Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union"

Transkript

1 Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union Oplæg til den fælles CoESS- / UNI Europakonference Tredje Europæiske Konference for Private Sikkerhedstjenester "Fælles CoESS- / UNI-Europa strategi for harmonisering af de juridiske rammer" Bruxelles,12. og 13. december 2001 Oplæg udarbejdet af Dr. Tina Weber ECOTEC Research and Consulting Ltd Priestley House Albert Street Birmingham B4 7UD United Kingdom Tlf.: Fax: E-post

2 1. Indledning Intern sikkerhed på nationalstatsplan påvirkes i dag af en række vigtige nøglestrømninger. Blandt de mest fremtrædende er europæiseringen og især den økonomiske globalisering samt funktioner inden for lovgivning og udformning af politikker. Den seneste udvikling har gjort det mere end krystalklart, at den interne sikkerhed ikke længere kan begrænses til den enkelte nation, men at den kræver et mere europæisk og globalt perspektiv. Der er behov for, at lovgivning og udformning af politikker tilpasser sig disse nye krav. Samtidig stiller det indre marked for varer og tjenesteydelser og den fri bevægelse for personer nye krav til Det Europæiske Fællesskab, ikke bare for reelt at muliggøre dette, men også med henblik på at beskytte EU-borgere imod enhver heraf opstået uregelmæssighed og usikkerhed. En række af de seneste undersøgelser af lovgivningen for driften af den private sikkerhedsindustri, herunder vores egen, har vist, at der stadig findes betydelige forskelle inden for lovgivning og praksis i denne sektor i EU's forskellige medlemsstater. På et område, hvor der ikke længere findes juridiske barrierer imod private sikkerhedsfirmaer, der tilbyder tjenesteydelser på tværs af nationale grænser, eller imod personale fra sådanne firmaer, der søger beskæftigelse i en anden medlemsstat, er der grund til at være bekymret over den manglende harmonisering af grundlæggende juridiske standarder for denne industri. Samtidig med, at medlemsstaterne ikke længere kan begrænse adgangen for firmaer og enkeltpersoner, der ønsker at udbyde private sikkerhedstjenester på deres landområde, er de ude af stand til at udøve nogen som helst kontrol med det faglige niveau og kvaliteten hos et firma eller en enkeltperson, der udbyder sådanne tjenester. I en nyligt udkommet sammenlignende undersøgelse af lovgivningen for denne industri hævder Brion og Kaminski (2001), at fri bevægelse og etableringsret rejser følgende tre hovedproblemer: 1. sikkerheden for borgerne, der ikke længere kan skelne mellem kvalitetsstandarder tilbudt af forskellige udbydere 2. beskyttelse af firmaer og medarbejdere i sektoren, der skal konkurrere med firmaer og personale, der ikke behøver at overholde de samme standarder for kvalitet og uddannelse. Dette kan derfor føre til en overordnet sænkning af kvalitetsstandarderne i industrien 3. en sænkning af offentlige ordrestandarder som følge af indtræden på markedet af firmaer og enkeltpersoner, der ikke overholder deres værtsnations lovgivning. Udviklingen af en konstruktiv metode til at behandle disse problemer er blevet særlig relevant i og med, at den private sikkerhedsindustris størrelse og betydning er vokset betydeligt i løbet af de seneste år. Von Arnim (1999) hævder, at "private sikkerhedsfirmaer leverer et individuelt, betydeligt og ubestrideligt bidrag til den interne sikkerhed". Dette skyldes til dels stramme offentlige budgetter, der har medført, at flere og flere funktioner er blevet udliciteret, men også en stadigt stigende efterspørgsel fra kunder og enkeltpersoner i den private sektor på private sikkerhedsfunktioner. I et miljø, hvor private sikkerhedsfirmaer påtager sig ekstra funktioner, og operationerne i stigende grad foregår på EU-niveau, er 1

3 det afgørende, at den juridiske rammelovgivning for sektoren gennemgås på ny. I dette oplæg argumenteres der for, at dette bør foregå gennem en harmonisering af de juridiske bestemmelser på grundlag af indførelse af grundlæggende minimumsstandarder, der kan sikre, at alle anerkendte udbydere i sektoren underlægges de samme minimumskrav uden at udvande standarder på et højere niveau, som måtte være gældende i de enkelte medlemsstater. Det er vigtigt, at sådanne minimumsstandarder fastlægges på et niveau, der også bidrager til at højne den faglige standard i sektoren. Sådan en metode ville helt klart også kræve formidling af bedre oplysninger om forskelle i lovgivningsstandarder mellem medlemsstater for at give potentielle kunder mulighed for at foretage en kvalificeret evaluering ved valg af sikkerhedstjenester. En fastlæggelse af minimumsstandarder bliver på ingen måde en nem opgave, specielt ikke, hvad angår overførsel af følsomme oplysninger om f.eks. registrering af kriminelle handlinger og gennemførelse. Dette dokument er tænkt som et grundlag for en debat om mulighederne for at etablere sådanne fælles grundstandarder. 1.1 Den private sikkerhedsindustris aktivitetsområde Det første problem, man støder på, når man virkelig forsøger at sammenligne eller endda harmonisere lovgivning og bestemmelser for den private sikkerhedsindustri, er, at definitionen på og omfanget af sektorens aktivitetsområde varierer mellem medlemsstaterne, idet nogle lande sætter større begrænsninger for private sikkerhedsfirmaers aktiviteter (se nedenstående Skema 1). Disse forskelle har generelt deres udspring i historiske, kulturelle og juridiske traditioner, men man kan med rimelighed sige, at private sikkerhedsvirksomheders aktivitetsområde af ovennævnte grunde har ekspanderet i samtlige medlemsstater i løbet af de senesteårtier. 1.2 Lovgivningsniveau Adskillige forfattere har forsøgt at kategorisere medlemsstaterne i forhold til lovgivningsniveauet for den private sikkerhedsindustri, og disse har hver især anvendt forskellige kategorier. Dette fremhæver problemerne ved en sådan metode, især i et lovgivningsmiljø, der har gennemgået en rivende udvikling i de senesteår med en generel tendens mod flere bestemmelser. Den seneste rapport fra Brion og Kaminski opdeler landene i tre lovgivningsniveauer. Lande med de mest restriktive regler, hvilket vil sige Belgien, Spanien og Luxembourg (sidstnævnte med den mindst restriktive lovgivning), hvor der synes at være et klart ønske om at begrænse de mulige ansvarsområder for den private sikkerhedsindustri, og hvor dette ansvar øges til at medføre et stærkt værn imod, at offentligheden misbruges af korrupte operatører. Derudover har der længe været et ønske, især i Belgien og Spanien, om at beskytte den nationale sektor og dens standarder imod udenlandsk konkurrence ved kun at give statsborgere i det pågældende land adgang til erhvervet, hvilket har ført til en dom fra Europa-Domstolen. Den næste kategori, Brion og Kaminski omtaler, er lande med den mindst restriktive lovgivning, og som eksempler her nævnes Storbritannien og 2

4 Tyskland, hvor lovgivningen er langt mindre præcis og til en vis grad overlader reguleringen af sektoren til markedet og industriens tilsynsorganer. Den sidste gruppe lande er de medlemsstater, der ligger imellem disse to ekstremer med et mellemniveau af bestemmelser. Det vurderes, at lande som Frankrig, Italien og Nederlandene har en klar lovgivningsramme, men at de indtil videre ikke har prioriteret metoder for gennemførelse, der kunne medføre forskelle i anvendelse. De Waards opdeling (1997) er mere specifik med et system opdelt i fem niveauer som følger: Lande med ikke-indgrebsbestemmelser (karakteristisk for Storbritannien og Irland før indførelse af eller forslag til indførelse af bestemmelser i begge lande); minimale snævre bestemmelser (som beskriver situationen i Tyskland, Østrig og Italien); brede minimalbestemmelser (Luxembourg); omfattende snævre bestemmelser (der skulle gælde for Danmark, Finland, Frankrig, Portugal og Spanien) samt omfattende brede bestemmelser (Belgien). Selv om en sådan karakteristik nødvendigvis kun giver et øjebliksbillede af lovgivningsniveauet på et bestemt tidspunkt og er præget af den historiske udvikling af sektoren (og omvendt), kan den dog vise sig at være et nyttigt udgangspunkt for vores overvejelser angående minimumstandarder og den indsats, forskellige medlemsstater ville blive nødt til at yde for at kunne opfylde sådanne standarder. Nedenstående skema giver et overblik over de vigtigste love og bestemmelser, der regulerer industrien i den enkelte medlemsstat samt en præsentation af nogle af de vigtigste karakteristika for sektoren. I det følgende giver dokumentet oplysninger om de særlige bestemmelser, der regulerer industrien i forhold til: Adgangskrav for firmaer Restriktioner for ejers/leders baggrund Restriktioner for administrerende personales baggrund Krav til firmaers drift Minimumskrav til uddannelse Bestemmelser for anvendelse af uniformer Lovgivning for anvendelse af (skyde)våben Bestemmelser for anvendelse af tjenestehunde Bestemmelser for kontrol med og sanktioner over for industrien Under hver enkelt overskrift har vi medtaget overvejelser angående muligheden for at harmonisere bestemmelserne eller indføre minimumsstandarder på EU-niveau. 3

5 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Ingen specifik lovgivning Beskyttelse af varer (stillestående eller Den private sikkerhedsindustri i Østrig Generel lov for handel (Gewerbeordnung) i under transport) reguleres i store træk af generelle Østrig hvilken (Sicherheitspersonal) og Overvågning af personer handelslove og dækker et bredt spekter af (Bewachungsgewerbe) Bevogtning af værditransporter og aktiviteter. omhandler den private sikkerhedsindustri. pengetransporter Belgien Danmark Finland Lov af om private sikkerhedsfirmaer og firmaer, der tilbyder virksomheder intern sikkerhed (sidstændret ) samt kongeligt dekret af om uddannelse Lov om sikkerhedstjenester (1986) og lov nr. 266 af 22. maj og cirkulære nr. 936 af 26. december 1986, der implementerer denne lov Lov om udbydere af private sikkerhedstjenester (1983) Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Bevogtning af værditransporter og pengetransporter Centrale alarmsystemer Planlægning, installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Overvågning af og kontrol med personer og adgang til offentlige områder Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Bevogtning af værditransporter og pengetransporter Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Bevogtning af værditransporter og pengetransporter Overvågning af og kontrol med personer og adgang til offentlige områder Lovgivningen i Belgien er temmelig stram og lægger vægt på at beskytte borgerne imod enhver form for magtmisbrug begået af private udbydere af sikkerhedsservice. Lovgivningen stiller strenge krav til autorisation og uddannelse. Omfanget af funktioner er meget bredt, minder om de, der findes i andre skandinaviske lande og omfatter ambulance- og brandtjenester samt sikkerhed i offentlige lokaler. Lovgivningen gælder for mange sektorer i den private sikkerhedsindustri, og der udøves en streng kontrol. Omfanget af aktiviteter ekspanderer kraftigt, idet private udbydere nu overtager ansvaret for denne service i mange tidligere offentlige funktioner. 4

6 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Lov af 12. juli 1983 om private sikkerhedsfirmaers aktiviteter og kontanter i transportvogne dekret om administrativ autorisation Frankrig og ansættelse af personale. Bestemmelserne har traditionelt ikke været Bemandet overvågning 1986 dekret om anvendelse af materialer, særlig stramme, men en ny lov har til formål Pengetransporter dokumenter, uniformer og symboler. at ændre dette ved at påbyde strengere Beskyttelse af personer Nyt lovforslag (projet de loi No 346 sur les regler inden for autorisation og drift. activités de sécurité privées et la sécurité interne de certains services publics) Ny lov om "sikkerhed i hverdagen" af 31. oktober Tyskland Grækenland Irland Ingen specifik lovgivning. Lov om erhverv (Gewerbeordnung) af 7. februar 1927 (sidstændret den 16. juni 1998) og bestemmelsen om private sikkerhedsfirmaer (Verordnung über das Bewachungsgewerbe) af 14. december 1995 Lov 2518 om private sikkerhedsfirmaer af 21. august 1997 Forslag til lov om den private sikkerhedsindustri (2000) Bevogtning af transporter Overvågning og beskyttelse af personer Overvågning af bygninger og industrikomplekser Bevogtning af militære installationer Offentlig orden ved større arrangementer Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Pengetransporter Overvågning af varer og personer Blokering af bildæk Privatdetektiver Sikkerhedskonsulenter Opbevaring af nøgler Lovgivning og bestemmelser forbliver stadig på et minimum, ikke-specifikke og er i store træk baserede på den generelle handelslovgivning. Aktiviteterne omfatter reaktion på alarmer, overvågning samt transport af penge og andre værdier. En høj grad af udlicitering af tidligere offentlige tjenester. Grækenland har specifik lovgivning for sektoren, men har traditionelt haft problemer med forskellige grader af implementeringen Der er nye lovforslag på vej, og disse vil give Irland en ramme for industrien, der svarer til den, der for nylig er indført i Det Forenede Kongerige (se nedenfor) 5

7 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Italien Lov af om offentlig sikkerhed Lov af Lov af Bevogtning af varer (stillestående eller under transport) Privatdetektiver Industrien reguleres af specifik lovgivning med detaljerede bestemmelser, der ofte fastlægges på regionalt plan, og som afspejler landets politiske og administrative struktur Luxembourg Nederlandene Lov af om private overvågningsaktiviteter og forslag til lov 4784/00 om private overvågnings-aktiviteter Lov af om private sikkerhedsog privatdetektivfirmaer Forordning af Portugal Lovdekret 276 af 10. august 1993 Spanien Lov 23/1992 om privat sikkerhed. Kongelig dekret 2364/1994 der gennemfører ovennævnte lov Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Pengetransporter Installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Beskyttelse af personer og varer Pengetransporter Privatdetektivbureauer Installation af alarmsystemer Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Overvågning af værditransporter og pengetransporter Centralalarmsystemer Planlægning, installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Luxembourg anses for at have et "minimalt bredt" lovgivningsniveau. Nederlandene har en stram lovgivning for sektoren, men anses for at lægge mindre vægt på implementeringen Siden indførelse af specifik lovgivning har industrien ekspanderet til også at omfatte reaktion på alarmer og overvågning samt transport af penge og andre værdier. Lovgivningen er meget specifik på mange områder. 6

8 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Sverige Lov og dekret af om den private sikkerhedsindustri Lov og dekret om at opretholde orden (1980/578 og 1980/579) og Lov og dekret om beskyttelse af institutioner af national interesse (1990/217 og 1990/1334) Lov og dekret om installation af alarmsystemer (1983/1097 og 1983/1099) Overvågning af bygninger Overvågning af offentlige arrangementer Overvågning af personer Pengetransporter Installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Private udbydere af sikkerhedstjenester i Sverige anses af nogle forfattere (f.eks. de Waard, 2000) for kvalitativt at være blandt de bedste i verden. Lovgivning og bestemmelser dækker mange sektorer inden for industrien, og der stilles strenge krav til autorisation og uddannelse. Regeringens kontrol anses for at være streng. Aktiviteterne er meget forskellige og omfatter ambulancetjenester, patienttransport, trafikkontrol, assistance i tilfælde af brand og ved bilsammenbrud, overvågningsopgaver for forsvarsministeriet, transport af penge og andre værdier, reaktion på alarmer, overvågning af boligområder samt lufthavnstjenester Det Forenede Kongerige Lov om den private sikkerhedsindustri af Overvågning af varer og personer Blokering af bildæk Privatdetektiver Sikkerhedskonsulenter Opbevaring af nøgler Det Forenede Kongerige udmærkede sig i lang tid ved at have det største private marked for sikkerhed uden nogen eller kun ganske få bestemmelser. Dette er blevet ændret for nylig med loven om den private sikkerhedsindustri (maj 2001), der netop nu er ved at blive implementeret. Trods disse nye bestemmelser vil kontrol og dækning af lovgivningen dog stadig forblive temmelig minimal. 7

9 2. Adgangskrav Bestemmelsen om adgangskrav for firmaer, der er aktive i sektoren, er generelt udformet for at kunne kontrollere: En sund økonomisk stilling Firmaets ejers/ledelses respektable omdømme Da mange private sikkerhedsfunktioner af naturen er følsomme, anses bestemmelsen om adgangskrav, og den strenghed hvormed den håndhæves, for at være mere afgørende, end det er tilfældet for andre kommercielle virksomheder. Forskellige krav i medlemsstaterne giver således grundlag for usikkerhed, når et firma ønsker at udbyde serviceydelser på tværs af nationale grænser. 2.1 Licenser Bestemmelser for adgangskrav til firmaer, der etablerer sig for at yde private sikkerhedstjenester, varierer mellem medlemsstaterne. Det overvejende flertal af landene kører et system med udstedelse af licenser til private sikkerhedsfirmaer. I lande uden specifik lovgivning for den private sikkerhedsindustri (Østrig og Tyskland), kræver den generelle handelslov, at ethvert nyt firma, der etablerer sig, fremlægger dokumentation for en sund økonomisk stilling og ejerens/ledelsens respektable fortid. Der er imidlertid betydelig forskel på arten og niveauet af de oplysninger, der kræves for at få tildelt en licens, graden af strenghed for gennemførelse og på hvilket niveau licenser godkendes og efterkontrolleres. 2.2 En sund økonomisk stilling Selv om man kunne ønske sig en minimumskontrol på EU-plan af en sund økonomisk stilling, ligger der stadig et problem med hensyn til udveksling af relevante oplysninger mellem landene. Gensidig anerkendelse af minimumsbestemmelser må nødvendigvis baseres på tillid til gennemførelsesmekanismerne. Tildeling af licenser til private sikkerhedsfirmaer må knyttes tæt til kontrollen af disses ejeres og ledelsers fortid for at forebygge etableringen af firmaer af enkeltpersoner med en upassende fortid for at kunne arbejde inden for privat sikkerhed. 8

10 Skema 2: Adgangskrav for firmaer Adgangskrav Bestemmelser Land Licens krævet? Udstedende myndighed Østrig, men ingen specifik lovgivning for industrien Landeshauptmann Indenrigsministeriet i Belgien, licensen gælder i 5 år samråd med justitsministeriet Danmark Politimyndighederne Finland Frankrig Politimyndighederne Tyskland Ingen specifik lovgivning for industrien Grækenland, licens krævet Politimyndighederne Irland Ny lovgivning der vil kræve en licens Ny myndighed oprettet specielt til dette formål Italien, licens krævet Provinsens præfekt Luxembourg, licens krævet Justitsministeriet Nederlandene, licens krævet Justitsministeriet Portugal Spanien, licens krævet Justitsministeriet Sverige Det Forenede Kongerige, men ingen udelukkelseskriterier beskrevet Ny lovgivning kræver licens Ny myndighed for den private sikkerhedsindustri (under oprettelse) Andre adgangskrav Kontrol af sund økonomisk stilling og test af kvalifikationer Økonomisk kontrol, ejers/leders respektable omdømme 9

11 3. Restriktioner for ejers/ledelses fortid Lovgivning og bestemmelser for private sikkerhedsfirmaers ejeres og ledelses fortid drejer sig aktuelt hovedsagelig om følgende faktorer: Straffeattest Krav til mindstealder Kumulering med andre aktiviteter Kvalifikationer En sund økonomisk stilling Alle lande har for øjeblikket en eller anden form for forordning om restriktioner for private sikkerhedsfirmaers ejeres og ledelses fortid. Imidlertid er der tale om en række forskelle i forhold til niveauet for indførte restriktioner og på, hvordan en opfyldelse kontrolleres. 3.1 Straffeattest Alle medlemsstater kræver for øjeblikket en kontrol af straffeattesten. Denne foretages i de fleste tilfælde af politiet eller justitsministeriet, men i nogle tilfælde dog af handelskamre eller af virksomhederne selv, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af kontrollen i perioder med mangel på personale. Herudover er det ikke alle lande, der har fastlagt specifikke udelukkelseskriterier i forhold til straffeattesten. Nogle lande nægter adgang for civilpersoner med uanset hvilket kriminelt forhold, mens andre udelukker personer, der har begået lovovertrædelser, der medfører strafferetslige sanktioner eller en ubetinget fængselsstraf. I sådanne tilfælde er kortere fængselsstraffe ofte et udelukkelseskriterium, hvis disse har noget at gøre med lovovertrædelser, der er relevante for at udføre opgaver inden for privat sikkerhed. Der findes også vigtige forskelle med hensyn til, på hvilket niveau kontrol af fortid udføres (af nationale eller lokale myndigheder, af repræsentanter for sektoren eller af virksomhederne selv), hvilket kunne have indvirkning på, hvor strengt en sådan fortidskontrol udføres. Frekvensen med hvilken periodiske kontroller udføres (hvis dette overhovedet kræves) varierer også betydeligt. Når der skal fastlægges minimumsstandarder på dette område, er det vigtigt at være opmærksom på følsomheden i forbindelse med at udveksle oplysninger om straffeattesten. Endvidere må man overveje enhver forskel i niveauet for strafferetslige sanktioner for bestemte lovovertrædelser samt grænser for, hvilke lovovertrædelser der registreres på en enkeltpersons straffeattest. Et niveau for harmonisering af gennemførelse af kontrol af straffeattesten synes i høj grad at være ønskeligt. 10

12 3.2 Kumulering Et betydeligt antal medlemsstater ser driften af private sikkerhedsfirmaer som uforenelig med en række andre aktiviteter og forbyder derfor en kumulering af sådanne opgaver med ejerskab og ledelse af et privat sikkerhedsfirma. Eksemplerne omfatter et privat overvågningsbureaus aktiviteter og en offentligt ansats rolle. Men i andre lande gælder sådanne restriktioner derimod ikke for øjeblikket. På grund af kumuleringens indvirkning på fortroligheden ville en grad af harmonisering på dette område igen være ønskelig. 3.3 Aldersgrænser Alle lande har en aldersgrænse, der generelt sættes til 18år, med undtagelse af Belgien og Danmark hvis aldersgrænser for ledende personale er henholdsvis 21 og 25år. 3.4 Undervisning Endelig er det for øjeblikket kun få lande, der kræver, at ejere/ledere af private sikkerhedsfirmaer har gennemført en relevant faglig uddannelse. Med henblik på at højne den faglige standard i sektoren er der behov for, at kravet om en obligatorisk grunduddannelse af ledende personale bliver et mål på mellemlang sigt. Det samme gælder krav om uddannelse for operationelt personale. 11

13 Skema 3: Restriktioner af ejers og ledelses fortid Restriktioner for ejers og ledelses baggrund Land Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Mindstealder Bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Østrig Ingen relevant straffeattest 18 Ingen specifikke bestemmelser Belgien Danmark Præcise udelukkelseskriterier fastlægges på grundlag af straffeattesten. Enkeltpersoner må ikke have været dømt til mere end seks måneders fængsel eller en hvilken som helst kriminel lovovertrædelse eller en kortere straf for en relevant lovovertrædelse. Dette gælder ogs å for andre sanktioner fra andre EUlande. Undersøgelser foretages af embedsansatte udnævnt af justitsministeriet (politimyndigheden). Der kræves samtykke. Ingen straffeattest Mindstealder 21 år for ledende personale 25 år for ledende personale Forbud mod kumulering med privat detektivarbejde og produktion af eller handel med våben eller enhver anden beskæftigelse, der kan udgøre en fare for den offentlige sikkerhed. Må ikke have været medlem af politietaten eller sikkerhedstjenesten inden for de sidste fem år. Ingen bestemmelser Finland Ingen strafferetslige domme Ingen bestemmelser Andre krav Skal have opnået en faglig kvalifikation Kontrol af en sund økonomisk stilling. Helbredsstatus. Uddannelse kræves. Skal have fulgt et erhvervsuddannelseskursus. Skal have økonomiske midler til at drive virksomheden En sund økonomisk stilling 12

14 Skema 3: Restriktioner af ejers og ledelses fortid Restriktioner for ejers og ledelses baggrund Land Frankrig Tyskland Grækenland Irland Italien Luxembourg Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Ingen strafferetslige domme, der har ført til fængselsstraf. Overtrædelser af handelslovgivningen kan også indregnes. Ny lov fastslår, at afvisning af licens kan skyldes kriminelle handlinger, selv om disse ikke har medført juridiske sanktioner. Kontrol af straffeattest udføres af politimyndigheden, og der kræves intet samtykke., men ingen specifikke udelukkelseskriterier ud over et krav om, at de ikke kan være aktive statsansatte. Kontroller udføres af handelskamre. Ingen strafferetslige domme, der har medført fængsel i mere end 6 måneder Ny lovgivning kræver henvisninger, økonomiske og kompetencereferencer Ingen strafferetslige domme. Kontroller udføres af provinspræfekten og kræver ikke forudgående samtykke. Der findes restriktioner, men ingen specifikke udelukkelseskriterier. Mindstealder 18 år Bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Firmaet kan kun være aktivt inden for sikkerhed - ingen kumulering med anden beskæftigelse. 18 år Ingen aktive statsansatte 18 år Ingen specifikke bestemmelser Ingen bestemmelser 18 år Ingen bestemmelser 18 år Anden beskæftigelse må ikke stride imod opgaver inden for privat sikkerhed Andre krav Græsk eller EUnationalitet. Skal have gennemført militærtjeneste 13

15 Skema 3: Restriktioner af ejers og ledelses fortid Restriktioner for ejers og ledelses baggrund Land Nederlandene Portugal Spanien Sverige Det Forenede Kongerige Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Tilladelse kræves. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 4 år eller slet ingen strafferetslige domme inden for de sidste otte år, der har ført til en fængselsstraf. Kontroller udføres af virksomheden Autorisation kræves. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 5 år. Kontroller udføres af offentlige myndigheder Ingen strafferetslige domme (kontrol udføres årligt) Ny lovgivning kræver kontrol af straffeattest. Licens kræves, gyldighed tre år, kan fornyes Mindstealder 18 år Bestemmelser Juridisk myndighedsalder Juridisk myndighedsalder. For visse opgaver 20 år. Ingen bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Ingen kumulering med privat detektivarbejde eller offentlig tjeneste Ingen specifikke bestemmelser Ingen bestemmelser Andre krav Kontrol af sund økonomisk stilling 14

16 4. Restriktioner for ansattes fortid En stor del af den skadelige omtale af private sikkerhedsfirmaer hænger sammen med det operationelle personales ydelser eller handlinger, og nogle af de mere iøjnefaldende overskrifter om sektoren har været i forbindelse med vagters kriminelle aktiviteter. Regulering og gennemførelse af strenge kontroller af private sikkerhedsfirmaers ansattes fortid er derfor et af de vigtigste punkter omkring lovgivningen på dette område. Lovgivning og bestemmelser for ansattes fortid svarer til de, der gælder for ejere og ledelse i private sikkerhedsfirmaer og drejer sig aktuelt hovedsagelig om følgende faktorer: Straffeattest Krav til mindstealder Kumulering med andre aktiviteter Kvalifikationer Også her har alle lande for øjeblikket en eller anden form for forordning om restriktioner for private sikkerhedsfirmaers ansattes fortid. Imidlertid er der tale om en række forskelle i forhold til niveauet for restriktioner og på, hvordan en opfyldelse kontrolleres. 4.1 Straffeattest Alle medlemsstater kræver for øjeblikket en kontrol af straffeattesten. Denne foretages i de fleste tilfælde af politiet eller justitsministeriet, men i nogle tilfælde dog af handelskamre eller virksomhederne selv, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af kontrollen i perioder med mangel på personale. Herudover er det ikke alle lande, der har fastlagt specifikke udelukkelseskriterier i forhold til straffeattesten. Nogle lande nægter adgang for civilpersoner med uanset hvilket kriminelt forhold, mens andre udelukker personer, der har begået lovovertrædelser, der medfører strafferetslige sanktioner eller en ubetinget fængselsstraf. I sådanne tilfælde er kortere fængselsstraffe ofte et udelukkelseskriterium, hvis de har noget at gøre med lovovertrædelser, der er relevante for at udføre opgaver inden for privat sikkerhed. I nogle lande er der indtil nu ikke fastsat nogen udelukkelseskriterier, og kravene er ofte uklare såsom kravet til en ansøger om at være en "anstændig person, der er sund og rask". Der findes også vigtige forskelle med hensyn til, på hvilket niveau kontrol af fortid udføres (af nationale eller lokale myndigheder, af repræsentanter for sektoren eller af virksomhederne selv), hvilket kunne have indvirkning på, hvor strengt en sådan fortidskontrol udføres. Frekvensen med hvilken periodiske kontroller udføres (hvis dette overhovedet kræves) varierer også betydeligt. Når der skal fastlægges minimumsstandarder på dette område, er det vigtigt at være opmærksom på følsomheden i forbindelse med at udveksle oplysninger om straffeattesten. Endvidere må man overveje enhver forskel i niveauet for strafferetslige sanktioner for bestemte lovovertrædelser samt grænser for, hvilke lovovertrædelser der registreres på en enkeltpersons 15

17 straffeattest. Et niveau for harmonisering af gennemførelse af kontrol af straffeattesten synes i høj grad at være ønskeligt. 4.2 Kumulering Et betydeligt antal medlemsstater ser en privat sikkerhedsvagts opgaver som uforenelig med en række andre aktiviteter og forbyder derfor en kumulering af sådanne opgaver med ejerskab og ledelse af et privat sikkerhedsfirma. Eksemplerne omfatter et privat overvågningsbureaus aktiviteter og en offentligt ansats rolle. Men i andre lande gælder sådanne restriktioner derimod ikke for øjeblikket. På grund af kumuleringens indvirkning på fortroligheden ville en grad af harmonisering på dette område igen være ønskelig. 4.3 Aldersgrænser Alle lande har en aldersgrænse, der generelt sættes til 18år eller den juridiske myndighedsalder. 4.4 Undervisning Syv af de 15 medlemsstater kræver for øjeblikket, at sikkerhedsvagter gennemfører en grunduddannelse. I de øvrige lande er en sådan uddannelse frivillig. Som vist i nedenstående afsnit seks varierer antal timers grunduddannelse og dennes indhold ganske betydeligt fra den ene til den anden medlemsstat. Tilsvarende varierer godkendelsen af undervisere og undervisningsinstitutioner også betydeligt. Med henblik på at højne den faglige standard i sektoren ville en fastsættelse af en obligatorisk minimumsstandard for undervisning være ønskelig, og CoESS' og Uni- Europas arbejde med at udvikle en grunduddannelse for vagter kan bidrage til denne proces. 16

18 Skema 4: Restriktioner for ansattes fortid Restriktioner for ansattes fortid Bestemmelser Land Kontrol af straffeattest/ansvarlig Restriktioner for kumulering Mindstealder myndighed/samtykke krævet? med andre aktiviteter Østrig Ingen relevant straffeattest; pålidelighed 18 år Ingen specifikke bestemmelser Præcise udelukkelseskriterier fastlægges på grundlag af straffeattesten. Enkeltpersoner må ikke have været dømt Forbud mod kumulering med til mere end seks måneders fængsel eller privat detektivarbejde og en hvilken som helst kriminel produktion af eller handel med Belgien lovovertrædelse eller en kortere straf for 18 år våben. Må ikke have været en relevant lovovertrædelse. medlem af politietaten eller Undersøgelser foretages af sikkerhedstjenesten inden for de embedsansatte udnævnt af sidste fem år. justitsministeriet (politimyndigheden). Der kræves samtykke. Danmark Ingen straffeattest 18 år Ingen bestemmelser Finland Ingen strafferetslige domme år Ingen bestemmelser Andre krav Det kræves, at firmaer afslutter deres ansættelsesforhold med personale der er dømt for ethvert forhold nævnt på en specificeret liste over lovovertrædelser. Skal have fuldendt eller påbegyndt en 111 timers uddannelse. Licens fornyes hvert femte år; helbredsundersøgelse; 100 timers uddannelse (under ny lovgivning) 17

19 Skema 4: Restriktioner for ansattes fortid Restriktioner for ansattes fortid Land Frankrig Tyskland Grækenland Irland Italien Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Ingen strafferetslige domme, der har ført til fængselsstraf. Overtrædelser af handelslovgivningen kan også indregnes. Ny lov fastslår, at afvisning af licens kan skyldes kriminelle handlinger, selv om disse ikke har medført juridiske sanktioner. Kontrol af straffeattest udføres af politimyndigheden, og der kræves intet samtykke., men ingen specifikke udelukkelseskriterier. Straffeattesten kan indgå i bedømmelsen. Kontroller udføres af handelskamre. Det kræves, at personalet har et certifikat udstedt af politiet. Ingen strafferetslige domme, der har ført til fængselsstraf på mere end seks måneder, men ingen klart formulerede udelukkelseskriterier. Skal være en "anstændig person, der er sund og rask", der kræves en licens, der skal fornyes hvert år. Licensen tildeles i en dommers navn og kan ikke indeholde strafferetslige domme Mindstealder Ingen specifikke bestemmelser Bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Ingen kumulering med privat detektivarbejde udført af firmaer MEN IKKE AF PERSONALE. Den nye lov vil ændre denne holdning og forbyde personale at udføre privat detektivarbejde. 18 år Ingen specifikke restriktioner 18 år Ingen specifikke bestemmelser 18 år Ingen bestemmelser 18 år Ingen bestemmelser Andre krav Græsk eller EUnationalitet. Skal have gennemført militærtjeneste Skal have gennemført militærtjeneste Italiensk eller EUnationalitet 18

20 Skema 4: Restriktioner for ansattes fortid Restriktioner for ansattes fortid Land Luxembourg Nederlandene Portugal Spanien Sverige Det Forenede Kongerige Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Der findes restriktioner, men ingen specifikke udelukkelseskriterier. Tilladelse krævet. Tildeles for fem år og kan derefter fornyes. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 4 år eller slet ingen strafferetslige domme inden for de sidste otte år, der har ført til en fængselsstraf. Tilladelser udstedes af det regionale politi. Autorisation kræves. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 5 år. Kontroller udføres af offentlige myndigheder. Ingen strafferetslige domme (kontrol udføres årligt) Ny lov kræver kontrol af straffeattest. Der kræves en licens, der vil gælde i tre år. Ingen specifikke udelukkelseskriterier Mindstealder 18 år 18 år Bestemmelser Juridisk myndighedsalder Juridisk myndighedsalder. For visse opgaver 20 år Ingen specifikke bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Anden beskæftigelse må ikke stride imod opgaver inden for privat sikkerhed Ingen kumulering med privat detektivarbejde. Ingen kumulering med privat detektivarbejde eller arbejde som offentligt ansat. Ingen specifikke bestemmelser Ingen bestemmelser Andre krav 19

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere