Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe"

Transkript

1 Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe Ophæver: Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 Retsinformation: BEK nr 889 af 08/07/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= English: "Order no. 889 of 8 July 2010; Special training and qualification requirements for personnel on passenger ships" Bekendtgørelse nr. 889 af 8. juli 2010 Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe I medfør af 18, stk. 1, 25, stk. 2, 27, stk. 2, og 28, stk. 4, i Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret ved Lov nr af 20. december 2000, fastsættes: Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) "Driftsbesætning": Den besætning, der er foreskrevet for skibet, når der ikke medtages passagerer. 2) "Sikkerhedsbesætning": Den besætning, der ud over driftsbesætningen er foreskrevet for skibet, når der medtages passagerer. 3) "Servicebesætning": Den besætning, der gør tjeneste om bord ud over drifts- og sikkerhedsbesætningen. 4) "Godkendt": Godkendt af Søfartsstyrelsen. 5) "Bevis": En af Søfartsstyrelsen godkendt dokumentation for gennemført uddannelse. Besætningens sprogfærdigheder 2. Krav til sprogfærdigheder findes i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe, hvortil der henvises. Sikkerhedsuddannelse 3. Enhver, der ansættes som medlem af sikkerhedsbesætningen, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt sikkerhedsuddannelse i overensstemmelse med bilag 1 og have erhvervet bevis herfor. Stk. 2. Enhver, der indgår i servicebesætningen, skal senest en måned efter første tiltræden i et af rederiets skibe gennemgå den i stk.1 nævnte sikkerhedsuddannelse.

2 Vejledning af passagerer i nødsituationer 4. Medlemmer af drifts- og sikkerhedsbesætningen, der i henhold til mønstringsrullerne skal assistere passagerer i nødsituationer, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en uddannelse i vejledning af passagerer i nødsituationer i overensstemmelse med bilag 2 og have erhvervet bevis herfor. Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede personkreds samt medlemmer af servicebesætningen, der yder direkte service over for passagerer i passagerområderne, skal endvidere, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført sikkerhedstræning for personel, der yder direkte service over for passagerer i passagerområder i overensstemmelse med bilag 3 og have erhvervet bevis herfor. Særligt kendskab til passagerskibes karakteristika og problemer 5. Skibsførere, officerer og andet personale, der er pålagt særlige pligter og opgaver om bord i passagerskibe, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført uddannelse i passagerskibes særlige karakteristika og problemer i overensstemmelse med bilag 4 og have erhvervet bevis herfor. Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet 6. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og alle, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe og for losning, lastning eller sikring af lasten eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt uddannelse i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet i overensstemmelse med bilag 5 og have erhvervet bevis herfor. Krisestyring og menneskelig adfærd 7. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og andet personel, der har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt uddannelse i krisestyring og om menneskelig adfærd i krisesituationer i overensstemmelse med bilag 6 og have erhvervet bevis herfor. Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser 8. Navigations- og maskinofficerer og ledende cateringpersonale (chiefpursere, pursere, inspektører m.fl.) skal senest efter et års ansættelse have gennemgået en godkendt uddannelse i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser i overensstemmelse med bilag 7 og have erhvervet bevis herfor. Afholdelse af kurser 9. De i 3, stk. 1, og 6, 7 og 8 krævede uddannelser afholdes af Søfartsstyrelsen under forudsætning af tilstrækkelige tilmeldinger. Kurser efter 3 og 6 skal suppleres med oplæring om bord, for så vidt angår skibsspecifikke elementer af disse, og bevis for gennemført uddannelse kan ikke udstedes, før sådanne elementer er gennemført. Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede uddannelser, bortset fra uddannelse efter 3, stk. 1, afholdes af Søfartsstyrelsen uden betaling af kursusafgift. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte uddannelser kan afholdes af udbydere godkendt dertil i medfør af lov om maritime uddannelser. Stk. 4. Enhver, der skal være instruktør på de i stk. 1omhandlede uddannelser, skal have gennemført en godkendt uddannelse iinstruktionsteknik. Fritagelse herfor for en instruktør, som skønnes på anden måde at være kvalificeret, kræver Søfartsstyrelsens tilladelse.

3 Stk. 5. Søfartsstyrelsen kan fritage et rederi fra at opfylde dele af uddannelseskravene for et passagerskib, såfremt den skønner, at skibets fartsområde, størrelse, konstruktion og redningsmidler er således, at de foreskrevne krav vil være urimelige eller praktisk uigennemførlige. Bevisers gyldighed m.v. 10. Danske beviser udstedt i medfør af denne bekendtgørelse skal være udfærdiget i en af Søfartsstyrelsen godkendt form. Teksten skal være på dansk og skal for skibe i international fart tillige omfatte en oversættelse til engelsk. Formatkravet fremgår af bilag 8. Stk. 2. For skibe i indenrigsfart anses kravet om bevis for uddannelse efter 4 og 5 for opfyldt ved en navneliste om bord visende dato for gennemført uddannelse. Stk. 3. Bortset fra bevis efter 7 og 8 er beviser kun gyldige for det skib, hvortil uddannelsen er sket. Skibets navn skal fremgå af beviset. Gyldigheden kan dog udstrækkes til søsterskibe. Bevis gyldigt for en anden skibstype kan udstedes på grundlag af et supplerende kursus i skibsspecifikke elementer. Stk. 4. Beviser udstedt i medfør af 4, stk. 1, og 6 og 7 er kun gyldige i 5 år fra udstedelsesdatoen. Nyt bevis kan udstedes, såfremt den pågældende gennemgår et af Søfartsstyrelsen godkendt genopfriskningskursus, eller såfremt den pågældende i mindst 1 år i de forudgående 5 år med gyldigt bevis har gjort tjeneste i stilling, hvor beviset kræves. Stk. 5. Bevis udstedes af det kursus, der har forestået den pågældende uddannelse. Et dansk passagerskibsrederi er bemyndiget til at udstede bevis 1) efter 3, stk. 1, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter bilag 1, 1-3 og når uddannelse efter bilag 1, 4, er gennemført, 2) efter 4 og 5, 3) efter 6, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter bilag 5, 4.2 og 4.4, og øvrige uddannelseskrav efter bilag 5 er opfyldt ved uddannelse om bord, 4) efter 7 og 8, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter henholdsvis bilag 6 og 7, og 5) efter stk. 4, i tilfælde hvor den pågældende mindst 1 år i de forudgående 5 år med gyldigt bevis har gjort tjeneste i stilling, hvor beviset kræves. Stk. 6. Det påhviler bevisudstederen at registrere udstedelsen af de i stk. 1 anførte beviser. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at beviset kan rekonstrueres. Søfartsstyrelsen kan tillade, at registreringen foretages på et elektronisk medie under forudsætning af, at udskrifter til enhver tid er tilgængelige ved syn og kontrol af passagerskibet. Straffebestemmelser 11. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. 12. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

4 Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelse m.v. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe ophæves. Søfartsstyrelsen, den 8. juli 2010 Hemming Hindborg / Kurt Skytte Bilag 1 Krav til generel sikkerhedsuddannelse for sikkerheds- og servicebesætningen i passagerskibe Der skal skabes forståelse for nødvendigheden af altid at være beredt til at handle rigtigt i en hvilken som helst nødsituation, herunder værdien af uddannelse og øvelser. Sikkerhedsuddannelsen skal indbefatte nedenstående emner. 1. Sikkerhed og førstehjælp 1.1. Introduktion: oversigt over uddannelsens indhold, orientering om forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis m.v.), orientering om instruktionsbog i brug af redningsmidler, orientering om arbejdsmiljø i skibe Sikkerhedsorganisation: sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsgruppe og -udvalg, sikkerhedsorganisationens opgaver, pligter og rettigheder Sikkerhedsopslag og -skilte: Kendskab til påbuds-, forbuds-, advarsels-, rednings- og brandskilte Mønstringsruller:

5 Kendskab til båd- og brandrulle, Mand-Over-Bord rulle, forskellige alarmsignaler og deres betydning, mødested og opgaver, afholdelse af mønstringer, øvelser og instruktion Kommunikation: Kendskab til vigtigheden af at holde ro og orden i nødsituationer, forholdsregler til undgåelse af panik Førstehjælp: Kendskab til bevidsthedstilstand, kramper, vejrtrækning, puls, sår, blødninger, knoglebrud, forbrændinger, chokforebyggelse, Færdighed i anvendelse af aflåst sideleje, genoplivningsteknik (mund-til-næse- og mund-til-mund-metode). 2. Redningsudstyr og overlevelse til søs 2.1. Redningsbåde og -flåder: Kendskab til redningsbådes og -flåders konstruktion, udrustning og påmærkning, redningsbådes og -flåders særlige egenskaber og muligheder, udstyrets enkelte bestanddele og anvendelse Nødradiopejlesender (EPIRB), radioudstyr og pyroteknik: Færdighed i anvendelse og betjening af udstyr, brugen af pyroteknik.

6 2.3. Redningsveste: kendskab til forskellige typer og kontrol af redningsveste, færdighed i korrekt påtagning af redningsveste Redningskranse: kendskab til typer og anvendelse Rednings- og beskyttelsesdragter: kendskab til forskellen på rednings- og beskyttelsesdragter, færdighed i korrekt påtagning af dragter Udsætning af redningsbåde og -flåder: Færdighed i afgivelse af korrekte ordrer for udsætning af og indskibning i redningsflåder, kontrol før affiring af redningsflåder, affiring, entring og klar af skib. Entringen skal endvidere, hvor dette er praktisk muligt, prøves via en evakueringslejder fra en højde af mindst 5 meter, at springe i vandet fra en vis højde og komme om bord i en redningsflåde fra vandet iført redningsvest, at bringe en redningsflåde, der har bunden i vejret, på ret køl iført redningsvest. Kendskab til metoder til udsætning af redningsbåde og -flåder i høj sø, forholdsregler, der skal træffes, efter at båden eller flåden er kommet fra skibet, håndtering af tilskadekomne personer, når skibet forlades og derefter. 2.7 Ophold i redningsbåde og -flåder: Kendskab til overlevelsesteknik (kuldefaren), nødreparation af redningsflåder Redning til søs: Kendskab til anvendelse af Mand-Over-Bord båd til samling af flåder og redning af personer i vandet, metoder til helikopterredning. 3. Brandbekæmpelse

7 3.1. Brand- og slukningsteori: Kendskab til brandtrekanten, brandklasser, brandårsager, forbrændingens hastighed, forplantning, udvikling, brandfare, forebyggelse af brand Faste brandslukningsanlæg: Kendskab til sprinkler- og CO2-anlæg Transportable slukkere: Kendskab til indretning af slukkere med vand, CO2, pulver og skum Praktisk brandbekæmpelse: Færdighed i brandbekæmpelse med transportable slukkere og brandtæppe, slukning af ild i person. 4. "Kend dit skib". Afholdes om bord 4.1. Skibets alarmsystemer: Kendskab til båd- og brandalarmsignalers betydning, brandalarmknappers (brandtryks) placering og betjening, andre alarmsystemer i skibet Rednings- og brandslukningsudstyr: kendskab til placering og betjening Redningsbåde og -flåder: Kendskab til affiring, entring, udsætning og frigøring af redningsbåde, udstyrets placering i redningsbåde og -flåder og dets brug. Færdighed i affiring, entring, udsætning og frigøring af redningsflåder Vandtætte døre og branddøre: kendskab til placering,

8 4.4.2 færdighed i betjening Placering i rullerne: kende opgaverne. "Kend dit skib"-uddannelsen skal gentages ved skift af skib; ved skift til søsterskib dog kun i det omfang, hvor der måtte være forskelle. Ved tilrettelæggelse af sikkerhedsuddannelsen skal STCW-koden, sektion A-VI/1, 1 opfyldes. STCW-koden, sektion A-VI/1, 1, findes i oversættelse nedenfor: Obligatoriske minimumskrav for orientering og grundlæggende sikkerhedstræning og instruktion for alle søfarende. Uddannelse i grundlæggende kendskab. 1. Før tildeling af arbejdsopgaver om bord skal alle personer, der beskæftiges eller forhyres på et søgående skib, bortset fra passagerer, gennemgå godkendt uddannelse i grundlæggende kendskab til personlig overlevelsesteknik eller modtage tilstrækkelig information og instruktion for at være i stand til at kommunikere med andre personer om bord om elementære sikkerhedsspørgsmål og forstå symboler, skilte og alarmsignaler om sikkerhed, at vide, hvad man skal gøre, hvis en person falder over bord, der opdages brand eller røg, eller brandalarm eller alarm for at forlade skibet lyder, at kende samlingsstationer og udskibningssteder samt nødudgange, at lokalisere redningsveste og tage den korrekt på, at afgive brandalarm og have grundlæggende kendskab til brug af transportable ildslukkere, at gribe ind øjeblikkeligt, hvis man kommer ud for et ulykkestilfælde eller en sundhedsmæssig nødsituation, før der søges sagkyndig bistand om bord, og at lukke og åbne branddøre og vejr- og vandtætte døre, som det pågældende skib er udstyret med, bortset fra åbninger i skroget. Bilag 2 Uddannelse i vejledning af passagerer i nødsituationer Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 1 sammenskrevet med sektion A-V/3, 1. Disse to sektioner er identiske, bortset fra at V/2 alene refererer til ro-ro-passagerskibe, medens V/3 refererer til andre passagerskibe end ro-ro skibe Uddannelse i styring af store menneskemængder 1. Uddannelse i styring af store menneskemængder krævet efter Reglement V/2, paragraf 4, og V/3, paragraf 4, for personel, der på mønstringsruller er udpeget til at assistere passagerer i nødsituationer skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til 1.1 kendskab til livredningsudstyr og kontrolplaner omfattende: kendskab til mønstringsruller og nødinstruktioner,

9 1.1.2 kendskab til nødudgange, og restriktioner i anvendelse af elevatorer. 1.2 færdighed i at bistå passagerer undervejs til samlingsstationer og udskibningssteder, og herunder kunne vejlede passagererne på en tydelig og beroligende måde, dirigere passagerer i korridorer, gange og på trapper, holde flugtveje fri for forhindringer, anvende tilgængelige metoder til evakuering af handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance, gennemsøge kamre, gange, toiletter m.v. for passagerer. 1.3 mønstringsprocedurer, herunder: vigtigheden af at holde ro og orden, kunne tage forholdsregler til at nedsætte eller undgå panik, kunne anvende passagerlister, hvor disse findes, i evakueringsøjemed, og kunne sikre, at passagerer er hensigtsmæssigt påklædt og har taget redningsveste rigtigt på. Bilag 3 Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 3, og AV/3, 3. Disse to sektioner er identiske 3. Den yderligere sikkerhedstræning, der kræves efter reglement V/2, paragraf 6, og V/3, paragraf 6, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, som følger: Kommunikation 3.1 Færdighed i at kommunikere med passagerer i nødsituationer under hensyntagen til sprog, der tales af hovedparten af passagerer på den pågældende rute, sandsynligheden for, at færdighed i at bruge en elementær engelsk ordliste med simple instruktioner kan være en brugbar kommunikationsmåde med passagerer, der behøver assistance, uanset om passageren og besætningsmedlemmet taler samme sprog, det mulige behov for at kommunikere under en nødsituation ved andre midler, såsom ved fagter, for at henlede opmærksomheden på tilstedeværelsen af instruktioner, samlingsstationer, redningsudstyr eller nødudgange, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig, den udstrækning, hvori udførlige sikkerhedsinstruktioner er tilgængelige for passagerer i deres eget sprog, og de sprog, hvori annoncering i højttaler udsendes i nødsituationer eller under øvelser for at give vejledning til passagerer og for at styre besætningsmedlemmers indsats over for passagerer. Redningsudstyr

10 3.2 Færdighed i at demonstrere brug af personligt redningsudstyr for passagerer. Bilag 4 Træning i kendskab til ro-ro-passagerskibe Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 2. Uddannelseskrav for andre passagerskibe end ro-ro-skibe fremgår af sektion A-V/3, 2, som er identisk med nedenstående 2.1, dog at ordene "sikkerhed for passagerer og besætning, skib og ladning" ændres til "sikkerhed for liv og for skib" 2. Den træning i kendskab til ro-ro-passagerskibe, der kræves efter reglement V/2, paragraf 5, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, der kræves i den stilling og de opgaver og ansvar, pågældende skal varetage, som følger: Konstruktion og operationelle begrænsninger 2.1 Færdighed i på behørig måde at forstå og iagttage enhver operationel begrænsning, skibet udsættes for, og at forstå og anvende restriktioner i ydelse med skibet, herunder fartbegrænsning i dårligt vejr, med det formål at opretholde sikkerhed for passagerer og besætning, skib og ladning. Procedurer for at åbne, lukke og sikre åbninger i skroget 2.2 Færdighed i på behørig måde at anvende procedurer etableret med hensyn til åbning, lukning og sikring af bov- og hækporte samt sideporte og ramper og på korrekt måde betjene tilhørende systemer. Love, regler og aftaler vedrørende ro-ro-passagerskibe 2.3 Færdighed i at forstå og anvende internationale og nationale krav for ro-ro-passagerskibe i den udstrækning, de er relevante for det pågældende skib og de opgaver, der skal udføres. Krav og begrænsninger vedrørende stabilitet og kraftpåvirkninger på skib 2.4 Færdighed i på behørig måde at tage hensyn til begrænsninger i kraftpåvirkning på skibets konstruktion, herunder følsomme dele såsom bovporte og andre åbninger, hvis lukkemidler opretholder skrogets vandtæthed, og hensyntagen til særlige stabilitetsforhold, som kan påvirke sikkerheden i ro-ro-passagerskibe. Procedurer for vedligeholdelse af særligt udstyr på ro-ro-passagerskibe 2.5 Færdighed i på behørig måde at anvende procedurer om bord for vedligeholdelse af udstyr eller udrustning særegent for ro-ro-passagerskibe såsom bov-, hæk- og sideporte, spygatter og tilhørende systemer. Lastsikringsmanualer og lastberegningsapparater 2.6 Færdighed i på behørig måde at anvende lastsikringsmanualer i forhold til alle typer af køretøjer og jernbanevogne, hvor påkrævet, og at beregne og tage højde for begrænsninger i kraftpåvirkninger på vogndæk. Områder for placering af farligt gods 2.7 Færdighed i på behørig måde at iagttage særlige forholdsregler og begrænsninger, der gælder for områder beregnet for farligt gods. Nødprocedurer 2.8 Færdighed i at sikre behørig anvendelse af enhver særlig procedure for at: forhindre eller nedsætte indtrængen af vand på vogndæk, fjerne vand fra vogndæk, og

11 2.8.3 nedsætte virkninger af vand på vogndæk. Bilag 5 Uddannelse i passagersikkerhed m.m. Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 4, og A-V/3, 4. STCW-koden, sektion A-V/2, 4. Uddannelse i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet 4. Uddannelsen i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet, som kræves efter reglement V/2, paragraf 7, for førere overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, lastning, losning og sikring af ladning og for at lukke åbninger i skroget, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, der kræves i den stilling og de opgaver og ansvar, pågældende skal varetage, som følger: Lastnings- og indskibningsprocedurer 4.1 Færdighed i på behørig måde at anvende de procedurer, der er etableret for skibet med hensyn til indskibning og udskibning af køretøjer, jernbanevogne og andre lasttransportenheder, herunder relateret kommunikation, sænkning og løftning af ramper, til- og afrigning af hængedæk, indskibning og udskibning af passagerer med særlig hensyntagen til handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance. Føring af farligt gods 4.2 Færdighed i at anvende enhver sikkerhedsforanstaltning, procedure eller krav vedrørende føring af farligt gods på ro-ro-passagerskibe. Sikring af ladning 4.3 Færdighed i korrekt at anvende bestemmelserne i "The Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing" på køretøjer, jernbanevogne og andre lasttransportenheder, og på behørig måde at bruge til rådighed værende lastsikringsudstyr og -materialer under hensyntagen til deres begrænsninger. Beregninger af stabilitet, trim og kraftpåvirkninger 4.4 Færdighed i: på behørig måde at bruge til rådighedværende oplysninger om stabilitet og kraftpåvirkninger, at beregne stabilitet og trim for forskellige lastkonditioner ved brug af til rådighedværende lastberegningsapparater eller computerprogrammer, at beregne belastninger på dæk, og

12 4.4.4 at beregne virkningen af skiftninger af ballast og fuel på stabilitet, trim og kraftpåvirkninger. Åbning, lukning og sikring af åbninger i skroget 4.5 Færdighed i: på behørig måde at anvende procedurer etableret for skibet med hensyn til åbning, lukning og sikring af bov-, hæk- og sideporte og ramper og korrekt betjene tilhørende systemer, og at udføre inspektion af behørig skalkning. Ro-ro-dæk atmosfære 4.6 Færdighed i: at bruge udstyr, hvor det findes, til at overvåge atmosfæren i ro-ro-rum, og behørigt at anvende procedurer etableret for skibet for ventilation af ro-ro-lastrum under indskibning og udskibning af køretøjer, under rejsen og i nødsituationer. STCW-koden, sektion A-V/3, 4: Passagersikkerhed Uddannelsen i passagersikkerhed, som kræves efter reglement V/3, paragraf 7, for førere overstyrmænd og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, skal mindst sikre opnåelse af de færdigheder, der kræves i deres opgaver med og ansvar for indskibning og udskibning af passagerer med særlig opmærksomhed på handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance. Bilag 6 Uddannelse i krisestyring og menneskelig adfærd Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 5, og sektion A-V/3, 5. Disse to sektioner er identiske. 5. Førere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og enhver person med ansvar for passagerers sikkerhed i nødsituationer skal: 5.1 med tilfredsstillende resultat have gennemført den godkendte uddannelse i krisestyring og menneskelig adfærd, der kræves efter reglement V/2, paragraf 8, og V/3, paragraf 8, i overensstemmelse med deres stilling, pligter og ansvar som anført i tabel A-V/2, og 5.2 kunne fremvise bevis på, at den krævede kvalifikationsnorm opfyldes i overensstemmelse med de metoder og kriterier for bedømmelse af kvalifikationer, der er opført i kolonnerne 3 og 4 i tabel A-V/2. Tabel A-V/2 Specifikation af minimum kvalifikationsnormer i krisestyring og menneskelig adfærd Tabel A-V/2 Specifikation af minimum kvalifikationsnormer i krisestyring og menneskelig adfærd Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kvalifikation

13 Viden, forståelse og duelighed Metoder til demonstration af kvalifikationer Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer Organisere nødprocedure om bord Kendskab til:.1 skibets almindelige konstruktion og indretning,.2 sikkerhedsregler,.3 nødplaner og -procedurer. Vigtigheden af principperne for udvikling af skibsspecifikke nødprocedurer omfattende.1 behovet for planlægning af og øvelser i nødprocedurer om bord,.2 nødvendigheden af, at alt personel er opmærksom på og overholder planlagte nødprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser med en eller flere udarbejdede nødplaner og praktisk demonstration. Skibets nødprocedurer sikrer en tilstand af beredskab over for nødsituationer. Optimere brug af ressourcer Færdighed i at optimere brug af ressourcer under hensyntagen til:.1 den mulighed, at ressourcer til rådighed i en nødsituation kan være begrænset, og.2 nødvendigheden af at gøre fuld brug af personel og udstyr, der umiddelbart er til rådighed og om nødvendigt at improvisere. Færdighed i at organisere realistiske øvelser for at opretholde en tilstand af beredskab under brug af erfaringer fra tidligere ulykker med passagerskibe, debriefing efter øvelser. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer. Katastrofeplaner optimerer brug af til rådighedværende ressourcer. Tildeling af opgaver og ansvar afspejler kendte kvalifikationer hos den enkelte. Rollefordeling og ansvar hos hold og hos den enkelte er klart defineret. Kontrollere reaktion på nødsituationer Færdighed i at foretage en indledende vurdering og foretage effektiv reaktion på nødsituationer i overensstemmelse med etablerede nødprocedurer. Lederevner

14 Evner til at lede andre i nødsituationer, herunder behovet for:.1 at foregå med et godt eksempel i nødsituationer,.2 at prioritere beslutningstagen på grund af nødvendigheden af hurtig indsats i nødsituationer,.3 at motivere, opmuntre og berolige passagerer og andre. Håndtering af stress Evne til at identificere udvikling af tegn på personligt stress og stress hos andre medlemmer af skibets hjælpemandskab. Forståelse for, at stress, der opstår på grund af nødsituationer, kan påvirke den enkeltes ydeevne og færdighed i at udføre instruktioner og følge procedurer. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer. Procedurer og handlinger er i overensstemmelse med etablerede principper og planer for krisestyring om bord. Mål og strategi er passende for nødsituationens art, tager omstændighederne i betragtning og gør optimalt brug af til rådighedværende ressourcer. Besætningsmedlemmers handlinger bidrager til at opretholde orden og kontrol. Lede passagerer og andet personel under nødsituationer Menneskelig adfærd og reaktioner Færdighed i at lede passagerer og andet personel i nødsituationer, omfattende:.1 forståelse for almindelige reaktionsmønstre hos passagerer og andet personel i nødsituationer, herunder muligheden for:.1.1 at det almindeligvis tager nogen tid, før folk accepterer den kendsgerning, at der foreligger en nødsituation, og.1.2 at nogle mennesker går i panik og ikke opfører sig på normal rationel måde, at deres evne til at opfatte kan være påvirket, og at de ikke er så lydhøre over for instruktioner som i normale situationer,.2 forståelse for, at nogle passagerer og andet personel blandt andet måske:.2.1 starter med at lede efter pårørende, venner og/eller deres ejendele som en første reaktion, når noget går galt,.2.2 søger sikkerhed i deres kamre eller på andre steder om bord, hvor de tror, de kan undslippe fra farer,.2.3 har tilbøjelighed til at søge mod den øvre side, når skibet krænger over,.3forståelse for mulige problemer med panik, der kan opstå ved, at familier adskilles. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer.

15 Indsats af besætningsmedlemmer bidrager til at opretholde orden og kontrol. Etablere og opretholde effektiv kommunikation Færdighed i at etablere og opretholde effektiv kommunikation, omfattende:.1 vigtigheden af klare og præcise instruktioner og rapporter, og.2 behovet for at opmuntre passagerer og andet personel, at udveksle informationer med disse og observere deres reaktioner. Færdighed i at give relevant information til passagerer og andet personel under nødsituationer, at holde dem underrettet om situationen, og at meddele enhver handling, der kræves af dem, under hensyntagen til:.1 sprog, der tales af hovedparten af passagererne og af andet personel, der er om bord på den pågældende rute,.2 det mulige behov for at kommunikere under en nødsituation ved andre midler, såsom ved fagter for at henlede opmærksomheden på tilstedeværelsen af instruktioner, mønstringssteder, redningsudstyr eller nødudgange, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig,.3 de sprog, hvori annoncering i højttaler udsendes i nødsituationer eller under øvelser for at give vejledning til passagerer og for at styre besætningsmedlemmers indsats over for passagerer. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser og praktisk demonstration. Informationer fra alle til rådighedværende kilder indhentes, vurderes og bekræftes så hurtigt som muligt og gennemgås gennem hele nødsituationen. Informationer, der gives til enkeltpersoner, til hold af hjælpemandskab og til passagerer, er nøjagtige, relevante og givet rettidigt. Informationer holder passagerer oplyst om nødsituationens natur og om de handlinger, der kræves af dem. Bilag 7 Uddannelse i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at styrke ledelsesfunktionen i forbindelse med afvikling af båd- og brandøvelser om bord, herunder øvelser i evakuering af passagerer med sigte på 1. at sikre indgående kendskab til de regelsæt, der er relevante for passagerskibes beredskab i relation til brandslukning, evakuering og anvendelse af redningsmidler, 2. at alle officerer og ledende cateringpersonale har en fælles forståelse for vigtigheden af grundig forberedelse og planlægning af alle krævede øvelser samt kendskab til, hvilke krav der må stilles til sådan forberedelse og planlægning, 3. at gennemførte øvelser underkastes grundig evaluering, som involverer alle deltagere i sådanne øvelser, samt kendskab til, hvordan sådan evaluering mest effektivt tilrettelægges for at kunne bidrage til løbende forbedring af øvelser, 4. at sikre, at gennemførte øvelser bidrager effektivt til at højne forståelsen hos alle besætningsmedlemmer for vigtigheden af, at skibet har et højt sikkerhedsberedskab, 5. at sikre, at øvelser inddrager elementer fra bekendtgørelsens bilag 3 om styring af store menneskemængder og bilag 4 om kommunikation med passagerer i nødsituationer og demonstration for passagerer i brug af

16 personligt redningsudstyr og derved bidrager til at kvalificere officerer og ledende cateringpersonale til at gennemføre eller bistå med at gennemføre de uddannelser, der efter bekendtgørelsen skal eller bør gennemføres om bord, 6. at sikre effektiv betjening af brandsluknings- og redningsudstyr, herunder fremme samarbejdet mellem forskellige besætningsgrupper under brandsluknings- og redningsindsats. Krav til uddannelsesplan og til uddannelsens målsætninger For at et kursus skal kunne godkendes af Søfartsstyrelsen, skal der foreligge en kursusplan, der viser, at ovenstående formål tilgodeses, og kurset skal mindst opfylde følgende målsætninger: 1. Bibringe deltagere indgående kendskab til bekendtgørelse med bilag om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe og til indhold af Søfartsstyrelsens Meddelelser B om krav til øvelser om bord. 2. Bibringe deltagere kendskab til STCW-konventionens reglement I/14, for så vidt angår forpligtelsen til orientering af ny-påmønstrede om deres særlige opgaver, og til indholdet af Søfartsstyrelsens Meddelelser B om krav til passagerskibe, for så vidt angår brandbekæmpelse og anvendelse af redningsudstyr. 3. Bibringe deltagerne indgående kendskab til detaljerede retningslinjer for - planlægning af båd- og brandøvelser, - den praktiske afvikling af båd- og brandøvelser og - evaluering af øvelser. Bilag 8 Formatkrav for beviser Beviset skal udfærdiges i formatet A5 (14,8 x 21,0 cm) og skal øverst vise navn og logo for den udstedende institution eller virksomhed. I listen af krav, der er opfyldt, anvendes den terminologi, der er vist i eksemplerne i bilag 8a og 8b. Der medtages kun de krav fra listen, som faktisk er opfyldt på datoen for udstedelsen, eller ikke-gældende krav kan overstreges. Angivelse af dato for udløb af gyldighed medtages kun, hvis der i listen af krav anføres krav fra bekendtgørelsens 4, stk. 1, eller 6 eller 7. Oversættelse til engelsk kan udelades for passagerskibe i indenrigsfart. Bilag 8a Virksomhedens/Institutionens navn BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at Logo This is to certify that på datoen on the date CPR nr. Date of birth

17 med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse Krav Education and Training Requirements Vejledning af passagerer i nødsituationer STCW V/2-4 Crowd Management Training Sikkerhedstræning STCW V/2-6 Safety Training Generel sikkerhedsuddannelse Dansk krav General Safety Education and Training Danish national requirement Kendskab til passagerskibe STCW V/2-5 Familiarization Training Passagersikkerhed STCW V/2-7 Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training Krisestyring og menneskelig adfærd STCW V/2-8 Crisis Management and Human Behavior Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser Dansk krav Planning and Conduct of fire drills and abandon ship drills Danish national requirement Beviset er gyldigt for tjeneste på The certificate is valid for service on Skibsnavn/Name of ship Dette bevis er gyldigt indtil den This certificate expires on Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen As authorized by the Danish Maritime Authority Sted og dato/place and date Virksomhedens/Institutionens navn Stempel/Stamp Underskrift/Signature Logo BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at This is to certify that CPR nr. Date of birth på datoen

18 on the date med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse Krav Education and Training Requirements Vejledning af passagerer i nødsituationer STCW V/2-4 Crowd Management Training Sikkerhedstræning STCW V/2-6 Safety Training Generel sikkerhedsuddannelse Dansk krav General Safety Education and Training Danish national requirement Kendskab til passagerskibe STCW V/2-5 Familiarization Training Passagersikkerhed STCW V/2-7 Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training Krisestyring og menneskelig adfærd STCW V/2-8 Crisis Management and Human Behavior Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

19 Dansk krav Planning and Conduct of fire drills and abandon ship drills Danish national requirement Beviset er gyldigt for tjeneste på The certificate is valid for service on Skibsnavn/Name of ship Dette bevis er gyldigt indtil den This certificate expires on Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen As authorized by the Danish Maritime Authority Sted og dato/place and date Underskrift/Signature Stempel/Stamp Bilag 8b Virksomhedens/Institutionens navn BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE Logo BORTSET FRA RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships other than ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at This is to certify that CPR nr. Date of birth på datoen on the date med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse Krav Education and Training Requirements Vejledning af passagerer i nødsituationer STCW V/3-4 Crowd Management Training Sikkerhedstræning STCW V/3-6 Safety Training Generel sikkerhedsuddannelse Dansk krav General Safety Education and Training Danish national requirement Kendskab til passagerskibe STCW V/3-5

20 Familiarization Training Passagersikkerhed Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training Krisestyring og menneskelig adfærd Crisis Management and Human Behavior Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser Planning and Conduct of fire drills and abandon ship drills Beviset er gyldigt for tjeneste på The certificate is valid for service on STCW V/3-7 STCW V/3-8 Dansk krav Danish national requirement Skibsnavn/Name of ship Dette bevis er gyldigt indtil den This certificate expires on Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen As authorized by the Danish Maritime Authority Sted og dato/place and date Virksomhedens/Institutionens navn Stempel/Stamp Underskrift/Signature Logo BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE BORTSET FRA RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships other than ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at This is to certify that CPR nr. Date of birth på datoen on the date med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Den fulde tekst. Forsikringspligt

Den fulde tekst. Forsikringspligt Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer I medfør af 403 a,

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere