{$jii,iliiijt. il;h*.*'*\tr'ffi. i'*lr\\ i.i'"i.fst*sli:'-.3. ;'1.:i;..*:\tr-ll. ioj ii,,i. qctoi. L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; \rasalit\

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{$jii,iliiijt. il;h*.*'*\tr'ffi. i'*lr\\ i.i'"i.fst*sli:'-.3. ;'1.:i;..*:\tr-ll. ioj ii,,i. qctoi. L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; \rasalit\"

Transkript

1 i'*lr\\ il;h*.*'*\tr'ffi rr{rg!l.b{l}tlt. ;. r+,o- L3!? 13n.r:.*-{; i $' *.-{i*i r"i; i.i'"i.fst*sli:'-.3 ;'1.:i;..*:\tr-ll \rasalit\ qctoi. q':r. lr.t: {$jii,iliiijt ioj ii,,i

2 trra DE PRTVATE GEMMER Udstilling af dragtdele fra Nordsjrelland, tidsperioden ca I en tid hvor "smide ud" menlali-t.eten rader, er det med stor glede, vi har konstateret at sa mange dragtdele fra tidsperioden I760-1BB0 bevares i prlvat eje. Vi mette ved registrerrngen inden udstill-ingen erkende, at anfal I at af drac-r^r ^ r: r ---L ^ver a! u! qy Lucle ad ldrry L v hvad ud_ si- i I I i nacn krrnne rllmmf. hworf or der er f oretaget en udvelgelse af de udstil-lede dele. Det er af stor betydning for det undersagelsesarbejde, som ligger til grund for hele vores viden omkri-ng dragterne, at det bevarede materj-ale er sa righol-digt som muligt. Hver enkell dragtdel er derfor en IiIIe, men meget rri al- i a hri lr i dal- nrrc-l acni I anm -L-r "l ^.i ^^ vrylry!!f^ r usu purflrprr ourrl D^ar Ya up, nar wi skal- sammensatte dragter fra tj-den. Der skal derfor lyde en stor tak til alle som har stillet deres dragtdele ti1 radighed for udstillingen, uden deres velvilje havde det ikke waret muligt. nff Fr rrnrl- hih :i- draof dal enp vil- blive bevaret i mange Ar fremover, saledes at de neste generationer ogsa kan glede sig over dem. Dragtudvalget Anna -Margrethe'Jonsson

3 SK.fORTER Skjorten er mandens inderste bekledning, den svarer tii vor tids Den er syet i harlarred e11er blarlarred og vevebredden svarer som regel tii kropstykkets bredde, rlal-ia cae rraa.t alle har eqkanter. lfrmar ki lar kr^--^.--dve, L:-rr l--l-r rr4rru!rrrrrf rrg no uy!srcyrrrrrger hc]pcn.in_ er all-e rektangulare stykker, sa stoffet rrdnrrt- t- ac had<l- mrr'l i cf nal- l. a ar f nrql- io-l i alnnlr nir mrn f +nlrar ni hrri'1 kan :rhaidqnrncaq der la forud for at have el st.ykke harlarred til at sy af, idet kun 10% af den mangde har man starter med inden forarbejdningen ender som harlerred. iloachim,junge bereteer om den nordsjallandske bonde: "... forarbejder ikke selv sin hjemmeawl-ede uld efler hor, dette klares af lejet arlreidskraff ellcr rrdenfor hicmmet. rl han lader hellere si-ne mateialer ligge uforarbejdede eller kzber dem hos andre end sel-v at forarbejde den korer til- Kobenhavn med sed, hvorimod den fynske bonde kommer med larred og dynevar. " Anders Uhrskow beretter: rr....skjorten var fin med musetender pa kanterne af handllnnindfn no I iaelerieg en broderet Stribe na skr:l - J!r1, darcl-rrl:lrarna qid:n an clri^rl-a 1r-- zl^^ l-rrus! r uy ^^er rrs uauarr srr D^J u! Le v ar uuy Nurr til selskabsbrug... " " 1. Hjemsted: Annisse. Ca Materiale : Horl-arred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave og handlinn i nc i n^dal. f i nara I >rrad l-racca madal- qma I - 1e. Del-t skulderbelagning og hal-skile sat nrran ni Ermar rrznkcf ni <krr'l rlaran oc I i I Iinnina qlidc f -oran, r-ngen navn-...*-,. am+rkninc Forstarkning i sideslidser med rektangel pa vrangside. Bemarkninqer: Se foto. :tl O+*t Sk j orte udstill j-ngsnr. 1. Udstillj.ngsnr.: 2. Hiemql- cd. Al <andarrrn Trd: Ca Materiafe: Hurlarred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave, delt skulderbelagning med til-sat halski-1e. Armer 1agget pe skulderen og rynket tii linning. S1j-ds foran, ingen navnemerkning. Forsterkning i slidesl-idser med kvadrat sat pa vrangsj-de. Udstillingsnr. : 3. I{i amc l- ad Material-e: Skibby. ca Harlerred. 3

4 Beskrivel-se: Skjorte med krave til at bukke ned, gennemgaende skulderbelagning med tilsat hal-skil-e. Armer legget pa skulderen og rynket ti1 linning. Slids foran, navnemerkning OWS. Hvidszmsbroderi og tat syet blonde pa krave, telleslming pa skulderbelegning, haiskile, handlinning og omkring sfidsen foran. Bemerkninger: Skjorten berer preg af at vare fra owergangen mel-lem Nordsjalland og Hedeboegnen Udstillingsnr. : 4. IJ-i amcl arl. lrlardci >l I rnd 'I ad: ca Materiale: Harlarred. Beskrivefse: Skjorte med gennemgaende skulderbelagning og t.j-lsat halski1e. Armer lagget pa skulder og rynket til linning. Navnemarkning med bla korsting og skrevne bogstaver. TJi amcl- ad. 'I ao: tr Nords j el land Materiale: Horlarred (fint). Beskrivelse: Skjorte med stakrave, gennemgaende skulderbelegning med pasat hal-skiie. Armet har mange sma leg pa skulderen, som er nedsyet med 3 rakker bagsting, rlmket ti1 linning. SIj-dsen foran ombukket ti1 retten, 1,5 cm. bred, og sammet med bagsting, har 2 knapper og 2 knaphuller. Navnemarkning med rade kortsting ARS. manden berer udenpa skjorten. Rent modemessigt gennemgar vesten en udvikling i dragtperioden fra at vere nasten knal-ang med lange fl-asker, ryg og forstykker af samme stof, kravelos, enkelradet og med taskelommer til at vare kort med ryg af andet stof, spendetamp, sjalskrave, stiklommer og polstring pa brystet. iloachim ilunge berett.er:rr En vest uden Frmar ar an l.rrrrci-rlrra ^-IJvuggjf9uggj on l.rrrrc -rlrra morl -rm6r og af hwergarn er en vest, og en vest l-idt storre og af vadmel er en Lrafe, en kjortel ma kunne ga over dem al-l-e, men langere end trolen ma ingen ingen dreng komme.. " Anders Uhrskov beretter: "... Ol-e Larsen, fsdl i 1835, havde til sin konformation i 1859 lange vadmelsbukser, kort tro)e og vest, begge del-e af hverg'arn, og ho1 hat. Desuden at par hvide stramper og stuvler pa, (det. almindel- j-ge var ef lers sko). " r'....en ki1de, Johan Andersen, fadt 1860, kan huske folk med brune hverqarnslrojer, og sa var der dem som gik med stribede veste med rode, bfa ell-er gronne glasknapper, dem rendte de flmske knappekrammere omkring og solgte. tt Udstillingsnr. : 6. Hiemsfed. Nordsipl I and Materiale: Harlerred. Beskrivelse: Skjorte med stakrave og gennemoaende qkrrl dprl-rel poni nc mcd I i I sat hal-skif e. fi'rmar rrmlaf na <lrrr-l rlar no Ii I I innina cl id-! y rr^s u I,q o^urue! vy sen foran har 7 cm. bred befegning. Navnemerkning med hvide dronningesting CUP. VESTE,/BRYSTDUGE. Vesten/brystdugen er det bekladningsstykke Vest udstillingsnr. 10 4

5 Udstillingsnr. : Tf i cmqf crl. 'J. l-o : Mrl- ari a la. IJrrara ^^, _- rarn, bl-omster. 10. r\vrudjef f dllu, Ca nl cl- rai l-rrrrn hrrn6l 696l Beskrivelse: Vesten er dobbelt radet med stiklommer, stakrave og har ryg af samme stof som forstykker. Bemarkninger: Se foto. Udstsillingsnr.: Ll_. TJiam<l- ad. HyldekergArd, Orby 'l r_(1: Ca Materiale 3 p6l.gfrr'kkarna or ci T leo, ryggen lar_ red. Beskrivelse: Farverne i halvsilken er brun bund med og Vesten er dobbeltradet, har nedfaldskrave og stiklommer. Knapperne er metal- med bl-a sten. HAndknyttet snor langs afle kanter. IJi amc l- arl. 'l r-o : Udsbillinganr.: T{iam<l- ad. 'J. l-o : L2 Tikab. ca Mal- Ari e i a ' Hltardrrn nl at- f ai raa LrrrnA 1-l I rrvst:jatrr, L)L=wuuJ I Lav purru, 9Ldvi-olette blomster med hvid midte, Beskrivel-se: Ryggens yderstof er nyere. Vesten har nedfaldskrave, skra knaplukning og stiklommer. Knapper bla glas. 13. Nordsjelland. Ca Material-e: Hvergarn, plettoj, rad bund, rahvide blomster med bla midte. Beskrivelse: Vesten har nedfaldskrave, revers, er polstret pa brystet. Den gar ned i spids foran og har skra knaplukning. I(napperne er af metal oq barer stemdlet NE. Udst,illingsnr. z L4. Hjemsted: Esrum. Ca. 1B2O Stoffet kan ses i Ingeborg Cock-C1ausen's tekstilpravesaml ing. Materiale: Hvergarn. TversLribet. Rad bund med smal-l-e slriber i bla og sorl. Beskrivelse: Vesten har faet ny ryg. Den har en l-i1le stakrave, 1i1le belegning pa forstykket og er polst.ret. Knapperne : a. lliamql- a.l. l l-cl: 15. Nords j el land. ca Materiale: Hvergarn. Plettaj. Bundfarven blasort. Bl-omstermidten lyseb1a. Beskrivelse: Vesten er dobbeltradet, har sidesamme og gar ned i spids foran. Den har nedfaldskrave og revers. Den har stiklommer, ryg af andet stof med spendetamp og snoring. Udetillingtsnr. : 15. lf i pmqt- ad. Nordsjalland. '1 r_o : ca " Materiale: Hvergarn,rosenhvergarn/ bla bund, rod blomst med hvid midte. Foer horlerred. Beskrivelse: Vest med korte flasker, dobbeltradet med stakrave og taskelommer. Lil1e belagning pa forstykke. TRO.]ER. Mandstrojen blev baret udenpa skjorte og vest, men ikke at regne som owertzj. Derti] havde man kjolen (L77o) og senere frakken. Generelt kan si-ges at man i tidligere tider gik med langc flere klader pa srg, end vi kender i dag. Mandstajen kunne vere af samme stof som vesten. Var den det. kaldtes sattet en kladning. Modemassigt folger trzjen samme udviklj-ng som vesten. iloachim 'Junge beretter: rr... Det ma ware sommer eller vinter, sa kan han bare adskellige af hans stribede hvergarnslrojer og veste/ og nogle endog med armer i og tr1 stads endnu en kjortel ovenpa... 'r

6 Endvj-dere: "... favoritfarve l- henseende tii hans kjortel og undertroje (eller den noget kortere underkjortel) er nu den msrkebrune ligesom hos banderne i andre euronricleo lrnria rl Udstsillingsnr.: TJi amcl- arl. 18. rr^-i I --i r\urud-j raarru. Ca. 1,190. Material-e: Hvergarn, rad rttdrat drcil med bia trend. Beskrivelse: Trajen er dobbeltradet, har smal halskant, lange flasker og taskelommer.,*sxh" f ^t.r"taa Ierredsveog *sffi'* *.#ffi.- UdsEilli-ngsnr. : L9. Skevinge. 'l ro': Ca. I190. Materiale: Hvergarn, rudret drejl med bl-a trend. Foer af groft farred og multum. Beskrivelse: Trajen er enkeltradet, har liiie stakrave og taskelommer. Tro)en er kortet af. UdstsiIlin te nr. : 20. Hiamqtcd. Nordqipl l and. Trd: ca. 182U-3U. Materiale: Hvergarn, gran g6,seoje. Foer groft larred. Beskri-velse: Troje med korte flasker, stakrav, tille belagning pa forstykke. Den er dobbeltradet med Laskelommer. "troje udstillingsnr Udstilling'snr. : Iri amc I arl. '1 t-cl : L'l. t7 Lynge. ca Material-e: Bredstribet hvergarn a rod, gul, og rilhvld. Uldent, vet, rodt band langs halsudskeri-ng armekanter. Beskrj-velse: Troien er enkeltradet, har smal halskant, taskelommer og lange flasker' Bemarkni.nger: Se f oto. Sf;RKE. Serken var kvindens j-nderste beledning, den svarer tii wor tids Sarken er syet i harl-arred og/e1ler blarlarred. Den ses som overdelssark dvs. hvor der ligger en overskering ved taljen elier som helskaren. Ses med stakrave e1ler helt uden krave, med lang, 3/4 e]-l-er korte armer. Kan have broderi pa krave og forneden af armer. 'Junge fortaller bi.a.: "... er modo. fnrclrol I ia in nrrmera qfadan alaqta ",e5ee!v!s,lerrry, mere buntede er dets kfader. Der bruges tj-ilioe cn dr:of som bade kleder fruentj-mmerne godt og som er gavnligt for helbredet. De kalder den klokker. og den bestar af et 1ivstykke, (thi de have ikke armer) og et tilsyel skort med brede folder rundt om baftestedet. A1t er bebremmet med hairode band. Da 8 I

7 begge kledestykkerne er her forenede, bevare de legemet fra forkofelse og er magelige ved markarbejdet..'l Anders Uhrskov beretter: ".... ma nevne sarken, der var af horlarred ell-er ogsa af harlarred foroven og blarlarred forneden. Det overste kal-dtes op1od, det nederste ne-erde1 Men hvor de to dele madtes, var der en t*q t sa-tj t :: l]t t : tidl:,,,..i. :liir krave og forneden bl-a korsting APD. pa ermer. Navnemerkning 22. Hjemsted: St. Rarbek. ca Material-e : Harlarred i overdel, b]arlarred i skart. Beskrivelse: Overdelsserk med 3/4 J-ange ermer oq slakrave. 23. Tf -i amcl- aa. Annisse. '1 ao: Ca. ], Materi-ale : Grov harlerred. Beskrivelse: Overdelsserk med taliest-wkke na ""..a"r"il -;y;" i;;. -; 7;- i";;; ;;;;-;';;s:; krave. f halsen er samme bukket til retten og i slidsen bukket ti1 vrangen. Lukket foran marl an lzh-h ^^ -n tfense. Navnemrrkninc! rlrlrrry ri rode korst. j-ng BKID. Bemarkninger: Se f oto. Serk udst.illingsnr. 23. ::::jl a!!!!!!!!!lititi:,liiltii:titts;ii: iirriiriiilii ::lilffi :Iffifti ffi il:i'irfdjliiliiiii UdstillinglE nr. : 2L. St.. Rarbak. ca Brugt af Ane Pedersdatter fadt Materi-a1e: Harlar.red i owerdel, 20. L798. blarlerred Beskrivelse: Overdel-ssark med 3/+ Iange ermer og stakrave. Tallesyning og rudesyning pa i NATTRO.JER. er en kvindebekl-edning og beres, nar kvinden ikke har armetro)e, men bu1, ovenpa serken under bullen. De er st.rikket af hvidt uldgarn og derefter farvet. vi kender ti1 flest rade, men ogsa b1a og granne er fundet og beskrevet i skifn^ 1'^- L^rra "l Lerrre - ue ndrf rrdve knrl- LU! L, J/ 1 / 4 a a1 EIf I ar u! rqrr:jl ^ndl- Fr- cr me. De er med manstre i ruder og stjerner, der fremkommer ved at vrangmasker stikkes pa en glat bund. Langs hafsudskari-ngen kan de vare pyntet med monstrede silkeband. Anders Uhrskow beretter: rr...monsterstrikket. traje i rodt eller gronl uldgarn.... r' 10 11

8 I Materiale: Starkt valket bli uldgarn. Beskri-vel-se: Nattrajen har ruder og stjerner foroven pa ermet. Borten langs siden og under ermet er strikket med overlagte masker. Nattrojen har et meget gamme1t litt elatra lanqs hal- sudskerinqen. Nattrojeerme, udstillingsnr. 24 UdstilLingsnr.: lii amct- ad. '.r'io: 24. Nords j al 1 and. ca MaLeriale : Rodt uldgarn. Beskrj-ve1se: Nattrojen er i empiresnit med kort arme. Den har skaktern forneden pa bull-en, stjerner og ruder foroven og pa armerne. Den har perlestrik forneden pd. armerne. Langs halskant.en er trojen kantet med silkeband. Bemerkningier: Se f oto. Udst.illingsnr. : 25.!I'i amq l- od. HyldekargArd Arby. Far 1800? Material-e: Rodt uldgarn. Nattrojen er strikket i to garnkvafiteter. Forneden en fin blank ul-d, foroven en noget grovere. Beskrivelse: Nattrajen har mansterstri-k, ruder og stjerner. Der er et stjernemanster forneden og et andet forowen. Der er to Laq silkeband langs hal-sudskaringen. UdstilIingsnr.: I{i Fmqt- a.l. '1 t_c1 : Ca , Mat.erial-e : Radt uldgarn. Beskrivelse: Nattrojen er i empiresnit med kort erme. Den har en retstri-kket bort forneden p5. builen. herefter et gfat stykke for at slutle med ruder og st.jerner foroven. Den har et silkeband langs halsudskaringen og lukkes med et salvspende med mestermarke, (kan ikke leses). Udst,illinglsnr. : I{i ame 6d. r^j vltty vvs r 27. Egholm, Huseby. 28. Egholm Huseby. ca Materiale: Rsdt uldgarn. Beskrivelse: Nattrojen har retstrikket bort forneden, derefter et glat stykke og der sluttes med ruder og stjerner. Den har bort i siden, er kantet med silkeband langs ha1sudskeringen. Den lukkes med et spende i sol_v. BULLER. Bu11ler er den yderste de1 af kvindens overkropsbekladning. Den er er armelos bekladning, som lukkes foran. Den har i hele tidsperioden den karakteristiske firkantede halsudskering. De aidste har lange flasker (skoder), hvor de yngre har korte flasker el_1er tilsat skod. Stort set al-le har ensfarvede silkeband i halsudskering og ermerhuller. Udst,illing rnr. : IJi omc I aa. 26. HyldekargArd Arby Ca Anders Uhrekov beretter:,,....d.erover en bul e11er bolle af drejl_ el-ler plettehvergarn og med barestykke over skuldrene kantet med 12 13

9 I sifke e11er undertiden blot hargarn af en anden farve. Bul-Ien var snoret sammen foran, den kaldtes iovrigt ogsa for spenser....,l "....En kil-de, fru,jacobsen, forteller om sin bedstemor, fodt i 1,796, ti1 sin konformation havde en hvid atlaskes bul med tre store bla blomster. Bedstemoderen havde ogsa en bul, der snaredes med salvlenke. Fru,Jacobsens mor, der blev konfirmeret i 1839, havde si1- kebul i blat og rade changerende.. " 'r'l_cl: Ca ,82O Materiale: Vio]et halvsil-ke med foer af brunt, glittet larred. Beskrivelse: Bullen er i empiresnit med ensfarvede, rode silkeband langs ermegab og ha1- sudskaring. De prenede snorehuller er sandsynligvis kommet ti1 senere. Udetillinganr.: Tfiamcl-a^. 'r'r-cl: MaLeri-a1e: il_la stermonster Beskrivelse bred ryg og 31..Taaoranri 94YuloP!ID. Ca a790. gj-ittet ul-ddamask. Stort blomr gr-r'11"r, er i Lours lange flasker. c XVT sn:-t med Udetillingsnr. : 32. Hjemsted: Egholm, Huseby. Ca Materi-a1e: 81A si-1ke, ternet med 1i11e manster. Beskrivelse: Bullen har empirens st.ore halsudskaring og armegab, men taljen er rykket l-idt langere ned og den har flasker i siden. Langs halsudskering og ermegab er den kantet med rade silkeband. Bemarkninqer: Se foto. Bu1 udstillingsnr. 32. UdsEiltingsnr. z 29. Hjemsted: Nordsjalland. Ca I'790. Materiale: BlA florets. Trend markeb]a, islet. lysebla. Mansteret er gaseoje med spredte blomster. Foer af groft larred. Beskrivelse: Bul-1en har stor firkantet halsudskaring og slore ermegab, kantet med ensfarvede silkeband. Foran er bullen haqtet. Udstill-ingsnr. : 30. Nords j al 1 and. Bu1 udstillinqsnr

10 Udst.illingsnr. : 33. Egholm, Huseby. r't- ct : Ca Material-e: Hvergarn. Rad gaseoje med gule rahvide plet.t.er. Foer af grof t- larred. Beskrivelse: Bul]en har f irkant.et halsud_ skaring, sma ftasker og bagpa et lill_e wienerlagget fast skad. Bemerknj_nger: Se f oto. 35. l{i Fm<t- 6.i. Hyldekerg6rd, erby. Ca Materiale: Hvergarn, gaseeje. Rad j_slet. pa bla trend. Foer af groft lirred. Beskrivelse: Bullen har empiresnit. BagpA et Iille tifsat skad, der i_kke er foeret. Bu11en har sands nli-gvis faet. nye band. Har forment_ Iig veret ti1 et barn. 'Iao: Udstillingisnr. : Hj emsted : 34. Kederup. Ca. L stribet hvergarn. Foer af I l_o: Materiale: Rod, groft lerred. Beskriwelse: Bullen har firkantet halsud_ skaring og sma flasker. BagpA et lil-l-e fast wienerlagget skod, der er underforet. Bul_l_en er p1'ntet langs halsudskaring og armegab med granne silkeband. 35. HyldekargArd,!d. L6ZU Hyldekergird, erby. Materiale: Yderstof af gron damaskvawet sj-1_ ke. Foer af groft. larred i to kvaliteter. Beskrivelse: Bullen har firkantet halsud_ skarj-ng og sma flasker. BagpA et wienerleg_ get, fast skad, der er underfoeret med rad rask. Er pyntet med rsde silkeband. langs hal_ sudskaring og armegab. Er hegtet foran. Arby ca. 1B1o _ r}2o. Materiale: Hvergarn, groft larred. Foer af Beskrivelse: Bullens snit er tidliq empire med slore ermegab. Den har sma bitte fiasker ^^ L--^A ^! IIIr og Dagpa ec. rl-tre fast skad. Er pyntet langs halskant og armegab med ensfarwede rode sj-lkeband. Er hegtet foran. UdstiIlingnr.: 38. I{iamcro.l. Egholm, Huseby. r acl: Ca" Materiale: Yderstof tvarstrj-bet hvergarn. Bla bund med sma1le striber i gron og rad.. Foer af groft lerred. Beskri-welse: Bullens snit er senempire. Den har stadig den store halsudskering og store armegab, men taljen er rykket langere ned. Snarehullerne er af nyere dato. Man kan se spor af. at bul_ien tidligere har varet hagtet roran. Hr pmef arl. UdstilIingEnr.: Hipmci-ad. L lo': Mat.erj-ale: Yderstof af gron damaskvevet silke. Foer af grof t l-arred. Beskrivelse: Bul-len har bred ryg med som midt bag og lange f1asker. Bullen har senere faet qiri lrrrmar ^^ h'e silkeband. UdstiIlingsnr.: IJi amctad. -r'io: 39. Esrum. Ca.17B0-90 L ro: Materiafe: Yderstof af hvergarn. Bredstribet, msrkebla bund med striber i af grof t l-arred. rsd oq hvid.. Foer Beskriwelse: Bu1len har bred ryg med sam midt bag og lange fl-asker. Den berer praq af at vere omsyet. 40. Sasum. Ca L. Sosum. Ca

11 Materiale: Yderstof af brocheret silke. Fremtrader gra med brune og rahvide bl-omster. Foer af grof t 1arred. Beskrivelse: Bull-en har bred ryg med sam mj-dt bag og lange ffasker. Den er pyntet med silkeband langs halsudskering og armegab. Hvorvidt begge si-lkebandene er oprindelige er et pargsmal. Snoreringene foran er sandsyn- ''I aryvrd iarri d ^^-t YY>a ar =f rrjsrc nrrara drl- uqlv. a UdstillingEnr.: I{i Fmcl- ad. 42. Sollerod. Ca. IllO-90. -[ ]-cl : Materiale: Yderstof af rebsvavet si-lke med stort rokkokomonster. Foer af qroft l-erred. Beskriwelse: Snittet med bred ryg med sam midt bag og lange flasker samt stoffet fortai1er, at der her er tal-e om en meget gammel bul. Den har senere faet nyt foer og strikermer " derens konfirmationstaj i 1839 bl af peltskart med morkebl-a bund og nl ot-far ll a. bestod ''I rz< al.r "l A SKORTER. Skartet var underkroppens yderbekledning hos kvinderne. Det (de) tjente t.il at varme og til at efterstrebe den si-lhoet moden dikterede. I borgerst.anden kfarede man dette med fiskebensskarter og st.ativer, men hos banderne hjalp man sig med at tage fl-ere skarter uden pa hinanden. De al-dste er foldede, dvs. har "pressede leg" fre l-:'l ic ti'l :nkcl rlo rrncra or rrmlrada t- ii linningen. De ses ofte med isat forbredde af andet stof f.eks. ubleqet. larred. Anders Uhrskow beretter: var tykt og tungt, under dette havde kvi-nden to ligeledes tykke og tunge underskarter, forbredden i skartet var jawnli-gt erstattet med al- qf rrklra hl irl nrraa l.rrrnr rlar ]r,,unne vere en I omma ktrnna rr+ro i drai l a l I ar nl at- t-al-rrrardarn ll ;....en ki-lde, fru,jacobsen, fortel-l-er at mo- Skart udstilfingsnr. 45. Udstillingsnr. z 43. Hjemsted: Egholm, Huseby. Ca C. M:f cri al a. TJ\/ardrrn rrri- an^ - f at-al Rl A l.rrrnd med i rod og Beskrivefse: Skortet er rynket ti1 en tilsat linning. Det har forbredde af andet stof. Forneden er gjort i stand med en skonina Qlrarl-af hrr icrrof lnmmo i L hairo L'v) eirla Udetillingsnr.: 44. Kaderup. Ca Material-e: Hvergarn. Rod gaseoje med sma bla 18 19

12 og gule pl-etter. Beskrivelse: Skartet er rynket t.ii linning samt. har indsat forbredde af vadmel. Forneden er skortet pynt.et med silkeband. Udstil-lingsnr. : lli Fmqt-a.l. 't l-o': Ca Materiale: Rosenhvergarn. Bla trend. Rod islat med bl-a blomster ag rad midte. Beskrivelse: Skartet er rynket. Linningen tilsat. Forneden en skoning, ingen slidsnor Bemerkninger. Se foto. IJi 6mc l- aa. '1 1cl: Ca. 1,'79O Materiale: Hvergarn. Stribet i farverne, gron, rad og rahvid. Beskrivelse: Skartet er foldet og ha r fast linning. Det har forbredde af ternet stof. Forneden foran er indsat et andet stribet stof, der godt kunne stamme fra et skort. I{iamet-ad. r'l-o: 47. HyldekargArrd, Ca Arby. Mater j-al-e : Hvergarn. Urtepotteta j, bla bund med li1le manster i to rode farver. Beskriwefse: Skortet er rlmket, men linningen mangler. Det. har sl,ids mj-dt for og isyet Iomme i hojre sj-de- Der er spor efter skoning forneden. UdsEilLinglanr. : I{i Fmqf arl. '.t l-o : 45. Raml-ase. 46. HyldekergArd, 48. Esrum. Ca Arby. Material-e: Hverg.arn. Pl_ettaj. Bla trend, rad isl-at med bla blomster og hvid midte. Beskri-velse: Skortet er rynket med ti]sat linni-ng. Skortet har faet ny forbredde, men rester af den gamle larredsforbredde ses. Dele af den gamle skoning, som var meget bred, ses ogsa. 49.!I-i cm< t ad ' Harwatj-gArden, SaLLerad 'r'1d: Ca Material-e: Hvergarn. pletloj. BIe trend, rod. islat med rode blomster og gu1 midte. Beskrivelse: Skartet er rynket., har en 1ilIe forbredde og er pyntet forneden med et ensfarvet sil-keband. K.'OLER OG KVINDEOVERDELE. Onkring 1820 kommer de hele kjoler frem som kvindebekladningens "hotteste', tilbud og fortrenger nesten og bu1. Dog tyder det pa, at kjolen vinder j_ndpas i Nordsjalland langt senere end i det ovri_ge Danmark. Arrders Uhrskov bereeter: ',.... den gamle foikedragt aflost.es af he1 kjo1e, men derfor kunne den godt vere hjemmelavet og var det ofte. Det kunne vare en hvergarnskjole ell_er en ras- magerkjole, (den var nu sarliq fin)..." "....en kilde, f ru,jacobsen, forteller om sin sesters konfimation i t850, at hun var i himmelb1a hjemmelawet hwergranskjole samt brun hvergarnskjole til- al-ters. Fru,Jacobsen blev selv konfirmeret i 1868 og var i gra ulden kjo1e, (kobekjol-e), ti-l- alters pinsebla (1illa) hvergarnskjole. Klolen var med frakkearmer, balte om l-ivet og med stor slajfe, havde ingen forkl-ede..." r'....samme kilde beret.ter om moderen. der blev konfirmeret i 1839, var ifort med markebla bund og lysebla pletter, b1d uiden traje og derover silkebul med blat og radt changerende, silketorklede om halsen oq bld.t vatret forklade.. " Udstill-inganr. : 51 Hj_llerod Ca. 1B7O- 90. Materiale: YdersLof af ternet hverqarn i far

13 verne gra, Iil1a og b1a (meget mark) Foeret er af fint lerred. Beskrivel-se: Overdefen har smal-1e, men ikke stramme armer med en 1i11e flasebesatning af stoffet forneden. er af samme stof som overdelen og der er lost skad tr1 pi hvilken kedestingsrakke fra symaskine ses. 52 Hi am<t-ad. '1 r_o: Materiale: Ll A--l ^1 ^!!tr4viuteu, larred. Nordsj a11and. Ca Yderstof af halvsilke i farverne pink og gyldengran. Foer af groft- Beskrivel-se: Trolen er en 1i11e barnetraje.- Forneden pa armet er den pyntet med sma takker. Langs en de1 af under- og forkant er pasyet lyseblat silkeband. Iri emqtcd ' Ca Materiale: Yderstof af ternet hvergarn. Bundfarven et gron. Rsd og gu1 danner terner med sma blomster indeni. Foer af stribet horl-arred (bofster). Beskrivelse : Kvindeoverdelen har Biedermeirsni f mad f 1rmdarrrrn rnrr'l orrror 'i llrl Lrrsu rf/rrusrryy,!vu!squs!, rrrudrrru raari I na uv kort puferme. Ermelinningen er pyntet med r. IJiam<l- ad. 'r'r-o: 53. Ne11erod. 54. Harlase. Ca Materiale: Yderstof af ensfarvet hvergarn. Stoffet har bl-a trend og brun is1et. Foer af groft og fi-nt lerred. Beskrivel-se: Kvindeoverdelen har smalt arme, der er pyntet forneden. Den har sidesom ogl indsnit foran. BagpA er snittet flynderryg og langs armegab er den forsynet med rouleauer. FORKLEDER. Forkladet h'arer med til kvindetajet i hele nerindan T)p pld.ste er Storst med stor vidde, senere bl-iver de smallere og i empiretiden nesten faconsyede. De l'rtgste forkleder er sma, bade hvad langde og vidde angar. De aldste forkleder spender i materialer fra hvergarnsforkfeder ti1 trykt kattun og fine hvide mollsforklader, der kan vere rigt udsmykkede med tamburering. Fra 1800-Arene ser vi en de1 forklader i halv- og helsilke. De eldste forklaeder er alle rynkede ti1 en linning og lukkes med forkl-adeband af stoffet eller krammerbendler. De kan ogsa vare hegtede eiler lukket med et fint salvspende. Fra midten af 1800-Arene ser vi af og tif en posementsnor trukket igennem en fobegang..toachim ilunge beretter: "... ti1 bryllup et hvidt fork1ede..." Anders Uhrskov beretter: ".... forklade af drei I senere br-'-- i r r'^ ^..ler - --uyc llldll >ff^c cl shirts... " en kilde, fru Jacobsen, fortal-fer om forkleder i saxonie wed moderens konfi-rmatlon i 1839 og blaternet silke ti1 sasterens konfirmation i 1850 udstillingsnr.: IJi amct-arl. 'Iao: 55. Nordsj ailand. Ca Materiale: Ternet hvergarn med bfa trend. Istet bia, rad og gulgron. Beskrivelse: Forkladet er syet i empirefacon. Der er brugt en vawebredde, og der er ingen ryrrker midt for. Forkladet har indvevet bort langs siderne og forneden. 55 Hjemsted: Nordsle1Iand. Ca Materiale: Ternet hvergarn med bla og gul 22 23

14 Beskrivelse: Forkledet er syet i pa 1 meter. Det har indvavet bort Bemarkninqer: Se foto. Forklader udstillinssnr. 55 vevebredde forneden. Udst,illingEinr. : 59. lli amq I ad. HyldekargArd, Arby. '1 1(1: Ca Materiale: Sort silketaft. Stark violet deler den sorte flade op i tern oq danner li1le I disse. Beskrivelse: Forkl-edet er ret. smalt og har Iobegang med bendel 50. llicmqf od. HyldekargArd, Arby. 'Iacl: Ca Materiale: Sort hal-vsilke med storternet 1 li11a oq rahvi-d, (den rahwi-de stribe er brudt). Beskrivel-se: Forkledet er ret stort, har lobegang og bendel. Desuden er der lagt et lag pa t.vars paralj-elt med underkanten. 5L. 1I-i cmq l- od. HyldekergArd, Orby. 'r t-o: Ca Materiale: Forkladet er af hvergarn, en geseaje i farverne b1a, rad og rahvj-d. Forkladet fremtrader ternet. Beskrivelse: Forkledet er ret stort. Er rlmket tii en linning af andet stof. Lukkes med krammerbandler. Forkladet har bort forneden. 57. Hjemsted: Nordsjelland. Far Materiale: Ternet hvergarn i_ farvene bla (meget mork), rod og hwid. Beskrivelse: Forkladet er syet af to vevebredder og har ingen borter. 58. I{icmqiad. - - J v r r r v e e s r 'l l-o: Ca.1B Materiale: Halvsil-ke med stribemonster i bordeaux farver. Beskrivelse: Forkledet er i-kke rynket til linning, men har labegang med lerredsbendel. 62. IJi amcf ad - HyldekergArd, Arby. Ca. I82O-40. Materiale: Forkledet er af hvergarn, huldrejl i farverne rad, b1a og rahvid. Beskrj-velse: Forkladet er ret stort og rynket til en linning af samme stof. Forkfadet er lukket med krammerbendler. IJi amc I arl. 63. Esrum. Iacl: Ca Materiale: Forkledet er af hvergarn med bfa bund. Rad og hvj-d danner monster, sa forkledet fremtrader ternet. 24 I 25 I l

15 Beskrivel-se: Forkledet er syet af to vavebredder. Er rynket til linning af samme stof. Lukket bagpa med et salvspende. Forkledet har bort forneden. UdetiLl-inltanr. : 64. IJi om< f ad. Sal-lerad. '1 1d. Ca Materiale: Hvergarn. En ternet gaseaje i farverne rad, gron og bia. Beskrivelse: Forkl-edet er syet i empirefacon. Det er skaret til at bares ho)t, lige under hrrst-an dct er olat foran. Er tilsat en linning af samme slof. Har indvavede borter forneden og l-angs siderne. TORKL.EDER. Fra slutningen af 1700-Arene bli-ver det moderne at have tarklede til tojet. I de a1dste skifter finder vi kun tarklader i- lerred og kattun, og de absolut fineste har veret dem vi finder i gaseagtigt stof med tamburering eller broderi. De monstrede silketarkfeder bliver forsl kendt fra forst i 1800-Arene efter.jaccruard vavens opfindelse. Anders Uhrskov beretter: "...om halsen havde kvinden silketorklade. hvis trekantede de1 hang ned af ryggen, mens snipperne var stoppet ned under bu]len foran.... " IJiamciad. Udgtillingsnr.: 55. NordsjelIand. Materiale: Halvsilke. Bl-A bund med bl-omster og blade. I to dj-agonale hjarner ses brocherede blomster i sterk pink. Beskrivelse: Torkl-edet er firkantet med til-- salle, knyttede frynser. 66. Nordsj alland '.1- rcl : Material-e: Ternet silke i farverne sort. 1iI- 'I r nran an attl Beskrivelse: Torkledet er trekantet med tiisafi-p knvtfcdc frvnqcr l:nos de to Side1.. IJi amc 1- od - '1 r_o: 57. Nordsj a11and Materiale: Silke. Fremtrader nu brun, men har oprindelig veret sort med kors og sme b1ade. Beskri-ve1se: Tarkledet er l-il-ie. Det har frynser af stoffet langs al-l-e fire sj-der. Har varet brugt at lagge om en salmebog. Den findes stadrg, er f ra I'/94 og har til-hort Ane PedersdatLer. 58. IJi amcf ad. HyldekargArd, Arby. 'r ao: Ca Se Erna Lorent.zen "Folks toj i og omkring Arhus" Materiale: Fint gazeagtigt stof med hvidt broderr, sammentrakssyning og skyggeslming. Beskrivelse: Tarkfedet er sommet od hele vejen rundt med en smal som. Qamrrlrninaar. Qa L-tsrlaaaFa amal -- Kaca.l.ogec.s omsrag. 59. '1 1cl: Ca IJiomcj-ari HyldekergArd, Materiale: Violet silke med stri-ber kanten. De danner tern i hjarnerne. Beskrivelse: Tarkladet er firkantet hele vejen rundt med en smal som. manl- l i a rrrrai hrrrat- cnm l-r:l clrl rrd UdstilIingsnr.: TJi omcl- langs 70. TJrrl Aalrrrai va (Arhtt og sommet Har for- 1lcl: Ca Mat.eri-a1e: Ternet. sil-ke i brun, b1a og rahvid. Beskrivel-se: Torkladet er firkantet og har ri I q:ff a lrnrrf f arlo f rrrnqer hel e rrcian rrtndl- 26

Dragtjournalen Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje Nr. 3 Årg. 2 2008 Særnummer om hår, hoved- og halsbeklædning

Dragtjournalen Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje Nr. 3 Årg. 2 2008 Særnummer om hår, hoved- og halsbeklædning Dragtjournalen Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje Nr. 3 Årg. 2 2008 Særnummer om hår, hoved- og halsbeklædning Dragtjournalen - Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje

Læs mere

Greve Museum Greve Kommune. Årsberetning. Greve Museum

Greve Museum Greve Kommune. Årsberetning. Greve Museum Greve Museum Greve Kommune 2009 Årsberetning Greve Museum Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kulturhistoriske fortællinger 4 Kampen for kulturen og livet 4 Kunstforeningen Køge Bugt og humoren 10 Hvordan

Læs mere

Strikkeringe. Strikkeringe 2. Du skal bruge. Bestil nemt, hvad du mangler

Strikkeringe. Strikkeringe 2. Du skal bruge. Bestil nemt, hvad du mangler Strik & hækl Strikkeringe 2 Strikkeringe Med strikkeringe kan alle strikke - det er både sjovt og nemt at strikke huer, pulsvarmere, benvarmere og skønne tørklæder på strikkeringe. Strikkeringe er både

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION

OPSKRIFTER PÅ DANSK INSPIRE YOUR CREATION INSPIRE YOUR CREATION 100% ren ny uld Navia blev stiftet i januar 2004 med det formål at fremstille færøsk plukket uld, som er slidstærk dog uden at nopre betydeligt. Navia har fremstillet en speciel blanding

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af

Gaven fra sidste blad. Så hatten passer. Broder selv tips. Et nye og gratis blad for os Miniature folk. Masse af Hvad denne kasse er til og hvordan den i virkeligheden ser ud kan du læse om i næste blad. Lidt kan jeg da fortælle det har noget med jul at gøre Nr 3. Glæder mig til at vise jer den færdig. Gaven fra

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Dragtjournalen. Årgang 3 Nr. 5 2009. Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje

Dragtjournalen. Årgang 3 Nr. 5 2009. Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje Dragtjournalen Årgang 3 Nr. 5 2009 Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje Dragtjournalen - Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje www.dragt.dk dragtjournalen@yahoo.dk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON NYT I KNIPLING Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING. - 1 - NYT I KNIPLING

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper U I ET F DE H F tv10bler OG TfEPPE Skat mobierne ski/tes ttd til jttl, da Je 'vort store udljalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 570,00 Spisestuer ".,.,','"...... fra kr. 560,00 Lrenestoie. poistrede,.,.,

Læs mere

Velkomstnisse. Adventskalender 2. Du skal bruge:

Velkomstnisse. Adventskalender 2. Du skal bruge: Adventskalender 2 Velkomstnisse Mal og sæt denne herlige velkomstnisse i træ uden for døren i en spand med sand og gran. Alle delene er udsavede klar til at male. Du skal bruge: Velkomstnisse på spyd,

Læs mere

Et gratis blad for os Miniature folk. Flere kurve du selv kan lave nemt. Nemme tasker du selv laver. Masse af. Nr 9. 3 Årgang August 2010

Et gratis blad for os Miniature folk. Flere kurve du selv kan lave nemt. Nemme tasker du selv laver. Masse af. Nr 9. 3 Årgang August 2010 Nr 9. 3 Årgang August 2010 Et blad for folk med dukkehuse som hobby. Lavet af folk med dukkehuse som hobby Jeg skal være den første til at indrømme, at når det kommer til at lave ting i træ, så er jeg

Læs mere

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.rt-riithologisk for århus ant, Fore_ Søravnen L/77 Søravnen lltt KCCL. J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn ilak til Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian?egninger: Jenr-r 0regersen. l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført. L,ed er '

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

ModelBane Piger og drengene.

ModelBane Piger og drengene. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe MBP netblad nr. 3, forår 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971 {l(n^lh,nw Utopia V: SituationsraPport for datalog'isk institut ved Kobenhavns universitet Sonner 1971 ra \y u! (Det er tiffadt at udgive denne rapport som bog (uend"ret e11er bearbejd.et) endog uden angivefse

Læs mere