Vilkårene Overordnet om stillingen Ansættelsesvilkår Billund Kommune Politik og Organisation...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation..."

Transkript

1 Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene Overordnet om stillingen Ansættelsesvilkår Billund Kommune Politik og Organisation Forventningerne Chefens ansvar Opgaver på kortere sigt Chefens baggrund og bagage... 8 Ansættelsen Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Tidsplan for ansættelsen...10 side 1

2 Vilkårene 1. Overordnet om stillingen. Ikke mange kommuner om nogen - af Billund Kommunes størrelse ligger så markant placeret på landkortet og i danskernes bevidsthed. Dygtige lokale kræfter har skabt en erhvervsdynamo, der langt fra er givet, geografi og demografi taget i betragtning. Verdens største legetøjsfabrikant, Jyllands ubetinget største lufthavn, Lalandia, Legoland og et generelt spirende erhvervsliv med en lang række dygtige virksomheder skaber nogle muligheder her i Billund Kommune, der ikke vil være der på tilsvarende niveau andre steder. At disse vilkår ikke er en sovepude for vores tilgang til understøtning af rammevilkårene er Billund Kommunes placering som nummer 1 i Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2014 og som nummer 6 på Dansk Industris tilsvarende liste i 2014 et bevis på. Det kræver nemlig et løbende fokus på den måde den kommunale organisation organiserer og fokuserer ressourcerne på, så vi løbende kan blive en strategisk sparringspartner på højt niveau for politikere, erhvervsliv, organisationer og borgere. På den baggrund ændres den administrative organisation fra den 1.september 2015 og ét af elementerne i den nye organisering er en ny, central stabsenhed kaldet Politik og Organisation. Den nye stab der referer til kommunaldirektøren - skal skabe en mere homogen og samlet understøttelse af organisationen. For den rigtige kandidat er det muligheden for at få en platform til at bedrive ledelse på højt niveau, tæt på beslutningerne men også som et fundamentalt bindeled til den samlede organisation. Vi er nemlig meget opmærksomme på, at staben skal arbejde ud i organisationen og ikke alene fokusere energien op imod politik og direktion. Målet er netop, at få organisationen som samlet enhed til at fungere endnu bedre. Du bliver omgivet af dygtige medarbejdere på det helt nye/totalt ombyggede Billund Rådhus. Et hus der er skabt ud fra den forudsætning, at vi møder borgere og virksomheder koordineret, venligt, præcist og hurtigt, der hvor de kommer ind i huset ikke der hvor vi tilfældigvis måtte have placeret afdelingerne. Vi syntes, at det er en utroligt attraktiv stilling men kan du også se potentialet? Læs mere nedenfor og lad dig overbevise. side 2

3 2. Ansættelsesvilkår. Ansættelsen er på overenskomstvilkår og lønniveauet forhandles med udgangspunkt i en grundløn omkring kr. + pension. 3. Billund Kommune. Kommunen har lige over indbyggere og er placeret centralt i Jylland som en del af trekantområdet. Som nævnt indledningsvis er det en kommune med et usædvanligt stærkt erhvervsliv anført af virksomheder af international kaliber, top-feriedestinationer og Jyllands store regionale lufthavn. Anerkendelsen af den særlige status, og de medførte behov, ses også i de massive infrastrukturinvesteringer i jernbane og vejføring som staten har bevilliget i de senere år. Samlet set betyder det, at området er yderst attraktivt at bosætte sig i med gode, varierede jobmuligheder for den moderne familie. Det nye rådhus i Grindsted blev færdigt i foråret 2015 og alle administrative medarbejdere er i dag samlet i top-moderne faciliteter i en bygning der åbner sig markant imod omverdenen. Det matcher fint en organisation præget af en uformel stemning og lav magtdistance. Som en konsekvens af dette er den klassiske regelstyrede personalepolitik blevet afløst af en konsekvent værdibaseret tilgang, hvor Dialog, Udvikling og Respekt står og blinker som vejledning til en organisation, der i øvrigt opfordres til at agere ordentligt og fornuftigt under denne overligger. Politik: Den politiske organisation består ud over byrådet og økonomiudvalget af 4 stående udvalg. Det er Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Dertil kommer to midlertidige 17 stk. 4 udvalg målrettet i øjeblikket kultur og fritidspolitik og tidligere landdistrikterne. Den nye chef for Politik og Organisation vil få en naturlig og daglig samarbejdsflade til det politiske niveau som overordnet ansvarlig for serviceringen af den politiske organisation. side 3

4 De store strategiske satsninger: To af de store strategiske satsninger i de kommende år i kommunens vision Fem veje til vækst er et helt særligt fokus på Billund som Børnenes Hovedstad samt Sammen finder vi ud af det. Børnenes Hovedstad er et unikt OPP samarbejde imellem LEGO og Billund Kommune og er en vision om at Billund skal være hovedbyen og kraftcenteret for viden om børn, leg og læring både nationalt og internationalt. Capital of Children Company (COCC) blev stiftet den 1. januar 2012 af LEGO Fonden og Billund Kommune med det formål at føre visionen og de mange projekter i Børnenes Hovedstad ud i livet. Billund Kommunes 5 særlige indsatsområder er: En by i børnehøjde, Udvikling af erhvervslivet med et særligt fokus på virksomheder indenfor kreativitet leg og læring Leg, læring og kreativitet som det særlige DNA, der binder hele udviklingen af området sammen Samskabelse og involvering Sammen finder vi ud af det er baseret på en ambition om, at samskabelse ikke alene er adresseret til et bestemt fagområde, men at det er en kultur, der gennemsyrer hele organsationen med det erklærede formål at skabe bedre løsninger sammen med borgerne. Med kommunens størrelse giver det i særdeleshed god mening at udnytte de muligheder der ligger i at være tæt på borgerne politisk som administrativt. Samskabelse handler om at udvikle en organisation, der er i stand til sammen med borgeren i forhold til de afsatte ressourcer, at planlægge de nødvendige fælles indsatser, hvad enten man står overfor at skulle finde sig et job, bygge et hus eller genoptrænes efter et hoftebrud. Det er store krav at stille til medarbejderne og det er en meget stor omstillingsproces, som Byrådet med budget 2015 valgte at investere i. Den nye chef for Politik og Organisation får en central rolle, koordinerende rolle i begge disse store strategiske projekter. Direktion: Direktionen bliver som led i reorganiseringen reduceret fra 5 til 4 og består fremadrettet af en kommunaldirektør samt 3 direktører med ansvaret for henholdsvis Teknik- og Økonomi, Social- og Sundhed samt Børn og Kultur. Som led i reorganiseringen er det målet at skabe en direktion med en mere strategisk og mindre driftstung dagsorden. Det betyder i praksis at fag- og stabschefer skal indtage en endnu mere central rolle i den samle- side 4

5 de ledelsesorganisation. Der er samlet set 13 fag- og stabschefer, der sammen med direktionen udgør den administrative topledelse. Vi forventer, at chefen for Politik og Organisation deltager i direktionsmøderne og bliver den praktiske administrative tovholder for koblingen imellem direktion og øvrig organisation. Ledelsesgrundlag: Vi har netop gennemført en proces med afsæt i Leadership Pipeline og paradoksledelse, hvor fundamentet under den samlede ledelse af Billund Kommune har været under grundig behandling. Dygtige medarbejdere er den helt afgørende forudsætning, for at vi i Billund Kommune er i stand til at gribe og omsætte de store visioner og ambitioner, som Byrådet i Billund Kommune har sat. Fundamentet for at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere er en ledelse, der er afklaret om sin opgave og som formår at binde organisationen sammen, fra Byråd til den enkelte medarbejder. Derfor er det fælles ledelsesgrundlag så vigtigt, for synlighed om roller og opgaver er en forudsætning for at udgøre den fælles refleksionsramme, som et ledelsesgrundlag skal udgøre. Du kan læse det samlede ledelsesgrundlag her: Læs i øvrigt mere om Billund Kommune på: 4. Politik og Organisation. Politik og Organisation vil som sine væsentligste opgaver få ansvaret for at sekretariatsbetjene Byrådet, økonomiudvalget, de stående udvalg og 17 stk.4 udvalgene, forsikringsområdet, hus-juristfunktionen, HR/arbejdsmiljøområdet, kommunikation/presse samt udviklingsinitiativer i relation til den samlede organisation, herunder Byrådets store strategiske satsninger omkring Børnenes Hovedstad og Sammen finder vi ud af det. Staben er sammensat af medarbejdere fra de hidtidige enheder; Byrådssekretariatet (7 medarbejdere, IT- og Digitalisering(1: kommunikationschef), Strategi- og Udvikling (3-4 medarbejdere) samt Personale (2-3 HR/arbejdsmiljøkonsulenter). Samlet set bliver der således medarbejdere inklusive den nye chef. Det er helt oplagt, at den nye chef i første omgang skal være med til at bygge den nye stab op. Medarbejderne kommer med deres respektive opgaver fra de nuværende afde- side 5

6 linger/stabe, men fremadrettet skal opgaver og ressourcer prioriteres så de vigtigste dagsordener prioriteres og de mindre vigtige nedprioriteres. Det kræver en chef, der kan lytte, men også skære igennem når det er nødvendigt. For ca. 1 år siden blev den administrative sekretariatsfunktion centraliseret til byrådssekretariatet. Det betyder, at alle direktører serviceres herfra - og dermed også fra den nye stab. Denne nye arbejdsdeling er ikke fuldt ud implementeret, idet der er brug for en forventningsafstemning imellem direktion og stab omkring den administrative servicering. Den samlede kommunikationsopgave er under afklaring forstået på den måde at den fremtidige organisering af koblingen imellem presseområdet, intranet og Billund.dk skal fastlægges. Det forventes at være fastlagt ved den nye chefs tiltræden. Da lederen af Byrådssekretariatet har fundet nye udfordringer og da lederen af Strategi og Udvikling har fået andre opgaver i organisationen, har vi valgt at slå stillingen op. Stillingen som leder af staben Økonomi og Personale slås op samtidigt med denne stilling. Chefen for Politik og Organisation refererer til kommunaldirektøren. Chefen for Økonomi og Personale referer til direktøren for Teknik og Økonomi. Det overordnede organisationsdiagram ser således ud: side 6

7 Forventningerne 5. Chefens ansvar. Chefen varetager ledelsen af staben Politik og Organisation, og har det overordnede ansvar for en stabil og kompetent betjening af det politiske niveau samt indgår i direktionens arbejde som praktisk ansvarlig/koordinator. Det forventes, at chefen påtager sig et medansvar for de tværgående administrative dagsordner helt generelt. Chefen for Politik og Organisation skal derudover være en aktiv og synlig rådgiver og sparringspartner for kommunaldirektøren Det forventes, at chefen balancerer dygtige og selvstændige vidensmedarbejderes behov for ledelsesrum med en ægte og levende nysgerrighed for de opgaver staben varetager. Man skal opleves som en nærværende, interesseret og engageret chef uanset om der er tale om drifts- eller udviklingsopgaver. 6. Opgaver på kortere sigt. Overordnet ansvarlig for at sætte rammerne for den nye stab, herunder vurdere og prioritere den opgaveportefølje staben har fået ansvaret for. Administrativ tovholder for direktionens arbejdstemaer 2015 og processen hen imod de temaer, der skal være de bærende i 2016 og fremadrettet. En del af opgaven er også en udviklingsopgave på konceptniveau. Altså at udvikle den strategiske ramme for kommunens topledelse Udvikling af den politiske betjening. Det har noget med sikring af en sagsgang, der med fordel kan professionaliseres yderligere Koordination på de store strategiske indsatser rettet imod børnenes Hovedstad samt Sammen finder vi ud af det. Fastholde og udbygge netværk på tværs af organisationen og til de samarbejdspartnere der er vigtige i sikringen af de strategiske dagsordener. Sikring af forventningsafstemning imellem direktion og stab med hensyn til administrativ servicering af direktørerne og deres fagområder. Opmærksomhed omkring samarbejdsfladerne til IT- og digitalisering om specielt kommunikation men også om udvikling og systemejerskab til ESDH og dagsordensystemet. Ansvar for projektportefølgestyring af kommunens projekter direktionens projekter, Børnenes Hovedstads projekter og andre projekter på tværs af forvaltningerne side 7

8 6. Chefens baggrund og bagage Uddannelsesbaggrunden er formodentligt akademisk i form af grunduddannelse eller videreuddannelse. Der er ideelt set en vis ledelsesmæssig erfaring men under alle omstændigheder et stort ledelsesmæssigt talent og dokumenterede resultater. Det er en bred opgaveportefølje man får ansvaret for og der er selvsagt ingen forventninger om at man fagligt skal kunne byde ind i bredden af disse. Modsat er det ingen ulempe at have bevæget sig i en kommunal stabsfunktion/forvaltningsfunktion. Erfaringer med at arbejde udadvendt og projektorienteret er en fordel, ligesom det at have prøvet at arbejde op imod et politisk niveau og at have demonstreret politisk fingerspitzgefühl. Man kommer ikke uden om et vist administrativt flair. Der skal holdes fast i økonomi, projekter og processer og det kræver en lyst og evne til at holde styr på, uden at man i øvrigt behøver at være en top-administrator. I forbindelse med besættelse af stillingen, vil vi desuden kigge særligt efter følgende kvalifikationer: Et skarpt analytisk niveau herunder evnen til at skabe overblik i de mange sager og processer der opstår hen af vejen Humor gerne krydret med en god portion selvironi En samarbejdsorienteret person, der formår at få organisationens forskelligartede interesser til at spille sammen på en måde, så der sikres fremdrift og udvikling Vi tror, at det forudsætter evnen til at indgå i respektfulde dialoger på alle niveauer Pondus ikke for at promovere sig selv men for at skabe fremdrift i stabens virke. Robusthed. Det nytter ikke at være alt for ærekær i en funktion, der næsten pr. definition vil blive udsat for kritik undervejs. Evnen til at tage konflikter up front, men uden at være konfliktgenerende. Modenhed. Det har ikke noget med alder at gøre, men er noget med at kunne skabe ro qua sin personlighed. En person, der er vant til at holde mange bolde i luften og som kan bevare fokus på det væsentlige. I forlængelse heraf er det vigtigt, at chefen kan delegere og følge op. side 8

9 Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen på: tlf.: Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Der vil i forbindelse med ansættelsen blive nedsat et ansættelsesudvalg bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. 3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, som kommunen indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren og under hensyn til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde Kommunaldirektøren har ansættelseskompetencen side 9

10 9. Tidsplan for ansættelsen I Billund Kommune er Elsebeth Bloch tovholder på ansættelsen. Elsebeth Bloch kan træffes på tlf Ansøgningen uploades via Emply på Billund Kommunes hjemmeside. Den skal være fremme senest den 9. august 2015 Billund Kommune sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse der angives af ansøgerne ved upload af ansøgningen. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og Billund Kommune i resten af ansættelsesprocessen. Den 13. august 2015 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 19. august 2015 i Grindsted Testen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i Kolding den 20. august Dialogtest afvikles af Lundgaard Konsulenterne. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 25. august 2015 i Grindsted Juni 2015 Billund Kommune side 10

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE

ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE ATTRAKTIVE AKADEMIKER- ARBEJDSPLADSER I DET OFFENTLIGE Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige Projektledelse og analyse: Morten Fisker og Morten Hyllegaard Styregruppe: Käthe Munk Ryom og

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere