http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014"

Transkript

1 http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... RKWC- 1EYL-8KVl Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014 Vejledning til udfyldelse af spl2lrgeskemaundersl2lgelsen: Unders0gelsen besvares online. Besvarelserne kan udf0res af flere omgange. Systemet gem mer automatisk undervejs. Du kan gll tilbage og rette i besvarelsen ved at benytte linket til unders0gelsen i en fra SurveyXact. Har du sp0rgsmll1 undervejs er du velkommen til at kontakte Kulturstyrelsen Inden du gllr igang, kan du printe en kopi af unders0gelsen dig i ved at klikke pll printerikonet nederst pll siden. til at orientere Pll forhllnd tak. Museets navn iflg. vedtaegterne Museum Lolland-Falster Kontaktperson Ulla Schaltz Kontaktpersonens adresse: Arbejdsgrundlag Har museet et strategisk grundlag (mission og vision), som afspejler museets ansvarsomr~de og faglige profil? (En mission er en begrundelse for museets eksistens (raison d etre) og giver den overordnede retning for museets udvikling. Missionen giver svar p1l: Hvilken opgave er museet sat i verden for at lose? Hvad er museets overordnede form1l1 7 Hvad er det for en rolle, museet varetager? En vision er en konkretisering af missionen i Iyset af de udfordringer, museet st1lr over for. Visionen er en formulering af resultatet af den konkrete udvikling institutionen skal gennemg1l de kommende 1lr. Visionen kan betegnes som museets overordnede strategiske mi\lsaetning). ~ ne] Har museet en overordnet strategi for sin samlede virksomhed? 2 af :44

2 htt ps:/ /www.survey-xact.dk/servletjcol11.pls.l11orphclls. wcb.pagcs.c... (En overordnet strategi er en beskrivelse af de mill og metoder, som museet har sat for at opfylde missionen og virkeligg0re/realisere visionen. Strategien er sllledes bindeleddet mellem mission og vision og museets faglige arbejde, organisation og ressourcer.) ;;d..j Er museets overordnede strategi konkretiseret i f01gende strategier/ politikker /planer/ e.lign. for den faglige opgavevaretagelse? ji'l En nedskrevet forskningsplan eller -strategi En nedskrevet formidlingsplan eller -strategi En indsamlingspolitik Nedskrevne retningslinjer for sin registrering En nedskrevet prioriteret bevaringsplan for museets praeventive og udbedrende bevarings-indsats En langsigtet vedligeholdelsesplan for museets egne bygninger Har museets strategier/politikker/planer en klar sammenhaeng til museets overordnede strategi for den samlede virksomhed? <::1.J -l delvist Saettes museets strategier/politikker/planer i relation til museets organisatoriske og ressourcemaessige i:d -l -J delvist forhold? Ledelse Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er udpeget pll baggrund af saerlige professionelle kompetencer? (F.eks. ledelsesmaessige, juridiske, 0konomiske, politiske, forretningsmaessige, kommunikationsmaessige, kultur-, natur- eller kunstfaglige kompetencer) 9 Vurderer bestyrelsen 10bende, om den har de n0dvendige kompetencer til at drive et museum professionelt? 3 at' :44

3 Imps:/ Iwww.survcy-xaCl.dk/scrv Icl/cum. pb. murph~us. w~b. pages.c... Hvordan er k~nsfordelingen i museets bestyrelse? Skriv antal kvinder Skriv antal mcend 2 11 Hvad er aldersgennemsnittet i museets bestyrelse? Er bestyrelsens medlemmer uafhcengige af scerinteresser? [:d Gennemgilr bestyrelsen ilrligt museets arbejdsgrundlag? (vedtcegter, mission, vision, strategi, handleplaner mv.) G::3 O Evaluerer bestyrelsen ilrligt fremdriften i museets strategi, mill og planer? Evaluerer bestyrelsen ilrligt sit arbejde og sit samarbejde med den daglige leder? t:d Er del' en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem museets bestyrelse og daglige leder? U Sikrer bestyrelsen, at oplysninger, som er af interesse for museets interessenter, er offentligt tilgcengelige? (F.eks. at museets vedtcegter, strategi og regnskaber er tilgcengelige p~ museets hjemmeside) 51..J Organisation 4 af :44

4 hn ps:/ Iwww.survey-xact.dk/serv Ietlcom. pis. Inurph eus. we b. pages. C... Hvad er museets ejerforhold? Selvejendeinstitution...J Foreningsejet Kommunalt ejet Har museet fastansatte videnskabelige medarbejdere, der uddannelsesmiessigt modsvarer hele museets ansvarsomr~de? (MuseumsfagligtAC-personale.Museumslederenmedregnesi opg0relsen) ~ O Hvor mange fastansatte ~rsvcerk r~dede museet over sidste kalender~r? - Heraf antal fastansatte videnskabelige ~rsvierk? (Museumsfagligt AC-personale. Museumslederen medregnes i opg0relsen) - Heraf antal fastansatte personer pi! ph.d.-niveau elier derover? (f.eks opn~et gennem ph.d.-grad, forskerbed0mmelse elier ansiettelse som seniorforsker) 6 Hvor mange fastansatte ~rsvierk udgjordes af fleksjobs elier lignende ordninger? 21,54 Hvor mange ~rsvierk blev udf0rt af medarbejdere i tidsbegrienset ansiettelse? - Heraf antal videnskabelige ~rsvierk? (MuseumsfagligtAC-personale.Museumslederenmedregnesi opg0relsen) 32,2 Hvor mange ~rsvcerk (ansl~et) blev udf0rt af friviliige? 2 Sikrer museet, at personalet samlet set besidder de n0dvendige kompetencer og kvalifikationer? 5 af :44

5 https :llwww.sllrvey-xact.dklserv kl!cum. pis. m orpheus. web. pages. C... CJ Sikrer museet kontinuerlig kompetenceudvikling af sit personale? O Bygninger og driftstilskud Hvor mange geografisk adskilte og bemandende bes0gsadresser driver museet? 5 - Hvor mange af disse er lokalhistoriske arkiver? 1 Hvor stor en procentdel af museets samlede udgifter blev sidste kalender r brugt til husleje/prioritetsga=ld, ejendomsskatter, bygningsdrift og pleje af udend0rsarealer 7 (Tit udgifterne henregnes husleje, vedligeholdelse af bygninger, installationer og udendl1lrsarealersamt skatter, forsikringer, el, varme, alarmsystemer, telefon og IT-forbindelser. Lfilnudgiftcr til museets egne medarbejdere besk<eftiget med bygninger og udendl1lrsarealermedregnes.) 3,29 Angiv hjemstedskommunens ordina=re tilskud til museumsdriften i det sidste kalender r beregnet pr. indbygger. (Betaling for ark<eologiskeundersfilgclsersamt tilskud kommunen yder museet for Il1lsningaf andre opgavcr end de museale skal ikke medregnes) Forskning Hvor mange forskningspublikationer med tilknytning til museets ansvarsomr de har museet publiceret sidste kalender r? (For definitioner af forskningspublikation henvises til Kulturministeriets "Forskningsstrategi for Kulturministeriets omrtlde" (2009» Antal arka'!ologiske forskningspublikationer 7 - Heraf antal eksternt fagfc12l1ebed0mteogjeller publiceringer i serier og forlag ptl 7 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister Antal forskningspublikationer indenfor nyere tids kulturhistorie 3 - Heraf antal eksternt fagfa'!liebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p!l 3 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister 6 al' :44

6 htlps:llwww.sllrv~y-xact.dk/servlet/com.pls.li1orphclis. web.pages.c... Antal kunsthistoriske forskningspublikationer 0 - Heraf antal eksternt fagfcellebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p~ 0 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister? Antal naturhistoriske forskningspublikationer 0 - Heraf antal eksternt fagfcellebed0mte og/eller publiceringer i serier og forlag p~ 10 Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister Hvor mange af publikationerne blev udarbejdet med udenlandske sa marbejdspa rtnere? 4 Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske museer? 3 Hvor mange blev udarbejdet i samarbejde med danske universiteter? 2 Hvor mange af de fagfrellebed0mte publikationer er publiceret national!? (Dette omfatter ogso3 publikationer pa Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister) 7 Hvor mange af de fagfcbllebed0mte publika!ioner er publiceret internationalt? (Dette omfatter ogsa publikationer pa Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister) 3 Indgar museet i relevante faglige netvrerk eller samarbejder om sin forskning og udvikling heraf? U Evaluerer museet, om udbyttet af forskningsindsatsen st r m 1 med de anvendte ressourcer? Formidling Hvor mange af museets formidlingsmedarbejdere har en kompetencegivende uddannelse inden for formidling eller undervisning? 7 af :44

7 hltps:/ /www.sllrvcy-xacl.dk./serv Iell corn. pis. m orpheus. we b. pa gcs. C... (Det kan vcere uddannelse, som giver kompetencer kuratering, museologi, kommunikation og presse) inden for pcedagogik, didaktik, 2 Hvor mange scerudstillinger har museet vist i sidste kalender r? 13 Hvar arbejder museet med brugerinddragelse? - p museets hjemmeside? (F.eks. blogs, diskussionsfora og wiki-inspirerede funktioner.) -I sine udstillinger? -I sin J1Jvrigepraksis? Museet har en star kreds af frivillige p~ alle afdelinger. Der igennem arbejder museet ogs~ med brugerinddragelse Hvardan arbejder museet digitalt? B-1 udstillingerne ~ - NI museets hjemmeside B-p sociale medier -I selvstcendige digitale formidlingstilbud (fx apps, QR-koder, podcasts) Andet, skriv: vi arbejder p~ at alt materia le kommer til at farefindes digitalt med ~rene Hvar mange arrangementer, amvisninger/faredrag/workshops 0.1. i museet (minus skoleundervisning) er gennemf0rt i sidste kalender r? 101 Hvor mange arrangementer uden for museet (f.eks. byvandringer) har museet gennemfelrt i sidste kalenderilr? 27 Har museet skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningssektoren? i~ Har museet annoncerede undervisningstilbud, som er koordineret med trinm 1 ag ICEreplaner? 8 af :44

8 htt ps:1 I pages. C... Hvor mange undervisningspublikationer produceret i sidste kalenderi!r? (trykt eller digitalt) har museet 1 Anvender museet resultaterne af egne brugerunders0gelser og resultatet af den nationale brugerunders0gelse i udviklingen af sin formidling? Inddrager museet brugerne i udviklingen af sin formidling? B U Hvilken formidling evaluerer museet systematisk? permanente udstillinger U scerudstillinger arrangementer ~ hjemmeside undervisningstilbud Indgi!r museet i relevante faglige netvcerk eller samarbejder med henblik pi! erfaringsudveksling, vidensdeling og udvikling af museet formidling? Gd Brugere Hvor mange brugere bes0gte museet eller deltog i museets annoncerede arrangementer sidste kalenderi!r? Hvor mange brugere deltog i museets offentlige og annoncerede arrangementer andre steder end pi! museets adresser? 6648 Hvor mange hold fra dagsinstitutioner har deltaget i museets formidlingssaktiviteter i sidste kalender!lr? l) af :44

9 https:1 Iw\V\V. S 1Irvc y- xact. dk/serv Ierl COI11. p Is. 111orpheus. web. pages. C... 8 Hvor mange grundskoleklasser har deltaget i museets undervisningsaktiviteter sidste kalender!lr? 76 i Hvor mange klasser fra ungdomsuddannelserne har deltaget i museets undervisningsaktiviteter i sidste kalender~r? 4 Hvor mange hold fra andre uddannelser har deltaget i museets undervisningsaktiviteter i sidste kalender~r? 2 Hvor mange elever og studerende har modtaget museets vejledning i forbindelse med projektarbejde mv.? 19 Hvor mange unikke besl2lghar der va:!ret p~ hjemmesiden sidste kalender~r? Hvor mange annoncerede ilbningstimer efter kl. 16 havde museet sidste kalender~r? 73 Hvor mange annoncerede ~bningstimer havde museet i weekends f0r kl. 16 sidste kalenderilr7 952 Har museet en eller flere st0tteforeninger? L:1 U Hvor mange medlemmer havde foreningerne tilsammen? 1055 Indsamling og udskillelse Har museet skriftlige retningslinjer for modtagelse/indkomst? 10 af :44

10 hnps ://www.survey-xacldk/scrv!el/com.pls.morphcus. web.pages.c... Begrunder museet sin indsamling som en del af sin registrering? Gd Hvor mange genstande/va:rker/prceparater kalender r? blev optaget i samlingen i sidste Hvor mange af disse er indsamlet i relation til museets forskning? 85 - Hvor mange af disse er underlagt klausuler? o Hvorn~r har museet senest foretaget en revision af sin samling (md/ r)? 2014 Hvor mange genstande/va:rker/prceparater sidste kalender~r? har museet udskilt fra samlingen i 554 Koordinerer museet sin indsamling med de 0vrige statslige og statsanerkendte museer? ~ Indg r museet i relevante faglige netva:rk og samarbejde om indsamling og udviklingen heraf? Registrering Anvender museet ga:ldende standarder for registrering som beskrevet i Dansk Museums Dokumentationsstandard? ~ 11 af :44

11 let/corn. pls.morphclis. web.pages.c... Dokumenterer museet sin registreringspraksis og -historik? ba Er museets registratorer uddannede til opgaven (F.eks. ved at have gennemg~et Museumsh0jskolens eller ODM.5 registreringskurser)? Indg~r museet i relevante faglige netvcerk og samarbejde om registreringsarbejdet og udviklingen heraf? ~ -.J Hvor stor en procentdel af museets samling er fuldt registreret, analogt eller digitalt? 94 De f01gende fire sp0rgsm~1vedr0rer kunst- og kulturhistoriske samlinger: 1. Hvor stor en procentdel af museets samling er indberettet til Museernes Samlinger / KID? Hvor mange inventarnumre har museet indberettet i sidste kalender~r? 11, Hvor stor en procentdel af samlingen udg0r de inventarnumre, som er indberettet i sidste kalender~r? 3 4. F01germuseet sin handlingsplan for indberetning til Museernes Samlinger/KID7 B U Bevaring Er dele af samlingen uden relation til ansvarsomr~det7 12 af :44

12 hllp~://www.survey-xael.dk/servlel/colll.pl~.morpheus. web.pages.c... Gd Hvor mange inventarnumre er der i samlingen? (Arkivalier i lokalhistoriske arkiver, der er afdelinger af museet, h0rer kun til samlingen, hvis museet har truffet principiel beslutning herom. Hvis arkivalierne betragtes som en del af samlingen, er de omfattet af museumslovens bestemmelser om indsamling, registrering, bevaring, forskning og form idling, herunder indberetning til de centra le registre.) F0rer museet konserveringsfagligt tilsyn med hele samlingen efter faste terminer? U F0res der log bog i forbindelse med tilsynet? F0rer museet tilsyn med sine uddeponerede genstande/vcerker/prceperater? Hvor star en procentdel af museets samlinger h0rer bevaringsmcessigt til i f01gende kategorier? Angiv ta//ene i % med en sam/et sum pg 100% (Opg0relsen er oversigtlig, og b0r hvile p~ en konserveringsfaglig vurdering. For definitioner af de forskellige kategorier henvises til Kulturministeriets "Udredning om bevaring af kulturarven"(2003), side 26) Farmidlingsegnet tilstand Stabiliseret tilstand Behandlingskrcevende tilstand Svcert skadet ti Istand Indg~r museet i relevante faglige netvcerk og samarbejde om bevaringsarbejdet og udviklingen heraf7.:a Sikring 13 af J 5 09:44

13 htl ps://www.survey-xacl.dkls~rvlet!com.pls.l11orpheus.web. pa ges. C... NB! Oplysninger om de enkelte museers sikringsforhold vii ikke blive offentliggjort Har museet tyverialarmer med automatisk signaloverf0rsel? ~ Dcekker anlcegget hele samlingen? Har museet brandalarmer med automatisk signaloverf0rsel? Dcekker anlcegget hele samlingen? F0rer museet regelmcessigt tilsyn med museets udstyr til brandbekcempelse? U Afholder museet ~rlige brand0velser? Har museet en evakueringsplan, herunder en vcerdit0mningsplan7 -J Har museet skriftlige retningslinjer for opsyn i udstillingerne? bd Har museet skriftlige retningslinjer for data-sikkerhed? O 14 af :44

14 h IIps:/ /www.slirvcy-xacl.dk/servlet!co11l.pls.li1orpheus.web. pages. C... Samarbejde med kommunerne Udfyldes kun af museer med ansvar for museumslovens kap. 8 Har museets arbejde med museumslovens kapitel 8 en klar sammenhceng til museets overordnede strategi? Gd Har museet et godt samarbejde med planmyndighederne? ~ ne] Har museet formaliserede arbejdsgange for samarbejdet med planmyndighederne 7 B U Afslutning af besvarelsen Der er ikke flere sp0rgsm 1. N r du har indf0rt alle svar og ikke lcengere 0nsker at redigere eller tilf0je flere informationer, skal du scette flueben nedenfor. Du kan printe en kopi af din besvarelse ved at klikke p printerikonet. Tak for besvarelsen. U Afslut 15 af :44

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner

Vurdering af potentialer og proces for fusion af billedkunstinstitutioner ARBEJDSNOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 6613 3222 E-mail kultur@odense.dk Vurdering af potentialer og proces

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere