VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004"

Transkript

1

2 VVM redegørelse Side i VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade Udgivet af: Københavns Kommune Telefon: Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park Njalsgade 13, 2300 København S Layouts, foto og øvrige illustrationer Copyright: NIRAS og TetraPlan Københavns Kommune Bygge og Teknikforvaltningen, Vej & Park Rapporten er udarbejdet af: Baggrundsrapporter er udarbejdet af: Rapporten kan findes på: NIRAS NIRAS, TetraPlan, Balslev og Arkitema

3 VVM redegørelse Side i 1. BAGGRUND HOVEDFORSLAG Parkeringsanlæg Overfladeløsning Anlægsarbejdet Tidsplan for anlægsarbejdet Forberedende arbejder Udgravning af byggegrube Støbearbejder og elementmontering Overfladeløsning Driftsfase ALTERNATIVER alternativet Alternativer Alternativ 1: Andre indfatningsvægge Alternativ 2: Automatisk parkerings system Fravalgte alternativer Vesterbrogade som sivegade Park & ride EKSISTERENDE FORHOLD Omgivelser naboer, bebyggelse osv Nuværende arealanvendelse og planforhold Landskab, natur og kulturhistorie/arkæologiske forhold Eksisterende trafikbelastning MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN Trafikbelastning Anlægskørsel Omlægning af trafikken Grundvandssænkning Afledning af vand Støj Støj fra trafik i dagens situation Støj fra omlægning af trafikken Støj fra anlægsarbejder Vibrationer Luftforurening Luftforurening fra omlægning af trafik Luftforurening fra anlægsarbejdet... 39

4 VVM redegørelse Side ii Støv Forurenet jord Energi- og råstofforbrug Affald MILJØPÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN Trafikbelastning Trafiktilstrømning ud fra belægningsgrad og opholdstider Trafiktilstrømning som værste tilfælde Grundvand Afledning af vand Støj Støj fra trafik Støj fra parkeringsanlæg Vibrationer Luftforurening Luftforurening fra trafik Luftforurening fra parkeringskælder Energi- og råstofforbrug Affald VURDERING AF EFFEKTER PÅ OMGIVELSERNE Turisme Visuelle effekter Kulturhistorie Natur Barriereeffekt Uheld og risiko Socio-økonomiske effekter AFVÆRGEFORANSTALTNINGER MANGLER OG VÆSENTLIGE USIKKERHEDER TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER REFERENCER... 67

5 VVM redegørelse Side 1 1. BAGGRUND Udviklingen i København går stærkt i disse år. Der bliver flere, både indbyggere og virksomheder mv. og folk har flere penge mellem hænderne. Denne udvikling betyder, at trafikken også vokser. I de senere år er antallet af biler i København for eksempel steget dramatisk. For at dette ikke skal medføre, at byen forvandles til et støjende trafikkaos under en tung dyne af forurenet luft, er Københavns Kommune sammen med borgerne i gang med at planlægge, hvordan fremtidens trafik skal afvikles og reguleres. Der er udarbejdet et forslag til ny Trafik- og Miljøplan /3/ med følgende hovedmålsætning: At sikre et velfungerende transportsystem til betjening af byen med en væsentlig mindre miljøpåvirkning end i dag. Dette betyder, at den øgede trafikale aktivitet søges tilgodeset ved øget brug af kollektiv trafik og cykel, og at miljøproblemerne søges minimeret. Hovedmålsætningen specificeres i en målsætning for hver enkelt trafik og miljø emne, herunder en for parkering: Det skal være muligt at bo i København og have bil, ligesom det skal være muligt at besøge byen, uden at alle friarealer bliver fyldt op af parkerede biler. Parkering er et voksende problem i København. Det skal dog fortsat være muligt at bo i København og have en bil, men der er på den anden side ved at være fyldt op i gaderne. Samtidig blokerer det stigende antal biler for mulighederne for at bruge byens rum til andet end parkering. Det er dog ikke kun beboerne, der har brug for at parkere i København. Også en del af indpendlerne og gæsterne kommer til byen i bil. På den baggrund foreslås, at der udarbejdes en samlet parkeringsstrategi for København. En del af visionen for en ny parkeringsstrategi er: På lang sigt skal der etableres en situation, hvor lokalområderne ikke bliver generet nævneværdigt af biler, der leder efter P-plads.

6 VVM redegørelse Side 2 Beboerparkering skal ikke beslaglægge de arealer, der er velegnede til rekreative formål. Der skal være rimelig plads til besøgsparkering. Byens gæster, hvad enten det er gæster til butikker, erhvervsliv, kulturaktiviteter eller gæster til byens beboere, skal kunne køre til byen i bil og parkere mod en betaling, der matcher markedsprisen for parkering i området. Besøgsparkeringen i Indre By er væsentlig større end i andre dele af byen. Derfor skal parkeringen samles i større enheder, således at gæsterne via parkeringsinformationssystemet kan ledes direkte til et ledigt parkeringsanlæg. Herved reduceres parkeringssøgende trafik i gaderne. I takt med at disse parkeringsanlæg etableres, skal gadeparkeringen reduceres. Forholdet mellem nyetablerede pladser og nedlagte gadeparkeringspladser afgøres fra sag til sag, idet behovet for nedlæggelse af gadeparkering varierer meget i Indre By. Efterfølgende har Bygge- og Teknikforvaltningen arbejdet videre med en konkretisering af parkeringsstrategien /4/, og anbefalet følgende målsætning: at bidrage til fredeliggørelse og kvalitet i byens rum gennem prissætning og flytning af parkering fra overfladen til konstruktion at sikre gode parkeringsmuligheder i de tætte boligområder for beboere, lokale erhverv og besøgende gennem prissætning og planlægning af parkeringsudbuddet at fastlægge differentierede parkeringsnormer for bolig og erhverv i stationsnære områder og via parkeringsfonde sikre en aktiv parkeringsplanlægning i de enkelte delområder. Som en del af parkeringsstrategien har forvaltningen bl.a. foreslået, at der udarbejdes en skitseplan for etablering af nye parkeringspladser i konstruktion og en konkret strategi for nedlæggelse af gadeparkering for at sikre, at dækningen af parkeringsbehovet gennem underjordiske parkeringsanlæg samordnes med forbedringsprojekter for bykvalitet, rekreation og udendørs ophold. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har herefter besluttet at undersøge muligheden for at etablere et parkeringsanlæg under Vesterbrogade mellem H.C. Andersens Boulevard og Hammerichsgade/Bernstorffsgade. I nærområdet omkring denne del af Vesterbrogade er der i perioden 1990 til 2002 nedlagt ca. 511 parkeringspladser, og der vil, som konsekvens af allerede

7 VVM redegørelse Side 3 trufne politiske beslutninger, blive nedlagt yderligere 101 parkeringspladser indenfor dette nærområde. Københavns Kommunes Bygge og Teknikforvaltning har valgt at etablere parkeringsanlægget under et bredt centralt offentligt gaderum, der dels giver mulighed for at etablere anlægget ved udgravning oppefra, dels fordi starten af Vesterbrogade, som et af Københavns hovedstrøg, længe har haft behov for både et arkitektonisk, funktionsmæssigt og æstetisk løft.

8 VVM redegørelse Side 4 2. HOVEDFORSLAG 2.1 Parkeringsanlæg Et parkeringsanlæg med plads op til biler ønskes placeret under Vesterbrogade mellem H. C. Andersens Boulevard og Hammerichsgade/Bernstorffsgade. Parkeringsanlægget udformes som en underjordisk rektangulær parkeringskælder med plads op til biler. Der etableres 5-6 etager med udvendige mål på ca. 200 x 35 m og med det nederste dæk ca. 27 m under terræn. Konstruktionen udføres i henholdsvis beton støbt på stedet (ydervægge, top- og bundplade) og betonelementer (indvendige konstruktioner). Figur 2.1 Skitse af parkeringsanlæg. Grundplan og tværsnit på langs af Vesterbrogade Ramper for ned- og opkørsel placeres ca. midtvejs på Vesterbrogade. Fra den øverste etage etableres rotunder for ned- og opkørsel til de øvrige parkeringsetager. Parkeringsetagerne etableres i forskudt plan på hver side af rotunden. Adgang til og fra parkeringsanlægget sker via trapper og elevatorer. Nødtrapper og nødudgange etableres i henhold til gældende lovgivning. I det følgende gives en overordnet beskrivelse af installationerne i parkeringsanlægget. Den nærmere indretning af parkeringskælderen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen.

9 VVM redegørelse Side 5 Trafiktekniske installationer Der placeres bomanlæg med tilhørende registrerings- og betalingsstationer ved henholdsvis indkørsel og udkørsel. For hver etage etableres et tælleanlæg, således at der kan gives information om omfanget af ledige pladser på hver etage. Ved indkørsel modtages en billet, som skal betales ved udkørsel. Selve betalingen kan foregå i særlige betalingsautomater, hvor der modtages en udkørselsbillet, som skal indføres i en kort-/billetlæser ved udkørselsbommen. Alternativt findes en række andre forskellige betalingsmetoder så som cardkeys, direkte betaling ved bomanlægget med betalingskort, bizz -princippet mv. Ventilation Der etableres ventilationsanlæg for at fjerne eksplosionsfarlige stoffer og farlige mængder af kulilte (CO). Indtag for friskluft etableres via nedkørselsramper, mens luftfordeling etableres via tilkørsels- og parkeringsarealer med ventilatorer i loft. Udsugning etableres etagevis i parkeringskælderens ender og kan i hver af parkeringskælderens ender samles i et fælles afkast. Afkast mod det fri kan etableres sammen med elevator-/trappeskakte med 2-4 afkast i hver side af vejen. Varme Der etableres alene varme i overvågningscentral og i foyeren på første kælderniveau. Der anvendes fjernvarme. El-installationer El-installationer vil primært omfatte forsyning af belysningsanlæg, ventilationsanlæg, trafiktekniske anlæg, elevatorer og sikrings- og overvågningsanlæg. CTS Der etableres et centralt tilstandskontrol- og styringsanlæg (CTS) med det formål, at styre og overvåge ventilation, tekniske installationer, varme og lys mv. Sikkerhed, brand og ulykke Som et element til at skabe et trygt miljø etableres et belysningsanlæg med et højt lysniveau og en jævn lysintensitet, som i kombination med bl.a. kameraovervågning fra overvågningscentral, musikanlæg og nødopkald minimerer risikoen for overfald, tyveri og hærværk. I tilgift hertil vil det blive muligt at anvende mobiltelefoner på alle etager. Ud fra de risici, der er ved et parkeringsanlæg af denne størrelse, udarbejdes en brandstrategi til fastlæggelse af nødvendigt omfang af alarmsystemer, sprinkling, nødbelysning, flugtveje og brandslukningsudstyr mv.

10 VVM redegørelse Side Overfladeløsning Målgruppen for de nye parkeringspladser er først og fremmest gæster med ærinde i nærområdet. Maksimalt 200 parkeringspladser må udbydes til døgnparkering for beboere med folkeregisteradresse i Københavns Kommune. I forbindelse med projektet vil der blive nedlagt 14 gadeparkeringspladser på Vesterbrogade (mellem H.C. Andersens Boulevard og Hammerichsgade/Bernstorffsgade). Når parkeringsanlægget er taget i brug vil der blive nedlagt 40 gadeparkeringspladser på H.C. Andersens Boulevard, idet der er et stort behov for at forbedre forholdene for såvel cyklister, som for turistbussernes afsætning og afhentning af passagerer på denne strækning. Over terræn vil kun vægge omkring op- og nedkørselsramper, ventilationsafkast samt elevatorskakte og adgangstrapper blive synlige i det færdige anlæg. Det forudsættes, at skakte og trapper indbygges i eksisterende bygninger, men dette forhold skal nærmere undersøges. Der foreligger et idéoplæg til en overfladeløsning /1/, som opretholder hovedparten af de nuværende funktioner på Vesterbrogade, samtidig med at der etableres en op- og en nedkørsel til parkeringsanlægget i retning til og fra H.C. Andersens Boulevard. Hermed bliver det hovedsagelig H.C. Andersens Boulevard, der skal bære den øgede trafik, som følge af til- og frakørsel til parkeringsanlægget. Visionen er at skabe en bred promenade i forlængelse af Strøget med brede fortorve, træbeplantning og rummelige cykelstier. Samtidig forbedres passagemulighederne mellem Tivoli og Axeltorv ved etablering af et bredt fodgængerfelt ud for Tivolis hovedindgang. Den endelige overfladeløsning vil blive fastlagt af Københavns Borgerrepræsentation inden projektets 6. anlægsfase påbegyndes.

11 VVM redegørelse Side 7 Figur 2.2 Idéoplæg for overfladeløsning /1/ 2.3 Anlægsarbejdet Af hensyn til den meget begrænsede plads i anlægsområdet, er det nødvendigt at etablere byggeplads på den ene halvdel af anlægsområdet, mens der udgraves og bygges på den anden halvdel af anlægsområdet, se figur 2.3. Derefter flyttes byggepladsen over på den etablerede del af parkeringsanlægget og den anden halvdel af parkeringsanlægget etableres. Figur 2.3 Tværsnit af byggegrube mv. på langs af Vesterbrogade Tidsplan for anlægsarbejdet Etablering af parkeringsanlægget vil tage ca. 5 år. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2005 og afsluttet i 2010.

12 VVM redegørelse Side 8 Anlægsarbejdet kan opdeles i 6 etaper, hvis forventede tidsmæssige sammenhæng er skitseret i figur 2.4. Figur 2.4 Forventet tidsmæssig sammenhæng mellem anlægsetaper Forberedende arbejder Inden byggeriet af selve parkeringskælderen igangsættes, omlægges alle ledninger i vejarealet. Ledningerne flyttes til en ca. 3,5 m bred zone langs husfacaderne i begge sider af Vesterbrogade. Derefter etableres hegn omkring hele anlægsområdet. Vesterbrogade fra H. C. Andersens Boulevard til Hammerichs/Bernstorffsgade afspærres for al motoriseret trafik. Eksisterende beplantning og belægninger mv. fjernes. Der etableres indfatningsvægge langs hele byggegruben. Der etableres byggeplads i den ene ende af byggegruben. Indfatningsvægge Der skal etableres ca m 2 indfatningsvægge omkring byggegruben. Indfatningsvægge udføres som stålspuns med forboring i hele byggegrubens højde. Ramning forventes at foregå ved vibrering. Spunsvægge afstives i flere niveauer med skrå jordankre. Jordankrene etableres som stålliner eller stålstænger, der forankres i borede huller i kalken med cementgrout. Byggeplads Byggepladsen etableres indenfor arealet til byggegruben. Byggepladsen indhegnes med tæt hegn. Det undersøges, om der kan etableres mulighed for indblik gennem hegnet, og om der kan etableres gangbroer over byggegruben. Der vil i hele anlægsperioden være mulighed for adgang langs husfacaderne for fodgængere, cyklister samt redningskøretøjer. Der opretholdes således 4-4,5 m bred adgang i hver side af Vesterbrogade, svarende til den samlede bredde af eksisterende fortov og cykelsti. Der vil blive adgang til byggepladsen fra henholdsvis H.C. Andersens Boulevard samt fra Hammerichsgade/Bernstorffsgade, afhængig af hvilken del af parkeringsanlægget, der bygges.

13 VVM redegørelse Side Udgravning af byggegrube Først udgraves den ene halvdel af byggegruben svarende til etape 2 og senere udgraves den anden halvdel af byggegruben svarende til etape 4. Til udgravning af jord og kalk fra byggegruben anvendes en gravemaskine. Under udgravningen etableres der løbende afstivninger af indfatningsvægge. De opgravede jordmængder bortskaffes, idet der kun i beskeden grad skal genindbygges jord fra projektet. Der skal samlet bortskaffes ca m 3 opgravet materiale fordelt med ca m 3 jord og ca m 3 kalk Støbearbejder og elementmontering Bundplade, ydervægge samt topplade støbes på stedet. Anlægget bliver direkte funderet, idet bundpladen i al væsentlighed udlægges direkte på kalkoverfladen. Bundpladen bliver i nødvendigt omfang sikret mod opdrift med jordankre. Indre vægge, dæk, søjler og dragere udføres i betonelementer. På grund af de snævre arbejdsforhold og den langstrakte konstruktion bliver det nødvendigt med anvendelse af betonpumper til færdigbeton og en specielt opbygget transportbro til fordeling og nedsænkning af betonelementerne Overfladeløsning Når støbearbejderne er afsluttet, skal overfladeløsningen etableres. Dette indebærer indbygning af jord og grusmaterialer, etablering af belægninger, plantning af træer, opsætning af skilte mv. 2.4 Driftsfase Parkeringsanlægget vil være i drift døgnet rundt. Der vil være til- og frakørsel af personbiler til de maksimalt parkeringspladser. Derudover vil der være almindelig rengøring og vedligehold af anlægget.

14 VVM redegørelse Side ALTERNATIVER alternativet 0-alternativet er et beregningsmæssigt alternativ, der tjener som sammenligningsgrundlag for konsekvenserne ved gennemførelse af hovedforslaget. 0-alternativet til parkeringsanlægget er, at området bevarer sit nuværende udseende og funktion. I 0-alternativet vil trafikken og de deraf afledte miljøpåvirkninger stige frem til år 2010 (hovedforslaget forventes taget i drift) som følge af den generelle vækst i trafikken samt kendte infrastrukturprojekter i regionen, herunder Metro etape 1-3, Ringbanen, motorvejsprojekter og udbygning af Ørestaden. 3.2 Alternativer Ved udvælgelse af lokaliteter for placering af parkeringsanlæg har kriterierne været, at de skulle ligge tæt på Indre By og at der skulle være brede offentlige gaderum, som muliggør at anlæggene kan etableres oppefra. Københavns Kommune har udpeget følgende lokaliteter som nærliggende: Ved Vartorv, Gl. Strand området, under Borgergade, under Slotsholmsgade, under Vesterbrogade og eventuelt under eksercerpladsen ved Rosenborg. Der anlægges et parkeringshus i Borgergade og et underjordisk parkeringsanlæg under Kvæsthusbroen i forbindelse med etablering af opera og nyt skuespilhus. Vesterbrogade er valgt ud fra, at der her kan etableres flest parkeringspladser samtidig med, at man i dagtimerne kan betjene den vestlige del af middelalderbyen, og i aftentimerne de mange forlystelser i området. Vartorv er fravalgt, da stedet skønnes at være for lille til det ønskede anlæg. I forhold til Vesterbro Passage er Gl. Strand, under Borgergade, under Slotsholmsgade, og under eksercerpladsen ved Rosenborg fravalgt, da de ikke opfylder ønsket om at skabe parkeringsmulighed i den vestlige del af Indre By. Der har ikke herudover været undersøgt alternative placeringer af parkeringsanlægget, men forskellige udførelsesmæssige alternativer.

15 VVM redegørelse Side Alternativ 1: Andre indfatningsvægge Indfatningsvægge kan alternativt udføres som slidsevægge eller secantvægge for såvel hovedforslag som alternativ 2. Slidse- og secantvægge er principielt ens, da den færdige konstruktion for begges vedkommende er en massiv, armeret betonvæg med en typisk tykkelse på 0,5 til 1,0 m. Forskellen ligger således i udførelsesmetoden. Slidsevægge udføres som paneler med en typisk bredde på ca. 3 m. Hullet graves eller grabbes ud til fuld dybde. Da et sådant hul kun sjældent kan stå uden afstivning vil det normalt løbende blive fyldt op med bentonit. Armeringskurven anbringes og panelet støbes nedefra under fortrængning af bentonitten. Secantvægge udføres som borede søjler, typisk med en diameter på 0,6-1,0 m. Først bores hvert andet hul med en indbyrdes afstand på lidt under 2 m, og disse huller udstøbes med en svag, uarmeret beton. Herefter udbores huller imellem de allerede støbte søjler, således at de nye huller går i indgreb. I de nye huller nedsænkes armeringskurve, og de udstøbes med beton. Secantvægge blev anvendt ved etablering af bl.a. metrostationen på Kgs. Nytorv. De tekniske og økonomiske muligheder for at anvende disse udførelsesmetoder vil blive nærmere undersøgt i forbindelse med detailprojektering af anlægget. Begge metoder giver færre vibrationer under udførelsen end nedvibrering af spuns samt mindre støj. Ved slidsevægge fås en del bentonitslam, som skal bortskaffes til deponering Alternativ 2: Automatisk parkerings system I områder med trange pladsforhold kan det være en fordel at etablere et automatisk parkerings system. Et automatisk parkerings system giver større tryghed, idet alle personer samles på et niveau, og der vil ikke være risiko for hærværk og tyveri fra parkerede biler. Af hensyn til trafikafviklingen i gadeniveau samt af hensyn til sikring imod klimaproblemer etableres der ramper fra gadeniveau til et fordelingsniveau (niveau -1), hvorfra bilerne via en række elevatorer fordeles automatisk til de underliggende parkeringsetager. Et automatisk parkeringssystem kan udformes på to forskellige måder: Reolsystem Silosystem et lager udformet med en række stålreoler til biler og med plads mellem reolerne til elevatorer, der transporterer bilerne både lodret og vandret i anlægget. en række af siloer med vandrette dæk af stål eller beton med plads til 12 biler på hver etage. Hver silo har en centralt placeret

16 VVM redegørelse Side 12 elevator, der transporterer bilerne lodret ned i anlægget samtidig med, at elevatoren drejer således at bilerne kan placeres på tomme pladser. Reolsystemet har plads til parkerede biler på et volumen, der er mindre end ved hovedforslaget, bl.a. på grund af en mindre etagehøjde. Nederste dæk etableres ca. 20 m under terræn. Silosystemet har plads til 972 biler i 9 siloer. Nederste dæk etableres i samme niveau som hovedforslaget, mens elevatorskakten vil ligge ca. 4 m dybere. Figur 3.1 Tværsnit af en silo til et automatisk betalingssystem Begge systemer fungerer ved, at biler kører ned ad ramperne til niveau -1 som ved hovedforslaget. Her fordeler de sig til elevatorerne. Når bilen er placeret i elevatoren, slukkes motoren og alle personer forlader bilen. Bilen skannes automatisk for at sikre, at der ikke er efterladt personer eller dyr. Bilen transporteres automatisk til en ledig parkeringsbås. Der vil blive stillet hovedkrav til leverandøren af anlægget om, at bilerne skal kunne parkeres så hurtigt, at der ikke opstår en kødannelse på Vesterbrogade, som vil give gener for trafikafviklingen på H.C. Andersens Boulevard. Der etableres adgang til og fra niveau -1 via trapper og elevatorer som ved hovedforslaget. For de underliggende etager etableres ståltrapper til brug for personale i forbindelse med vedligehold og reparation. Installationer Der etableres central overvågning af anlægget. Der etableres ventilation, belysning, betalings- og registreringssystemer mv. på niveau -1 som ved hovedforslaget.

17 VVM redegørelse Side 13 På de underliggende etager etableres lys og ventilation i et for drift og vedligeholdelse nødvendigt omfang. Som ved hovedforslaget udarbejdes en brandstrategi til fastlæggelse af nødvendigt omfang af alarmsystemer, sprinkling og brandslukning mv. Anlægsarbejdet Udførelsesmetoden for automatiske parkeringsanlæg vil principielt være som hovedforslaget bortset fra, at fordelingen mellem beton støbt på stedet, betonelementer og stål kan variere. Ved reolsystemet skal der etableres indfatningsvægge rundt om en byggegrube af samme størrelse som i hovedforslaget. På grund af ringere dybde skal der kun etableres ca m 2 indfatningsvæg. Der skal bortskaffes ca m 3 opgravet materiale fordelt med m 3 jord og m 3 kalk. Ved silosystemet etableres der en byggegrube for hver silo med en diameter på ca. 22 m. Der skal etableres ca m 2 indfatningsvæg. Der skal bort skaffes ca m 3 opgravet materiale fordelt med m 3 jord og m 3 kalk. For reolsystemet vil anlægsperioden være kortere end i hovedforslaget, mens den for silosystemet være af samme varighed. Miljøpåvirkninger Muligheden for at anvende et automatisk parkeringssystem vil blive nærmere undersøgt i forbindelse med den videre projektering. Derfor er miljøpåvirkningerne af et automatisk parkerings system sammenlignet med miljøpåvirkningen af hovedforslaget for såvel anlægsfase som driftsfase i kapitel 5 og Fravalgte alternativer Vesterbrogade som sivegade Alternativt kan byggegruben deles på langs af Vesterbrogade, hvilket vil give mulighed for at opretholde et spor i begge retninger for biltrafik under anlægsperioden. Der vil ikke være mulighed for, at busser kan stoppe på strækningen. For at kunne dele byggegruben på langs af Vesterbrogade skal der etableres en ekstra indfatningsvæg i hele vejens længde og byggepladsen skal flyttes flere gange. Herved forventes anlægsperioden at blive forlænget betydeligt. Alternativet vil medføre, at trafikomlægningerne skal foregå i længere tid, men med mindre belastning på de enkelte gader og dermed mindre behov for ombygning af kryds for at sikre trafikafviklingen end ved hovedforslaget. Etablering af ekstra indfatningsvæg vil medføre støj- og vibrationsgener i længere tid samt give et større materialeforbrug. Desuden kan de samlede socio-

18 VVM redegørelse Side 14 økonomiske effekter blive større end i hovedforslaget som følge af en længere anlægsperiode. Alternativet vil anlægsteknisk være meget kompliceret og medføre væsentligt højere anlægsomkostninger Park & ride Biltrafikken i den indre del af København kan reduceres ved at tilbyde bilister mulighed for at parkere ved stationer og fortsætte rejsen med højklasset kollektiv trafik. Effekten af såkaldte Park & Ride anlæg er endnu begrænset i hovedstadsområdet, men udenlandske erfaringer viser et vist potentiale. De eksisterende Park & Ride anlæg er placeret ved S-togsstationer forholdsvis langt fra København. Det har i forbindelse med Københavns Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan, 2004 /1/ været overvejet, om Park & Ride anlæg med fordel kunne placeres ved stationer (både S-tog og Metro) i nærheden af kommunegrænsen eller tættere på centrum. En relevant station kunne være Ørestad ved Øresundsmotorvejen, hvor der er etableret et privat parkeringsanlæg. Andre placeringer, der har været overvejet, er Ryparken Station ved Lyngbyvej og Ny Ellebjerg Station ved Holbækmotorvejen/Gammel Køge Landevej. Etablering af større parkeringsanlæg vil være forholdsvis dyrt og pladskrævende i de attraktive områder umiddelbart ved siden af stationerne. Det vurderes at være urealistisk, og nytteværdien at være begrænset, ved at flytte rejsende fra biler over i kollektiv trafik så tæt på Indre By. Derfor anbefaler Københavns Kommune kun at arbejde videre med Park & Ride anlæg ved stationer ude i hovedstadsområdets byfingre.

19 VVM redegørelse Side EKSISTERENDE FORHOLD 4.1 Omgivelser naboer, bebyggelse osv. Den inderste del af Vesterbrogade hører ind under bydelen Indre By og er et område hovedsagelig præget af serviceerhverv. Vesterbrogade er en strøggade med forretninger, restauranter og forlystelser. I gadeniveau findes på begge sider af vejen en række forskellige forretninger som fx dagligvarebutikker, konditor, brugskunst, tøjforretninger, restauranter, barer mv. Bebyggelsen er gennemgående i 5-6 etager med tagetager, der hovedsagelig huser administrative kontorvirksomheder som fx Sten & Strøm, Dansk Landbrug, Streckers Adm., Danica Forsikring mv. Københavns største forlystelse Tivoli, har hovedindgang fra Vesterbrogade. Over for Tivoli ligger Axeltorv, som har et stærkt præg af forlystelsesaktiviteter samt caféer med udendørs servering, se figur 4.1. På hjørnet af Hammerichsgade ligger SAS Radisson Hotel og overfor på hjørnet af Bernstorffsgade ligger Sofitel Copenhagen Plaza. På Axeltorv ligger Scala, som forventes ombygget til hotel. Omkring Vesterbrogade ligger desuden flere hoteller, biografer, Cirkusbygningen mv. Karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade er i kommuneplanen udpeget som udvalgt bevaringsværdig bebyggelse af særlig byarkitektonisk værdi på grund af helhedspræg eller større sammenhængende træk. Der er ingen fredede bygninger ud mod denne del af Vesterbrogade.

20 VVM redegørelse Side 16 Dagmar Bio Palads Bio Cirkusbygningen Hotel The Square Axeltorv Scala SAS Radisson Vesterbrogade Tivoli Sofitel JW Luftfoto, juli 2003 Figur 4.1 Luftfoto af området set fra syd. Naboer til Vesterbrogade Fra Rådhuspladsen fortsætter Vesterbrogade forbi Tivoli, Hovedbanegården og videre mod vest, mens Axeltorv fortsætter i et rumligt forløb i Kampmansgade Danasvej på Frederiksberg. Sammenhængen mellem områderne indebærer, at Axeltorvs tilknytning til Vesterbrogade ud for Tivolis hovedindgang får en særlig betydning. 4.2 Nuværende arealanvendelse og planforhold Vesterbrogade udgør et vigtigt promenadestrøg fra Hovedbanegården og Vesterbro til City. Den inderste del af Vesterbrogade blev i forbindelse med omlægning af Rådhuspladsen aflastet trafikalt. Gaden er samtidig præget af nedslidning og forfald, der er yderligere udtalt efter fældning af gadens elmetræer. Regionplan Vesterbrogade ligger i det regionale centerområde City for detailhandel. Arealet, hvor parkeringsanlægget påtænkes anlagt, ligger i område med begrænsede drikkevandsinteresser. I en afstand af m sydvest for området findes imidlertid et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor Frederiksberg

21 VVM redegørelse Side 17 Vandforsyning indvinder drikkevand. Området strækker sig nordvest gennem Frederiksberg Kommune. Kommuneplan Området omkring den inderste del af Vesterbrogade ligger indenfor det regionale centerområde City og er i kommuneplanrammerne fastlagt til serviceerhverv (S2-område) /2/. H.C. Andersens Boulevard, Hammerichsgade og Bernstorffsgade er udlagt som regionale veje. Den nødvendige biltrafik skal sikres en hensigtsmæssig og glidende trafikafvikling på de bedst egnede veje, herunder primært på det regionale vejnet. Vesterbrogade er udlagt som fordelingsgade. På fordelingsgaderne afvikles som hovedregel vigtige bus- og cykelstrømme. I kommuneplanens mål for udvikling ønskes det, at der sker en omlægning af den inderste del af Vesterbrogade, udformet med et boulevardpræget gadeprofil med brede fortove og et attraktivt miljø. Der vil eventuelt kunne etableres underjordisk parkering. Det er et overordnet mål for udviklingen af det visuelle gademiljø, at byens gader og pladser skal fremstå som smukke og harmoniske gaderum, der udover den trafikale funktion også giver muligheder for menneskelig udfoldelse og oplevelser. Ved udformning af gader og pladser skal der i planlægningen indgå byarkitektoniske målsætninger og vurderinger på lige fod med de tekniske og økonomiske vurderinger. Der skal bl.a. stilles en række æstetiske krav til det visuelle gademiljø. Mængden og størrelsen af gadeinventaret skal søges begrænset, hvilket også gælder trafikalt og teknisk gadeudstyr. Der anvendes som hovedregel samme type gadeinventar overalt i byen. Også ved plantning af gadetræer skal der indgå arkitektoniske overvejelser og en vurdering af den konkrete situation. Af hensyn til den trafikale fredeliggørelse af Indre By må den samlede parkeringskapacitet i området ikke forøges. Parkeringsmulighederne på gadeareal kan derimod indskrænkes til fordel for parkeringspladser i konstruktion, fortrinsvis i parkeringskældre. Parkeringsanlæggene tilsluttes det eksisterende parkeringshenvisningssystem, som med variable skilte viser bilisterne vej til nærmeste ledige pladser. Københavns Kommune har udarbejdet forslag til ny parkeringsstrategi, som bl.a. har til målsætning at bidrage til fredeliggørelse og kvalitet i byens rum gennem prissætning og flytning af parkering fra overfladen til parkeringsanlæg. Målsætningen foreslås fremmet ved bl.a. at kommuneplanens hovedstrukturdel for parkering i Indre By ved vedtagelse af næste kommuneplan ændres således,

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 45 Herning Kommune December 2006 Side 12 Øvrige miljømæssige konsekvenser nordlige del af området er der ikke kortlagt jordforurening, men den

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Nedenfor henvises til punkter og korthenvisninger i screeningsdokumentet:.

Nedenfor henvises til punkter og korthenvisninger i screeningsdokumentet:. COWI A/S Att. Projekt Management Peter Hansen Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. kimic Den 28. august 2010 Uddybende information og data i forbindelse med VVM screeningsproceduren

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København

Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København Metroselskabet I/S Vesterbro, den 15. december 2010 Arne Jacobsens Alle 17 2300 København att. adm. dir. Henrik Plougmann Olsen Vedr. beslutningen om at omlægge Metro-byggeplads til Sdr. Boulevard Andelsboligforeningen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Dagmarhus Startredegørelse

Dagmarhus Startredegørelse Bilag 1 Dagmarhus Startredegørelse Principper for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til "Dagmarhus". de lerupsgade N Hammerichsgade Staunings Plads Banegraven Jarmers Plads H.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere