STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv"

Transkript

1 STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

2 fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er at opfylde kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring som beskrevet i STCW-konventionens A-kode, afsnit VI/1, paragraf 2, A-VI/1-1 Deltageren bliver trænet i at handle hensigtsmæssigt i forskellige former for redningsudstyr, der normalt findes på skibe. Der bliver også undervist i redningsmidlernes udrustning og placeringen af personlige rusmidler. Uddannelsen skal bl.a. give deltagerne: sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at overleve til søs i tilfælde af, at skibet må forlades (A-VI/1-1). Deltageren skal efter kurset have kendskab til: Forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis mv.). Forskellige typer redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe. Redningsmidlernes udrustning. Personlige redningsmidler placering. Principper for overlevelse til søs, herunder: værdien af uddannelse og øvelser, personlig beskyttelsesbeklædning og personligt udstyr, nødvendigheden af at være forberedt på enhver nødsituation. Forholdsregler, der skal træffes ved udkald til udskibningsstederne, når det er nødvendigt at forlade skibet; under ophold i vandet, under ophold i redningsbåde og flåder og de væsentligste faremomenter for overlevende. Deltageren opnår færdigheder i at: Iføre sig redningsvest. Iføre sig og anvende en redningsdragt. Springe sikkert i vandet fra en vis højde. Bringe en redningsflåde, der har bunden opad, på ret køl iført redningsvest. Svømme iført redningsvest. Holde sig flydende uden redningsvest. Komme om bord i en redningsbåd eller -flåde fra skibet og fra vandet iført redningsvest. Iværksætte umiddelbare foranstaltninger, der øger chancen for overlevelse under ophold i redningsbåd og flåde. Udsætte drivanker. Betjene redningsmidlets udstyr. Betjene indretninger til positionsangivelse, herunder radioudstyr.

3 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed: 3 dage - Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 3 dags kursus er at opfylde kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring som beskrevet i STCW-konventionens A-kode, afsnit VI/1, paragraf 2, A-VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4. Deltageren bliver trænet I at handle hensigtsmæssigt i forskellige former for redningsudstyr, der normalt findes på skibe. Der bliver også undervist i redningsmidlernes udrustning og placeringen af personlige rusmidler. Uddannelsen skal bl.a. give deltagerne: T eoretiske og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at overleve til søs i tilfælde af, at skibet må forlades (A-VI/1-1) T eoretiske og praktiske færdigheder, at vedkommende kan handle hensigtsmæssigt og forsvarligt ved opdagelse af ulykke eller medicinsk nødsituation (A-VI/1-3), Kendskab til personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø (A-VI/1-4). Ad A-VI/1-1 Søsikkerhed Deltageren skal efter kurset have kendskab til: Forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis mv.), Forskellige typer redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe Redningsmidlernes udrustning Personlige redningsmidler placering P rincipper for overlevelse til søs, herunder; værdien af uddannelse og øvelser, personlig beskyttelsesbeklædning og personligt udstyr, nødvendigheden af at være forberedt på enhver nødsituation. Forholdsregler, der skal træffes ved udkald til udskibningsstederne, når det er nødvendigt at forlade skibet, under ophold i vandet, under ophold i redningsbåde og -flåder samt de væsentligste faremomenter for overlevende. Deltageren opnår færdigheder i at: Iføre sig redningsvest Iføre sig og anvende en redningsdragt Springe sikkert i vandet fra en vis højde Springe i en redningsflåde, der har bunden opad, få den på ret køl iført redningsvest Svømme iført redningsvest - fortsættes på næste side

4 fiskeriskolen.dk fortsat fra side 3 Holde sig flydende uden redningsvest Komme om bord i en redningsbåd eller flåde fra skibet og fra vandet iført redningsvest Iværksætte umiddelbare foranstaltninger, der øger chancen for overlevelse under ophold i redningsbåd/ flåde, Udsætte drivanker Betjene indretninger til positionsangivelse, herunder radioudstyr. Ad A-VI/1-3 Grundlæggende førstehjælp Deltageren skal efter kurset: Kunne vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed, Have forståelse for kroppens opbygning og funktioner, Have forståelse for tiltag, som skal iværksættes umiddelbart i nødsituationer, Deltageren opnår færdigheder i at: Lægge en tilskadekommen i korrekt stilling (aflåst sideleje), Anvende genoplivningstekniker, Standse blødning, Iværksætte egnede tiltag til grundlæggende behandling af chok, Iværksætte egnede tiltag i tilfælde af brandsår og skoldning, herunder ulykker forårsaget af elektrisk strøm, Redde og transportere en tilskadekommen, Improvisere bandager og anvende materialer fra nødhjælpskassen. Ad A-VI/1-4 personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø Deltageren skal efter kurset: Have kendskab til beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer, H ave kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr, H ave kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes ved opdagelse af potentiel nødsituation, herunder brand, sammenstød, forlis og indtrængning af vand i skibet,

5 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fortsat fra side 4 Have kendskab til forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres, Have kendskab til flugtveje og interne kommunikations- og alarmsystemer, Have kendskab til følgerne ved forurening af havmiljøet, som skyldes skibets drift eller uheld, Have kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet, Forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner, Have kendskab til tilgængeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod potentielle farer om bord på skibe, Kende til forholdsregler, som skal tages før entring af lukkede rum, Have kendskab til internationale forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og arbejdssikkerhed, Evne at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord i skibe, Kende til vigtigheden af at opretholde gode menneskelige relationer og et godt arbejdsfællesskab om bord i skibe, M edvirke til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle pligter og rettigheder; farerne ved stof- og alkoholmisbrug.

6 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Sygdomsbehandler medicinkiste B STCW regulation VI/4 AMU Varighed: 5 dage Nærfart op til 150 sømil fra EU kyster (dog op til 175 sømil, hvor der er helikopterdækning) På kurset opnår du, gennem teori og praktiske øvelser, færdigheder, så du om bord på selvstændig vis kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne samt ved ulykker på skibe, der er udrustet med medicinkiste B. Du får også kendskab til, hvordan du bruger og kommunikerer med Radio Medical. Adgangskrav: Du skal være optaget på uddannelsen en af følgende uddannelser: Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Erhvervsfiskeriets grunduddannelse. Personer, der har et gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe eller 24 måneders erhvervserfaring som fisker, kan også optages på kurset. Sygdomsbehandler medicinkiste B, opfølgning STCW regulation VI/4 AMU Varighed: 3 dage På kurset får du opdateret din viden og færdigheder inden for førstehjælps- og behandlingsprocedurer. Du får ligeledes ny viden, så dine kvalifikationer som sygdomsbehandler på skibe udrustet med medicinkiste B kan forblive opdaterede. Du bliver desuden bekendt med den seneste udgave af lovgrundlaget for sygdomsbehandling til søs. Adgangskrav: Du skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler B. Ved generhvervelse af sygdomsbehandlerbevis, der er ældre end 10 år i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis og for udenlandske skippere, finder optagelse sted efter særskilt vurdering af realkompetencer.

7 fiskeriskolen.dk Sygdomsbehandler medicinkiste C STCW regulation VI/4 AMU Varighed: 2 dage Op til 25 sømil fra kysten. På kurset opnår du, gennem teori og praktiske øvelser, færdigheder, så du om bord selv kan yde førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne samt ved ulykker på skibe, der er udrustet med medicinkiste C. Du får endvidere kendskab til brug af og kommunikation med Radio Medical. Adgangskrav: Du skal være optaget på uddannelsen Erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus eller være registreret som erhvervsfisker. Sygdomsbehandler medicinkiste C, opfølgning STCW regulation VI/4 AMU Varighed: 1 dag På kurset får du opdateret din viden og færdigheder med hensyn til førstehjælps- og behandlingsprocedurer. Du får desuden tilført ny viden, så dine kvalifikationer som sygdomsbehandler på skibe udrustet med medicinkiste C kan opretholdes. Du vil blive bekendt med den seneste udgave af lovgrundlaget for sygdomsbehandling til søs. Adgangskrav: Du skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler C og være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis.

8 fiskeriskolen.dk

9 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv ROC certifikat STCW regulation IV/2 AMU Varighed: 5 dage På kurset, ROC Certifikat vil du gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning opnå færdigheder og detaljeret kendskab til følgende: VHF og radiotelefonianlæg inkl. DSC Bærbar VHF NAVTEX anlæg Nødradiopejlesender (EPIRB) Radartransponder (SART) Du opnår detaljeret kendskab til GMDSS systemets opbygning og de reglementer og procedurer, der vedrører nød-, ild- og sikkerhedsmeldinger samt radiosamtaler, specielt dem der vedrører sikkerheden for menneskeliv. Kurset afsluttes med mundtlig/praktisk eksamen til ROC certifikat. Duelighedsprøve i sejlads til erhverv STCW regulation II/3 AMU Varighed: 15 dage (incl. eksamen) På kurset, Duelighedsprøve i sejlads for fiskere får du et grundlæggende kendskab til navigation, herunder brug af søkort og magnetkompas i forbindelse med sejladsplanlægning og kursberegninger under hensyntagen til påvirkning af vind og strøm, stedsbestemmelse samt sejlads efter fyr og afmærkninger. Du opnår kendskab til anvendelse af og fortrolighed med søvejsregler herunder vigeregler og lanterneføring. Kurset omhandler endvidere emner som brug af elektronisk navigationsudstyr, ansvar og vagthold på skibe, beskyttelse af havmiljøet, søsikkerhed, skibes stabilitet, forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler samt motorbetjening. Kurset afsluttes med duelighedsprøve i sejlads. Adgangskrav: Du skal have 12 mdr. Sejltid i fiskeskibe over 9 m. samt gyldig sundhedsbog uden begrænsninger.

10 fiskeriskolen.dk Duelighedsprøve i motorpasning AMU Varighed: 10 dage På kurset, Duelighedsprøve i motorpasning, vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning, opnå færdigheder og detaljeret kendskab til, hvordan motoren i et fiskefartøj er opbygget samt hvordan du passer og vedligeholder den. Du vil også få kendskab til vedligeholdelse og mindre reparationer af de forskellige hydrauliske og elektriske systemer på en fiskekutter. Endelig vil du lære at udarbejde og følge vedligeholdelsesskemaer for daglige eftersyn. Der vil være teoretisk undervisning og du vil komme til at arbejde både i vores værksted på skolen og på vores fiskekutter. Kurset afsluttes med afholdelse af prøve til duelighedsbevis i motorpasning. Adgangskrav: Du skal være min. 18 år, have dokumentation for 6 måneders sejltid, gyldig sundhedsbog og have bestået motorpasserprøven.

11 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

12 Fiskeriskolen Thyborøn Ærøvej Thyborøn Telefon fiskeriskolen.dk Kontakt: Konsulent Erik Kristensen Mobil EUC inhouse FSK_ Støttet af Fødevareministeriet og EU Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Fiskerifond Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Arbejdsmarkedsforhold

Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-05-7 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Lærer Karsten Korsgaard Karsten Korsgaard har arbejdet som fisker og er uddannet som

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen Sø- og arbjedssikkerhed for fiskere 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-11-1 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med erhvervets parter m.fl. Projektet

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere