Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship"

Transkript

1 Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation og entrepreneurship Side 0 af 31 Udkast studieordning

2 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL UDDANNELSEN Formål Omfang Mål for læringsudbytte Titel UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR LÆRINGSMÅL FOR KERNEOMRÅDERNE Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS) Ledelse og netværk (10 ECTS) Praktisk virksomhedsdrift (10 ECTS) UDDANNELSENS OBLIGATORISKE UDDANNELSESELEMENTER: Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester Innovation og udvikling ( 15 ETCS) Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 2. Semester Vækst (10 ECTS) Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 3. Semester PRAKTIK (15 ECTS) Mål for læringsudbyttet PRØVER Oversigt over prøver og eksamener eksaminer Prøver og eksaminer i obligatoriske uddannelseselementer ADGANG TIL EKSAMEN DEL 2: INSTITUTIONSDEL VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER Læringsmål og indhold for de valgfri uddannelseselementer Emerging markets og social entrepreneurship (15 ECTS) Oplevelsesøkonomi og events (15 ECTS) Intrapreneurship (15 ECTS) REGLER FOR PRAKTIKKENS GENNEMFØRELSE Krav til de involverede parter UNDER UDARBEJDELSE10. PRØVER I VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER OG SUPPLERENDE PRØVER PRØVER I VALGFRI UDDANNELSESELEMENTER OG SUPPLERENDE PRØVER PBA i innovation og entrepreneurship Side 1 af 31 Udkast studieordning

3 11. INTERNATIONALISERING ANVENDTE UNDERVISNINGS OG ARBEJDSFORMER RETNINGSLINJER FOR DIFFERENTIERET UNDERVISNING REGLER OM MERIT REGLER OM DE STUDERENDES PLIGT TIL AT DELTAGE I UNDERVISNINGSFORLØBET OG KRAV TIL SKRIFTLIGE OPGAVER OG PROJEKTER Studerendes pligt til at deltage i undervisningsforløbet Bundne forudsætninger i de valgfri uddannelseselementer KRAV OM LÆSNING AF TEKSTER PÅ FREMMEDSPROG OG HVILKET KENDSKAB TIL FREMMEDSPROG DETTE FORUDSÆTTER DISPENSATIONSREGLER IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER HENVISNINGER TIL GÆLDENDE RETSREGLER PBA i innovation og entrepreneurship Side 2 af 31 Udkast studieordning

4 DEL 1: FÆLLES DEL 1. Uddannelsen 1.1. Formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere dimittender fra en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser til sammen eller hver især at starte nye og bæredygtige virksomheder baseret på den forskelligartede faglighed, som ligger i deres erhvervsakademiuddannelse kombineret med den nyeste viden indenfor innovation og entrepreneurship Omfang Uddannelsen tilrettelægges som et 1 ½- årigt heltidsstudium svarende til 1 ½ studenterårsværk eller 90 ECTS-point Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en xx skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen BEK nr. xx af xx/xx/xxxx. Den uddannende skal: have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet: Innovation og entrepreneurship have udviklingsbaseret viden om kreative og innovative processer og gennemførelsen af disse - fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed have viklingsbaseret viden om hvordan man skaber vækst i etablerede virksomheder have viden om, forståelse for og refleksion over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer, projektledelse og intern og ekstern kommunikation have viden om, forståelse for og refleksion over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed Færdigheder Den uddannede skal: kunne anvende centrale metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør, kunne analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer kunne identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder og vækst i etablerede virksomheder kunne anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre projekter, og nystartede virksomheder kunne vælge og anvende relevante systemer og redskaber indenfor salg, markedsføring, økonomi og it til drift af en nystartet virksomhed. Samt kunne begrunde og formidle de valgte systemer og PBA i innovation og entrepreneurship Side 3 af 31 Udkast studieordning

5 Kompetencer Den uddannede skal: kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer løbende og professionelt kunne forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder for opstart af nye virksomheder eller udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk, taktisk & operationelt med en professionel tilgang kunne indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering og videre drift 1.4. Titel Den, der har gennemført og bestået uddannelsen, opnår titlen Professionsbachelor i innovation og Entrepreneurship Den engelske betegnelse er Bachelor of Innovation and Entrepreneurship 2. Uddannelsens indhold og struktur PBA i innovation og entrepreneurship Side 4 af 31 Udkast studieordning

6 Kerneområder 1. semester 2. semester 3. semester Obligatoriske Eksamen Obligatoriske uddannelseselementer Eksamen Eksamen uddannelseselementer Innovation, udvikling og vækst Innovation og udvikling 15 ECTS Intern eksamen Vækst 10 ECTS Ekstern eksamen Tema: Kreative og innovative processeer Tema: Mulighedsvinduer Tema: Business proposition Kerneområde 1+2+3: Innovationsplan Tema: Strategiske vækst muligheder Tema: Realisering og operationalisering Kerneområde 1+2 Forretningsmodel Ledelse og netværk Tema: skabsteori og metode OO: Pitch overfor ekstern interessent + refleksion over feedback Den nystartede virksomhed 5 ECTS Tema: Tema: Projektledelse Netværk Tema: Organisering af virksomheden Mundtlig på baggrund af beskrivelse og analyse af innovationsplan OO: Handlingsplan Vækstiværksætteren 5 ECTS Tema: Tema: Strategisk ikation Kommun ledelse Tema: Udvikling af virksomheden Mundtlig på baggrund af beskrivelse og analyse af forretningsmodel inkl. analyse af muligheder for skalering OO: Iværksættercase OO: Virksomhedscase Praktisk Virksomhedsdrift (differentieret i forhold til adgangsgivende uddannelse se figur s.10) Praktisk virksomhedsdrift 10 ECTS Virksomhedsteams Illustration, dokumentation og prototyper, Markedsførings og salgsplaner Relationssalg IT systemer Økonomistyring, Økonomistyringssystemer OO: Individuel portfolio Valgfrit Valgfrit uddannelseselement Intern eksamen uddannelseselement 15 ECTS Under- visning Selvstudie Projektarbejde OO: Projektrapport Praktik Praktik 15 ECTS Evaluering af praktik BA projekt BA projekt BA projekt 15 ECTS Coaching Feedback på personprofil test + semestersamtale Løbende sparring + semestersamtale Løbende sparring PBA i innovation og entrepreneurship Side 5 af 31 Udkast studieordning

7 3. Læringsmål for kerneområderne 3.1. Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS) Indhold Formålet med dette kerneområde er, at give de studerende færdigheder til at identificere muligheder, skabelse og udvikling af forretningsidéer på et metodisk velfunderet grundlag og på basis af dette kunne udvikle bæredygtige virksomhederkerneområdet tager udgangspunkt i en anvendelsesorienteret praksis, med det formål at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer og mindsettet til at skabe self-employment. Læringsmål have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet: innovation og entrepreneurship forstå og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfunds udvikling. have udviklingsbaseret viden om praksis inden for kreative og innovative processer samt anvendelsen af disse. kunne forstå og reflektere over kilderne til innovation. kunne demonstrere viden om og indsigt i processer fra Idéskabelse til bæredygtig virksomhed skal have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder kunne demonstrere viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af etablerede virksomheder kunne reflektere over redskaber og metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder skal kunne forstå og reflektere over de primære paradigmer indenfor videnskabsteori Færdigheder kunne anvende centrale teorier og metoder samt mestre relevante færdigheder, der knytter sig til innovation, udvikling og vækst kunne analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling analysere, vurdere og anvende kreative og innovative relevante processer vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed identificere, analysere og vurdere muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship, samt kunne formidle disse til potentielle samarbejdspartnerevurdere, begrunde og vælge strategiske vækstmuligheder for etablerede virksomheder, samt kunne formidle disse valg til potentielle samarbejdspartnere Kunne vurdere og løse faglige problemstillinger indenfor innovation og entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv Kompetencer PBA i innovation og entrepreneurship Side 6 af 31 Udkast studieordning

8 kunne identificere egne læringsbehov samt holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekterselvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter, udviklingsplaner og markedsundersøgelser med udgangspunkt i komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger 3.2. Ledelse og netværk (10 ECTS) Indhold Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at kunne omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder samt håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed. Herunder projektledelse, netværk, HR & organisationsetablering og udvikling, strategisk ledelse og kommunikation Læringsmål have viden om, forståelse for og refleksion over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer og projektledelse kunne reflektere over professionens praksis inden for og i relation til professionel netværksdannelse gennem praksisnær viden, teori og metode kunne reflektere over HR og organisationsetablering og -udvikling i vækstvirksomheder have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for intern og ekstern kommunikation Færdigheder kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller. ud fra praksisnære problemstillinger kunne udarbejde en relevant organisering af en virksomhed på baggrund af teoretiske modeller og praksisnære problemstillinger kunne vurdere og vælge løsninger ablandt relevante strategiske ledelsestiltag kunne identificere og formidle organisationens værdier til medarbejdere og andre interessenter Kompetencer PBA i innovation og entrepreneurship Side 7 af 31 Udkast studieordning

9 selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk & operationelt niveau kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, argumentationsevner, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse, netværk og HR og organisation kunne håndtere virksomhedens kommunikation i komplekse og udviklingsorienterede sammenhænge selvstændigt kunne håndtere virksomhedens strategiske ledelse 3.3 Praktisk virksomhedsdrift (10 ECTS) Indhold Formålet med dette element er at give de studerende et fælles fagligt grundlag indenfor områderne markedsføring, kunderelationer, økonomi og IT. Elementet indeholder derfor et differentieret undervisningsforløb, hvor der tages hensyn til de studerendes forudsætninger. På baggrund af den forudgående erhvervsakademiuddannelse og det differentierede undervisningsforløb sættes de studerende i stand til at varetage den generelle drift af en nyetableret virksomhed og kan derved indgå med hinanden i projektarbejde omkring virksomhedsetablering m.m. have viden om og forståelse for de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed have udviklingsbaseret viden om opbygningen af en salgs- og markedsføringsplan kende og forstå centrale modeller og metoder indenfor customer relationship management og deres relevans for den nystartede virksomhed, samt kunne reflektere over modellerne og metoderne og disses relevans. kende og forstå centrale modeller til styring af virksomhedens økonomi, herunder likviditet have indblik i forskellige økonomistyringssystemer og forståelse for deres anvendelighed i den nystartede virksomhed kunne forstå relevansen af forskellige IT systemer for den nystartede virksomhed have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde Færdigheder kunne udarbejde og implementere en markedsførings- og salgsplan kunne opbygge og styre virksomhedens supply chain kunne etablere og anvende et relevant økonomistyringssystem kunne styre virksomhedens økonomi kunne begrunde og vælge relevante it systemer for en nystartet virksomhed og kunne anvende disse i forhold til virksomhedens drift have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde Kompetencer kunne planlægge og varetage den generelle drift af en nystartet virksomhed kunne tilpasse eksisterende værktøjer til små og nystartede virksomheder PBA i innovation og entrepreneurship Side 8 af 31 Udkast studieordning

10 den studerende kan lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer kunne indgå i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering og videre drift Der udbydes tre differentierede undervisningsforløb. De studerende placeres på baggrund af deres forudsætninger (adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse): 1. Merkantil: For studerende med en erhvervsakademiuddannelse rettet mod markedsføring og salg som f.eks. Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom. Indhold: Virksomhedsteams, illustration, dokumentation og prototyper, relationssalg, IT systemer og økonomistyringssystemer 2. IT og teknologi: For studerende fra IT og teknologisk rettede merkantile uddannelser som f.eks. multimedie designer, datamatiker og produktionsteknolog. Indhold: Virksomhedsteams, markedsførings- og salgsplaner, relationssalg, økonomistyring og økonomistyringssystemer 3. Teknik: For studerende fra erhvervsakademiuddannelser indenfor byggeri, jordbrug, VVS og EL. Indhold: Virksomhedsteams, markedsførings- og salgsplaner, relationssalg, IT systemer og økonomistyringssystemer Oversigt over differentierede undervisningsforløb: Merkantil IT og teknologi Teknik Omfang: Virksomhedsteams 2 ECTS Illustration, Markedsførings- og salgsplaner 2 ECTS dokumentation og prototyper Relationssalg 2 ECTS IT systemer Økonomistyring IT systemer 2 ECTS Økonomistyringssystemer 2 ECTS PBA i innovation og entrepreneurship Side 9 af 31 Udkast studieordning

11 4. Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer: Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 45 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 15 ECTS-point samt en afsluttende praktik på 15 ECTS-point og et bachelorprojekt på 15 ECTS-point. Fordelingen er således: 1. semester: Obligatoriske uddannelseselementer: Kerneområde 1 Innovation, udvikling og vækst: Udvikling - Kreative og innovative processer - Mulighedsvinduer - Business proposition - skabsteori og metode Kerneområde 2 Ledelse og netværk: Den nystartede virksomhed: - Projektledelse - Netværk - Organisering af virksomheden 2. semester: Obligatoriske uddannelseselementer: Kerneområde 1 Innovation, udvikling og vækst: Vækst - Strategiske vækstmuligheder - Realisering og oprationalisering - Finansiering af vækst - Professionel bestyrelse Kerneområde 2 Ledelse og netværk: Vækstiværksætteren: - Strategisk ledelse - Kommunikation - Udvikling af virksomheden Kerneområde 3 Virksomhedsdrift: Praktisk virksomhedsdrift Differentieret forløb 3. semester: Obligatoriske uddannelseselementer: Praktik Bachelorprojekt 4.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester Innovation og udvikling ( 15 ETCS) Indhold: PBA i innovation og entrepreneurship Side 10 af 31 Udkast studieordning

12 Formålet med uddannelseselementet er at introducere teorier og metoder fra fagområdets praksis, herunder give den studerende mulighed for at reflektere over anvendelsen af disse. Den studerende skal mestre de færdigheder, der er nødvendige til gennemførslen af kreative og innovative processer, identifikation og udnyttelse af muligheder, samt til udarbejdelsen af en innovationsplan. Derudover er formålet med temaet videnskabsteori og metode at give de studerende kendskab til de væsentligste videnskabelige paradigmer & teori samt hvilke konsekvenser dette har for tilgang og anvendelse af metoder & kilder samt valid og pålidelig vidensfremstilling Mål for læringsudbyttet Kreative og innovative processer; Mulighedsvinduer; Business proposition Den studerende skal have: viden om teori og metode indenfor fagområdet: Innovation og entrepreneurship forståelse for og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfunds udvikling. viden fra udviklingsorienteret praksis om kreative og innovative processer og anvendelsen af disse. viden om kilderne til innovation. viden om og indsigt i processer fra Idéskabelse til bæredygtig virksomhed udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder forståelse for og kunne reflektere over forskellige forretningsmuligheder viden om indhold og nuancerne i forskellige typer af forretningsplaner Færdigheder Den studerende skal kunne: anvende centrale teorier og metoder fra professionen analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling analysere, vurdere og anvende kreative og innovative relevante processer vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship vurdere og formidle forskellige forretningsmuligheder til interessenter begrunde valg af model til forretningsplan samt mestre de færdigheder, der kræves til udarbejdelsen af denne Kompetencer kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer PBA i innovation og entrepreneurship Side 11 af 31 Udkast studieordning

13 selvstændigt og/ eller i samarbejde med andre kunne styre processen, med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter Mål for læringsudbytte skabsteori og metode Læringsmål have et grundlæggende kendskab til de primære paradigmer og teorier indenfor videnskabsteori, samt deres perspektiver på erkendelse og viden have kendskab til, hvilke kilder der gør viden pålidelig og valid have viden om videnskabsteoriens metodiske implikationer og om metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af pålidelig og valid viden, for at kunne reflektere over redskaber & metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder have forståelse for anvendelse af metodologi i projekt- og rapportskrivning efter principper for videnskabeligt arbejde Færdigheder kunne forholde sig kritisk til videnskabsteori og herunder kunne diskutere, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med praksis kunne reflektere over samt indgå i diskussion om videnskabelighed i forbindelse med indsamling af data og frembringelse af viden kunne arbejde med faglige problemstillinger indenfor innovation & entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv i forbindelse med projekt- og rapportskrivning kunne indsamle, bearbejde og tolke kvantitative og kvalitative data samt forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt datamateriale, herunder have kendskab til måleskalaer og kunne bedømme datas aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed kunne foretage problemanalyse og -afgrænsning, opstille problemstilling og hypoteser samt kunne begrunde valg af undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign og foretage metodiske overvejelser på et akademisk niveau ifm problemstillinger indenfor innovation & entrepreneurship Kompetencer kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter, udviklingsplaner og markedsundersøgelser, herunder kunne formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig fremstilling, der indeholder en klar problemformulering, videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser samt en vurdering af resultaters og forudsætningers reliabilitet og validitet Den nystartede virksomhed (5 ECTS) Indhold: PBA i innovation og entrepreneurship Side 12 af 31 Udkast studieordning

14 Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at kunne omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder. Herunder etablering og brug af netværk med relevante interessenter. have viden om, forståelse for og kunne reflektere over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer kunne reflektere over professionens praksis inden for organisationsetablering og dannelsen af professionelle netværk Færdigheder kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller. ud fra praksisnære problemstillinger udarbejde en relevant organisering af en virksomhed Kompetencer selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk og professionelt kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, argumentationsevner, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse, netværk samt HR og organisation Praktisk virksomhedsdrift (5 ECTS) Indhold af modulerne Virksomhedsteams Indhold Indsigt i egne personlige og faglige kvalifikationer samt udviklingsfelter i forhold til start og drift af egen virksomhed Dannelse af virksomhedsteams baseret på forskellige fagligheder Den studerende skal have viden om gruppedynamikker, teamsammensætning og personprofiler Færdighed Den studerende skal selvstændigt kunne sammensætte et team med forskellige formål Kompetence Den studerende skal kunne identificere egne og andres personprofiler, om kunne anvende dem i professionel sammenhæng Illustration, dokumentation og prototyper (Visualisering og Prototyping): Indhold PBA i innovation og entrepreneurship Side 13 af 31 Udkast studieordning

15 - Dokumentation af både produkter og serviceydelser, samt visualisering af samme Den studerende skal -kende til grundlæggende professionelle metoder, værktøjer og teknikker til visualisering og -prototyping mhp formidling af forretningsideer, samt metoder til dokumentation af produkt- og service design Færdighed Den studerende kan anvende basale relevante værktøjer til visualisering og prototyping af forretningsideer Kompetencer Den studerende kan lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer. Markedsførings- og salgsplaner Indhold Identifikation og kvalificering af kundeemner Markedsførings- og salgsplaner for nystartede virksomheder Den studerende har viden om markedsførings- og salgsplaner Færdighed Den studerende skal kunne identificere og kvalificere relevante markeder og målgrupper Kompetence Den studerende skal kunne vurdere markedsføringsstrategier Relationssalg (TUE) Indhold Forberedelse og gennemførelse af kundemøder Opbygning, udvikling og styring af kunde- og leverandørrelationer Vurdere behovet for særskilt juridisk bistand for at sikre kunde- og leverandørsamarbejde Færdighed Kompetence IT systemer (TUE) PBA i innovation og entrepreneurship Side 14 af 31 Udkast studieordning

16 Indhold CRM systemer til håndtering af relationer Websystemer IT systemer i øvrigt Valg af system vurdering af free ware Færdighed Kompetence Økonomistyring Indhold Formålet med modulet er, at den studerende skal kunne anvendelse modeller til styring af økonomi og likviditet i nystartede virksomheder om nøgleindikatorer og nøgletal mhp at kunne styre produktionsprocessen og likviditet Færdighed Kunne vælge de relevante nøgletal og nøgleindikatorer mhp at kunne styre produktionsprocessen og likviditet Kompetence Den studerende skal kunne vurdere de relevante nøgletal og indikatorer mhp at kunne styre produktionsprocessen og økonomi Økonomistyringssystemer (TUE) Indhold Vurdering af relevante økonomistyringssystemer for nystartede virksomheder Etablering og anvendelse af det valgte økonomistyringssystem Færdighed Kompetence 4.2 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 2. Semester Vækst (10 ECTS) Indhold: Formålet med uddannelseselementet er at sætte de studerende i stand til at identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder, for den etablerede virksomhed. De studerende skal PBA i innovation og entrepreneurship Side 15 af 31 Udkast studieordning

17 med udgangspunkt i virksomhedens udviklingsstadie kunne vurdere, begrunde, vælge og implementere den nødvendige struktur, for at understøtte væksten. Mål for læringsudbyttet have viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af etablerede virksomheder have viden om metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder have viden om forskellige finansieringsalternativer kunne reflektere over bestyrelsens rolle og sammensætning på forskellige stadier i virksomhedens udvikling Færdigheder kunne identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship kunne vurdere, begrunde, vælge og formidle strategiske vækstmuligheder for etablerede virksomheder kunne vurdere, begrunde og vælge mellem forskellige finansieringsmuligheder og tilbud kunne argumentere for valg og sammensætning af bestyrelse Kompetencer kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden samt innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer selvstændigt og/ eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter Vækstiværksætteren (5 ECTS) Indhold: Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed. Herunder varetagelse af strategisk ledelse, kommunikation med interne og eksterne interessenter samt udviklingen af virksomhedens kompetencer og organisation. PBA i innovation og entrepreneurship Side 16 af 31 Udkast studieordning

18 gennem praksisnær viden, teori og metode kunne reflektere over HR og organisationsudvikling i vækstvirksomheder have udviklingsbaseret viden om teori og metode inden for intern og ekstern kommunikation Færdigheder på baggrund af teoretiske modeller og praksisnære problemstillinger kunne vurdere og vælge løsninger blandt relevante strategiske ledelsestiltag på baggrund af praksisnære erfaringer og teoretiske modeller kunne udvikle sine argumentationsevner kunne identificere og formidle organisationens værdier til medarbejdere og andre interessenter Kompetencer kunne håndtere virksomhedens kommunikation i komplekse og udviklingsorienterede sammenhænge kunne identificere virksomhedens udviklingsbehov og kunne påtage sig ansvaret inden for rammerne af en professionel virksomhedsdrift & personlig etik kunne udvikle egen færdighed indenfor kommunikation selvstændigt kunne håndtere virksomhedens strategiske ledelse 4.3 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 3. Semester Bachelor projekt 15 ECTS Indhold: Formålet med bachelor projektet er at koble den studerendes viden, færdigheder og kompetencer i forhold til uddannelsens overordnede målsætninger og konstituerende uddannelseselementer på en praktisk og kompleks problemstilling i den studerendes udviklingsfelt. Denne problemstilling defineres ud fra den virksomhed, som den studerende har etableret eller alternativt i en innovativ/entreprenant virksomhed. Læringsmålene er de samme som for uddannelsen. Desuden gælder nedenstående læringsmål for bachelorprojektet. have viden om professionens/fagområdets anvendte teori og metode samt om praksis vise forståelse for teorier og metoder samt kunne reflektere over professionens anvendelse af teori og metode Færdigheder kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor professionen PBA i innovation og entrepreneurship Side 17 af 31 Udkast studieordning

19 kunne vurdere de teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og interessenter Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af professionel virksomhedsdrift & personlig etik kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder 5. Praktik (15 ECTS) Formålet med praktikken er at bringe den studerende direkte i interaktion med praksis ved: Praktik i egen virksomhed enten individuelt eller i en gruppe. Den studerende skal finde en bestyrelse eller et advisory board, der også har en mentoropgave i praktikperioden. Forretningsplanen for virksomheden skal indeholde mål for, hvad der skal ske under praktikken. Alternative praktikmuligheder - det kan være i et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed, hvor betingelserne og problemstillingerne vurderes at være af så entrepreneuriel karakter, at den studerende vil kunne få opfyldt læringsmålene. Den studerende tilknyttes en kompetenceperson på projektet/i virksomheden. Praktik i egen virksomhed Det skal dokumenteres, at der har været en innovationsproces, f.eks. gennem en videologbog Der skal være en refleksion over innovationsprocessen, f.eks. gennem video eller billeder Der skal være taget konkrete eksterne initiativer f.eks kundemøder, indgåede partnerskaber, undersøgelse af finansierings muligheder Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal have en tilknytning til et iværksættermiljø eller et eksisterende virksomhedsmiljø Et advisory board skal være oprettet Alternativ praktik: Det skal dokumenteres, hvilke innovationsbehov der er i projektet eller virksomheden Det skal være en refleksion over den innovationsproces, der er igangsat i projektet eller virksomheden, eks. gennem en Videologbog Det skal dokumenteres, hvilke konkrete entreprenante udviklingsopgaver den studerende vil bidrage med Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces PBA i innovation og entrepreneurship Side 18 af 31 Udkast studieordning

20 5.1 Mål for læringsudbytte have viden om feltets teori, metode og praksis kunne forstå begreber og metoder samt reflektere over deres anvendelse i praksis have erfaring med deltagelse i løsningen af praktiske arbejds- og udviklingsopgaver indenfor feltet Færdigheder kunne omsætte den opnåede viden til udøvelse af innovative og entrepreneurielle processer kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille løsningsforslag kunne anvende og formidle relevante teorier til løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og/eller entrepreneuriel karakter Kompetencer kunne se sin egen rolle i forhold til de konkrete opgaver i praktikken kunne indgå i faglige- såvel som tværfaglige samarbejder og netværk 6. Prøver Uddannelsens læringsudbytte dokumenteres undervejs ved prøver, de består af mundtlige og skriftlige eksaminer, bedømmelse af opgaver og projekter, deltagelse i seminarer, øvelsesrækker m.v. Prøverne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne prøver medvirker en censor beskikket af undervisningsministeriet. Ved de interne prøver foretages bedømmelsen af en eller flere lærere, udpeget af uddannelsesinstitutionen. Af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver fremgår, hvorvidt prøven er intern eller ekstern. Deltagelse i prøverne på studiet kan forudsætte, at den studerende har fået godkendt en eller flere obligatoriske opgaver/aktiviteter i de enkelte fag og projekter. 6.1 Oversigt over prøver og eksamener eksaminer Uddannelsen omfatter følgende prøver fordelt på semestre. Eksamen/prøve 1. semester 2. semester 3. semester Innovationsplan 1. interne. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektopgave (Fælles) Forretningsmodel 1. eksterne. Mundtlig eksamen PBA i innovation og entrepreneurship Side 19 af 31 Udkast studieordning

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieordning Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i Innovation Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Læs mere

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Mål for læringsudbytte... 4 1.4 Titel... 5 3.1 Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS)... 7 3.2 Ledelse

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship August 2013 Indhold DEL 1: FÆLLESDEL 4 1 UDDANNELSEN

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2014 Opdaterett 25. august 1 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer... 5 1.1. Studieordningens

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse FÆLLESDELEN... 4 1. Studieordningens rammer... 4 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 4 Overgangsordninger... 4 Love og bekendtgørelser... 4 Uddannelsens formål... 5 Antal ECTS...

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 4 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1. Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 SKRIV TITEL Studieordning 2014-2016 PBA i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Institutionsdel September 2014 Side 0 af 4 Indhold Institutionsdel STUDIEORDNING UDDANNELSENS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere