G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S"

Transkript

1 G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t / B o n d s I I N R W A / S

2

3 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet strategi og ejendomsmarkedet finansieringspolitik Koncernstruktur Udvikling i året forventninger til 2007/2008 efterfølgende begivenheder 8 Information til aktionærer 12 Selskabsoplysninger 13 Regnskabsberetning påtegninger 14 Ledelsespåtegning 15 Den uafhængige revisors påtegning Koncern- og årsregnskab 16 Resultatopgørelse 1. juli juni Balance pr. 30. juni Egenkapitalopgørelse 1. juli juni Pengestrømsopgørelse 1. juli juni 2007 noter 21 Oversigt over noter 22 Anvendt regnskabspraksis 25 Risici 26 Væsentlig valgt regnskabspraksis samt kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger 27 Noter til regnskabets poster Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 1

4 Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

5 Hoved- og nøgletal Moderselskabet Koncernen 2005/ / / /2006 Resultatopgørelse 0 0 Omsætning Resultat før finansielle poster Værdiregulering af ejendommene Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Balance Balancesum Langfristede aktiver Egenkapital Nøgletal -0,14% -0,11% ROIC (Afkastningsgrad) 3,2% 2,30% 4,80% 4,03% Soliditetsgrad 1,60% 1,74% -2,4% -9,4% Forrentning af egenkapital -8,66% 8,91% 1,87 1,70 Indre værdi pr. aktie 1, Antal medarbejdere 2 1 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis på side 22. Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 3

6 4 Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

7 Beretning Hovedaktivitet Koncernens formål er at drive udlejningsvirksomhed med boligejendomme beliggende i området Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Virksomheden arbejder dels med driften af udlejningslejlighederne og dels med at udvikle porteføljen med henblik på at forøge den samlede markedsværdi af de 112 ejendomme i ejendomsporteføljen. Strategi og ejendomsmarkedet Det tyske ejendomsmarked har i en årrække frem til 2005 oplevet stagnerende eller direkte faldende ejendomspriser. Denne negative udvikling har været forårsaget af en svag tysk økonomi, der i mange år har været præget af lav økonomisk vækst, stigende arbejdsløshed og et faldende privatforbrug. En af hovedårsagerne til denne udvikling har været det store integrationsprojekt med det tidligere Østtyskland. Det er ledelsens opfattelse, at det tyske ejendomsmarked har udviklet sig positivt i takt med, at den samlede tyske økonomi er blevet stærkere. Det er selskabets strategi at optimere det løbende cash flow fra den erhvervede portefølje og derved forøge markedsværdien af ejendomsporteføljen. Dette skal ske via professionelt management, hvorved antallet af ledige lejemål søges reduceret, og det gennemsnitlige lejeniveau søges forøget. Det er ledelsens vurdering, at dette kan ske via en tæt opfølgning på lejernes ønsker og krav samt ved en selektiv renovering af ejendomsporteføljen. Det er også ledelsens vurdering, at det tyske ejendomsmarked på sigt vil udvikle sig mere positivt end hidtil med stigende lejeniveauer og lavere investorafkastkrav til følge, hvilket vil medføre en forøgelse af markedsværdien af porteføljen. Som udgangspunkt er investeringshorisonten 10 år regnet fra 2005/2006. Såfremt ejendomsporteføljen stiger hurtigere i værdi end forventet, vil ejendomsporteføljen dog kunne afhændes tidligere, såfremt det vurderes, at et salg er attraktivt. Finansieringspolitik Det er koncernens politik løbende at optimere finansieringen. Dette vil finde sted ved udnyttelse af finansielle instrumenter til afdækning af risici. Finansieringen af ejendomsporteføljen er sket med lån, som har en fast rente i lånenes løbetid. Ledelsen vurderer ligeledes løbende muligheden for fordelagtig refinansiering inden lånenes forfald. Finansieringen af ejendomsporteføljen er sket med lån mod sikkerhed i ejendommene (1. prioritetslån). Risici Koncernen er kun udsat for de risici, som er sædvanlige for et selskab, der investerer i boligejendomme til udlejning. Koncernens risici er beskrevet i note 2. Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 5

8 Koncernstruktur pr. 30. juni 2007 Griffin Bonds II NRW A/S (Danmark) Griffin Bonds II NRW A/S Zweigniederlassung Hamburg (Tyskland) Vivacon AG (Tyskland) Griffin Flats NRW GmbH (Tyskland) 100% Griffin Flats Verwaltungsgesellschaft mbh (Tyskland) 6% (Note1) 94% Griffin Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG (Tyskland) Det grå felt i ovenstående figur angiver, hvilke selskaber der indgår i den tyske sambeskatning. (Note 1) Der er knyttet begrænsede økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til disse kommanditanparter, og Griffin Flats NRW GmbH har en løbende, uigenkaldelig option på køb af kommanditanparterne for 423 kr. (60 euro), Ejeren af kommanditanparterne har en årlig begrænset ret på 60 euro (423 kr.) til overskud eller tab. Efter erhvervelsen af ejendomsporteføljen i Tyskland er koncernens hovedaktivitet fordelt således på koncernens virksomheder: Griffin Bonds II NRW A/S Moderselskabet har udstedt for 525 mio. kr. konvertible obligationer noteret på OMX Den Nordiske Børs. Griffin Bonds II NRW A/S Zweigniederlassung Hamburg (Tyskland) Filialen har til formål at være ejer af aktiekapitalen i Griffin Flats NRW GmbH samt være moderselskab i den tyske sambeskatning. Griffin Flats NRW GmbH Selskabet har til formål at være ejer af 94% af kapitalen i Griffin Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG er det selskab, der ejer ejendomsporteføljen og udlejer denne. Griffin Flats Verwaltungsgesellschaft mbh er komplementar i Griffin Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG Udvikling i året Ejendomsporteføljen i Nordrhein-Westfalen Koncernen har hverken købt eller solgt ejendomme i det forløbne år. Finansiering af ejendomserhvervelsen Koncernens lån er uændrede i forhold til sidste år. 6 Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

9 Driften Der er foretaget en professionel vurdering af porteføljen af DTZ (DTZ Zadelhoff Tie Leung GmbH). DTZ har udarbejdet en vurdering pr. 31. august 2007 for hele porteføljen på 220 mio. euro. Dette er en særdeles tilfredsstillende udvikling på 12% i forhold til den oprindelige købspris på 197 mio. euro, eller en værdiforøgelse på 171 mio. kr. på 18 måneder. Værdistigningen er større end forventet. Samlet set er markedsværdien af ejendomsporteføljen mio. kr. Nettolejeindtægten er 4,9 mio. kr. mindre end forventet, og de forventede omkostninger til tomme lejemål, vedligeholdelsesomkostninger og forbedringer samt administrationsomkostninger er 30,0 mio. kr. større end forventet. Finansielle indtægter og omkostninger er netto en større udgift på 0,6 mio. kr. end oprindeligt skønnet. Samlet set er driften af ejendomsporteføljen forløbet mindre tilfredsstillende, idet udviklingen i lejeindtægter og størrelsen af tomgangen afviger fra det forventede. Forventninger til 2007/2008 I det forgangne år har der været fokus på at konsolidere forvaltningen af porteføljen samt nedbringe ledigheden af lejemål og fluktuationen af lejere. Forvaltningen er indkørt tilfredsstillende, men der vil i det kommende år forsat være fokus rettet mod nedbringelse af ledigheden af lejemål og fluktuationen af lejere, og der vil samtidig komme øget fokus på omkostninger. Lejeindtægten forventes øget med 2,5% i forhold til regnskabsåret 2006/2007, og der er pæne forventninger til, at omkostningssiden det kommende år vil blive reduceret betydeligt, efter at alle ejendomme nu er samlet under den samme forvaltning, og implementeringen er overstået. Herudover vil ledelsen holde specielt megen fokus på porteføljens udvikling, og ledelsen forventer et overskud det kommende år på 10 mio. kr. efter skat og værdiregulering. For de efterfølgende år forventes en positiv udvikling af resultatet. For yderligere information om forventet drift og dagsværdiregulering m.v. henvises til det offentliggjorte børsprospekt af 24. april 2006 i forbindelse med udstedelse af obligationer på OMX Den Nordiske Børs. Udviklingen i ejendomsværdien er skønnet til 2,5% årligt. Det er ledelsens vurdering, at dette er et konservativt estimat. Fremadrettede udsagn Årsrapporten indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2007/2008 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ejendomsmarkedet, ændringer i forudsætninger om lejer og tomgang samt driftsomkostninger, volatilitet i ejendomspriser, lovmæssige ændringer inden for bl.a. skat, mulige forstyrrelser i driften som følge af udefra kommende begivenheder etc. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 7

10 Information til aktionærer Aktiekapital Moderselskabets aktiekapital består af 15 mio. A- aktier a 1 kr. svarende til en samlet nominel aktiekapital på 15 mio. kr. Ansvarligt lån Moderselskabet har optaget et ansvarligt lån på 25 mio. kr. hos Griffin Bonds A/S. Lånet er afdragsfrit og forrentes med 5% p.a. Lånet kan senest i år 2016 konverteres til nom. 2,5 mio. kr. B-aktier i selskabet. Optioner Selskabet har udstedt 8,6 mio. tegningsoptioner til tegning af 8,6 mio. A-aktier til kurs 100. Optionerne kan udnyttes, såfremt A-aktionærernes andel af selskabets samlede aktiekapital bringes under 30% ved en eventuel konvertering af obligationerne og det ansvarlige lån. Udbytte Selskabet kan i henhold til Vilkår for konvertible obligationer ikke udlodde udbytte,før det tidspunkt, hvor obligationerne er indfriet eller konverteret til B-aktier. Udstedte obligationer Moderselskabet har udstedt følgende obligationer, der er noteret på OMX Den Nordiske Børs: 5% konvertible obligationer, Griffin Bonds II 2017, 525 mio. kr., fondskode dk Obligationslånet på 525 mio. kr. forrentes med 5% p.a. og kan konverteres til nom. 52,5 mio. kr. B-aktier i selskabet. Obligationslånet forfalder til indfrielse senest 31. januar 2017, såfremt obligationsejerne ikke vælger at konvertere obligationerne til aktier. Kursudvikling og markedsværdi Obligationerne blev udstedt til pari. Kursen pr. 11. september 2007 udgør 101,50. Kvartalsregnskaber Koncernen offentliggør ikke kvartalsregnskaber. 8 Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

11 Fondsbørsmeddelelser 2006/ august 2006 meddelelse om insiderhandel 20. september 2006 meddelelse om opdatering af finanskalender 28. september 2006 meddelelse om opdatering af finanskalender 11. oktober 2006 meddelelse om årsrapport 11. oktober 2006 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. oktober 2006 meddelelse om insiderhandel 24. oktober 2006 meddelelse fra Special Servicer 26. oktober 2006 meddelelse om ordinær generalforsamling 31. januar 2007 meddelelse om ny direktør 8. februar 2007 meddelelse om insider handel 28. februar 2007 meddelelse om halvårsrapport 2. august 2007 meddelelse om finanskalender Finanskalender 2007/2008 Årsregnskabsmeddelelse 2006/ september 2007 Årsrapport 2006/ oktober 2007 Ordinær generalforsamling oktober 2007 Periodemeddelelse (1. juli 15. november 2007) 15. november 2007 Halvårsregnskabsmeddelelse 2007/ februar 2008 Periodemeddelelse (1. januar 15. maj 2008) 15. maj 2008 Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 9

12 Kapitalstruktur og ejerforhold mv. Selskabet har en aktiekapital på nominelt 15 mio. kr., der er fordelt på i alt 15 mio. aktier. Aktierne er p.t. ikke opdelt i klasser, men obligationsejerne er tillagt en konverteringsret til B-aktier. Aktierne er ikke optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land. Ejerforhold. Følgende aktionærer har pr. 30. juni 2007 over for selskabet oplyst, at de ejer mindst 5% af moderselskabets aktiekapital eller besidder mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder: Aktier Ejerandel kr. % Griffin Bonds A/S, Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup Laguna Classic Invest ApS, Parallelvej 19, 2800 Lyngby ,5 Henrik Strandgaard Invest GmbH, Westfälische Str. 37 D Berlin, Tyskland Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Frisch Ejendomme ApS, Hambros Allè 16, 2900 Hellerup Bryde Gruppen ApS, Richelieus Allè 3, 2900 Hellerup Oplysninger om rettigheder og forpligtelser Stemmeforholdet mellem A- og eventuelt fremtidige B-aktier er 10:1. Udover stemmeretsforskellen har A-aktierne tilknyttet følgende særlige vedtægtsbestemte rettigheder: I henhold til vedtægternes 4.4 har A-aktionærerne, når der udstedes A-aktier, fortegningsret til disse i et indbyrdes forhold svarende til deres nominelle aktiebesiddelse. Udskiftning af selskabets bestyrelsesmedlemmer Der er ikke optaget særlige bestemmelser om valg af bestyrelsesmedlemmer i selskabets vedtægter, og det er således aktieselskabslovens almindelige regler i 49 og 50, der finder anvendelse. Ændring af selskabets vedtægter Vedtægterne indeholder ikke særlige bestemmelser om ændring af disse, og det er således aktieselskabslovens sædvanlige bestemmelser herom i 78 og 79, der er gældende. 10 Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

13 Corporate Governance - God virksomhedsledelse Bestyrelse og direktion har til stadighed fokus på, at selskabet har tilstrækkelige politikker og procedurer til at sikre såvel en god virksomhedsledelse som en høj forretningsetik. Selskabets Corporate Governance er - med enkelte undtagelser - i overensstemmelse med anbefalingerne fra OMX Den Nordiske Børs om god selskabsledelse. På selskabets hjemmeside, er nærmere redegjort for anbefalingerne og selskabets overholdelse af Corporate Governance. Selskabet har ikke fulgt alle anbefalingerne fra OMX Den Nordiske Børs om god selskabsledelse, fordi bestyrelsen skønner, at disse forhold ikke har væsentlig indflydelse på vurdering af selskabet og ledelsen. I oversigtsform har selskabet ikke fulgt følgende anbefalinger: Der er ikke udarbejdet en separat interessentpolitik Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter Der offentliggøres ikke en vederlagspolitik Der gives ikke oplysning om de enkelte ledelsesmedlemmers aktiebesiddelser i selskabet Der gives ikke oplysning om de enkelte ledelsesmedlemmers vederlag i selskabet Der offentliggøres ikke fondsbørsmeddelelser m.v. på engelsk Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 11

14 Selskabsoplysninger Bestyrelse Steen Bryde - bestyrelsesformand Henrik Frisch Carsten Pedersen Rise Direktion Flemming Pelby For bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske selskaber se noterne. Griffin Bonds II NRW A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Website: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2005 Hjemsted: Glostrup, Danmark Regnskabsår: 1 juli - 30 juni Advokat Rønne & Lundgren Advokatfirma Tuborg Havnevej Hellerup Revision KPMG C. Jespersen Borups Allè Frederiksberg Bank Alm. Brand Bank A/S Midtermolen København Ø Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 26. oktober Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

15 Regnskabsberetning Resultatopgørelse Koncernens lejeindtægter er lavere end budgetteret, og tomgangen i ejendommene er større end budgetteret. Udgifterne til tomme lejemål, reparation og vedligehold af ejendommene har været væsentligt over det budgetterede. Det forventes, at de øgede omkostninger til istandsættelse af ejendommene vil medføre, at tomgangen i ejendommene bliver mindre med deraf følgende højere lejeindtægter og lavere omkostninger til tomme lejemål. Selskabets nettorenteudgifter har været over budgettet. Koncernens samlede omsætning og bruttofortjeneste i 2006/2007 blev 104,8 mio. kr. Det ordinære resultat før skat blev et underskud på 3,7 mio. kr. Værdien af selskabets ejendomme er steget mere end budgetteret som følge af den stigende efterspørgsel på markedet for udlejningsejendomme. Udviklingen i lejetilgodehavende samt den optagne prioritetsgæld har været i overensstemmelse med budgettet. Resultatet findes mindre tilfredsstillende. Balance De samlede aktiver andrager i alt mio. kr., som pr. 30. juni 2007 hovedsageligt består af ejendomme samt indestående på konti hos pengeinstitutter og værdipapirer. Egenkapitalen udgør 29 mio. kr. svarende til en soliditetsgrad på 1,60%. Pengestrømme Koncernens pengestrøm fra driftsaktiviteten var -4,6 mio. kr. Der var ingen finansieringsaktivitet i regnskabsåret. Koncernens likvider blev derfor formindsket med 4,6 mio. kr. til i alt 166 mio. kr. Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 13

16 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006/2007 for Griffin Bonds II NRW A/S, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter inklusive anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af henholdsvis koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. september 2007 Direktion Flemming Pelby Bestyrelse steen Bryde Henrik Frisch carsten Pedersen Rise Bestyrelsesformand Årsrapporten er forelagt og godkendt på moderselskabets ordinære generalforsamling 26. oktober Dirigent 14 Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

17 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Griffin Bonds II NRW A/S Vi har revideret årsrapporten for Griffin Bonds II NRW A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2007, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter inklusive anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 28. september 2007 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Poul Erik Olsen statsautoriseret revisor Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 15

18 Resultatopgørelse 1. juli juni 2007 Moderselskabet note Koncernen 2005/ / / / Omsætning Andre driftsindtægter driftsomkostninger 0 0 salgs- og marketingomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Dagsværdiændring på ejendomme Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat fordeles således: overført til reserve for dagsværdi af ejendomme overført resultat I alt Udbytte udbetalt i 2005/2006 udgør 0 kr. Foreslået udbytte for 2006/2007 udgør i overensstemmelse med vedtægterne 0% af selskabets nominelle aktiekapital 15. mio. kr. (pr. aktie: 0 kr.). Udbytteforslaget behandles på generalforsamlingen 26. oktober Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

19 Balance pr. 30. juni 2007 AKTIVER Moderselskabet note Koncernen 30. juni juni juni juni 2006 Langfristede aktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder mellemværende med dattervirksomheder Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Mellemværende med Griffin Koncernen Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 17

20 Balance pr. 30. juni 2007 Passiver Moderselskabet note Koncernen 30. juni juni juni juni 2006 egenkapital Aktiekapital Værdi af udstedte konverteringsretter Reserve for dagsværdi af ejendomme Reserve for valutakursregulering Overført resultat egenkapital i alt forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Gæld til obligationsejere Ansvarligt lån Udskudt skat Langfristede forpligtelser mellemværende med dattervirksomheder Leverandører Anden gæld Kortfristede forpligtelser passiver i alt Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

21 Egenkapitalopgørelse 1. januar juni 2007 Koncernen tkr. tkr. 1. juli Årets resultat Reserve for dagsværdi af ejendomme Reserve for valutakursregulering juni Aktiekapital Værdi af konverteringsretter Overført resultat I alt Aktiekapital Værdi af konverteringsretter Reserve for dagsværdi af ejendomme Reserve for valutakursregulering Overført resultat I alt Moderselskabet 1. juli Årets resultat juni Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 19

22 Pengestrømsopgørelse 1. juli juni 2007 Moderselskabet note Koncernen 2005/ / / / Årets resultat Reguleringer Ændringer i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af kapitalandele i dattervirksomheder Køb af værdipapirer pengestrømme fra investeringsaktivitet Indskudt aktiekapital optagelse af lån Værdi af konverteringsret pengestrømme fra finansieringsaktivitet periodens pengestrømme Likvider primo Likvider ultimo Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

23 Noter Oversigt over noter Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Note 17 Note 18 Note 19 Note 20 Note 21 Note 22 Note 23 Note 24 Note 25 Note 26 Note 27 Note 28 Note 29 Note 30 Note 31 Note 32 Note 33 Note 34 Note 35 Anvendt regnskabspraksis Risici Væsentlig valgt regnskabspraksis samt kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger Omsætning Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af årets resultat Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder Mellemværende med Griffin Koncernen Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiekapital Reserve for dagsværdi af ejendomme Reserve for valutakursregulering Overført resultat Gæld til kreditinstitutter Gæld til obligationsejere Ansvarligt lån Anden gæld Virksomhedssammenslutninger Finansielle instrumenter Kapitalstyring Reguleringer Ændringer i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Kontraktlige forpligtigelser Eventualforpligtelser Nærtstående parter og ejerforhold Efterfølgende begivenheder Årsrapport 2006/2007 Griffin Bonds II NRW A/S 21

24 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten 2006/2007 for Griffin Bonds II NRW A/S (koncernen og moderselskabet) er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU samt de krav, som følger af IFRS-bekendtgørelsen, og OMX Den Nordiske Børs øvrige bestemmelser for selskaber, der har aktier til notering. Årsrapporten er tillige udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som vedtaget af IASB. Nye standarder Følgende nye standarder, ændringer og fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU, er ikke taget i anvendelse før ikrafttrædelsesdatoen: Ændringer til IAS 1, som kræver oplysning om virksomhedens mål, politikker samt processer i forbindelse med kapitalstyring. Ændringen har alene betydning for oplysningerne i årsrapporten, og implementeringen vil derfor ikke have nogen beløbsmæssig effekt. IFRS 7, som erstatter de hidtidige oplysningskrav i IAS 32. Implementeringen af IFRS 7 har alene betydning for oplysningerne i årsrapporten, og implementeringen vil derfor ikke have nogen beløbsmæssig effekt. Følgende standarder og fortolkningsbidrag, som ikke er godkendt af EU og endnu ikke trådt i kraft, er ikke taget i anvendelse før ikrafttrædelsesdatoen: Ændringer til IAS 23, som kræver, at låneomkostninger indgår i kostprisen for aktiver med en længere produktionstid. Griffin Bonds II NRW A/S opfører ikke selv aktiver med en længere produktionstid. Ændringen har derfor ikke betydning for koncernen. IFRS 8, som kræver en fastlæggelse af segmenter og segmentoplysninger baseret på ledelsens interne rapportering, er en ændring af den nuværende IAS 14, hvor segmentoplysninger baseres på forskellige forretningsområder og geografi. Anvendelse af den nye standard har ikke nogen effekt, da virksomheden alene opererer indenfor et segment. Den anvendte regnskabspraksis er herefter: Årsrapporten udarbejdes efter det historiske kostprincip, bortset fra, at investeringsejendomme måles til dagsværdi. Udarbejdelsen af en årsrapport i overensstemmelse med IFRS kræver udøvelse af visse kritiske regnskabsmæssige skøn. Desuden er det nødvendigt for ledelsen at udøve skøn i anvendelsen af den fastlagte regnskabspraksis. De områder, som er forbundet med en højere grad af skøn eller kompleksitet, eller områder, hvor forudsætninger og skøn er væsentlige for koncernrapporten, er oplyst i note 3, Væsentlig valgt regnskabspraksis samt kritiske regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Konsolideringspraksis Dattervirksomheder Som dattervirksomheder betragtes alle virksomheder, hvori koncernen har kontrol over de finansielle og driftsmæssige forhold, hvilket normalt er forbundet med besiddelse af flertallet af stemmerettighederne. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Kostprisen måles som dagsværdien af de overdragne aktiver, udstedte egenkapitalinstrumenter og påtagne forpligtelser pr. overdragelsesdatoen med tillæg af omkostninger, der kan henføres direkte til købet. Identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, der er henholdsvis erhvervet og overtaget i en virksomhedssammenslutning, måles ved første indregning til dagsværdi på anskaffelsestidspunktet, uanset omfanget af minoritetsandele. Eventuelle forskelle mellem kostprisen og dagsværdien af koncernens andel af de identificerbare erhvervede nettoaktiver indregnes som goodwill. Hvor kostprisen for den overtagne virksomhed er lavere end dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver, indregnes forskellen direkte i resultatopgørelsen. Der foretages eliminering af koncerninterne transaktioner, mellemværender og urealiserede gevinster på transaktioner mellem koncernvirksomheder, ligesom der foretages eliminering af urealiserede tab, medmindre transaktionen indikerer en værdiforringelse af det overførte aktiv. Dattervirksomhedernes regnskabspraksis tilpasses til koncernens regnskabspraksis. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta De poster, der er indeholdt i årsrapporterne for koncernvirksomhederne, måles i den valuta, der benyttes i det primære økonomiske miljø, hvor virksomhederne opererer (funktionel valuta). For 22 Griffin Bonds II NRW A/S Årsrapport 2006/2007

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere