VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004"

Transkript

1

2 VVM redegørelse Side i VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade Udgivet af: Københavns Kommune Telefon: Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park Njalsgade 13, 2300 København S Layouts, foto og øvrige illustrationer Copyright: NIRAS og TetraPlan Københavns Kommune Bygge og Teknikforvaltningen, Vej & Park Rapporten er udarbejdet af: Baggrundsrapporter er udarbejdet af: Rapporten kan findes på: NIRAS NIRAS, TetraPlan, Balslev og Arkitema

3 VVM redegørelse Side i 1. BAGGRUND HOVEDFORSLAG Parkeringsanlæg Overfladeløsning Anlægsarbejdet Tidsplan for anlægsarbejdet Forberedende arbejder Udgravning af byggegrube Støbearbejder og elementmontering Overfladeløsning Driftsfase ALTERNATIVER alternativet Alternativer Alternativ 1: Andre indfatningsvægge Alternativ 2: Automatisk parkerings system Fravalgte alternativer Vesterbrogade som sivegade Park & ride EKSISTERENDE FORHOLD Omgivelser naboer, bebyggelse osv Nuværende arealanvendelse og planforhold Landskab, natur og kulturhistorie/arkæologiske forhold Eksisterende trafikbelastning MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN Trafikbelastning Anlægskørsel Omlægning af trafikken Grundvandssænkning Afledning af vand Støj Støj fra trafik i dagens situation Støj fra omlægning af trafikken Støj fra anlægsarbejder Vibrationer Luftforurening Luftforurening fra omlægning af trafik Luftforurening fra anlægsarbejdet... 39

4 VVM redegørelse Side ii Støv Forurenet jord Energi- og råstofforbrug Affald MILJØPÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN Trafikbelastning Trafiktilstrømning ud fra belægningsgrad og opholdstider Trafiktilstrømning som værste tilfælde Grundvand Afledning af vand Støj Støj fra trafik Støj fra parkeringsanlæg Vibrationer Luftforurening Luftforurening fra trafik Luftforurening fra parkeringskælder Energi- og råstofforbrug Affald VURDERING AF EFFEKTER PÅ OMGIVELSERNE Turisme Visuelle effekter Kulturhistorie Natur Barriereeffekt Uheld og risiko Socio-økonomiske effekter AFVÆRGEFORANSTALTNINGER MANGLER OG VÆSENTLIGE USIKKERHEDER TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER REFERENCER... 67

5 VVM redegørelse Side 1 1. BAGGRUND Udviklingen i København går stærkt i disse år. Der bliver flere, både indbyggere og virksomheder mv. og folk har flere penge mellem hænderne. Denne udvikling betyder, at trafikken også vokser. I de senere år er antallet af biler i København for eksempel steget dramatisk. For at dette ikke skal medføre, at byen forvandles til et støjende trafikkaos under en tung dyne af forurenet luft, er Københavns Kommune sammen med borgerne i gang med at planlægge, hvordan fremtidens trafik skal afvikles og reguleres. Der er udarbejdet et forslag til ny Trafik- og Miljøplan /3/ med følgende hovedmålsætning: At sikre et velfungerende transportsystem til betjening af byen med en væsentlig mindre miljøpåvirkning end i dag. Dette betyder, at den øgede trafikale aktivitet søges tilgodeset ved øget brug af kollektiv trafik og cykel, og at miljøproblemerne søges minimeret. Hovedmålsætningen specificeres i en målsætning for hver enkelt trafik og miljø emne, herunder en for parkering: Det skal være muligt at bo i København og have bil, ligesom det skal være muligt at besøge byen, uden at alle friarealer bliver fyldt op af parkerede biler. Parkering er et voksende problem i København. Det skal dog fortsat være muligt at bo i København og have en bil, men der er på den anden side ved at være fyldt op i gaderne. Samtidig blokerer det stigende antal biler for mulighederne for at bruge byens rum til andet end parkering. Det er dog ikke kun beboerne, der har brug for at parkere i København. Også en del af indpendlerne og gæsterne kommer til byen i bil. På den baggrund foreslås, at der udarbejdes en samlet parkeringsstrategi for København. En del af visionen for en ny parkeringsstrategi er: På lang sigt skal der etableres en situation, hvor lokalområderne ikke bliver generet nævneværdigt af biler, der leder efter P-plads.

6 VVM redegørelse Side 2 Beboerparkering skal ikke beslaglægge de arealer, der er velegnede til rekreative formål. Der skal være rimelig plads til besøgsparkering. Byens gæster, hvad enten det er gæster til butikker, erhvervsliv, kulturaktiviteter eller gæster til byens beboere, skal kunne køre til byen i bil og parkere mod en betaling, der matcher markedsprisen for parkering i området. Besøgsparkeringen i Indre By er væsentlig større end i andre dele af byen. Derfor skal parkeringen samles i større enheder, således at gæsterne via parkeringsinformationssystemet kan ledes direkte til et ledigt parkeringsanlæg. Herved reduceres parkeringssøgende trafik i gaderne. I takt med at disse parkeringsanlæg etableres, skal gadeparkeringen reduceres. Forholdet mellem nyetablerede pladser og nedlagte gadeparkeringspladser afgøres fra sag til sag, idet behovet for nedlæggelse af gadeparkering varierer meget i Indre By. Efterfølgende har Bygge- og Teknikforvaltningen arbejdet videre med en konkretisering af parkeringsstrategien /4/, og anbefalet følgende målsætning: at bidrage til fredeliggørelse og kvalitet i byens rum gennem prissætning og flytning af parkering fra overfladen til konstruktion at sikre gode parkeringsmuligheder i de tætte boligområder for beboere, lokale erhverv og besøgende gennem prissætning og planlægning af parkeringsudbuddet at fastlægge differentierede parkeringsnormer for bolig og erhverv i stationsnære områder og via parkeringsfonde sikre en aktiv parkeringsplanlægning i de enkelte delområder. Som en del af parkeringsstrategien har forvaltningen bl.a. foreslået, at der udarbejdes en skitseplan for etablering af nye parkeringspladser i konstruktion og en konkret strategi for nedlæggelse af gadeparkering for at sikre, at dækningen af parkeringsbehovet gennem underjordiske parkeringsanlæg samordnes med forbedringsprojekter for bykvalitet, rekreation og udendørs ophold. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har herefter besluttet at undersøge muligheden for at etablere et parkeringsanlæg under Vesterbrogade mellem H.C. Andersens Boulevard og Hammerichsgade/Bernstorffsgade. I nærområdet omkring denne del af Vesterbrogade er der i perioden 1990 til 2002 nedlagt ca. 511 parkeringspladser, og der vil, som konsekvens af allerede

7 VVM redegørelse Side 3 trufne politiske beslutninger, blive nedlagt yderligere 101 parkeringspladser indenfor dette nærområde. Københavns Kommunes Bygge og Teknikforvaltning har valgt at etablere parkeringsanlægget under et bredt centralt offentligt gaderum, der dels giver mulighed for at etablere anlægget ved udgravning oppefra, dels fordi starten af Vesterbrogade, som et af Københavns hovedstrøg, længe har haft behov for både et arkitektonisk, funktionsmæssigt og æstetisk løft.

8 VVM redegørelse Side 4 2. HOVEDFORSLAG 2.1 Parkeringsanlæg Et parkeringsanlæg med plads op til biler ønskes placeret under Vesterbrogade mellem H. C. Andersens Boulevard og Hammerichsgade/Bernstorffsgade. Parkeringsanlægget udformes som en underjordisk rektangulær parkeringskælder med plads op til biler. Der etableres 5-6 etager med udvendige mål på ca. 200 x 35 m og med det nederste dæk ca. 27 m under terræn. Konstruktionen udføres i henholdsvis beton støbt på stedet (ydervægge, top- og bundplade) og betonelementer (indvendige konstruktioner). Figur 2.1 Skitse af parkeringsanlæg. Grundplan og tværsnit på langs af Vesterbrogade Ramper for ned- og opkørsel placeres ca. midtvejs på Vesterbrogade. Fra den øverste etage etableres rotunder for ned- og opkørsel til de øvrige parkeringsetager. Parkeringsetagerne etableres i forskudt plan på hver side af rotunden. Adgang til og fra parkeringsanlægget sker via trapper og elevatorer. Nødtrapper og nødudgange etableres i henhold til gældende lovgivning. I det følgende gives en overordnet beskrivelse af installationerne i parkeringsanlægget. Den nærmere indretning af parkeringskælderen fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen.

9 VVM redegørelse Side 5 Trafiktekniske installationer Der placeres bomanlæg med tilhørende registrerings- og betalingsstationer ved henholdsvis indkørsel og udkørsel. For hver etage etableres et tælleanlæg, således at der kan gives information om omfanget af ledige pladser på hver etage. Ved indkørsel modtages en billet, som skal betales ved udkørsel. Selve betalingen kan foregå i særlige betalingsautomater, hvor der modtages en udkørselsbillet, som skal indføres i en kort-/billetlæser ved udkørselsbommen. Alternativt findes en række andre forskellige betalingsmetoder så som cardkeys, direkte betaling ved bomanlægget med betalingskort, bizz -princippet mv. Ventilation Der etableres ventilationsanlæg for at fjerne eksplosionsfarlige stoffer og farlige mængder af kulilte (CO). Indtag for friskluft etableres via nedkørselsramper, mens luftfordeling etableres via tilkørsels- og parkeringsarealer med ventilatorer i loft. Udsugning etableres etagevis i parkeringskælderens ender og kan i hver af parkeringskælderens ender samles i et fælles afkast. Afkast mod det fri kan etableres sammen med elevator-/trappeskakte med 2-4 afkast i hver side af vejen. Varme Der etableres alene varme i overvågningscentral og i foyeren på første kælderniveau. Der anvendes fjernvarme. El-installationer El-installationer vil primært omfatte forsyning af belysningsanlæg, ventilationsanlæg, trafiktekniske anlæg, elevatorer og sikrings- og overvågningsanlæg. CTS Der etableres et centralt tilstandskontrol- og styringsanlæg (CTS) med det formål, at styre og overvåge ventilation, tekniske installationer, varme og lys mv. Sikkerhed, brand og ulykke Som et element til at skabe et trygt miljø etableres et belysningsanlæg med et højt lysniveau og en jævn lysintensitet, som i kombination med bl.a. kameraovervågning fra overvågningscentral, musikanlæg og nødopkald minimerer risikoen for overfald, tyveri og hærværk. I tilgift hertil vil det blive muligt at anvende mobiltelefoner på alle etager. Ud fra de risici, der er ved et parkeringsanlæg af denne størrelse, udarbejdes en brandstrategi til fastlæggelse af nødvendigt omfang af alarmsystemer, sprinkling, nødbelysning, flugtveje og brandslukningsudstyr mv.

10 VVM redegørelse Side Overfladeløsning Målgruppen for de nye parkeringspladser er først og fremmest gæster med ærinde i nærområdet. Maksimalt 200 parkeringspladser må udbydes til døgnparkering for beboere med folkeregisteradresse i Københavns Kommune. I forbindelse med projektet vil der blive nedlagt 14 gadeparkeringspladser på Vesterbrogade (mellem H.C. Andersens Boulevard og Hammerichsgade/Bernstorffsgade). Når parkeringsanlægget er taget i brug vil der blive nedlagt 40 gadeparkeringspladser på H.C. Andersens Boulevard, idet der er et stort behov for at forbedre forholdene for såvel cyklister, som for turistbussernes afsætning og afhentning af passagerer på denne strækning. Over terræn vil kun vægge omkring op- og nedkørselsramper, ventilationsafkast samt elevatorskakte og adgangstrapper blive synlige i det færdige anlæg. Det forudsættes, at skakte og trapper indbygges i eksisterende bygninger, men dette forhold skal nærmere undersøges. Der foreligger et idéoplæg til en overfladeløsning /1/, som opretholder hovedparten af de nuværende funktioner på Vesterbrogade, samtidig med at der etableres en op- og en nedkørsel til parkeringsanlægget i retning til og fra H.C. Andersens Boulevard. Hermed bliver det hovedsagelig H.C. Andersens Boulevard, der skal bære den øgede trafik, som følge af til- og frakørsel til parkeringsanlægget. Visionen er at skabe en bred promenade i forlængelse af Strøget med brede fortorve, træbeplantning og rummelige cykelstier. Samtidig forbedres passagemulighederne mellem Tivoli og Axeltorv ved etablering af et bredt fodgængerfelt ud for Tivolis hovedindgang. Den endelige overfladeløsning vil blive fastlagt af Københavns Borgerrepræsentation inden projektets 6. anlægsfase påbegyndes.

11 VVM redegørelse Side 7 Figur 2.2 Idéoplæg for overfladeløsning /1/ 2.3 Anlægsarbejdet Af hensyn til den meget begrænsede plads i anlægsområdet, er det nødvendigt at etablere byggeplads på den ene halvdel af anlægsområdet, mens der udgraves og bygges på den anden halvdel af anlægsområdet, se figur 2.3. Derefter flyttes byggepladsen over på den etablerede del af parkeringsanlægget og den anden halvdel af parkeringsanlægget etableres. Figur 2.3 Tværsnit af byggegrube mv. på langs af Vesterbrogade Tidsplan for anlægsarbejdet Etablering af parkeringsanlægget vil tage ca. 5 år. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2005 og afsluttet i 2010.

12 VVM redegørelse Side 8 Anlægsarbejdet kan opdeles i 6 etaper, hvis forventede tidsmæssige sammenhæng er skitseret i figur 2.4. Figur 2.4 Forventet tidsmæssig sammenhæng mellem anlægsetaper Forberedende arbejder Inden byggeriet af selve parkeringskælderen igangsættes, omlægges alle ledninger i vejarealet. Ledningerne flyttes til en ca. 3,5 m bred zone langs husfacaderne i begge sider af Vesterbrogade. Derefter etableres hegn omkring hele anlægsområdet. Vesterbrogade fra H. C. Andersens Boulevard til Hammerichs/Bernstorffsgade afspærres for al motoriseret trafik. Eksisterende beplantning og belægninger mv. fjernes. Der etableres indfatningsvægge langs hele byggegruben. Der etableres byggeplads i den ene ende af byggegruben. Indfatningsvægge Der skal etableres ca m 2 indfatningsvægge omkring byggegruben. Indfatningsvægge udføres som stålspuns med forboring i hele byggegrubens højde. Ramning forventes at foregå ved vibrering. Spunsvægge afstives i flere niveauer med skrå jordankre. Jordankrene etableres som stålliner eller stålstænger, der forankres i borede huller i kalken med cementgrout. Byggeplads Byggepladsen etableres indenfor arealet til byggegruben. Byggepladsen indhegnes med tæt hegn. Det undersøges, om der kan etableres mulighed for indblik gennem hegnet, og om der kan etableres gangbroer over byggegruben. Der vil i hele anlægsperioden være mulighed for adgang langs husfacaderne for fodgængere, cyklister samt redningskøretøjer. Der opretholdes således 4-4,5 m bred adgang i hver side af Vesterbrogade, svarende til den samlede bredde af eksisterende fortov og cykelsti. Der vil blive adgang til byggepladsen fra henholdsvis H.C. Andersens Boulevard samt fra Hammerichsgade/Bernstorffsgade, afhængig af hvilken del af parkeringsanlægget, der bygges.

13 VVM redegørelse Side Udgravning af byggegrube Først udgraves den ene halvdel af byggegruben svarende til etape 2 og senere udgraves den anden halvdel af byggegruben svarende til etape 4. Til udgravning af jord og kalk fra byggegruben anvendes en gravemaskine. Under udgravningen etableres der løbende afstivninger af indfatningsvægge. De opgravede jordmængder bortskaffes, idet der kun i beskeden grad skal genindbygges jord fra projektet. Der skal samlet bortskaffes ca m 3 opgravet materiale fordelt med ca m 3 jord og ca m 3 kalk Støbearbejder og elementmontering Bundplade, ydervægge samt topplade støbes på stedet. Anlægget bliver direkte funderet, idet bundpladen i al væsentlighed udlægges direkte på kalkoverfladen. Bundpladen bliver i nødvendigt omfang sikret mod opdrift med jordankre. Indre vægge, dæk, søjler og dragere udføres i betonelementer. På grund af de snævre arbejdsforhold og den langstrakte konstruktion bliver det nødvendigt med anvendelse af betonpumper til færdigbeton og en specielt opbygget transportbro til fordeling og nedsænkning af betonelementerne Overfladeløsning Når støbearbejderne er afsluttet, skal overfladeløsningen etableres. Dette indebærer indbygning af jord og grusmaterialer, etablering af belægninger, plantning af træer, opsætning af skilte mv. 2.4 Driftsfase Parkeringsanlægget vil være i drift døgnet rundt. Der vil være til- og frakørsel af personbiler til de maksimalt parkeringspladser. Derudover vil der være almindelig rengøring og vedligehold af anlægget.

14 VVM redegørelse Side ALTERNATIVER alternativet 0-alternativet er et beregningsmæssigt alternativ, der tjener som sammenligningsgrundlag for konsekvenserne ved gennemførelse af hovedforslaget. 0-alternativet til parkeringsanlægget er, at området bevarer sit nuværende udseende og funktion. I 0-alternativet vil trafikken og de deraf afledte miljøpåvirkninger stige frem til år 2010 (hovedforslaget forventes taget i drift) som følge af den generelle vækst i trafikken samt kendte infrastrukturprojekter i regionen, herunder Metro etape 1-3, Ringbanen, motorvejsprojekter og udbygning af Ørestaden. 3.2 Alternativer Ved udvælgelse af lokaliteter for placering af parkeringsanlæg har kriterierne været, at de skulle ligge tæt på Indre By og at der skulle være brede offentlige gaderum, som muliggør at anlæggene kan etableres oppefra. Københavns Kommune har udpeget følgende lokaliteter som nærliggende: Ved Vartorv, Gl. Strand området, under Borgergade, under Slotsholmsgade, under Vesterbrogade og eventuelt under eksercerpladsen ved Rosenborg. Der anlægges et parkeringshus i Borgergade og et underjordisk parkeringsanlæg under Kvæsthusbroen i forbindelse med etablering af opera og nyt skuespilhus. Vesterbrogade er valgt ud fra, at der her kan etableres flest parkeringspladser samtidig med, at man i dagtimerne kan betjene den vestlige del af middelalderbyen, og i aftentimerne de mange forlystelser i området. Vartorv er fravalgt, da stedet skønnes at være for lille til det ønskede anlæg. I forhold til Vesterbro Passage er Gl. Strand, under Borgergade, under Slotsholmsgade, og under eksercerpladsen ved Rosenborg fravalgt, da de ikke opfylder ønsket om at skabe parkeringsmulighed i den vestlige del af Indre By. Der har ikke herudover været undersøgt alternative placeringer af parkeringsanlægget, men forskellige udførelsesmæssige alternativer.

15 VVM redegørelse Side Alternativ 1: Andre indfatningsvægge Indfatningsvægge kan alternativt udføres som slidsevægge eller secantvægge for såvel hovedforslag som alternativ 2. Slidse- og secantvægge er principielt ens, da den færdige konstruktion for begges vedkommende er en massiv, armeret betonvæg med en typisk tykkelse på 0,5 til 1,0 m. Forskellen ligger således i udførelsesmetoden. Slidsevægge udføres som paneler med en typisk bredde på ca. 3 m. Hullet graves eller grabbes ud til fuld dybde. Da et sådant hul kun sjældent kan stå uden afstivning vil det normalt løbende blive fyldt op med bentonit. Armeringskurven anbringes og panelet støbes nedefra under fortrængning af bentonitten. Secantvægge udføres som borede søjler, typisk med en diameter på 0,6-1,0 m. Først bores hvert andet hul med en indbyrdes afstand på lidt under 2 m, og disse huller udstøbes med en svag, uarmeret beton. Herefter udbores huller imellem de allerede støbte søjler, således at de nye huller går i indgreb. I de nye huller nedsænkes armeringskurve, og de udstøbes med beton. Secantvægge blev anvendt ved etablering af bl.a. metrostationen på Kgs. Nytorv. De tekniske og økonomiske muligheder for at anvende disse udførelsesmetoder vil blive nærmere undersøgt i forbindelse med detailprojektering af anlægget. Begge metoder giver færre vibrationer under udførelsen end nedvibrering af spuns samt mindre støj. Ved slidsevægge fås en del bentonitslam, som skal bortskaffes til deponering Alternativ 2: Automatisk parkerings system I områder med trange pladsforhold kan det være en fordel at etablere et automatisk parkerings system. Et automatisk parkerings system giver større tryghed, idet alle personer samles på et niveau, og der vil ikke være risiko for hærværk og tyveri fra parkerede biler. Af hensyn til trafikafviklingen i gadeniveau samt af hensyn til sikring imod klimaproblemer etableres der ramper fra gadeniveau til et fordelingsniveau (niveau -1), hvorfra bilerne via en række elevatorer fordeles automatisk til de underliggende parkeringsetager. Et automatisk parkeringssystem kan udformes på to forskellige måder: Reolsystem Silosystem et lager udformet med en række stålreoler til biler og med plads mellem reolerne til elevatorer, der transporterer bilerne både lodret og vandret i anlægget. en række af siloer med vandrette dæk af stål eller beton med plads til 12 biler på hver etage. Hver silo har en centralt placeret

16 VVM redegørelse Side 12 elevator, der transporterer bilerne lodret ned i anlægget samtidig med, at elevatoren drejer således at bilerne kan placeres på tomme pladser. Reolsystemet har plads til parkerede biler på et volumen, der er mindre end ved hovedforslaget, bl.a. på grund af en mindre etagehøjde. Nederste dæk etableres ca. 20 m under terræn. Silosystemet har plads til 972 biler i 9 siloer. Nederste dæk etableres i samme niveau som hovedforslaget, mens elevatorskakten vil ligge ca. 4 m dybere. Figur 3.1 Tværsnit af en silo til et automatisk betalingssystem Begge systemer fungerer ved, at biler kører ned ad ramperne til niveau -1 som ved hovedforslaget. Her fordeler de sig til elevatorerne. Når bilen er placeret i elevatoren, slukkes motoren og alle personer forlader bilen. Bilen skannes automatisk for at sikre, at der ikke er efterladt personer eller dyr. Bilen transporteres automatisk til en ledig parkeringsbås. Der vil blive stillet hovedkrav til leverandøren af anlægget om, at bilerne skal kunne parkeres så hurtigt, at der ikke opstår en kødannelse på Vesterbrogade, som vil give gener for trafikafviklingen på H.C. Andersens Boulevard. Der etableres adgang til og fra niveau -1 via trapper og elevatorer som ved hovedforslaget. For de underliggende etager etableres ståltrapper til brug for personale i forbindelse med vedligehold og reparation. Installationer Der etableres central overvågning af anlægget. Der etableres ventilation, belysning, betalings- og registreringssystemer mv. på niveau -1 som ved hovedforslaget.

17 VVM redegørelse Side 13 På de underliggende etager etableres lys og ventilation i et for drift og vedligeholdelse nødvendigt omfang. Som ved hovedforslaget udarbejdes en brandstrategi til fastlæggelse af nødvendigt omfang af alarmsystemer, sprinkling og brandslukning mv. Anlægsarbejdet Udførelsesmetoden for automatiske parkeringsanlæg vil principielt være som hovedforslaget bortset fra, at fordelingen mellem beton støbt på stedet, betonelementer og stål kan variere. Ved reolsystemet skal der etableres indfatningsvægge rundt om en byggegrube af samme størrelse som i hovedforslaget. På grund af ringere dybde skal der kun etableres ca m 2 indfatningsvæg. Der skal bortskaffes ca m 3 opgravet materiale fordelt med m 3 jord og m 3 kalk. Ved silosystemet etableres der en byggegrube for hver silo med en diameter på ca. 22 m. Der skal etableres ca m 2 indfatningsvæg. Der skal bort skaffes ca m 3 opgravet materiale fordelt med m 3 jord og m 3 kalk. For reolsystemet vil anlægsperioden være kortere end i hovedforslaget, mens den for silosystemet være af samme varighed. Miljøpåvirkninger Muligheden for at anvende et automatisk parkeringssystem vil blive nærmere undersøgt i forbindelse med den videre projektering. Derfor er miljøpåvirkningerne af et automatisk parkerings system sammenlignet med miljøpåvirkningen af hovedforslaget for såvel anlægsfase som driftsfase i kapitel 5 og Fravalgte alternativer Vesterbrogade som sivegade Alternativt kan byggegruben deles på langs af Vesterbrogade, hvilket vil give mulighed for at opretholde et spor i begge retninger for biltrafik under anlægsperioden. Der vil ikke være mulighed for, at busser kan stoppe på strækningen. For at kunne dele byggegruben på langs af Vesterbrogade skal der etableres en ekstra indfatningsvæg i hele vejens længde og byggepladsen skal flyttes flere gange. Herved forventes anlægsperioden at blive forlænget betydeligt. Alternativet vil medføre, at trafikomlægningerne skal foregå i længere tid, men med mindre belastning på de enkelte gader og dermed mindre behov for ombygning af kryds for at sikre trafikafviklingen end ved hovedforslaget. Etablering af ekstra indfatningsvæg vil medføre støj- og vibrationsgener i længere tid samt give et større materialeforbrug. Desuden kan de samlede socio-

18 VVM redegørelse Side 14 økonomiske effekter blive større end i hovedforslaget som følge af en længere anlægsperiode. Alternativet vil anlægsteknisk være meget kompliceret og medføre væsentligt højere anlægsomkostninger Park & ride Biltrafikken i den indre del af København kan reduceres ved at tilbyde bilister mulighed for at parkere ved stationer og fortsætte rejsen med højklasset kollektiv trafik. Effekten af såkaldte Park & Ride anlæg er endnu begrænset i hovedstadsområdet, men udenlandske erfaringer viser et vist potentiale. De eksisterende Park & Ride anlæg er placeret ved S-togsstationer forholdsvis langt fra København. Det har i forbindelse med Københavns Kommunes forslag til Trafik- og Miljøplan, 2004 /1/ været overvejet, om Park & Ride anlæg med fordel kunne placeres ved stationer (både S-tog og Metro) i nærheden af kommunegrænsen eller tættere på centrum. En relevant station kunne være Ørestad ved Øresundsmotorvejen, hvor der er etableret et privat parkeringsanlæg. Andre placeringer, der har været overvejet, er Ryparken Station ved Lyngbyvej og Ny Ellebjerg Station ved Holbækmotorvejen/Gammel Køge Landevej. Etablering af større parkeringsanlæg vil være forholdsvis dyrt og pladskrævende i de attraktive områder umiddelbart ved siden af stationerne. Det vurderes at være urealistisk, og nytteværdien at være begrænset, ved at flytte rejsende fra biler over i kollektiv trafik så tæt på Indre By. Derfor anbefaler Københavns Kommune kun at arbejde videre med Park & Ride anlæg ved stationer ude i hovedstadsområdets byfingre.

19 VVM redegørelse Side EKSISTERENDE FORHOLD 4.1 Omgivelser naboer, bebyggelse osv. Den inderste del af Vesterbrogade hører ind under bydelen Indre By og er et område hovedsagelig præget af serviceerhverv. Vesterbrogade er en strøggade med forretninger, restauranter og forlystelser. I gadeniveau findes på begge sider af vejen en række forskellige forretninger som fx dagligvarebutikker, konditor, brugskunst, tøjforretninger, restauranter, barer mv. Bebyggelsen er gennemgående i 5-6 etager med tagetager, der hovedsagelig huser administrative kontorvirksomheder som fx Sten & Strøm, Dansk Landbrug, Streckers Adm., Danica Forsikring mv. Københavns største forlystelse Tivoli, har hovedindgang fra Vesterbrogade. Over for Tivoli ligger Axeltorv, som har et stærkt præg af forlystelsesaktiviteter samt caféer med udendørs servering, se figur 4.1. På hjørnet af Hammerichsgade ligger SAS Radisson Hotel og overfor på hjørnet af Bernstorffsgade ligger Sofitel Copenhagen Plaza. På Axeltorv ligger Scala, som forventes ombygget til hotel. Omkring Vesterbrogade ligger desuden flere hoteller, biografer, Cirkusbygningen mv. Karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade er i kommuneplanen udpeget som udvalgt bevaringsværdig bebyggelse af særlig byarkitektonisk værdi på grund af helhedspræg eller større sammenhængende træk. Der er ingen fredede bygninger ud mod denne del af Vesterbrogade.

20 VVM redegørelse Side 16 Dagmar Bio Palads Bio Cirkusbygningen Hotel The Square Axeltorv Scala SAS Radisson Vesterbrogade Tivoli Sofitel JW Luftfoto, juli 2003 Figur 4.1 Luftfoto af området set fra syd. Naboer til Vesterbrogade Fra Rådhuspladsen fortsætter Vesterbrogade forbi Tivoli, Hovedbanegården og videre mod vest, mens Axeltorv fortsætter i et rumligt forløb i Kampmansgade Danasvej på Frederiksberg. Sammenhængen mellem områderne indebærer, at Axeltorvs tilknytning til Vesterbrogade ud for Tivolis hovedindgang får en særlig betydning. 4.2 Nuværende arealanvendelse og planforhold Vesterbrogade udgør et vigtigt promenadestrøg fra Hovedbanegården og Vesterbro til City. Den inderste del af Vesterbrogade blev i forbindelse med omlægning af Rådhuspladsen aflastet trafikalt. Gaden er samtidig præget af nedslidning og forfald, der er yderligere udtalt efter fældning af gadens elmetræer. Regionplan Vesterbrogade ligger i det regionale centerområde City for detailhandel. Arealet, hvor parkeringsanlægget påtænkes anlagt, ligger i område med begrænsede drikkevandsinteresser. I en afstand af m sydvest for området findes imidlertid et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor Frederiksberg

21 VVM redegørelse Side 17 Vandforsyning indvinder drikkevand. Området strækker sig nordvest gennem Frederiksberg Kommune. Kommuneplan Området omkring den inderste del af Vesterbrogade ligger indenfor det regionale centerområde City og er i kommuneplanrammerne fastlagt til serviceerhverv (S2-område) /2/. H.C. Andersens Boulevard, Hammerichsgade og Bernstorffsgade er udlagt som regionale veje. Den nødvendige biltrafik skal sikres en hensigtsmæssig og glidende trafikafvikling på de bedst egnede veje, herunder primært på det regionale vejnet. Vesterbrogade er udlagt som fordelingsgade. På fordelingsgaderne afvikles som hovedregel vigtige bus- og cykelstrømme. I kommuneplanens mål for udvikling ønskes det, at der sker en omlægning af den inderste del af Vesterbrogade, udformet med et boulevardpræget gadeprofil med brede fortove og et attraktivt miljø. Der vil eventuelt kunne etableres underjordisk parkering. Det er et overordnet mål for udviklingen af det visuelle gademiljø, at byens gader og pladser skal fremstå som smukke og harmoniske gaderum, der udover den trafikale funktion også giver muligheder for menneskelig udfoldelse og oplevelser. Ved udformning af gader og pladser skal der i planlægningen indgå byarkitektoniske målsætninger og vurderinger på lige fod med de tekniske og økonomiske vurderinger. Der skal bl.a. stilles en række æstetiske krav til det visuelle gademiljø. Mængden og størrelsen af gadeinventaret skal søges begrænset, hvilket også gælder trafikalt og teknisk gadeudstyr. Der anvendes som hovedregel samme type gadeinventar overalt i byen. Også ved plantning af gadetræer skal der indgå arkitektoniske overvejelser og en vurdering af den konkrete situation. Af hensyn til den trafikale fredeliggørelse af Indre By må den samlede parkeringskapacitet i området ikke forøges. Parkeringsmulighederne på gadeareal kan derimod indskrænkes til fordel for parkeringspladser i konstruktion, fortrinsvis i parkeringskældre. Parkeringsanlæggene tilsluttes det eksisterende parkeringshenvisningssystem, som med variable skilte viser bilisterne vej til nærmeste ledige pladser. Københavns Kommune har udarbejdet forslag til ny parkeringsstrategi, som bl.a. har til målsætning at bidrage til fredeliggørelse og kvalitet i byens rum gennem prissætning og flytning af parkering fra overfladen til parkeringsanlæg. Målsætningen foreslås fremmet ved bl.a. at kommuneplanens hovedstrukturdel for parkering i Indre By ved vedtagelse af næste kommuneplan ændres således,

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer Debatoplæg Udbygning af LEGO Koncernens Kornmarken Campus i Billund Indkaldelse af forslag og idéer September, 2016 LEGO SYSTEM A/S har søgt Billund Kommune om tilladelse til at kunne udbygge produktionen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning

Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Kommunale cases: Generel sagsbehandling med fokus på miljøpåvirkning Morten Ejsing Jørgensen Vand og VVM, Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune Den kommunale håndtering af grundvandskøling og

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplanforslag 046. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1) Amstrup & Baggesen Entreprise A/S 1a) Amstrup og Baggesen som er projekterende

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG GEOTEKNISK RISIKOVURDERING I FORBINDELSE MED MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park

KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park KØBENHAVNS KOMMUNE Bygge & Teknikforvaltningen Vej & Park VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbroen September 2003 RAMBØLL RAMBØLL NYVIG VVM-rapport for parkeringskælder på Kvæsthusbroen Udgivet

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg

På vegne af A. Enggaard fremsendes hermed: T: D: Østre Havnegade 12 F: M: Aalborg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S 21-08-2017 Projekt nr. 225676 Dokument nr. 1220282479 Version 1 ANSØGNING OM TILLADELSE TIL UDVIDELSE AF EKSISTERENDE KAJ VED AALBORG

Læs mere

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv.

Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Notat om forslag til dagligvarebutik på Statoilgrunden og planlægningen af Farum Bytorv. Arkitektkontoret AK83 har for Ejendomsselskabet Sandbækvej udarbejdet et forslag til dagligvarebutik på 3.000 m²

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere