{$jii,iliiijt. il;h*.*'*\tr'ffi. i'*lr\\ i.i'"i.fst*sli:'-.3. ;'1.:i;..*:\tr-ll. ioj ii,,i. qctoi. L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; \rasalit\

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{$jii,iliiijt. il;h*.*'*\tr'ffi. i'*lr\\ i.i'"i.fst*sli:'-.3. ;'1.:i;..*:\tr-ll. ioj ii,,i. qctoi. L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; \rasalit\"

Transkript

1 i'*lr\\ il;h*.*'*\tr'ffi rr{rg!l.b{l}tlt. ;. r+,o- L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; i.i'"i.fst*sli:'-.3 ;'1.:i;..*:\tr-ll \rasalit\ qctoi. q':r. lr.t: {$jii,iliiijt ioj ii,,i

2 trra DE PRTVATE GEMMER Udstilling af dragtdele fra Nordsjrelland, tidsperioden ca I en tid hvor "smide ud" menlali-t.eten rader, er det med stor glede, vi har konstateret at sa mange dragtdele fra tidsperioden I760-1BB0 bevares i prlvat eje. Vi mette ved registrerrngen inden udstill-ingen erkende, at anfal I at af drac-r^r ^ r: r ---L ^ver a! u! qy Lucle ad ldrry L v hvad ud_ si- i I I i nacn krrnne rllmmf. hworf or der er f oretaget en udvelgelse af de udstil-lede dele. Det er af stor betydning for det undersagelsesarbejde, som ligger til grund for hele vores viden omkri-ng dragterne, at det bevarede materj-ale er sa righol-digt som muligt. Hver enkell dragtdel er derfor en IiIIe, men meget rri al- i a hri lr i dal- nrrc-l acni I anm -L-r "l ^.i ^^ vrylry!!f^ r usu purflrprr ourrl D^ar Ya up, nar wi skal- sammensatte dragter fra tj-den. Der skal derfor lyde en stor tak til alle som har stillet deres dragtdele ti1 radighed for udstillingen, uden deres velvilje havde det ikke waret muligt. nff Fr rrnrl- hih :i- draof dal enp vil- blive bevaret i mange Ar fremover, saledes at de neste generationer ogsa kan glede sig over dem. Dragtudvalget Anna -Margrethe'Jonsson

3 SK.fORTER Skjorten er mandens inderste bekledning, den svarer tii vor tids Den er syet i harlarred e11er blarlarred og vevebredden svarer som regel tii kropstykkets bredde, rlal-ia cae rraa.t alle har eqkanter. lfrmar ki lar kr^--^.--dve, L:-rr l--l-r rr4rru!rrrrrf rrg no uy!srcyrrrrrger hc]pcn.in_ er all-e rektangulare stykker, sa stoffet rrdnrrt- t- ac had<l- mrr'l i cf nal- l. a ar f nrql- io-l i alnnlr nir mrn f +nlrar ni hrri'1 kan :rhaidqnrncaq der la forud for at have el st.ykke harlarred til at sy af, idet kun 10% af den mangde har man starter med inden forarbejdningen ender som harlerred. iloachim,junge bereteer om den nordsjallandske bonde: "... forarbejder ikke selv sin hjemmeawl-ede uld efler hor, dette klares af lejet arlreidskraff ellcr rrdenfor hicmmet. rl han lader hellere si-ne mateialer ligge uforarbejdede eller kzber dem hos andre end sel-v at forarbejde den korer til- Kobenhavn med sed, hvorimod den fynske bonde kommer med larred og dynevar. " Anders Uhrskow beretter: rr....skjorten var fin med musetender pa kanterne af handllnnindfn no I iaelerieg en broderet Stribe na skr:l - J!r1, darcl-rrl:lrarna qid:n an clri^rl-a 1r-- zl^^ l-rrus! r uy ^^er rrs uauarr srr D^J u! Le v ar uuy Nurr til selskabsbrug... " " 1. Hjemsted: Annisse. Ca Materiale : Horl-arred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave og handlinn i nc i n^dal. f i nara I >rrad l-racca madal- qma I - 1e. Del-t skulderbelagning og hal-skile sat nrran ni Ermar rrznkcf ni <krr'l rlaran oc I i I Iinnina qlidc f -oran, r-ngen navn-...*-,. am+rkninc Forstarkning i sideslidser med rektangel pa vrangside. Bemarkninqer: Se foto. :tl O+*t Sk j orte udstill j-ngsnr. 1. Udstillj.ngsnr.: 2. Hiemql- cd. Al <andarrrn Trd: Ca Materiafe: Hurlarred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave, delt skulderbelagning med til-sat halski-1e. Armer 1agget pe skulderen og rynket tii linning. S1j-ds foran, ingen navnemerkning. Forsterkning i slidesl-idser med kvadrat sat pa vrangsj-de. Udstillingsnr. : 3. I{i amc l- ad Material-e: Skibby. ca Harlerred. 3

4 Beskrivel-se: Skjorte med krave til at bukke ned, gennemgaende skulderbelagning med tilsat hal-skil-e. Armer legget pa skulderen og rynket ti1 linning. Slids foran, navnemerkning OWS. Hvidszmsbroderi og tat syet blonde pa krave, telleslming pa skulderbelegning, haiskile, handlinning og omkring sfidsen foran. Bemerkninger: Skjorten berer preg af at vare fra owergangen mel-lem Nordsjalland og Hedeboegnen Udstillingsnr. : 4. IJ-i amcl arl. lrlardci >l I rnd 'I ad: ca Materiale: Harlarred. Beskrivefse: Skjorte med gennemgaende skulderbelagning og t.j-lsat halski1e. Armer lagget pa skulder og rynket til linning. Navnemarkning med bla korsting og skrevne bogstaver. TJi amcl- ad. 'I ao: tr Nords j el land Materiale: Horlarred (fint). Beskrivelse: Skjorte med stakrave, gennemgaende skulderbelegning med pasat hal-skiie. Armet har mange sma leg pa skulderen, som er nedsyet med 3 rakker bagsting, rlmket ti1 linning. SIj-dsen foran ombukket ti1 retten, 1,5 cm. bred, og sammet med bagsting, har 2 knapper og 2 knaphuller. Navnemarkning med rade kortsting ARS. manden berer udenpa skjorten. Rent modemessigt gennemgar vesten en udvikling i dragtperioden fra at vere nasten knal-ang med lange fl-asker, ryg og forstykker af samme stof, kravelos, enkelradet og med taskelommer til at vare kort med ryg af andet stof, spendetamp, sjalskrave, stiklommer og polstring pa brystet. iloachim ilunge berett.er:rr En vest uden Frmar ar an l.rrrrci-rlrra ^-IJvuggjf9uggj on l.rrrrc -rlrra morl -rm6r og af hwergarn er en vest, og en vest l-idt storre og af vadmel er en Lrafe, en kjortel ma kunne ga over dem al-l-e, men langere end trolen ma ingen ingen dreng komme.. " Anders Uhrskov beretter: "... Ol-e Larsen, fsdl i 1835, havde til sin konformation i 1859 lange vadmelsbukser, kort tro)e og vest, begge del-e af hverg'arn, og ho1 hat. Desuden at par hvide stramper og stuvler pa, (det. almindel- j-ge var ef lers sko). " r'....en ki1de, Johan Andersen, fadt 1860, kan huske folk med brune hverqarnslrojer, og sa var der dem som gik med stribede veste med rode, bfa ell-er gronne glasknapper, dem rendte de flmske knappekrammere omkring og solgte. tt Udstillingsnr. : 6. Hiemsfed. Nordsipl I and Materiale: Harlerred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave og gennemoaende qkrrl dprl-rel poni nc mcd I i I sat hal-skif e. fi'rmar rrmlaf na <lrrr-l rlar no Ii I I innina cl id-! y rr^s u I,q o^urue! vy sen foran har 7 cm. bred befegning. Navnemerkning med hvide dronningesting CUP. VESTE,/BRYSTDUGE. Vesten/brystdugen er det bekladningsstykke Vest udstillingsnr. 10 4

5 Udstillingsnr. : Tf i cmqf crl. 'J. l-o : Mrl- ari a la. IJrrara ^^, _- rarn, bl-omster. 10. r\vrudjef f dllu, Ca nl cl- rai l-rrrrn hrrn6l 696l Beskrivelse: Vesten er dobbelt radet med stiklommer, stakrave og har ryg af samme stof som forstykker. Bemarkninger: Se foto. Udstsillingsnr.: Ll_. TJiam<l- ad. HyldekergArd, Orby 'l r_(1: Ca Materiale 3 p6l.gfrr'kkarna or ci T leo, ryggen lar_ red. Beskrivelse: Farverne i halvsilken er brun bund med og Vesten er dobbeltradet, har nedfaldskrave og stiklommer. Knapperne er metal- med bl-a sten. HAndknyttet snor langs afle kanter. IJi amc l- arl. 'l r-o : Udsbillinganr.: T{iam<l- ad. 'J. l-o : L2 Tikab. ca Mal- Ari e i a ' Hltardrrn nl at- f ai raa LrrrnA 1-l I rrvst:jatrr, L)L=wuuJ I Lav purru, 9Ldvi-olette blomster med hvid midte, Beskrivel-se: Ryggens yderstof er nyere. Vesten har nedfaldskrave, skra knaplukning og stiklommer. Knapper bla glas. 13. Nordsjelland. Ca Material-e: Hvergarn, plettoj, rad bund, rahvide blomster med bla midte. Beskrivelse: Vesten har nedfaldskrave, revers, er polstret pa brystet. Den gar ned i spids foran og har skra knaplukning. I(napperne er af metal oq barer stemdlet NE. Udst,illingsnr. z L4. Hjemsted: Esrum. Ca. 1B2O Stoffet kan ses i Ingeborg Cock-C1ausen's tekstilpravesaml ing. Materiale: Hvergarn. TversLribet. Rad bund med smal-l-e slriber i bla og sorl. Beskrivelse: Vesten har faet ny ryg. Den har en l-i1le stakrave, 1i1le belegning pa forstykket og er polst.ret. Knapperne : a. lliamql- a.l. l l-cl: 15. Nords j el land. ca Materiale: Hvergarn. Plettaj. Bundfarven blasort. Bl-omstermidten lyseb1a. Beskrivelse: Vesten er dobbeltradet, har sidesamme og gar ned i spids foran. Den har nedfaldskrave og revers. Den har stiklommer, ryg af andet stof med spendetamp og snoring. Udetillingtsnr. : 15. lf i pmqt- ad. Nordsjalland. '1 r_o : ca " Materiale: Hvergarn,rosenhvergarn/ bla bund, rod blomst med hvid midte. Foer horlerred. Beskrivelse: Vest med korte flasker, dobbeltradet med stakrave og taskelommer. Lil1e belagning pa forstykke. TRO.]ER. Mandstrojen blev baret udenpa skjorte og vest, men ikke at regne som owertzj. Derti] havde man kjolen (L77o) og senere frakken. Generelt kan si-ges at man i tidligere tider gik med langc flere klader pa srg, end vi kender i dag. Mandstajen kunne vere af samme stof som vesten. Var den det. kaldtes sattet en kladning. Modemassigt folger trzjen samme udviklj-ng som vesten. iloachim 'Junge beretter: rr... Det ma ware sommer eller vinter, sa kan han bare adskellige af hans stribede hvergarnslrojer og veste/ og nogle endog med armer i og tr1 stads endnu en kjortel ovenpa... 'r

6 Endvj-dere: "... favoritfarve l- henseende tii hans kjortel og undertroje (eller den noget kortere underkjortel) er nu den msrkebrune ligesom hos banderne i andre euronricleo lrnria rl Udstsillingsnr.: TJi amcl- arl. 18. rr^-i I --i r\urud-j raarru. Ca. 1,190. Material-e: Hvergarn, rad rttdrat drcil med bia trend. Beskrivelse: Trajen er dobbeltradet, har smal halskant, lange flasker og taskelommer.,*sxh" f ^t.r"taa Ierredsveog *sffi'* *.#ffi.- UdsEilli-ngsnr. : L9. Skevinge. 'l ro': Ca. I190. Materiale: Hvergarn, rudret drejl med bl-a trend. Foer af groft farred og multum. Beskrivelse: Trajen er enkeltradet, har liiie stakrave og taskelommer. Tro)en er kortet af. UdstsiIlin te nr. : 20. Hiamqtcd. Nordqipl l and. Trd: ca. 182U-3U. Materiale: Hvergarn, gran g6,seoje. Foer groft larred. Beskri-velse: Troje med korte flasker, stakrav, tille belagning pa forstykke. Den er dobbeltradet med Laskelommer. "troje udstillingsnr Udstilling'snr. : Iri amc I arl. '1 t-cl : L'l. t7 Lynge. ca Material-e: Bredstribet hvergarn a rod, gul, og rilhvld. Uldent, vet, rodt band langs halsudskeri-ng armekanter. Beskrj-velse: Troien er enkeltradet, har smal halskant, taskelommer og lange flasker' Bemarkni.nger: Se f oto. Sf;RKE. Serken var kvindens j-nderste beledning, den svarer tii wor tids Sarken er syet i harl-arred og/e1ler blarlarred. Den ses som overdelssark dvs. hvor der ligger en overskering ved taljen elier som helskaren. Ses med stakrave e1ler helt uden krave, med lang, 3/4 e]-l-er korte armer. Kan have broderi pa krave og forneden af armer. 'Junge fortaller bi.a.: "... er modo. fnrclrol I ia in nrrmera qfadan alaqta ",e5ee!v!s,lerrry, mere buntede er dets kfader. Der bruges tj-ilioe cn dr:of som bade kleder fruentj-mmerne godt og som er gavnligt for helbredet. De kalder den klokker. og den bestar af et 1ivstykke, (thi de have ikke armer) og et tilsyel skort med brede folder rundt om baftestedet. A1t er bebremmet med hairode band. Da 8 I

7 begge kledestykkerne er her forenede, bevare de legemet fra forkofelse og er magelige ved markarbejdet..'l Anders Uhrskov beretter: ".... ma nevne sarken, der var af horlarred ell-er ogsa af harlarred foroven og blarlarred forneden. Det overste kal-dtes op1od, det nederste ne-erde1 Men hvor de to dele madtes, var der en t*q t sa-tj t :: l]t t : tidl:,,,..i. :liir krave og forneden bl-a korsting APD. pa ermer. Navnemerkning 22. Hjemsted: St. Rarbek. ca Material-e : Harlarred i overdel, b]arlarred i skart. Beskrivelse: Overdelsserk med 3/4 J-ange ermer oq slakrave. 23. Tf -i amcl- aa. Annisse. '1 ao: Ca. ], Materi-ale : Grov harlerred. Beskrivelse: Overdelsserk med taliest-wkke na ""..a"r"il -;y;" i;;. -; 7;- i";;; ;;;;-;';;s:; krave. f halsen er samme bukket til retten og i slidsen bukket ti1 vrangen. Lukket foran marl an lzh-h ^^ -n tfense. Navnemrrkninc! rlrlrrry ri rode korst. j-ng BKID. Bemarkninger: Se f oto. Serk udst.illingsnr. 23. ::::jl a!!!!!!!!!lititi:,liiltii:titts;ii: iirriiriiilii ::lilffi :Iffifti ffi il:i'irfdjliiliiiii UdstillinglE nr. : 2L. St.. Rarbak. ca Brugt af Ane Pedersdatter fadt Materi-a1e: Harlar.red i owerdel, 20. L798. blarlerred Beskrivelse: Overdel-ssark med 3/+ Iange ermer og stakrave. Tallesyning og rudesyning pa i NATTRO.JER. er en kvindebekl-edning og beres, nar kvinden ikke har armetro)e, men bu1, ovenpa serken under bullen. De er st.rikket af hvidt uldgarn og derefter farvet. vi kender ti1 flest rade, men ogsa b1a og granne er fundet og beskrevet i skifn^ 1'^- L^rra "l Lerrre - ue ndrf rrdve knrl- LU! L, J/ 1 / 4 a a1 EIf I ar u! rqrr:jl ^ndl- Fr- cr me. De er med manstre i ruder og stjerner, der fremkommer ved at vrangmasker stikkes pa en glat bund. Langs hafsudskari-ngen kan de vare pyntet med monstrede silkeband. Anders Uhrskow beretter: rr...monsterstrikket. traje i rodt eller gronl uldgarn.... r' 10 11

8 I Materiale: Starkt valket bli uldgarn. Beskri-vel-se: Nattrajen har ruder og stjerner foroven pa ermet. Borten langs siden og under ermet er strikket med overlagte masker. Nattrojen har et meget gamme1t litt elatra lanqs hal- sudskerinqen. Nattrojeerme, udstillingsnr. 24 UdstilLingsnr.: lii amct- ad. '.r'io: 24. Nords j al 1 and. ca MaLeriale : Rodt uldgarn. Beskrj-ve1se: Nattrojen er i empiresnit med kort arme. Den har skaktern forneden pa bull-en, stjerner og ruder foroven og pa armerne. Den har perlestrik forneden pd. armerne. Langs halskant.en er trojen kantet med silkeband. Bemerkningier: Se f oto. Udst.illingsnr. : 25.!I'i amq l- od. HyldekargArd Arby. Far 1800? Material-e: Rodt uldgarn. Nattrojen er strikket i to garnkvafiteter. Forneden en fin blank ul-d, foroven en noget grovere. Beskrivelse: Nattrajen har mansterstri-k, ruder og stjerner. Der er et stjernemanster forneden og et andet forowen. Der er to Laq silkeband langs hal-sudskaringen. UdstilIingsnr.: I{i Fmqt- a.l. '1 t_c1 : Ca , Mat.erial-e : Radt uldgarn. Beskrivelse: Nattrojen er i empiresnit med kort erme. Den har en retstri-kket bort forneden p5. builen. herefter et gfat stykke for at slutle med ruder og st.jerner foroven. Den har et silkeband langs halsudskaringen og lukkes med et salvspende med mestermarke, (kan ikke leses). Udst,illinglsnr. : I{i ame 6d. r^j vltty vvs r 27. Egholm, Huseby. 28. Egholm Huseby. ca Materiale: Rsdt uldgarn. Beskrivelse: Nattrojen har retstrikket bort forneden, derefter et glat stykke og der sluttes med ruder og stjerner. Den har bort i siden, er kantet med silkeband langs ha1sudskeringen. Den lukkes med et spende i sol_v. BULLER. Bu11ler er den yderste de1 af kvindens overkropsbekladning. Den er er armelos bekladning, som lukkes foran. Den har i hele tidsperioden den karakteristiske firkantede halsudskering. De aidste har lange flasker (skoder), hvor de yngre har korte flasker el_1er tilsat skod. Stort set al-le har ensfarvede silkeband i halsudskering og ermerhuller. Udst,illing rnr. : IJi omc I aa. 26. HyldekargArd Arby Ca Anders Uhrekov beretter:,,....d.erover en bul e11er bolle af drejl_ el-ler plettehvergarn og med barestykke over skuldrene kantet med 12 13

9 I sifke e11er undertiden blot hargarn af en anden farve. Bul-Ien var snoret sammen foran, den kaldtes iovrigt ogsa for spenser....,l "....En kil-de, fru,jacobsen, forteller om sin bedstemor, fodt i 1,796, ti1 sin konformation havde en hvid atlaskes bul med tre store bla blomster. Bedstemoderen havde ogsa en bul, der snaredes med salvlenke. Fru,Jacobsens mor, der blev konfirmeret i 1839, havde si1- kebul i blat og rade changerende.. " 'r'l_cl: Ca ,82O Materiale: Vio]et halvsil-ke med foer af brunt, glittet larred. Beskrivelse: Bullen er i empiresnit med ensfarvede, rode silkeband langs ermegab og ha1- sudskaring. De prenede snorehuller er sandsynligvis kommet ti1 senere. Udetillinganr.: Tfiamcl-a^. 'r'r-cl: MaLeri-a1e: il_la stermonster Beskrivelse bred ryg og 31..Taaoranri 94YuloP!ID. Ca a790. gj-ittet ul-ddamask. Stort blomr gr-r'11"r, er i Lours lange flasker. c XVT sn:-t med Udetillingsnr. : 32. Hjemsted: Egholm, Huseby. Ca Materi-a1e: 81A si-1ke, ternet med 1i11e manster. Beskrivelse: Bullen har empirens st.ore halsudskaring og armegab, men taljen er rykket l-idt langere ned og den har flasker i siden. Langs halsudskering og ermegab er den kantet med rade silkeband. Bemarkninqer: Se foto. Bu1 udstillingsnr. 32. UdsEiltingsnr. z 29. Hjemsted: Nordsjalland. Ca I'790. Materiale: BlA florets. Trend markeb]a, islet. lysebla. Mansteret er gaseoje med spredte blomster. Foer af groft larred. Beskrivelse: Bul-1en har stor firkantet halsudskaring og slore ermegab, kantet med ensfarvede silkeband. Foran er bullen haqtet. Udstill-ingsnr. : 30. Nords j al 1 and. Bu1 udstillinqsnr

10 Udst.illingsnr. : 33. Egholm, Huseby. r't- ct : Ca Material-e: Hvergarn. Rad gaseoje med gule rahvide plet.t.er. Foer af grof t- larred. Beskrivelse: Bul]en har f irkant.et halsud_ skaring, sma ftasker og bagpa et lill_e wienerlagget fast skad. Bemerknj_nger: Se f oto. 35. l{i Fm<t- 6.i. Hyldekerg6rd, erby. Ca Materiale: Hvergarn, gaseeje. Rad j_slet. pa bla trend. Foer af groft lirred. Beskrivelse: Bullen har empiresnit. BagpA et Iille tifsat skad, der i_kke er foeret. Bu11en har sands nli-gvis faet. nye band. Har forment_ Iig veret ti1 et barn. 'Iao: Udstillingisnr. : Hj emsted : 34. Kederup. Ca. L stribet hvergarn. Foer af I l_o: Materiale: Rod, groft lerred. Beskriwelse: Bullen har firkantet halsud_ skaring og sma flasker. BagpA et lil-l-e fast wienerlagget skod, der er underforet. Bul_l_en er p1'ntet langs halsudskaring og armegab med granne silkeband. 35. HyldekargArd,!d. L6ZU Hyldekergird, erby. Materiale: Yderstof af gron damaskvawet sj-1_ ke. Foer af groft. larred i to kvaliteter. Beskrivelse: Bullen har firkantet halsud_ skarj-ng og sma flasker. BagpA et wienerleg_ get, fast skad, der er underfoeret med rad rask. Er pyntet med rsde silkeband. langs hal_ sudskaring og armegab. Er hegtet foran. Arby ca. 1B1o _ r}2o. Materiale: Hvergarn, groft larred. Foer af Beskrivelse: Bullens snit er tidliq empire med slore ermegab. Den har sma bitte fiasker ^^ L--^A ^! IIIr og Dagpa ec. rl-tre fast skad. Er pyntet langs halskant og armegab med ensfarwede rode sj-lkeband. Er hegtet foran. UdstiIlingnr.: 38. I{iamcro.l. Egholm, Huseby. r acl: Ca" Materiale: Yderstof tvarstrj-bet hvergarn. Bla bund med sma1le striber i gron og rad.. Foer af groft lerred. Beskri-welse: Bullens snit er senempire. Den har stadig den store halsudskering og store armegab, men taljen er rykket langere ned. Snarehullerne er af nyere dato. Man kan se spor af. at bul_ien tidligere har varet hagtet roran. Hr pmef arl. UdstilIingEnr.: Hipmci-ad. L lo': Mat.erj-ale: Yderstof af gron damaskvevet silke. Foer af grof t l-arred. Beskrivelse: Bul-len har bred ryg med som midt bag og lange f1asker. Bullen har senere faet qiri lrrrmar ^^ h'e silkeband. UdstiIlingsnr.: IJi amctad. -r'io: 39. Esrum. Ca.17B0-90 L ro: Materiafe: Yderstof af hvergarn. Bredstribet, msrkebla bund med striber i af grof t l-arred. rsd oq hvid.. Foer Beskriwelse: Bu1len har bred ryg med sam midt bag og lange fl-asker. Den berer praq af at vere omsyet. 40. Sasum. Ca L. Sosum. Ca

11 Materiale: Yderstof af brocheret silke. Fremtrader gra med brune og rahvide bl-omster. Foer af grof t 1arred. Beskrivelse: Bull-en har bred ryg med sam mj-dt bag og lange ffasker. Den er pyntet med silkeband langs halsudskering og armegab. Hvorvidt begge si-lkebandene er oprindelige er et pargsmal. Snoreringene foran er sandsyn- ''I aryvrd iarri d ^^-t YY>a ar =f rrjsrc nrrara drl- uqlv. a UdstillingEnr.: I{i Fmcl- ad. 42. Sollerod. Ca. IllO-90. -[ ]-cl : Materiale: Yderstof af rebsvavet si-lke med stort rokkokomonster. Foer af qroft l-erred. Beskriwelse: Snittet med bred ryg med sam midt bag og lange flasker samt stoffet fortai1er, at der her er tal-e om en meget gammel bul. Den har senere faet nyt foer og strikermer " derens konfirmationstaj i 1839 bl af peltskart med morkebl-a bund og nl ot-far ll a. bestod ''I rz< al.r "l A SKORTER. Skartet var underkroppens yderbekledning hos kvinderne. Det (de) tjente t.il at varme og til at efterstrebe den si-lhoet moden dikterede. I borgerst.anden kfarede man dette med fiskebensskarter og st.ativer, men hos banderne hjalp man sig med at tage fl-ere skarter uden pa hinanden. De al-dste er foldede, dvs. har "pressede leg" fre l-:'l ic ti'l :nkcl rlo rrncra or rrmlrada t- ii linningen. De ses ofte med isat forbredde af andet stof f.eks. ubleqet. larred. Anders Uhrskow beretter: var tykt og tungt, under dette havde kvi-nden to ligeledes tykke og tunge underskarter, forbredden i skartet var jawnli-gt erstattet med al- qf rrklra hl irl nrraa l.rrrnr rlar ]r,,unne vere en I omma ktrnna rr+ro i drai l a l I ar nl at- t-al-rrrardarn ll ;....en ki-lde, fru,jacobsen, fortel-l-er at mo- Skart udstilfingsnr. 45. Udstillingsnr. z 43. Hjemsted: Egholm, Huseby. Ca C. M:f cri al a. TJ\/ardrrn rrri- an^ - f at-al Rl A l.rrrnd med i rod og Beskrivefse: Skortet er rynket ti1 en tilsat linning. Det har forbredde af andet stof. Forneden er gjort i stand med en skonina Qlrarl-af hrr icrrof lnmmo i L hairo L'v) eirla Udetillingsnr.: 44. Kaderup. Ca Material-e: Hvergarn. Rod gaseoje med sma bla 18 19

12 og gule pl-etter. Beskrivelse: Skartet er rynket t.ii linning samt. har indsat forbredde af vadmel. Forneden er skortet pynt.et med silkeband. Udstil-lingsnr. : lli Fmqt-a.l. 't l-o': Ca Materiale: Rosenhvergarn. Bla trend. Rod islat med bl-a blomster ag rad midte. Beskrivelse: Skartet er rynket. Linningen tilsat. Forneden en skoning, ingen slidsnor Bemerkninger. Se foto. IJi 6mc l- aa. '1 1cl: Ca. 1,'79O Materiale: Hvergarn. Stribet i farverne, gron, rad og rahvid. Beskrivelse: Skartet er foldet og ha r fast linning. Det har forbredde af ternet stof. Forneden foran er indsat et andet stribet stof, der godt kunne stamme fra et skort. I{iamet-ad. r'l-o: 47. HyldekargArrd, Ca Arby. Mater j-al-e : Hvergarn. Urtepotteta j, bla bund med li1le manster i to rode farver. Beskriwefse: Skortet er rlmket, men linningen mangler. Det. har sl,ids mj-dt for og isyet Iomme i hojre sj-de- Der er spor efter skoning forneden. UdsEilLinglanr. : I{i Fmqf arl. '.t l-o : 45. Raml-ase. 46. HyldekergArd, 48. Esrum. Ca Arby. Material-e: Hverg.arn. Pl_ettaj. Bla trend, rad isl-at med bla blomster og hvid midte. Beskri-velse: Skortet er rynket med ti]sat linni-ng. Skortet har faet ny forbredde, men rester af den gamle larredsforbredde ses. Dele af den gamle skoning, som var meget bred, ses ogsa. 49.!I-i cm< t ad ' Harwatj-gArden, SaLLerad 'r'1d: Ca Material-e: Hvergarn. pletloj. BIe trend, rod. islat med rode blomster og gu1 midte. Beskrivelse: Skartet er rynket., har en 1ilIe forbredde og er pyntet forneden med et ensfarvet sil-keband. K.'OLER OG KVINDEOVERDELE. Onkring 1820 kommer de hele kjoler frem som kvindebekladningens "hotteste', tilbud og fortrenger nesten og bu1. Dog tyder det pa, at kjolen vinder j_ndpas i Nordsjalland langt senere end i det ovri_ge Danmark. Arrders Uhrskov bereeter: ',.... den gamle foikedragt aflost.es af he1 kjo1e, men derfor kunne den godt vere hjemmelavet og var det ofte. Det kunne vare en hvergarnskjole ell_er en ras- magerkjole, (den var nu sarliq fin)..." "....en kilde, f ru,jacobsen, forteller om sin sesters konfimation i t850, at hun var i himmelb1a hjemmelawet hwergranskjole samt brun hvergarnskjole til- al-ters. Fru,Jacobsen blev selv konfirmeret i 1868 og var i gra ulden kjo1e, (kobekjol-e), ti-l- alters pinsebla (1illa) hvergarnskjole. Klolen var med frakkearmer, balte om l-ivet og med stor slajfe, havde ingen forkl-ede..." r'....samme kilde beret.ter om moderen. der blev konfirmeret i 1839, var ifort med markebla bund og lysebla pletter, b1d uiden traje og derover silkebul med blat og radt changerende, silketorklede om halsen oq bld.t vatret forklade.. " Udstill-inganr. : 51 Hj_llerod Ca. 1B7O- 90. Materiale: YdersLof af ternet hverqarn i far

13 verne gra, Iil1a og b1a (meget mark) Foeret er af fint lerred. Beskrivel-se: Overdefen har smal-1e, men ikke stramme armer med en 1i11e flasebesatning af stoffet forneden. er af samme stof som overdelen og der er lost skad tr1 pi hvilken kedestingsrakke fra symaskine ses. 52 Hi am<t-ad. '1 r_o: Materiale: Ll A--l ^1 ^!!tr4viuteu, larred. Nordsj a11and. Ca Yderstof af halvsilke i farverne pink og gyldengran. Foer af groft- Beskrivel-se: Trolen er en 1i11e barnetraje.- Forneden pa armet er den pyntet med sma takker. Langs en de1 af under- og forkant er pasyet lyseblat silkeband. Iri emqtcd ' Ca Materiale: Yderstof af ternet hvergarn. Bundfarven et gron. Rsd og gu1 danner terner med sma blomster indeni. Foer af stribet horl-arred (bofster). Beskrivelse : Kvindeoverdelen har Biedermeirsni f mad f 1rmdarrrrn rnrr'l orrror 'i llrl Lrrsu rf/rrusrryy,!vu!squs!, rrrudrrru raari I na uv kort puferme. Ermelinningen er pyntet med r. IJiam<l- ad. 'r'r-o: 53. Ne11erod. 54. Harlase. Ca Materiale: Yderstof af ensfarvet hvergarn. Stoffet har bl-a trend og brun is1et. Foer af groft og fi-nt lerred. Beskrivel-se: Kvindeoverdelen har smalt arme, der er pyntet forneden. Den har sidesom ogl indsnit foran. BagpA er snittet flynderryg og langs armegab er den forsynet med rouleauer. FORKLEDER. Forkladet h'arer med til kvindetajet i hele nerindan T)p pld.ste er Storst med stor vidde, senere bl-iver de smallere og i empiretiden nesten faconsyede. De l'rtgste forkleder er sma, bade hvad langde og vidde angar. De aldste forkleder spender i materialer fra hvergarnsforkfeder ti1 trykt kattun og fine hvide mollsforklader, der kan vere rigt udsmykkede med tamburering. Fra 1800-Arene ser vi en de1 forklader i halv- og helsilke. De eldste forklaeder er alle rynkede ti1 en linning og lukkes med forkl-adeband af stoffet eller krammerbendler. De kan ogsa vare hegtede eiler lukket med et fint salvspende. Fra midten af 1800-Arene ser vi af og tif en posementsnor trukket igennem en fobegang..toachim ilunge beretter: "... ti1 bryllup et hvidt fork1ede..." Anders Uhrskov beretter: ".... forklade af drei I senere br-'-- i r r'^ ^..ler - --uyc llldll >ff^c cl shirts... " en kilde, fru Jacobsen, fortal-fer om forkleder i saxonie wed moderens konfi-rmatlon i 1839 og blaternet silke ti1 sasterens konfirmation i 1850 udstillingsnr.: IJi amct-arl. 'Iao: 55. Nordsj ailand. Ca Materiale: Ternet hvergarn med bfa trend. Istet bia, rad og gulgron. Beskrivelse: Forkladet er syet i empirefacon. Der er brugt en vawebredde, og der er ingen ryrrker midt for. Forkladet har indvevet bort langs siderne og forneden. 55 Hjemsted: Nordsle1Iand. Ca Materiale: Ternet hvergarn med bla og gul 22 23

14 Beskrivelse: Forkledet er syet i pa 1 meter. Det har indvavet bort Bemarkninqer: Se foto. Forklader udstillinssnr. 55 vevebredde forneden. Udst,illingEinr. : 59. lli amq I ad. HyldekargArd, Arby. '1 1(1: Ca Materiale: Sort silketaft. Stark violet deler den sorte flade op i tern oq danner li1le I disse. Beskrivelse: Forkl-edet er ret. smalt og har Iobegang med bendel 50. llicmqf od. HyldekargArd, Arby. 'Iacl: Ca Materiale: Sort hal-vsilke med storternet 1 li11a oq rahvi-d, (den rahwi-de stribe er brudt). Beskrivel-se: Forkledet er ret stort, har lobegang og bendel. Desuden er der lagt et lag pa t.vars paralj-elt med underkanten. 5L. 1I-i cmq l- od. HyldekergArd, Orby. 'r t-o: Ca Materiale: Forkladet er af hvergarn, en geseaje i farverne b1a, rad og rahvj-d. Forkladet fremtrader ternet. Beskrivelse: Forkledet er ret stort. Er rlmket tii en linning af andet stof. Lukkes med krammerbandler. Forkladet har bort forneden. 57. Hjemsted: Nordsjelland. Far Materiale: Ternet hvergarn i_ farvene bla (meget mork), rod og hwid. Beskrivelse: Forkladet er syet af to vevebredder og har ingen borter. 58. I{icmqiad. - - J v r r r v e e s r 'l l-o: Ca.1B Materiale: Halvsil-ke med stribemonster i bordeaux farver. Beskrivelse: Forkledet er i-kke rynket til linning, men har labegang med lerredsbendel. 62. IJi amcf ad - HyldekergArd, Arby. Ca. I82O-40. Materiale: Forkledet er af hvergarn, huldrejl i farverne rad, b1a og rahvid. Beskrj-velse: Forkladet er ret stort og rynket til en linning af samme stof. Forkfadet er lukket med krammerbendler. IJi amc I arl. 63. Esrum. Iacl: Ca Materiale: Forkledet er af hvergarn med bfa bund. Rad og hvj-d danner monster, sa forkledet fremtrader ternet. 24 I 25 I l

15 Beskrivel-se: Forkledet er syet af to vavebredder. Er rynket til linning af samme stof. Lukket bagpa med et salvspende. Forkledet har bort forneden. UdetiLl-inltanr. : 64. IJi om< f ad. Sal-lerad. '1 1d. Ca Materiale: Hvergarn. En ternet gaseaje i farverne rad, gron og bia. Beskrivelse: Forkl-edet er syet i empirefacon. Det er skaret til at bares ho)t, lige under hrrst-an dct er olat foran. Er tilsat en linning af samme slof. Har indvavede borter forneden og l-angs siderne. TORKL.EDER. Fra slutningen af 1700-Arene bli-ver det moderne at have tarklede til tojet. I de a1dste skifter finder vi kun tarklader i- lerred og kattun, og de absolut fineste har veret dem vi finder i gaseagtigt stof med tamburering eller broderi. De monstrede silketarkfeder bliver forsl kendt fra forst i 1800-Arene efter.jaccruard vavens opfindelse. Anders Uhrskov beretter: "...om halsen havde kvinden silketorklade. hvis trekantede de1 hang ned af ryggen, mens snipperne var stoppet ned under bu]len foran.... " IJiamciad. Udgtillingsnr.: 55. NordsjelIand. Materiale: Halvsilke. Bl-A bund med bl-omster og blade. I to dj-agonale hjarner ses brocherede blomster i sterk pink. Beskrivelse: Torkl-edet er firkantet med til-- salle, knyttede frynser. 66. Nordsj alland '.1- rcl : Material-e: Ternet silke i farverne sort. 1iI- 'I r nran an attl Beskrivelse: Torkledet er trekantet med tiisafi-p knvtfcdc frvnqcr l:nos de to Side1.. IJi amc 1- od - '1 r_o: 57. Nordsj a11and Materiale: Silke. Fremtrader nu brun, men har oprindelig veret sort med kors og sme b1ade. Beskri-ve1se: Tarkledet er l-il-ie. Det har frynser af stoffet langs al-l-e fire sj-der. Har varet brugt at lagge om en salmebog. Den findes stadrg, er f ra I'/94 og har til-hort Ane PedersdatLer. 58. IJi amcf ad. HyldekargArd, Arby. 'r ao: Ca Se Erna Lorent.zen "Folks toj i og omkring Arhus" Materiale: Fint gazeagtigt stof med hvidt broderr, sammentrakssyning og skyggeslming. Beskrivelse: Tarkfedet er sommet od hele vejen rundt med en smal som. Qamrrlrninaar. Qa L-tsrlaaaFa amal -- Kaca.l.ogec.s omsrag. 59. '1 1cl: Ca IJiomcj-ari HyldekergArd, Materiale: Violet silke med stri-ber kanten. De danner tern i hjarnerne. Beskrivelse: Tarkladet er firkantet hele vejen rundt med en smal som. manl- l i a rrrrai hrrrat- cnm l-r:l clrl rrd UdstilIingsnr.: TJi omcl- langs 70. TJrrl Aalrrrai va (Arhtt og sommet Har for- 1lcl: Ca Mat.eri-a1e: Ternet. sil-ke i brun, b1a og rahvid. Beskrivel-se: Torkladet er firkantet og har ri I q:ff a lrnrrf f arlo f rrrnqer hel e rrcian rrtndl- 26

16 7L. r{i am q 1- ad. Hrrl d ekproa rrl (VrVt r Ca Materiale: Ternet sil-ke i farverne rri n l atgtan og sortr. Beskrivel-se: Torkladet er firkantet og har tsi I ^-FF^ uljdaule, 1--"+F^da nllyllesu f rrmqcr hal frere a rrcicn vsjsrr rrrndl- rurruu UdsLillingsnr.: 72. Hicms1. ad. Nnrdsip'l'l and. Ca Materiale: Liffa oq sort silke med blomstermonster. Beskrivelse : Li-11e torkl-ede. UdEtillingsnr. : 73. Nordsj ai1and Materiale: SorL kipervevet ha1vsilke med borter, der to og to star vinkel-ret pa hinanden. Beskrj-velse: Tarkledet er firkantet og kan muligvis have veret brugt som halsklud. Udstillin tsnr.: 74. Nordsjelland. Materiafe: Sort, damaskvavet silke Beskriwelse: Lille torklade. Udstsillingsnr. : 75. Nordsj a11and. 'r'1cl: Materiale: Sort, kiperwevet halvsilke med blomsterborter, der to og to star vinkelret pa hinanden. Beskrivel-se: Tarkladet har ved borterne en 1j-11a side og en rad side. Det er forsynet med frynser. Udstillingsnr. z 76. Annr-sse Material-e: Stribet silke. Beskri-ve1se: Tarkfedet er trekantet UdEtillinglsnr. : 'Iacl: 77. SaIIerod Material-e: Damaskvevet sil-ke rosa, gulgranne og brune farver. Beskrivel-se: Torkledet er firkantet med sma f rrrnsar af stnf fal- hcl F lraran rrtndt. HOVEDTOJ. Hovedtaj bestar af flere de1e, strygeband, 1in eller korsklade os hue med overbindeband ^- uy L^^^LA-^ rrdy guaf ru. iloachim.funge beretter: "... til bryllup havde de haret indflettet med guld- og salvbroderede band og andet flitterstads, alt i form som en krans, (er dog ikke kledelig for ansigtet). Anders Uhrskov bereeter: ".... huen, her og der pa widt forskellige steder i amtet finder man kyser, som ingen nulevende, sa vidt mig bekendt, har set i brug. Et sted mente man, at tipoldemoderen, fadt i 1760, have gaet med dette hovedtaj, kysen har en svag lighed med de hatter, som gamle koner endnu gar med uden over guldnakkerne, men den har al-tsa nakke. Den er af pap med l-arred indenr og kattun - blomstret sirts - kli-stert udenpa. I et enkelt tilfefde har jeg set en kyse, der var betrukket med flo-i 1. LIN" Lin er tilbehor til hovedtajet. Det ligger under huen og ses foran issestykket. Llnet bestar af en kerne af larred, gaseagtig stof e11er manstret moll. I forkanten til.sat en blonde, a1t efter tiden kan det vare tonderknipling, strikket blonde e1ler maskinfremstillet blonde. Kernen ses ofte tilsat "snj-pper" ti-1 at hefte sammen i nakken, nar linet tages pa, det kan dog ogsa vere kernen der er forlanget

17 Andere uhrskov bereuter: " ' " 'under huen havde de et lin, der stak frem med en kant foran. Lin fik de af kni-plingskrammeren' som gik o*l.ing med sin IilIe taske og solgte lin ior ett rigsdalers penge stykkec ' ' - ' " revet, og knipling PA UdEtiIlingsnr.: 'l l_o : 3 cm. med store huller 80. Nords j e} 1 and. Ca ' Materiale: Laerred og knipling' Beskrj-velse: Lerredsstrimmel pa 2' 5 cm' og knipling.pa 1,5 cm. med store hufler' Udstsillingsnr: 81. Hjemsted: HYldekergArd arby ' tia: ca' ' Materiale: Jodeknipling og tanderknipling' Beskrivelse: Jodeknipting ti1 kerne og i forkanten' Lin udstillingsnr. B2 Lin udstillingsnr. 83- UdstillingEnr.: 78. Hjemsted; NordsjaJ-Iand' rid: Ca ' Materiale: Gaseagti-g lerred, ty11 og tonderkni-p1ing. Beskrivelse: Larredsstrimmel- pa 3,5 cm' ' tyllsbroderi pa 5 cm. og knipling pa 2 cm' 79. rri am<t-ad. Nordsj al1and. Ca Maleriale: Gaseagtig lerred og kniplrng' Beskrivelse, Gas6agEigt larredsstykke, nu af- Udstillingsnr: "ri.i. Materiale: Fint strikket blonde. Beskriwelse: Fint batist, stof, hvor der er trukket danner en slags gitter, og ket blonde. Bemarkninger: Bagkanten er skinstikning. Se foto. 82. Nordsj a11and. ca batist, gaseagtigt stof og derefter gaseagtagt trade ude sa det i forkanten striknu sommet med ma- Udeuillingsnr: 83 ' Hjemsted: Nordsjalland' tid, Ca: ' Materiale: Ternet hvid mo1 med indvavede blomster og tonderknipling Beskrivelse: Kerne af ternet mol-f i forkanten tonderknipling. Bemarkninger: Se foto. Udetillingsnr. : 84 ' Ukendt. Ca Materiafe : TanderkniPling' Beskrivelse: TonderXiript-ing, formentli'g tidligere forkanten PA et 1in' 30 31

18 ,l Udstillingsnr. : 85. Hj emsted; Ukendt.. '_t1cl: Ca " Materiale : Tanderknipling. Beskr j-vel-se : Tanderknipling, f ormentlig tidligere forkanten pa et 1in. 6dstirringanr.: TJi amcl- ad - '1 t-o: 86. Esrum. Materi.ale : Hvidt larred. Beskrivelse: Kerne i hvid ternet mo11. I(ninling i forkanten. UdetillingEnr.: I{iomct- arl. 'r'l_o: 87. SoIIerod. Uvr-st. Materiale: Hwid ternet mof f, knipli-ng. Beskrivelse: Kerne i hvj-d ternet mo11, knipling i forkanten og omkring begge hjarner. Ved bagkanten rrsnipper". KORSKL.EDER. Korskleder er t.ilbehar ti1 hovedtajet.. Det legges over huen og heftes pa denne med knappenale el-ier bindes om huen med bendler el t- af tpr t\men af korskl_edet. Sas i kni nl i n -.rfrnp eller cn kgpfjnation af kninl incer nc tyl I sbroder i / trakning. Anders Uhrskov bereeter: ".... i eldre tid brugtes korskl-ede, koskle, over huen. En kilde, fru Larsens forteller om si-n bedstemor fodt 1809 og' dad i 1891) at hun brugte drejlsskart, bla silkebul, forklade og pa hovedet hue med korsklade. Korskledet kunne vare af kniplinger og var stivet. Det lnarle vist nok til- de runde huer... " Korsklede udstill-inssnr. 89. I{iamqf od ' Ca Maf.eri al e. Kni n-l i nocr oo trrl I shr6rdg1i. Beskrivelse: Kerne bestaende af 10,5 cm. med tyllsbroderi og 4 cm. knipling. f forkanten lrninlinc ni 1 tr ^- i hralrnts^- L-;-li-^ -: PA L r J Ulil., r lqylarrusrr lrrf Prf rry Pd 1 cm. Udstillingsnr. : 89. IJi amct-od 'Iao: Udstillingsnr. : 90. TJi am<f od. Ukendt. '1 ao: Ca. L82O Udstillinganr: IJi am<t-od _[ ro: ' 88. UVIST " NTnrdcial l:nrl Ca Materiale : Kniplinger. Beskrivelse: Korsklade af t)'pen med 4 bendfer. Kernen sammensat af 3 kniplinger, to hrcdc -d cn qma I I kanten hef e rrei en rrrndt? nm lrrorl lzninlin--^-s. Bemarkninger: Se foto. Mrl- ari r"l a. T{ni n'l i na nc hpnda'l Beskrivefse: Korsklede sammensat af to brede kninl inocr i kernen i k:nt- cn hclp rreion rundt en smal knipling. Langs kernens bagkant ps.syet bandel til at brnde under huens nakke. 9t_. Ukendt. Ca Mrferir-la. T{ninl anger. Beksriwel-se: Korsklade sammensat af 3 knip ]

19 linger i en lidt grov kvalj-tet, hvor der er mange store huller i. HUER I det nordsjallandske orc.rade kendes til flere huetlper. PA udstillingen mangler kun den aldste type, 2-stk-s huen, at vaere reprasenteretr. Derimod ses puldhue med foldet nakke, puldhue hvor nakken har lobegang forneden og endeli-g puldhue med stiw 5-foldet nakke, sidstnavnte endda i meget stort anta1. Anders Uhrskov beretter: ".... den lmgste var guldhuen. Rundt omkring i Nordsjalland var der huekoner, som syede disse kostbare huer til kvinderne. I Sasum var der saledes en huekone, der hed Dorthe.Tens En ung pige skull-e helst have et par huer, hvoraf den ene var en meget flot syet guldnakke, den var til 10 til 15 rigsdagler. Der sku11e sa bade silkeslajfer og et 1in af de til- til 1-5 rigsdaler. En kilde, sparekassedi-rektor Bjellekjar, fsdl i l-862, fortaller at han ikke kan huske, der blew syet solvhuer, men afdre endnu end var de, der er.broderet med kufart silke. Fortel-l-er endvidere, at foruden den store hue, guld- e1ler solvnakken, havde de en li11e hue af almindeligt stof. Gul-dhuen var dyr og derfor en, der brugtes til stads..." Molbeck fortaller i "Morskabslasning for den daneke almuerr i 1839: rr....i,jy11and findes derimod neppe den smukke, men kostbare gammel danske hovedpynt, som bondepiger pa Kabenhavns amt og i en del af Nordsjell-and bruge trl stads, nemlig en sort hue af flaj\ el-l-er andet silketoj, broderet med guld i- nakken, hvortil horer omtrent I alen rode silkeband til en stor nedhangende nakkeslaj fe og en mindre under hagen. Ikke sjaldent ma en pige anvende mere end et halvt Ars lon pi et sadant pragtstykke, hvortif harer kledningstykker som svarer i kostbarhed derti-l. " De kommende udsti]1ingsnr. fra 92 til 160 er alle puldhuer med stiv 5-foldet nakke med broderi. Issestykket har indlagt en form for polstring. Huerne er inddelt i 3 grupper, hvor gruppe 1 tidsmessigt er den eldste og gruppe 3 den yngste " GRUPPE ]". Hue udst j.11ingsnr. 95 Hue udsti-11ingsnr. 97 UdsLillinganr. z 92 Nordsj ei land ca MaLeriale: Brunt ftajl, guldgallon med rsde silkeband under. Beskrivelse: Nakken har sj-1ke/guldbroderi. Sprangning pa 5 folder, stor midterblomst. og cnkal t-e Lrl ade dcr ses enkel te nailletter. Resten er udfyldt med silkebroderi " Fast komponeret PA issestykket er guldgallon " 34 35

20 Udst,iLlinganr. : 93. IJ-i amc - ad. - - J v r r r v v e v, Nordsj el1and. 'r. ].cl: ca Materiale: Brunt floll - Beskrivelse : Nakke med silke/sol_vbroderi. Sprengning pa de 3 midterste folder, stor midterbl-omst, spredt.e blomster og blade, der ses enkelte pai-l-1etter. Resten er udfyj-dt med sil-kebroderi. Fast komponeret manster. Der er kun nakken tilbaqe. T{i amc l- arl '1 1-c.: Materiale: IJi ^^J amc vrrre I ad eeu.. 't ]-ct : Materiale: Brunt fioll 94. St. Rarbek. ca. 1830" Brunt. fia1i. Beskrivel-se : Nakken har silke/salvbroderi. Sprangning pa 2 folder, stor midterblomst, spredte blomster og b1ade, der ses enkelte ranker med kantille. Resten er udfyldt med silkebroderi. Fast komponeret 95. If -i amc..j vrrrv l- aa evs Kederup, Helsinge.. Ca 1a?n Materiale: Brunt flojl og sorte si_1keband. Beskrivelse: Nakken har silke/salwbroderi. Sprangnlng pa midterste fold og fa blade, der ses enkelte pailletter. Fast. komponeret manster. Resten er udfyldt med silkebroderi. Pd. issetykke sort sil-keband. Bemarkninger: Se foto. 95. Nords j a1 land. ca Beskrivelse: Nakken har silke/salvbroderj-. SprangninS pa 2 folder, stor midt.erblomst, spredte sma blomster og blade, der ses enkelte kopper, agern og kantille. Resten er udfyldt med sllkebroderi. Fast komponeree Der er pesat band i nyere tid. Udst,illingnr. : 97. I{-i ^^J omc - ad errrs ve\.. Nordsjelland. ca Materj-ale: Brunt flojl. Beskrj-velse: Nakken har si-lke/guldbroderi. SprengninS pe 3 midterste folder, stor midterblomst samt masser af blomster og blade, der ses enkelte kopper samt meget l_idt silkebroderi. Fast. kompomeret monster. Der er pasat band i nyere tid. Bemerkninger: Se foto. 98. lli om<f orl. HyldekargArd Orby. ca Materiale: Brunt flojt. Beskrivelse : Nakken har silke,/salvbroderi. Sprenging pa alle fol-der, stor midterblomst samt masser af blomster og blade, der ses en de1 kopper, pailletter og kantille. Enkelte sma blade med silkebroderi. Monstret fast komponeret. Lillabrune silkeband pa issestvkke samt som haqeband. l{i pmqt ad. 'r']o: UdetillingEnr.: lli om<l- arl. 99. Nords j a1 1 and. Ca Materiale: Brunt flojl, guldgatlon. Beskrivelse: Nakken har si1ke,/salvbroderi. pi issestykke guldgai1on. udst,illingsnr. : L00. l{i am<l-arl. Nords jaj-land Material-e: Brunt fl-ajl-. Beskrivelse : Nakken har si-ike,/salvbroderi. Der er kun nakken tilbacre. 10L. Hillerad Mat.eriale: Brunt fio1i, sorte silkeband. Beskrivelse : Nakken med silke/salvbroderi 36 37

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred 57 001X057 krave hørlærred 58 001X058 krave hørlærred 59 001X059 krave hørlærred 60 001X060 krave hørlærred

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/?

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Da JEG FØRSTE GANG BLEV FARMOR, købte jeg en vaskekurv i plastik og fyldte den med lidt købt og en masse hjemmelavet. Det hjemmelavede blev forsynet

Læs mere

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter 119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter Bluse str. : 3 mdr. (6 mdr) 12 mdr. (2 år) 4 år. Overvidde ca. : 47 cm (54 cm) 61 cm. (65 cm) 74 cm. Hel længde : 24 cm (28 cm) 33 cm (37 cm) 42 cm. Garnforbrug : 150 (200)

Læs mere

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Frederik 7. Kilder, litteratur Introduktion Frederik

Læs mere

TYPE - MATERIALE SNIT

TYPE - MATERIALE SNIT Flere 1 farve PRØVE lomme privat 000.jpg s nr registrering af ID 001 er nu ID 270. PRØVE. 6. januar 2015 Side 1 af 306 Lisbeth Green Ukendt 2 09-06-2010 Sen nyrokoko Silke farve blå - brun Spids - 2 Sjalskrave

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION INSPIRE YOUR CREATION 100% ren ny uld Navia blev stiftet i januar 2004 med det formål at fremstille færøsk plukket uld, som er slidstærk dog uden at nopre betydeligt. Navia har fremstillet en speciel blanding

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - Cirkus er de Kaj, så de låner Kasket og grønne bluser af os, skal selv have egne bukser og de behøver

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

ideer Bolden Strik & hækl! 49,95 cool piger Indret med kufferter Tryl med broderi brug Strik til Intropri med Leila Hafzi ubd

ideer Bolden Strik & hækl! 49,95 cool piger Indret med kufferter Tryl med broderi brug Strik til Intropri med Leila Hafzi ubd s Intropri Håndarbejde Strik Sy Hækl Bolig Inspiration 49,95 Nr. 2 April - Juli 2014 Kr. 64,95 Strik til store piger ideer Tryl med broderi Strik & hækl! Cirkeltæppe Løbemaske strik Sommerstrik fra pickles

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n, OVATT FoR Sltr Rt( E n, SEMPROFESSONEL H-F STEREO FORST/ERKER. STEREOFORSTnRKEREN opbygges efter bllled og frontplade, de to forsterkere og str0mforsyningen anbringes i bunden af kassen pa afstandsstykker.

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Sommersky Et grundmønster på en cardigan med smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller udarbejdet i samarbejde med www.garnudsalg.

Sommersky Et grundmønster på en cardigan med smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller udarbejdet i samarbejde med www.garnudsalg. Opskriften er GRATIS og der ydes derfor IKKE support! Opskriften er testet i alle str. Rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Liselotte Weller & Garnudsalg.dk Sommersky Et grundmønster på en cardigan

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

COATS inviterer til fest!

COATS inviterer til fest! COATS inviterer til fest! Coats inviterer til fest! Vi i designafdelingen vil gerne inspirere alle vores kunder med lækre kager og godter og ønske jer alle et skønt og kreativt efterår! /Designafdelingen

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl DIY SENGEGAVL Lav din egen sengegavl med hjælp fra denne guide! Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl En sengegavl giver hygge, atmosfære og lækkerhedsfaktor til dit soveværelse.

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail.

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail. Mange steder i Danmark sidder der en gruppe mennesker som samles om deres fælles hobby. Nemlig Miniature ting. Og dukkehus. Du kan se nogen af dem her. Hvis du er med i en klub som gerne vil have nogen

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

PRISLISTE. Ingen ekspeditionsgebyr Ingen minimumskøb

PRISLISTE. Ingen ekspeditionsgebyr Ingen minimumskøb PRISLISTE 2014 Ingen ekspeditionsgebyr Ingen minimumskøb Papirbæreposer med flade hanke Produceret i Danmark/EU med omtanke for miljøet Varebetegnelse Str. Mål Pris Pris/stk incl. Antal Pris BxDxH pr.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel

Dyner og puder. Vælg med Varefakta fordi der er forskel Dyner og puder Vælg med Varefakta fordi der er forskel Udvalget af dyner og puder i butikkerne er meget stort og kan virke uoverskueligt. Denne pjece er ment som en hjælp til at finde ud af, hvilken type

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle.

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle. Disclaimer: Opskriften er til fri afbenyttelse i nonkommercielle sammenhænge. Det betyder, at du ikke må videresælge opskriften hverken som din egen eller som min. Du må heller ikke regne med nogen former

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom 5 gode DIY ideer til dig og din bolig Af Henriette Villebro Riisom Indholdsfortegnelse Fra gamle stole til smukke lysestager... 3 Blomsterskjuler af fiberbetonplade... 5 Nye møbler af dem du har i forvejen...

Læs mere

Smerte se specifikke typer

Smerte se specifikke typer Smerte se specifikke typer Drik masser af vand, før du begynder; en knivspids salt tilsat vandet vil hjælpe på træge systemer. Se brugsanvisning. Udover brusanvisningen, prøv disse: Index: Albue Ankel

Læs mere

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk AUGUST 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Her kommer folderen for august med herlige broderier og

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail.

Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail. Mange steder i Danmark sidder der en gruppe mennesker som samles om deres fælles hobby. Nemlig Miniature ting. Og dukkehus. Du kan se nogen af dem her. Hvis du er med i en klub som gerne vil have nogen

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - MGP: Vi sparker Biip, Egne seje Hip Hop bukser og kasket, så låner de bluse af os. - Fjernsyn for

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning...

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... FÅ NU FIX u kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... Glædelig lavpris JULBLYSNING IL BARI ed indbygget timer: 16 timer slukket og timer tændt. il inden-/udendørs brug. Bruger 4 x AA batterier

Læs mere

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af Hvad denne kasse er til og hvordan den i virkeligheden ser ud kan du læse om i næste blad. Lidt kan jeg da fortælle det har noget med jul at gøre Nr 3. Glæder mig til at vise jer den færdig. Gaven fra

Læs mere