7. august Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering"

Transkript

1 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

2 Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning Formål med analysen Organisering og tilrettelæggelse Projektforløb og fremgangsmåde Opbygning af rapporten Nuværende problemer og forbedringsmuligheder i sagsbehandling og kontrol Introduktion til sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser Problemstillinger i sagsbehandling og kontrol Målbillede og forslag til indsatser for effektiv sagsbehandling og kontrol Målbillede for effektiv sagsbehandling og kontrol Pejlemærker for en effektiv sagsbehandling og kontrol Løsningsarkitektur for effektiv sagsbehandling og kontrol Koordineret indsats for effektiv sagsbehandling og kontrol Opdeling af foreslåede tiltag i fem løsningsmodeller Initiativer til effektivisering af sagsbehandlingen Effektiv håndtering af adviser i den løbende sagsbehandling Løsningsbeskrivelse Øget automatisering i sagsbehandlingen Generisk sagsbehandlingsmodel for eindkomst og øvrige registre Effektivisering af sagsbehandling på Udbetaling Danmarks ydelsesområder Implementering af effektiv advishåndtering Anbefalinger til implementering af effektiv advishåndtering Udmøntning af den generiske sagsbehandlingsmodel på Udbetaling Danmarks ydelsesområder Boligstøtte Social pension (folkepension og førtidspension) Barselsdagpenge Børnetilskud De kommunale ydelsesområder 78

3 6.1. Implementering af effektiv advishåndtering Anbefalinger på kort sigt til implementering af mere effektiv advishåndtering i kommunerne Øget automatisering i sagsbehandlingen Økonomisk friplads Kontanthjælp Sygedagpenge Organisering af effektiv sagsbehandling Fællesoffentlig kontrol Baggrund og formål med initiativet Løsningsbeskrivelse Anbefalinger til realisering af løsningen Organisering af en effektiv udsøgning af kontrolsager samt kontrolindsats Plan for indsatser på kort sigt Internationale erfaringer med tilrettelæggelse af kontrolindsatsen Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger Baggrund og formål med initiativet Beskrivelse af løsning Anbefalinger til realisering af løsningen Plan for indsatser på kort sigt Bedre kontrol af ægteskabs- og bopælsregistrering Baggrund og formål med løsningen Beskrivelse af løsning Anbefalinger til realisering af løsningen Organisering af kontrol af bopæls- og ægteskabsoplysninger Plan for indsatser på kort sigt Vurdering af økonomiske gevinster ved en mere effektiv indsats Opgørelse af kommunernes indsats i Muligheder for at realisere de økonomiske gevinster ved god praksis Løsningsinitiativer målrettet realisering af gevinster ved udbredelse af god praksis Løsningsinitiativer til realisering af gevinster udover god praksis Anbefalinger til løbende måling af indsats og resultater 169 Bilag A. Kortlægning af økonomisk friplads og barselsdagpenge 174 Økonomisk friplads 175 Ansøgning og vurdering Kontroltrin Løbende sagsbehandling Kontroltrin Dybtgående kontrol Kontroltrin Barselsdagpenge 181

4 Ansøgning og vurdering Kontroltrin Løbende sagsbehandling Kontroltrin Dybtgående kontrol Kontroltrin Barrierer og forbedringsmuligheder 186 Bilag B. Beregning af gevinster 187

5 Kontakt Spørgsmål til denne afrapportering kan stilles til partner Morten Ry på telefon eller partner Michael Theill på telefon Om Deloitte Consulting Fra ide til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og den private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Consulting Telefon Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Consulting Postboks København C

6 0. Ledelsesresumé I denne rapport fremlægges forslag til en styrket og sammenhængende indsats for at sikre en mere effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelsesområder. I 2012 udarbejdede Deloitte Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, der afdækkede en række forbedringsmuligheder vedrørende indsatsen for at sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser. Analysen identificerede betydelige forskelle på kommunernes effektivitet i forhold til at reducere antallet af sager med fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Væsentlige forklaringer på de utilstrækkelige resultater skal ifølge Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger blandt andet findes i manuelle arbejdsgange, usystematisk tilrettelæggelse af sagsbehandlingen og kontrolindsatsen, sårbare faglige kontrolmiljøer, uklarheder angående de lovgivningsmæssige rammer for især kontrolindsatsen og utilstrækkelig itunderstøttelse, herunder manglende anvendelse af og i nogle tilfælde også manglende adgang til vigtige data. Konsekvenserne af dette for sagsbehandlingen af sociale ydelser er blandt andet, at kommunerne i flere tilfælde ikke regulerer borgernes ydelser hurtigt nok, når der opstår ændringer i borgernes situation, der har betydning for, om borgerne fortsat er berettigede til den pågældende ydelse. Dermed udbetaler kommunerne betydelige beløb i sociale ydelser, som de offentlige myndigheder efterfølgende skal bruge betydelige ressourcer på at inddrive hos borgerne. Hvad angår den løbende, dybtgående kontrolindsats, der typisk er rettet mod at identificere socialt snyd, viste analysen, at de kommunale kontrolenheder ikke er tilstrækkelig effektive i forhold til at identificere og oplyse sager, hvor borgere bevidst og ubevidst modtager uberettigede ydelser. På trods af at kommunerne de senere år har opprioriteret indsatsen mod socialt snyd, opdages der kun et mindre antal tilfælde, hvor borgerne bevidst har begået socialt snyd, ligesom der ikke rejses tilstrækkelig mange tilbagebetalingskrav overfor de pågældende borgere. Samlet set pegede Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger således på, at der er behov for en mere effektiv og målrettet sagsbehandling og kontrolindsats, der i højere grad understøtter korrekt tildeling af ydelser, løbende og rettidig opfølgning på borgernes berettigelse til ydelserne og målrettet kontrol af sager, hvor der er mistanke om fejl eller snyd. 6 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7 På baggrund af Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger traf regeringens økonomiudvalg i oktober 2012 beslutning om at igangsætte et supplerende tværministerielt analysearbejde med henblik på at udarbejde forslag til en mere sammenhængende indsats for mere Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (ESK) på de sociale ydelsesområder. Deloitte har bistået analysearbejdet i perioden fra januar til maj 2013 ved at klarlægge og opstille en række forslag til løsningsinitiativer, der præsenteres i denne rapport. Løsningsinitiativerne og den gennemførte analyse heraf tager udgangspunkt i og kvalificerer datagrundlag og konklusioner fra Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger. Dette er foregået i tæt samarbejde med de involverede parter, herunder nøglemedarbejdere og nøgleledere fra både kommuner, Udbetaling Danmark og ressortministerier. Nedenfor er illustreret et samlet overblik over datagrundlaget for de identificerede løsningsinitiativer. Tabel 1. Samlet overblik over datagrundlag Datagrundlag 1. Optimering af advishåndtering 2. Øget automatisering af sagsbehandlingen 3. Fællesoffentlig kontrol 4. Formueoplysninger 5. Optimeret folkeregistrering Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Spørgeskemaundersøgelse til alle kommuner Sagsgennemgang af over 600 sager Dybdekortlægning i 10 kommuner X X X X X X X X X X X X X Advisanalyse i 22 kommuner X X Kvalificering i kommunepanel X X X X X Analyse vedrørende Effektiv Sagsbehandling og Kontrol (ESK) Kvalificering i arbejdsgruppen Kvalificering i kommunepanel Kvalificering af gevinster og omkostninger med interessenter Interview med parter og temadrøftelser eindkomstanalyse X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X De enkelte løsningsinitiativer introduceres nærmere nedenfor. 7 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

8 Administrationen af familieydelser, barselsdagpenge, boligstøtte og folkepension er fra oktober 2012 til marts 2013 overgået fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Samordning af sagsbehandling og kontrol af disse ydelser i én landsdækkende myndighed har været et væsentligt element i arbejdet for at sikre mere korrekte udbetalinger af sociale ydelser og en styrket og mere koordineret indsats mod socialt snyd på de områder, der er overgået til Udbetaling Danmark. Det har været del af grundlaget for det supplerende analysearbejde at vurdere, hvorledes Udbetaling Danmark kan nyttiggøres i den fremadrettede indsats teknisk, organisatorisk og styringsmæssigt. I tillæg til forslag til konkrete digitale indsatser for at sikre en mere effektiv sagsbehandling og kontrol som identificeret i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger kan indsatsen ligeledes inkludere for eksempel vejledninger om enlig/samlever-problematikken eller lignende vejledningsinitiativer. Sådanne supplerende initiativer drøftes som del af en tværministeriel arbejdsgruppe for socialt snyd i regi af Social- og Integrationsministeriet Pejlemærker for en effektiv sagsbehandling og kontrol Analysen af effektiv sagsbehandling og kontrol viser, at mere korrekte udbetalinger af offentlige ydelser ikke nødvendigvis forudsætter øget kontrol af hovedparten af de borgere, der retmæssigt modtager boligstøtte, folkepension, kontanthjælp eller en anden social ydelse. I stedet kan et stort antal fejludbetalte ydelser forhindres, ved at myndighederne i højere grad end i dag sikrer, at borgerne får lige præcis de ydelser, de er berettiget til allerede når borgerne ansøger om en ydelse, og når eksempelvis borgernes indkomst, boligforhold og/eller ægteskabsstatus efterfølgende ændrer sig. Med andre ord kan fejl og snyd i mange tilfælde forhindres, før det opstår. For de borgere, der virkelig gør sig umage med at snyde med offentlige ydelser, kan det være svært for myndighederne at opdage sagerne, inden ydelserne udbetales. Her vil der i højere grad være behov for en helhedsorienteret og koordineret kontrolindsats. Det betyder ikke nødvendigvis, at der skal bruges flere ressourcer på kontrolarbejdet, men at arbejdet i højere grad organiseres på en ny og mere effektiv måde. Fokus bør i højere grad målrettes de sager, hvor risikoen for snyd og fejl er størst, fremfor usystematiske og tilfældige kontroller baseret på eksempelvis anonyme henvendelser. Øget digitalisering vurderes at være en væsentlig løftestang for at undgå fejludbetalinger og reducere omfanget af socialt snyd. Heri indgår især mere 8 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

9 effektive digitale alarmsystemer ved mistanke om fejl eller snyd, bedre samkøring af data og øget automatisering af sagsbehandlingen. Dermed kan myndighederne bruge færre ressourcer på manuelle arbejdsgange og på at inddrive ydelser, der fejlagtigt er udbetalt til borgerne. Og myndighederne kan fokusere kontrollen på sager om socialt snyd, der ellers ikke ville være blevet opdaget. Samtidig undgår borgerne at oparbejde gæld til det offentlige og pludselig blive mødt med krav om at tilbagebetale penge, der allerede er brugt måske endda i god tro. Herudover kan en mere målrettet og systematisk indsats modvirke sager med fejlagtig mistænkeliggørelse og kontrol af lovlydige borgere. Som strategisk og forretningsmæssig ramme for disse ambitioner har Deloitte på baggrund af drøftelser med statslige myndigheder, kommuner og Udbetaling Danmark opstillet forslag til en række pejlemærker som sigtelinjer for en fremtidig effektiv sagsbehandling og kontrol: En effektiv digital indgang ved ansøgning om sociale ydelser: En digital indgang baseret på genbrug og forudfyldelse af aktuelle autoritative data om borgerne skal dels sikre, at borgerne oplever ansøgningsprocessen som enkel og forståelig, dels nedbringe risikoen for fejl og muligheden for snyd. Omkostningseffektiv og hurtig sagsbehandling: Der skal ske en øget digitalisering og automatisering af sager, hvor oplysningsgrundlaget er klart og kan baseres på objektive kriterier, og hvor risikoen for fejl og snyd er minimal. Og der skal sikres effektive arbejdsgange for den fortsatte manuelle sagsbehandling på de områder, hvor sagsbehandlingen ikke kan fuldautomatiseres (fx mere komplicerede sager og/eller sager, der omfatter skøn). Effektfuld kontrol: Kontrolindsatsen skal være målrettet og effektiv, hvilket blandt andet betyder, at der skal sættes ind allerede i ansøgningsøjeblikket, og at kontrolindsatsen både i sagsbehandlingen og i den opfølgende, dybtgående kontrol skal prioriteres ud fra, hvor den har størst effekt Koordineret indsats for effektiv sagsbehandling og kontrol Med udgangspunkt i pejlemærkerne har Deloitte skitseret forslag til en mere sammenhængende og koordineret indsats på kort og mellemlang sigt. 9 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

10 Figur 1. Forslag til sammenhængende og koordineret indsats Indsatsen omfatter: Effektiv håndtering af digitale adviser i den løbende sagsbehandling Løsningen omfatter effektiv håndtering af adviser i den løbende sagsbehandling og skal på kort sigt sikre, at det store omfang af fejludbetalinger reduceres gennem bedre anvendelse af eksisterende systemer i kommunerne og Udbetaling Danmark. Heri indgår blandt andet at fastlægge og implementere bedste praksis for modtagelse og håndtering af systemgenererede underretninger (digitale alarmklokker), når der sker ændringer i CPR, eindkomstregistret og andre centrale registre. Det vurderes, at Udbetaling Danmark allerede er langt med at forbedre advishåndteringen, omend løsningerne endnu ikke er fuldt implementeret på grund af den nuværende indkøringsperiode. Deloitte vurderer således, at Udbetaling Danmark har etableret forudsætningerne for at realisere en effektiv praksis indenfor en relativt kort tidshorisont, da systemer og arbejdsgange er til stede. Dermed forventes en betydelig reduktion i antallet af fejludbetalinger på Udbetaling Danmarks områder allerede fra På de kommunale ydelsesområder forventes et længere implementeringsforløb, idet kommunerne har varierende praksis for opsætning og anvendelse af egne systemer. En betydelig forbedring af indsatsen i kommunerne fra 2014 forudsætter således en betydelig prioritering og en løbende koordinering af indsatser på tværs af kommunerne, der blandt andet kan omfatte: Udarbejdelse af tværkommunal vejledning om advisopsætning. Udarbejdelse af bedste praksis-arbejdsgangsbeskrivelser og tilhørende eksempelsamling af effektive processer for behandling af adviser. 10 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

11 Etablering af implementeringsstøtte i kommunerne i relation til både opsætning af adviser og design og implementering af effektive arbejdsgange. Implementeringsstøtten bør have særligt fokus på at sikre organisatorisk forankring i de enkelte kommuner og fordrer således ressourceindsats i alle kommuner understøttet af eksempelvis et fælles tværkommunalt ekspertteam. Øget automatisering af sagsbehandlingen Løsningen skal sikre en væsentlig mere ensartet og omkostningseffektiv sagsbehandling på længere sigt. Dette omfatter fastlæggelse af modeller for digital sagsbehandling på de respektive ydelsesområder med fokus på mulige regelændringer, der understøtter øget automatisering og anvendelse af registerdata, herunder især oplysninger om borgernes indkomst i eindkomstregistret. Mulighederne for at realisere en mere automatiseret sagsbehandling er knyttet specifikt op på de enkelte ydelsesområder. Det skyldes, at der er væsentlige forskelle mellem de enkelte ydelseslovgivninger i forhold til, hvornår og hvordan lovgivningen kan understøtte en mere automatiseret sagsbehandling. Modellerne vurderes derfor mest hensigtsmæssigt realiseret som led i de igangværende og kommende konkurrenceudsættelser af fagsystemer i henholdsvis Udbetaling Danmark og KOMBIT. Indsatsen vil således skulle gennemføres område for område frem til 2018, hvor konkurrenceudsættelsen af de sidste fagsystemer på de store ydelsesområder forventes afsluttet. Fællesoffentlig kontrol Løsningen omfatter en mere målrettet og effektfuld kontrolindsats på tværs af de sociale ydelsesområder. Løsningsinitiativet sigter mod at etablere en samordnet kontrolindsats baseret på: En fællesoffentlig it-infrastruktur til udsøgning og risikoscoring af sager, der indikerer snyd. Etablering af effektive organisatoriske rammer for den fremadrettede kontrolindsats. Bedre og mere systematisk kontrol stiller store krav til kompetencer, systemer og organisatorisk kapacitet. Samtidig ses et betydeligt behov for at sikre en koordineret indsats, der går på tværs af kommuner og Udbetaling Danmark. Det er på den baggrund Deloittes samlede anbefaling, at en digital udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktur bør etableres fællesoffentligt. Deloitte anbefaler, at en første fase af infrastrukturen omfatter udsøgningslister til brug for prioritering af den dybtgående kontrolindsats samt udstilling af risikoscoring til brug for ydelsesmedarbejderne i kommunerne og Udbetaling 11 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

12 Danmark i forbindelse med behandling af ansøgninger og den løbende sagsbehandling. Første fase af en fællesoffentlig udsøgningsinfrastruktur, herunder etablering af de nødvendige organisatoriske rammer, forventes at kunne realiseres på 1-2 års sigt. I den forbindelse forudsættes det, at eksisterende løsninger i regi af blandt andet Udbetaling Danmark nyttiggøres. Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger Formuedata kan effektivisere sagsbehandling og kontrol af ydelser, hvor borgernes formue indgår som et kriterium for berettigelse til ydelsen. Den foreslåede løsning på kort sigt omfatter tre hovedelementer: Flere detaljer i de nuværende indberetninger fra pengeinstitutter og pensionsselskaber til SKAT i form af adgang til oplysninger om indeståender og dispositionsdato på alderdomsopsparinger og børneopsparingskonti. Hyppigere indberetninger af oplysninger, der allerede i dag indberettes årlig fra pengeinstitutter og pensionsselskaber til SKAT i form af kvartalsvise eller månedlige opdateringer af oplysninger om indeståender på almindelige bankkonti. Indberetninger, der omfatter gennemsnitlig saldo igennem det seneste år og højeste saldo igennem det seneste år. Initiativet forventes at kunne gennemføres på 1-2 års sigt, forudsat at eksisterende løsninger og registre i SKAT kan nyttiggøres. Bedre kontrol af ægteskabs- og bopælsregistrering Deloittes forslag til løsning vedrørende bedre kontrol i forbindelse med registrering af bopælsoplysninger består overordnet set af to hoveddele: It-understøttelse og automatisering: Bedre opsætning og udbygning af eksisterende digitale alarmsystemer i forbindelse med borgernes digitale ansøgning om flytning. Heri indgår at udvikle mere avanceret it-understøttelse, der sikrer skærpet opmærksomhed hos de kommunale sagsbehandlere i forbindelse med flytninger/flyttemønstre, der tyder på fejl eller forsøg på snyd. Effektiv kontrol: Optimering af den mere dybtgående kontrol af borgernes bopælsoplysninger i folkeregistret. Dette kan sikres gennem forbedret arbejdstilrettelæggelse, bedre samkøringsværktøjer samt faglige og organisatoriske forudsætninger for en korrekt og effektiv kontrol af de sager, der enten ikke kan opdages gennem simple alarmsystemer eller kræver en dybtgående kontrolindsats for at afdække eventuelle fejl eller forsøg på snyd. Ovenstående to hovedindsatser forventes at kunne gennemføres frem mod 2015, forudsat at løsningen vedrørende effektiv kontrol ses i sammenhæng 12 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

13 med en fællesoffentlig kontrolinfrastruktur på tværs af ydelsesområderne jævnfør ovenfor. Derudover har analysen påpeget, at der i praksis er mulighed for at være familiesammenført på grundlag af ægteskab, men samtidig blive registreret som ugift i CPR. En løsning på denne problemstilling foreslås håndteret i regi af projektet Effektiv Personregistrering og er ikke nærmere behandlet i denne rapport. Måling, vidensopsamling og læring Løsningen skal sikre, at der løbende kan følges op på effekten af den igangsatte indsats, herunder realiseringen af potentialerne ved at reducere antallet af fejludbetalinger og styrke indsatsen mod socialt snyd. Det foreslås, at der implementeres en fælles model for opsamling af tilstrækkelige og valide data om resultaterne og indsatsen på kort sigt. Første fase af effektmodellen kan etableres primo 2014 og løbende udvikles i takt med udviklingen af nye systemer, der kan sikre en mere automatiseret opsamling af oplysninger. Det forudsættes, at opsamling af data og læring forankres fællesoffentligt med henblik på at sikre vidensdeling på tværs af ydelsesområder. Igangsættelse af implementeringsanalyser på kort sigt Det anbefales, at der igangsættes en række implementeringsanalyser, der kan understøtte realisering af især initiativer på længere sigt. Hvad angår øget automatisering af sagsbehandlingen anbefales det, at der gennemføres specifikke analyser på hvert ydelsesområde, der især omfatter: Konkretisering af automatiseret sagsbehandlingsmodel på hvert enkelt ydelsesområde, herunder lovgivningsmæssige og datamæssige forudsætninger herfor. Fastlæggelse af businesscase ved automatiseret sagsbehandlingsmodel, herunder vurdering af forskellige indfasningsstrategier i forhold til henholdsvis eksisterende og planlagte konkurrenceudsatte systemer på de enkelte ydelsesområder. Endvidere anbefaler Deloitte, at der gennemføres en analyse af de væsentligste behov og udfordringer ved at realisere en mere effektiv sagsbehandling af ydelser på de kommunale områder, herunder en nærmere vurdering af, i hvilket omfang mulige organisatoriske tiltag kan bidrage til at adressere udfordringerne. Hvad angår bedre adgang til mere aktuelle formueoplysninger, anbefaler Deloitte, at der foretages en nærmere vurdering af gevinster og omkostninger forbundet med justering af formueoplysninger i nuværende registergrundlag for SKATs R75-skærmbillede, herunder: 13 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

14 Kvalificering af gevinster ved henholdsvis lettere adgang til bedre formueoplysninger i sagsbehandlingen samt muligheder for mere digital samkøring af oplysningerne i kontroløjemed. Endvidere opgøres omfanget af fejludbetalinger og snyd relateret til formueoplysninger nærmere, og der bør udarbejdes en opgørelse af det nuværende administrative ressourceforbrug forbundet med manuel indhentning og kontrol af formueoplysninger. Nærmere vurdering af omkostninger relateret til systemtilretninger i henholdsvis SKAT og pengeinstitutterne. Afklaring af dataretlige aspekter ved øget udveksling af formueoplysninger, herunder SKATs hjemmelgrundlag i forhold til at indhente og opbevare mere detaljerede og mere hyppigt opdaterede data. Hvad angår bedre kontrol af bopælsregistrering, anbefaler Deloitte, at der foretages en nærmere vurdering og analyse af behov og muligheder for gennemførelse af organisatoriske initiativer til at sikre en mere effektiv og målrettet kontrol i forbindelse med folkeregistreringen, og at denne vurdering foretages i sammenhæng med indsatsområdet vedrørende fællesoffentlig kontrol, jf. nedenfor. Hvad angår fællesoffentlig kontrol, anbefaler Deloitte, at der foretages en konkret vurdering af forudsætningerne for konsolidering af kontrolindsatsen centralt. Heri indgår fastlæggelse af det konkrete indhold af en første fase af en fællesoffentlig it-infrastruktur og de nødvendige organisatoriske forudsætninger for at samtænke kontrollen af både de kommunale ydelsesområder og Udbetaling Danmarks ydelsesområder. Det anbefales desuden, at der i forbindelse med den videre analyse indhentes mere detaljerede erfaringer fra udvalgte lande blandt andet vedrørende mulige opgavesplit mellem centrale kontrolmyndigheder og decentrale kontrolenheder. Hvad angår måling, vidensopsamling og læring, anbefaler Deloitte med udgangspunkt i blandt andet erfaringerne fra Udbetaling Danmark og SKAT, at der gennemføres en nærmere analyse af, hvordan en langsigtet model for måling og opfølgning kan designes, herunder hvordan data kan tilvejebringes omkostningseffektivt og pålideligt Gevinster knyttet til realisering af en mere effektiv sagsbehandling og kontrol Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger viser, at der er et betydeligt potentiale ved at optimere de løbende sagsbehandlingsprocesser og sikre en mere effektiv kontrol af sager om socialt snyd. Dette omfatter: Korrekt sagsbehandling i form af flere korrekte afgørelser og flere stoppede ydelser i de situationer, hvor borgerne ikke længere er berettigede til en social ydelse. 14 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

15 Effektiv kontrolindsats, hvor borgere, der forsøger at snyde med sociale ydelser, i højere grad opdages og stilles overfor tilbagebetalingskrav for de uretmæssigt udbetalte ydelser. Potentialerne er blandt andet opgjort ved, at alle kommuner og Udbetaling Danmark bliver lige så effektive som de bedste kommuner i Disse potentialer er efterfølgende blevet kvalificeret som led i de supplerende analyser i Effektiv sagsbehandling og kontrol. Hertil kommet et betydeligt yderligere potentiale ved en mere helhedsorienteret indsats på tværs af de enkelte ydelsesområder. Dette yderligere potentiale skal ses i sammenhæng med, at henholdsvis kommunernes praksis i 2011, de tilgængelige digitale løsninger og organiseringen af indsatsen før etablering af Udbetaling Danmark vurderes at ligge under bedste praksis. Med de foreslåede tiltag har formålet således været dels at sikre realisering af potentialer med eksisterende regler og systemer på kort sigt, dels at fokusere på tiltag, der kan løfte indsatsen betydeligt udover niveauet for kommunernes indsats i Gevinster på kort sigt ved effektiv håndtering af digitale adviser Det er Deloittes vurdering, at indsatsen på kort sigt bør fokusere på at udnytte de eksisterende løsninger til at nedbringe antallet af fejludbetalinger i kommunerne og på Udbetaling Danmarks ydelsesområder. En mere effektiv håndtering af digitale adviser skal sikre effektivisering af den løbende sagsbehandling, herunder især udbredelse af god praksis for stop af ydelser på baggrund af behandling af digitale adviser om ændringer i borgernes forhold. Det vurderes, at den anbefalede løsning som minimum afspejler god praksis som opgjort i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger. Værdien af det øgede antal stoppede fejludbetalinger på ydelsesområderne i Udbetaling Danmark er opgjort til cirka 560 mio. kr. Det reducerede antal fejludbetalte ydelser forudsættes realiseret for alle ydelsesområder senest med udgangen af 4. kvartal 2013, som er det tidspunkt, hvor Udbetaling Danmarks indledende indkøringsperiode er planlagt afsluttet. Værdien af flere stoppede fejludbetalinger ved implementering af god praksis for ydelsesområderne i kommunerne er cirka 380 mio. kr., hvilket forventes at kunne realiseres indenfor en periode af 1-3 år. Årsagen til den længere indfasning er, at kommunerne hver især skal sikre den tekniske og organisatoriske implementering af god praksis, hvorfor det vurderes at være tvivlsomt, om kommunerne hver især kan realisere de opgjorte gevinster på kort sigt (dvs. på 1 år). Tabel 2. Værdien af stoppede fejludbetalinger ved stop på baggrund af advis ved udbredelse af god praksis fra de bedste kommuner i 2011 (årlig) Myndighed Ydelsesområde Potentiale 15 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

16 Effektiv sagsbehandling Stop af ydelser på baggrund af advis (mio. kr.) Udbetaling Danmark Barselsdagpenge 20 Kommunerne Boligsikring 250 Børnetilskud 30 Folkepension 260 Kontanthjælp 65 Sygedagpenge 255 Økonomisk friplads 60 Total 940 Note: Der er ikke indsamlet nye data vedrørende antallet af stoppede ydelser i kommunerne for henholdsvis barselsdagpenge, folkepension og økonomisk friplads. Estimaterne for stoppede fejludbetalinger indenfor disse ydelsesområder er derfor mere usikre end opgjorte fejludbetalinger for henholdsvis boligsikring, børnetilskud, kontanthjælp og sygedagpenge. Gevinster på kort sigt ved ny fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktur Det er Deloittes vurdering, at indsatsen på kort sigt ligeledes bør fokusere på etablering af første fase af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsinfrastruktur. En fællesoffentlig løsning vurderes som minimum at afspejle god praksis ved øget kontrol som opgjort i Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger. Potentialer ved en mere effektiv kontrol svarende til god praksis relaterer sig hovedsagelig til: Øget antal stop af ydelser på baggrund af inddragelse af kontrolenheden (140 mio. kr.). Øget antal rejste tilbagebetalingskrav (cirka 510 mio. kr.). I tabellen nedenfor er de beregnede gevinster ved en mere effektiv fællesoffentlig kontrolindsats opgjort for alle ydelsesområder. 16 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

17 Tabel 3. Vurdering af værdien ved flere stoppede fejludbetalinger og flere rejste tilbagebetalingskrav forbundet med etableringen af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning Stop af ydelser på baggrund af hjælp fra kontrolenheden (mio. kr.) Barselsdagpenge Boligsikring Børnetilskud Folkepension Kontanthjælp Sygedagpenge Økonomisk friplads Øvrige ydelsesområder ? Rejste tilbagebetalingskrav på tværs af alle ydelsesområder (mio. kr.) Primære gevinster, som løsningen retter sig mod 510 Etablering af en fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning vurderes at kunne bidrage til sikring af en korrekt og hurtig behandling/visitering af anmeldelser samt udtræk af de borgere, der skal kontrolleres på basis af risikoscoring og udsøgning af borgere med øget risiko for fejl eller snyd. Realisering af gevinster på kort sigt De opgjorte gevinster på kort sigt jævnfør ovenfor omfatter alene mulighederne for at reducere antallet fejludbetalinger og øge antallet af tilbagebetalingskrav. På en række ydelsesområder er det dog muligt at inddrive for meget udbetalte ydelser ved at foretage efterreguleringer i kommende års ydelser. Reducerede fejludbetalinger medfører således ikke nødvendigvis et positivt provenu for de udbetalende myndigheder. Herudover viser erfaringer fra blandt andet de kommunale kontrolenheder, at det ofte kan være forbundet med betydelige ressourcer at inddrive rejste tilbagebetalingskrav især hos borgere med ringe betalingsevne. Der findes ikke data, der nærmere præcis kan opgøre, hvor stor en andel af potentialet ved stoppede ydelser der vil kunne realiseres ved modregning, tilbagebetalingskrav eller inddrivelse. I praksis må det dog forventes at variere fra område til område. På kontanthjælpsområdet må det for eksempel forventes, at det er meget vanskeligt at realisere tilbagebetalingskrav, hvorfor potentialet primært knytter sig til den fremadrettede værdi af, at myndighederne sætter en stopper for yderligere ydelsespotentialer. Omvendt er der på boligstøtteområdet bedre muligheder for at inddrive fejludbetalte ydelser, da der her er mulighed for at foretage modregning i fremadrettede ydelser. Det eksakte økonomiske potentiale må således bero på faktiske opgørelser over antallet af stoppede ydelser, der modregnes i kommende ydelser, og andelen af tilbagebetalingskrav, der efterfølgende inddrives af de offentlige myndigheder. 17 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

18 Gevinster udover god praksis på længere sigt De foreslåede løsninger til en langsigtet og mere koordineret indsats vurderes at ligge væsentligt udover god praksis for de bedste kommuner i Da der ikke foreligger konkrete benchmarks for en sådan indsats, har det ikke været muligt med det foreliggende datagrundlag at opgøre disse potentialer nærmere. Scenarier for mulige resultater ved en samlet indsats for en mere effektiv sagsbehandling og kontrol indikerer dog, at potentialerne udover god praksis er betydelige. Tabellen nedenfor viser sammenhængen mellem løsningsinitiativer og realisering af gevinster, der ligger udover god praksis. Tabel 4. Sammenhæng mellem løsningsinitiativer og realisering af gevinster udover god praksis Gevinster udover god praksis Kontroltrin 1 Stop ved ansøgning Effektiv advishåndtering af løbende ændringer i borgernes forhold Fællesoffentlig udsøgnings- og risikoscoringsløsning Mere effektiv anvendelse af eindkomst og andre registre direkte i sagsbehandlingen Bedre adgang til aktuelle formueoplysninger Bedre ægteskabs- og bopælsregistrering X X X X Kontroltrin 2 Stop ved løbende kontrol Kontroltrin 2 Tilbagebetalingskrav ved løbende kontrol X X X X X X X X X Kontroltrin 3 Stop ved yderligere kontrol Kontroltrin 3 Tilbagebetalingskrav ved yderligere kontrol X X X X 18 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

19 1. Indledning Effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser skal sikre, at borgerne modtager de sociale ydelser, de er tiltænkt fra politisk hold, at ydelsesadministrationen foregår omkostningseffektivt, og at borgerne modtager en god og smidig service. Målet er en effektiv og korrekt administration og udbetaling af ydelser, hvor borgerne hverken modtager mere eller mindre, end de er berettiget til. I denne rapport præsenteres resultaterne af Deloittes supplerende analyse af, hvordan disse målsætninger kan fremmes. I 2012 udarbejdede Deloitte Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger, der afdækkede en række forbedringsmuligheder vedrørende indsatsen for at sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser. Analysen peger på meget stor variation i kommunernes tilgang til såvel den løbende sagsbehandling som indsatsen i de kommunale kontrolenheder, ligesom analysen afdækker store forskelle på kommunernes resultater angående forhindring af fejludbetalinger. Væsentlige forklaringer på den utilstrækkelige kommunale praksis skal blandt andet findes i manuelle arbejdsgange, usystematisk tilrettelæggelse af indsatsen, utilstrækkelig it-understøttelse, manglende anvendelse af, og i nogle tilfælde også manglende adgang til, data. Konsekvenserne af dette for sagsbehandlingen af sociale ydelser er blandt andet, at kommunerne ikke regulerer borgernes ydelser hurtigt nok, når der opstår ændringer i borgernes situation, og borgerne ikke længere er berettiget til den samme ydelse. Hvad angår den løbende, dybtgående kontrolindsats, der typisk er rettet mod at identificere socialt snyd, viser analysen, at de kommunale kontrolenheder kan blive bedre til afdække sager, hvor borgere ofte bevidst uberettiget modtager ydelser, blandt andet ved mere målrettet kontrol gennem brug af digitale udsøgningssystemer og ved mere systematiske arbejdsmetoder. Samlet set peger Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger således på, at der er behov for en stærkere og mere koordineret indsats, der i højere grad understøtter en korrekt tildeling af ydelser, løbende og rettidig opfølgning på borgernes berettigelse til ydelserne samt målrettet kontrol af sager, hvor der er mistanke om snyd. 19 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

20 Sideløbende er administrationen af en række ydelser fra oktober 2012 til marts 2013 overgået fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Den nye organisering af disse ydelser i én landsdækkende myndighed har blandt andet været en del af strategien for en stærkere og mere helhedsorienteret indsats mod socialt snyd og fejludbetalinger, hvilket vurderes nærmere i denne rapport. Endvidere er der siden 2011 i tværoffentligt regi arbejdet med, hvordan oplysninger fra eindkomstregistret i højere grad kan anvendes i sagsbehandlingen af sociale ydelser. Formålet er at skabe øget automatisering af anvendelsen af eindkomstdata i forbindelse med sagsbehandlingen med henblik på at frigøre sagsbehandlingsressourcer og reducere manuelle sagsbehandlerfejl samt forsøg på snyd. På baggrund af blandt andet Deloittes Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger traf regeringens økonomiudvalg 3. oktober 2012 beslutning om at igangsætte et analysearbejde frem mod foråret 2013 vedrørende effektiv sagsbehandling og kontrol på de sociale ydelsesområder. I den forbindelse har Deloitte gennemført en supplerende analyse af, hvordan der sikres en mere effektiv sagsbehandling og kontrol af sociale ydelser. Analysen indeholder følgende: Et muligt fremtidigt målbillede Forslag til konkrete tiltag Vurdering af organisatoriske muligheder for en mere effektiv tilrettelæggelse af sagsbehandling og kontrol Kvalificering af potentialer ved at gennemføre en stærkere og mere koordineret indsats på området. Resultaterne af Deloittes analyse præsenteres i denne rapport Formål med analysen Analysen udspringer af kommissorium fra regeringens økonomiudvalg, der fordrer et fokus rettet mod: Kortlægning af muligheder for regelforenkling på ydelsesområderne og tilpasning af gældende lovgivning. Løsningsmodeller for etablering af nødvendig it-infrastruktur til understøttelse af sagsbehandling og kontrolindsats. Overvejelse om hensigtsmæssig organisering af opgaver og ansvar i forhold til kontrolindsats og sagsbehandling. 20 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

27. marts 2015. Indhold

27. marts 2015. Indhold Indhold 27. marts 2015 Indledning... 2 Baggrund... 2 Dataenhedens bidrag til kontrol... 3 Dataenhedens organisering og opgaver... 4 Drift og finansiering af dataenheden... 4 Grundforudsætninger for kontrolindsatsen

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune - Anbefalinger til en styrkelse af kontrolområdet Udarbejdet i forbindelse med projekt styrkelse af den borgerrettede kontrol

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere