{$jii,iliiijt. il;h*.*'*\tr'ffi. i'*lr\\ i.i'"i.fst*sli:'-.3. ;'1.:i;..*:\tr-ll. ioj ii,,i. qctoi. L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; \rasalit\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{$jii,iliiijt. il;h*.*'*\tr'ffi. i'*lr\\ i.i'"i.fst*sli:'-.3. ;'1.:i;..*:\tr-ll. ioj ii,,i. qctoi. L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; \rasalit\"

Transkript

1 i'*lr\\ il;h*.*'*\tr'ffi rr{rg!l.b{l}tlt. ;. r+,o- L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; i.i'"i.fst*sli:'-.3 ;'1.:i;..*:\tr-ll \rasalit\ qctoi. q':r. lr.t: {$jii,iliiijt ioj ii,,i

2 trra DE PRTVATE GEMMER Udstilling af dragtdele fra Nordsjrelland, tidsperioden ca I en tid hvor "smide ud" menlali-t.eten rader, er det med stor glede, vi har konstateret at sa mange dragtdele fra tidsperioden I760-1BB0 bevares i prlvat eje. Vi mette ved registrerrngen inden udstill-ingen erkende, at anfal I at af drac-r^r ^ r: r ---L ^ver a! u! qy Lucle ad ldrry L v hvad ud_ si- i I I i nacn krrnne rllmmf. hworf or der er f oretaget en udvelgelse af de udstil-lede dele. Det er af stor betydning for det undersagelsesarbejde, som ligger til grund for hele vores viden omkri-ng dragterne, at det bevarede materj-ale er sa righol-digt som muligt. Hver enkell dragtdel er derfor en IiIIe, men meget rri al- i a hri lr i dal- nrrc-l acni I anm -L-r "l ^.i ^^ vrylry!!f^ r usu purflrprr ourrl D^ar Ya up, nar wi skal- sammensatte dragter fra tj-den. Der skal derfor lyde en stor tak til alle som har stillet deres dragtdele ti1 radighed for udstillingen, uden deres velvilje havde det ikke waret muligt. nff Fr rrnrl- hih :i- draof dal enp vil- blive bevaret i mange Ar fremover, saledes at de neste generationer ogsa kan glede sig over dem. Dragtudvalget Anna -Margrethe'Jonsson

3 SK.fORTER Skjorten er mandens inderste bekledning, den svarer tii vor tids Den er syet i harlarred e11er blarlarred og vevebredden svarer som regel tii kropstykkets bredde, rlal-ia cae rraa.t alle har eqkanter. lfrmar ki lar kr^--^.--dve, L:-rr l--l-r rr4rru!rrrrrf rrg no uy!srcyrrrrrger hc]pcn.in_ er all-e rektangulare stykker, sa stoffet rrdnrrt- t- ac had<l- mrr'l i cf nal- l. a ar f nrql- io-l i alnnlr nir mrn f +nlrar ni hrri'1 kan :rhaidqnrncaq der la forud for at have el st.ykke harlarred til at sy af, idet kun 10% af den mangde har man starter med inden forarbejdningen ender som harlerred. iloachim,junge bereteer om den nordsjallandske bonde: "... forarbejder ikke selv sin hjemmeawl-ede uld efler hor, dette klares af lejet arlreidskraff ellcr rrdenfor hicmmet. rl han lader hellere si-ne mateialer ligge uforarbejdede eller kzber dem hos andre end sel-v at forarbejde den korer til- Kobenhavn med sed, hvorimod den fynske bonde kommer med larred og dynevar. " Anders Uhrskow beretter: rr....skjorten var fin med musetender pa kanterne af handllnnindfn no I iaelerieg en broderet Stribe na skr:l - J!r1, darcl-rrl:lrarna qid:n an clri^rl-a 1r-- zl^^ l-rrus! r uy ^^er rrs uauarr srr D^J u! Le v ar uuy Nurr til selskabsbrug... " " 1. Hjemsted: Annisse. Ca Materiale : Horl-arred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave og handlinn i nc i n^dal. f i nara I >rrad l-racca madal- qma I - 1e. Del-t skulderbelagning og hal-skile sat nrran ni Ermar rrznkcf ni <krr'l rlaran oc I i I Iinnina qlidc f -oran, r-ngen navn-...*-,. am+rkninc Forstarkning i sideslidser med rektangel pa vrangside. Bemarkninqer: Se foto. :tl O+*t Sk j orte udstill j-ngsnr. 1. Udstillj.ngsnr.: 2. Hiemql- cd. Al <andarrrn Trd: Ca Materiafe: Hurlarred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave, delt skulderbelagning med til-sat halski-1e. Armer 1agget pe skulderen og rynket tii linning. S1j-ds foran, ingen navnemerkning. Forsterkning i slidesl-idser med kvadrat sat pa vrangsj-de. Udstillingsnr. : 3. I{i amc l- ad Material-e: Skibby. ca Harlerred. 3

4 Beskrivel-se: Skjorte med krave til at bukke ned, gennemgaende skulderbelagning med tilsat hal-skil-e. Armer legget pa skulderen og rynket ti1 linning. Slids foran, navnemerkning OWS. Hvidszmsbroderi og tat syet blonde pa krave, telleslming pa skulderbelegning, haiskile, handlinning og omkring sfidsen foran. Bemerkninger: Skjorten berer preg af at vare fra owergangen mel-lem Nordsjalland og Hedeboegnen Udstillingsnr. : 4. IJ-i amcl arl. lrlardci >l I rnd 'I ad: ca Materiale: Harlarred. Beskrivefse: Skjorte med gennemgaende skulderbelagning og t.j-lsat halski1e. Armer lagget pa skulder og rynket til linning. Navnemarkning med bla korsting og skrevne bogstaver. TJi amcl- ad. 'I ao: tr Nords j el land Materiale: Horlarred (fint). Beskrivelse: Skjorte med stakrave, gennemgaende skulderbelegning med pasat hal-skiie. Armet har mange sma leg pa skulderen, som er nedsyet med 3 rakker bagsting, rlmket ti1 linning. SIj-dsen foran ombukket ti1 retten, 1,5 cm. bred, og sammet med bagsting, har 2 knapper og 2 knaphuller. Navnemarkning med rade kortsting ARS. manden berer udenpa skjorten. Rent modemessigt gennemgar vesten en udvikling i dragtperioden fra at vere nasten knal-ang med lange fl-asker, ryg og forstykker af samme stof, kravelos, enkelradet og med taskelommer til at vare kort med ryg af andet stof, spendetamp, sjalskrave, stiklommer og polstring pa brystet. iloachim ilunge berett.er:rr En vest uden Frmar ar an l.rrrrci-rlrra ^-IJvuggjf9uggj on l.rrrrc -rlrra morl -rm6r og af hwergarn er en vest, og en vest l-idt storre og af vadmel er en Lrafe, en kjortel ma kunne ga over dem al-l-e, men langere end trolen ma ingen ingen dreng komme.. " Anders Uhrskov beretter: "... Ol-e Larsen, fsdl i 1835, havde til sin konformation i 1859 lange vadmelsbukser, kort tro)e og vest, begge del-e af hverg'arn, og ho1 hat. Desuden at par hvide stramper og stuvler pa, (det. almindel- j-ge var ef lers sko). " r'....en ki1de, Johan Andersen, fadt 1860, kan huske folk med brune hverqarnslrojer, og sa var der dem som gik med stribede veste med rode, bfa ell-er gronne glasknapper, dem rendte de flmske knappekrammere omkring og solgte. tt Udstillingsnr. : 6. Hiemsfed. Nordsipl I and Materiale: Harlerred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave og gennemoaende qkrrl dprl-rel poni nc mcd I i I sat hal-skif e. fi'rmar rrmlaf na <lrrr-l rlar no Ii I I innina cl id-! y rr^s u I,q o^urue! vy sen foran har 7 cm. bred befegning. Navnemerkning med hvide dronningesting CUP. VESTE,/BRYSTDUGE. Vesten/brystdugen er det bekladningsstykke Vest udstillingsnr. 10 4

5 Udstillingsnr. : Tf i cmqf crl. 'J. l-o : Mrl- ari a la. IJrrara ^^, _- rarn, bl-omster. 10. r\vrudjef f dllu, Ca nl cl- rai l-rrrrn hrrn6l 696l Beskrivelse: Vesten er dobbelt radet med stiklommer, stakrave og har ryg af samme stof som forstykker. Bemarkninger: Se foto. Udstsillingsnr.: Ll_. TJiam<l- ad. HyldekergArd, Orby 'l r_(1: Ca Materiale 3 p6l.gfrr'kkarna or ci T leo, ryggen lar_ red. Beskrivelse: Farverne i halvsilken er brun bund med og Vesten er dobbeltradet, har nedfaldskrave og stiklommer. Knapperne er metal- med bl-a sten. HAndknyttet snor langs afle kanter. IJi amc l- arl. 'l r-o : Udsbillinganr.: T{iam<l- ad. 'J. l-o : L2 Tikab. ca Mal- Ari e i a ' Hltardrrn nl at- f ai raa LrrrnA 1-l I rrvst:jatrr, L)L=wuuJ I Lav purru, 9Ldvi-olette blomster med hvid midte, Beskrivel-se: Ryggens yderstof er nyere. Vesten har nedfaldskrave, skra knaplukning og stiklommer. Knapper bla glas. 13. Nordsjelland. Ca Material-e: Hvergarn, plettoj, rad bund, rahvide blomster med bla midte. Beskrivelse: Vesten har nedfaldskrave, revers, er polstret pa brystet. Den gar ned i spids foran og har skra knaplukning. I(napperne er af metal oq barer stemdlet NE. Udst,illingsnr. z L4. Hjemsted: Esrum. Ca. 1B2O Stoffet kan ses i Ingeborg Cock-C1ausen's tekstilpravesaml ing. Materiale: Hvergarn. TversLribet. Rad bund med smal-l-e slriber i bla og sorl. Beskrivelse: Vesten har faet ny ryg. Den har en l-i1le stakrave, 1i1le belegning pa forstykket og er polst.ret. Knapperne : a. lliamql- a.l. l l-cl: 15. Nords j el land. ca Materiale: Hvergarn. Plettaj. Bundfarven blasort. Bl-omstermidten lyseb1a. Beskrivelse: Vesten er dobbeltradet, har sidesamme og gar ned i spids foran. Den har nedfaldskrave og revers. Den har stiklommer, ryg af andet stof med spendetamp og snoring. Udetillingtsnr. : 15. lf i pmqt- ad. Nordsjalland. '1 r_o : ca " Materiale: Hvergarn,rosenhvergarn/ bla bund, rod blomst med hvid midte. Foer horlerred. Beskrivelse: Vest med korte flasker, dobbeltradet med stakrave og taskelommer. Lil1e belagning pa forstykke. TRO.]ER. Mandstrojen blev baret udenpa skjorte og vest, men ikke at regne som owertzj. Derti] havde man kjolen (L77o) og senere frakken. Generelt kan si-ges at man i tidligere tider gik med langc flere klader pa srg, end vi kender i dag. Mandstajen kunne vere af samme stof som vesten. Var den det. kaldtes sattet en kladning. Modemassigt folger trzjen samme udviklj-ng som vesten. iloachim 'Junge beretter: rr... Det ma ware sommer eller vinter, sa kan han bare adskellige af hans stribede hvergarnslrojer og veste/ og nogle endog med armer i og tr1 stads endnu en kjortel ovenpa... 'r

6 Endvj-dere: "... favoritfarve l- henseende tii hans kjortel og undertroje (eller den noget kortere underkjortel) er nu den msrkebrune ligesom hos banderne i andre euronricleo lrnria rl Udstsillingsnr.: TJi amcl- arl. 18. rr^-i I --i r\urud-j raarru. Ca. 1,190. Material-e: Hvergarn, rad rttdrat drcil med bia trend. Beskrivelse: Trajen er dobbeltradet, har smal halskant, lange flasker og taskelommer.,*sxh" f ^t.r"taa Ierredsveog *sffi'* *.#ffi.- UdsEilli-ngsnr. : L9. Skevinge. 'l ro': Ca. I190. Materiale: Hvergarn, rudret drejl med bl-a trend. Foer af groft farred og multum. Beskrivelse: Trajen er enkeltradet, har liiie stakrave og taskelommer. Tro)en er kortet af. UdstsiIlin te nr. : 20. Hiamqtcd. Nordqipl l and. Trd: ca. 182U-3U. Materiale: Hvergarn, gran g6,seoje. Foer groft larred. Beskri-velse: Troje med korte flasker, stakrav, tille belagning pa forstykke. Den er dobbeltradet med Laskelommer. "troje udstillingsnr Udstilling'snr. : Iri amc I arl. '1 t-cl : L'l. t7 Lynge. ca Material-e: Bredstribet hvergarn a rod, gul, og rilhvld. Uldent, vet, rodt band langs halsudskeri-ng armekanter. Beskrj-velse: Troien er enkeltradet, har smal halskant, taskelommer og lange flasker' Bemarkni.nger: Se f oto. Sf;RKE. Serken var kvindens j-nderste beledning, den svarer tii wor tids Sarken er syet i harl-arred og/e1ler blarlarred. Den ses som overdelssark dvs. hvor der ligger en overskering ved taljen elier som helskaren. Ses med stakrave e1ler helt uden krave, med lang, 3/4 e]-l-er korte armer. Kan have broderi pa krave og forneden af armer. 'Junge fortaller bi.a.: "... er modo. fnrclrol I ia in nrrmera qfadan alaqta ",e5ee!v!s,lerrry, mere buntede er dets kfader. Der bruges tj-ilioe cn dr:of som bade kleder fruentj-mmerne godt og som er gavnligt for helbredet. De kalder den klokker. og den bestar af et 1ivstykke, (thi de have ikke armer) og et tilsyel skort med brede folder rundt om baftestedet. A1t er bebremmet med hairode band. Da 8 I

7 begge kledestykkerne er her forenede, bevare de legemet fra forkofelse og er magelige ved markarbejdet..'l Anders Uhrskov beretter: ".... ma nevne sarken, der var af horlarred ell-er ogsa af harlarred foroven og blarlarred forneden. Det overste kal-dtes op1od, det nederste ne-erde1 Men hvor de to dele madtes, var der en t*q t sa-tj t :: l]t t : tidl:,,,..i. :liir krave og forneden bl-a korsting APD. pa ermer. Navnemerkning 22. Hjemsted: St. Rarbek. ca Material-e : Harlarred i overdel, b]arlarred i skart. Beskrivelse: Overdelsserk med 3/4 J-ange ermer oq slakrave. 23. Tf -i amcl- aa. Annisse. '1 ao: Ca. ], Materi-ale : Grov harlerred. Beskrivelse: Overdelsserk med taliest-wkke na ""..a"r"il -;y;" i;;. -; 7;- i";;; ;;;;-;';;s:; krave. f halsen er samme bukket til retten og i slidsen bukket ti1 vrangen. Lukket foran marl an lzh-h ^^ -n tfense. Navnemrrkninc! rlrlrrry ri rode korst. j-ng BKID. Bemarkninger: Se f oto. Serk udst.illingsnr. 23. ::::jl a!!!!!!!!!lititi:,liiltii:titts;ii: iirriiriiilii ::lilffi :Iffifti ffi il:i'irfdjliiliiiii UdstillinglE nr. : 2L. St.. Rarbak. ca Brugt af Ane Pedersdatter fadt Materi-a1e: Harlar.red i owerdel, 20. L798. blarlerred Beskrivelse: Overdel-ssark med 3/+ Iange ermer og stakrave. Tallesyning og rudesyning pa i NATTRO.JER. er en kvindebekl-edning og beres, nar kvinden ikke har armetro)e, men bu1, ovenpa serken under bullen. De er st.rikket af hvidt uldgarn og derefter farvet. vi kender ti1 flest rade, men ogsa b1a og granne er fundet og beskrevet i skifn^ 1'^- L^rra "l Lerrre - ue ndrf rrdve knrl- LU! L, J/ 1 / 4 a a1 EIf I ar u! rqrr:jl ^ndl- Fr- cr me. De er med manstre i ruder og stjerner, der fremkommer ved at vrangmasker stikkes pa en glat bund. Langs hafsudskari-ngen kan de vare pyntet med monstrede silkeband. Anders Uhrskow beretter: rr...monsterstrikket. traje i rodt eller gronl uldgarn.... r' 10 11

8 I Materiale: Starkt valket bli uldgarn. Beskri-vel-se: Nattrajen har ruder og stjerner foroven pa ermet. Borten langs siden og under ermet er strikket med overlagte masker. Nattrojen har et meget gamme1t litt elatra lanqs hal- sudskerinqen. Nattrojeerme, udstillingsnr. 24 UdstilLingsnr.: lii amct- ad. '.r'io: 24. Nords j al 1 and. ca MaLeriale : Rodt uldgarn. Beskrj-ve1se: Nattrojen er i empiresnit med kort arme. Den har skaktern forneden pa bull-en, stjerner og ruder foroven og pa armerne. Den har perlestrik forneden pd. armerne. Langs halskant.en er trojen kantet med silkeband. Bemerkningier: Se f oto. Udst.illingsnr. : 25.!I'i amq l- od. HyldekargArd Arby. Far 1800? Material-e: Rodt uldgarn. Nattrojen er strikket i to garnkvafiteter. Forneden en fin blank ul-d, foroven en noget grovere. Beskrivelse: Nattrajen har mansterstri-k, ruder og stjerner. Der er et stjernemanster forneden og et andet forowen. Der er to Laq silkeband langs hal-sudskaringen. UdstilIingsnr.: I{i Fmqt- a.l. '1 t_c1 : Ca , Mat.erial-e : Radt uldgarn. Beskrivelse: Nattrojen er i empiresnit med kort erme. Den har en retstri-kket bort forneden p5. builen. herefter et gfat stykke for at slutle med ruder og st.jerner foroven. Den har et silkeband langs halsudskaringen og lukkes med et salvspende med mestermarke, (kan ikke leses). Udst,illinglsnr. : I{i ame 6d. r^j vltty vvs r 27. Egholm, Huseby. 28. Egholm Huseby. ca Materiale: Rsdt uldgarn. Beskrivelse: Nattrojen har retstrikket bort forneden, derefter et glat stykke og der sluttes med ruder og stjerner. Den har bort i siden, er kantet med silkeband langs ha1sudskeringen. Den lukkes med et spende i sol_v. BULLER. Bu11ler er den yderste de1 af kvindens overkropsbekladning. Den er er armelos bekladning, som lukkes foran. Den har i hele tidsperioden den karakteristiske firkantede halsudskering. De aidste har lange flasker (skoder), hvor de yngre har korte flasker el_1er tilsat skod. Stort set al-le har ensfarvede silkeband i halsudskering og ermerhuller. Udst,illing rnr. : IJi omc I aa. 26. HyldekargArd Arby Ca Anders Uhrekov beretter:,,....d.erover en bul e11er bolle af drejl_ el-ler plettehvergarn og med barestykke over skuldrene kantet med 12 13

9 I sifke e11er undertiden blot hargarn af en anden farve. Bul-Ien var snoret sammen foran, den kaldtes iovrigt ogsa for spenser....,l "....En kil-de, fru,jacobsen, forteller om sin bedstemor, fodt i 1,796, ti1 sin konformation havde en hvid atlaskes bul med tre store bla blomster. Bedstemoderen havde ogsa en bul, der snaredes med salvlenke. Fru,Jacobsens mor, der blev konfirmeret i 1839, havde si1- kebul i blat og rade changerende.. " 'r'l_cl: Ca ,82O Materiale: Vio]et halvsil-ke med foer af brunt, glittet larred. Beskrivelse: Bullen er i empiresnit med ensfarvede, rode silkeband langs ermegab og ha1- sudskaring. De prenede snorehuller er sandsynligvis kommet ti1 senere. Udetillinganr.: Tfiamcl-a^. 'r'r-cl: MaLeri-a1e: il_la stermonster Beskrivelse bred ryg og 31..Taaoranri 94YuloP!ID. Ca a790. gj-ittet ul-ddamask. Stort blomr gr-r'11"r, er i Lours lange flasker. c XVT sn:-t med Udetillingsnr. : 32. Hjemsted: Egholm, Huseby. Ca Materi-a1e: 81A si-1ke, ternet med 1i11e manster. Beskrivelse: Bullen har empirens st.ore halsudskaring og armegab, men taljen er rykket l-idt langere ned og den har flasker i siden. Langs halsudskering og ermegab er den kantet med rade silkeband. Bemarkninqer: Se foto. Bu1 udstillingsnr. 32. UdsEiltingsnr. z 29. Hjemsted: Nordsjalland. Ca I'790. Materiale: BlA florets. Trend markeb]a, islet. lysebla. Mansteret er gaseoje med spredte blomster. Foer af groft larred. Beskrivelse: Bul-1en har stor firkantet halsudskaring og slore ermegab, kantet med ensfarvede silkeband. Foran er bullen haqtet. Udstill-ingsnr. : 30. Nords j al 1 and. Bu1 udstillinqsnr

10 Udst.illingsnr. : 33. Egholm, Huseby. r't- ct : Ca Material-e: Hvergarn. Rad gaseoje med gule rahvide plet.t.er. Foer af grof t- larred. Beskrivelse: Bul]en har f irkant.et halsud_ skaring, sma ftasker og bagpa et lill_e wienerlagget fast skad. Bemerknj_nger: Se f oto. 35. l{i Fm<t- 6.i. Hyldekerg6rd, erby. Ca Materiale: Hvergarn, gaseeje. Rad j_slet. pa bla trend. Foer af groft lirred. Beskrivelse: Bullen har empiresnit. BagpA et Iille tifsat skad, der i_kke er foeret. Bu11en har sands nli-gvis faet. nye band. Har forment_ Iig veret ti1 et barn. 'Iao: Udstillingisnr. : Hj emsted : 34. Kederup. Ca. L stribet hvergarn. Foer af I l_o: Materiale: Rod, groft lerred. Beskriwelse: Bullen har firkantet halsud_ skaring og sma flasker. BagpA et lil-l-e fast wienerlagget skod, der er underforet. Bul_l_en er p1'ntet langs halsudskaring og armegab med granne silkeband. 35. HyldekargArd,!d. L6ZU Hyldekergird, erby. Materiale: Yderstof af gron damaskvawet sj-1_ ke. Foer af groft. larred i to kvaliteter. Beskrivelse: Bullen har firkantet halsud_ skarj-ng og sma flasker. BagpA et wienerleg_ get, fast skad, der er underfoeret med rad rask. Er pyntet med rsde silkeband. langs hal_ sudskaring og armegab. Er hegtet foran. Arby ca. 1B1o _ r}2o. Materiale: Hvergarn, groft larred. Foer af Beskrivelse: Bullens snit er tidliq empire med slore ermegab. Den har sma bitte fiasker ^^ L--^A ^! IIIr og Dagpa ec. rl-tre fast skad. Er pyntet langs halskant og armegab med ensfarwede rode sj-lkeband. Er hegtet foran. UdstiIlingnr.: 38. I{iamcro.l. Egholm, Huseby. r acl: Ca" Materiale: Yderstof tvarstrj-bet hvergarn. Bla bund med sma1le striber i gron og rad.. Foer af groft lerred. Beskri-welse: Bullens snit er senempire. Den har stadig den store halsudskering og store armegab, men taljen er rykket langere ned. Snarehullerne er af nyere dato. Man kan se spor af. at bul_ien tidligere har varet hagtet roran. Hr pmef arl. UdstilIingEnr.: Hipmci-ad. L lo': Mat.erj-ale: Yderstof af gron damaskvevet silke. Foer af grof t l-arred. Beskrivelse: Bul-len har bred ryg med som midt bag og lange f1asker. Bullen har senere faet qiri lrrrmar ^^ h'e silkeband. UdstiIlingsnr.: IJi amctad. -r'io: 39. Esrum. Ca.17B0-90 L ro: Materiafe: Yderstof af hvergarn. Bredstribet, msrkebla bund med striber i af grof t l-arred. rsd oq hvid.. Foer Beskriwelse: Bu1len har bred ryg med sam midt bag og lange fl-asker. Den berer praq af at vere omsyet. 40. Sasum. Ca L. Sosum. Ca

11 Materiale: Yderstof af brocheret silke. Fremtrader gra med brune og rahvide bl-omster. Foer af grof t 1arred. Beskrivelse: Bull-en har bred ryg med sam mj-dt bag og lange ffasker. Den er pyntet med silkeband langs halsudskering og armegab. Hvorvidt begge si-lkebandene er oprindelige er et pargsmal. Snoreringene foran er sandsyn- ''I aryvrd iarri d ^^-t YY>a ar =f rrjsrc nrrara drl- uqlv. a UdstillingEnr.: I{i Fmcl- ad. 42. Sollerod. Ca. IllO-90. -[ ]-cl : Materiale: Yderstof af rebsvavet si-lke med stort rokkokomonster. Foer af qroft l-erred. Beskriwelse: Snittet med bred ryg med sam midt bag og lange flasker samt stoffet fortai1er, at der her er tal-e om en meget gammel bul. Den har senere faet nyt foer og strikermer " derens konfirmationstaj i 1839 bl af peltskart med morkebl-a bund og nl ot-far ll a. bestod ''I rz< al.r "l A SKORTER. Skartet var underkroppens yderbekledning hos kvinderne. Det (de) tjente t.il at varme og til at efterstrebe den si-lhoet moden dikterede. I borgerst.anden kfarede man dette med fiskebensskarter og st.ativer, men hos banderne hjalp man sig med at tage fl-ere skarter uden pa hinanden. De al-dste er foldede, dvs. har "pressede leg" fre l-:'l ic ti'l :nkcl rlo rrncra or rrmlrada t- ii linningen. De ses ofte med isat forbredde af andet stof f.eks. ubleqet. larred. Anders Uhrskow beretter: var tykt og tungt, under dette havde kvi-nden to ligeledes tykke og tunge underskarter, forbredden i skartet var jawnli-gt erstattet med al- qf rrklra hl irl nrraa l.rrrnr rlar ]r,,unne vere en I omma ktrnna rr+ro i drai l a l I ar nl at- t-al-rrrardarn ll ;....en ki-lde, fru,jacobsen, fortel-l-er at mo- Skart udstilfingsnr. 45. Udstillingsnr. z 43. Hjemsted: Egholm, Huseby. Ca C. M:f cri al a. TJ\/ardrrn rrri- an^ - f at-al Rl A l.rrrnd med i rod og Beskrivefse: Skortet er rynket ti1 en tilsat linning. Det har forbredde af andet stof. Forneden er gjort i stand med en skonina Qlrarl-af hrr icrrof lnmmo i L hairo L'v) eirla Udetillingsnr.: 44. Kaderup. Ca Material-e: Hvergarn. Rod gaseoje med sma bla 18 19

12 og gule pl-etter. Beskrivelse: Skartet er rynket t.ii linning samt. har indsat forbredde af vadmel. Forneden er skortet pynt.et med silkeband. Udstil-lingsnr. : lli Fmqt-a.l. 't l-o': Ca Materiale: Rosenhvergarn. Bla trend. Rod islat med bl-a blomster ag rad midte. Beskrivelse: Skartet er rynket. Linningen tilsat. Forneden en skoning, ingen slidsnor Bemerkninger. Se foto. IJi 6mc l- aa. '1 1cl: Ca. 1,'79O Materiale: Hvergarn. Stribet i farverne, gron, rad og rahvid. Beskrivelse: Skartet er foldet og ha r fast linning. Det har forbredde af ternet stof. Forneden foran er indsat et andet stribet stof, der godt kunne stamme fra et skort. I{iamet-ad. r'l-o: 47. HyldekargArrd, Ca Arby. Mater j-al-e : Hvergarn. Urtepotteta j, bla bund med li1le manster i to rode farver. Beskriwefse: Skortet er rlmket, men linningen mangler. Det. har sl,ids mj-dt for og isyet Iomme i hojre sj-de- Der er spor efter skoning forneden. UdsEilLinglanr. : I{i Fmqf arl. '.t l-o : 45. Raml-ase. 46. HyldekergArd, 48. Esrum. Ca Arby. Material-e: Hverg.arn. Pl_ettaj. Bla trend, rad isl-at med bla blomster og hvid midte. Beskri-velse: Skortet er rynket med ti]sat linni-ng. Skortet har faet ny forbredde, men rester af den gamle larredsforbredde ses. Dele af den gamle skoning, som var meget bred, ses ogsa. 49.!I-i cm< t ad ' Harwatj-gArden, SaLLerad 'r'1d: Ca Material-e: Hvergarn. pletloj. BIe trend, rod. islat med rode blomster og gu1 midte. Beskrivelse: Skartet er rynket., har en 1ilIe forbredde og er pyntet forneden med et ensfarvet sil-keband. K.'OLER OG KVINDEOVERDELE. Onkring 1820 kommer de hele kjoler frem som kvindebekladningens "hotteste', tilbud og fortrenger nesten og bu1. Dog tyder det pa, at kjolen vinder j_ndpas i Nordsjalland langt senere end i det ovri_ge Danmark. Arrders Uhrskov bereeter: ',.... den gamle foikedragt aflost.es af he1 kjo1e, men derfor kunne den godt vere hjemmelavet og var det ofte. Det kunne vare en hvergarnskjole ell_er en ras- magerkjole, (den var nu sarliq fin)..." "....en kilde, f ru,jacobsen, forteller om sin sesters konfimation i t850, at hun var i himmelb1a hjemmelawet hwergranskjole samt brun hvergarnskjole til- al-ters. Fru,Jacobsen blev selv konfirmeret i 1868 og var i gra ulden kjo1e, (kobekjol-e), ti-l- alters pinsebla (1illa) hvergarnskjole. Klolen var med frakkearmer, balte om l-ivet og med stor slajfe, havde ingen forkl-ede..." r'....samme kilde beret.ter om moderen. der blev konfirmeret i 1839, var ifort med markebla bund og lysebla pletter, b1d uiden traje og derover silkebul med blat og radt changerende, silketorklede om halsen oq bld.t vatret forklade.. " Udstill-inganr. : 51 Hj_llerod Ca. 1B7O- 90. Materiale: YdersLof af ternet hverqarn i far

13 verne gra, Iil1a og b1a (meget mark) Foeret er af fint lerred. Beskrivel-se: Overdefen har smal-1e, men ikke stramme armer med en 1i11e flasebesatning af stoffet forneden. er af samme stof som overdelen og der er lost skad tr1 pi hvilken kedestingsrakke fra symaskine ses. 52 Hi am<t-ad. '1 r_o: Materiale: Ll A--l ^1 ^!!tr4viuteu, larred. Nordsj a11and. Ca Yderstof af halvsilke i farverne pink og gyldengran. Foer af groft- Beskrivel-se: Trolen er en 1i11e barnetraje.- Forneden pa armet er den pyntet med sma takker. Langs en de1 af under- og forkant er pasyet lyseblat silkeband. Iri emqtcd ' Ca Materiale: Yderstof af ternet hvergarn. Bundfarven et gron. Rsd og gu1 danner terner med sma blomster indeni. Foer af stribet horl-arred (bofster). Beskrivelse : Kvindeoverdelen har Biedermeirsni f mad f 1rmdarrrrn rnrr'l orrror 'i llrl Lrrsu rf/rrusrryy,!vu!squs!, rrrudrrru raari I na uv kort puferme. Ermelinningen er pyntet med r. IJiam<l- ad. 'r'r-o: 53. Ne11erod. 54. Harlase. Ca Materiale: Yderstof af ensfarvet hvergarn. Stoffet har bl-a trend og brun is1et. Foer af groft og fi-nt lerred. Beskrivel-se: Kvindeoverdelen har smalt arme, der er pyntet forneden. Den har sidesom ogl indsnit foran. BagpA er snittet flynderryg og langs armegab er den forsynet med rouleauer. FORKLEDER. Forkladet h'arer med til kvindetajet i hele nerindan T)p pld.ste er Storst med stor vidde, senere bl-iver de smallere og i empiretiden nesten faconsyede. De l'rtgste forkleder er sma, bade hvad langde og vidde angar. De aldste forkleder spender i materialer fra hvergarnsforkfeder ti1 trykt kattun og fine hvide mollsforklader, der kan vere rigt udsmykkede med tamburering. Fra 1800-Arene ser vi en de1 forklader i halv- og helsilke. De eldste forklaeder er alle rynkede ti1 en linning og lukkes med forkl-adeband af stoffet eller krammerbendler. De kan ogsa vare hegtede eiler lukket med et fint salvspende. Fra midten af 1800-Arene ser vi af og tif en posementsnor trukket igennem en fobegang..toachim ilunge beretter: "... ti1 bryllup et hvidt fork1ede..." Anders Uhrskov beretter: ".... forklade af drei I senere br-'-- i r r'^ ^..ler - --uyc llldll >ff^c cl shirts... " en kilde, fru Jacobsen, fortal-fer om forkleder i saxonie wed moderens konfi-rmatlon i 1839 og blaternet silke ti1 sasterens konfirmation i 1850 udstillingsnr.: IJi amct-arl. 'Iao: 55. Nordsj ailand. Ca Materiale: Ternet hvergarn med bfa trend. Istet bia, rad og gulgron. Beskrivelse: Forkladet er syet i empirefacon. Der er brugt en vawebredde, og der er ingen ryrrker midt for. Forkladet har indvevet bort langs siderne og forneden. 55 Hjemsted: Nordsle1Iand. Ca Materiale: Ternet hvergarn med bla og gul 22 23

14 Beskrivelse: Forkledet er syet i pa 1 meter. Det har indvavet bort Bemarkninqer: Se foto. Forklader udstillinssnr. 55 vevebredde forneden. Udst,illingEinr. : 59. lli amq I ad. HyldekargArd, Arby. '1 1(1: Ca Materiale: Sort silketaft. Stark violet deler den sorte flade op i tern oq danner li1le I disse. Beskrivelse: Forkl-edet er ret. smalt og har Iobegang med bendel 50. llicmqf od. HyldekargArd, Arby. 'Iacl: Ca Materiale: Sort hal-vsilke med storternet 1 li11a oq rahvi-d, (den rahwi-de stribe er brudt). Beskrivel-se: Forkledet er ret stort, har lobegang og bendel. Desuden er der lagt et lag pa t.vars paralj-elt med underkanten. 5L. 1I-i cmq l- od. HyldekergArd, Orby. 'r t-o: Ca Materiale: Forkladet er af hvergarn, en geseaje i farverne b1a, rad og rahvj-d. Forkladet fremtrader ternet. Beskrivelse: Forkledet er ret stort. Er rlmket tii en linning af andet stof. Lukkes med krammerbandler. Forkladet har bort forneden. 57. Hjemsted: Nordsjelland. Far Materiale: Ternet hvergarn i_ farvene bla (meget mork), rod og hwid. Beskrivelse: Forkladet er syet af to vevebredder og har ingen borter. 58. I{icmqiad. - - J v r r r v e e s r 'l l-o: Ca.1B Materiale: Halvsil-ke med stribemonster i bordeaux farver. Beskrivelse: Forkledet er i-kke rynket til linning, men har labegang med lerredsbendel. 62. IJi amcf ad - HyldekergArd, Arby. Ca. I82O-40. Materiale: Forkledet er af hvergarn, huldrejl i farverne rad, b1a og rahvid. Beskrj-velse: Forkladet er ret stort og rynket til en linning af samme stof. Forkfadet er lukket med krammerbendler. IJi amc I arl. 63. Esrum. Iacl: Ca Materiale: Forkledet er af hvergarn med bfa bund. Rad og hvj-d danner monster, sa forkledet fremtrader ternet. 24 I 25 I l

15 Beskrivel-se: Forkledet er syet af to vavebredder. Er rynket til linning af samme stof. Lukket bagpa med et salvspende. Forkledet har bort forneden. UdetiLl-inltanr. : 64. IJi om< f ad. Sal-lerad. '1 1d. Ca Materiale: Hvergarn. En ternet gaseaje i farverne rad, gron og bia. Beskrivelse: Forkl-edet er syet i empirefacon. Det er skaret til at bares ho)t, lige under hrrst-an dct er olat foran. Er tilsat en linning af samme slof. Har indvavede borter forneden og l-angs siderne. TORKL.EDER. Fra slutningen af 1700-Arene bli-ver det moderne at have tarklede til tojet. I de a1dste skifter finder vi kun tarklader i- lerred og kattun, og de absolut fineste har veret dem vi finder i gaseagtigt stof med tamburering eller broderi. De monstrede silketarkfeder bliver forsl kendt fra forst i 1800-Arene efter.jaccruard vavens opfindelse. Anders Uhrskov beretter: "...om halsen havde kvinden silketorklade. hvis trekantede de1 hang ned af ryggen, mens snipperne var stoppet ned under bu]len foran.... " IJiamciad. Udgtillingsnr.: 55. NordsjelIand. Materiale: Halvsilke. Bl-A bund med bl-omster og blade. I to dj-agonale hjarner ses brocherede blomster i sterk pink. Beskrivelse: Torkl-edet er firkantet med til-- salle, knyttede frynser. 66. Nordsj alland '.1- rcl : Material-e: Ternet silke i farverne sort. 1iI- 'I r nran an attl Beskrivelse: Torkledet er trekantet med tiisafi-p knvtfcdc frvnqcr l:nos de to Side1.. IJi amc 1- od - '1 r_o: 57. Nordsj a11and Materiale: Silke. Fremtrader nu brun, men har oprindelig veret sort med kors og sme b1ade. Beskri-ve1se: Tarkledet er l-il-ie. Det har frynser af stoffet langs al-l-e fire sj-der. Har varet brugt at lagge om en salmebog. Den findes stadrg, er f ra I'/94 og har til-hort Ane PedersdatLer. 58. IJi amcf ad. HyldekargArd, Arby. 'r ao: Ca Se Erna Lorent.zen "Folks toj i og omkring Arhus" Materiale: Fint gazeagtigt stof med hvidt broderr, sammentrakssyning og skyggeslming. Beskrivelse: Tarkfedet er sommet od hele vejen rundt med en smal som. Qamrrlrninaar. Qa L-tsrlaaaFa amal -- Kaca.l.ogec.s omsrag. 59. '1 1cl: Ca IJiomcj-ari HyldekergArd, Materiale: Violet silke med stri-ber kanten. De danner tern i hjarnerne. Beskrivelse: Tarkladet er firkantet hele vejen rundt med en smal som. manl- l i a rrrrai hrrrat- cnm l-r:l clrl rrd UdstilIingsnr.: TJi omcl- langs 70. TJrrl Aalrrrai va (Arhtt og sommet Har for- 1lcl: Ca Mat.eri-a1e: Ternet. sil-ke i brun, b1a og rahvid. Beskrivel-se: Torkladet er firkantet og har ri I q:ff a lrnrrf f arlo f rrrnqer hel e rrcian rrtndl- 26

16 7L. r{i am q 1- ad. Hrrl d ekproa rrl (VrVt r Ca Materiale: Ternet sil-ke i farverne rri n l atgtan og sortr. Beskrivel-se: Torkladet er firkantet og har tsi I ^-FF^ uljdaule, 1--"+F^da nllyllesu f rrmqcr hal frere a rrcicn vsjsrr rrrndl- rurruu UdsLillingsnr.: 72. Hicms1. ad. Nnrdsip'l'l and. Ca Materiale: Liffa oq sort silke med blomstermonster. Beskrivelse : Li-11e torkl-ede. UdEtillingsnr. : 73. Nordsj ai1and Materiale: SorL kipervevet ha1vsilke med borter, der to og to star vinkel-ret pa hinanden. Beskrj-velse: Tarkledet er firkantet og kan muligvis have veret brugt som halsklud. Udstillin tsnr.: 74. Nordsjelland. Materiafe: Sort, damaskvavet silke Beskriwelse: Lille torklade. Udstsillingsnr. : 75. Nordsj a11and. 'r'1cl: Materiale: Sort, kiperwevet halvsilke med blomsterborter, der to og to star vinkelret pa hinanden. Beskrivel-se: Tarkladet har ved borterne en 1j-11a side og en rad side. Det er forsynet med frynser. Udstillingsnr. z 76. Annr-sse Material-e: Stribet silke. Beskri-ve1se: Tarkfedet er trekantet UdEtillinglsnr. : 'Iacl: 77. SaIIerod Material-e: Damaskvevet sil-ke rosa, gulgranne og brune farver. Beskrivel-se: Torkledet er firkantet med sma f rrrnsar af stnf fal- hcl F lraran rrtndt. HOVEDTOJ. Hovedtaj bestar af flere de1e, strygeband, 1in eller korsklade os hue med overbindeband ^- uy L^^^LA-^ rrdy guaf ru. iloachim.funge beretter: "... til bryllup havde de haret indflettet med guld- og salvbroderede band og andet flitterstads, alt i form som en krans, (er dog ikke kledelig for ansigtet). Anders Uhrskov bereeter: ".... huen, her og der pa widt forskellige steder i amtet finder man kyser, som ingen nulevende, sa vidt mig bekendt, har set i brug. Et sted mente man, at tipoldemoderen, fadt i 1760, have gaet med dette hovedtaj, kysen har en svag lighed med de hatter, som gamle koner endnu gar med uden over guldnakkerne, men den har al-tsa nakke. Den er af pap med l-arred indenr og kattun - blomstret sirts - kli-stert udenpa. I et enkelt tilfefde har jeg set en kyse, der var betrukket med flo-i 1. LIN" Lin er tilbehor til hovedtajet. Det ligger under huen og ses foran issestykket. Llnet bestar af en kerne af larred, gaseagtig stof e11er manstret moll. I forkanten til.sat en blonde, a1t efter tiden kan det vare tonderknipling, strikket blonde e1ler maskinfremstillet blonde. Kernen ses ofte tilsat "snj-pper" ti-1 at hefte sammen i nakken, nar linet tages pa, det kan dog ogsa vere kernen der er forlanget

17 Andere uhrskov bereuter: " ' " 'under huen havde de et lin, der stak frem med en kant foran. Lin fik de af kni-plingskrammeren' som gik o*l.ing med sin IilIe taske og solgte lin ior ett rigsdalers penge stykkec ' ' - ' " revet, og knipling PA UdEtiIlingsnr.: 'l l_o : 3 cm. med store huller 80. Nords j e} 1 and. Ca ' Materiale: Laerred og knipling' Beskrj-velse: Lerredsstrimmel pa 2' 5 cm' og knipling.pa 1,5 cm. med store hufler' Udstsillingsnr: 81. Hjemsted: HYldekergArd arby ' tia: ca' ' Materiale: Jodeknipling og tanderknipling' Beskrivelse: Jodeknipting ti1 kerne og i forkanten' Lin udstillingsnr. B2 Lin udstillingsnr. 83- UdstillingEnr.: 78. Hjemsted; NordsjaJ-Iand' rid: Ca ' Materiale: Gaseagti-g lerred, ty11 og tonderkni-p1ing. Beskrivelse: Larredsstrimmel- pa 3,5 cm' ' tyllsbroderi pa 5 cm. og knipling pa 2 cm' 79. rri am<t-ad. Nordsj al1and. Ca Maleriale: Gaseagtig lerred og kniplrng' Beskrivelse, Gas6agEigt larredsstykke, nu af- Udstillingsnr: "ri.i. Materiale: Fint strikket blonde. Beskriwelse: Fint batist, stof, hvor der er trukket danner en slags gitter, og ket blonde. Bemarkninger: Bagkanten er skinstikning. Se foto. 82. Nordsj a11and. ca batist, gaseagtigt stof og derefter gaseagtagt trade ude sa det i forkanten striknu sommet med ma- Udeuillingsnr: 83 ' Hjemsted: Nordsjalland' tid, Ca: ' Materiale: Ternet hvid mo1 med indvavede blomster og tonderknipling Beskrivelse: Kerne af ternet mol-f i forkanten tonderknipling. Bemarkninger: Se foto. Udetillingsnr. : 84 ' Ukendt. Ca Materiafe : TanderkniPling' Beskrivelse: TonderXiript-ing, formentli'g tidligere forkanten PA et 1in' 30 31

18 ,l Udstillingsnr. : 85. Hj emsted; Ukendt.. '_t1cl: Ca " Materiale : Tanderknipling. Beskr j-vel-se : Tanderknipling, f ormentlig tidligere forkanten pa et 1in. 6dstirringanr.: TJi amcl- ad - '1 t-o: 86. Esrum. Materi.ale : Hvidt larred. Beskrivelse: Kerne i hvid ternet mo11. I(ninling i forkanten. UdetillingEnr.: I{iomct- arl. 'r'l_o: 87. SoIIerod. Uvr-st. Materiale: Hwid ternet mof f, knipli-ng. Beskrivelse: Kerne i hvj-d ternet mo11, knipling i forkanten og omkring begge hjarner. Ved bagkanten rrsnipper". KORSKL.EDER. Korskleder er t.ilbehar ti1 hovedtajet.. Det legges over huen og heftes pa denne med knappenale el-ier bindes om huen med bendler el t- af tpr t\men af korskl_edet. Sas i kni nl i n -.rfrnp eller cn kgpfjnation af kninl incer nc tyl I sbroder i / trakning. Anders Uhrskov bereeter: ".... i eldre tid brugtes korskl-ede, koskle, over huen. En kilde, fru Larsens forteller om si-n bedstemor fodt 1809 og' dad i 1891) at hun brugte drejlsskart, bla silkebul, forklade og pa hovedet hue med korsklade. Korskledet kunne vare af kniplinger og var stivet. Det lnarle vist nok til- de runde huer... " Korsklede udstill-inssnr. 89. I{iamqf od ' Ca Maf.eri al e. Kni n-l i nocr oo trrl I shr6rdg1i. Beskrivelse: Kerne bestaende af 10,5 cm. med tyllsbroderi og 4 cm. knipling. f forkanten lrninlinc ni 1 tr ^- i hralrnts^- L-;-li-^ -: PA L r J Ulil., r lqylarrusrr lrrf Prf rry Pd 1 cm. Udstillingsnr. : 89. IJi amct-od 'Iao: Udstillingsnr. : 90. TJi am<f od. Ukendt. '1 ao: Ca. L82O Udstillinganr: IJi am<t-od _[ ro: ' 88. UVIST " NTnrdcial l:nrl Ca Materiale : Kniplinger. Beskrivelse: Korsklade af t)'pen med 4 bendfer. Kernen sammensat af 3 kniplinger, to hrcdc -d cn qma I I kanten hef e rrei en rrrndt? nm lrrorl lzninlin--^-s. Bemarkninger: Se foto. Mrl- ari r"l a. T{ni n'l i na nc hpnda'l Beskrivefse: Korsklede sammensat af to brede kninl inocr i kernen i k:nt- cn hclp rreion rundt en smal knipling. Langs kernens bagkant ps.syet bandel til at brnde under huens nakke. 9t_. Ukendt. Ca Mrferir-la. T{ninl anger. Beksriwel-se: Korsklade sammensat af 3 knip ]

19 linger i en lidt grov kvalj-tet, hvor der er mange store huller i. HUER I det nordsjallandske orc.rade kendes til flere huetlper. PA udstillingen mangler kun den aldste type, 2-stk-s huen, at vaere reprasenteretr. Derimod ses puldhue med foldet nakke, puldhue hvor nakken har lobegang forneden og endeli-g puldhue med stiw 5-foldet nakke, sidstnavnte endda i meget stort anta1. Anders Uhrskov beretter: ".... den lmgste var guldhuen. Rundt omkring i Nordsjalland var der huekoner, som syede disse kostbare huer til kvinderne. I Sasum var der saledes en huekone, der hed Dorthe.Tens En ung pige skull-e helst have et par huer, hvoraf den ene var en meget flot syet guldnakke, den var til 10 til 15 rigsdagler. Der sku11e sa bade silkeslajfer og et 1in af de til- til 1-5 rigsdaler. En kilde, sparekassedi-rektor Bjellekjar, fsdl i l-862, fortaller at han ikke kan huske, der blew syet solvhuer, men afdre endnu end var de, der er.broderet med kufart silke. Fortel-l-er endvidere, at foruden den store hue, guld- e1ler solvnakken, havde de en li11e hue af almindeligt stof. Gul-dhuen var dyr og derfor en, der brugtes til stads..." Molbeck fortaller i "Morskabslasning for den daneke almuerr i 1839: rr....i,jy11and findes derimod neppe den smukke, men kostbare gammel danske hovedpynt, som bondepiger pa Kabenhavns amt og i en del af Nordsjell-and bruge trl stads, nemlig en sort hue af flaj\ el-l-er andet silketoj, broderet med guld i- nakken, hvortil horer omtrent I alen rode silkeband til en stor nedhangende nakkeslaj fe og en mindre under hagen. Ikke sjaldent ma en pige anvende mere end et halvt Ars lon pi et sadant pragtstykke, hvortif harer kledningstykker som svarer i kostbarhed derti-l. " De kommende udsti]1ingsnr. fra 92 til 160 er alle puldhuer med stiv 5-foldet nakke med broderi. Issestykket har indlagt en form for polstring. Huerne er inddelt i 3 grupper, hvor gruppe 1 tidsmessigt er den eldste og gruppe 3 den yngste " GRUPPE ]". Hue udst j.11ingsnr. 95 Hue udsti-11ingsnr. 97 UdsLillinganr. z 92 Nordsj ei land ca MaLeriale: Brunt ftajl, guldgallon med rsde silkeband under. Beskrivelse: Nakken har sj-1ke/guldbroderi. Sprangning pa 5 folder, stor midterblomst. og cnkal t-e Lrl ade dcr ses enkel te nailletter. Resten er udfyldt med silkebroderi " Fast komponeret PA issestykket er guldgallon " 34 35

20 Udst,iLlinganr. : 93. IJ-i amc - ad. - - J v r r r v v e v, Nordsj el1and. 'r. ].cl: ca Materiale: Brunt floll - Beskrivelse : Nakke med silke/sol_vbroderi. Sprengning pa de 3 midterste folder, stor midterbl-omst, spredt.e blomster og blade, der ses enkelte pai-l-1etter. Resten er udfyj-dt med sil-kebroderi. Fast komponeret manster. Der er kun nakken tilbaqe. T{i amc l- arl '1 1-c.: Materiale: IJi ^^J amc vrrre I ad eeu.. 't ]-ct : Materiale: Brunt fioll 94. St. Rarbek. ca. 1830" Brunt. fia1i. Beskrivel-se : Nakken har silke/salvbroderi. Sprangning pa 2 folder, stor midterblomst, spredte blomster og b1ade, der ses enkelte ranker med kantille. Resten er udfyldt med silkebroderi. Fast komponeret 95. If -i amc..j vrrrv l- aa evs Kederup, Helsinge.. Ca 1a?n Materiale: Brunt flojl og sorte si_1keband. Beskrivelse: Nakken har silke/salwbroderi. Sprangnlng pa midterste fold og fa blade, der ses enkelte pailletter. Fast. komponeret manster. Resten er udfyldt med silkebroderi. Pd. issetykke sort sil-keband. Bemarkninger: Se foto. 95. Nords j a1 land. ca Beskrivelse: Nakken har silke/salvbroderj-. SprangninS pa 2 folder, stor midt.erblomst, spredte sma blomster og blade, der ses enkelte kopper, agern og kantille. Resten er udfyldt med sllkebroderi. Fast komponeree Der er pesat band i nyere tid. Udst,illingnr. : 97. I{-i ^^J omc - ad errrs ve\.. Nordsjelland. ca Materj-ale: Brunt flojl. Beskrj-velse: Nakken har si-lke/guldbroderi. SprengninS pe 3 midterste folder, stor midterblomst samt masser af blomster og blade, der ses enkelte kopper samt meget l_idt silkebroderi. Fast. kompomeret monster. Der er pasat band i nyere tid. Bemerkninger: Se foto. 98. lli om<f orl. HyldekargArd Orby. ca Materiale: Brunt flojt. Beskrivelse : Nakken har silke,/salvbroderi. Sprenging pa alle fol-der, stor midterblomst samt masser af blomster og blade, der ses en de1 kopper, pailletter og kantille. Enkelte sma blade med silkebroderi. Monstret fast komponeret. Lillabrune silkeband pa issestvkke samt som haqeband. l{i pmqt ad. 'r']o: UdetillingEnr.: lli om<l- arl. 99. Nords j a1 1 and. Ca Materiale: Brunt flojl, guldgatlon. Beskrivelse: Nakken har si1ke,/salvbroderi. pi issestykke guldgai1on. udst,illingsnr. : L00. l{i am<l-arl. Nords jaj-land Material-e: Brunt fl-ajl-. Beskrivelse : Nakken har si-ike,/salvbroderi. Der er kun nakken tilbacre. 10L. Hillerad Mat.eriale: Brunt fio1i, sorte silkeband. Beskrivelse : Nakken med silke/salvbroderi 36 37

Tørklæder Udstillingsnr.: 137

Tørklæder Udstillingsnr.: 137 Tørklæder Tørklædet blev brugt af både mænd og kvinder. Hos mændene blev det bundet omkring skjortekraven som halsklud, og hos kvinderne blev det lagt over skuldrene og puttet ned i bullens åbning foran.

Læs mere

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og 46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og ryg af sort glittet hørlærred. Mønstrede metalknapper.

Læs mere

83 Odense Bys Museer nr. 1979/95 Hjemsted: Drejø Beskrivelse: Korsklæde, snip. Det består af en trekant af fint lærred, dertil er syet et 10 cm bredt stykke fint mønstret bomuld med en 5 cm bred kant af

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850.

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850. Ærmetrøje og skørt 90. SÆM 5817. Hjemsted: Ukendt. Ærmetrøje og skørt af blåt, glittet ulddamask foeret med ubleget hørlærred. Trøjen har skjult snøring med 5/4 forskudte huller. Smal ryg med søm. Snøret

Læs mere

Hovedtøj fra det nordlige område Lin Udstillingsnr.: 182

Hovedtøj fra det nordlige område Lin Udstillingsnr.: 182 Hovedtøj fra det nordlige område Hovedtøjet består af flere dele. Inderst blev lagt et strygebånd til at holde håret på plads. Derover kom det meget store stivede lin med knipling eller tylsbroderi i kanten,

Læs mere

69 Nyborg Museum nr Hjemsted: ukendt Materialer: Bredstribet hvergarn, tomatrød med striber i flere farver. Foer af fint hørlærred.

69 Nyborg Museum nr Hjemsted: ukendt Materialer: Bredstribet hvergarn, tomatrød med striber i flere farver. Foer af fint hørlærred. 69 Nyborg Museum nr. 1376 Hjemsted: ukendt Materialer: Bredstribet hvergarn, tomatrød med striber i flere farver. Foer af fint hørlærred. Knapper overtrukket med stof. Beskrivelse: Halvlang dobbeltradet

Læs mere

Forord. I 2010 blev det i Maribo, der skulle afholdes Danske Folkedanseres og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Landsstævne.

Forord. I 2010 blev det i Maribo, der skulle afholdes Danske Folkedanseres og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Landsstævne. 1 Forord I 2010 blev det i Maribo, der skulle afholdes Danske Folkedanseres og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Landsstævne. 2 I den forbindelse blev der, traditionen tro, indledt et samarbejde mellem

Læs mere

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted Herred X035 hovedbekl. Kvinde X037 hovedbekl. Kvinde fløjl

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted Herred X035 hovedbekl. Kvinde X037 hovedbekl. Kvinde fløjl Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted Herred 734 070X035 hovedbekl. Kvinde 736 070X037 hovedbekl. Kvinde fløjl 737 070X038 hovedbekl. Kvinde fløjl 738 070X039 hovedbekl. Kvinde fløjl Side 1 Amt Område

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850.

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850. Forklæder 105. VHM 1035. Tornby. Forklæde af trykt kattun. Råhvid bund med lille tæt rødt mønster på fladen og sort/rød bort i sider og underkant. Forklædet har bredt glat stykke på midten og rynker i

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850.

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA. 1780 CA. 1850. 26. VHM 19.162. Hjemsted: Heden, Elling. 1-radet kort vest med forstykker, ståkrave og lommelister af lyst bomuldsstof med indvævede striber. Forstykker, lommelister og krave med silkebroderi: smalle borter

Læs mere

Nr er en samling huer, som Den Fynske Landsby har modtaget. Desværre kendte giveren ikke genstandenes oprindelsessted.

Nr er en samling huer, som Den Fynske Landsby har modtaget. Desværre kendte giveren ikke genstandenes oprindelsessted. Nr. 107 123 er en samling huer, som Den Fynske Landsby har modtaget. Desværre kendte giveren ikke genstandenes oprindelsessted. 107 Odense Bys Museer uden nr. Beskrivelse: Puldhue af lys silke. Nakken

Læs mere

Bånd Udstillingsnr.: 212

Bånd Udstillingsnr.: 212 Bånd Udstillingsnr.: 212 Museums nr.: FMN 199b/1913 Hjemsted: Sydfalster Materiale: Silkebånd Tidsperiode: 1830-1850 Beskrivelse: Overbindebånd syet i sort damask vævet silkebånd. 261 Brudehovedtøj I den

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

Hæklet dukke - Sus. Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch. Sådan hækles Sus:

Hæklet dukke - Sus. Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch. Sådan hækles Sus: Hæklet dukke - Sus Sådan hækles Sus: Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch Tyndt hudfarvet garn, som passer til hæklenål nr. 3. Gult garn til hår. Nogle rester

Læs mere

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred 343 044X003 hovedbekl. Kvinde fløjl. 491 048X008 hovedbekl.

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred 343 044X003 hovedbekl. Kvinde fløjl. 491 048X008 hovedbekl. Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred 343 044X003 hovedbekl. Kvinde fløjl 491 048X008 hovedbekl. Kvinde andet 580 050X010 hovedbekl. Kvinde fløjl 581 050X011 hovedbekl. Kvinde silke

Læs mere

Id 1. OPMÅLINGER - dragtkursus. top nr 1698. kategori kvinde. sted. dragtdel snøreliv. by Kobberup. materiale ulddamask storblomstret.

Id 1. OPMÅLINGER - dragtkursus. top nr 1698. kategori kvinde. sted. dragtdel snøreliv. by Kobberup. materiale ulddamask storblomstret. - dragtkursus Id 1 kategori kvinde dragtdel snøreliv matiale ulddamask storblomstret top nr 1698 Kobbup Kobbup Opdat hred Fjends Smal ryg med rygsøm, mange stive, hoftepude, udvendig snøring foran og bundne

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred 57 001X057 krave hørlærred 58 001X058 krave hørlærred 59 001X059 krave hørlærred 60 001X060 krave hørlærred

Læs mere

UDSTILLING AF @5TIYD5K BORDET@I. ca,1770-1870 SKANDERBORG MUSEUM

UDSTILLING AF @5TIYD5K BORDET@I. ca,1770-1870 SKANDERBORG MUSEUM UDSTILLING AF @5TIYD5K BORDET@I ca,1770-1870 SKANDERBORG MUSEUM SOMMEREN 1981 '-i..: Erna Ljtrenzen og Utla T.hyring:>Folkeiaj pd Inndct; 1E30-tr880:ti Etten Andgisei:.ltDqnike Bsnders Klededfagt.

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker LANG BUKS

Vejledning i dragtsyningsteknikker LANG BUKS 1 Syvejledning / syprøver: Anette Kvist Nielsen Redigering: Dragtgruppen Idèoplæg: Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer 2 SY-VEJLEDNING TIL LANGE BUKSER 1800-tallets mandsbukser var hovedsageligt lange bukser.

Læs mere

#t,l,l.a f-o,,^a-.1,^^i^n Ih,,^h.li.{.-^" JLrM! rrq uttgvtn4lttltl. tttallt JttttJttut.

#t,l,l.a f-o,,^a-.1,^^i^n Ih,,^h.li.{.-^ JLrM! rrq uttgvtn4lttltl. tttallt JttttJttut. bluntru L Nr. l. Skort af taboret Skive Nluseum 1266 Hjrmsted; Fiannerupgird, Jebjerg, Salling Tid: Ca. 1800 Taboret, vinrodt med lyse kniplingsbnrfer og brocherede stroblomster, syet af mange stof'- baner.

Læs mere

Bukser. Nr.64 Genstand

Bukser. Nr.64 Genstand Nr.64 Iljemsted Nr.65 Nr.66 Nr.67 Silkebind. SM 860/1959 Silkeborg Fdrste halvdel af 1800-d,rene Silkeb6ndet har sort, satinvrevet midte. Mgrk gammelrosa taft pi hver side af midten. Yderkantern er gyldne.

Læs mere

Strikket dukke Pernille Design Ilse Funch

Strikket dukke Pernille Design Ilse Funch Strikket dukke Pernille Design Ilse Funch Sådan strikkes Pernille: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Rødbrunt uldgarn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til brodering

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA Linhatte 198. VHM 1014. Hjemsted: Nejstgård, Tornby. Linhat af fint lærred. Skæggets udsmykning består i et lille læg indenfor kanten. I nakken er 4,6cm afstand mellem de 2 skæg. Skægget er syet 2cm ind

Læs mere

Id kasse egngenstand n Dragtdel Stud Materiale Område 41 SE X041 tørklæde bomuldsstof Danmark. 42 SE X042 tørklæde silke Ukendt

Id kasse egngenstand n Dragtdel Stud Materiale Område 41 SE X041 tørklæde bomuldsstof Danmark. 42 SE X042 tørklæde silke Ukendt Id kasse egngenstand n Dragtdel Stud Materiale Område 41 SE-08 001X041 tørklæde bomuldsstof Danmark 42 SE-08 001X042 tørklæde silke Ukendt 43 SE-08 001X043 tørklæde silke Ukendt 44 SE-08 001X044 tørklæde

Læs mere

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Område Opbevaring X020 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne Svendsen

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Område Opbevaring X020 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne Svendsen Kasse-oversigt Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Område Opbevaring 20 001X020 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne 21 001X021 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne 22 001X022 korsklæde blonde (maskin)

Læs mere

Nr. Genstand Museum og nr. Hjemsted Beskrivelse

Nr. Genstand Museum og nr. Hjemsted Beskrivelse Nr. Genstand og nr. Hjemsted Beskrivelse 1. Kjole Kerteminde Nr. 3579 2. Skørt Horsens historiske Nr. 3389 3. Kjole Kødstadmuseet Den Gamle By Nr. 18A-40 4. Sjal Roskilde Nr. 7-1947 5. Sjal Svendborg og

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted Herred Amt X056 håndlinning hørlærred X057 krave hørlærred X058 krave hørlærred

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted Herred Amt X056 håndlinning hørlærred X057 krave hørlærred X058 krave hørlærred Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred 57 001X057 krave hørlærred 58 001X058 krave hørlærred 59 001X059 krave hørlærred 60 001X060 krave hørlærred 61 001X061

Læs mere

Id kasse egnet Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted 12 ME X049 sløjfe silkebånd. 637 ME X004 bånd silke Skodsbøl

Id kasse egnet Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted 12 ME X049 sløjfe silkebånd. 637 ME X004 bånd silke Skodsbøl Id kasse egnet Genstand n Dragtdel Stud Materiale Sted 12 ME-03 043X049 sløjfe silkebånd 11 ME-03 043X050 sløjfe silkebånd 9 ME-03 043X051 sløjfe silkebånd 10 ME-03 043X052 diverse andet 637 ME-03 044X004

Læs mere

Christian 6.s brokadesdragt, 1743 Rosenborg, 31 F.1

Christian 6.s brokadesdragt, 1743 Rosenborg, 31 F.1 Christian 6.s brokadesdragt, 1743 Rosenborg, 31 F.1 Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Christian 6. Kilder, litteratur Introduktion

Læs mere

Montering. Pres arb fra vrangen, Sy og pres sømmene. Søm bukserne op forneden og i taljen. Træk elastik i taljesømmen.

Montering. Pres arb fra vrangen, Sy og pres sømmene. Søm bukserne op forneden og i taljen. Træk elastik i taljesømmen. 184 Drenge- og pigetøj i Mayflower Cotton 8/4. Str. år: 6 (8) Barnets højde i cm: 120 (130) Lange bukser. 7 (7) Bukserne har søm på indersiden af benene samt midt for og bag og der begyndes forneden på

Læs mere

Ca 54(58)62(64)66(70) cm. Modellens mål over bryst. Ca 19(21)25(29)33(37) cm. Ærmelængde under arm inkl. ombuk. Ca 17½(22)26½(26½)31(31) cm

Ca 54(58)62(64)66(70) cm. Modellens mål over bryst. Ca 19(21)25(29)33(37) cm. Ærmelængde under arm inkl. ombuk. Ca 17½(22)26½(26½)31(31) cm 91360 nova Version 1 91360 Jakke og kjole med hæklede firkanter GARNKVALITET Nova (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m) GARNALTERNATIV Mio, Baby Pascal, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Skrållan, Mini Bomull STØRRELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker - KNÆBUKSER

Vejledning i dragtsyningsteknikker - KNÆBUKSER Tekst: Hanne Dyhr og Kamma Gudmand-Høyer Foto: Birger Lund Redaktion: Dragtgruppen 2 SY-VEJLEDNING TIL KNÆBUKSER 1700-tallets mandsbukser var knæbukser. Bukserne var forholdsvis snævre og blev lukket foran

Læs mere

1 Nordfyns Museum, Bogense nr. A 2640 Hjemsted: Mejlskov Materialer: Mørkeblå ulddamask. Foer af hørlærred. Beskrivelse: Rokoko kvindetrøje med fast

1 Nordfyns Museum, Bogense nr. A 2640 Hjemsted: Mejlskov Materialer: Mørkeblå ulddamask. Foer af hørlærred. Beskrivelse: Rokoko kvindetrøje med fast 1 Nordfyns Museum, Bogense nr. A 2640 Hjemsted: Mejlskov Materialer: Mørkeblå ulddamask. Foer af hørlærred. Beskrivelse: Rokoko kvindetrøje med fast skød og økseærmer. Den har rygsøm med stikning på retsiden

Læs mere

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering:

Materiale til dukken: Benene og kroppen: Armene: Fødderne: Montering: Trine Materiale til dukken: Dukken: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Orange garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet tyndt garn til brodering af ansigtet. Til fyld er der brugt

Læs mere

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred Landlige tekstiler 'drfidil tirdfi [* F $+rrlt h.-* ffi Fra Himmerland og Ki xr Herred Gitte Nodskov Landlige tekstiler fra Himmerland og Kix,r Herred fra midten af 1,700-hrene til midten af 1800-irene

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

Mayflower Cotton 8/4 Merceriseret. 100 % Bomuld Merceriseret.

Mayflower Cotton 8/4 Merceriseret. 100 % Bomuld Merceriseret. 514: Mayflower Pigekjole i Cotton 8/4 Merceriseret. Størrelse mdr./år: 6 9 12 15 18 21 Jakkens Overvidde cm: 39 44 50 54 59 64 Længde cm: 26 27 29 30 32 33 Kjolens Overvidde cm: 36 41 47 52 57 62 Længde:

Læs mere

NOVA Basismodeller: Baby 38-86 cl 18-05

NOVA Basismodeller: Baby 38-86 cl 18-05 NOVA Basismodeller: Baby 38-86 cl 18-05 Version 3 18-05 BASISMODELLER MED RAGLAN I NOVA TIL BABY GARNKVALITET Nova (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m) GARNOPLYSNING STØRRELSE 38(44)50(56-62)68-74(80-86)

Læs mere

JJ7 XXX X XX XXX X X X X X X X X X SS4 NN4 NN3 LL1 HH5 X X X X X X X X X X X X YY1 NN5 NN2 RR10 AA MM1 JJ7 JJ2 XX X X XX X X X X X RR10 MM1 HH1 LL1

JJ7 XXX X XX XXX X X X X X X X X X SS4 NN4 NN3 LL1 HH5 X X X X X X X X X X X X YY1 NN5 NN2 RR10 AA MM1 JJ7 JJ2 XX X X XX X X X X X RR10 MM1 HH1 LL1 tilbage efter diagram, i alt 184 p, med mønster over alle m. Herfra fortsæt med at strikke frem og tilbage. Luk af til hals for 4 m på hver 2.p, i alt 4 gange. Luk herefter 2 m af på hver 2.p, i alt 6

Læs mere

Christian 9.s habit og overfrakke, 1884 og 1904 A1-1763 abcdefg

Christian 9.s habit og overfrakke, 1884 og 1904 A1-1763 abcdefg Christian 9.s habit og overfrakke, 1884 og 1904 A1-1763 abcdefg Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Christian 9. Kilder, litteratur

Læs mere

PENGEKAT. Se mønsterark B, rød streg

PENGEKAT. Se mønsterark B, rød streg PENGEKAT Når man rejser, er en pengekat helt uundværlig til pas, penge, billetter, boardingpas osv. Den kan selvfølgelig også bruges som en lille taske, når man er i byen. 17 cm et langt stykke skind 20

Læs mere

lav dit eget minijuletræ

lav dit eget minijuletræ Af Pia Buusmann. Foto: Jes Buusmann lav dit eget minijuletræ miniature overdådig jul i Hvis du ikke har plads til et stort og flot juletræ, men gerne vil have den hyggelige stemning, er der heldigvis andre

Læs mere

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter

119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter 119/3 Sømandsbluse Hue, Vanter Bluse str. : 3 mdr. (6 mdr) 12 mdr. (2 år) 4 år. Overvidde ca. : 47 cm (54 cm) 61 cm. (65 cm) 74 cm. Hel længde : 24 cm (28 cm) 33 cm (37 cm) 42 cm. Garnforbrug : 150 (200)

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

skørter... Sommerskønne ı SY SELV BØRNETØJ

skørter... Sommerskønne ı SY SELV BØRNETØJ Design og tekst: Pernille Albers Foto: Skovdal og Skovdal Se læserservice side 73 Sommerskønne skørter... Vi har lavet en lille, lækker børnetøjskollektion, som er let at sy. Og børnene vil elske disse

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Silke til sønderjyske brude og bønder 1750-1870

Silke til sønderjyske brude og bønder 1750-1870 Silke til sønderjyske brude og bønder 1750-1870 (Udstillingskatalog) 27. maj 28. august 2011 Udstillingen er lavet i samarbejde mellem Landsforeningen for Danske Folkedanseres dragtudvalg og Museum Sønderjylland

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA Puldhuer 159. VHM 833. Hjemsted: Hjørring. Puldhue af silkebrokade, petroleumsfarvet med storblomstret mønster i mange farver samt metaltråd. Spids i panden af andet stof. Huen er foeret med hørlærred,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016

Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016 Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016 Der skal bruges: Bitorn En kombination af et klassisk nordisk hjulmønster og Tern, et lækkert garn af 75% uld og 25% silke fra Quince & Co har dannet basis for

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

HALSSLIDS (side 13 14)

HALSSLIDS (side 13 14) 13 HALSSLIDS (side 13 14) Træk en tråd ud i hver side 1 cm inde Bøj kropsstykket dobbelt og træk en tråd ud i ombøjningen Rillen, der fremkommer, danner skulderlinie I rillen klippes halshulslængden efter

Læs mere

JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920

JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920 PRISKURANT for DAMESKRÆDDERI Gældende fra 1. marts 1977 JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920 2. (3) Ved forarbejdning af stykker uden lærred og anden belægning reduceres

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/?

Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Hermed et forslag til gaven fra bedstemor/ farmor/ mormor/? Da JEG FØRSTE GANG BLEV FARMOR, købte jeg en vaskekurv i plastik og fyldte den med lidt købt og en masse hjemmelavet. Det hjemmelavede blev forsynet

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Sweater med kanin Sværhedsgrad:

Sweater med kanin Sværhedsgrad: Sweater med kanin Sweater med kanin Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50 % bambus, 50 % bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde: ca.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Opskrift på en blokmink (Rationel metode) af Sofie Odgaard Chr. sep.2001

Opskrift på en blokmink (Rationel metode) af Sofie Odgaard Chr. sep.2001 side 1 Opskrift på en blokmink (Rationel metode) af Sofie Odgaard Chr. sep.2001 -Dette er en vejledning til, hvordan man laver en minkkåbe der ikke er rykket, altså en blokkåbe. På mit 4. skoleophold har

Læs mere

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch

Olivia. Af Ilse Charlotte Funch Olivia Af Ilse Charlotte Funch Dukken: Materiale til dukken: Tyndt beige garn, som passer til pinde nr. 2,5. Jeg har brugt Strømpegarn. Råhvidt og lyseblåt garn til undertøj og rustrødt garn til hår. Nogle

Læs mere

BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl

BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl 91014 D F C B G H A E B D BABY PASCAL STØRRELSER: 38 (prematur) - 86 cl 91014 BASISOPSKRIFT BABY GARNKVALITET Baby Pascal (100% Akryl. Nøgle ca 50 g = 225 m) GARNALTERNATIV Gästrike 2 tr, Plädgarn, Järbo

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Babycardigan med mønster

Babycardigan med mønster Babycardigan med mønster Babycardigan med mønster Sværhedsgrad: Garn: COOP, Bambus, 50% bambus, 50% bomuld, 50 g = 80 m Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Sweaterens mål: Overvidde:

Læs mere

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning

5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning 5 billeder fra Jemen af Tom Christoffersen En subjektivt arabistisk læsning af forskningsbibliotekar Stig T. Rasmussen i Billede nr. 1 viser en dreng, der med front mod betragteren sidder på toppen af

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA

MED SKÆG OG PANDEPUDE COPYRIGHT DanskeFolkedansere. VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA Fingerhandsker 234. BAM 14.190/1969. Hjemsted: Understed. Strikkede fingervanter af hvidt bomuldsgarn med hulmønster og navnemærkning: MRACD med hulstrikning. Opslag med tvebinding. Mariane Christensdatter,

Læs mere

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside

Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk. Den store Kappeside af 11 08-08-2012 21:07 Den store kappeguide 15-01-2003 Feedback: LiveForum, m@liveforum.dk Den store Kappeside Kapper er nemme at lave, og en af de beklædningsgenstande jeg oftest har blevet spurgt til

Læs mere

Ssnderjyske dragter 1750-1870. Museet pa Sonderborg Slot. Foreningen Danske Folkedansere

Ssnderjyske dragter 1750-1870. Museet pa Sonderborg Slot. Foreningen Danske Folkedansere Ssnderjyske dragter 1750-1870 Museet pa Sonderborg Slot Foreningen Danske Folkedansere Forord I sommeren I987 afholder foreningen Danske Folkedansere saflrmen med Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Artikelnummer: 9850100-D8239 S8239-DK. Hue, abe, kanin, jakke og tunika

Artikelnummer: 9850100-D8239 S8239-DK. Hue, abe, kanin, jakke og tunika Artikelnummer: 9850100-D8239 -DK Hue, abe, kanin, jakke og tunika i BRAVO/BRAVO COLOR Hue, abe, kanin, jakke og tunika i BRAVO/BRAVO COLOR Garn: SMC Bravo/Bravo Color, 100 % akryl, 1 ngl = 50 g = ca 133

Læs mere

PRISKURANT FOR REPARATIONSARBEJDE Gældende fra 1. marts 1977

PRISKURANT FOR REPARATIONSARBEJDE Gældende fra 1. marts 1977 PRISKURANT FOR REPARATIONSARBEJDE Gældende fra 1. marts 1977 JAKKER 1. Nyt lærred på kraven... 15 2. Nyt gylpfor på den ene side... 30 3. Nyt gylpfor på begge sider... 45 4. Nyt for i jakker uden lommer

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

sommermode magasin Nr. 05 / MAJ 2010 Kr. 59,50 9 Gudeskøn DRESS EXPRESS idéer TIL kreativt HÅRpynt Romantiske flæser & blidt og delikat

sommermode magasin Nr. 05 / MAJ 2010 Kr. 59,50 9 Gudeskøn DRESS EXPRESS idéer TIL kreativt HÅRpynt Romantiske flæser & blidt og delikat INGELISE'S SY magasin Nr. 05 / MAJ 2010 Kr. 59,50 9 idéer TIL kreativt HÅRpynt - der matcher dit tøj DRESS EXPRESS - hurtige ferieoutfits fra catwalken Romantiske flæser & petit fleur blidt og delikat Gudeskøn

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

TYPE - MATERIALE SNIT

TYPE - MATERIALE SNIT Flere 1 farve PRØVE lomme privat 000.jpg s nr registrering af ID 001 er nu ID 270. PRØVE. 6. januar 2015 Side 1 af 306 Lisbeth Green Ukendt 2 09-06-2010 Sen nyrokoko Silke farve blå - brun Spids - 2 Sjalskrave

Læs mere

Indhold. Forord Med Ndl og Trdd - broderi 1770-1.870 1B L9 20 21 22 23

Indhold. Forord Med Ndl og Trdd - broderi 1770-1.870 1B L9 20 21 22 23 Indhold Forord Med Ndl og Trdd - broderi 1770-1.870 Forord Broderi Navneklude 1 2 Kristentoj 6 Brudehovedtsi... I Skjorter 10 Serke 12 Tellesyning 14 Dragverk 15 Rudesyning Hvidsom +...... L6 L7 Baldyring

Læs mere

Til trøjen bruges 2 bundter á 240 g.

Til trøjen bruges 2 bundter á 240 g. Trøje strikke af flerfarvet Kauni og inspireret af de mangefarvede Fair Isle trøjer fra Shetlandsøerne og samtidig de helt enkle mønstre, som bl.a. ses i Færøtrøjerne. Fordelen ved at strikke i Kaunigarnet

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen

Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen 1 Stingforklaringer DGIdans og musik Dragtgruppen Risting Risting: Også kaldet forsting, bruges til rining samt til stikninger feks. På skjorter, vestekraver mm. Bruges ristingene som pyntesting syes stingene

Læs mere

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Frederik 7. Kilder, litteratur Introduktion Frederik

Læs mere

KAMILLA KARL. By Kattens Masker - Miss Mary. i Mayflower Easy Care Classic MD31

KAMILLA KARL. By Kattens Masker - Miss Mary. i Mayflower Easy Care Classic MD31 KAMILLA KARL i Mayflower Easy Care Classic XX-Small X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large Overvidde (brystmål på trøjen) 0 3 111 11 Trøjens længde fra nakken. 0 1 3 Ærmelængde, optil ærmgab FORBRUG

Læs mere

Babytrøje med hætte Sværhedsgrad:

Babytrøje med hætte Sværhedsgrad: Babytrøje med hætte Babytrøje med hætte Sværhedsgrad: Garn: Baby Cashmere, 72% Merino uld, 15% Nylon, 13% Cashmere, 50 g = 100 m. Størrelse: 3/6 (9/12) 12/18 måneder = 62/68 (74/80) 86/92 cl. Trøjens mål:

Læs mere

STRIBET BABYKJOLE I FIN ULD CEMENTGRÅ PLUM STÅLGRÅ ST. TURKIS ST. GAMMELROSA

STRIBET BABYKJOLE I FIN ULD CEMENTGRÅ PLUM STÅLGRÅ ST. TURKIS ST. GAMMELROSA Babykjole Str. 0-24 mdr. STRIBET BABYKJOLE I FIN ULD 2.5 & 3 TILBEHØR: KNAP, 5 MM Ø GARN (antal ngl.) FARVE A)NYFØDT B)3 MDR. C)6 MDR. D)2/8 MDR. E)24 MDR. FIN ULD LYNG CEMENTGRÅ PLUM STÅLGRÅ ST. TURKIS

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

MED SKÆG OG PANDEPUDE VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA Mandstøj.

MED SKÆG OG PANDEPUDE VENDELBOTØJ, HOVEDSAGELIG FRA ØSTVENDSYSSEL CA CA Mandstøj. MED SKÆG OG PANDEPUDE Mandstøj. Skjorter 1. BAM 21.098/1979. Hjemsted: Frederikshavn. Hørlærredsskjorte med lang halsslids. Omkring slidsebunden er syet 2 rækker bagsting med knuder imellem. Navnemærkning

Læs mere