Lederevner

14 Evner til at lede andre i nødsituationer, herunder behovet for:.1 at foregå med et godt eksempel i nødsituationer,.2 at prioritere beslutningstagen på grund af nødvendigheden af hurtig indsats i nødsituationer,.3 at motivere, opmuntre og berolige passagerer og andre. Håndtering af stress Evne til at identificere udvikling af tegn på personligt stress og stress hos andre medlemmer af skibets hjælpemandskab. Forståelse for, at stress, der opstår på grund af nødsituationer, kan påvirke den enkeltes ydeevne og færdighed i at udføre instruktioner og følge procedurer. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer. Procedurer og handlinger er i overensstemmelse med etablerede principper og planer for krisestyring om bord. Mål og strategi er passende for nødsituationens art, tager omstændighederne i betragtning og gør optimalt brug af til rådighedværende ressourcer. Besætningsmedlemmers handlinger bidrager til at opretholde orden og kontrol. Lede passagerer og andet personel under nødsituationer Menneskelig adfærd og reaktioner Færdighed i at lede passagerer og andet personel i nødsituationer, omfattende:.1 forståelse for almindelige reaktionsmønstre hos passagerer og andet personel i nødsituationer, herunder muligheden for:.1.1 at det almindeligvis tager nogen tid, før folk accepterer den kendsgerning, at der foreligger en nødsituation, og.1.2 at nogle mennesker går i panik og ikke opfører sig på normal rationel måde, at deres evne til at opfatte kan være påvirket, og at de ikke er så lydhøre over for instruktioner som i normale situationer,.2 forståelse for, at nogle passagerer og andet personel blandt andet måske:.2.1 starter med at lede efter pårørende, venner og/eller deres ejendele som en første reaktion, når noget går galt,.2.2 søger sikkerhed i deres kamre eller på andre steder om bord, hvor de tror, de kan undslippe fra farer,.2.3 har tilbøjelighed til at søge mod den øvre side, når skibet krænger over,.3forståelse for mulige problemer med panik, der kan opstå ved, at familier adskilles. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer.

15 Indsats af besætningsmedlemmer bidrager til at opretholde orden og kontrol. Etablere og opretholde effektiv kommunikation Færdighed i at etablere og opretholde effektiv kommunikation, omfattende:.1 vigtigheden af klare og præcise instruktioner og rapporter, og.2 behovet for at opmuntre passagerer og andet personel, at udveksle informationer med disse og observere deres reaktioner. Færdighed i at give relevant information til passagerer og andet personel under nødsituationer, at holde dem underrettet om situationen, og at meddele enhver handling, der kræves af dem, under hensyntagen til:.1 sprog, der tales af hovedparten af passagererne og af andet personel, der er om bord på den pågældende rute,.2 det mulige behov for at kommunikere under en nødsituation ved andre midler, såsom ved fagter for at henlede opmærksomheden på tilstedeværelsen af instruktioner, mønstringssteder, redningsudstyr eller nødudgange, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig,.3 de sprog, hvori annoncering i højttaler udsendes i nødsituationer eller under øvelser for at give vejledning til passagerer og for at styre besætningsmedlemmers indsats over for passagerer. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser og praktisk demonstration. Informationer fra alle til rådighedværende kilder indhentes, vurderes og bekræftes så hurtigt som muligt og gennemgås gennem hele nødsituationen. Informationer, der gives til enkeltpersoner, til hold af hjælpemandskab og til passagerer, er nøjagtige, relevante og givet rettidigt. Informationer holder passagerer oplyst om nødsituationens natur og om de handlinger, der kræves af dem. Bilag 7 Uddannelse i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at styrke ledelsesfunktionen i forbindelse med afvikling af båd- og brandøvelser om bord, herunder øvelser i evakuering af passagerer med sigte på 1. at sikre indgående kendskab til de regelsæt, der er relevante for passagerskibes beredskab i relation til brandslukning, evakuering og anvendelse af redningsmidler, 2. at alle officerer og ledende cateringpersonale har en fælles forståelse for vigtigheden af grundig forberedelse og planlægning af alle krævede øvelser samt kendskab til, hvilke krav der må stilles til sådan forberedelse og planlægning, 3. at gennemførte øvelser underkastes grundig evaluering, som involverer alle deltagere i sådanne øvelser, samt kendskab til, hvordan sådan evaluering mest effektivt tilrettelægges for at kunne bidrage til løbende forbedring af øvelser, 4. at sikre, at gennemførte øvelser bidrager effektivt til at højne forståelsen hos alle besætningsmedlemmer for vigtigheden af, at skibet har et højt sikkerhedsberedskab, 5. at sikre, at øvelser inddrager elementer fra bekendtgørelsens bilag 3 om styring af store menneskemængder og bilag 4 om kommunikation med passagerer i nødsituationer og demonstration for passagerer i brug af

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 15. december 2008. Nr. 1375. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af 1, stk. 2, 3-5, 17, stk. 5, 28 og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere