Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien."

Transkript

1 Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien med henblik på at opnå målsætningen om halvering af tvangen i Der er tale om en overordnet beskrivelse af beregningsgrundlaget, samt metoden valgt til at beregne indikatorerne. Dokumentet er tænkt som en uddybning af værdierne og datagrundlaget bag opgørelsen af indikatorerne. Dokumentet er delt op i følgende overafsnit: - Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien - Datagrundlag - Om data for tvang i psykiatrien - Metodevalg - Indikatorbeskrivelse Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien 8. april 2015 Sundhedsdokumentation Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning EMNJ, JARE, MEKP Sag: 15/01963 Der bliver tale om to årlige offentliggørelser af indikatorerne. Data for hele året Efter årets udløb opgøres indikatorerne på årsniveau i forhold til baseline fastlagt som et simpelt gennemsnit af årene Den årlige opgørelse skal ses som en status i forhold til målet i Data for første halvår Den halvårlige offentliggørelses fokus er på udviklingen over tid og skal ses som information til interessenter omkring første halvår, men kan ikke bruges i forhold til sammenligning med baseline. Det er i forhold til monitorering interessant at iagttage, hvorvidt der er en trend over tid. Data offentliggøres ikke i forhold til baseline. Datagrundlag Datagrundlaget for opgørelsen af tvang i psykiatrien er Register for Anvendelse af Tvang i Psykiatrien (TIP), der indberettes via Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Der skelnes i opgørelserne mellem to opgørelsesmetoder: Påbegyndte er i perioden, og patienter berørt af er inden for perioden. Påbegyndt betyder, at en er i den givne periode, dvs. baseret på episoder, hvor startdatoen falder inden for periodens start og afslutning. Kvartiler og median er beregnet på baggrund af i perioden tvangsfikseringer, men uafsluttede tvangsfikseringer er udeladt. Berørt betyder, at patienten er berørt af en i perioden. Dvs. patienter med tvang før periodens afslutning og ophørt efter periodens start tælles med som patienter berørt af tvang. Der udover medtælles personer med er i perioden, men uden ophørsdato. Se grafisk eksempel nedenfor.

2 Figur 1. Illustration af patientforløb, der indgår i opgørelsen af berørte patienter/patienter med e behandlinger i første halvår af 2014 Tid 1.jan jul Patientforløb, der tæller både med i berørte patienter og e behandlinger Patientforløb, der kun tæller med i berørte patienter Patientforløb, der ikke tæller med i nogen af periodens opgørelser Konsekvensen er, at registreringer i TIP uden registreret slutdato for en ikke tæller med i opgørelserne over berørte, men kun tæller med i opgørelserne over e foranstaltninger 1. Fra og med opgørelsen af indikatorerne for hele året 2014 vil det dog være sådan, at patienter med tvang uden indberettet slutdato, men med startdato i perioden tæller med i opgørelsen for den givne periode, men ikke i senere perioder. Når der opgøres i forhold til antallet af, er det baseret på oplysningerne i Landspatientregistret (LPR). Det drejer sig om patienter med kontakttypen indlæggelse. Alle opgørelser på LPR-data er afgrænset som berørt både i nævner og tæller for indikatoren. Ved opgørelser i forhold til befolkningstallet er kilden til antallet af borgere Danmarks Statistiks kvartalsvise opgørelse af befolkningstallet (Statistikbanken/folk1). let af borgere i regionerne er opgjort ved årets Indikatorer i forhold til antal borgere optræder kun i den årlige opgørelse. 1 Dette gælder dog ikke for opgørelsen af beroligende medicin med tvang, da der ikke indberettes slutdato her, og derfor er der teknisk sat en kunstig slutdato (samme dato som startdato), så man er i stand til at opgøre antallet af berørte personer. Side 2

3 Om data for tvang i psykiatrien Data omfatter indberetninger til Register for Tvang i Psykiatrien (TIP), herunder: a) Data fra voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. b) Data fra både almenpsykiatriske afdelinger og retspsykiatrien. c) Data for patienter som er udsat for tvang (i psykiatrilovens forstand) under indlæggelse på somatiske afdelinger. d) Data fra afdelinger med hovedfunktion, regionsfunktion og højtspecialiseret funktion. De højtspecialiserede funktioner inden for de to psykiatriske specialer er ikke ligeligt fordelt mellem regionerne, hvilket alt andet lige betyder, at de mest komplekse og komplicerede patienter behandles i udvalgte regioner. Dataafgrænsning Data fra Sikringen indgår ikke i opgørelserne. Fastholdelser, der er tilladte tvangsmidler i forbindelse med tvangsbehandling (eksempelvis tvangsmedicinering tvangsernæring) på skema 2 indgår ikke i opgørelsen af fastholdelser, der registreres på skema 3. Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner indgår ikke i opgørelsen af al tvang. Baggrunden er, at det ikke er en. Der indgås desuden udskrivningsaftaler koordinationsplaner sjældnere end berettiget. Børn og unge Der skal foretages registrering i tvangsprotokol, når der over for patienter under 15 år og umodne årige iværksættes er i medfør af psykiatriloven i de tilfælde, hvor foranstaltningerne iværksættes mod patientens vilje og uden informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Såfremt disse foranstaltninger iværksættes mod den mindreåriges vilje, men med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, betragtes det ikke som tvang i Psykiatrilovens forstand. I de tilfælde hvor en afdeling frivilligt indberetter disse foranstaltninger, tæller de med som tvang. Der skelnes i nogle indikatorer imellem voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien Frivillige Frivillige er medregnet i opgørelsen af. Det vil sige, hvor patienten selv anmoder om at blive lagt i bælte af tryghedsgrunde. Andel som bæltefikseres Udviklingen i hovedindikatoren andelen af personer, der bæltefikseres påvirkes både af udviklingen i antal patienter berørt af bælter og udviklingen i antal patienter berørt af indlæggelser. Nedlægges der eksempelvis et større antal senge i psykiatrien over de kommende år, må andelen af patienter som alt andet lige forventes at stige. Dette skyldes at det må forventes at være de mest komplekse patienter, som fortsat indlægges, og dermed den gruppe som er i størst risiko for at blive bæltefikseret. Side 3

4 Al tvang I opgørelsen af al tvang indgår følgende tvangstyper: Frihedsberøvelse Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tvangsbehandling Tvangsmedicinering Tavngsbeh. Med ECT Tvangsernæring Tvangsbeh. for legemlig lidelse Tvungen opfølgning efter udskrivelse Fysisk magtanvendelse Tvangsfikseringer med bælte Fikseringer med remme Anvendelse af handsker Fastholdelser Dørafløsning ikke patientstuer, men ydredør Akut beroligende medicin Skærmning over 24 timer Beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsesfikseringer med stofbælte og lign. Aflåsning af ydredør Personlige alarmsystemer Særlige dørlåse Andet Metodevalg Indikatorerne er offentliggjort på regions- og landsniveau. Ligeledes er beregningerne for alle former for tvang blevet placeret nederst i opgørelsen. I opgørelserne i forhold til antallet af borgere i regionen, er der afgrænset på to forskellige måder: Opgørelserne fra TIP er afgrænset på sygehusregion, mens opgørelserne på befolkningstallet er afgrænset på bopælsregion. Denne inkonsistens skyldes, at det er nødvendigt at bibeholde muligheden for regionerne at genskabe og validere tallene. Dette er ikke muligt, hvis afgrænsningen i TIP-data sker på bopælsregion. Indikatorbeskrivelse Nedenfor ses indikatorerne med beskrivelse af beregningsmetode: Side 4

5 Tabel 1 - Indikatorbeskrivelse Nr. Indikator Enhed Beskrivelse 1.01 Andelen af personer der bæltefikseres af antal 1.02 personer der bæltefikseres personer berørt af bæltefiksering af antal perioden. Andelen udgør forholdet mellem personer, der bæltefikseres, og personer, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling i perioden. Den udgør hovedindikatoren og skal ifølge aftalen halveres frem til Denne indikator fortæller, hvorvidt populationen af bæltefikserede patienter er faldende stigende. Den er tælleren i indikator Andelen påvirkes både af nævner og tæller. Derfor bør denne indikator ses i med indikator 1.02, som er indikator 1.01 s tæller. Indikatoren skal ses i med udviklingen i antal Tvangsindlæggelser Tvangstilbageholdelser Skærmning Tvangsmedicinering Fastholdelser 1.03 Total antal 1.04 Længden af (median) 1.05 Længden af (nedre kvartil) timer timer er summen af tvang med startdato i perioden. Median af varighed af målt i timer. Nedre kvartil af varighed af målt i timer. Bør ses i med indikator , som beskriver udviklingen i længden af ne. Indikatoren bør ses i med indikator 1.03, som beskriver udviklingen i det totale antal. Indikator 1.03 kan godt stige, selvom indikator 1.02 falder, hvis de personer, der bæltefikseres, fikseres oftere. Der kan være en substitution fra lange fikseringer til flere korte fikseringer. Denne indikator skal fortolkes i med indikator Hvis antallet af falder kan det påvirke medianen. Hvis det eksempelvis er de kortvarige fikseringer der reduceres først, vil medianen stige, fordi anvendelsen af tvang falder. Skal fortolkes i med indikator Hvis antallet af falder, kan det påvirke nedre kvartil Længden af (øvre kvartil) timer Øvre kvartil af varighed af målt i timer. Skal fortolkes i med indikator Selv hvis det samlede antal af falder, kan det øge øvre kvartil. Side 5

6 1.07 Total antal 0-2 timer 1.08 Total antal 2-8 timer 1.09 Total antal 8-24 timer 1.10 Total antal timer 1.11 Total antal over 48 timer 1.12 Sum af over 48 timers varighed 2.01 personer hvor der bruges remme Sum af antal timer 2.02 Total antal remme e varighed af 0-2 timer e varighed af 2-8 timer e varighed af 8-24 timer e varighed af timer e varighed over 48 timer. Bæltefikseringer uden slutdato er udeladt. Den samlede sum af over 48 timers varighed. Bæltefikseringer uden slutdato er udeladt. start er summen af tvang med startdato i perioden. Brugen af remme er afhængig af brugen af. Der kan kun bruges remme, hvis patienten er bæltefikseret. Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i. Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i. Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i. Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i. Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i. Side 6

7 2.03 Andelen af personer hvor der bruges remme af antal 3.01 personer der får beroligende medicin med tvang 3.02 Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang 3.03 Andelen af personer der får beroligende medicin af antal 4.01 personer der fastholdes 4.02 Total antal gange der fastholdes 4.03 Andelen af personer der fastholdes af antal 5.01 personer der skærmes 5.02 Total antal gange der skærmes personer berørt af fiksering med remme af antal berørt af indlæggelse i perioden. er summen af tvang med startdato i perioden. personer hvor der er anvendt beroligende medicin af antal personer perioden. er summen af tvang med startdato i perioden. personer berørt af fastholdelse af antal berørt af indlæggelse i perioden. er summen af tvang med startdato i perioden. Indikatoren påvirkes både af udviklingen i antal og i antal fikseringer med remme. I modsætning til tvangsmedicinering kan beroligende medicin kun gives i enkeltstående tilfælde. En stigning i denne indikator kan være udslag af substitution fra andre er som bæltefiksering mm. En stigning i denne indikator kan betyde, at der for at undgå bæltefiksering oftere benyttes fastholden over for den enkelte patient. Desuden kan det være, at der skal 3-4 fastholdelser til for at undgå en bæltefiksering. Så man kan ikke antage at forholdet er 1:1 i substitution. En stigning i denne indikator kan være udslag af substitution fra andre er som bæltefiksering mm. Side 7

8 5.03 Andelen af personer der skærmes af antal 6.01 personer der tvangsmedicineres (omfatter ikke akut beroligende) 6.02 Andelen af personer der tvangsmedicineres af antal 7.01 af børn og unge under 18 der 7.02 Andel af børn der i forhold til antal 7.03 børn der pr. borgere i regionen 7.04 voksne der pr. personer berørt af skærmniong af antal berørt af indlæggelse i perioden. personer berørt af tvangsmedicinering af antal perioden. Alder er beregnet antal personer berørt af frihedsberøvelse af antal perioden. Alder er beregnet Alder for er beregnet ved periodens pr. borgere i for borgere er beregnet ved periodens Alder er beregnet Tvangsmedicinering omfatter den tvangsmedicinering iværksat på psykiatriske afdelinger, samt de tvangsmedicineringer, der under særlige vilkår kan være iværksat på somatiske afdelinger. Side 8

9 7.05 Andel af voksne der i forhold til antal 7.06 voksne der pr. borgere i regionen 7.07 personer der 7.08 Andel personer der i forhold til antal 7.09 personer der pr. borgere i regionen pr. pr. antal personer berørte frihedsberøvelse af antal perioden. Alder er beregnet Alder for er beregnet ved periodens pr. borgere i for borgere er beregnet ved periodens Alder er beregnet antal personer berørt frihedsberøvelse af antal perioden. Alder er beregnet Alder for er beregnet ved periodens pr. borgere i for borgere er beregnet ved periodens Side 9

10 8.01 af børn og unge under 18 berørt af en flere er 8.02 Andel af børn berørt af en flere er i forhold til antal 8.03 børn berørt af en flere er pr. borgere i regionen 8.04 voksne berørt af en flere er 8.05 Andel af voksne berørt af en flere er i forhold til antal pr. Alder er beregnet antal personer berørt af tvang af antal berørt af indlæggelse i perioden. for er beregnet ved periodens pr. borgere i for borgere er beregnet ved periodens Alder er beregnet antal personer berørt af tvang af antal berørt af indlæggelse i perioden. for er beregnet ved periodens Indikator indeholder al tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling (skema 1-4). Indikatorer for al tvang er primært med i forhold til at monitorere er. Indikatoren er opgjort på unikke CPR-numre, hvilket betyder, at personer, der berøres af flere former for tvang, kun optræder én gang i indikatoren. Indikatorerne summerer over forskellige tvangsbegreber. Man bør derfor være varsom i fortolkningen af udviklingen i den. Eksempelvis sidestilles skærmning i opgørelsen af denne indikator. Side 10

11 8.06 voksne berørt af en flere er pr. borgere i regionen 8.07 personer berørt af en flere er 8.08 Andel personer berørt af en flere er i forhold til antal 8.09 personer berørt af en flere er pr. borgere i regionen pr. pr. pr. borgere i for borgere er beregnet ved periodens antal personer berørt af tvang af antal berørt af indlæggelse i perioden. pr. borgere i startdato for tvang. Side 11

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2

KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 KOMMUNALE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OVERFORBRUG AF ALKOHOL NR. 2 en registerbaseret analyse af kommunerens meromkostninger til overførselsindkomster, personlig og praktisk hjælp og andre støttende foranstaltninger

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere