Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn"

Transkript

1 Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt med reglerne om tavshedspligt. At oplysninger, man kommer i besiddelse af under ansættelsen ikke, hverken privat eller andre instanser, videregives og at tavshedspligten også gælder efter ansættelsesforholdets ophør. Tavshedspligten gælder samtlige ansatte og andre, der deltager i tilbuddets drift, inkl. bestyrelsesmedlemmer. Selv om en oplysning er beskyttet af reglerne om tavshedspligt, kan der være situationer, hvor det er lovligt eller en pligt at videregive oplysningerne. Det gælder fx i underretningssager. Er det den ansattes vurdering, at den pågældende ledelse overser/ikke reagerer på vilkår, hvor en persons velfærd er truet, har den ansatte pligt til at underrette den kommunale myndighed herom. Manglende underretning kan være strafbart. Endvidere kan samarbejdet mellem medarbejdere i et tilbud eller andre aktører gøre, at det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, at der udveksles fortrolige oplysninger. Dog må der ikke i den forbindelse skaffes fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af opgaven. Personoplysninger og opbevaring heraf Tilsynet skal påse, at der foreligger en politik om håndtering af personfølsomme oplysninger. Tilsynet skal påse, at personfølsomme data opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke får adgang til optegnelserne. Tilsynet skal påse om bestemmelserne i persondataloven om videregivelse af oplysninger opfyldes. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk og manuel behandling af personoplysninger. Samtykkeerklæring Tilsynet skal påse, at der er dokumentation af vurdering af habilitet og ved inhabilitet sikring af inddragelse af en værge. Tilsynet skal påse at der forligger samtykkeerklæringer. En samtykkeerklæring giver berettigelse til, at videregive personlige oplysninger. Et samtykke skal være specifikt og udtrykkeligt og kan både være mundtlig og skriftligt. Samtykket er gyldigt, indtil det tilbagekaldes 2. 1 Begrebet tilbud dækker samtlige tilbud, som der skal føres tilsyn med jfr. Serviceloven se i øvrigt den overordnede generelle kvalitetsstandard. 2 Se Persondatalovens 38 se i øvrigt også samme lovs 5.

2 Side 2/6 Samtykket skal være habilt og kan fx dreje sig om samtykke til pleje og behandling (det informerede samtykke). Det er forældremyndighedsindehaveren der giver samtykke vedr. videregivelse af personlige oplysninger, når det drejer sig om et barn. Værgemål Tilsynet skal opfordre til at der søges værgemål, at hvis der er behov for, at det bliver oprettet. Det er Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om værgemål. Værgemål er et tilbud om hjælp af en værge til at tage sig af økonomiske og/eller personlige forhold for personer, som ikke selv har evnerne til at klare disse opgaver. Samtidig er der ved værgemål en formel beskyttelse mod andres eventuelle misbrug eller udnyttelse af den person, som er under værgemål. Der er forskellige former for værgemål og det kan tilpasses den enkelte, sådan at det begrænses til det mindst indgribende i selvbestemmelsen. Værgen træffer beslutninger om de forhold, som er omfattet af værgemålet, men værgens beslutninger kan aldrig gennemføres med magt eller tvang. Det er muligt at oprette ad hoc værgemål fx i forbindelse med en flytning. Forældre har forældremyndighed og er værger for deres barn, indtil barnet fylder 18 år. Straffe- og børneattester. Børn- og ungeområdet Tilsynet påser, at Der altid er indhentet offentlig straffeattest og børneattest på leder, alle medarbejdere og begge plejeforældre, der arbejder med børn og unge. Der endvidere er indhentet straffeattest på opholdsstedets og plejefamiliens eventuelle hjemmeboende børn på 15 år og samt derover børneattest på hjemmeboende børn på 18 år og derover. Disse attester indhentes mindst hvert 5. år Lederen af et tilbud har pligt til at indhente straffeattest på medarbejderen. Børneattest, hvor der er børn under 15 år. Godkendende myndighed indhenter straffeattest på lederen af tilbuddet. For Kommunale tilbud er det en myndighedsopgave. Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år, og udleveres til bl.a. offentlige myndigheder, der skal ansætte eller beskæftige personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Børneattesten kan kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.

3 Side 3/6 Voksenområdet Tilsynet påser, at Der er indhentet offentlig straffeattest. Denne er fornyet mindst hvert 5. år. En offentlig straffeattest udstedes til offentlige myndigheder indeholder oplysninger om de afgørelser, der er registreret i Kriminalregisteret. Den indeholder oplysninger om overtrædelser, der har været straffeloven fx frihedsstraf eller frakendelse af førerbevis. I særlige tilfælde kan offentlige myndigheder få udleveret disse oplysninger. En offentlig straffeattest kan bl.a. udstedes ved behandlingen af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det. Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse. Magtanvendelse Sikre at Servicelovens bestemmelser efterleves og at der pågår relevant pædagogisk forebyggende indsats for at undgå magtanvendelser 3. Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne og alder. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk støtte. Magtanvendelse er omfattet af mindsteindgrebsprincippet om, at magtanvendelsen altid skal være tilpasset situationen. Der skal være fokus på at tilbuddet arbejder med at forebygge magtanvendelser gennem faglige refleksioner, kurser og metodeudvikling m.m. For at sikre at brugernes 4 retssikkerhed skal følgende belyses i et generelt tilsyn Sikre at brugerne er omfattet bekendtgørelsen om magtanvendelse Påse at personalet er bekendt med reglerne om magtanvendelse og at magtanvendelser kun anvendes, når det er absolut påkrævet og når det er i overensstemmelse med lovgivningen Påse om der er procedure vedr. indberetning af magtanvendelse. Påse om alle magtanvendelser er indberettet. Ved alle tilsynsbesøg spørges om tilsynsførende har modtaget alle indberetninger vedr. eventuelle magtanvendelser. Dette er en vigtig kontrol af om der er forglemmelser. Opfølgning på modtagne indberetninger, herunder tilbuddets overvejelser om hvordan magtanvendelsen kunne undgås eller minimeres. Følge op på tilladte magtanvendelser der er givet i forbindelse med udførelse af hygiejne. 3 Det bemærkes, at magtanvendelse ikke er tilladt i plejefamilie (SEL 66 stk. 1, 1-3) jfr. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, BEK nr af 21. september I stedet træder straffelovens bestemmelser vedrørende nødværge i kraft. 4 Jævnfør den overordnede generelle kvalitetsstandard benyttes begrebet brugerne, når der er tale om alle persongrupper, der føres tilsyn med: børn og unge samt voksne (handicappede som ældre).

4 Side 4/6 Følge op på afgørelser og tilladelser som kan være givet jf. lovgivningen. (eks brug af stofseler. flytning o.a.) Drøftelse af procedurer i forbindelse med udarbejdelse af socialpædagogisk handleplan Konfliktniveau og indsatser til forebyggelse af brug af magtanvendelse Ved børn og inhabilitet, sikring af at forældre er orienteret om magtanvendelsesreglerne og klagemuligheder Tilsynet skal påse om børn/unge i familiepleje og opholdssteder har børnesamtaler og en handleplan På voksenområdet skal tilsynet påse om borgerens selvbestemmelsesret respekteres og hjælpen gives på baggrund af samtykke Tilsynet skal påse om borgeren har en 141 handleplan Tilsynet skal påse, hvilke retningslinjer der følges i forbindelse med støtte til borgeren omkring sin privatøkonom Tilsynet skal påse om borgeren har en lejekontrakt, hvis tilbuddet gives i et tilbud der er bygget efter almenboligloven, Tilsynet skal påse, hvorvidt borgeren har et boligdokument, hvis tilbuddet gives i et tilbud efter 108 i serviceloven Tilsynet skal påse, at borgeren er blevet præsenteret for fravalg af frivillige ydelser i botilbuddet På baggrund af ovenstående opstilles følgende Samtykkeerklæring Manual Retssikkerhed og magtanvendelse - Dokumentation af vurdering af habilitet og ved inhabilitet sikring af inddragelse af en værge - Forligger de nødvendige samtykkeerklæringer Værgemål - Er der oprettet værgemål, hvor der er behov? Tavshedspligt - Er stedet bekendt med reglerne om tavshedspligt. - Overholdes reglerne Personoplysninger og opbevaring heraf - Foreligger der en politik om håndtering af per-

5 Side 5/6 sonfølsomme oplysninger. - Opbevares personfølsomme data forsvarligt, så uvedkommende ikke får adgang til optegnelserne. - Overholdes bestemmelserne i persondataloven om videregivelse af oplysninger. Straffeattester Børn og unge - Er der indhentet offentlig straffeattest og børneattest på leder, alle medarbejdere og begge plejeforældre, der arbejder med børn og unge. - Er der indhentet straffeattest på opholdsstedets og plejefamiliens eventuelle hjemmeboende børn på 15 år og samt derover børneattest på hjemmeboende børn på 18 år og derover. - Er attesterne fornyet mindst hvert 5. år Voksne - Er der indhentet offentlig straffeattest. - Er attesten fornyet mindst hvert 5. år. Magtanvendelse Vurdering af tilhørsforhold til målgruppe - Dokumentation af faglig vurdering Kendskab til lovgivning - Kendskab hos personale; herunder praksis for opdatering 5 - Kendskab til forventninger til praksis ved indberetning og opfølgning 6 Den forebyggende indsats - Instruks for udfærdigelse af socialpædagogisk handleplan - Gennemgang og drøftelse af særlige socialpædagogiske handleplaner 5 På børn og ungeområdet skal der foreligge procedure for, at tilbuddets leder har sikret, at såvel de anbragte børn og unge som forældremyndighedens indehaver er blevet gjort bekendt med reglerne i bekendtgørelsen om magtanvendelse og klageadgang jf. bekendtgørelsens På børn- og ungeområdet skal der foreligge procedure for, at tilbuddets leder har sikret, at såvel de anbragte børn og unge som forældremyndighedens indehaver er blevet gjort bekendt med reglerne i bekendtgørelsen om magtanvendelse og klageadgang jf. bekendtgørelsens 50.

6 Side 6/6 - Stedets praksis for intern refleksion - Hvordan arbejdes med konflikthåndtering Indberetning - Er alle indberettet? - Opfølgning konkrete indberetninger og afgørelser Bearbejdning - Opgørelse over antal indberetninger og synlige mønstre/tendenser - Statistik - Bearbejdning, herunder om magtanvendelsen har været tilladt - Tendenser og forebyggende tiltag Praksis for inddragelse af borger/barn og pårørende og dokumentation af dette Særlige lokale eller målgruppe forhold - Specielle dørforhold - Brug af pejle- og alarmsystemer - Fastholdelse i forhold til beskyttelse af borger eller andre - Fastholdelse i forbindelse med hygiejne - Bolig skift uden borgers samtykke - Besøgsrestriktioner

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere