Landsrapport , Island

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsrapport 2013 2014, Island"

Transkript

1 Landsrapport , Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at ville stå i overenskomstforhandlingernes tegn, for man vidste fra begyndelsen, at den 31. januar 2014 ville overenskomsten, som blev underskrevet den 6. juni 2011, udløbe. I oktober 2013 var det formandens og bestyrelsens vurdering, at det ville blive svært at forhandle sig frem til en nødvendig lønregulering i løbet af overenskomstforhandlingerne med staten, hvis ikke det skete på baggrund af en fælles indsats fra både universitetet og UF. På et møde i starten af oktober blev det derfor besluttet at afholde et tillidsmandsmøde, for at få ideer til lønkrav og for at diskutere situationen. universitetslærerne i bestyrelsen skulle mødes for at tage beslutninger angående det videre arbejde på baggrund af en taksering af arbejdstimer i forhold til undervisningen. bede om et møde med kultur- og undervisningsministeren. Tillidsmandsmødet blev afholdt i november, og det resulterede bl.a. i, at der blev opstillet en række krav vedrørende de kommende overenskomstforhandlinger. De vigtigste af disse var bl.a.: Arbejdspresset på universitetslærerne er i løbet af de sidste år blevet en del større. Det er nødvendigt at formindske dette. Det er en stor fejl, at den forskning, som ikke eksplicit er kategoriseret som akademisk, kun bliver vurderet i begrænset omfang. Dette bør undersøges nærmere, og der bør ændres på dette forhold. Det er vigtigt at undervisningen bliver takseret ens på alle institutter og fakulteter, hvilket ikke er tilfældet i dag. Arbejdsugen bør forkortes. Det er nødvendigt, at der kommer en generel lønforhøjelse. Desuden var man enige om at fortsætte med at arbejde efter den aftale, som blev underskrevet den 10. maj 2012, om at opbygge et fælles lønsystem for universitetsuddannede medarbejdere ved de offentlige universiteter. Hovedpunkterne i aftalen går endvidere ud på følgende: 1

2 Uanset hvilken akademisk jobtitel (lektor, docent, professor) man besidder, så skal antallet af forskningspoint udregnet efter de gældende vurderingskriterier for de akademiske medarbejdere udløse den samme løn. Der skal arbejdes henimod, at alle akademiske medarbejdere konverteres til ét og samme lønsystem. Det tekniske administrative personales løn skal i så høj grad som muligt takseres og opgraderes i forhold de akademiske medarbejderes lønsystem. Det er nødvendigt nøjere at beskrive og fastsætte studerendes (legatmodtagere på master-, ph.d.- og post doc-niveau) rettigheder og deres placering i lønsystemet. Der arbejdes hen imod at støtte og styrke kultur- og undervisningsministeriets intentioner om få de offentlige universiteter til i højere grad at i et samarbejde i et forsøg på at gøre dem mere rentable og øge universiteternes kvalitet. Overenskomstforhandlinger og strejkevarsel Den 3. februar 2014 blev der afholdt det første møde mellem UF og Statens Forhandlingsudvalg (SF). På mødet redegjorde SF for, at det ikke ville være muligt at opnå flere eller andre lønforbedringer end dem, man havde forhandlet sig frem til på det almene marked i december 2013, hvilket ville indebære en almen lønforhøjelse på 2,8 %. UF gentog sine krav om samme løn for samme antal forskningspoint, og gjorde samtidigt rede for at fagforeningens medlemmer ville være parate til at gå i strejke, hvis parterne ikke kunne forhandle sig frem til en tilfredsstillende løsning. Fagforeningen har siden den økonomiske krises start udvist stor tålmodighed i forhold til de nedskæringer og rationaliseringer, der er blevet gennemført på Islands Universitet de sidste år. Nu var man nået til det punkt, hvor man ikke længere syntes det ville være forsvarligt at gå længere, uden der blev foretaget en rimelig lønregulering. Repræsentanterne fra UF redegjorde endvidere for, at man ville være parat til at forhandle sig frem til en lønregulering gennem lokal løndannelse via den interne institutionsaftale, fx ved hjælp af de penge, som staten skyldte universitetet på grund af ubetalte taxameterpenge. På et møde den 12. februar 2014 gentog UF sine krav og fremlagde forskellige dokumenter til støtte for sine synspunkter. Statens Forhandlingsudvalg gentog, at der ikke ville være mulighed for at indgå en overenskomst, som lå ud over det, som man havde forhandlet sig frem til på det almene marked. I perioden den 27. februar til den 5. marts indkaldte UF sine medlemmer til møder på de forskellige fakulteter og institutter. På disse møder blev der gjort rede for situationen. Af møderne fremgik det, at der var almen utilfredshed med de dårlige lønvilkår ved universitetet, og det var tydeligt at medlemmerne ville være parate til at deltage i aktioner for at sætte tyngde bag kravene om en nødvendig lønregulering. På et bestyrelsesmøde i primo marts 2014 besluttede UF at udsende en strejkevarsel. Det blev besluttet at foretage en digital afstemning blandt medlemmerne i perioden 17. til den 21. marts om, hvorvidt medlemmerne var for eller imod at udsende strejkevarsel gældende for perioden den 25. april til den 10. maj inklusiv begge dage, hvilket er eksamensperioden ved Islands Universitet. Den 19. marts udsendte Professorernes Fagforening ved de Offentlige Universiteter en solidaritetserklæring, hvoraf det fremgik, at man er enige i at universitetslærernes lønvilkår i løbet af 2

3 de sidste år er blevet betydelig forringet, og at man må forstå universitetslærernes strejkevarsel som et varsel om en nødvendig genrejsning og regulering af universitetslærernes lønforhold. Lørdag den 22. marts samledes UFs valgbestyrelse og åbnede for resultatet af afstemningen. Der var 920 valgberettigede medlemmer og 65,9 % af disse deltog i afstemningen. 502 medlemmer sagde Ja til at gå i strejke eller 82,8 % af de afgivne stemmer, og 104 sagde Nej til at gå i strejke eller 17,2 % af de afgivne stemmer. Resultatet af afstemningen kan derfor siges at være afgørende. Formanden for Statens Forhandlingsudvalg tog umiddelbart efter afstemningen kontakt med formanden for UF, og det blev besluttet at indkalde til et forhandlingsmøde mandag den 24. marts På mødet blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra finansministeriet, undervisningsministeriet og Islands Universitet. Gruppen havde til opgave at finde en måde, hvorpå det ville være muligt at øge bevillingen til Islands Universitet. Bevillingen skulle øremærkes til at betale for lønregulering for de akademiske og universitetsuddannede medarbejdere ved universitetet og dets institutioner. Der blev efterfølgende afholdt et møde med rektor, Kristín Ingólfsdóttir, som udtrykte store bekymringer i forbindelse med den bebudede strejke, og hun lovede at gøre, hvad der stod i hendes magt for at finde en løsning på problemet. Lige før påske blev der indgået et forlig, og den 16. april blev der underskrevet en overenskomst mellem UF og finansministeriet. Dermed blev strejkevarslet også annulleret. Overenskomsten bygger på, at de akademiske og de universitetsuddannede medarbejdere ved Islands Universitet får en lønregulering, hvor de fleste forbliver i samme lønramme, men alle får en lønstigning som gennemsnitligt svarer til 4 løntrin i løbet af det næste år. Udgangspunktet er, at en akademisk medarbejder (lektor eller docent), som har 400 forskningspoint reguleres i løn, så den nogenlunde svarer til den løn en professor med det samme antal forskningspoint får. På baggrund af dette sker der en tilsvarende regulering af de akademiske medarbejdere, som har færre eller flere forskningspoint. Således fik man via den nye overenskomst virkeliggjort princippet om, at samme antal forskningspoint skal udløse samme løn blandt de akademiske medarbejdere. Udover denne vigtige lønregulering indgik man en aftale om en generel lønstigning på 2,8 % fra 1. marts Overenskomsten er forholdsvis kortvarig og løber fra 1. marts 2014 til 30. april Der udbetales en engangsydelse på kr ,- den 1. februar 2014 og en ydelse på ,- den 1. december Orlovsydelsen for 2014 udgør kr og den 1. april 2015 udbetales der endnu en engangsydelse på kr ,-. Universitetslærerne har hvert år adgang til en særlig forskningsfond (svarende til 12,5 % af lønnen), hvorfra der udbetales et beløb per forskningspoint, som ligger udover de forskningspoint man er forpligtiget til at score årligt. Beløbet er varierende, da det afhænger af det totale antal forskningspoint blandt de akademiske medarbejdere. Der har i gennem tiden været en lille forskel på det beløb professorerne får udbetalt per forskningspoint og det beløb lektorer og docenter har fået udbetalt per forskningspoint i lektorernes og docenternes favør. I fremtiden vil beløbet per forskningspoint blive koordineret, således at det er det samme blandt alle akademiske medarbejdere. I forlængelse af underskrivning af den nye overenskomst blev der afholdt 10 oplysningsmøder for UFs medlemmer alle på universitetets fakulteter og institutioner. På møderne redegjorde bestyrelsen 3

4 for indholdet i den nye overenskomst. Fremmødet på møderne var fortrinlig, og der blev skabt et godt grundlag for en vigtig diskussion af indholdet i overenskomsten. I perioden den 30. april til den 6. maj blev der afholdt en afstemning om overenskomsten blandt fagforeningens medlemmer. Der var 960 valgberettigede. 522 af disse eller 55,4 % deltog i afstemningen. 475 medlemmer eller 89,3 % af de afgivne stemmer sagde Ja til overenskomsten, og 36 eller 6,8 % af de afgivne stemmer sagde Nej til overenskomsten. 21 medlemmer afgav sin stemme, men tog ikke stilling til, hvorvidt de var for eller imod overenskomsten. Med underskrivelsen og godkendelsen af overenskomsten kan man konkludere, at hovedkravet om at samme antal forskningspoint skal udløse samme løn er blevet opfyldt. Desuden er det universitetsuddannede teknisk administrative personales løn blevet reguleret i overensstemmelse med dette. Professorernes fagforening ved de offentlige universiteter (PFU) Bestyrelsen i PFU har i løbet af de sidste semestre især taget livtag med staten angående manglende betaling til Professorernes Forsknings- og Publiceringsfond. Der har hersket usikkerhed om fonden, som blev grundlagt i det øjemed at betale professorerne for en bestemt type overarbejde, dvs. den forskning som gennemføres udover den aftalte forskningsforpligtigelse. I 2005 besluttede Statens Kompensationsudvalg i forbindelse med overenskomster (Kjaranefnd), at staten skulle indbetale et beløb svarende til 12,5 % af professorernes totale løn til Forsknings- og Publiceringsfonden, men dette lovord blev aldrig holdt. Det var grunden til, at PFU besluttede sig til via Arbejdsretten at anlægge sag mod den islandske stat. Under sagsbehandlingen besluttede statsadvokaten at opgive forsvaret og accepterede uden forbehold fagforeningens krav. Retsforliget mellem statsadvokaten og fagforeningen blev underskrevet i april 2013, og det indebar, at staten anerkendte at indbetale det der svarer til 12,5 % af medlemmernes løn til fonden. Ifølge fagforeningens beregninger skyldte staten 162 millioner til fonden plus påløbne renter for perioden Ifølge finansloven for 2013 afsatte staten dog kun 90 millioner til fonden som erstatning. På den baggrund besluttede bestyrelsen i PFU på vegne af en af fagforeningens medlemmer at lade advokatfirmaet LOGOS sende finans- og undervisningsministeriet og Islands Universitet en rykker for manglende betaling siden Islands Universitet reagerede på rykkerskrivelsen, og universitetet fik undervisningsministeriets til fuldt ud at acceptere de krav som PFU havde fremsat som resultat af den manglende betaling. De professorer, som havde ret til betaling fra fonden, fik udbetalt deres tilgodehavender i begyndelsen af april i år. Kravet om udbetaling af påløbne renter på grund af restancen er endnu ikke færdigbehandlet, men der er allerede blevet sendt rykkerskrivelser til både ministeriet og Islands Universitet. I forlængelse af den indgåede overenskomst mellem finansministeriet og PFU fra 7. oktober 2011, er der blevet lagt vægt på at indgå en intern/lokal aftale om løndannelse angående professorernes lønforhold ved Islands Universitet. En sådan aftale ville sidenhen være model for aftaler om lokal løndannelse på andre offentlige universiteter. Den første institutionsaftale mellem PFU og Islands Universitet blev underskrevet den 16. december I aftalen er bl.a. at finde yderst 4

5 tilfredsstillende definitioner af, hvad der forstås ved forskning, undervisning og administration, og professorernes arbejdsforpligtigelser forbliver de samme. Den sidste overenskomst med staten udløb i januar 2014 og for øjeblikket ligger fagforeningen i forhandlinger med staten og Islands Universitet. Hovedforudsætningerne for en lønregulering og generel omstrukturering af professorernes lønsystem ligger i, at købekraften for professorernes løn er blevet formindsket med % siden 2008 og er blevet reduceret i sammenligning med tilsvarende grupper på det almene marked. Ligeledes er professorernes løn betydelig mindre end universitetslærernes løn i nabolandene, og en professors løn i Island er under en lektorløn i alle de andre nordiske lande. Professorernes arbejdstid er blevet forlænget og er nu gennemsnitlig 52 timer om ugen. I 2009 afskaffede konsistorium ved Islands Universitet afskaffede generelt nedsættelsen af universitetslærernes undervisningsandel i forbindelse med anciennitet. Denne beslutning rammer først og fremmest professorerne på grund af en højere alderssammensætning. Derfor er et af professorernes krav, at undervisningsandelen bliver reduceret i forbindelse med anciennitet. 5

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 5. ordinære generalforsamling Onsdag den 24. oktober 2012 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen Materiale

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst . Dansk Metal Tele Øst VIL TENDENSEN FORTSÆTTE? Antallet af ansatte i TDC A/S er faldet dramatisk fra 1999 til 2014. Tendensen fortsætter med alarmerende nedgang af medarbejdere. 20.000 18.000 16.000 14.000

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3

UNIVERSITETS LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE. DM s & DJØF s forskermagasin NR. 104 MAJ 97. Se side 3 DM s & DJØF s forskermagasin UNIVERSITETS NR. 104 MAJ 97 LÆREREN STUDERENDE LAVEDE PRIKKELISTE over dårlige undervisere før massefyringen af 40 lærere på DTU 2. MAJ/ MICHAEL DAUGAARD Masser af gratisarbejde

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere