SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst"

Transkript

1 SIKKERHEDSRAPPORT Oil Storage ApS Gasværksvej 49, 9220 Aalborg Øst Version: 2. af 23 den november 2011 Udarbejdet: Christoffer Kold Mortensen, Skanda A/S Kontrolleret: Asbjørn Karlsson, Samtank A/S Godkendt: Jan Mikkelsen, Skanda Tankoperation ApS Fredrik Lilja, Oil Storage ApS

2 Oil Storage har som tidligere beskrevet egen skumcentral, men i tilfælde af uheld vil det være det kommunale redningsberedskab i Aalborg der skal betjene den. Oil Storage ApS har således ikke et eget beredskab. Det kommunale redningsberedskab i Aalborg tilkaldes ved alle uheld og brande på Oil Storage. Alarmeringen sker typisk ved hjælp af direkte telefonforbindelse opkoblet til redningsberedskabets vagtcentral via direkte alarm. Redningsberedskabet har ansvaret for at videregive alarmeringen til Politiet og andre relevante indsatstyrker. Den kommunale indsatsleder har ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen i henhold til gældende regler. Den koordinerende ledelse varetages af Politiet. Aalborg Kommune og Beredskabscenter Aalborg udarbejder ekstern beredskabsplan og herunder mødeplan for Oil Storage. I tilfælde af spild til Aalborg Havn, har det kommunale redningsberedskab i Aalborg mulighed for at disponere over et særligt miljøberedskab, som i praksis anvendes af beredskabets personale. Miljøberedskabet består af specialindkøbte både og olieopsamlingsudstyr. Endvidere har beredskabet mulighed for at kunne udlægge flydespærringer i nødvendigt omfang. Det kommunale redningsberedskab kan endvidere tilkalde relevant assistance fra det statslige redningsberedskab i bl.a. Thisted. Såfremt der opstår behov for at gravemaskiner, lastvogne samt slamsluger, vil dette materiel kunne rekvireres ved lokale entreprenører i Aalborg Kommune. Sammenfatning af de i punkterne A, B og C ovenfor beskrevne forhold, som er nødvendige for at udarbejde den interne beredskabsplan. Punktet erstattes af beredskabsplanen. VI. Ikke teknisk resumé Oil Storage er beliggende ved Gasværksvej / Tunnelvej. Anlægget er etableret løbende i perioden fra 1972 til dato. Der er sket en del tekniske forbedringer siden opførelsen, og virksomheden foretager løbende forbedringer og tilpasninger af anlægget i takt med indhøstede erfaringer fra såvel Danmark som udlandet. Lageret anvendes til oplagring fuel, gasolie og bioolier. Oil Storage er ansvarlige for import / eksport af olieprodukter fra/til skibe fra/til lagretankene, samt opbevaring af disse produkter. Lageret har en samlet kapacitet på m 3 fordelt på 10 overjordiske tanke i størrelser fra 800m 3 til m 3. Anlægget har egen skumcentral & kontorbygning og pumpe-, teknik & forvarmerbygning. Hele lageret er indhegnet af mur / trådhegn. AK, FL, JM & CKM / Oil Storage Sikkerhedsrapport rev. 2 af Side 39

3 Sikkerhedsrapporten og den tilhørende analyse af virksomhedens risici belyser en række forskellige uheldsscenarier. De værst tænkelige uheld på lageret er vurderet til: - Lækage ved kaj - Lækage ved pumpehus - Spild ved aflæsning fra tankbil Situationer der kan udgøre en fare for uheld: - Utætheder på tank, ventiler, eller rør - Sprængning af losseslange - Fejl i forbindelse med varmt arbejde - De identificerede uheldsscenarier, kan i værste tilfælde og med svigt af en række sikkerhedsfunktioner medføre gener uden for virksomhedens afgrænsning. Det vurderet, at et uheld ikke vil berøre de nærliggende nabovirksomheder. De nærmeste boliger er placeret ca. 230 m fra anlægget. Afstanden til nærmeste nabovirksomheder er som følger: Afstand til Remirent 5-10m Afstand til Limfjordstunnellen & motorvej, Ca. 10m + ned i jorden Afstand til vejdirektoratet (Strøm Hansen) ca. 25m Afstand til Densit og øvrige lejer af disse bygninger Ca. 35m Afstand til Samtank ca. 50m Afstand til Lomax ca. 60m I tilfælde af brand vil alarmering af nærmeste naboer ske via telefonisk kontakt. Varsling ved større ulykker vil finde sted med sirenevarsling i lokalområdet efter afgørelse af relevante myndigheder. Oil Storage har udarbejdet en intern beredskabsplan for virksomheden og myndighederne vil efterfølgende udarbejdet en ekstern beredskabsplan. Det værst tænkelige uheld på Oil Storage kan opstå ved et meget stort spild af olie. Antændelse af olien anses ikke som sandsynlig, da der kun er tale om fareklasse III produkter. Virksomheden opfylder de gældende krav til den type anlæg i Danmark. Det betyder således, at virksomheden har opstillet en lang række barrierer, som skal imødekomme og sikre, at der ikke sker større uheld på virksomheden. Her skal eksempelvis nævnes følgende: Anvendelse af best practice i design- og udførelsesfasen. Der monteres automatisk pejlesystem på tanke til alm. Gasolie og bioolie i takt med at tankene konverteres til gasolieoplag. Tankradarsystemet udføres med lækagealarm til vagttelefon. Separate overfyldsikringer på tankene 1-8 uafhængige af pejlesystem. Ventil på afløbsledninger og olieudskiller med flydelukke og alarm. Samtank s velfungerende kvalitetsstyrings- og sikkerhedsledelsessystem, som er ISO9001 certificeret. Uddannelse og en stadig vedligeholdelse af samtlige medarbejderes viden omkring anlægget og dets særlige risici. Der er fast slukningsanlæg på produkttankene. Anlægget vedligeholdes af Oil Storage, men anvendes operativt af Beredskabscenter Aalborg. Jf. aftale med Beredskabscenter Aalborg og bereskabsstyrrelsen stilles der ikke krav om opgradering af skumsystemet iht. nye tekniske forskrifter, da der udlukkende er tale om fareklasse III produkter. AK, FL, JM & CKM / Oil Storage Sikkerhedsrapport rev. 2 af Side 40

4 Løbende overvågning af virksomhedens sikkerhedsniveau. 3.4 Interne beredskabsplaner Som det fremgår af teksten ovenfor, er der almindeligvis kun arbejdere på lageret. Deres formåen i tilfælde af et større uheld er derfor ret så begrænset. Ifølge den Interne beredskabsplan (bilag 24) skal de koncentrere sig om at slå alarm til myndighederne, og hvis nødvendigt stoppe alle pumpeaktiviteter på lageret. Alt efter uheldets art kan han forsøge at begrænse dets omfang med de hjælpemidler, der er omtalt i den Interne Beredskabsplan, og hvis der er tale om brand, med det brandbekæmpelsesudstyr beskrevet ovenstående og vist på Beredskabstegningen i bilag 5. Ved alvorlige uheld på lageret vil indsatsen til begrænsning af følgerne være meget afhængig af de lokale myndigheder og specielt beredskabscenter Aalborg. Den Interne beredskabsplan, er godkendte af Direktøren for Oil Storage og har med indsendelse af dette i den opdaterede version været forelagt beredskabscenter Aalborg. På denne baggrund er det af yderste vigtighed, at der afholdes regelmæssige øvelser med det kommunale beredskab. A. Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at udløse beredskabsprocedurerne, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden. Der henvises til anlæggets Alarmeringsinstruks, som findes i Afdelingsmanualen under fane 1, og som er vedlagt i bilag 24. Se endvidere beskrivelsen af organisationsforholdene i afsnit I A. Af Alarmeringsplanen fremgår endvidere telefonnummer på døgnvagt. Mere omfattende telefonlister med medarbejdere, alarmnumre, naboer og assistance er under fane 9 i den Interne Beredskabsplan. B. Navn og stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den eksterne beredskabsplan hører. Den lageransvarlige. Se afsnit I A og bilag 1 med organisationsplan. Lagerassistenter har kompetencer som suppleant for den lageransvarlige i tilfælde af dennes fravær. C. For forudsigelige situationer eller hændelser, som vil kunne spille en vigtig rolle for udløsning af et større uheld: En beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge de pågældende situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og ressourcer, der er til rådighed. En række forudsigelige situationer og hændelser, som kan spille en vigtig rolle for udløsning af et større uheld, er beskrevet under punkt IV, HAZOP. De større uheld der kan finde sted er spild/lækage/udslip af produkter eller/og brand. I den Interne beredskabsplan under fane 5 er Instruktion ved brand på lagret og under fane 6 Instruktion ved udslip/spild på lagret placeret. Alarmeringsinstruksen indeholder endvidere en tilsvarende kortfattet instruks. De foranstaltninger, der er truffet, for at forebygge de pågældende situationer, er ligeledes beskrevet under punkt IV, afsnittet barrierer. AK, FL, JM & CKM / Oil Storage Sikkerhedsrapport rev. 2 af Side 41

5 Oil Storage s eget udstyr og muligheder er beskrevet under punkt V, A. Udstyret er vist i den Interne beredskabsplan Beredskabstegning under fane 2. De midler der kan mobiliseres eksternt er beskrevet under punkt V, C. Alle beskæftigede samt evt. udefra kommende entreprenører vil blive evakueret iht. Oil Storages interne beredskabsplan afsnit 6 Evakuering. Entreprenørerne er, forinden et arbejde påbegyndes, pålagt at sætte sig ind i Oil Storage s Sikkerhedsbestemmelser, hvoraf det fremgår, hvorledes de skal forholde i tilfælde af udråb Kontaktpunktssamling eller ved signal fra overfyldningsalarm. D. Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemer, og oplysning om, hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm. Foranstaltningerne er for en stor dels vedkommende beskrevet under punkt IV, her skal blot henvises til den Interne beredskabsplan afsnit 3 Instruktion ved brand på lagret, afsnit 4 Instruktion ved spild/udslip på lagret, afsnit 6 Evakuering og afsnit, 7 Tyveri, terror og hærværk og afsnit 4 Instruks for varmt arbejde. Endvidere er følgende især relevante for eksterne håndværkere og F-285 Arbejdstilladelse med Instruks for varmt arbejde. Sikkerhedsbestemmelser er ophængt på lageret. Kontaktpunkter mv. er vist på Beredskabstegningen. E. Besøgende skal orienteres om sikkerhedsforhold. Af Sikkerhedsbestemmelserne fremgår at besøgende og entreprenører skal henvende sig til lagerpersonalet. F. Foranstaltninger til hurtig anmeldelse af uheld til den myndighed, der er ansvarlig for at udløse den eksterne beredskabsplan, angivelse af, hvilke oplysninger den første anmeldelse bør indeholde, og foranstaltninger til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger. Her henvises til Alarmeringsplanen. I P-080 Miljø og sikkerhed afsnit 2.3/2.4. er beskrevet hvordan der udfyldes henholdsvis afvigelsesrapport (F-180) og/eller spildrapport (F-160). Disse rapporter anvendes i den interne rapportering og som grundlag for den eksterne rapportering. G. Foranstaltninger til uddannelse af medarbejderne i de opgaver, de forventes at udføre, og om nødvendigt koordinering heraf med redningsberedskabet udenfor virksomheden. Træning og instruktion af personalet på lageret sker iht. P-070 Uddannelse og træning. Instruktion af fremmede håndværkere sker iht. P-040 Indkøb og P-041 Projektstyring. H. Beskrivelser af ressourcer, der kan mobilisereres Internt eller eksternt Aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger udenfor virksomheden. Der foreligger ikke sådanne aftaler. 3.5 Anmeldelse af større uheld Alle uheld og nærved uheld rapporteres iht. Samtank s Kvalitetshåndbogens P-020 Korrigerende og forebyggende handlinger. I P-080 Miljø og sikkerhed afsnit 2.3/2.4. er beskrevet hvordan der udfyldes henholdsvis afvigelsesrapport (F-180) og/eller spildrapport (F- AK, FL, JM & CKM / Oil Storage Sikkerhedsrapport rev. 2 af Side 42

6 160). Disse rapporter anvendes i den interne rapportering og som grundlag for den eksterne rapportering. Ved større uheld og større nærved uheld underrettes relevante myndigheder. I. Tilsynsmyndigheden informeres straks om: A. Dato, tidspunkt og sted. B. Årsager til uheldet og konsekvenser C. Involverede farlige stoffer. D. Oplysninger til vurdering af uheldets følger for mennesker og miljø E. Trufne nødforanstaltninger. II. Tilsynsmyndigheden informeres hurtigst mulig om: A. Foranstaltninger til at afhjælpe følgerne af uheldet. B. Foranstaltninger til at undgå gentagelse af et sådant uheld. III. Oplysninger ajourføres såfremt der fremkommer nye informationer. AK, FL, JM & CKM / Oil Storage Sikkerhedsrapport rev. 2 af Side 43

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere