Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe"

Transkript

1 Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe Ophæver: Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 Retsinformation: BEK nr 889 af 08/07/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= English: "Order no. 889 of 8 July 2010; Special training and qualification requirements for personnel on passenger ships" Bekendtgørelse nr. 889 af 8. juli 2010 Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe I medfør af 18, stk. 1, 25, stk. 2, 27, stk. 2, og 28, stk. 4, i Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret ved Lov nr af 20. december 2000, fastsættes: Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) "Driftsbesætning": Den besætning, der er foreskrevet for skibet, når der ikke medtages passagerer. 2) "Sikkerhedsbesætning": Den besætning, der ud over driftsbesætningen er foreskrevet for skibet, når der medtages passagerer. 3) "Servicebesætning": Den besætning, der gør tjeneste om bord ud over drifts- og sikkerhedsbesætningen. 4) "Godkendt": Godkendt af Søfartsstyrelsen. 5) "Bevis": En af Søfartsstyrelsen godkendt dokumentation for gennemført uddannelse. Besætningens sprogfærdigheder 2. Krav til sprogfærdigheder findes i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe, hvortil der henvises. Sikkerhedsuddannelse 3. Enhver, der ansættes som medlem af sikkerhedsbesætningen, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt sikkerhedsuddannelse i overensstemmelse med bilag 1 og have erhvervet bevis herfor. Stk. 2. Enhver, der indgår i servicebesætningen, skal senest en måned efter første tiltræden i et af rederiets skibe gennemgå den i stk.1 nævnte sikkerhedsuddannelse.

2 Vejledning af passagerer i nødsituationer 4. Medlemmer af drifts- og sikkerhedsbesætningen, der i henhold til mønstringsrullerne skal assistere passagerer i nødsituationer, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en uddannelse i vejledning af passagerer i nødsituationer i overensstemmelse med bilag 2 og have erhvervet bevis herfor. Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede personkreds samt medlemmer af servicebesætningen, der yder direkte service over for passagerer i passagerområderne, skal endvidere, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført sikkerhedstræning for personel, der yder direkte service over for passagerer i passagerområder i overensstemmelse med bilag 3 og have erhvervet bevis herfor. Særligt kendskab til passagerskibes karakteristika og problemer 5. Skibsførere, officerer og andet personale, der er pålagt særlige pligter og opgaver om bord i passagerskibe, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført uddannelse i passagerskibes særlige karakteristika og problemer i overensstemmelse med bilag 4 og have erhvervet bevis herfor. Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet 6. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og alle, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe og for losning, lastning eller sikring af lasten eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt uddannelse i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet i overensstemmelse med bilag 5 og have erhvervet bevis herfor. Krisestyring og menneskelig adfærd 7. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og andet personel, der har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer, skal, forinden tjenesten tiltrædes, have gennemført en godkendt uddannelse i krisestyring og om menneskelig adfærd i krisesituationer i overensstemmelse med bilag 6 og have erhvervet bevis herfor. Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser 8. Navigations- og maskinofficerer og ledende cateringpersonale (chiefpursere, pursere, inspektører m.fl.) skal senest efter et års ansættelse have gennemgået en godkendt uddannelse i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser i overensstemmelse med bilag 7 og have erhvervet bevis herfor. Afholdelse af kurser 9. De i 3, stk. 1, og 6, 7 og 8 krævede uddannelser afholdes af Søfartsstyrelsen under forudsætning af tilstrækkelige tilmeldinger. Kurser efter 3 og 6 skal suppleres med oplæring om bord, for så vidt angår skibsspecifikke elementer af disse, og bevis for gennemført uddannelse kan ikke udstedes, før sådanne elementer er gennemført. Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede uddannelser, bortset fra uddannelse efter 3, stk. 1, afholdes af Søfartsstyrelsen uden betaling af kursusafgift. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte uddannelser kan afholdes af udbydere godkendt dertil i medfør af lov om maritime uddannelser. Stk. 4. Enhver, der skal være instruktør på de i stk. 1omhandlede uddannelser, skal have gennemført en godkendt uddannelse iinstruktionsteknik. Fritagelse herfor for en instruktør, som skønnes på anden måde at være kvalificeret, kræver Søfartsstyrelsens tilladelse.

3 Stk. 5. Søfartsstyrelsen kan fritage et rederi fra at opfylde dele af uddannelseskravene for et passagerskib, såfremt den skønner, at skibets fartsområde, størrelse, konstruktion og redningsmidler er således, at de foreskrevne krav vil være urimelige eller praktisk uigennemførlige. Bevisers gyldighed m.v. 10. Danske beviser udstedt i medfør af denne bekendtgørelse skal være udfærdiget i en af Søfartsstyrelsen godkendt form. Teksten skal være på dansk og skal for skibe i international fart tillige omfatte en oversættelse til engelsk. Formatkravet fremgår af bilag 8. Stk. 2. For skibe i indenrigsfart anses kravet om bevis for uddannelse efter 4 og 5 for opfyldt ved en navneliste om bord visende dato for gennemført uddannelse. Stk. 3. Bortset fra bevis efter 7 og 8 er beviser kun gyldige for det skib, hvortil uddannelsen er sket. Skibets navn skal fremgå af beviset. Gyldigheden kan dog udstrækkes til søsterskibe. Bevis gyldigt for en anden skibstype kan udstedes på grundlag af et supplerende kursus i skibsspecifikke elementer. Stk. 4. Beviser udstedt i medfør af 4, stk. 1, og 6 og 7 er kun gyldige i 5 år fra udstedelsesdatoen. Nyt bevis kan udstedes, såfremt den pågældende gennemgår et af Søfartsstyrelsen godkendt genopfriskningskursus, eller såfremt den pågældende i mindst 1 år i de forudgående 5 år med gyldigt bevis har gjort tjeneste i stilling, hvor beviset kræves. Stk. 5. Bevis udstedes af det kursus, der har forestået den pågældende uddannelse. Et dansk passagerskibsrederi er bemyndiget til at udstede bevis 1) efter 3, stk. 1, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter bilag 1, 1-3 og når uddannelse efter bilag 1, 4, er gennemført, 2) efter 4 og 5, 3) efter 6, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter bilag 5, 4.2 og 4.4, og øvrige uddannelseskrav efter bilag 5 er opfyldt ved uddannelse om bord, 4) efter 7 og 8, når der forinden foreligger dokumentation fra et godkendt kursus for gennemført uddannelse efter henholdsvis bilag 6 og 7, og 5) efter stk. 4, i tilfælde hvor den pågældende mindst 1 år i de forudgående 5 år med gyldigt bevis har gjort tjeneste i stilling, hvor beviset kræves. Stk. 6. Det påhviler bevisudstederen at registrere udstedelsen af de i stk. 1 anførte beviser. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at beviset kan rekonstrueres. Søfartsstyrelsen kan tillade, at registreringen foretages på et elektronisk medie under forudsætning af, at udskrifter til enhver tid er tilgængelige ved syn og kontrol af passagerskibet. Straffebestemmelser 11. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. 12. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

4 Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelse m.v. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 232 af 24. april 2002 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe ophæves. Søfartsstyrelsen, den 8. juli 2010 Hemming Hindborg / Kurt Skytte Bilag 1 Krav til generel sikkerhedsuddannelse for sikkerheds- og servicebesætningen i passagerskibe Der skal skabes forståelse for nødvendigheden af altid at være beredt til at handle rigtigt i en hvilken som helst nødsituation, herunder værdien af uddannelse og øvelser. Sikkerhedsuddannelsen skal indbefatte nedenstående emner. 1. Sikkerhed og førstehjælp 1.1. Introduktion: oversigt over uddannelsens indhold, orientering om forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis m.v.), orientering om instruktionsbog i brug af redningsmidler, orientering om arbejdsmiljø i skibe Sikkerhedsorganisation: sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsgruppe og -udvalg, sikkerhedsorganisationens opgaver, pligter og rettigheder Sikkerhedsopslag og -skilte: Kendskab til påbuds-, forbuds-, advarsels-, rednings- og brandskilte Mønstringsruller:

5 Kendskab til båd- og brandrulle, Mand-Over-Bord rulle, forskellige alarmsignaler og deres betydning, mødested og opgaver, afholdelse af mønstringer, øvelser og instruktion Kommunikation: Kendskab til vigtigheden af at holde ro og orden i nødsituationer, forholdsregler til undgåelse af panik Førstehjælp: Kendskab til bevidsthedstilstand, kramper, vejrtrækning, puls, sår, blødninger, knoglebrud, forbrændinger, chokforebyggelse, Færdighed i anvendelse af aflåst sideleje, genoplivningsteknik (mund-til-næse- og mund-til-mund-metode). 2. Redningsudstyr og overlevelse til søs 2.1. Redningsbåde og -flåder: Kendskab til redningsbådes og -flåders konstruktion, udrustning og påmærkning, redningsbådes og -flåders særlige egenskaber og muligheder, udstyrets enkelte bestanddele og anvendelse Nødradiopejlesender (EPIRB), radioudstyr og pyroteknik: Færdighed i anvendelse og betjening af udstyr, brugen af pyroteknik.

6 2.3. Redningsveste: kendskab til forskellige typer og kontrol af redningsveste, færdighed i korrekt påtagning af redningsveste Redningskranse: kendskab til typer og anvendelse Rednings- og beskyttelsesdragter: kendskab til forskellen på rednings- og beskyttelsesdragter, færdighed i korrekt påtagning af dragter Udsætning af redningsbåde og -flåder: Færdighed i afgivelse af korrekte ordrer for udsætning af og indskibning i redningsflåder, kontrol før affiring af redningsflåder, affiring, entring og klar af skib. Entringen skal endvidere, hvor dette er praktisk muligt, prøves via en evakueringslejder fra en højde af mindst 5 meter, at springe i vandet fra en vis højde og komme om bord i en redningsflåde fra vandet iført redningsvest, at bringe en redningsflåde, der har bunden i vejret, på ret køl iført redningsvest. Kendskab til metoder til udsætning af redningsbåde og -flåder i høj sø, forholdsregler, der skal træffes, efter at båden eller flåden er kommet fra skibet, håndtering af tilskadekomne personer, når skibet forlades og derefter. 2.7 Ophold i redningsbåde og -flåder: Kendskab til overlevelsesteknik (kuldefaren), nødreparation af redningsflåder Redning til søs: Kendskab til anvendelse af Mand-Over-Bord båd til samling af flåder og redning af personer i vandet, metoder til helikopterredning. 3. Brandbekæmpelse

7 3.1. Brand- og slukningsteori: Kendskab til brandtrekanten, brandklasser, brandårsager, forbrændingens hastighed, forplantning, udvikling, brandfare, forebyggelse af brand Faste brandslukningsanlæg: Kendskab til sprinkler- og CO2-anlæg Transportable slukkere: Kendskab til indretning af slukkere med vand, CO2, pulver og skum Praktisk brandbekæmpelse: Færdighed i brandbekæmpelse med transportable slukkere og brandtæppe, slukning af ild i person. 4. "Kend dit skib". Afholdes om bord 4.1. Skibets alarmsystemer: Kendskab til båd- og brandalarmsignalers betydning, brandalarmknappers (brandtryks) placering og betjening, andre alarmsystemer i skibet Rednings- og brandslukningsudstyr: kendskab til placering og betjening Redningsbåde og -flåder: Kendskab til affiring, entring, udsætning og frigøring af redningsbåde, udstyrets placering i redningsbåde og -flåder og dets brug. Færdighed i affiring, entring, udsætning og frigøring af redningsflåder Vandtætte døre og branddøre: kendskab til placering,

8 4.4.2 færdighed i betjening Placering i rullerne: kende opgaverne. "Kend dit skib"-uddannelsen skal gentages ved skift af skib; ved skift til søsterskib dog kun i det omfang, hvor der måtte være forskelle. Ved tilrettelæggelse af sikkerhedsuddannelsen skal STCW-koden, sektion A-VI/1, 1 opfyldes. STCW-koden, sektion A-VI/1, 1, findes i oversættelse nedenfor: Obligatoriske minimumskrav for orientering og grundlæggende sikkerhedstræning og instruktion for alle søfarende. Uddannelse i grundlæggende kendskab. 1. Før tildeling af arbejdsopgaver om bord skal alle personer, der beskæftiges eller forhyres på et søgående skib, bortset fra passagerer, gennemgå godkendt uddannelse i grundlæggende kendskab til personlig overlevelsesteknik eller modtage tilstrækkelig information og instruktion for at være i stand til at kommunikere med andre personer om bord om elementære sikkerhedsspørgsmål og forstå symboler, skilte og alarmsignaler om sikkerhed, at vide, hvad man skal gøre, hvis en person falder over bord, der opdages brand eller røg, eller brandalarm eller alarm for at forlade skibet lyder, at kende samlingsstationer og udskibningssteder samt nødudgange, at lokalisere redningsveste og tage den korrekt på, at afgive brandalarm og have grundlæggende kendskab til brug af transportable ildslukkere, at gribe ind øjeblikkeligt, hvis man kommer ud for et ulykkestilfælde eller en sundhedsmæssig nødsituation, før der søges sagkyndig bistand om bord, og at lukke og åbne branddøre og vejr- og vandtætte døre, som det pågældende skib er udstyret med, bortset fra åbninger i skroget. Bilag 2 Uddannelse i vejledning af passagerer i nødsituationer Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 1 sammenskrevet med sektion A-V/3, 1. Disse to sektioner er identiske, bortset fra at V/2 alene refererer til ro-ro-passagerskibe, medens V/3 refererer til andre passagerskibe end ro-ro skibe Uddannelse i styring af store menneskemængder 1. Uddannelse i styring af store menneskemængder krævet efter Reglement V/2, paragraf 4, og V/3, paragraf 4, for personel, der på mønstringsruller er udpeget til at assistere passagerer i nødsituationer skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til 1.1 kendskab til livredningsudstyr og kontrolplaner omfattende: kendskab til mønstringsruller og nødinstruktioner,

9 1.1.2 kendskab til nødudgange, og restriktioner i anvendelse af elevatorer. 1.2 færdighed i at bistå passagerer undervejs til samlingsstationer og udskibningssteder, og herunder kunne vejlede passagererne på en tydelig og beroligende måde, dirigere passagerer i korridorer, gange og på trapper, holde flugtveje fri for forhindringer, anvende tilgængelige metoder til evakuering af handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance, gennemsøge kamre, gange, toiletter m.v. for passagerer. 1.3 mønstringsprocedurer, herunder: vigtigheden af at holde ro og orden, kunne tage forholdsregler til at nedsætte eller undgå panik, kunne anvende passagerlister, hvor disse findes, i evakueringsøjemed, og kunne sikre, at passagerer er hensigtsmæssigt påklædt og har taget redningsveste rigtigt på. Bilag 3 Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 3, og AV/3, 3. Disse to sektioner er identiske 3. Den yderligere sikkerhedstræning, der kræves efter reglement V/2, paragraf 6, og V/3, paragraf 6, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, som følger: Kommunikation 3.1 Færdighed i at kommunikere med passagerer i nødsituationer under hensyntagen til sprog, der tales af hovedparten af passagerer på den pågældende rute, sandsynligheden for, at færdighed i at bruge en elementær engelsk ordliste med simple instruktioner kan være en brugbar kommunikationsmåde med passagerer, der behøver assistance, uanset om passageren og besætningsmedlemmet taler samme sprog, det mulige behov for at kommunikere under en nødsituation ved andre midler, såsom ved fagter, for at henlede opmærksomheden på tilstedeværelsen af instruktioner, samlingsstationer, redningsudstyr eller nødudgange, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig, den udstrækning, hvori udførlige sikkerhedsinstruktioner er tilgængelige for passagerer i deres eget sprog, og de sprog, hvori annoncering i højttaler udsendes i nødsituationer eller under øvelser for at give vejledning til passagerer og for at styre besætningsmedlemmers indsats over for passagerer. Redningsudstyr

10 3.2 Færdighed i at demonstrere brug af personligt redningsudstyr for passagerer. Bilag 4 Træning i kendskab til ro-ro-passagerskibe Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 2. Uddannelseskrav for andre passagerskibe end ro-ro-skibe fremgår af sektion A-V/3, 2, som er identisk med nedenstående 2.1, dog at ordene "sikkerhed for passagerer og besætning, skib og ladning" ændres til "sikkerhed for liv og for skib" 2. Den træning i kendskab til ro-ro-passagerskibe, der kræves efter reglement V/2, paragraf 5, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, der kræves i den stilling og de opgaver og ansvar, pågældende skal varetage, som følger: Konstruktion og operationelle begrænsninger 2.1 Færdighed i på behørig måde at forstå og iagttage enhver operationel begrænsning, skibet udsættes for, og at forstå og anvende restriktioner i ydelse med skibet, herunder fartbegrænsning i dårligt vejr, med det formål at opretholde sikkerhed for passagerer og besætning, skib og ladning. Procedurer for at åbne, lukke og sikre åbninger i skroget 2.2 Færdighed i på behørig måde at anvende procedurer etableret med hensyn til åbning, lukning og sikring af bov- og hækporte samt sideporte og ramper og på korrekt måde betjene tilhørende systemer. Love, regler og aftaler vedrørende ro-ro-passagerskibe 2.3 Færdighed i at forstå og anvende internationale og nationale krav for ro-ro-passagerskibe i den udstrækning, de er relevante for det pågældende skib og de opgaver, der skal udføres. Krav og begrænsninger vedrørende stabilitet og kraftpåvirkninger på skib 2.4 Færdighed i på behørig måde at tage hensyn til begrænsninger i kraftpåvirkning på skibets konstruktion, herunder følsomme dele såsom bovporte og andre åbninger, hvis lukkemidler opretholder skrogets vandtæthed, og hensyntagen til særlige stabilitetsforhold, som kan påvirke sikkerheden i ro-ro-passagerskibe. Procedurer for vedligeholdelse af særligt udstyr på ro-ro-passagerskibe 2.5 Færdighed i på behørig måde at anvende procedurer om bord for vedligeholdelse af udstyr eller udrustning særegent for ro-ro-passagerskibe såsom bov-, hæk- og sideporte, spygatter og tilhørende systemer. Lastsikringsmanualer og lastberegningsapparater 2.6 Færdighed i på behørig måde at anvende lastsikringsmanualer i forhold til alle typer af køretøjer og jernbanevogne, hvor påkrævet, og at beregne og tage højde for begrænsninger i kraftpåvirkninger på vogndæk. Områder for placering af farligt gods 2.7 Færdighed i på behørig måde at iagttage særlige forholdsregler og begrænsninger, der gælder for områder beregnet for farligt gods. Nødprocedurer 2.8 Færdighed i at sikre behørig anvendelse af enhver særlig procedure for at: forhindre eller nedsætte indtrængen af vand på vogndæk, fjerne vand fra vogndæk, og

11 2.8.3 nedsætte virkninger af vand på vogndæk. Bilag 5 Uddannelse i passagersikkerhed m.m. Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 4, og A-V/3, 4. STCW-koden, sektion A-V/2, 4. Uddannelse i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet 4. Uddannelsen i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet, som kræves efter reglement V/2, paragraf 7, for førere overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, lastning, losning og sikring af ladning og for at lukke åbninger i skroget, skal mindst sikre opnåelse af færdigheder, der kræves i den stilling og de opgaver og ansvar, pågældende skal varetage, som følger: Lastnings- og indskibningsprocedurer 4.1 Færdighed i på behørig måde at anvende de procedurer, der er etableret for skibet med hensyn til indskibning og udskibning af køretøjer, jernbanevogne og andre lasttransportenheder, herunder relateret kommunikation, sænkning og løftning af ramper, til- og afrigning af hængedæk, indskibning og udskibning af passagerer med særlig hensyntagen til handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance. Føring af farligt gods 4.2 Færdighed i at anvende enhver sikkerhedsforanstaltning, procedure eller krav vedrørende føring af farligt gods på ro-ro-passagerskibe. Sikring af ladning 4.3 Færdighed i korrekt at anvende bestemmelserne i "The Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing" på køretøjer, jernbanevogne og andre lasttransportenheder, og på behørig måde at bruge til rådighed værende lastsikringsudstyr og -materialer under hensyntagen til deres begrænsninger. Beregninger af stabilitet, trim og kraftpåvirkninger 4.4 Færdighed i: på behørig måde at bruge til rådighedværende oplysninger om stabilitet og kraftpåvirkninger, at beregne stabilitet og trim for forskellige lastkonditioner ved brug af til rådighedværende lastberegningsapparater eller computerprogrammer, at beregne belastninger på dæk, og

12 4.4.4 at beregne virkningen af skiftninger af ballast og fuel på stabilitet, trim og kraftpåvirkninger. Åbning, lukning og sikring af åbninger i skroget 4.5 Færdighed i: på behørig måde at anvende procedurer etableret for skibet med hensyn til åbning, lukning og sikring af bov-, hæk- og sideporte og ramper og korrekt betjene tilhørende systemer, og at udføre inspektion af behørig skalkning. Ro-ro-dæk atmosfære 4.6 Færdighed i: at bruge udstyr, hvor det findes, til at overvåge atmosfæren i ro-ro-rum, og behørigt at anvende procedurer etableret for skibet for ventilation af ro-ro-lastrum under indskibning og udskibning af køretøjer, under rejsen og i nødsituationer. STCW-koden, sektion A-V/3, 4: Passagersikkerhed Uddannelsen i passagersikkerhed, som kræves efter reglement V/3, paragraf 7, for førere overstyrmænd og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, skal mindst sikre opnåelse af de færdigheder, der kræves i deres opgaver med og ansvar for indskibning og udskibning af passagerer med særlig opmærksomhed på handicappede personer og personer, der kræver særlig assistance. Bilag 6 Uddannelse i krisestyring og menneskelig adfærd Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, 5, og sektion A-V/3, 5. Disse to sektioner er identiske. 5. Førere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og enhver person med ansvar for passagerers sikkerhed i nødsituationer skal: 5.1 med tilfredsstillende resultat have gennemført den godkendte uddannelse i krisestyring og menneskelig adfærd, der kræves efter reglement V/2, paragraf 8, og V/3, paragraf 8, i overensstemmelse med deres stilling, pligter og ansvar som anført i tabel A-V/2, og 5.2 kunne fremvise bevis på, at den krævede kvalifikationsnorm opfyldes i overensstemmelse med de metoder og kriterier for bedømmelse af kvalifikationer, der er opført i kolonnerne 3 og 4 i tabel A-V/2. Tabel A-V/2 Specifikation af minimum kvalifikationsnormer i krisestyring og menneskelig adfærd Tabel A-V/2 Specifikation af minimum kvalifikationsnormer i krisestyring og menneskelig adfærd Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kvalifikation

13 Viden, forståelse og duelighed Metoder til demonstration af kvalifikationer Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer Organisere nødprocedure om bord Kendskab til:.1 skibets almindelige konstruktion og indretning,.2 sikkerhedsregler,.3 nødplaner og -procedurer. Vigtigheden af principperne for udvikling af skibsspecifikke nødprocedurer omfattende.1 behovet for planlægning af og øvelser i nødprocedurer om bord,.2 nødvendigheden af, at alt personel er opmærksom på og overholder planlagte nødprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser med en eller flere udarbejdede nødplaner og praktisk demonstration. Skibets nødprocedurer sikrer en tilstand af beredskab over for nødsituationer. Optimere brug af ressourcer Færdighed i at optimere brug af ressourcer under hensyntagen til:.1 den mulighed, at ressourcer til rådighed i en nødsituation kan være begrænset, og.2 nødvendigheden af at gøre fuld brug af personel og udstyr, der umiddelbart er til rådighed og om nødvendigt at improvisere. Færdighed i at organisere realistiske øvelser for at opretholde en tilstand af beredskab under brug af erfaringer fra tidligere ulykker med passagerskibe, debriefing efter øvelser. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer. Katastrofeplaner optimerer brug af til rådighedværende ressourcer. Tildeling af opgaver og ansvar afspejler kendte kvalifikationer hos den enkelte. Rollefordeling og ansvar hos hold og hos den enkelte er klart defineret. Kontrollere reaktion på nødsituationer Færdighed i at foretage en indledende vurdering og foretage effektiv reaktion på nødsituationer i overensstemmelse med etablerede nødprocedurer. Lederevner

14 Evner til at lede andre i nødsituationer, herunder behovet for:.1 at foregå med et godt eksempel i nødsituationer,.2 at prioritere beslutningstagen på grund af nødvendigheden af hurtig indsats i nødsituationer,.3 at motivere, opmuntre og berolige passagerer og andre. Håndtering af stress Evne til at identificere udvikling af tegn på personligt stress og stress hos andre medlemmer af skibets hjælpemandskab. Forståelse for, at stress, der opstår på grund af nødsituationer, kan påvirke den enkeltes ydeevne og færdighed i at udføre instruktioner og følge procedurer. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer. Procedurer og handlinger er i overensstemmelse med etablerede principper og planer for krisestyring om bord. Mål og strategi er passende for nødsituationens art, tager omstændighederne i betragtning og gør optimalt brug af til rådighedværende ressourcer. Besætningsmedlemmers handlinger bidrager til at opretholde orden og kontrol. Lede passagerer og andet personel under nødsituationer Menneskelig adfærd og reaktioner Færdighed i at lede passagerer og andet personel i nødsituationer, omfattende:.1 forståelse for almindelige reaktionsmønstre hos passagerer og andet personel i nødsituationer, herunder muligheden for:.1.1 at det almindeligvis tager nogen tid, før folk accepterer den kendsgerning, at der foreligger en nødsituation, og.1.2 at nogle mennesker går i panik og ikke opfører sig på normal rationel måde, at deres evne til at opfatte kan være påvirket, og at de ikke er så lydhøre over for instruktioner som i normale situationer,.2 forståelse for, at nogle passagerer og andet personel blandt andet måske:.2.1 starter med at lede efter pårørende, venner og/eller deres ejendele som en første reaktion, når noget går galt,.2.2 søger sikkerhed i deres kamre eller på andre steder om bord, hvor de tror, de kan undslippe fra farer,.2.3 har tilbøjelighed til at søge mod den øvre side, når skibet krænger over,.3forståelse for mulige problemer med panik, der kan opstå ved, at familier adskilles. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer.

15 Indsats af besætningsmedlemmer bidrager til at opretholde orden og kontrol. Etablere og opretholde effektiv kommunikation Færdighed i at etablere og opretholde effektiv kommunikation, omfattende:.1 vigtigheden af klare og præcise instruktioner og rapporter, og.2 behovet for at opmuntre passagerer og andet personel, at udveksle informationer med disse og observere deres reaktioner. Færdighed i at give relevant information til passagerer og andet personel under nødsituationer, at holde dem underrettet om situationen, og at meddele enhver handling, der kræves af dem, under hensyntagen til:.1 sprog, der tales af hovedparten af passagererne og af andet personel, der er om bord på den pågældende rute,.2 det mulige behov for at kommunikere under en nødsituation ved andre midler, såsom ved fagter for at henlede opmærksomheden på tilstedeværelsen af instruktioner, mønstringssteder, redningsudstyr eller nødudgange, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig,.3 de sprog, hvori annoncering i højttaler udsendes i nødsituationer eller under øvelser for at give vejledning til passagerer og for at styre besætningsmedlemmers indsats over for passagerer. Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser og praktisk demonstration. Informationer fra alle til rådighedværende kilder indhentes, vurderes og bekræftes så hurtigt som muligt og gennemgås gennem hele nødsituationen. Informationer, der gives til enkeltpersoner, til hold af hjælpemandskab og til passagerer, er nøjagtige, relevante og givet rettidigt. Informationer holder passagerer oplyst om nødsituationens natur og om de handlinger, der kræves af dem. Bilag 7 Uddannelse i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at styrke ledelsesfunktionen i forbindelse med afvikling af båd- og brandøvelser om bord, herunder øvelser i evakuering af passagerer med sigte på 1. at sikre indgående kendskab til de regelsæt, der er relevante for passagerskibes beredskab i relation til brandslukning, evakuering og anvendelse af redningsmidler, 2. at alle officerer og ledende cateringpersonale har en fælles forståelse for vigtigheden af grundig forberedelse og planlægning af alle krævede øvelser samt kendskab til, hvilke krav der må stilles til sådan forberedelse og planlægning, 3. at gennemførte øvelser underkastes grundig evaluering, som involverer alle deltagere i sådanne øvelser, samt kendskab til, hvordan sådan evaluering mest effektivt tilrettelægges for at kunne bidrage til løbende forbedring af øvelser, 4. at sikre, at gennemførte øvelser bidrager effektivt til at højne forståelsen hos alle besætningsmedlemmer for vigtigheden af, at skibet har et højt sikkerhedsberedskab, 5. at sikre, at øvelser inddrager elementer fra bekendtgørelsens bilag 3 om styring af store menneskemængder og bilag 4 om kommunikation med passagerer i nødsituationer og demonstration for passagerer i brug af

16 personligt redningsudstyr og derved bidrager til at kvalificere officerer og ledende cateringpersonale til at gennemføre eller bistå med at gennemføre de uddannelser, der efter bekendtgørelsen skal eller bør gennemføres om bord, 6. at sikre effektiv betjening af brandsluknings- og redningsudstyr, herunder fremme samarbejdet mellem forskellige besætningsgrupper under brandsluknings- og redningsindsats. Krav til uddannelsesplan og til uddannelsens målsætninger For at et kursus skal kunne godkendes af Søfartsstyrelsen, skal der foreligge en kursusplan, der viser, at ovenstående formål tilgodeses, og kurset skal mindst opfylde følgende målsætninger: 1. Bibringe deltagere indgående kendskab til bekendtgørelse med bilag om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe og til indhold af Søfartsstyrelsens Meddelelser B om krav til øvelser om bord. 2. Bibringe deltagere kendskab til STCW-konventionens reglement I/14, for så vidt angår forpligtelsen til orientering af ny-påmønstrede om deres særlige opgaver, og til indholdet af Søfartsstyrelsens Meddelelser B om krav til passagerskibe, for så vidt angår brandbekæmpelse og anvendelse af redningsudstyr. 3. Bibringe deltagerne indgående kendskab til detaljerede retningslinjer for - planlægning af båd- og brandøvelser, - den praktiske afvikling af båd- og brandøvelser og - evaluering af øvelser. Bilag 8 Formatkrav for beviser Beviset skal udfærdiges i formatet A5 (14,8 x 21,0 cm) og skal øverst vise navn og logo for den udstedende institution eller virksomhed. I listen af krav, der er opfyldt, anvendes den terminologi, der er vist i eksemplerne i bilag 8a og 8b. Der medtages kun de krav fra listen, som faktisk er opfyldt på datoen for udstedelsen, eller ikke-gældende krav kan overstreges. Angivelse af dato for udløb af gyldighed medtages kun, hvis der i listen af krav anføres krav fra bekendtgørelsens 4, stk. 1, eller 6 eller 7. Oversættelse til engelsk kan udelades for passagerskibe i indenrigsfart. Bilag 8a Virksomhedens/Institutionens navn BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at Logo This is to certify that på datoen on the date CPR nr. Date of birth

17 med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse Krav Education and Training Requirements Vejledning af passagerer i nødsituationer STCW V/2-4 Crowd Management Training Sikkerhedstræning STCW V/2-6 Safety Training Generel sikkerhedsuddannelse Dansk krav General Safety Education and Training Danish national requirement Kendskab til passagerskibe STCW V/2-5 Familiarization Training Passagersikkerhed STCW V/2-7 Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training Krisestyring og menneskelig adfærd STCW V/2-8 Crisis Management and Human Behavior Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser Dansk krav Planning and Conduct of fire drills and abandon ship drills Danish national requirement Beviset er gyldigt for tjeneste på The certificate is valid for service on Skibsnavn/Name of ship Dette bevis er gyldigt indtil den This certificate expires on Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen As authorized by the Danish Maritime Authority Sted og dato/place and date Virksomhedens/Institutionens navn Stempel/Stamp Underskrift/Signature Logo BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at This is to certify that CPR nr. Date of birth på datoen

18 on the date med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse Krav Education and Training Requirements Vejledning af passagerer i nødsituationer STCW V/2-4 Crowd Management Training Sikkerhedstræning STCW V/2-6 Safety Training Generel sikkerhedsuddannelse Dansk krav General Safety Education and Training Danish national requirement Kendskab til passagerskibe STCW V/2-5 Familiarization Training Passagersikkerhed STCW V/2-7 Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training Krisestyring og menneskelig adfærd STCW V/2-8 Crisis Management and Human Behavior Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

19 Dansk krav Planning and Conduct of fire drills and abandon ship drills Danish national requirement Beviset er gyldigt for tjeneste på The certificate is valid for service on Skibsnavn/Name of ship Dette bevis er gyldigt indtil den This certificate expires on Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen As authorized by the Danish Maritime Authority Sted og dato/place and date Underskrift/Signature Stempel/Stamp Bilag 8b Virksomhedens/Institutionens navn BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE Logo BORTSET FRA RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships other than ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at This is to certify that CPR nr. Date of birth på datoen on the date med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse Krav Education and Training Requirements Vejledning af passagerer i nødsituationer STCW V/3-4 Crowd Management Training Sikkerhedstræning STCW V/3-6 Safety Training Generel sikkerhedsuddannelse Dansk krav General Safety Education and Training Danish national requirement Kendskab til passagerskibe STCW V/3-5

20 Familiarization Training Passagersikkerhed Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training Krisestyring og menneskelig adfærd Crisis Management and Human Behavior Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser Planning and Conduct of fire drills and abandon ship drills Beviset er gyldigt for tjeneste på The certificate is valid for service on STCW V/3-7 STCW V/3-8 Dansk krav Danish national requirement Skibsnavn/Name of ship Dette bevis er gyldigt indtil den This certificate expires on Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen As authorized by the Danish Maritime Authority Sted og dato/place and date Virksomhedens/Institutionens navn Stempel/Stamp Underskrift/Signature Logo BEVIS Certificate FOR UDDANNELSE OG TRÆNING of education and training FOR PERSONEL PÅ RO-RO-PASSAGERSKIBE BORTSET FRA RO-RO-PASSAGERSKIBE for personnel on ro-ro passenger ships other than ro-ro passenger ships Det attesteres herved, at This is to certify that CPR nr. Date of birth på datoen on the date med tilfredsstillende resultat har gennemført en uddannelse, der opfylder nedennævnte krav: Satisfactorily has completed education and training complying with requirements as stated below: Uddannelse

Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe

Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe BEK nr 391 af 22/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013010554 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse. Lovtidende A Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse I medfør af 18, stk. 1, nr. 4, 24 b, 25, stk. 4, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1) BEK nr 226 af 02/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014027772 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 I medfør af 18 stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk. 3 og 28, stk. 5 i lov om skibes besætning, jf.

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER Version 3.0 Dato: 16. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus i brandbekæmpelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25b, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1) BEK nr 1466 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002604 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 1207 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015003138 Senere ændringer

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier NOTAT 18. april 2016 Vores reference: Sag nr. 2015013335 Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold /Kristina Ravn Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok BEK nr 400 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe

Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe Bekendtgørelse om sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe I medfør af 18, 25 og 28 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved 3 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1.

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere. Version 2.0 Dato: 1. Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed og forløb...

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. Bekendtgørelse for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe

Bekendtgørelse om uddannelse i maritim sikring af skibe BEK nr 1279 af 07/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013012448 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG., MHV, Lovpligtig uddannelse 2,1481 Udgivelse JUL 2015 2. FAGETS MÅL. Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden og færdigheder, at kursisten er i stand til at foretage

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere

Uddannelsesplan. for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere Version 2.0 Dato: 1. marts 2009 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397.

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397. Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. maj 2016 29. april 2016. Nr. 397. Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk.

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere