Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:"

Transkript

1 Retsudvalget L 117 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. marts 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsnr.: Dok.: Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert) I. Høringen Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Danmarks Knallert Union, Danmarks Motor Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Kørelærer-Union, Dansk Køreskole Forening, Danske Advokater, Danske Cykelhandlere, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Kørelæreres Landsforbund, Danske Motorcyklisters Råd (DMC), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Foreningen af køretekniske anlæg i Danmark, Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen Liv og Trafik, Forsikring og Pension, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL (Kommunernes Landsforening), Køreprøvesagkyndiges Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, MC-Touring Club Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, Motorcykelbranchens Landsforbund, Politiforbundet i Danmark, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, præsidenterne for samtlige byretter, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen og Veteran Knallertklubben Aktiv. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra: Advokatrådet, Danmarks Knallert Union, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Danske Cykelhandlere, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, DTU Transport, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere (FDM), Forsikring & Pension, Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, præsidenterne for samtlige byretter, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. II. Høringssvarene 1. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Institut for Menneskerettigheder, præsidenterne for samtlige byretter, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Rigsadvokaten og Ungdomsringen har ingen bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet bemærker, at lovforslagets bemærkninger til især 2-4 (konsekvensændringer) forekommer noget kortfattede og af særdeles teknisk karakter. Advokatrådet henstiller derfor, at informationsniveauet hæves ved, at der redegøres mere uddybende for, hvad de foreslåede ændringer er motiveret i, og hvad de indebærer. Forbrugerrådet bemærker, at rådet kan tilslutte sig lovforslaget, da det er begrundet i væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn. Forsikring & Pension støtter lovforslaget, men har herudover ingen bemærkninger. 2. Aldersgrænsen for førere af lille knallert Danmarks Knallert Union, Danske Cykelhandlere og Motorcykel Importør Foreningen anfører i et fælles høringssvar, at nedsættelsen af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år, som blev vedtaget 2

3 ved lov nr. 479 af 23. maj 2011, bør fastholdes. Til støtte herfor peges der på, at nedsættelsen af aldersgrænsen vil øge de unges mobilitet i udkantsområderne, hvor knallerten er en nødvendighed for selvstændig mobilitet. Det anføres også, at der i de senere år har været en positiv udvikling i antallet af knallertulykker, og at det ikke er farligere at køre lovligt på knallert end på f.eks. cykel. Endvidere anføres det, at en aldersgrænse på 15 år sammenholdt med de sanktionsskærpelser, som blev vedtaget sammen med nedsættelsen af aldersgrænsen, vil føre til en større trafikal forståelse hos de unge og dermed øge færdselssikkerheden, når de senere skal til at føre bil eller motorcykel. Høringssvaret fra Danmarks Knallert Union m.fl. er vedlagt et tidligere høringssvar af 26. august 2010 og rapporten Vurdering af knallertpakkens effekter fra august 2010 udarbejdet af analysefirmaet New Insight. Dansk Cyklist Forbund er enige med regeringen i, at en nedsættelse af aldersgrænsen vil svække færdselssikkerheden og føre til flere alvorlige ulykker blandt de helt unge. Det anføres samtidig, at unge knallertførere ofte tager flere chancer og generelt er mere frygtløse i trafikken, ligesom de unge kan have sværere ved at overskue konsekvenserne af deres handlinger. Forbundet finder derfor, at der absolut ikke er grund til at nedsætte aldersgrænsen. I stedet peges der på, at de unge bør motiveres til at tage cyklen, eventuelt en el-cykel ved større transportafstande, da dette er sundere og mere miljøvenligt. DTU Transport finder det meget positivt, at det foreslås at fastholde aldersgrænsen for førere af lille knallert på 16 år. DTU Transport henviser samtidig til deres tidligere høringssvar fra 27. august 2010 (vedlagt), hvori det bl.a. anføres, at både dansk og udenlandsk forskning viser, at alderen er en betydelig faktor, når det drejer sig om uheldsrisiko i trafikken. I høringssvaret fra august 2010 omtales de erfaringer, man har fra 1970 erne, hvor man herhjemme i en periode nedsatte aldersgrænsen for førere af knallert fra 16 til 15 år. Endvidere omtales erfaringer fra Østrig, hvor man i 1997 nedsatte aldersgrænsen til 15 år, hvilket medførte en voldsom stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne 15-årige, uden at der skete et tilsvarende fald blandt de 16-årige. Det påpeges også, at hjerneforskning i de seneste år tyder på, at hjernen ikke er fuldt udviklet før i tyverne, hvilket kan være en del af forklaringen på de unges højere uheldsrisiko. Forenede Danske Motorejere (FDM) finder på baggrund af de fremkomne udtalelser ved høringen i sommeren 2010 og erfaringerne fra tidli- 3

4 gere, at det ud fra et færdselssikkerhedsmæssigt synspunkt er rigtigst at fastholde den nuværende aldersgrænse på 16 år. Foreningen Landsbyerne i Danmark finder, at nedsættelsen af aldersgrænsen for førere af lille knallert til 15 år, som Folketinget vedtog i 2011, er en tiltrængt styrkelse af de unges mobilitet, ikke mindst uden for de større byer. Trafiksikkerheden er i den forbindelse blevet tilgodeset ved, at der samtidig blev vedtaget en opstamning af køreundervisningen og sanktionerne for ulovlig knallertkørsel. Foreningen kan derfor ikke anbefale den foreslåede fastholdelse af aldersgrænsen på 16 år. Herudover foreslår foreningen, at det overvejes at sænke aldersgrænsen for førere af stor knallert fra 18 til 16 år for derved at få en mere glidende overgang fra cykel over lille knallert (15 år) og stor knallert (16 år) til bil/motorcykel (18 år), hvilket vil være til gavn for trafiksikkerheden. Rigspolitiet har vedrørende spørgsmålet om aldersgrænsen for førere af lille knallert henvist til Rigspolitiets tidligere høringssvar af 14. september 2010 (vedlagt). Rigspolitiet anfører i dette høringssvar, at den arbejdsgruppe, som blev nedsat i 2008 med henblik på at revidere reglerne for knallerter, anbefalede, at aldersgrænsen for førere af lille knallert fastholdes på 16 år. Rigspolitiet kan henholde sig til arbejdsgruppens anbefaling. Rådet for Sikker Trafik er meget positiv over for forslaget om at fastholde den gældende aldersgrænse for førere af lille knallert på 16 år. Rådet anfører i den forbindelse, at al dokumentation peger på, at en nedsættelse af aldersgrænsen til 15 år vil have en betydelig negativ effekt på unge knallertføreres trafiksikkerhed og dermed modarbejde den indsats, der bliver gjort for at reducere det alt for høje antal unge, der hvert år bliver dræbt og kvæstet i trafikken. Af argumenter for ikke at nedsætte aldersgrænsen til 15 år anfører rådet bl.a., at knallerten er den farligste transportform på de danske veje, at en nedsættelse af aldersgrænsen forventes at ville medføre ca. en fordobling af antallet af dræbte og tilskadekomne 15- årige, og at den vedtagne forbedring af knallertuddannelsen og de vedtagne sanktionsskærpelser ikke kan opveje de negative konsekvenser for færdselssikkerheden, som en nedsættelse af aldersgrænsen vil have. Rådet henviser herudover til rådets tidligere høringssvar af 27. august 2010 (vedlagt). Ungdomsskoleforeningen støtter en fastholdelse af aldersgrænsen på 16 år, idet hovedsigtet med de nye regler for knallerter er at mindske risikoen 4

5 for ulykker. Foreningen henviser i den forbindelse til sit tidligere høringssvar af 27. august 2010, hvori foreningen peger på de dårlige færdselssikkerhedsmæssige erfaringer fra 1970 erne, hvor aldersgrænsen i en periode var nedsat til 15 år. Justitsministeriet skal vedrørende spørgsmålet om aldersgrænsen for førere af lille knallert generelt bemærke, at lovforslaget har til formål at ophæve den nedsættelse af aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år, som efter forslag fra den daværende regering blev vedtaget i maj 2011, og som er fastsat til at skulle træde i kraft den 19. januar Regeringen finder, at der er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, som taler for, at den nuværende aldersgrænse på 16 år, der har været gældende i mange år, bør fastholdes. Der henvises i øvrigt til punkt 3.1 og 3.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. For så vidt angår forslaget fra Foreningen Landsbyerne i Danmark om at nedsætte aldersgrænsen for førere af stor knallert fra 18 til 16 år bemærkes, at Justitsministeriet finder, at der er væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn, der taler imod en sådan nedsættelse. Der henvises i den forbindelse også til, at knallertarbejdsgruppen i sin rapport fra december 2008 har anbefalet, at aldersgrænsen for førere af stor knallert fastholdes på 18 år. Spørgsmålet har i øvrigt ikke indgået i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelsen af dette lovforslag. 3. Økonomiske konsekvenser 3.1. Prisen for kørekort til lille knallert Danmarks Knallert Union, Danske Cykelhandlere og Motorcykel Importør Foreningen foreslår i deres fælles høringssvar, at gebyret for at erhverve kørekort til lille knallert, som ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 er fastsat til 420 kr., i stedet fastholdes på 100 kr. (som er det beløb et knallertbevis koster i dag), og at det færdselsrelaterede førstehjælpskursus kommer til at indgå som en del af knallertuddannelsen i ungdomsskolerne. Dette begrundes med, at hvis knallertuddannelsen bliver for dyr, kan man frygte, at antallet af unge, som kører knallert uden at have gennemført knallertuddannelsen, vil stige. 5

6 Ungdomsskoleforeningen har noteret sig, at der foreslås indført et gebyr på 200 kr., som knallertelever under 18 år skal betale for at få mulighed for at gå op igen, hvis de dumper den nye knallertprøve, der indføres pr. 19. januar Det vil indebære, at den samlede pris for erhvervelse af et knallertkørekort for unge under 18 år kan blive på over kr., idet de unge i øvrigt skal betale 420 kr. for selve knallertuddannelsen og herudover afholde udgifterne til et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Ungdomsskoleforeningen har tidligere advaret mod, at prisen for at erhverve knallertkørekort bliver for høj, da det vil kunne medføre, at mange unge vil fravælge knallertuddannelsen og føre knallert uden at have erhvervet knallertkørekort. Ungdomsskoleforeningen opfordrer derfor til af hensyn til de unges økonomi at det færdselsrelaterede førstehjælpskursus tilrettelægges således, at det samtidig opfylder kravet til det førstehjælpskursus, der senere kræves, hvis de unge ønsker at erhverve kørekort til bil mv., når de fylder 18 år. Justitsministeriet skal vedrørende det af Danmarks Knallert Union, Danske Cykelhandlere og Motorcykel Importør Foreningen anførte bemærke, at den ordning, der blev vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj 2011, bygger på, at det er den unge selv, der må sørge for at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus hos en privat udbyder samt afholde udgifterne dertil. Ordningen svarer til, hvad der gælder ved erhvervelse af kørekort til bil mv. De enkelte kommuner vil dog, som det er tilfældet i nogle kommuner i dag, kunne vælge at udbyde et sådant førstehjælpskursus i ungdomsskolerne, enten gratis eller mod betaling. Det bemærkes i den forbindelse, at gebyret på 420 kr. for et kørekort til lille knallert er fastsat på baggrund af de forøgede udgifter, som kommunerne vil få ved en gennemførelse af de forbedringer af knallertuddannelsen, som er vedtaget ved lov nr. 479 af 23. maj Udgifter til lektioner i førstehjælp vil således ikke være dækket af gebyret. For så vidt angår det af Ungdomsskoleforeningen anførte, skal Justitsministeriet bemærke, at ministeriet i forbindelse med den administrative fastsættelse af de nærmere regler for kurset vil overveje, om personer, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus ved erhvervelsen af kørekort til lille knallert, bør kunne nøjes med at gennemføre en del af førstehjælpskurset til bil mv., hvis vedkommende senere ønsker at erhverve førerret. 6

7 3.2. Økonomiske konsekvenser i øvrigt Danmarks Knallert Union, Danske Cykelhandlere og Motorcykel Importør Foreningen anfører i deres fælles høringssvar, at mange virksomheder på baggrund af lov nr. 479 af 23. maj 2011, som blev vedtaget under den tidligere regering, og i tiltro til, at denne stod ved magt, har indkøbt et større lager end sædvanligt af såvel knallerter (knallert 30) som knallertudstyr og reservedele. Der er derfor en betydelig risiko for, at disse virksomheder kan komme til at lide et væsentligt økonomisk tab, hvis loven nu ændres. Endvidere vil den påtænkte lovændring set i et bredere samfundsmæssigt perspektiv ikke tilgodese behovet for at skabe vækst og arbejdspladser. Som anført i punkt 3.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger er det regeringens grundlæggende synspunkt, at der ved vurderingen af, om aldersgrænsen for førere af lille knallert bør nedsættes, først og fremmest skal lægges vægt på hensynet til de unge trafikanters færdselssikkerhed. 4. Andet Danmarks Knallert Union, Danske Cykelhandlere og Motorcykel Importør Foreningen anfører i deres fælles høringssvar, at hvis 15-årige gives mulighed for at føre lille knallert, vil det overordnet set medføre en belastning af miljøet. Denne miljøbelastning opvejes imidlertid til en vis grad af, at de unge ikke skal transporteres i bil af deres forældre i forbindelse med fritids- og uddannelsesaktiviteter. Dansk Cyklist Forbund foreslår, at cykelstierne forbeholdes pedaldreven trafik, således at lille knallert skal køre på vejen i stedet for på cykelstien. Forslaget begrundes med, at forbundet løbende modtager klager fra cyklister over knallerter på cykelstien. Alternativt foreslår forbundet, at kommunerne og politiet får lettere adgang til at forbyde knallertkørsel på cykelsti i områder med bymæssig bebyggelse. Efter Justitsministeriets opfattelse vil det være færdselssikkerhedsmæssigt betænkeligt at indføre en generel ordning, hvorefter lille knallert skal føres på vejen frem for på cykelsti. Det skyldes navnlig, at maksimalhastigheden på 30 km i timen for lille knallert ligger væsentligt under den tilladte hastighed på vej, der som udgangspunkt er 50 km i timen i tættere bebyggede områder og 80 km i timen uden for tættere bebyggede områder. Justitsministeriet har derfor ikke aktuelle planer om at ændre færdselslovens regler 7

8 på dette område. Det bemærkes i øvrigt, at hastigheden for lille knallert, som føres på cykelsti, ifølge færdselslovens 14, stk. 2, skal afpasses, så der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på cykelstien. III. Lovforslaget Det fremsatte lovforslag adskiller sig fra det udkast, der har været i høring, på følgende punkter: 1. Det foreslås, at der indsættes et omkostningsbestemt gebyr på 100 kr. for ombytning af kørekort i det tilfælde, hvor indehaveren af et kørekort, hvorpå der er påført en kode om, at vedkommende er frakendt retten til at føre lille knallert, ønsker kørekortet ombyttet til et kørekort uden denne kode efter frakendelsestidens udløb. Endvidere foreslås der indsat et omkostningsbestemt gebyr på 100 kr. for udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten i de særlige situationer, hvor der efter færdselslovens 129, stk. 4, (i de nye knallertregler, som træder i kraft den 19. januar 2013) ikke stilles krav om kontrollerende køreprøve. Der lægges op til, at gebyrerne reguleres en gang om året i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling. Der henvises til færdselslovens 124 h (lovforslagets 1, nr. 10). 2. Det foreslås, at kravet om kontrollerende køreprøve i færdselslovens 129, stk. 7 (i de nye knallertregler), også skal gælde i de situationer, hvor der går mere end et år fra begyndelsestidspunktet for frakendelsen af førerretten som følge af forseelser begået på lille knallert og til det tidspunkt, hvor vedkommende ansøger om generhvervelse af førerretten. Der henvises til færdselslovens 129, stk. 7 (lovforslagets 1, nr. 11). 3. Det foreslås, at færdselslovens 132 c (i de nye knallertregler) om adgangen til få prøvet spørgsmålet om generhvervelse af retten til at føre lille knallert ved domstolene inden frakendelsestidens udløb ændres som følge af, at den kriminelle lavalder ved lov nr. 158 af 28. februar 2012 er hævet fra 14 til 15 år. Der henvises til lovforslagets 1, nr Herudover er der foretaget en række ændringer af lovteknisk og redaktionel karakter, hvoraf de væsentligste nævnes: Den foreslåede bestemmelse i 1, nr. 2 (færdselslovens 124 c, stk. 7), i høringsudkast er nu medtaget i lovforslagets 1, nr. 10 (færdselslovens 124 h, stk. 1). Af lovtekniske grunde er det nødvendigt at nyaffatte færd- 8

9 selslovens 124 g i samme bestemmelse, samtidig med at den tilsvarende 124 g i 1, nr. 7, i lov nr af 21. december 2010 foreslås ophævet, jf. lovforslagets 3, nr. 1. Lovforslagets 1, nr. 3-7, er tilføjet i forhold til høringsudkastet, og de tilsvarende bestemmelser i 1, nr , i lov nr. 479 af 23. maj 2011 foreslås samtidig ophævet, jf. lovforslagets 2, nr. 1. Der er tale om en konsekvensændring af, at der foreslås indsat et nyt stk. 3 i færdselslovens 124 d, jf. lovforslagets 1, nr. 8. Som lovforslagets 1, nr. 9, er der indsat en ny version af færdselslovens 124 d, som tager højde for de konsekvensændringer af bestemmelsens henvisninger i stk. 6 og 10, som vil skulle foretages som følge af, at reglerne om alkolåse i lov nr. 716 af 25. juni 2010 sættes i kraft. Lovforslagets 1, nr. 9, sættes i kraft af justitsministeren, jf. lovforslagets 6, stk. 2. I lovforslagets 1, nr. 11, er der indsat en nyaffattelse af færdselslovens 129, som indeholder den ændring, der i høringsudkastet var medtaget som 2, nr. 9, samt den ændring, der er beskrevet ovenfor under nr. 2. Samtidig foreslås færdselslovens 129 ophævet i lov nr. 479 af 23. maj 2011 (lovens 1, nr. 40), jf. lovforslagets 2, nr. 1. Som lovforslagets 1, nr. 12, er der indsat en ny version af færdselslovens 129, som tager højde for de konsekvensændringer af bestemmelsens henvisninger i stk. 4, 3. pkt., og stk. 7, sidste punktum, der vil skulle foretages som følge af, at reglerne om alkolåse i lov nr. 716 af 25. juni 2010 sættes i kraft. Lovforslagets 1, nr. 12, sættes i kraft af justitsministeren, jf. lovforslagets 6, stk. 2. Med lovforslagets 1, nr. 13, foreslås det at nyaffatte færdselslovens 132 a og 132 b, som er identiske med bestemmelserne i henholdsvis 1, nr. 23, i lov nr. 716 af 25. juni 2010 og 1, nr. 43, i lov nr. 479 af 23. maj Sidstnævnte to bestemmelser foreslås samtidig ophævet, jf. lovforslagets 4, nr. 1, og 2, nr. 1. Samtidig indeholder lovforslagets 1, nr. 13, en nyaffattelse af færdselslovens 132 c, som indeholder de ændringer, der er nævnt ovenfor under nr. 3. Færdselslovens 132 c som vedtaget ved 1, nr. 43, i lov nr. 479 af 23. maj 2011 foreslås som nævnt samtidig ophævet, jf. lovforslagets 2, nr. 1. 9

10 Som 5 er der indsat en ændring af lov om ungdomsskoler, der svarer til 3 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, dog med en konsekvensændring som følge af det nye gebyr for aflæggelse af omprøve, der foreslås indsat i færdselslovens 124 d, stk i lov nr. 479 af 23. maj 2011 foreslås samtidig ophævet, jf. lovforslagets 2, nr. 2. Som 7 er der indsat en overgangsbestemmelse, der i det væsentlige svarer til 5 i lov nr. 479 af 23. maj Af lovtekniske grunde er det nødvendigt at nyaffatte bestemmelsen i dette lovforslag samtidig med, at 5 i lov nr. 479 af 23. maj 2011 ophæves, jf. lovforslagets 2, nr. 3. Der er samtidig foretaget enkelte konsekvensændringer i bestemmelsen som følge af lovforslagets 1, nr. 2, 8 og 9. 10

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 11 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-801-0001 Dok.: 539389 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et revideret udkast til lovforslag blev den 27. juli 2010 sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kommenteret høringsoversigt vedrørende revideret udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer

Kommenteret høringsoversigt vedrørende rapport om revision af kørelæreruddannelsen Krav til godkendelse og efteruddannelse som kørelærer Retsudvalget 2013-14 L 85 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 27. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2013-801-0014 Dok.: 965704 Kommenteret høringsoversigt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2014-9300-0013 Dok.: 1341392 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen

I. Høringen. Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt. Civilafdelingen Retsudvalget 2013-14 L 54 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marie Louise Skibsted Als Sagsnr.: 2013-801-0013 Dok.: 902540 Kommenteret høringsoversigt vedrørende

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens

Hvilke initiativer vil ministrene tage for at implementere Trafikudvalgets. ansvarsområde, og at afsnit 2 og 3 hører under transportministerens Trafikudvalget (2. samling) B 115 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Justitsministeriet Dato: 27. august 2008 Dok.: LST41056 Sagnr.: 2008-154-0141 Udkast til tale til ministeren til brug for samråd A i Folketingets

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.)

Kommenteret høringsoversigt om forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) Retsudvalget 2013-14 L 113 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 1024950 Kommenteret høringsoversigt om forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt.

Indholdsfortegnelse. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt. Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2013-14 L 74 Bilag 1, L 74 A Bilag 1, L 74 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 14. november 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine Møller

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 31. januar 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christian Hesthaven Sagsnr.: 2012-801-0009 Dok.: 625150 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tempo 100-busser på motorvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 27. marts 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0498 Dok.:

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

O V E R S I G T. over

O V E R S I G T. over Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0087 Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 2. november 2005 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/21-0131 Dok.: MFK40171 O V E R S I G T over høringssvarene

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-156-0130 Dok.: TRD40484 Hermed sendes besvarelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk

JUSTITSMINISTERIET. Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk Åbenhedskomitéen /v. Kurt Loftkjær aabenhedskomiteen @ it.dk JUSTITSMISTERIET Uw Dato: Kontor: Sagsbeh:.: Dok.: 1 t MRS.?010 Statsretskontoret Christian Hesthaven 2010-7613-0087 CHE40426 + bilag De har

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Regler for parkering skal være mere gennemskuelige Justitsministeriet

Regler for parkering skal være mere gennemskuelige Justitsministeriet Page 1 of 7 Cookie Kontrol Denne side bruger cookies for at gemme nogle informationer på din computer ACCEPTER COOKIES Læs mere KONTAKT NYT OG PRESSE PUBLIKATIONER KARRIERE Skriv Søgeord MINISTERIET MINISTEREN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik fraråder entydigt at gennemføre begge forslag indeholdt i lovforslaget.

Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik fraråder entydigt at gennemføre begge forslag indeholdt i lovforslaget. København den 11. marts 2016 Til Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Høring om udkast til lov om ændring af færdselsloven (forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere