http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014"

Transkript

1 http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... RKWC- 1EYL-8KVl Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014 Vejledning til udfyldelse af spl2lrgeskemaundersl2lgelsen: Unders0gelsen besvares online. Besvarelserne kan udf0res af flere omgange. Systemet gem mer automatisk undervejs. Du kan gll tilbage og rette i besvarelsen ved at benytte linket til unders0gelsen i en fra SurveyXact. Har du sp0rgsmll1 undervejs er du velkommen til at kontakte Kulturstyrelsen Inden du gllr igang, kan du printe en kopi af unders0gelsen dig i ved at klikke pll printerikonet nederst pll siden. til at orientere Pll forhllnd tak. Museets navn iflg. vedtaegterne Museum Lolland-Falster Kontaktperson Ulla Schaltz Kontaktpersonens adresse: Arbejdsgrundlag Har museet et strategisk grundlag (mission og vision), som afspejler museets ansvarsomr~de og faglige profil? (En mission er en begrundelse for museets eksistens (raison d etre) og giver den overordnede retning for museets udvikling. Missionen giver svar p1l: Hvilken opgave er museet sat i verden for at lose? Hvad er museets overordnede form1l1 7 Hvad er det for en rolle, museet varetager? En vision er en konkretisering af missionen i Iyset af de udfordringer, museet st1lr over for. Visionen er en formulering af resultatet af den konkrete udvikling institutionen skal gennemg1l de kommende 1lr. Visionen kan betegnes som museets overordnede strategiske mi\lsaetning). ~ ne] Har museet en overordnet strategi for sin samlede virksomhed? 2 af :44

2 htt ps:/ /www.survey-xact.dk/servletjcol11.pls.l11orphclls. wcb.pagcs.c... (En overordnet strategi er en beskrivelse af de mill og metoder, som museet har sat for at opfylde missionen og virkeligg0re/realisere visionen. Strategien er sllledes bindeleddet mellem mission og vision og museets faglige arbejde, organisation og ressourcer.) ;;d..j Er museets overordnede strategi konkretiseret i f01gende strategier/ politikker /planer/ e.lign. for den faglige opgavevaretagelse? ji'l En nedskrevet forskningsplan eller -strategi En nedskrevet formidlingsplan eller -strategi En indsamlingspolitik Nedskrevne retningslinjer for sin registrering En nedskrevet prioriteret bevaringsplan for museets praeventive og udbedrende bevarings-indsats En langsigtet vedligeholdelsesplan for museets egne bygninger Har museets strategier/politikker/planer en klar sammenhaeng til museets overordnede strategi for den samlede virksomhed? <::1.J -l delvist Saettes museets strategier/politikker/planer i relation til museets organisatoriske og ressourcemaessige i:d -l -J delvist forhold? Ledelse Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er udpeget pll baggrund af saerlige professionelle kompetencer? (F.eks. ledelsesmaessige, juridiske, 0konomiske, politiske, forretningsmaessige, kommunikationsmaessige, kultur-, natur- eller kunstfaglige kompetencer) 9 Vurderer bestyrelsen 10bende, om den har de n0dvendige kompetencer til at drive et museum professionelt? 3 at' :44

3 Imps:/ Iwww.survcy-xaCl.dk/scrv Icl/cum. pb. murph~us. w~b. pages.c... Hvordan er k~nsfordelingen i museets bestyrelse? Skriv antal kvinder Skriv antal mcend 2 11 Hvad er aldersgennemsnittet i museets bestyrelse? Er bestyrelsens medlemmer uafhcengige af scerinteresser? [:d Gennemgilr bestyrelsen ilrligt museets arbejdsgrundlag? (vedtcegter, mission, vision, strategi, handleplaner mv.) G::3 O Evaluerer bestyrelsen ilrligt fremdriften i museets strategi, mill og planer? Evaluerer bestyrelsen ilrligt sit arbejde og sit samarbejde med den daglige leder? t:d Er del' en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem museets bestyrelse og daglige leder? U Sikrer bestyrelsen, at oplysninger, som er af interesse for museets interessenter, er offentligt tilgcengelige? (F.eks. at museets vedtcegter, strategi og regnskaber er tilgcengelige p~ museets hjemmeside) 51..J Organisation 4 af :44

4 hn ps:/ Iwww.survey-xact.dk/serv Ietlcom. pis. Inurph eus. we b. pages. C... Hvad er museets ejerforhold? Selvejendeinstitution...J Foreningsejet Kommunalt ejet Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, der uddannelsesmiessigt modsvarer hele museets ansvarsomr~de? (MuseumsfagligtAC-personale.Museumslederenmedregnesi opg0relsen) ~ O Hvor mange fastansatte ~rsvcerk r~dede museet over sidste kalender~r? - Heraf antal fastansatte videnskabelige ~rsvierk? (Museumsfagligt AC-personale. Museumslederen medregnes i opg0relsen) - Heraf antal fastansatte personer pi! ph.d.-niveau elier derover? (f.eks opn~et gennem ph.d.-grad, forskerbed0mmelse elier ansiettelse som seniorforsker) 6 Hvor mange fastansatte ~rsvierk udgjordes af fleksjobs elier lignende ordninger? 21,54 Hvor mange ~rsvierk blev udf0rt af medarbejdere i tidsbegrienset ansiettelse? - Heraf antal videnskabelige ~rsvierk? (MuseumsfagligtAC-personale.Museumslederenmedregnesi opg0relsen) 32,2 Hvor mange ~rsvcerk (ansl~et) blev udf0rt af friviliige? 2 Sikrer museet, at personalet samlet set besidder de n0dvendige kompetencer og kvalifikationer? 5 af :44

5 https :llwww.sllrvey-xact.dklserv kl!cum. pis. m orpheus. web. pages. C... CJ Sikrer museet kontinuerlig kompetenceudvikling af sit personale? O Bygninger og driftstilskud Hvor mange geografisk adskilte og bemandende bes0gsadresser driver museet? 5 - Hvor mange af disse er lokalhistoriske arkiver? 1 Hvor stor en procentdel af museets samlede udgifter blev sidste kalender r brugt til husleje/prioritetsga=ld, ejendomsskatter, bygningsdrift og pleje af udend0rsarealer 7 (Tit udgifterne henregnes husleje, vedligeholdelse af bygninger, installationer og udendl1lrsarealersamt skatter, forsikringer, el, varme, alarmsystemer, telefon og IT-forbindelser. Lfilnudgiftcr til museets egne medarbejdere besk<eftiget med bygninger og udendl1lrsarealermedregnes.) 3,29 Angiv hjemstedskommunens ordina=re tilskud til museumsdriften i det sidste kalender r beregnet pr. indbygger. (Betaling for ark<eologiskeundersfilgclsersamt tilskud kommunen yder museet for Il1lsningaf andre opgavcr end de museale skal ikke medregnes) Forskning Hvor mange forskningspublikationer med tilknytning til museets ansvarsomr de har museet publiceret sidste kalender r? (For definitioner af forskningspublikation henvises til Kulturministeriets "Forskningsstrategi for Kulturministeriets omrtlde" (2009» Antal arka'!ologiske forskningspublikationer 7 - Heraf antal eksternt fagfc12l1ebed0mteogjeller publiceringer i serier og forlag ptl 7 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister Antal forskningspublikationer indenfor nyere tids kulturhistorie 3 - Heraf antal eksternt fagfa'!liebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p!l 3 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister 6 al' :44

6 htlps:llwww.sllrv~y-xact.dk/servlet/com.pls.li1orphclis. web.pages.c... Antal kunsthistoriske forskningspublikationer 0 - Heraf antal eksternt fagfcellebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p~ 0 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister? Antal naturhistoriske forskningspublikationer 0 - Heraf antal eksternt fagfcellebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p~ 10 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet med udenlandske sa marbejdspa rtnere? 4 Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske museer? 3 Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske universiteter? 2 Hvor mange af de fagfrellebed0mte publikationer er publiceret national!? (Dette omfatter ogso3 publikationer pa Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister) 7 Hvor mange af de fagfcbllebed0mte publika!ioner er publiceret internationalt? (Dette omfatter ogsa publikationer pa Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister) 3 Indgar museet i relevante faglige netvrerk eller samarbejder om sin forskning og udvikling heraf? U Evaluerer museet, om udbyttet af forskningsindsatsen st r m 1 med de anvendte ressourcer? Formidling Hvor mange af museets formidlingsmedarbejdere har en kompetencegivende uddannelse inden for formidling eller undervisning? 7 af :44

7 hltps:/ /www.sllrvcy-xacl.dk./serv Iell corn. pis. m orpheus. we b. pa gcs. C... (Det kan vcere uddannelse, som giver kompetencer kuratering, museologi, kommunikation og presse) inden for pcedagogik, didaktik, 2 Hvor mange scerudstillinger har museet vist i sidste kalender r? 13 Hvar arbejder museet med brugerinddragelse? - p museets hjemmeside? (F.eks. blogs, diskussionsfora og wiki-inspirerede funktioner.) -I sine udstillinger? -I sin J1Jvrigepraksis? Museet har en star kreds af frivillige p~ alle afdelinger. Der igennem arbejder museet ogs~ med brugerinddragelse Hvardan arbejder museet digitalt? B-1 udstillingerne ~ - NI museets hjemmeside B-p sociale medier -I selvstcendige digitale formidlingstilbud (fx apps, QR-koder, podcasts) Andet, skriv: vi arbejder p~ at alt materia le kommer til at farefindes digitalt med ~rene Hvar mange arrangementer, amvisninger/faredrag/workshops 0.1. i museet (minus skoleundervisning) er gennemf0rt i sidste kalender r? 101 Hvor mange arrangementer uden for museet (f.eks. byvandringer) har museet gennemfelrt i sidste kalenderilr? 27 Har museet skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningssektoren? i~ Har museet annoncerede undervisningstilbud, som er koordineret med trinm 1 ag ICEreplaner? 8 af :44

8 htt ps:1 I pages. C... Hvor mange undervisningspublikationer produceret i sidste kalenderi!r? (trykt eller digitalt) har museet 1 Anvender museet resultaterne af egne brugerunders0gelser og resultatet af den nationale brugerunders0gelse i udviklingen af sin formidling? Inddrager museet brugerne i udviklingen af sin formidling? B U Hvilken formidling evaluerer museet systematisk? permanente udstillinger U scerudstillinger arrangementer ~ hjemmeside undervisningstilbud Indgi!r museet i relevante faglige netvcerk eller samarbejder med henblik pi! erfaringsudveksling, vidensdeling og udvikling af museet formidling? Gd Brugere Hvor mange brugere bes0gte museet eller deltog i museets annoncerede arrangementer sidste kalenderi!r? Hvor mange brugere deltog i museets offentlige og annoncerede arrangementer andre steder end pi! museets adresser? 6648 Hvor mange hold fra dagsinstitutioner har deltaget i museets formidlingssaktiviteter i sidste kalender!lr? l) af :44

9 https:1 Iw\V\V. S 1Irvc y- xact. dk/serv Ierl COI11. p Is. 111orpheus. web. pages. C... 8 Hvor mange grundskoleklasser har deltaget i museets undervisningsaktiviteter sidste kalender!lr? 76 i Hvor mange klasser fra ungdomsuddannelserne har deltaget i museets undervisningsaktiviteter i sidste kalender~r? 4 Hvor mange hold fra andre uddannelser har deltaget i museets undervisningsaktiviteter i sidste kalender~r? 2 Hvor mange elever og studerende har modtaget museets vejledning i forbindelse med projektarbejde mv.? 19 Hvor mange unikke besl2lghar der va:!ret p~ hjemmesiden sidste kalender~r? Hvor mange annoncerede ilbningstimer efter kl. 16 havde museet sidste kalender~r? 73 Hvor mange annoncerede ~bningstimer havde museet i weekends f0r kl. 16 sidste kalenderilr7 952 Har museet en eller flere st0tteforeninger? L:1 U Hvor mange medlemmer havde foreningerne tilsammen? 1055 Indsamling og udskillelse Har museet skriftlige retningslinjer for modtagelse/indkomst? 10 af :44

10 hnps ://www.survey-xacldk/scrv!el/com.pls.morphcus. web.pages.c... Begrunder museet sin indsamling som en del af sin registrering? Gd Hvor mange genstande/va:rker/prceparater kalender r? blev optaget i samlingen i sidste Hvor mange af disse er indsamlet i relation til museets forskning? 85 - Hvor mange af disse er underlagt klausuler? o Hvorn~r har museet senest foretaget en revision af sin samling (md/ r)? 2014 Hvor mange genstande/va:rker/prceparater sidste kalender~r? har museet udskilt fra samlingen i 554 Koordinerer museet sin indsamling med de 0vrige statslige og statsanerkendte museer? ~ Indg r museet i relevante faglige netva:rk og samarbejde om indsamling og udviklingen heraf? Registrering Anvender museet ga:ldende standarder for registrering som beskrevet i Dansk Museums Dokumentationsstandard? ~ 11 af :44

11 let/corn. pls.morphclis. web.pages.c... Dokumenterer museet sin registreringspraksis og -historik? ba Er museets registratorer uddannede til opgaven (F.eks. ved at have gennemg~et Museumsh0jskolens eller ODM.5 registreringskurser)? Indg~r museet i relevante faglige netvcerk og samarbejde om registreringsarbejdet og udviklingen heraf? ~ -.J Hvor stor en procentdel af museets samling er fuldt registreret, analogt eller digitalt? 94 De f01gende fire sp0rgsm~1vedr0rer kunst- og kulturhistoriske samlinger: 1. Hvor stor en procentdel af museets samling er indberettet til Museernes Samlinger / KID? Hvor mange inventarnumre har museet indberettet i sidste kalender~r? 11, Hvor stor en procentdel af samlingen udg0r de inventarnumre, som er indberettet i sidste kalender~r? 3 4. F01germuseet sin handlingsplan for indberetning til Museernes Samlinger/KID7 B U Bevaring Er dele af samlingen uden relation til ansvarsomr~det7 12 af :44

12 hllp~://www.survey-xael.dk/servlel/colll.pl~.morpheus. web.pages.c... Gd Hvor mange inventarnumre er der i samlingen? (Arkivalier i lokalhistoriske arkiver, der er afdelinger af museet, h0rer kun til samlingen, hvis museet har truffet principiel beslutning herom. Hvis arkivalierne betragtes som en del af samlingen, er de omfattet af museumslovens bestemmelser om indsamling, registrering, bevaring, forskning og form idling, herunder indberetning til de centra le registre.) F0rer museet konserveringsfagligt tilsyn med hele samlingen efter faste terminer? U F0res der log bog i forbindelse med tilsynet? F0rer museet tilsyn med sine uddeponerede genstande/vcerker/prceperater? Hvor star en procentdel af museets samlinger h0rer bevaringsmcessigt til i f01gende kategorier? Angiv ta//ene i % med en sam/et sum pg 100% (Opg0relsen er oversigtlig, og b0r hvile p~ en konserveringsfaglig vurdering. For definitioner af de forskellige kategorier henvises til Kulturministeriets "Udredning om bevaring af kulturarven"(2003), side 26) Farmidlingsegnet tilstand Stabiliseret tilstand Behandlingskrcevende tilstand Svcert skadet ti Istand Indg~r museet i relevante faglige netvcerk og samarbejde om bevaringsarbejdet og udviklingen heraf7.:a Sikring 13 af J 5 09:44

13 htl ps://www.survey-xacl.dkls~rvlet!com.pls.l11orpheus.web. pa ges. C... NB! Oplysninger om de enkelte museers sikringsforhold vii ikke blive offentliggjort Har museet tyverialarmer med automatisk signaloverf0rsel? ~ Dcekker anlcegget hele samlingen? Har museet brandalarmer med automatisk signaloverf0rsel? Dcekker anlcegget hele samlingen? F0rer museet regelmcessigt tilsyn med museets udstyr til brandbekcempelse? U Afholder museet ~rlige brand0velser? Har museet en evakueringsplan, herunder en vcerdit0mningsplan7 -J Har museet skriftlige retningslinjer for opsyn i udstillingerne? bd Har museet skriftlige retningslinjer for data-sikkerhed? O 14 af :44

14 h IIps:/ /www.slirvcy-xacl.dk/servlet!co11l.pls.li1orpheus.web. pages. C... Samarbejde med kommunerne Udfyldes kun af museer med ansvar for museumslovens kap. 8 Har museets arbejde med museumslovens kapitel 8 en klar sammenhceng til museets overordnede strategi? Gd Har museet et godt samarbejde med planmyndighederne? ~ ne] Har museet formaliserede arbejdsgange for samarbejdet med planmyndighederne 7 B U Afslutning af besvarelsen Der er ikke flere sp0rgsm 1. N r du har indf0rt alle svar og ikke lcengere 0nsker at redigere eller tilf0je flere informationer, skal du scette flueben nedenfor. Du kan printe en kopi af din besvarelse ved at klikke p printerikonet. Tak for besvarelsen. U Afslut 15 af :44

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne.

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne. Side 1 af8 DANSKE MUSE ER I TAL Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 Klilbenhavn V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning K U L TU R 1\ R V Du kan fa vejledende

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark Kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i Danmark 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Kvindemuseet i Danmark... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 LIMFJORDSMUSEET... 5 Nøgletal i 2013... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MUSEUM MIDTJYLLAND...4 Nøgletal i 2014...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet i 2011:...

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Danske museer i tal BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2012 DANSKE MUSEER I TAL

Danske museer i tal BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2012 DANSKE MUSEER I TAL Danske museer i tal BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 212 DANSKE MUSEER I TAL 1 Indhold Indledning.... 3 Museumslandskabet.... 4 Statslige og statsanerkendte museer i 212... 4 Økonomi... 4 Museet som organisation....

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om M/S Museet for Søfart... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Østsjællands Museum... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum

Notat. Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen. Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Notat Til: Kultur- of Fritidsudvalget og Byrådet Kopi til: Fra: Peter Nielsen Forslag til justering af byrådets beslutning vedrørende Museum Vestfyn Byrådet vedtog på mødet den 20. marts 2013, at Museum

Læs mere

Danske museer i tal Baseret på oplysninger fra 2011. Danske museer i tal 1

Danske museer i tal Baseret på oplysninger fra 2011. Danske museer i tal 1 Danske museer i tal Baseret på oplysninger fra 211 Danske museer i tal 1 Indhold Indledning.... 3 Museumslandskabet.... 4 Statslige og statsanerkendte museer i 211... 4 Økonomi... 4 Museet som organisation....

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Danske museer i tal. baseret på oplysninger fra 2009 2011 KULTURARVSSTYRELSEN

Danske museer i tal. baseret på oplysninger fra 2009 2011 KULTURARVSSTYRELSEN Danske museer i tal baseret på oplysninger fra 29 211 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 29 4 Økonomi 5 Museets organisation 6 Museernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer Kvalitetsvurdering af Rudersdals Museer 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 RUDERSDALS

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 MOESGÅRD MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...

Læs mere

K U LT U R A R V S S TY R E L S E N

K U LT U R A R V S S TY R E L S E N Danske museer i tal 2009 K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N Danske museer i tal er Kulturarvsstyrelsens fremtidige statistiske årsrapport med de væsentlige tal på museumsområdet. I mange år har de statsanerkendte

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere