Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union"

Transkript

1 Et sammenlignende overblik over lovgivningen for den private sikkerhedsindustri i Den Europæiske Union Oplæg til den fælles CoESS- / UNI Europakonference Tredje Europæiske Konference for Private Sikkerhedstjenester "Fælles CoESS- / UNI-Europa strategi for harmonisering af de juridiske rammer" Bruxelles,12. og 13. december 2001 Oplæg udarbejdet af Dr. Tina Weber ECOTEC Research and Consulting Ltd Priestley House Albert Street Birmingham B4 7UD United Kingdom Tlf.: Fax: E-post

2 1. Indledning Intern sikkerhed på nationalstatsplan påvirkes i dag af en række vigtige nøglestrømninger. Blandt de mest fremtrædende er europæiseringen og især den økonomiske globalisering samt funktioner inden for lovgivning og udformning af politikker. Den seneste udvikling har gjort det mere end krystalklart, at den interne sikkerhed ikke længere kan begrænses til den enkelte nation, men at den kræver et mere europæisk og globalt perspektiv. Der er behov for, at lovgivning og udformning af politikker tilpasser sig disse nye krav. Samtidig stiller det indre marked for varer og tjenesteydelser og den fri bevægelse for personer nye krav til Det Europæiske Fællesskab, ikke bare for reelt at muliggøre dette, men også med henblik på at beskytte EU-borgere imod enhver heraf opstået uregelmæssighed og usikkerhed. En række af de seneste undersøgelser af lovgivningen for driften af den private sikkerhedsindustri, herunder vores egen, har vist, at der stadig findes betydelige forskelle inden for lovgivning og praksis i denne sektor i EU's forskellige medlemsstater. På et område, hvor der ikke længere findes juridiske barrierer imod private sikkerhedsfirmaer, der tilbyder tjenesteydelser på tværs af nationale grænser, eller imod personale fra sådanne firmaer, der søger beskæftigelse i en anden medlemsstat, er der grund til at være bekymret over den manglende harmonisering af grundlæggende juridiske standarder for denne industri. Samtidig med, at medlemsstaterne ikke længere kan begrænse adgangen for firmaer og enkeltpersoner, der ønsker at udbyde private sikkerhedstjenester på deres landområde, er de ude af stand til at udøve nogen som helst kontrol med det faglige niveau og kvaliteten hos et firma eller en enkeltperson, der udbyder sådanne tjenester. I en nyligt udkommet sammenlignende undersøgelse af lovgivningen for denne industri hævder Brion og Kaminski (2001), at fri bevægelse og etableringsret rejser følgende tre hovedproblemer: 1. sikkerheden for borgerne, der ikke længere kan skelne mellem kvalitetsstandarder tilbudt af forskellige udbydere 2. beskyttelse af firmaer og medarbejdere i sektoren, der skal konkurrere med firmaer og personale, der ikke behøver at overholde de samme standarder for kvalitet og uddannelse. Dette kan derfor føre til en overordnet sænkning af kvalitetsstandarderne i industrien 3. en sænkning af offentlige ordrestandarder som følge af indtræden på markedet af firmaer og enkeltpersoner, der ikke overholder deres værtsnations lovgivning. Udviklingen af en konstruktiv metode til at behandle disse problemer er blevet særlig relevant i og med, at den private sikkerhedsindustris størrelse og betydning er vokset betydeligt i løbet af de seneste år. Von Arnim (1999) hævder, at "private sikkerhedsfirmaer leverer et individuelt, betydeligt og ubestrideligt bidrag til den interne sikkerhed". Dette skyldes til dels stramme offentlige budgetter, der har medført, at flere og flere funktioner er blevet udliciteret, men også en stadigt stigende efterspørgsel fra kunder og enkeltpersoner i den private sektor på private sikkerhedsfunktioner. I et miljø, hvor private sikkerhedsfirmaer påtager sig ekstra funktioner, og operationerne i stigende grad foregår på EU-niveau, er 1

3 det afgørende, at den juridiske rammelovgivning for sektoren gennemgås på ny. I dette oplæg argumenteres der for, at dette bør foregå gennem en harmonisering af de juridiske bestemmelser på grundlag af indførelse af grundlæggende minimumsstandarder, der kan sikre, at alle anerkendte udbydere i sektoren underlægges de samme minimumskrav uden at udvande standarder på et højere niveau, som måtte være gældende i de enkelte medlemsstater. Det er vigtigt, at sådanne minimumsstandarder fastlægges på et niveau, der også bidrager til at højne den faglige standard i sektoren. Sådan en metode ville helt klart også kræve formidling af bedre oplysninger om forskelle i lovgivningsstandarder mellem medlemsstater for at give potentielle kunder mulighed for at foretage en kvalificeret evaluering ved valg af sikkerhedstjenester. En fastlæggelse af minimumsstandarder bliver på ingen måde en nem opgave, specielt ikke, hvad angår overførsel af følsomme oplysninger om f.eks. registrering af kriminelle handlinger og gennemførelse. Dette dokument er tænkt som et grundlag for en debat om mulighederne for at etablere sådanne fælles grundstandarder. 1.1 Den private sikkerhedsindustris aktivitetsområde Det første problem, man støder på, når man virkelig forsøger at sammenligne eller endda harmonisere lovgivning og bestemmelser for den private sikkerhedsindustri, er, at definitionen på og omfanget af sektorens aktivitetsområde varierer mellem medlemsstaterne, idet nogle lande sætter større begrænsninger for private sikkerhedsfirmaers aktiviteter (se nedenstående Skema 1). Disse forskelle har generelt deres udspring i historiske, kulturelle og juridiske traditioner, men man kan med rimelighed sige, at private sikkerhedsvirksomheders aktivitetsområde af ovennævnte grunde har ekspanderet i samtlige medlemsstater i løbet af de senesteårtier. 1.2 Lovgivningsniveau Adskillige forfattere har forsøgt at kategorisere medlemsstaterne i forhold til lovgivningsniveauet for den private sikkerhedsindustri, og disse har hver især anvendt forskellige kategorier. Dette fremhæver problemerne ved en sådan metode, især i et lovgivningsmiljø, der har gennemgået en rivende udvikling i de senesteår med en generel tendens mod flere bestemmelser. Den seneste rapport fra Brion og Kaminski opdeler landene i tre lovgivningsniveauer. Lande med de mest restriktive regler, hvilket vil sige Belgien, Spanien og Luxembourg (sidstnævnte med den mindst restriktive lovgivning), hvor der synes at være et klart ønske om at begrænse de mulige ansvarsområder for den private sikkerhedsindustri, og hvor dette ansvar øges til at medføre et stærkt værn imod, at offentligheden misbruges af korrupte operatører. Derudover har der længe været et ønske, især i Belgien og Spanien, om at beskytte den nationale sektor og dens standarder imod udenlandsk konkurrence ved kun at give statsborgere i det pågældende land adgang til erhvervet, hvilket har ført til en dom fra Europa-Domstolen. Den næste kategori, Brion og Kaminski omtaler, er lande med den mindst restriktive lovgivning, og som eksempler her nævnes Storbritannien og 2

4 Tyskland, hvor lovgivningen er langt mindre præcis og til en vis grad overlader reguleringen af sektoren til markedet og industriens tilsynsorganer. Den sidste gruppe lande er de medlemsstater, der ligger imellem disse to ekstremer med et mellemniveau af bestemmelser. Det vurderes, at lande som Frankrig, Italien og Nederlandene har en klar lovgivningsramme, men at de indtil videre ikke har prioriteret metoder for gennemførelse, der kunne medføre forskelle i anvendelse. De Waards opdeling (1997) er mere specifik med et system opdelt i fem niveauer som følger: Lande med ikke-indgrebsbestemmelser (karakteristisk for Storbritannien og Irland før indførelse af eller forslag til indførelse af bestemmelser i begge lande); minimale snævre bestemmelser (som beskriver situationen i Tyskland, Østrig og Italien); brede minimalbestemmelser (Luxembourg); omfattende snævre bestemmelser (der skulle gælde for Danmark, Finland, Frankrig, Portugal og Spanien) samt omfattende brede bestemmelser (Belgien). Selv om en sådan karakteristik nødvendigvis kun giver et øjebliksbillede af lovgivningsniveauet på et bestemt tidspunkt og er præget af den historiske udvikling af sektoren (og omvendt), kan den dog vise sig at være et nyttigt udgangspunkt for vores overvejelser angående minimumstandarder og den indsats, forskellige medlemsstater ville blive nødt til at yde for at kunne opfylde sådanne standarder. Nedenstående skema giver et overblik over de vigtigste love og bestemmelser, der regulerer industrien i den enkelte medlemsstat samt en præsentation af nogle af de vigtigste karakteristika for sektoren. I det følgende giver dokumentet oplysninger om de særlige bestemmelser, der regulerer industrien i forhold til: Adgangskrav for firmaer Restriktioner for ejers/leders baggrund Restriktioner for administrerende personales baggrund Krav til firmaers drift Minimumskrav til uddannelse Bestemmelser for anvendelse af uniformer Lovgivning for anvendelse af (skyde)våben Bestemmelser for anvendelse af tjenestehunde Bestemmelser for kontrol med og sanktioner over for industrien Under hver enkelt overskrift har vi medtaget overvejelser angående muligheden for at harmonisere bestemmelserne eller indføre minimumsstandarder på EU-niveau. 3

5 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Ingen specifik lovgivning Beskyttelse af varer (stillestående eller Den private sikkerhedsindustri i Østrig Generel lov for handel (Gewerbeordnung) i under transport) reguleres i store træk af generelle Østrig hvilken (Sicherheitspersonal) og Overvågning af personer handelslove og dækker et bredt spekter af (Bewachungsgewerbe) Bevogtning af værditransporter og aktiviteter. omhandler den private sikkerhedsindustri. pengetransporter Belgien Danmark Finland Lov af om private sikkerhedsfirmaer og firmaer, der tilbyder virksomheder intern sikkerhed (sidstændret ) samt kongeligt dekret af om uddannelse Lov om sikkerhedstjenester (1986) og lov nr. 266 af 22. maj og cirkulære nr. 936 af 26. december 1986, der implementerer denne lov Lov om udbydere af private sikkerhedstjenester (1983) Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Bevogtning af værditransporter og pengetransporter Centrale alarmsystemer Planlægning, installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Overvågning af og kontrol med personer og adgang til offentlige områder Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Bevogtning af værditransporter og pengetransporter Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Bevogtning af værditransporter og pengetransporter Overvågning af og kontrol med personer og adgang til offentlige områder Lovgivningen i Belgien er temmelig stram og lægger vægt på at beskytte borgerne imod enhver form for magtmisbrug begået af private udbydere af sikkerhedsservice. Lovgivningen stiller strenge krav til autorisation og uddannelse. Omfanget af funktioner er meget bredt, minder om de, der findes i andre skandinaviske lande og omfatter ambulance- og brandtjenester samt sikkerhed i offentlige lokaler. Lovgivningen gælder for mange sektorer i den private sikkerhedsindustri, og der udøves en streng kontrol. Omfanget af aktiviteter ekspanderer kraftigt, idet private udbydere nu overtager ansvaret for denne service i mange tidligere offentlige funktioner. 4

6 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Lov af 12. juli 1983 om private sikkerhedsfirmaers aktiviteter og kontanter i transportvogne dekret om administrativ autorisation Frankrig og ansættelse af personale. Bestemmelserne har traditionelt ikke været Bemandet overvågning 1986 dekret om anvendelse af materialer, særlig stramme, men en ny lov har til formål Pengetransporter dokumenter, uniformer og symboler. at ændre dette ved at påbyde strengere Beskyttelse af personer Nyt lovforslag (projet de loi No 346 sur les regler inden for autorisation og drift. activités de sécurité privées et la sécurité interne de certains services publics) Ny lov om "sikkerhed i hverdagen" af 31. oktober Tyskland Grækenland Irland Ingen specifik lovgivning. Lov om erhverv (Gewerbeordnung) af 7. februar 1927 (sidstændret den 16. juni 1998) og bestemmelsen om private sikkerhedsfirmaer (Verordnung über das Bewachungsgewerbe) af 14. december 1995 Lov 2518 om private sikkerhedsfirmaer af 21. august 1997 Forslag til lov om den private sikkerhedsindustri (2000) Bevogtning af transporter Overvågning og beskyttelse af personer Overvågning af bygninger og industrikomplekser Bevogtning af militære installationer Offentlig orden ved større arrangementer Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Pengetransporter Overvågning af varer og personer Blokering af bildæk Privatdetektiver Sikkerhedskonsulenter Opbevaring af nøgler Lovgivning og bestemmelser forbliver stadig på et minimum, ikke-specifikke og er i store træk baserede på den generelle handelslovgivning. Aktiviteterne omfatter reaktion på alarmer, overvågning samt transport af penge og andre værdier. En høj grad af udlicitering af tidligere offentlige tjenester. Grækenland har specifik lovgivning for sektoren, men har traditionelt haft problemer med forskellige grader af implementeringen Der er nye lovforslag på vej, og disse vil give Irland en ramme for industrien, der svarer til den, der for nylig er indført i Det Forenede Kongerige (se nedenfor) 5

7 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Italien Lov af om offentlig sikkerhed Lov af Lov af Bevogtning af varer (stillestående eller under transport) Privatdetektiver Industrien reguleres af specifik lovgivning med detaljerede bestemmelser, der ofte fastlægges på regionalt plan, og som afspejler landets politiske og administrative struktur Luxembourg Nederlandene Lov af om private overvågningsaktiviteter og forslag til lov 4784/00 om private overvågnings-aktiviteter Lov af om private sikkerhedsog privatdetektivfirmaer Forordning af Portugal Lovdekret 276 af 10. august 1993 Spanien Lov 23/1992 om privat sikkerhed. Kongelig dekret 2364/1994 der gennemfører ovennævnte lov Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Pengetransporter Installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Beskyttelse af personer og varer Pengetransporter Privatdetektivbureauer Installation af alarmsystemer Beskyttelse af varer (stillestående eller under transport) Overvågning af personer Overvågning af værditransporter og pengetransporter Centralalarmsystemer Planlægning, installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Luxembourg anses for at have et "minimalt bredt" lovgivningsniveau. Nederlandene har en stram lovgivning for sektoren, men anses for at lægge mindre vægt på implementeringen Siden indførelse af specifik lovgivning har industrien ekspanderet til også at omfatte reaktion på alarmer og overvågning samt transport af penge og andre værdier. Lovgivningen er meget specifik på mange områder. 6

8 Skema 1: Den vigtigste lovgivning for industrien i hver enkelt medlemsstat samt generelle karakteristika for sektoren Land Lovgivning Områder dækket af lovgivningen Generelle karakteristika for sektoren Sverige Lov og dekret af om den private sikkerhedsindustri Lov og dekret om at opretholde orden (1980/578 og 1980/579) og Lov og dekret om beskyttelse af institutioner af national interesse (1990/217 og 1990/1334) Lov og dekret om installation af alarmsystemer (1983/1097 og 1983/1099) Overvågning af bygninger Overvågning af offentlige arrangementer Overvågning af personer Pengetransporter Installation og vedligeholdelse af alarmsystemer Private udbydere af sikkerhedstjenester i Sverige anses af nogle forfattere (f.eks. de Waard, 2000) for kvalitativt at være blandt de bedste i verden. Lovgivning og bestemmelser dækker mange sektorer inden for industrien, og der stilles strenge krav til autorisation og uddannelse. Regeringens kontrol anses for at være streng. Aktiviteterne er meget forskellige og omfatter ambulancetjenester, patienttransport, trafikkontrol, assistance i tilfælde af brand og ved bilsammenbrud, overvågningsopgaver for forsvarsministeriet, transport af penge og andre værdier, reaktion på alarmer, overvågning af boligområder samt lufthavnstjenester Det Forenede Kongerige Lov om den private sikkerhedsindustri af Overvågning af varer og personer Blokering af bildæk Privatdetektiver Sikkerhedskonsulenter Opbevaring af nøgler Det Forenede Kongerige udmærkede sig i lang tid ved at have det største private marked for sikkerhed uden nogen eller kun ganske få bestemmelser. Dette er blevet ændret for nylig med loven om den private sikkerhedsindustri (maj 2001), der netop nu er ved at blive implementeret. Trods disse nye bestemmelser vil kontrol og dækning af lovgivningen dog stadig forblive temmelig minimal. 7

9 2. Adgangskrav Bestemmelsen om adgangskrav for firmaer, der er aktive i sektoren, er generelt udformet for at kunne kontrollere: En sund økonomisk stilling Firmaets ejers/ledelses respektable omdømme Da mange private sikkerhedsfunktioner af naturen er følsomme, anses bestemmelsen om adgangskrav, og den strenghed hvormed den håndhæves, for at være mere afgørende, end det er tilfældet for andre kommercielle virksomheder. Forskellige krav i medlemsstaterne giver således grundlag for usikkerhed, når et firma ønsker at udbyde serviceydelser på tværs af nationale grænser. 2.1 Licenser Bestemmelser for adgangskrav til firmaer, der etablerer sig for at yde private sikkerhedstjenester, varierer mellem medlemsstaterne. Det overvejende flertal af landene kører et system med udstedelse af licenser til private sikkerhedsfirmaer. I lande uden specifik lovgivning for den private sikkerhedsindustri (Østrig og Tyskland), kræver den generelle handelslov, at ethvert nyt firma, der etablerer sig, fremlægger dokumentation for en sund økonomisk stilling og ejerens/ledelsens respektable fortid. Der er imidlertid betydelig forskel på arten og niveauet af de oplysninger, der kræves for at få tildelt en licens, graden af strenghed for gennemførelse og på hvilket niveau licenser godkendes og efterkontrolleres. 2.2 En sund økonomisk stilling Selv om man kunne ønske sig en minimumskontrol på EU-plan af en sund økonomisk stilling, ligger der stadig et problem med hensyn til udveksling af relevante oplysninger mellem landene. Gensidig anerkendelse af minimumsbestemmelser må nødvendigvis baseres på tillid til gennemførelsesmekanismerne. Tildeling af licenser til private sikkerhedsfirmaer må knyttes tæt til kontrollen af disses ejeres og ledelsers fortid for at forebygge etableringen af firmaer af enkeltpersoner med en upassende fortid for at kunne arbejde inden for privat sikkerhed. 8

10 Skema 2: Adgangskrav for firmaer Adgangskrav Bestemmelser Land Licens krævet? Udstedende myndighed Østrig, men ingen specifik lovgivning for industrien Landeshauptmann Indenrigsministeriet i Belgien, licensen gælder i 5 år samråd med justitsministeriet Danmark Politimyndighederne Finland Frankrig Politimyndighederne Tyskland Ingen specifik lovgivning for industrien Grækenland, licens krævet Politimyndighederne Irland Ny lovgivning der vil kræve en licens Ny myndighed oprettet specielt til dette formål Italien, licens krævet Provinsens præfekt Luxembourg, licens krævet Justitsministeriet Nederlandene, licens krævet Justitsministeriet Portugal Spanien, licens krævet Justitsministeriet Sverige Det Forenede Kongerige, men ingen udelukkelseskriterier beskrevet Ny lovgivning kræver licens Ny myndighed for den private sikkerhedsindustri (under oprettelse) Andre adgangskrav Kontrol af sund økonomisk stilling og test af kvalifikationer Økonomisk kontrol, ejers/leders respektable omdømme 9

11 3. Restriktioner for ejers/ledelses fortid Lovgivning og bestemmelser for private sikkerhedsfirmaers ejeres og ledelses fortid drejer sig aktuelt hovedsagelig om følgende faktorer: Straffeattest Krav til mindstealder Kumulering med andre aktiviteter Kvalifikationer En sund økonomisk stilling Alle lande har for øjeblikket en eller anden form for forordning om restriktioner for private sikkerhedsfirmaers ejeres og ledelses fortid. Imidlertid er der tale om en række forskelle i forhold til niveauet for indførte restriktioner og på, hvordan en opfyldelse kontrolleres. 3.1 Straffeattest Alle medlemsstater kræver for øjeblikket en kontrol af straffeattesten. Denne foretages i de fleste tilfælde af politiet eller justitsministeriet, men i nogle tilfælde dog af handelskamre eller af virksomhederne selv, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af kontrollen i perioder med mangel på personale. Herudover er det ikke alle lande, der har fastlagt specifikke udelukkelseskriterier i forhold til straffeattesten. Nogle lande nægter adgang for civilpersoner med uanset hvilket kriminelt forhold, mens andre udelukker personer, der har begået lovovertrædelser, der medfører strafferetslige sanktioner eller en ubetinget fængselsstraf. I sådanne tilfælde er kortere fængselsstraffe ofte et udelukkelseskriterium, hvis disse har noget at gøre med lovovertrædelser, der er relevante for at udføre opgaver inden for privat sikkerhed. Der findes også vigtige forskelle med hensyn til, på hvilket niveau kontrol af fortid udføres (af nationale eller lokale myndigheder, af repræsentanter for sektoren eller af virksomhederne selv), hvilket kunne have indvirkning på, hvor strengt en sådan fortidskontrol udføres. Frekvensen med hvilken periodiske kontroller udføres (hvis dette overhovedet kræves) varierer også betydeligt. Når der skal fastlægges minimumsstandarder på dette område, er det vigtigt at være opmærksom på følsomheden i forbindelse med at udveksle oplysninger om straffeattesten. Endvidere må man overveje enhver forskel i niveauet for strafferetslige sanktioner for bestemte lovovertrædelser samt grænser for, hvilke lovovertrædelser der registreres på en enkeltpersons straffeattest. Et niveau for harmonisering af gennemførelse af kontrol af straffeattesten synes i høj grad at være ønskeligt. 10

12 3.2 Kumulering Et betydeligt antal medlemsstater ser driften af private sikkerhedsfirmaer som uforenelig med en række andre aktiviteter og forbyder derfor en kumulering af sådanne opgaver med ejerskab og ledelse af et privat sikkerhedsfirma. Eksemplerne omfatter et privat overvågningsbureaus aktiviteter og en offentligt ansats rolle. Men i andre lande gælder sådanne restriktioner derimod ikke for øjeblikket. På grund af kumuleringens indvirkning på fortroligheden ville en grad af harmonisering på dette område igen være ønskelig. 3.3 Aldersgrænser Alle lande har en aldersgrænse, der generelt sættes til 18år, med undtagelse af Belgien og Danmark hvis aldersgrænser for ledende personale er henholdsvis 21 og 25år. 3.4 Undervisning Endelig er det for øjeblikket kun få lande, der kræver, at ejere/ledere af private sikkerhedsfirmaer har gennemført en relevant faglig uddannelse. Med henblik på at højne den faglige standard i sektoren er der behov for, at kravet om en obligatorisk grunduddannelse af ledende personale bliver et mål på mellemlang sigt. Det samme gælder krav om uddannelse for operationelt personale. 11

13 Skema 3: Restriktioner af ejers og ledelses fortid Restriktioner for ejers og ledelses baggrund Land Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Mindstealder Bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Østrig Ingen relevant straffeattest 18 Ingen specifikke bestemmelser Belgien Danmark Præcise udelukkelseskriterier fastlægges på grundlag af straffeattesten. Enkeltpersoner må ikke have været dømt til mere end seks måneders fængsel eller en hvilken som helst kriminel lovovertrædelse eller en kortere straf for en relevant lovovertrædelse. Dette gælder ogs å for andre sanktioner fra andre EUlande. Undersøgelser foretages af embedsansatte udnævnt af justitsministeriet (politimyndigheden). Der kræves samtykke. Ingen straffeattest Mindstealder 21 år for ledende personale 25 år for ledende personale Forbud mod kumulering med privat detektivarbejde og produktion af eller handel med våben eller enhver anden beskæftigelse, der kan udgøre en fare for den offentlige sikkerhed. Må ikke have været medlem af politietaten eller sikkerhedstjenesten inden for de sidste fem år. Ingen bestemmelser Finland Ingen strafferetslige domme Ingen bestemmelser Andre krav Skal have opnået en faglig kvalifikation Kontrol af en sund økonomisk stilling. Helbredsstatus. Uddannelse kræves. Skal have fulgt et erhvervsuddannelseskursus. Skal have økonomiske midler til at drive virksomheden En sund økonomisk stilling 12

14 Skema 3: Restriktioner af ejers og ledelses fortid Restriktioner for ejers og ledelses baggrund Land Frankrig Tyskland Grækenland Irland Italien Luxembourg Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Ingen strafferetslige domme, der har ført til fængselsstraf. Overtrædelser af handelslovgivningen kan også indregnes. Ny lov fastslår, at afvisning af licens kan skyldes kriminelle handlinger, selv om disse ikke har medført juridiske sanktioner. Kontrol af straffeattest udføres af politimyndigheden, og der kræves intet samtykke., men ingen specifikke udelukkelseskriterier ud over et krav om, at de ikke kan være aktive statsansatte. Kontroller udføres af handelskamre. Ingen strafferetslige domme, der har medført fængsel i mere end 6 måneder Ny lovgivning kræver henvisninger, økonomiske og kompetencereferencer Ingen strafferetslige domme. Kontroller udføres af provinspræfekten og kræver ikke forudgående samtykke. Der findes restriktioner, men ingen specifikke udelukkelseskriterier. Mindstealder 18 år Bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Firmaet kan kun være aktivt inden for sikkerhed - ingen kumulering med anden beskæftigelse. 18 år Ingen aktive statsansatte 18 år Ingen specifikke bestemmelser Ingen bestemmelser 18 år Ingen bestemmelser 18 år Anden beskæftigelse må ikke stride imod opgaver inden for privat sikkerhed Andre krav Græsk eller EUnationalitet. Skal have gennemført militærtjeneste 13

15 Skema 3: Restriktioner af ejers og ledelses fortid Restriktioner for ejers og ledelses baggrund Land Nederlandene Portugal Spanien Sverige Det Forenede Kongerige Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Tilladelse kræves. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 4 år eller slet ingen strafferetslige domme inden for de sidste otte år, der har ført til en fængselsstraf. Kontroller udføres af virksomheden Autorisation kræves. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 5 år. Kontroller udføres af offentlige myndigheder Ingen strafferetslige domme (kontrol udføres årligt) Ny lovgivning kræver kontrol af straffeattest. Licens kræves, gyldighed tre år, kan fornyes Mindstealder 18 år Bestemmelser Juridisk myndighedsalder Juridisk myndighedsalder. For visse opgaver 20 år. Ingen bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Ingen kumulering med privat detektivarbejde eller offentlig tjeneste Ingen specifikke bestemmelser Ingen bestemmelser Andre krav Kontrol af sund økonomisk stilling 14

16 4. Restriktioner for ansattes fortid En stor del af den skadelige omtale af private sikkerhedsfirmaer hænger sammen med det operationelle personales ydelser eller handlinger, og nogle af de mere iøjnefaldende overskrifter om sektoren har været i forbindelse med vagters kriminelle aktiviteter. Regulering og gennemførelse af strenge kontroller af private sikkerhedsfirmaers ansattes fortid er derfor et af de vigtigste punkter omkring lovgivningen på dette område. Lovgivning og bestemmelser for ansattes fortid svarer til de, der gælder for ejere og ledelse i private sikkerhedsfirmaer og drejer sig aktuelt hovedsagelig om følgende faktorer: Straffeattest Krav til mindstealder Kumulering med andre aktiviteter Kvalifikationer Også her har alle lande for øjeblikket en eller anden form for forordning om restriktioner for private sikkerhedsfirmaers ansattes fortid. Imidlertid er der tale om en række forskelle i forhold til niveauet for restriktioner og på, hvordan en opfyldelse kontrolleres. 4.1 Straffeattest Alle medlemsstater kræver for øjeblikket en kontrol af straffeattesten. Denne foretages i de fleste tilfælde af politiet eller justitsministeriet, men i nogle tilfælde dog af handelskamre eller virksomhederne selv, hvilket kan sætte spørgsmålstegn ved sandhedsværdien af kontrollen i perioder med mangel på personale. Herudover er det ikke alle lande, der har fastlagt specifikke udelukkelseskriterier i forhold til straffeattesten. Nogle lande nægter adgang for civilpersoner med uanset hvilket kriminelt forhold, mens andre udelukker personer, der har begået lovovertrædelser, der medfører strafferetslige sanktioner eller en ubetinget fængselsstraf. I sådanne tilfælde er kortere fængselsstraffe ofte et udelukkelseskriterium, hvis de har noget at gøre med lovovertrædelser, der er relevante for at udføre opgaver inden for privat sikkerhed. I nogle lande er der indtil nu ikke fastsat nogen udelukkelseskriterier, og kravene er ofte uklare såsom kravet til en ansøger om at være en "anstændig person, der er sund og rask". Der findes også vigtige forskelle med hensyn til, på hvilket niveau kontrol af fortid udføres (af nationale eller lokale myndigheder, af repræsentanter for sektoren eller af virksomhederne selv), hvilket kunne have indvirkning på, hvor strengt en sådan fortidskontrol udføres. Frekvensen med hvilken periodiske kontroller udføres (hvis dette overhovedet kræves) varierer også betydeligt. Når der skal fastlægges minimumsstandarder på dette område, er det vigtigt at være opmærksom på følsomheden i forbindelse med at udveksle oplysninger om straffeattesten. Endvidere må man overveje enhver forskel i niveauet for strafferetslige sanktioner for bestemte lovovertrædelser samt grænser for, hvilke lovovertrædelser der registreres på en enkeltpersons 15

17 straffeattest. Et niveau for harmonisering af gennemførelse af kontrol af straffeattesten synes i høj grad at være ønskeligt. 4.2 Kumulering Et betydeligt antal medlemsstater ser en privat sikkerhedsvagts opgaver som uforenelig med en række andre aktiviteter og forbyder derfor en kumulering af sådanne opgaver med ejerskab og ledelse af et privat sikkerhedsfirma. Eksemplerne omfatter et privat overvågningsbureaus aktiviteter og en offentligt ansats rolle. Men i andre lande gælder sådanne restriktioner derimod ikke for øjeblikket. På grund af kumuleringens indvirkning på fortroligheden ville en grad af harmonisering på dette område igen være ønskelig. 4.3 Aldersgrænser Alle lande har en aldersgrænse, der generelt sættes til 18år eller den juridiske myndighedsalder. 4.4 Undervisning Syv af de 15 medlemsstater kræver for øjeblikket, at sikkerhedsvagter gennemfører en grunduddannelse. I de øvrige lande er en sådan uddannelse frivillig. Som vist i nedenstående afsnit seks varierer antal timers grunduddannelse og dennes indhold ganske betydeligt fra den ene til den anden medlemsstat. Tilsvarende varierer godkendelsen af undervisere og undervisningsinstitutioner også betydeligt. Med henblik på at højne den faglige standard i sektoren ville en fastsættelse af en obligatorisk minimumsstandard for undervisning være ønskelig, og CoESS' og Uni- Europas arbejde med at udvikle en grunduddannelse for vagter kan bidrage til denne proces. 16

18 Skema 4: Restriktioner for ansattes fortid Restriktioner for ansattes fortid Bestemmelser Land Kontrol af straffeattest/ansvarlig Restriktioner for kumulering Mindstealder myndighed/samtykke krævet? med andre aktiviteter Østrig Ingen relevant straffeattest; pålidelighed 18 år Ingen specifikke bestemmelser Præcise udelukkelseskriterier fastlægges på grundlag af straffeattesten. Enkeltpersoner må ikke have været dømt Forbud mod kumulering med til mere end seks måneders fængsel eller privat detektivarbejde og en hvilken som helst kriminel produktion af eller handel med Belgien lovovertrædelse eller en kortere straf for 18 år våben. Må ikke have været en relevant lovovertrædelse. medlem af politietaten eller Undersøgelser foretages af sikkerhedstjenesten inden for de embedsansatte udnævnt af sidste fem år. justitsministeriet (politimyndigheden). Der kræves samtykke. Danmark Ingen straffeattest 18 år Ingen bestemmelser Finland Ingen strafferetslige domme år Ingen bestemmelser Andre krav Det kræves, at firmaer afslutter deres ansættelsesforhold med personale der er dømt for ethvert forhold nævnt på en specificeret liste over lovovertrædelser. Skal have fuldendt eller påbegyndt en 111 timers uddannelse. Licens fornyes hvert femte år; helbredsundersøgelse; 100 timers uddannelse (under ny lovgivning) 17

19 Skema 4: Restriktioner for ansattes fortid Restriktioner for ansattes fortid Land Frankrig Tyskland Grækenland Irland Italien Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Ingen strafferetslige domme, der har ført til fængselsstraf. Overtrædelser af handelslovgivningen kan også indregnes. Ny lov fastslår, at afvisning af licens kan skyldes kriminelle handlinger, selv om disse ikke har medført juridiske sanktioner. Kontrol af straffeattest udføres af politimyndigheden, og der kræves intet samtykke., men ingen specifikke udelukkelseskriterier. Straffeattesten kan indgå i bedømmelsen. Kontroller udføres af handelskamre. Det kræves, at personalet har et certifikat udstedt af politiet. Ingen strafferetslige domme, der har ført til fængselsstraf på mere end seks måneder, men ingen klart formulerede udelukkelseskriterier. Skal være en "anstændig person, der er sund og rask", der kræves en licens, der skal fornyes hvert år. Licensen tildeles i en dommers navn og kan ikke indeholde strafferetslige domme Mindstealder Ingen specifikke bestemmelser Bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Ingen kumulering med privat detektivarbejde udført af firmaer MEN IKKE AF PERSONALE. Den nye lov vil ændre denne holdning og forbyde personale at udføre privat detektivarbejde. 18 år Ingen specifikke restriktioner 18 år Ingen specifikke bestemmelser 18 år Ingen bestemmelser 18 år Ingen bestemmelser Andre krav Græsk eller EUnationalitet. Skal have gennemført militærtjeneste Skal have gennemført militærtjeneste Italiensk eller EUnationalitet 18

20 Skema 4: Restriktioner for ansattes fortid Restriktioner for ansattes fortid Land Luxembourg Nederlandene Portugal Spanien Sverige Det Forenede Kongerige Kontrol af straffeattest/ansvarlig myndighed/samtykke krævet? Der findes restriktioner, men ingen specifikke udelukkelseskriterier. Tilladelse krævet. Tildeles for fem år og kan derefter fornyes. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 4 år eller slet ingen strafferetslige domme inden for de sidste otte år, der har ført til en fængselsstraf. Tilladelser udstedes af det regionale politi. Autorisation kræves. Ingen strafferetslige domme inden for de sidste 5 år. Kontroller udføres af offentlige myndigheder. Ingen strafferetslige domme (kontrol udføres årligt) Ny lov kræver kontrol af straffeattest. Der kræves en licens, der vil gælde i tre år. Ingen specifikke udelukkelseskriterier Mindstealder 18 år 18 år Bestemmelser Juridisk myndighedsalder Juridisk myndighedsalder. For visse opgaver 20 år Ingen specifikke bestemmelser Restriktioner for kumulering med andre aktiviteter Anden beskæftigelse må ikke stride imod opgaver inden for privat sikkerhed Ingen kumulering med privat detektivarbejde. Ingen kumulering med privat detektivarbejde eller arbejde som offentligt ansat. Ingen specifikke bestemmelser Ingen bestemmelser Andre krav 19

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$$% &' '

Jan Trzaskowski !#$$% &' ' Jan Trzaskowski!"#$$% &' ' Ruth Nielsen, e-handelsret kapitel 3 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 Forslag til lov om informationssamfundstjenester af 3. juli 2001 E-handelsdirektivet

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901)

Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) MEMO/03/140 Bruxelles, den 26. juni 2003 Grænseoverskridende pengeoverførsler i euro fra den 1. juli 2003 hyppigt stillede spørgsmål (se også IP/03/901) Hvilke ændringer sker der fra den 1. juli 2003?

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. juli 2012 Trafiksikkerhed: Trafiksikkerhedspakken - strengere kontrol med køretøjer skal redde liv Hvad indeholder den nye trafiksikkerhedspakke? Trafiksikkerhedspakken

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere