Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse"

Transkript

1 Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse Henning Jørgensen Aalborg Universitet Slettestrand

2 Internationale udviklinger - arbejdsrelationer Decentralisering Disorganisering Deregulering Delegitimering 2

3 Europæiske fagforeningsproblemer Faldende medlemstal Aldrende medlemsmasse Ændret medlemsbasis Repræsentationsproblemer Strategiproblemer Forskellige institutionelle støttepunkter EFS mangler ressourcer og kompetencer Politisk neddrosling af indflydelse 3

4 Fagforeningsmedlemsskab (i 1,000) ændring % Austria ,9 Belgium ,8 Bulgaria ,5 Denmark ,7 Finland ,6 Germany ,9 Italy ,3 Poland ,8 Slovakia ,6 Sweden ,2 UK ,0 Source: EIRO 4

5 Andel af fagligt organiserede LO FTF AC 4 8 LH 1 4 Uafhængige

6 Antal medlemsorganisationer i hovedorganisationerne i Danmark LO CO I FTF AC LH Andre T (101) - (4) (15)

7 Fag-kollektivets kamparenaer Faglige Fagpolitiske Forvaltningspolitiske gåpåtre ben 7

8 Uddannelsessystemet og decentralisering I 1990 erne: decentralisering I 2000 erne: re-centralisering gennem konkurrence, kontrol og kvalitetsreform 8

9 Kvalitetsreform i det offentlige Kvalitet: et begreb uden modhager Som egenskab: af hvad? Som værdi: noget godt 9

10 KVALITET af hvad? servicens effektivitet responsivitet (imødekomme ønsker) produktivitet ligebehandling relevans evne til at dække behov 10

11 Fra velfærds- til kvalitetsdebat Velfærdsdebatten startede med: - Velfærdsstatens langsigtede finansieringsproblem - Globaliseringens udfordringer Situationen lige nu: - Mangel på arbejdskraft - Enorme årgange, der runder de 60 år - Grupper, som har svært ved at finde beskæftigelse Kvalitets-debatten startede med: - VK-regeringens vælgerproblem med offentligt ansatte - Den offentlige sektors fremtidige rekrutteringsproblem 11

12 12

13 Politikudviklinger Fra REFORMER til programmer og projekter Aktive politikker Firmatisering Value for money Planlægning Evaluering, Kontrol 13

14 Typer af offentlig sektor egenskaber Autoritetsstat Forhandlingsstat Konkurrencestat statens rolle overhøjhed part markedsagent påvirkningsinstrumenter styring forhandling udbud konfliktløsningsmekanisme magt forståelse konkurrence borgernes rolle undersåt part købere/efterspørgere kvalitetsbegreb myndighedsbestemt fælles normer individuel tilfredshed 14

15 Realvækst i privat og offentligt forbrug respektive , %. (ekskl. pris- og lønstigninger) Privat f orbrug Offentligt forbrug 15

16 New Public Management er flere ting * En politisk strategi for transformation af den offentlige sektor * En politik for styring i den offentlige sektor (forvaltningspolitik) * En ny diskursiv ramme for opfattelsen af det offentlige * Ledelses- og styringsredskaber ( værktøjskassen ) 16

17 Styreformer i forvaltningspolitikken * Udadvendte (udliciteringer, udfordringsret, privatisering, brugerbetaling, selveje, A/S-dannelser, partnerskaber m.v.) * Indadvendte (mål- og rammestyring, kontraktstyring, taxameterstyring, regnskabsreformer, værdibaseret ledelse m.v.) * Brugervendte (brugervurderinger, brugerbestyrelser, fritvalgsordninger, tests, processtyringer m.v.) 17

18 Regeringens medicin for offentlig sektor KONKURRENCE - mellem offentlige og private leverandører - mellem offentlige leverandører - fritvalgsordninger - benchmarking KONTROL - kontraktualisering - brugerstyring - dokumentationer og evalueringer -resultatmålinger - processtandardiseringer 18

19 Ledelse hvordan? 19

20 Resultatmålinger * skal bruges til resultatstyring * knyttes til budgetprocessen * sigter mod central indsigt og styring + etablering af evalueringsinstitutter: EVA (statsligt 1999) og KREVI (kommunalt og regionalt evalueringsinstitut 2006) + offentliggørelse af testresultater + brug til aflønning og ressourcetildeling 20

21 Processtyringer * central regulering øget kraftigt siden 2001 der styres helt ned til metode * manualisering af den offentlige sektor: - handleplaner og akkrediteringskrav - bindende visitationskrav - metodeforskrifter - opfølgningskrav - kvalitetsstandarder - brugerinddragelseskrav - fritvalgsprocedurer - regler for ansættelser og indberetninger - tidsfrister 21

22 Manualisering Truer fagligheden Tager tid fra kerneydelserne Får folk til at lave det foreskrevne frem for det nødvendige ( pleasing ) Nedsætter arbejdsglæden 22

23 Bedre målinger bedre kvalitet Målinger må være: - relevante i.f.t. kerneydelser - dynamiske: progression - responsive: i.f.t. behov - må støtte op om udvikling Kvalitetssikring må være: - en fælles opgave for politikere, ansatte og borgerne - kvalitetsstandarder tilpasset målgrupperne 23

24 Offentlig NPM-modernisering: Kontrolleret konkurrence og styring Entreprenør-tankegang } Resultat og processtyring } Brugeren ved roret } Firmatisering Manualisering Brugerstyring 24

25 Kundeorientering og modernisering: indfører privat demokrati omdefinerer succeskriterier gør den ansatte til førstekommis presser fagligheden/professionalismen 25

26 Målefetischisme må besvares Kun det, der kan tælles, tæller Modforestillinger? Vidensvakuum i.f.t. nye styrings- og ledelsesprincipper? 26

27 Tekniske skoler Institutionerne har siden 1991 haft ret til at sejle sin egen sø Oplever gentagne reformer ; vanskeligt at komme i en længerevarende driftsfase Mere eller mindre påtvungne fusioner Kæmper med frafald-, økonomi- og imageproblemer 27

28 Forvaltningsudviklinger og udviklingsveje for personalet a) Professionalisering (sikring af faggruppernes arbejdsbetingelser, kompetencer og kollegiale selv-regulering) b) Af-professionalisering (tab af kulturel autoritet, forvaltningspolitisk resultat) c) Proletarisering (bureaukratiet omformer folk og interesser, store grupper vil blive dårligere stillet) d) Intern fragmentering (faggrupper vil gå delvis i 28 opløsning)

29 Populære og udbredte udsagn om lønmodtagerne og fagforeningen Store grupper af lønmodtagerne er blevet individualistiske, og kollektive rammer føles mest som spændetrøjer Disse lønmodtagere orienterer sig mere mod egne fordele og egen karriere end mod solidaritet Lønmodtagerne er ved at sige farvel til fagforeningen, hvad faldende medlemstal også bevidner Lønmodtagerne har politisk vendt sig fra fællesskabsløsninger og vil ikke involvere sig politisk Myter eller realiteter? 29

30 Kendsgerningerne: NEJ: ingen af udsagnene holder Vores undersøgelse: sammenkæder erfaringer, vurderinger og holdninger omfatter alle lønmodtagere fagforeningsmedlemmer som ikke-medlemmer opdelt på hovedorganisationer: LO, FTF, AC og LH Spørgeskemabaseret stikprøve fra Danmarks Statistik: svarprocent 54 ingen store skævheder i materialet 30

31 Lønmodtagerne og arbejdet Fylder meget Udvikler meget Slider meget Forener mange individualisering slet ikke så udbredt som antaget samarbejde prioriteres over konkurrence indbyrdes hverdagssolidaritet er stærkt udbredt lønmodtagerne ønsker medindflydelse lønmodtagerne taler om vi over for ledelsen oplever begrænsninger i hverdagen vil prioritere både materielle og immaterielle værdier 31

32 Tabel 5.1: Hvad ville betyde mest for dig, hvis du frit kunne vælge arbejde? (%) Stor betydning Nogen betydning Svært at sige Kun ringe betydning Slet ingen betydning At arbejdet er interessant og spændende At lønnen er høj At jeg kan føle at jeg laver et godt stykke arbejde At der er mulighed for at arbejde hjemme At der er tryghed i ansættelsen At der er et godt kammeratskab på arbejdspladsen At arbejdsmiljøet er i orden At arbejdet ligger tæt på min bopæl At jeg selv kan bestemme arbejdstiden At der er gode muligheder for efter uddannelse At ledelsen viser forståelse og respekt for de ansatte

33 Lønmodtagerne og fagforeningen Stærk opbakning bag fagforeningsinstitutionen Mange ser dog fagforeningen mere som apparat end som aktivitet Fagforeningen skal fortsat være interesseorganisation Unge er mindre fagligt interesserede og har lavere organiseringsgrad end ældre: fagforeningerne forgubbes Mange ikke-medlemmer tager ikke afstand fra fagforeningerne Stor tolerance i forhold til gule fagforeningsmedlemmer 33

34 Fagforeningens nødvendighed, fordelt på medlemskab af fagforening (%), tabel 6.1. Fagforeninger er nødvendige for varetagelsen af lønmodtagernes interesser Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

35 Begrundelser for medlemskab, fagforeningsmedlemmer (%), tabel 6.2. Hvorfor er du medlem af en fagforening? Fordi jeg synes, at man bør være medlem af en fagforening For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/ kolleger For at få mine interesser varetaget For at kunne stå i en arbejdsløshedskasse Fordi det er et krav på min arbejdsplads Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig

36 Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagforeningsmedlemmer og alder (%), tabel 6.7. Hvorfor er du medlem af en fagforening? Fordi jeg synes, at man bør være medlem af en fagforening For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/kolleger For at få mine interesser varetaget - andele af helt enig og delvis enig Alder Bør være medlem For at være solidarisk med kolleger Varetage interesser - 20 år år år år år år

37 Hvad mener du bør være fagbevægelsens vigtigste opgaver? (%), tabel 6.23 Enig Hverken Uenig eller Forbedre arbejdsmiljøet Sikre størst mulig løn for medlem Udligne lønforskelle mænd og kvinder Forbedre uddannelsesmuligheder Bekæmpe arbejdsløsheden Arbejde for større tryghed i ansættelsen Udligne lønforskelle mellem højt- og lavtlønnede Forkorte arbejdstiden Arbejde for større tryghed i ansættelsen Drive medievirksomhed Organisere private forsikringsordninger Organisere fritids- og ferietilbud

38 Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagforeningsmedlemmer (%), tabel 6.9. Hvorfor er du medlem af en fagforening? For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/kolleger Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer i alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

39 Lønmodtagerne og politik Stærk opbakning bag velfærdsstaten Stærk støtte til krav om omfordeling via det offentlige (især hos LO- og FTF-medlemmer) Lønmodtagerne ser ikke sig selv som (for)brugere, men som borgere (medlemmer af et politisk fællesskab) Ingen udbredt accept af individualisering af ansvar Lønmodtagerne er politisk fragmenterede Relativ høj politisk deltagelse, også mellem valgene 39

40 Vigtigt, at fagforeningen støtter politiske partier? Enig Hverken eller Uenig Medlemmer Ikkemedlemmer

41 Hvad mener du om følgende: (%), tabel 7.12 Det offentlige sundhedssystem skal udbygges, så ventelister undgås Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Helt uenig Hovedorganisation LO FTF AC LH

42 Hvad mener du om følgende: (%), Tabel 7.17 Folkepensionen skal forbedres, så de ældre får bedre levevilkår Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

43 Hvad syntes du om følgende spørgsmål om retfærdig fordeling: (%), tabel Skattebyrden er urimelig fordelt mellem de forskellige befolkningsgrupper Medlemskab Helt Enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

44 Hvordan synes du, at samfundet bør udvikle sig fremover? (%), tabel 7.26 Solidariteten skal udbredes; lønmodtagerne skal stå sammen Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

45 Hvordan synes du, at samfundet bør udvikle sig fremover? (%), tabel 7.27 Den sociale retfærdighed skal øges; forskellene mellem rig og fattig skal nedbringes Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

46 Lønmodtagerne er stadig solidariske Tænker selv: fra traditionelle normstyrede orientering mod mere selvstændig stillingtagen Handler selv: tager fællesskabshensyn Siger ja til fællesskabsløsninger Siger nej: modstandspotentiale overfor nogetfor-noget -strategien 46

47 Kun spøgelser og bæster kan stå uden for fællesskabet (Sokrates) - og fællesskabet har brug for både teknisk og boglig kvalificering for at sikre arbejds- og levevilkår 47

48 Fag-kollektivets kamparenaer Faglige Fagpolitiske Forvaltningspolitiske gåpåtre ben 48

49 Fra fagforening til serviceorganisation? NEJ: service kun del af bredere strategi medlemmer ikke kunder i butikken Fagforeningen må: sikre den enkelte rettigheder skærme mod vilkårligheder give information af strategisk betydning skabe forståelse for virket og interesser være lydhør skabe identitet 49

50 Fælles arbejde for et mix af: Kollektive goder Tunge medlemsfordele Service 50

51 Interesserepræsentation Hvem Hvad Hvordan Elite Kerne Periferi Ekskluderede Løn- og arbejdsbetingelser Rettigheder og muligheder Politisk økonomi Omverdenen Organisatorisk form Organisatorisk kapacitet Organisatorisk demokrati Organisatorisk aktivisme Krise? Differentiering Markedsorientering Nedgang i egalitære strategier 51

52 Faglige organisationer og medlemsdemokrati Centrale Timeglasset? Arbejdspladsen 52

53 Arbejdspladsniveauet TR-arbejdets centralitet TR ernes opbakning Arbejdspladskollektivets diskussioner 53

54 Regionalt niveau/lokalt niveau Arbejdspladsovergribende politikformulering Fællesgøre erfaringer (tværgående) Politisk indflydelse Administrativ indflydelse Mediemæssig indflydelse Servicere TR erne, klubber/afdelinger Hvad vil vi som lønmodtagergrupper? 54

55 Centralt niveau Hvordan placere sig politisk Sætte politiske dagsordener Politisere ledelsesretten Politisere moderniseringer/kvalitetsdiskussion Faglige rammeaftaler Strategisk handlekraft Fagets udvikling Argumentativ handlekraft 55

56 Centrale fagforeningsopgaver Strategisk-taktiske Fagligt-professionelle Kommunikativt-demokratiske 56

57 Fagforeningstyper Aktionsfokus Nøglefunktion Idealtype Service Politiske byttehandler Kampagner/ Agitation/Aftaler Social forening Individuel lønmodtager Ledelsen Politisk-adm. system Massetilslutning Produktivitetsforøgelse Virksomhedsbaseret fagforening Social partner Social bevægelse 57

58 Fagforeningsmedlemmer Samarbejdspartnere partnere brugere kæmpere ejere Demokratiets herrer 58

59 Medlemmets påvirkningskanaler urafstemning Aftalevejen stillingtagen til lokale aftaler Institutionaliseret deltagelse valg af afdelingsledelse, formand? valg af repræsentanter til råd, nævn Ikkeinstitutionaliseret deltagelse medlemsundersøgelser medier opinionsdannelse aktioner 59

60 Demokratisering strategiske elementer byg forandringer op nedefra få støtte ovenfra mobilisér modmagt stå vagt om ildsjæle med initiativ skab forudsætninger for demokratisk dialog lav gadeteater! aktioner! 60

61 Hvad en organisation har brug for! Forståelse af samfundsudviklingen og evne til at læse signaler Løbende vurdere værdigrundlag, struktur og rekrutteringsgrundlag Have selvfølelse og selvtillid ud fra den faglige forankring Et sprog til selvstændigt at opsamle erfaringer ved hjælp af og til at formulere ønsker og krav i Handleredskab: lokalt, regionalt, nationalt og internationalt Støtte indefra: medlemmerne, demokratiet Støtte udefra: organisationssamarbejde, faglige alliancer, politiske alliancer 61

62 Politiske deltagelsesformer Inddragelse Segmenteret repræsentation Netværk Lobbyisme 62

63 Fagforeningspolitik må have en basis i: 63

64 Hvis en moderne fagbevægelse skal have gennemslagskraft: demokratisk organisering af vilje og kunnen: Præferencer Prioriteter Organisering Handlekraft Ressourcer Kapabiliteter 64

65 Visionære alternativer? Fleksibilitet Tryghed og rettigheder Muligheder fra reaktiv til proaktiv handlen nye veje til udvikling af kollektiv intelligens udvikle den interne sociale dialog 65

66 Moderne fagforening Repræsentere andet og mere end arbejdet og dets aflønning Sikre behovsdækning Kollektiv intelligens Kompetencer og faglighed Forestillingsverdener humanisere og demokratisere arbejdsliv, politik og kultur i en mere globaliseret verden 66

67 Velfærds- og demokrati-værdier RESSOURCER (knappe goder) -job - indkomst - kvalifikationer -informationer AGTELSE (ikke knappe goder) - indflydelse - anerkendelse - respekt - retskaffenhed 67

68 If you can dream it you can do it! (Walt Disney) 68

69 En drøm, du drømmer alene, er kun en drøm. En drøm, vi drømmer sammen, er virkelighed (John Lennon) 69

70 70

71 Det basale grundlag for offentlig sektor OFFENTLIG ETOS : særlige normer, værdier og arrangementer, der gør det muligt, at vi kan leve fornuftigt sammen 71

72 Roller i forhold til det offentlige: Klient: Rettighedssystem (modtagere af offentlige ydelser) Bruger: Privatiseret demokrati (individuel bruger) Kunde: Pengepung styrer offentlig service (køber af offentlig service) Borger: Fællesskab og retfærdighed (politisk myndighed) 72

73 OFFENTLIGE AKTIVITETER BRUGER-niveau: individuel nytte INSTITUTIONS-niveau: udvidet nytte SAMFUNDS-niveau: fælles værdi 73

74 Kvalitet i offentlige ydelser noget særligt: kan ikke standardiseres let afhængig af de ansattes kompetencer produktet produceres i samspil særlige hensyn at tage til udsatte, syge, svage, børn, omsorgsbehøvende, fremtidige generationer offentlig service gennemføres også på trods af brugernes ønsker 74

75 Medarbejderinddragelse: at drage nytte af de ansattes faglighed og erfaringer bedre organisering af arbejdet direkte medindflydelse bedre samarbejde efteruddannelse netværk stærkere vidensdeling bedre ledelse 75

76 FOLKESKOLEN - Lovrevisioner eleven bliver barn - læreren bliver pædagog sociale medborgere - demokratisering - læreren socialpædagog eleven bliver bruger - læreren konsulent - magten individualiseres faglighed opstrammes + tests - længsel efter rødder og ro - eleven skal være kompetent - læreren bliver læringsekspert 76

77 Klassekvotienter i folkeskolen fra 2000/2002 til 2005/ , ,5 00/01 '01/02 '02/03 '03/04 '04/05 '05/06 Klassekvotient Kilde: UVM og kommunale nøgletal og 2005 er regnskabstal er budgettal. Løbende priser. 77

78 1990 ernes folkeskole Individet i centrum ( mig ) fag FRA TIL person Personlig læring Læreren som coach Decentralisering NPM viden pæd. ansvar karakterbog faglighed værdier ansvar for egen læring log-bog Kontrakter og evaluering skoleklasse værksted 78

79 2000 ernes folkeskole Konkurrence i og mellem skoler Kontraktpolitik Kulturel restaurering Ledelsen styrket Evalueringskultur Quasi-markedsgørelse Re-centralisering: Processtandarder elite -gørelser FRA læring liv-lighed sociale færdigheder forældresamar bejde individuel udvikling TIL indlæring ro og respekt færdige resultater elevkontrakter nationale mål 79

80 Gymnasiereform 2005 Centraliseret decentralisering - krav til selvevaluering - krav til kvalitetsudvikling * undgå bureaukrati * give interesserede indsigt * sammenligne med andre (Bekendtgørelsesvejledning nr. 23 af ) 80

81 Gymnasiereformen 2005 Ret for institutionerne til at sejle deres egen sø økonomisk (selveje fra 2007) Bundlinien blevet et pejlemærke Gælder også VUC-institutionerne 81

82 VUC karakteristika Danmarks mest brogede uddannelsessystem Uhomogen kursistgruppe (fra 18 årige drop-outer til pensionister og efterlønnere) Usynlighed (offentligheden har lavt kendskab) Højt frafald Image: Pædagogisk nursing og lav prøvefrekvens 82

Arbejdsliv og politik.

Arbejdsliv og politik. Pressemateriale tirsdag den 8. september 007: Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Dette materiale kan hentes i pdf-udgave på www.nfsv.dk Om undersøgelsen Arbejdsliv og

Læs mere

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Utdanningsforbundet, Agder, 12. november 2013 Tidens snak, tidens begreber Før

Læs mere

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Dansk Socialrådgiverforening, Kolding, 26.11.2013 GØR globaliseringen, europæiseringen,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Medhør uden medbestemmelse?

Medhør uden medbestemmelse? NR. 1-2012 Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet og lønmodtagererfaringer på FTF-området Af Emmett Caraker Henning Jørgensen Mogens Ove Madsen Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8

Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8 de økonomiske konjunkturer i øvrigt så ud. I dag er der langt flere ansatte (også kaldet professionelle) og modtagere af velfærdsydelser, og udgifterne er langt større, end de var i starten af 1970 erne.

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Fremtidens arbejdsmiljø Nye problemer, nye muligheder, nye strategier Øje på arbejdsmiljøet, marts 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer

Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer Flemming Ibsen Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer Det danske arbejdsmarked har oplevet et markant fald i den samlede organisationsprocent de seneste 15

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere