LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet NOVEMBER November 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006

3 MÅRSLET-bladet NOVEMBER MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidebilleder Fotos: Jørgen Lauritsen, Jesper Andersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 1775 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Post Danmark. Udebliver bladet, så kontakt: Hans Bach Tlf Tryk: Werks offset A/S Hvor kan vi få passet vores børn? Skal vi virkelig til Højbjerg? Hvornår bygger kommunen en ny daginstitution i Mårslet? Ovenstående kunne være spørgsmål fra nogle af vores kommende tilflyttere til byen. Husene skyder op, familierne flytter ind, men så melder virkeligheden sig. For at familiens liv hænger sammen, er det en nødvendig forudsætning, at børnene får et godt pasningstilbud også uden at familien har to biler. Kommunen har udlagt områder i de nye lokalplaner til børneinstitutioner, men tilsyneladende har de ingen aktuelle planer om at gøre brug af dem. Altså ingen handlingsplan. Mårslet har sit eget Børn & Unge-udvalg, hvis fornemste formål er at sikre og skabe de bedst mulige betingelser for byens børn og unge. Ovenstående problemstilling er helt naturligt et af de emner, vi er meget optaget af lige i øjeblikket. Gennem møder, foretræde for Teknisk Udvalg og brevvekslinger forsøger vi at komme i dialog med kommunen. Alt sammen for at få lavet en handlingsplan for pasningstilbuddene i Mårslet. Det er indtil videre lykkedes os få tilrettet prognoserne til et mere realistisk billede. Vores næste ambition er at få et møde med Louise Gade. Men er hele arbejdet ikke absurd, når Århus Kommune nu skal spare så mange penge? Nej, mener vi. Vores holdning er, at de to ting skal og bør skilles ad. Når man vil tiltrække så mange børnefamilier til Mårslet, skal byens servicetilbud også udbygges. Det er den eneste vej frem, hvis vi skal bevare Mårslet som en levende og nærværende by. Dialogen med kommunen har taget meget af vores tid i udvalget, men vi har samtidig også andre initiativer i gang. I en nedsat ungdomsgruppe arbejder vi sammen med Mårslets Ungdomsskole på at skabe flere aktiviteter for de årige. Vi har også visioner om at få oprettet en idrætsfritidsklub og/eller idrætsbørnehave i Mårslet i samarbejde med DGI. Så der er nok at tage fat på!! Udvalget består af medlemmer fra Mårslet Fællesråd samt engagerede forældre. Har du ideer der kan bidrage til det videre arbejde og/eller har du lyst til at være med, kan du kontakte udvalget via Tina Vestergaard. Vi glæder os til den dag, hvor vi kan svare på de indledende spørgsmål. På Børn & Unge-udvalgets vegne Tina Vestergaard & Lise Engsig Karsø Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Ivan Dybvad Gyldenkronesvej Mårslet Tlf Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Sekretær: Kurt Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Emma Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej Mårslet Tlf suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej Mårslet Tlf suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006 Stort og småt fra Fællesrådet Indledning Dette indlæg er stort set sakset fra det fyldige referat fra forretningsudvalgets septembermøde. Hele referatet kan læses på maarslet.net under Bag om Folderen Forslag til Indsatsplan for Beder for sikring af drikkevandet er delt ud også i Mårslet området, da det kommer ind under det område forslaget dækker. Og Mårslet Vandværk er/ har været med i udarbejdelsen af planen. Emma Søe har kontaktet Birte Buhl og Mårslet Vandværk for yderligere oplysninger. Vi forsøger at få lavet et samlet skriv fra Århus Syd. Trafik Det endelige trafiknotat er modtaget fra "Trafik og Veje" - det kan findes på maarslet.net under Bag om 8320 / arkiv. Vi tager kontakt med Trafik og Veje for at få begrænset lastbiltrafikkens hastighed på Obtrupvej / Tandervej. Støj og vibrationer fra de store lastbiler er især først på dagen generende for beboere i midtbyen. Hal-gruppen Der har været afholdt møde i styregruppen og en nyoprettet byggegruppe. Der er udarbejdet skitser, som er et første forsøg på at sætte størrelsesforhold og muligheder for placering på papir. Næste skridt er at få lavet et par egentlige skitser, der kan præsenteres for Lokale- og Anlægsfonden. Trampesti Der er ikke penge til trampestier fra kommunen før næste år, meddeler Ole Skov fra kommunen (Natur og miljø). Miljø Hvert forår ønskes skiltene med Sprøjtefri zone stillet op og samtidig en artikel om snegle i MårsletBladet. Kirsten kontakter Birte Buhl, grøn guide. Børn og Unge Information om muligheden for etablering af nyt pasningstilbud for børn i 4 5 klasse, som er etableret af DGI og Århus Kommune i fællesskab, med støtte af Kulturministeriets pulje Børn og unge i bevægelse. Der er stor interesse i udvalget for at have noget fremadrettet at arbejde hen imod, så det ikke kun handler om udbygningen. Vi vil gerne have indflydelse på at et evt. kommende fritidstilbud i Mårslet kunne være en idrætsfritidsklub for de årige. Udvalget vil gerne deltage i et evt.møde med Else Najbjerg, DGI. Ivan Dybvad indkalder TMG og Børn og Unge udvalget til et møde senere. Udvalget arbejder på at få etableret et møde med Louise Gade snarest, for at få en redegørelse om Århus Kommunes handleplan på børneområdet i Mårslet (institutioner og skole). Unge-udvalget under b & u: møde med ny afdelingsleder for ungdomsskolen, Per Knudsen, onsdag den 4.oktober. Siden sidst/meddelelser Lokalplan 762 Nymarken: FU havde sammen med Grundejerforening Nymarksvej foretræde for Teknisk Udvalg den Samtlige indsigelser mod lokalplanen kan læses på maarslet.net / Bag om Lokalplan 761 Hørretløkken. Offent lig høring indtil den MÅRSLET FÆLLESRÅD Fællesrådet vil igen benytte lejligheden til at få Teknisk Udvalg i tale. Etablering af 4 søer/vandhuller på Eskegårdens jorder. Poul H. Poulsen tager kontakt med lodsejer for at koordinere den ønskede trampesti langs Giber Ås nordside. Forskønnelse af midtbyen: På foranledning af Jørgen Brandt Andersen har Poul H. Poulsen lavet et par skitser. Oplægget var: Det eksisterende vildtvoksende buskads erstattes med en klippet bøgehæk og et opholdsareal, der åbner sig ud mod Bomgårdshaven. Der er to forslag: 1. Muren bevares og den skarptskårne hæk bygger videre herpå i fuld respekt for Bomgårdens eneste tilbageværende rest. 2. Muren trækkes tilbage, så fortovet bliver bredere. Derved dannes en pendant til den store bue på den anden side, op mod kirken. Flagalleén: Ingen henvendelser om at overtage tjansen. FU vil give sagen opmærksomhed i tiden der kommer. Måske vil flagalléen være suspenderet i en tid efter 31/12. Vi laver temamøde om det til næste FU møde. Keld Schmidt-Møller Mårslet Fællesråd Få mere ud af annoncepengene Mårslet-bladet tilbyder annoncørerne at få besøg af en tegner, som dels vil skrive en kortere tekst om firmaetinstitutionen og dels tegne en profil. Profiler konfereres med rekvirenten før offentliggørelse. Ring til redaktionen eller direkte til tegneren. S. Voxtorp på send

5 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Trafiknotatet Eller: Hvad har de dog brugt tiden på siden 12. januar 2005 Så blev det endelig færdigt! Det arbejde, som blev påbegyndt efter kommunens orientering om de to store lokalplaner syd for Mårslet, og som har været et meget frugtbart samarbejde mellem Trafik og Veje og Mårslet Fællesråd. Men hvad er det for et notat hvilken betydning har det? Det siges måske klarest ved at citere et notat fra Teknik og Miljø til Teknisk Udvalg af 5. oktober 2006: foreligger der et notat, hvor Mårslet Fællesråd og Trafik og Veje i samarbejde har belyst de trafikale problemstillinger i området samt udarbejdet en handlingsplan hvor løsninger på de enkelte problemstillinger beskrives og prioriteres. FAKTABOKS Handlingsplanen indeholder projekter for 79mio. kr., herunder 1. etape af en omfartsvej syd om Mårslet til 65 mio. kr. Notatet indeholder ikke en egentlig anlægsplan for gennemførelsen af de højt prioriterede projekter. Ideen er at notatet i den videre proces skal danne grundlag for en konkret prioritering af anlægsarbejderne i forbindelse med de kommende vejplaner. Notatet beskriver ud over de projekter, der allerede er afsat penge til, og som mest relateret til byggemodning 20 konkrete forslag af større eller mindre omfang (se faktaboks). Der er et omfattende bilagsmateriale, og ikke mindst er de eksisterende vej- og trafikforhold grundigt belyst (Analyser af Trafikbelastning, Gennemfart, Skoleveje og Uheld). Enkelte af handlingsplanens elementer kan se noget dramatiske ud: f. eks. lukning af Jelshøjvej! Det ville få stor afsmittende betydning for andre veje og selvfølgelig for de mange daglige brugere af vejen. Bl. a. på den baggrund er det glædeligt, at notatet er så fyldt med forudsætninger og konsekvenser, så beslutninger om løsninger på fremtidens udfordringer kan tages på det bedst mulige grundlag. De enkelte dele af trafiknotatet vil blive gennemgået nøjere i de kommende numre af Mårslet-Bladet. Keld Schmidt-Møller Mårslet Fællesråd Den centrale del af Mårslet Regulering af krydset Hørretvej/Banevej Regulering af krydset Hørretvej/Obstrupvej, herunder en tydeliggørelse af stikrydsning på Tandervej Regulering af krydset Tandervej/Lindegårdsvej Tydeliggørelse af krydset Tandervej/Bedervej Et sammenhængende stinet Anlæg af stiforbindelse fra Banevej til den eksisterende sti under Odderbanen. Sti langs med banen fra Baneleddet til eksisterende sti Sikring af stikrydsning på Obstrupvej ved eksisterende sti Sikring af stikrydningen ved Ovesdal. Fortov langs med Tandervej Sti langs med Testrupvej. Sikring af stikrydsning på Langballevej. Opgradering af stien langs med Giber Å. Sikring af stikrydsning på Langballevej. Opsætning af bomme ved Hulvejen. Forbedring af eksisterende krydsning med Odderbanen ved stationen. Regulering af de nordlige indfaldsveje Signalregulering af krydset Oddervej/Hørretvej. Anlæg af cykelstier på Jelshøjvej. Lukning af Jelshøjvej. Mårslet som 40 km/t hastighedszone Ny vejforbindelse syd om Mårslet (Projekter i kursiv er højt prioriteret af Mårslet Fællesråd)

6 6 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006 Aftenskolerne i Tranbjerg og Mårslet: 25 år med fuld fart... Den 1. oktober 2006 var det 25 år siden Grønløkke Aftenskole blev startet. Det var ikke til at se det, men det var den første efterårsdag denne søndag eftermiddag, den 1. oktober Solen strålede udenfor om kap med Bent Bauning, der indenfor fejrede aftenskolernes 25 års jubilæum i Tranbjerg Bent Bauning og Mårslet. Det foregik ved en uformél reception i kantinen på Grønløkkeskolen i Tranbjerg. Alle årets kursister og lærere var inviteret, og alle sejl sat til for at højtideligholde denne runde dag. Bent Bauning mindedes i sin tale Mogens Brøndum, der var initiativtager til og primus motor for den begyndende voksenundervisning uden for nabobyen Århus, som han udtrykte det! - Udover de traditionelle aftenskolefag er der nærmest ingen grænser for fag, når bare interessen er til stede for at kunne stable et hold på benene, fastslog Bent Bauning. Festlighederne sluttede med et forrygende show med Østjydsk Musikforsyning, der i et veloplagt tempo gav eksempler på såvel gamle som nye løjer. Flere fag var repræsenterede ved eleverne. Her er det kniplingekunsten, der beundres. Det er en populær leder, der her får overrakt blomster Tekst og foto: Jørgen Lauritsen Østjydsk Musikforsyning: Anders Barfoed, Bjørn Bønne Christensen, Anders Errboe og Marius Knudsen Lækkerier i lange baner Munkene fra ØM med nummeret om deres slet skjulte frustrationer!

7 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Vinaften SuperBrugsen Mårslet Inviterer til vinsmagning I Mårslet Borgerhus Onsdag d. 29. november kl Vi får besøg af Vindocent Klaus Prüfer Indehaver af Den Jyske Vinskole Temaet bliver italienske vine fra syd til nord. Vi prøvesmager 8 forskellige vine og der bliver naturligvis mulighed for nogle gode tilbud. Aftenen slutter vi af med ostebord. Billetter á kr. skal købes i SuperBrugsen. Begrænset antal. På gensyn til en hyggelig aften. Personalet SuperBrugsen Mårslet.

8 8 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006

9 SKAL VI SYNGE? MÅRSLET-bladet NOVEMBER MÅRSLET AFTENSKOLE INDBYDER Det er så dejligt at synge i flok, bare vi er mange nok. Undskyld citatfusk. Vi har så mange dejlige danske sange, både ældre og nyere. Vi vil både bruge højskolesangbogen, visebogen og måske nogle af Kim Larsen eller... Pia Voxtorp spiller for - og hun kender sikkert også den, du foreslår! Entré: 20 kroner ved indgangen. Sted: Borgerhuset NB! ÆNDRET DATO: ONSDAG DEN 22. november KL Vi laver en kop kaffe/the til pausen. Vil I have kage, skal I selv medbringe den. Testrup højskole Efterår 2006 Onsdag den 1. november kl (*) Autofant Henrik Sundh: keyboards, laptop mm., Johan Segerberg: bas og vokal, Kresten Osgood: trommer Onsdag den 8. november kl Religion er tillid K.E. Løgstrups etiske fordring fylder 50 Foredrag v/ Peter Aaboe Sørensen Onsdag den 15. november kl (*) Christina Dahl/Heartbeats Christina Dahl bakket stærkt op af: Jesper Riis, Peter Dahlgren, Mads Hyhne, Carsten Dahl, Kæv Gliemann, Kresten Osgood og Anders Christensen Alle er velkomne Højskolens arrangementer (hvor intet andet er nævnt): Entré 30 kr. inkl. kaffebord. Medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds/Musikforening - 20 kr. (*) Musikforeningens arrangementer: Entré 50 kr. Medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds/Musikforening - 30 kr. Se nærmere om musikarrangementerne på Medlemskab af Skolekredsen/Musikforeningen (100 kr./årl.) tegnes ved henvendelse til skolens kontor tlf Testrupvej 110, 8320 Mårslet, tlf

10 10 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Bladkasserer og annonceansvarlig Jacob Lind tlf MÅRSLET FÆLLESRÅD SE-nr Giro: Annoncepriser og størrelser for år Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. moms. Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle husstande i postnummer 8320 området Oplaget er 1800 stk. pr. gang 6,00 x 2,5 cm kr ,00 x 5,5 cm kr ,00 x 8,5 cm kr. 2,200 6,00 x 11,5 cm kr ,00 x 14,5 cm kr. 3,150 9,50 x 2,5 cm kr ,50 x 5,5 cm kr. 2,200 12,50 x 2,5 cm kr ,50 x 5,5 cm kr ,50 x 8,5 cm kr ,50 x 11,5 cm kr ,50 x 14,5 cm kr ,00 x 2,5 cm kr. 2,150 19,00 x 5,5 cm kr ,00 x 8,5 cm kr ,00 x 11,5 cm kr. 5,250 19,00 x 13,00 cm kr. 6,500 19,00 x 26,20 cm kr Normer for sideopsætning: Margenen på siden er 19 cm. i bredden, højden max 26,2 cm STOF TIL MÅRSLET-BLADET Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 Overskrifter i skriftstørrelse 24 Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil

11 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Forgiftning af drikkevandet: Det kan ikke ske i Mårslet! Mårslet Vandværk sikret på alle måder Af Jørgen Lauritsen Oplysningen i Radioavisen fredag morgen den 6. oktober om forsøg på at forgifte drikkevandet i Greve ved København, har nok fået mange til at spørge sig selv, om noget sådant kunne ske i det område, hvor man bor. Fandt flaske med rottegift I Greve ved København afslørede et kontrolbesøg ved en vandboring, at en ukendt person havde brækket det plexiglas op, der dækker boringen, og en tekniker fandt tilfældigt en næsten tom flaske med Stryknin nede i brønden. En hurtig analyse hos Beredskabsstyrelsen viste, at der var rester af Stryknin i vandet, men embedslægen vurderede, at mængderne var så små, at det kun lige var sporbart - og altså ikke til sundhedsfare for de indbyggere, der bor i Greve. Bedre sikring Bekymringen for terror i Danmark har dog gjort, at myndighederne er opmærksomme på, at vandværkerne er sårbare overfor attentater, og Foreningen af Vandværker i Danmark har været ude med opfordringer før. - Vi har tidligere efter 11. september anbefalet vores medlemmer, at de installerer en form for alarm, så de får besked, så snart nogen åbner en boring - især de boringer, der ligger i nærheden af byområder, siger landsformanden for Foreningen af Vandværker i Danmark, Solveig Nilsson til Ritzau. Drikkevandstanken i Greve blev helt tømt, og der blev sat lås på røret, der fører ned til selve drikkevandet. Willy Tang ved én af de tre boringer på Mårslet Vandværk Der er anvendt den nyeste teknologi i alarmsystemer Efter 11. september 2001 har vi monteret nye og meget pålidelige alarmsystemer. Hvis låsen brydes op og dækslet over boringen åbnes, standses pumpen øjeblikkeligt, og der går fejlmelding via SMS til den, der har vagten, som så straks undersøger, hvad der er galt. Og der er vagt på 24 timer i døgnet året rundt! På en kontrolskærm kan vi så lynhurtigt konstatere, hvad der er galt, Fejlmeldinger går via SMS forklarer Willy Tang. - Standser pumpen, er vi alligevel ikke uden vand, for så går nødberedskabet automatisk i gang og leverer vand fra Århus. Men vigtigt er det, at der ikke vil kunne komme forurenet vand ind i lagertanken. Willy Tang forventer i en ikke fjern fremtid at kunne følge driften af vandværket via Internettet og hermed en endnu hurtigere indsats ved fejltilstande. Mårslet Vandværk har tre boringer, der tilsammen kan levere 90 m³ i timen, og døgnforbruget ligger på omkring 540 m³ ( liter). Ingen grund til panik - altid rent vand i hanen i Mårslet! Hvordan i Mårslet? Vi har spurgt formanden for vandværket i Mårslet, Willy Tang, om noget lignende ville kunne ske her. - Det ville ikke kunne lade sig gøre. Mårslet Vandværk er overalt udstyret med avancerede alarmsystemer

12 12 MÅRSLET-bladet NOVEMBER års udvekslingsture mellem unge 9. klasseelever fra Mårslet og den sydtyske by Winnenden har givet mange af de unge større selvtillid Udveksling giver unge selvtillid 2006 har været et særligt år når vi taler om den årlige udvekslingstradition af unge fra 9. årgang på Mårslet Skole og jævnaldrende unge fra Lessing Gymnasium i Winnenden nær Stuttgart. I år er det 25 år siden besøg og genbesøg blev sat i system med privat indkvartering for såvel elever som lærere med det erklærede mål at fremme den mellemfolkelige forståelse. Den vision opfyldes hvert år når de danske mårslettere drager til Sydtyskland i maj for siden at blive værter ved genbesøget i september. De unge lærer virkelig hvordan man lever anderledes i et andet land og det er første gang de er væk hjemmefra. Det kan give dem et nyt perspektiv på deres eget liv, siger den unge tyske lærer Silke Seibt om den oplevelse hun ser de unge få ud af turen. For såvel de tyske som de danske lærere er der en tydelig forskel før og efter udvekslingsbesøget. Når vi atter er hjemme på Lessing Gymnasium, kan vi mærke en stærkere selvtillid og selvbevidsthed hos vore elever. Ja, de har næsten udviklet sig med raketfart. Vi mærker klart at de udvikler sig på deres første tur udenlands og uden forældre, forklarer hun. Birgit Frederiksen, udvekslingslærer siden 1983, ser det samme ske for de danske unge. I den rapport de skal skrive efter deres eget besøg i Tyskland, siger de selv at de har lært meget om sig selv og om det at omgås andre mennesker i fremmede omgivelser. Så er der dømt hygge på terrassen med pizzasnegle, cola og vennebesøg af Michael hos Mads, Kai og Morten. En sjælden pause i et hektisk ugeprogram. Winnenden-udveksling I år er 25 års jubilæet for udvekslingsrejserne mellem 9. årgang på Mårslet Skole og jævnaldrende elever på Lessing Gymnasium i Winnenden ved Stuttgart. I otte dage bor den enkelte elev og lærer privat hos en familie. Hverdagen består skiftevis af undervisning og udflugter til Bodensøen, Alperne og en dyrepark i Sydtyskland samt Mols Bjerge, Skagen og Århus. Den bedste skoletid At det er en lære for livet, kan Julie Sträb tale med om som mangeårig udvekslingslærer. Mine elevers forældre har kun hørt deres unge fortælle om hvor dejligt der er i Danmark. Selv efter fem år fortæller mange af eleverne at de husker besøget i Mårslet som det bedste i deres skoletid. Nogle af de danske og tyske familier mødes siden i ferier eller de unge holder kontakten ved lige via s. Silke Seibt tilføjer at der ligefrem er tyske forældre der spørger os hvad danske forældre dog gør anderledes siden de danske unge er så åbne under deres besøg. Og så er de unge danskere bedre til stå alene frem på klassen og til at kigge dem i øjnene de taler med, siger hun. Lessing Gymnasium bruger da også den årlige udvekslingstur som reklame for sin skole. Skolen ser da også udvekslingsbesøgene som en investering i fremtiden sådan som de unge synes at udvikle sig. I Mårslet har Birgit Frederiksen mødt en kvinde der følte sig nødsaget til at flytte tilbage til Mårslet fordi hun mente at også datteren skulle opleve det. Lærere der brænder Den årlige udveksling har også kun overlevet i 25 år fordi der er to skoleledelser som ser nytten af den og fordi der er to lærergrupper som brænder så meget for idéen at de selv vil åbne døren for vildt fremmede kolleger uden garanti for at kemien fungerer mellem dem de otte dage de skal bo under samme tag. Og så er der den forudsætning at forældrene tager opgaven på sig med at tage en fremmed ung ind i familien, pointerer Hans-Dieter Baumgartner. Selv nyder han at være en del af udvekslingen som lærer. Vi møder også en åbenhed og hjertelighed hos vore danske kolleger og deres familier som vi kke oplever der-

13 MÅRSLET-bladet NOVEMBER hjemme. Så vi kommer gerne igen! Hvor der hidtil har været en fast gruppe på fire lærere på Lessing Gymnasium, er der nu otte-ni lærere som vil deltage i udvekslingen. For hans kollega Silke Seibt handler turen ikke kun om socialt samvær med danske kolleger. Vi ser og lærer af den skolepolitik og de undervisningsmetoder vi oplever og drøfter i Mårslet. Det kan inspirere os. Men det kræver da også en hel del idealisme at deltage. Vi har da kolleger som ikke vil have en uges invasion af deres privatliv. Birgit Frederiksen understreger også at lærerne fra begge skoler skal kunne forstå hinanden godt. Derfor er det også vigtigt at de yngre lærere, der skal føre udvekslingsordningen videre, brænder for sagen. Alt peger på at Mårslet Skole og Lessing Gymnasium fortsætter de årlige Knud Søndergaard var med til at starte Mårslet Skoles udveksling med Lessing Gymnasium for 25 år siden og har siden deltaget alle årene sammen med sine kolleger. besøg hos hinanden. Lærerne vil det, skoleledelsen vil det og eleverne vil det. Ellers som Nanna, Ida og Nanna udtrykte det på et forældremøde i 9.c: Vi synes alle at vi har lært meget om os selv. Derfor håber vi at udvekslingen bliver ved. En af forudsætningerne for udvekslingens overlevelse er dog lærergruppernes velvilje. Uden den udvikling af venskaber mellem lærere som vi ser, vil der ingen udveksling være, pointerer Silke Seibt. Steen Bille Skoleskakhold deltog i NM på Island I september havde Mårslet Skoleskak et hold drenge til nordiske mesterskaber i skoleskak på Island. Efter weekendens hårde og jævnbyrdige partier sluttede Mårslet på 5. pladsen. Her fortæller Peter Grove og Michael Madsen om turen i en redigeret udgave: Første runde bød på fire hæsblæsende partier mod skakkens svar på Lordi, det finske hold med et rating gennemsnit på Med vores gennemsnit på ca kunne man godt betegne vores chancer som værende begrænsede. Men som bekendt er det skak, hvor kampene bliver udkæmpet på de 64 felter og ikke på papiret. Desværre blev vi hurtigt presset på samtlige brætter, men som partierne skred frem, blev stillingerne bedre og bedre. Vi kom foran 2-0, men dysten sluttede 2-2. Efter runden tog vi på det, som senere blev et obligatorisk besøg til 11-11, den islandske udgave af Næste dag startede med at vi kom for sent til spillestedet da de andre hold havde frarøvet os vores taxaer. Det betød heldigvis ikke noget da den IT ansvarlige turneringsleder havde valgt at sove over sig. I anden runde ventede de forsvarende nordiske mestre og værterne fra Island 1. Med en rating gennemsnit på omkring 1750 var vi endnu en gang undertippede. Kampen endte da også 3-1 til de islandske mestre. Også i tredje runde mod Norge kom vi foran 2-0, men kampen endte 2½- 1½ i Mårslets favør. Derefter ventede ærkerivalerne fra hinsidan, sidstepladsen fra Sverige. Desværre formåede holdet ikke at præstere og vi tabte overraskende 1-3. I sidste runde mødte vi Island 2 som også var en af kandidaterne til den samlede sejr, så det var nogle motiverede, og ikke mindst stærke, modstandere vi var oppe imod. Grove mødte en 2100-mand som han havde spillet remis mod i Politiken Cup, dog med modsatte farver. Denne gang var remisen da også inden for rækkevidde, men efter en lektion i teknik fra den unge modstander var nederlaget en realitet. Mod de stærke modstandere tabte vi igen 1-3. Vel hjemme havde vi haft en oplevelsesrig tur med godt kammeratskab. Mårslets NM-hold bestod af Michael Madsen, holdleder Kurt Ohlsen, Allan Madsen, Mads Kring Andersen, Aske Stubsgaard og Peter Grove.

14 14 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006 De Blå Spejdere i Mårslet starter nu INVITATION Vi har nu opstartet en blå spejdergruppe i Mårslet under Det Danske Spejderkorps. Gruppen er for drenge og piger i alle aldre. Vi lægger stor vægt på god kontakt til børn og forældre. Vores udgangspunkt er friluftsliv og spejderfærdigheder. Har du børn der gerne vil være blå spejdere - mød da frem til Informationsmøde torsdag d.16. november kl i Borgerhuset. Vi vil på mødet komme ind på følgende områder: Program for spejdermøderne/ture. Valg af mødedag og tidspunkt Traditioner m.m. Praktiske oplysninger Fritidsliv Primimad Klassisk spejderarbejde Spejderideen Mange ture De Blå Spejdere i Mårslet er Ansvarlighed Dueligheds- tegn Spejderbror Natur Learning by doing og meget mere Traditioner Venlig hilsen Gruppeleder Jens Willumsen Gruppekassér Claus Bork Gruppestyrelsesformand Anne Katrine Kusk Styrelsesmedlem Helle Dreyer Møller Styrelsesmedlem Søren Kjærgård Har du ikke mulighed for at deltage i mødet, kan du kontakte en af ovenstående.

15 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder Energiuge Inden skoleårets start besluttede vi at lave fire alternative uger. I uge 39 havde vi den første med temaet Energi. Udvalget, der arbejder med det grønne islæt i undervisningen, havde udformet de overordnede rammer. Mandag startede med en fællessamling i skolegården, hvor den til lejligheden skrevne sang blev sunget, og en varmluftballon blev sendt op. Der blev i løbet af ugen arbejdet med energi på mange fronter med udgangspunkt i elevernes alder. Der var ekskursioner ud af huset, elevforsøg og andre indfaldsvinkler af faglig karakter, som forhåbentlig øgede elevernes interesse og forståelse for samspillet mellem mennesker og natur og vores afhængighed af energi i mange sammenhænge. Energisangen blev sunget til morgensang hele ugen. Pladsproblemer og parkeringsproblemer ved morgensang i A-huset Forældrenes deltagelse i morgensang er en succes, som er blevet et pladsproblem. Vi har fået to klasser mere i indskolingen, som fylder mere i A- husets fællesareal, og forældrenes parkerede biler hindrer ofte skole- og svømmebussen i at komme afsted til tiden, samtidig med at det kan være svært for medarbejderne at finde en parkeringsplads. Vi har derfor nogle overvejelser om, hvordan vi kan begrænse antallet af forældre om morgenen. Det kunne f.eks.være ved, at A,B,C og D sporet får hver deres dag, hvor forældrene kan deltage i morgensangen. Der vil blive sendt særskilt besked ud til forældrene, når vi finder frem til den rette model. 25 års jubilæum I år fejrede vi 25 års jubilæum for vores udveksling med Lessing Gymnasium i Winnenden. I maj blev jubilæet fejret i Winnenden og i forbindelse med genbesøget, fejrede vi det i Mårslet. Den bus, som skulle bringe de tyske elever hjem, havde 19 tyskere med relation til udvekslingen med herop, hvor de blev installeret privat hos skolens lærere og ledelse. Fortsættes på næste side

16 16 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006 Forsat fra forrige side Fredag den 29. september var der officiel modtagelse i Børn og Unge af de implicerede lærere og ledelse fra Winnenden og Mårslet, hvor jeg i min tale bl.a fremhævede, hvad vi egentlig får ud af denne udveksling: Tyskfaget har på Mårslet Skole en helt anden status i skolen end normalt i det danske skolesystem. Ved prøverne efter 9.kl. får eleverne i Mårslet kommunens højeste karakterer i tysk. Elevernes sociale og personlige kompetencer styrkes ved at skulle tilbringe en uge hos en familie i et fremmed land, med et fremmed sprog og en anderledes kultur. Evnen til at gebærde sig i et globaliseret samfund øges ved at have opnået ovenstående kompetencer. Udvekslingen er enestående ved at være den længstvarende endnu eksisterende udveksling i Danmark. Den kan kun eksistere, fordi vi har engagerede lærere, der med lyst og energi støtter op om udvekslingen og forældre, der åbner deres hjem for at modtage de tyske elever. Fokusgruppeinterview om skole/hjem samarbejdet I forbindelse med arbejdet med skolepolitikken Alle tiders Folkeskole arbejder skolen i år blandt andet med skole/hjem samarbejdet. Der er blandt det pædagogiske personale nedsat en udviklingsgruppe, som ser på, hvad der skal udvikles. Det er i sidste ende skolebestyrelsen, der laver principper for skole/hjem samarbejdet. For at støtte medarbejderne i deres arbejde og for at få en fornemmelse af tilfredshedsgraden af skole/ hjem samarbejdet, så har skolebestyrelsen iværksat fokusgruppe interview for forældre og lærere. Dette iværksættes i uge 43. Glemte sager I uge (fra mand. d. 6/11-11/11) er glemte sager (ikke tøj og lign.) lagt ud i glasmontren v. kontoret. Indlæg ved skolebestyrelsen v/ Erling Sørensen I indeværende skoleår bliver der indført elevplaner i folkeskolen. Ifølge en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet skal alle elever på alle folkeskolens klassetrin have en skriftlig elevplan. På Mårslet skole er arbejdet med at finde den rigtige form påbegyndt. En del af de elementer der sikkert vil komme til at indgå i disse elevplaner findes allerede på skolen for eksempel i form af elevernes porteføljemapper. Vi har besluttet, at arbejdsprocessen mod at finde den rigtige form skal have den fornødne tid til at det rigtige produkt kan realiseres og vi vil derfor bruge dette skoleår hertil. Et citat af en skoleleder i Berlingske Tidende i juni måned, Sådan noget skal have tid til at vinde indpas hos børnene og lærerne. Hvis man ikke får tid til det, tror jeg, at man kan komme til at løbe stærkt, uden at man egentligt synes, udbyttet er så stort, dækker meget godt hvordan vi ser på udviklingen af elevplaner her på skolen. I den periode, hvor elevplaner skal køres ind, tager det utvivlsomt længere tid for den enkelte lærer, men vi føler, at det giver mulighed for mere i den sidste ende. Generelt siger forældre ja tak til elevplaner. Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner Alle hjem, hvor der bor en skoleelev fra Mårslet Skole, har nu modtaget et girokort fra Mårslet Skoles Venner på trykt 95 kr. Det er det beløb som vi håber mange familier har lyst til at indbetale. Kun med de frivillige medlemskontingenter kan støtteforeningen bevilge penge til anderledes aktiviteter for børnene i skoletiden. I det forløbne skoleår var 239 familier med på idéen så MSV modtog i alt kr. i medlemskontingenter. Af dem røg de kr. tilbage til eleverne i form af støtte til bl.a. DGI s legepatrulje for 0. årgang, operabesøg for årgang, en formiddags heftig stompundervisning for 7. årgang, forfatterbesøg og politiker-praktik på Christiansborg. Det var oplysninger som alle kom frem på MSV s årlige generalforsamling i september. Her bevilgede bestyrelsen samtidig de første støttepenge i dette skoleår: kr. Beløbet udgør næsten halvdelen af de udgifter de 25 elever i 4.a får til et førstehjælpskursus hos Falck.

17 MÅRSLET-bladet NOVEMBER Besøg på Friland Lavet af: Jonathan Sejersen og Amalie Thomsen 7. b I uge 37 har hele Mårslet skole arbejdet med temaet energi. Derfor var alle 7. klasserne på besøg på Friland. Tirsdag d.26.9 var Mårslets skoles 7. klasser på tur til Friland, som er et lille økologisk samfund, der ligger i Feldballe på Djursland. Der skulle vi møde rundviseren, Steen Møller, som har medvirket i et par andre DR1 - programmer. Det er ham der opfandt de såkaldte Frilandshuse. Han startede med at introducere sig selv. Han fortalte at TV2 Østjylland ville komme og filme besøget. Og det gjorde de. Han snakkede kort med kameramanden, men sagde så til 7. klasserne, at de skulle følge med hen til et af husene. Han begyndte at fortælle hvordan husene bliver isoleret, hvad de brugte til det og hvilke materialer der er de bedste til at isolere. Vi bruger nærmest alt. Lige fra tøjrester til blåmuslinger. Det er meget billigere at bo i sådanne huse. Vi betaler omkring 6000 kr. om året for at bo i sådan et hus. Eleverne hørte godt efter, men fandt det også interessant, at blive optaget til TV2. Så førte han eleverne hen til nogle kæmpe muslingebunker, som særligt drengene fandt interessante. Han fortalte, at de kom fra Nykøbing Mors og at de kunne ligge der i ca. 4 år. Derefter blev haven vist frem. Der fortalte han lidt om hvordan, det var at bo i sådan et hus. Så slap han eleverne fri i haven, og de styrtede ned for at se nogle KÆMPE store græskar. De var ca. en meter i omkreds, så man kan jo tænke sig til at de var store. Han sagde også: De er nok Danmarks største græskar. Mange elever begyndte at stille spørgsmål om den specielle måde at bygge huse på. Steen Møller svarede dem alle fint og smilede roligt. Rundvisningen gik videre, og nogle af husene var mere kreative og sjove end andre. Så tog vi hen til Frilandshuset Ravnen, og der spiste vi frokost. 7.a og b, foran Ravnen med Steen Møller (venstre) Navnet på fælleshuset skyldes formen. Det ligner lidt en ravn, der har foldet vingerne ud, så den er klar til at lande. Vi vil gerne sige tak for en god tur, og fordi det var muligt at besøge Friland.

18 18 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006 Liv på Friland Af: Trine Harup Holm & Line Mikkelsen fra 7.a. På Friland bruger de blåmuslingeskaller, aviser og gammelt tøj til at isolere huse med. Vi har været ude på Friland og snakket med Sten Møller, om livet på Friland, som du nok kender fra dr2, og om hvordan de har bygget huset Ravnen, det er et fælleshus på Friland. Ravnen er bygget af: Træ, aviser, blåmuslin- geskaller, halm, hør, papiraffald og ler blandet med lidt hør. De har prøvet på at isolere murene med de forskel- lige materialer, for at se hvad der var bedst. Aviserne og papiraffaldet har vist sig ikke at være så godt, fordi det viste sig, at det begynde at fugte. Indtil videre er det muslingerne, der fører. Muslingeskallerne får de fra Nykøbing Mors. De kostede 4000 kr. for 70 m3. De betalte næsten kun for transporten. Beboerne derude er næsten gældfri. Et hus tager ca. et til fem år at lave og sætte i stand. Et hus på Friland kan holde ca. i hundrede år. På Friland genbruger de næsten alle deres ting, og køber genbrugte varer. F. eks mursten, vinduer, døre og plader til tag. I øjeblikket bor der ca. tredive voksne og ti børn på Friland, men næste år fordobles det, så der bor tres voksne og tyve børn. Inde i dette 40 m2 store hus, bor en kunstner ved navn Peter Kvist. Han siger: Vi skal ikke bo i firkanter, men i skulpture her på Friland. Det var Sten Møller, der fik hele ideen om Friland, og han startede det op med sin kæreste Tina og sammen har de datteren Liv på fire måneder. Nu bor de i en skurvogn, indtil deres træhus er blevet færdigt. Dette er loftet i deres nye hus, fordi hans kæreste Tina interesserer sig for edderkopper og snegle, og hun havde altid ønsket sig at bo i et snegle- hus. Hvis man tager en af loft stolperne væk, falder det hele sammen. Så det har taget lang til at lave loftet. Selvom de havde en del penge, kører de ikke i en smart bil, men i en gam- mel Opel. Den kører på rapsolie, så der lugtede af pommes frites, når han kører. På hver et byggelod må der være tre huse, og hver hus må være 100 m2. Ude på Friland var der også nogle få, der havde lavet nogle små økologiske haver. Nu håber vi at I ved noget mere om Friland, fordi det gør vi. Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Inger Mikkelsen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Per Nørgaard Knudsen Værestedet Flash Anders Rasmussen Telefon: Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Steen Bille Telefon: Redaktion af Skolesiderne Jacob Steen

19 MÅRSLET-bladet NOVEMBER DÅBSFADET I MÅRSLET KIRKE Allehelgen og oldkirken Hvad er Allehelgensdag og hvorfor fejrer vi den? Af mag. art. Charlotte S.H. Jensen Allehelgensdag er den første november, og aftenen forinden, den 31. oktober, er derfor Allehelgensaften. Allehelgensdag blev indført omkring år 610 af pave Bonifacius den Fjerde til minde om alle de Pave Bonifacius den Fjerde helgener, der ikke har en egen dag. I år 998 blev dagen efter den 2. november gjort til mindefest for almindelige døde af Gregor den Femte. Den 2. november kaldes derfor også Allesjælesdag. På denne dag kunne man gennem bøn, offer mv. hjælpe de afdøde i skærsilden. Mindedag for reformationen Efter reformationen blev dagene slået sammen som mindedag for alle kristne, der var døde i deres tro. Dagen beholdt til en vis grad sin position i den protestantiske kirke, men nu med et lidt ændret indhold, idet den også blev en slags mindedag for reformationen. Det var på Allehelgensaften i 1517, at Luther slog sine berømte teser op på døren til Allehelgenskirken i Wittenberg, og dermed indvarslede reformationen. Kirken og Allehelgen i dag I dag fejrer Folkekirken i Danmark fortsat Allehelgen, men ikke "på dagen". I stedet for kaldes den første søndag i november, Allehelgensdag eller måske mere korrekt: Allehelgens søndag. Den anvendes som "mindedag for dem, som gennem deres liv har rakt kristentroen videre". I mange sogne er man også begyndt at bruge denne søndag som en særlig mindedag, for de i menigheden, som er døde i årets løb. Der kan f.eks. være tale om, at deres navne læses op i forbindelse med gudstjenesten, eller at denne på anden måde får et særligt indhold. * * * Allehelgen i Mårslet Vi fejrer Allehelgen søndag den 5. november kl. 10:00 i kir-

20 20 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2006 ken. Denne søndag er der ikke barnedåb, så vi kan være sikre på en rolig og mere meditativ gudstjeneste. Ved gudstjenestens begyndelse tænder vi lys og mindes i stilhed de kære, vi har måttet tage afsked med. Gudstjenesten er således en mindegudstjeneste, hvor vi tænker tilbage på det liv, vi har haft med den, der nu er død. Vi tænker også frem på den skæbne, vi drømmer om, Gud har beredt for den døde i gudsrige. Vi får tid og rum til at lægge vore bekymringer og sorger frem for Gud ved denne gudstjeneste i håbet om at finde trøst og styrke til at leve videre uden den kære, vi har mistet. Efter gudstjenesten inviteres alle over i Sognehuset, hvor der serveres en kop dejlig varm suppe. Vi vil synge et par sange og sognepræst Hanne Davidsen vil sige et par ord. Ombord på kirkeskibet Familiegudstjeneste Søndag d. 19. nov. kl. 10:00 Vi inviterer alle ombord på skibet, kaster nettet ud og ser på den spændende fangst. Dagens tekster: Luk. kap. 5, vers 1-11 Peters fiskefangst og Mark. kap. 4, vers Stormen på søen. Mårslet kirkes korskole medvirker. Hanne Davidsen, sognepræst Mette Bugge, sognemedhjælper Weekendfri Sognepræst Hanne Davidsen holder fri d november Embedet passes af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen Tlf.: Kirketider i november TORSDAG d. 2. nov. kl. 17:00 Ungdomsgudstjeneste (se omtalen på denne side) SØNDAG d. 5. nov. kl. 10:00 Allehelgens dag Matt. kap. 5, vers Jordens salt og verdens lys HANNE DAVIDSEN SØNDAG d. 12. nov. kl. 9: søndag efter trinitatis Matt. kap. 18, vers 1-14 Den største i Himmeriget ANNE NICOLAISEN SØNDAG d. 19. nov. kl. 10:00 Familiegudstjeneste HANNE DAVIDSEN SØNDAG d. 26. nov. kl. 11:30 Sidste søndag i kirkeåret Matt. kap. 11, vers Jesus indbyder de trætte og overbebyrdede HANNE DAVIDSEN Kirketider i december Søndag den 3. dec. kl. 10:00 HD Søndag den 10. dec. kl. 10:00 JRC Søndag den 17. dec. kl. 16:00 HD Søndag den 24. dec. kl. 14:00 HD 15:00 HD 16:00 HD Mandag den 25. dec. kl. 10:00 HD Tirsdag den 26. dec. kl. 10:00 HD Søndag den 31. dec. INGEN Ungdomsgudstjeneste Verdens lys Der afholdes ungdomsgudstjeneste for konfirmander, forældre, søskende og andre torsdag den 2. november kl. 17:00 I den mørke novembertid fejrer vi Allehelgen. I år tilrettelægger og medvirker konfirmanderne ved en Allehelgensgudstjeneste med udgangspunkt i ordene: I er verdens lys. - Ord som Jesus brugte om sine disciple. Konfirmanderne vil fortolke dette tema gennem ord og drama. Kirkens kor medvirker. Kirkebil Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke og ved andre arrangementer i Kirkens regi, kan ældre og dårligt gående, bestille gratis transport med kirkebil. Henvendelse til kirketjener Lis Nissen senest fredag kl. 8:30 på tlf.nr Menighedsrådets næste møde afholdes tirsdag den 24. nov. kl. 18:30-22 i Sognehuset. Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver er velkommen til at overvære mødet. Kildevang Der er gudstjeneste i dagligstuen onsdag den 1. november kl. 14:30 Vi begynder som sædvanlig med en kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 14. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen.

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Mødested: HalHuset. 1 Ingen fremmødte Åbent formøde 2 Ok Godkendelse dagsorden 3 Ok Godkendelse referat fra 19-5-10

Mødested: HalHuset. 1 Ingen fremmødte Åbent formøde 2 Ok Godkendelse dagsorden 3 Ok Godkendelse referat fra 19-5-10 Onsdag Mødenr. 16/6 2010 19:00 5/10 Deltagere: Jens Thomsen John Engelbrechtsen Kurt Søe (ref). Lars P. Nielsen Per Henrik Hansen Poul Hakon Poulsen Morten Overgaard Margrete Bogner Afbud: Jacob Lind.

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde Mårslet Fællesråd tirsdag d. 24/2 2010 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af nye medlemsforeninger, jf. vedtægternes 3, stk. 2. 4. Godkendelse

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand.

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand. Mandag og tirsdag var Kenneth og Kjeld i Tămășoaia, for at fortsætte med søndagsskolelokalet, sammen med Ioan og nogle lokale mænd. De fik købt nogle flere materialer til rummet. Der er meget arbejde derude,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere