Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship"

Transkript

1 Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation og entrepreneurship Side 0 af 31 Udkast studieordning

2 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL UDDANNELSEN Formål Omfang Mål for læringsudbytte Titel UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR LÆRINGSMÅL FOR KERNEOMRÅDERNE Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS) Ledelse og netværk (10 ECTS) Praktisk virksomhedsdrift (10 ECTS) UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER: Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester Innovation og udvikling ( 15 ETCS) Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 2. Semester Vækst (10 ECTS) Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 3. Semester PRAKTIK (15 ECTS) Mål for læringsudbyttet PRØVER Oversigt over prøver og eksamener eksaminer Prøver og eksaminer i obligatoriske uddannelseselementer ADGANG TIL EKSAMEN DEL 2: INSTITUTIONSDEL VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER Læringsmål og indhold for de valgfri uddannelseselementer Emerging markets og social entrepreneurship (15 ECTS) Oplevelsesøkonomi og events (15 ECTS) Intrapreneurship (15 ECTS) REGLER FOR PRAKTIKKENS GENNEMFØRELSE Krav til de involverede parter UNDER UDARBEJDELSE10. PRØVER I VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER OG SUPPLERENDE PRØVER PRØVER I VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER OG SUPPLERENDE PRØVER PBA i innovation og entrepreneurship Side 1 af 31 Udkast studieordning

3 11. INTERNATIONALISERING ANVENDTE UNDERVISNINGS OG ARBEJDSFORMER RETNINGSLINJER FOR DIFFERENTIERET UNDERVISNING REGLER OM MERIT REGLER OM DE STUDERENDES PLIGT TIL AT DELTAGE I UNDERVISNINGSFORLØBET OG KRAV TIL SKRIFTLIGE OPGAVER OG PROJEKTER Studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet Bundne forudsætninger i de valgfri uddannelseselementer KRAV OM LÆSNING AF TEKSTER PÅ FREMMEDSPROG OG HVILKET KENDSKAB TIL FREMMEDSPROG DETTE FORUDSÆTTER DISPENSATIONSREGLER IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER HENVISNINGER TIL GÆLDENDE RETSREGLER PBA i innovation og entrepreneurship Side 2 af 31 Udkast studieordning

4 DEL 1: FÆLLES DEL 1. Uddannelsen 1.1. Formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere dimittender fra en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser til sammen eller hver især at starte nye og bæredygtige virksomheder baseret på den forskelligartede faglighed, som ligger i deres erhvervsakademiuddannelse kombineret med den nyeste viden indenfor innovation og entrepreneurship Omfang Uddannelsen tilrettelægges som et 1 ½- årigt heltidsstudium svarende til 1 ½ studenterårsværk eller 90 ECTS-point Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en xx skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen BEK nr. xx af xx/xx/xxxx. Den uddannende skal: have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet: Innovation og entrepreneurship have udviklingsbaseret viden om kreative og innovative processer og gennemførelsen af disse - fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed have viklingsbaseret viden om hvordan man skaber vækst i etablerede virksomheder have viden om, forståelse for og refleksion over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer, projektledelse og intern og ekstern kommunikation have viden om, forståelse for og refleksion over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed Færdigheder Den uddannede skal: kunne anvende centrale metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør, kunne analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer kunne identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder og vækst i etablerede virksomheder kunne anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre projekter, og nystartede virksomheder kunne vælge og anvende relevante systemer og redskaber indenfor salg, markedsføring, økonomi og it til drift af en nystartet virksomhed. Samt kunne begrunde og formidle de valgte systemer og PBA i innovation og entrepreneurship Side 3 af 31 Udkast studieordning

5 Kompetencer Den uddannede skal: kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer løbende og professionelt kunne forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder for opstart af nye virksomheder eller udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk, taktisk & operationelt med en professionel tilgang kunne indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering og videre drift 1.4. Titel Den, der har gennemført og bestået uddannelsen, opnår titlen Professionsbachelor i innovation og Entrepreneurship Den engelske betegnelse er Bachelor of Innovation and Entrepreneurship 2. Uddannelsens indhold og struktur PBA i innovation og entrepreneurship Side 4 af 31 Udkast studieordning

6 Kerneområder 1. semester 2. semester 3. semester Obligatoriske Eksamen Obligatoriske uddannelseselementer Eksamen Eksamen uddannelseselementer Innovation, udvikling og vækst Innovation og udvikling 15 ECTS Intern eksamen Vækst 10 ECTS Ekstern eksamen Tema: Kreative og innovative processeer Tema: Mulighedsvinduer Tema: Business proposition Kerneområde 1+2+3: Innovationsplan Tema: Strategiske vækst muligheder Tema: Realisering og operationalisering Kerneområde 1+2 Forretningsmodel Ledelse og netværk Tema: skabsteori og metode OO: Pitch overfor ekstern interessent + refleksion over feedback Den nystartede virksomhed 5 ECTS Tema: Tema: Projektledelse Netværk Tema: Organisering af virksomheden Mundtlig på baggrund af beskrivelse og analyse af innovationsplan OO: Handlingsplan Vækstiværksætteren 5 ECTS Tema: Tema: Strategisk ikation Kommun ledelse Tema: Udvikling af virksomheden Mundtlig på baggrund af beskrivelse og analyse af forretningsmodel inkl. analyse af muligheder for skalering OO: Iværksættercase OO: Virksomhedscase Praktisk Virksomhedsdrift (differentieret i forhold til adgangsgivende uddannelse se figur s.10) Praktisk virksomhedsdrift 10 ECTS Virksomhedsteams Illustration, dokumentation og prototyper, Markedsførings og salgsplaner Relationssalg IT systemer Økonomistyring, Økonomistyringssystemer OO: Individuel portfolio Valgfrit Valgfrit uddannelseselement Intern eksamen uddannelseselement 15 ECTS Under- visning Selvstudie Projektarbejde OO: Projektrapport Praktik Praktik 15 ECTS Evaluering af praktik BA projekt BA projekt BA projekt 15 ECTS Coaching Feedback på personprofil test + semestersamtale Løbende sparring + semestersamtale Løbende sparring PBA i innovation og entrepreneurship Side 5 af 31 Udkast studieordning

7 3. Læringsmål for kerneområderne 3.1. Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS) Indhold Formålet med dette kerneområde er, at give de studerende færdigheder til at identificere muligheder, skabelse og udvikling af forretningsidéer på et metodisk velfunderet grundlag og på basis af dette kunne udvikle bæredygtige virksomhederkerneområdet tager udgangspunkt i en anvendelsesorienteret praksis, med det formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer og mindsettet til at skabe self-employment. Læringsmål have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet: innovation og entrepreneurship forstå og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfunds udvikling. have udviklingsbaseret viden om praksis inden for kreative og innovative processer samt anvendelsen af disse. kunne forstå og reflektere over kilderne til innovation. kunne demonstrere viden om og indsigt i processer fra Idéskabelse til bæredygtig virksomhed skal have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder kunne demonstrere viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af etablerede virksomheder kunne reflektere over redskaber og metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder skal kunne forstå og reflektere over de primære paradigmer indenfor videnskabsteori Færdigheder kunne anvende centrale teorier og metoder samt mestre relevante færdigheder, der knytter sig til innovation, udvikling og vækst kunne analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling analysere, vurdere og anvende kreative og innovative relevante processer vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed identificere, analysere og vurdere muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship, samt kunne formidle disse til potentielle samarbejdspartnerevurdere, begrunde og vælge strategiske vækstmuligheder for etablerede virksomheder, samt kunne formidle disse valg til potentielle samarbejdspartnere Kunne vurdere og løse faglige problemstillinger indenfor innovation og entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv Kompetencer PBA i innovation og entrepreneurship Side 6 af 31 Udkast studieordning

8 kunne identificere egne læringsbehov samt holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekterselvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter, udviklingsplaner og markedsundersøgelser med udgangspunkt i komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger 3.2. Ledelse og netværk (10 ECTS) Indhold Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at kunne omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder samt håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed. Herunder projektledelse, netværk, HR & organisationsetablering og udvikling, strategisk ledelse og kommunikation Læringsmål have viden om, forståelse for og refleksion over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer og projektledelse kunne reflektere over professionens praksis inden for og i relation til professionel netværksdannelse gennem praksisnær viden, teori og metode kunne reflektere over HR og organisationsetablering og -udvikling i vækstvirksomheder have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for intern og ekstern kommunikation Færdigheder kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller. ud fra praksisnære problemstillinger kunne udarbejde en relevant organisering af en virksomhed på baggrund af teoretiske modeller og praksisnære problemstillinger kunne vurdere og vælge løsninger ablandt relevante strategiske ledelsestiltag kunne identificere og formidle organisationens værdier til medarbejdere og andre interessenter Kompetencer PBA i innovation og entrepreneurship Side 7 af 31 Udkast studieordning

9 selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk & operationelt niveau kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, argumentationsevner, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse, netværk og HR og organisation kunne håndtere virksomhedens kommunikation i komplekse og udviklingsorienterede sammenhænge selvstændigt kunne håndtere virksomhedens strategiske ledelse 3.3 Praktisk virksomhedsdrift (10 ECTS) Indhold Formålet med dette element er at give de studerende et fælles fagligt grundlag indenfor områderne markedsføring, kunderelationer, økonomi og IT. Elementet indeholder derfor et differentieret undervisningsforløb, hvor der tages hensyn til de studerendes forudsætninger. På baggrund af den forudgående erhvervsakademiuddannelse og det differentierede undervisningsforløb sættes de studerende i stand til at varetage den generelle drift af en nyetableret virksomhed og kan derved indgå med hinanden i projektarbejde omkring virksomhedsetablering m.m. have viden om og forståelse for de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed have udviklingsbaseret viden om opbygningen af en salgs- og markedsføringsplan kende og forstå centrale modeller og metoder indenfor customer relationship management og deres relevans for den nystartede virksomhed, samt kunne reflektere over modellerne og metoderne og disses relevans. kende og forstå centrale modeller til styring af virksomhedens økonomi, herunder likviditet have indblik i forskellige økonomistyringssystemer og forståelse for deres anvendelighed i den nystartede virksomhed kunne forstå relevansen af forskellige IT systemer for den nystartede virksomhed have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde Færdigheder kunne udarbejde og implementere en markedsførings- og salgsplan kunne opbygge og styre virksomhedens supply chain kunne etablere og anvende et relevant økonomistyringssystem kunne styre virksomhedens økonomi kunne begrunde og vælge relevante it systemer for en nystartet virksomhed og kunne anvende disse i forhold til virksomhedens drift have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde Kompetencer kunne planlægge og varetage den generelle drift af en nystartet virksomhed kunne tilpasse eksisterende værktøjer til små og nystartede virksomheder PBA i innovation og entrepreneurship Side 8 af 31 Udkast studieordning

10 den studerende kan lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer kunne indgå i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering og videre drift Der udbydes tre differentierede undervisningsforløb. De studerende placeres på baggrund af deres forudsætninger (adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse): 1. Merkantil: For studerende med en erhvervsakademiuddannelse rettet mod markedsføring og salg som f.eks. Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom. Indhold: Virksomhedsteams, illustration, dokumentation og prototyper, relationssalg, IT systemer og økonomistyringssystemer 2. IT og teknologi: For studerende fra IT og teknologisk rettede merkantile uddannelser som f.eks. multimedie designer, datamatiker og produktionsteknolog. Indhold: Virksomhedsteams, markedsførings- og salgsplaner, relationssalg, økonomistyring og økonomistyringssystemer 3. Teknik: For studerende fra erhvervsakademiuddannelser indenfor byggeri, jordbrug, VVS og EL. Indhold: Virksomhedsteams, markedsførings- og salgsplaner, relationssalg, IT systemer og økonomistyringssystemer Oversigt over differentierede undervisningsforløb: Merkantil IT og teknologi Teknik Omfang: Virksomhedsteams 2 ECTS Illustration, Markedsførings- og salgsplaner 2 ECTS dokumentation og prototyper Relationssalg 2 ECTS IT systemer Økonomistyring IT systemer 2 ECTS Økonomistyringssystemer 2 ECTS PBA i innovation og entrepreneurship Side 9 af 31 Udkast studieordning

11 4. Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer: Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 45 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 15 ECTS-point samt en afsluttende praktik på 15 ECTS-point og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Fordelingen er således: 1. semester: Obligatoriske uddannelseselementer: Kerneområde 1 Innovation, udvikling og vækst: Udvikling - Kreative og innovative processer - Mulighedsvinduer - Business proposition - skabsteori og metode Kerneområde 2 Ledelse og netværk: Den nystartede virksomhed: - Projektledelse - Netværk - Organisering af virksomheden 2. semester: Obligatoriske uddannelseselementer: Kerneområde 1 Innovation, udvikling og vækst: Vækst - Strategiske vækstmuligheder - Realisering og oprationalisering - Finansiering af vækst - Professionel bestyrelse Kerneområde 2 Ledelse og netværk: Vækstiværksætteren: - Strategisk ledelse - Kommunikation - Udvikling af virksomheden Kerneområde 3 Virksomhedsdrift: Praktisk virksomhedsdrift Differentieret forløb 3. semester: Obligatoriske uddannelseselementer: Praktik Bachelorprojekt 4.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester Innovation og udvikling ( 15 ETCS) Indhold: PBA i innovation og entrepreneurship Side 10 af 31 Udkast studieordning

12 Formålet med uddannelseselementet er at introducere teorier og metoder fra fagområdets praksis, herunder give den studerende mulighed for at reflektere over anvendelsen af disse. Den studerende skal mestre de færdigheder, der er nødvendige til gennemførslen af kreative og innovative processer, identifikation og udnyttelse af muligheder, samt til udarbejdelsen af en innovationsplan. Derudover er formålet med temaet videnskabsteori og metode at give de studerende kendskab til de væsentligste videnskabelige paradigmer & teori samt hvilke konsekvenser dette har for tilgang og anvendelse af metoder & kilder samt valid og pålidelig vidensfremstilling Mål for læringsudbyttet Kreative og innovative processer; Mulighedsvinduer; Business proposition Den studerende skal have: viden om teori og metode indenfor fagområdet: Innovation og entrepreneurship forståelse for og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfunds udvikling. viden fra udviklingsorienteret praksis om kreative og innovative processer og anvendelsen af disse. viden om kilderne til innovation. viden om og indsigt i processer fra Idéskabelse til bæredygtig virksomhed udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder forståelse for og kunne reflektere over forskellige forretningsmuligheder viden om indhold og nuancerne i forskellige typer af forretningsplaner Færdigheder Den studerende skal kunne: anvende centrale teorier og metoder fra professionen analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling analysere, vurdere og anvende kreative og innovative relevante processer vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship vurdere og formidle forskellige forretningsmuligheder til interessenter begrunde valg af model til forretningsplan samt mestre de færdigheder, der kræves til udarbejdelsen af denne Kompetencer kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer PBA i innovation og entrepreneurship Side 11 af 31 Udkast studieordning

13 selvstændigt og/ eller i samarbejde med andre kunne styre processen, med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter Mål for læringsudbytte skabsteori og metode Læringsmål have et grundlæggende kendskab til de primære paradigmer og teorier indenfor videnskabsteori, samt deres perspektiver på erkendelse og viden have kendskab til, hvilke kilder der gør viden pålidelig og valid have viden om videnskabsteoriens metodiske implikationer og om metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af pålidelig og valid viden, for at kunne reflektere over redskaber & metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder have forståelse for anvendelse af metodologi i projekt- og rapportskrivning efter principper for videnskabeligt arbejde Færdigheder kunne forholde sig kritisk til videnskabsteori og herunder kunne diskutere, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med praksis kunne reflektere over samt indgå i diskussion om videnskabelighed i forbindelse med indsamling af data og frembringelse af viden kunne arbejde med faglige problemstillinger indenfor innovation & entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv i forbindelse med projekt- og rapportskrivning kunne indsamle, bearbejde og tolke kvantitative og kvalitative data samt forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt datamateriale, herunder have kendskab til måleskalaer og kunne bedømme datas aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed kunne foretage problemanalyse og -afgrænsning, opstille problemstilling og hypoteser samt kunne begrunde valg af undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign og foretage metodiske overvejelser på et akademisk niveau ifm problemstillinger indenfor innovation & entrepreneurship Kompetencer kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter, udviklingsplaner og markedsundersøgelser, herunder kunne formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig fremstilling, der indeholder en klar problemformulering, videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser samt en vurdering af resultaters og forudsætningers reliabilitet og validitet Den nystartede virksomhed (5 ECTS) Indhold: PBA i innovation og entrepreneurship Side 12 af 31 Udkast studieordning

14 Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at kunne omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder. Herunder etablering og brug af netværk med relevante interessenter. have viden om, forståelse for og kunne reflektere over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer kunne reflektere over professionens praksis inden for organisationsetablering og dannelsen af professionelle netværk Færdigheder kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller. ud fra praksisnære problemstillinger udarbejde en relevant organisering af en virksomhed Kompetencer selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk og professionelt kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, argumentationsevner, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse, netværk samt HR og organisation Praktisk virksomhedsdrift (5 ECTS) Indhold af modulerne Virksomhedsteams Indhold Indsigt i egne personlige og faglige kvalifikationer samt udviklingsfelter i forhold til start og drift af egen virksomhed Dannelse af virksomhedsteams baseret på forskellige fagligheder Den studerende skal have viden om gruppedynamikker, teamsammensætning og personprofiler Færdighed Den studerende skal selvstændigt kunne sammensætte et team med forskellige formål Kompetence Den studerende skal kunne identificere egne og andres personprofiler, om kunne anvende dem i professionel sammenhæng Illustration, dokumentation og prototyper (Visualisering og Prototyping): Indhold PBA i innovation og entrepreneurship Side 13 af 31 Udkast studieordning

15 - Dokumentation af både produkter og serviceydelser, samt visualisering af samme Den studerende skal -kende til grundlæggende professionelle metoder, værktøjer og teknikker til visualisering og -prototyping mhp formidling af forretningsideer, samt metoder til dokumentation af produkt- og service design Færdighed Den studerende kan anvende basale relevante værktøjer til visualisering og prototyping af forretningsideer Kompetencer Den studerende kan lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer. Markedsførings- og salgsplaner Indhold Identifikation og kvalificering af kundeemner Markedsførings- og salgsplaner for nystartede virksomheder Den studerende har viden om markedsførings- og salgsplaner Færdighed Den studerende skal kunne identificere og kvalificere relevante markeder og målgrupper Kompetence Den studerende skal kunne vurdere markedsføringsstrategier Relationssalg (TUE) Indhold Forberedelse og gennemførelse af kundemøder Opbygning, udvikling og styring af kunde- og leverandørrelationer Vurdere behovet for særskilt juridisk bistand for at sikre kunde- og leverandørsamarbejde Færdighed Kompetence IT systemer (TUE) PBA i innovation og entrepreneurship Side 14 af 31 Udkast studieordning

16 Indhold CRM systemer til håndtering af relationer Websystemer IT systemer i øvrigt Valg af system vurdering af free ware Færdighed Kompetence Økonomistyring Indhold Formålet med modulet er, at den studerende skal kunne anvendelse modeller til styring af økonomi og likviditet i nystartede virksomheder om nøgleindikatorer og nøgletal mhp at kunne styre produktionsprocessen og likviditet Færdighed Kunne vælge de relevante nøgletal og nøgleindikatorer mhp at kunne styre produktionsprocessen og likviditet Kompetence Den studerende skal kunne vurdere de relevante nøgletal og indikatorer mhp at kunne styre produktionsprocessen og økonomi Økonomistyringssystemer (TUE) Indhold Vurdering af relevante økonomistyringssystemer for nystartede virksomheder Etablering og anvendelse af det valgte økonomistyringssystem Færdighed Kompetence 4.2 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 2. Semester Vækst (10 ECTS) Indhold: Formålet med uddannelseselementet er at sætte de studerende i stand til at identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder, for den etablerede virksomhed. De studerende skal PBA i innovation og entrepreneurship Side 15 af 31 Udkast studieordning

17 med udgangspunkt i virksomhedens udviklingsstadie kunne vurdere, begrunde, vælge og implementere den nødvendige struktur, for at understøtte væksten. Mål for læringsudbyttet have viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af etablerede virksomheder have viden om metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder have viden om forskellige finansieringsalternativer kunne reflektere over bestyrelsens rolle og sammensætning på forskellige stadier i virksomhedens udvikling Færdigheder kunne identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship kunne vurdere, begrunde, vælge og formidle strategiske vækstmuligheder for etablerede virksomheder kunne vurdere, begrunde og vælge mellem forskellige finansieringsmuligheder og tilbud kunne argumentere for valg og sammensætning af bestyrelse Kompetencer kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden samt innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer selvstændigt og/ eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter Vækstiværksætteren (5 ECTS) Indhold: Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed. Herunder varetagelse af strategisk ledelse, kommunikation med interne og eksterne interessenter samt udviklingen af virksomhedens kompetencer og organisation. PBA i innovation og entrepreneurship Side 16 af 31 Udkast studieordning

18 gennem praksisnær viden, teori og metode kunne reflektere over HR og organisationsudvikling i vækstvirksomheder have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for intern og ekstern kommunikation Færdigheder på baggrund af teoretiske modeller og praksisnære problemstillinger kunne vurdere og vælge løsninger blandt relevante strategiske ledelsestiltag på baggrund af praksisnære erfaringer og teoretiske modeller kunne udvikle sine argumentationsevner kunne identificere og formidle organisationens værdier til medarbejdere og andre interessenter Kompetencer kunne håndtere virksomhedens kommunikation i komplekse og udviklingsorienterede sammenhænge kunne identificere virksomhedens udviklingsbehov og kunne påtage sig ansvaret inden for rammerne af en professionel virksomhedsdrift & personlig etik kunne udvikle egen færdighed indenfor kommunikation selvstændigt kunne håndtere virksomhedens strategiske ledelse 4.3 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 3. Semester Bachelor projekt 15 ECTS Indhold: Formålet med bachelor projektet er at koble den studerendes viden, færdigheder og kompetencer i forhold til uddannelsens overordnede målsætninger og konstituerende uddannelseselementer på en praktisk og kompleks problemstilling i den studerendes udviklingsfelt. Denne problemstilling defineres ud fra den virksomhed, som den studerende har etableret eller alternativt i en innovativ/entreprenant virksomhed. Læringsmålene er de samme som for uddannelsen. Desuden gælder nedenstående læringsmål for bachelorprojektet. have viden om professionens/fagområdets anvendte teori og metode samt om praksis vise forståelse for teorier og metoder samt kunne reflektere over professionens anvendelse af teori og metode Færdigheder kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor professionen PBA i innovation og entrepreneurship Side 17 af 31 Udkast studieordning

19 kunne vurdere de teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og interessenter Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af professionel virksomhedsdrift & personlig etik kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder 5. Praktik (15 ECTS) Formålet med praktikken er at bringe den studerende direkte i interaktion med praksis ved: Praktik i egen virksomhed enten individuelt eller i en gruppe. Den studerende skal finde en bestyrelse eller et advisory board, der også har en mentoropgave i praktikperioden. Forretningsplanen for virksomheden skal indeholde mål for, hvad der skal ske under praktikken. Alternative praktikmuligheder - det kan være i et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed, hvor betingelserne og problemstillingerne vurderes at være af så entrepreneuriel karakter, at den studerende vil kunne få opfyldt læringsmålene. Den studerende tilknyttes en kompetenceperson på projektet/i virksomheden. Praktik i egen virksomhed Det skal dokumenteres, at der har været en innovationsproces, f.eks. gennem en videologbog Der skal være en refleksion over innovationsprocessen, f.eks. gennem video eller billeder Der skal være taget konkrete eksterne initiativer f.eks kundemøder, indgåede partnerskaber, undersøgelse af finansierings muligheder Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal have en tilknytning til et iværksættermiljø eller et eksisterende virksomhedsmiljø Et advisory board skal være oprettet Alternativ praktik: Det skal dokumenteres, hvilke innovationsbehov der er i projektet eller virksomheden Det skal være en refleksion over den innovationsproces, der er igangsat i projektet eller virksomheden, eks. gennem en Videologbog Det skal dokumenteres, hvilke konkrete entreprenante udviklingsopgaver den studerende vil bidrage med Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces PBA i innovation og entrepreneurship Side 18 af 31 Udkast studieordning

20 5.1 Mål for læringsudbytte have viden om feltets teori, metode og praksis kunne forstå begreber og metoder samt reflektere over deres anvendelse i praksis have erfaring med deltagelse i løsningen af praktiske arbejds- og udviklingsopgaver indenfor feltet Færdigheder kunne omsætte den opnåede viden til udøvelse af innovative og entrepreneurielle processer kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille løsningsforslag kunne anvende og formidle relevante teorier til løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og/eller entrepreneuriel karakter Kompetencer kunne se sin egen rolle i forhold til de konkrete opgaver i praktikken kunne indgå i faglige- såvel som tværfaglige samarbejder og netværk 6. Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, de består af mundtlige og skriftlige eksaminer, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelsesrækker m.v. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censor beskikket af undervisningsministeriet. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere lærere, udpeget af uddannelsesinstitutionen. Af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver fremgår, hvorvidt prøven er intern eller ekstern. Deltagelse i prøverne på studiet kan forudsætte, at den studerende har fået godkendt en eller flere obligatoriske opgaver/aktiviteter i de enkelte fag og projekter. 6.1 Oversigt over prøver og eksamener eksaminer Uddannelsen omfatter følgende prøver fordelt på semestre. Eksamen/prøve 1. semester 2. semester 3. semester Innovationsplan 1. interne. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektopgave (Fælles) Forretningsmodel 1. eksterne. Mundtlig eksamen PBA i innovation og entrepreneurship Side 19 af 31 Udkast studieordning

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Mål for læringsudbytte... 4 1.4 Titel... 5 3.1 Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS)... 7 3.2 Ledelse

Læs mere

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship August 2013 Indhold DEL 1: FÆLLESDEL 4 1 UDDANNELSEN

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 SKRIV TITEL Studieordning 2014-2016 PBA i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Institutionsdel September 2014 Side 0 af 4 Indhold Institutionsdel STUDIEORDNING UDDANNELSENS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2015 til 2017 fællesdel INDHOLD PROFESSIONSBACHELOR... 1 INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA)... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Studieordning 2011-2013

Studieordning 2011-2013 August 2011 Studieordning 2011-2013 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Erhvervsakademi MidtVest Indholdsfortegnelse Del

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del

Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles del Dokumentdato: 15. maj 2014 Dokumentansvarlig: JCK Senest revideret: 4. juni 2014 Senest revideret af: JCK Sagsnr.: Studieordning professionsbacheloruddannelsen Produktudvikling og Teknisk integration Fælles

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere