JLohal b istorish Jorening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JLohal b istorish Jorening"

Transkript

1 JLohal b istorish Jorening 1993 Lokalhistorisk Forening f(l' Karup kommune

2 Ole UnA Jergensen Jens Christian Nielsen, ksbmand og igangscetter i Karup. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune 1993.

3 CLokalhistorisk Forening for Karup kommune og forfatteren Eget tryk. Eget forlag. Karup 1993.

4 3 Foro rd. Da jeg i vinteren arbejdede med jubil~umsskriftet til Karup - K0lvrA Brugsforening, fandt jeg brugsuddeler J. C. Nielsen sa interessant, at jeg vanskeligt kunne slippe ham, da han opsagde sin stilling i St~rkt tilskyndet af Inger Merstrand har jeg arbejdet videre med Nielsen med henblik pa denne artikel. Jeg er Inger Merstrand stor tak skyldig for det rnateriale, hun har fundet til mig i Karup Lokalhistoriske Arkiv. Inger Merstrand har opsporet J. C. Nielsens barnebarn Gurli Nonbo pa Bornholm. Gurli Nonbo har stillet sin mors gamle fotoal bum til radighed for dett e skrift sarnt v~rdifulde oplysninger. Som det vil fremga, indeholder f otoalbumet mange meget sp~ndende billeder af J. C. Nielsens virke i Karup. Pa det jernbanern~ssige omrade har S.A. Guldvang, Fredericia, og Bent Hansen, Kolding, givet yderst v~rdifu l d assistance. Efter tilf~ldigt at have n~vnt mine planer over for S0ren Muldvad, Ribe, stillede han beredvill igt Eskild Vinds erindringer til radighed. S0ren Mu ldvad sa straks forbindelsen mellern Eskild Vinds "foretagsomrne mand i Karup" og J. C. Nielsen. Alle ovenn~vnte og alle andr e, der har bidraget med sma, men ikke mindre vigtige oplysninger bringes herved er varm tak. Ole Lina J0rgensen.

5 Inger Marie Madsen og Jens Christian Nlelsens bryllupsblllede 1898., 1

6 5 lndledning. "Og der benne i Hj0rnet ligger K0bmand J.C. Nielsen. Han havde et sa a indtagende Smil, som man s jceldent ser. Han, der havde en saa urokkelig Tro paa Hedeegnens Fremtid! Han i hvis Hjerne det vrimlede af tusinde Projekter og Planer til Egnens Opkomst. Vel blev han en slagen Mand; men f0rst en kommende Slcegt vil kunne formaa at bed0mme hans Livsvcerk retfcerdigt. " Saledes skrev omkring 1930 lcerer J. P. Wammen efter en rundtur pa Karup kirkegard. (1) Det er en stor og vanskelig opgave at bed0mme en mands li vsvcerk retfcerdigt, og det er heller ikke hensigten med f0lgende beretning. Malet er at give en samlet beskrivelse af de mange aktiviteter, som J.C. Nielsen pa den ene eller anden made var med til at scette i gang til gavn for egnen. Uddeler og k0bmand, en vanskelig opgave. Jens Christian Nielsen var gardejers0n fra Finderup, f0dt den 27. juli Som det var almindeligt, tjente han ved landbruget, indtil han skulle aftjene sin vcernepligt. Derefter tjente J. C. Nielsen hos sin celdste broder, Henrik Nielsen, der havde forpagtet Vammen prcestegard. I 1898, et ar efter sin ankomst til Karup, blev J.C. Nielsen gift med Inger Marie Madsen fra Vammen.(2) I 1897 blev J.C. Nielsen uddeler for Karup og Omegns Brugsforening. Brugsforeningen var stiftet i 1892; men medlemmernes opfattelse af, at der kunne opnas ncesten ubegrcen-

7 6 set kredi t i deres egen forening, virkede hurtigt 0delceggende for foreningens 0konomi. Den unge dame, der var ansat som uddeler, var lige sa uerfaren pa omradet som best yrelsen. Det kom der en anden ordning pa, da lcerer Just Justesen plev valgt til formand i Brugsuddeleren blev afskediget, og J.C. Nielsen blev ansat. Hverken hans tidligere liv eller brugsforeningens forhandlingsprotokol fortceller om kvalifikationer, der kunne g0re ham scerlig egnet til pladsen. Maske har lcerer Justesen kendt ham. K0lvra Brugsforening havde det om mu l igt endnu darligere, sa i 1898 blev de to skrantende forretninger slaet sammen, hvilket i realiteten bet0d en nedlceggel se af brugsforeningen i K0lvra. J. C. Nielsen fortsatte som uddeler for de to sammensluttede brugsforeninger i Kar up. Sit eget handelstalent bl ev J. C. Nielsen ncesten tvunget til at demonstr ere allerede kort efter sin anscettelse, da bestyrelsen for brugsforeningen ikke kunne enes om at hjemtage en spiritusbevilling. I stedet blev der lavet en ordning, sa J.C. Nielsen l0ste spiritusbevilling med garanti for dcekning af eventuelt underskud fra brugsforeningen. At vcere brugsuddeler kunne vcere 0konomisk risikabelt, i det brugsuddeleren hceftede f or kundernes betaling over for foreningen. Hvis en kunde fik kredit, var det altsa brugsuddeleren, der gav kredit og ikke f oreningen. Pa den anden side var det ogsa lettere for J.C. Nielsen pa denne made at drive en omfattende privat handel via brugsfor eningens butik. Bestyrelsen bestemte hvilke varer, der skulle scelges i butikken; men derudover stod det brugsuddeleren frit for egen regning og risiko at forhandle alt andet, og det gjorde J. C. Nielsen i stor udstrcekning. Salg af jernst0begods synes blandt andet at have givet ham en god indtcegt.

8 7 Store planer og konkurs. Karup Brugsforening synes i sj~lden udstrakt grad at v~re blevet en kombination af brugsforening og privat k0bmand. I 1903 gik det sa vidt, at J. C. Nielsen i kompagniskab med Visti Jacobsen k0bte brugsforeningens lokaler, byggede en helt ny stor k0bmandsgard, nu Bredgade 2, og lejede butikken ud til brugsforeningen. Imidlerti d var det all erede pa det tidspunkt ved at ga galt med J. C. Nielsens 0konomi. Da det kom til stykket havde Nielse n l i ge sa lidt held med at fa brugsforeningens medlemmer t i l at betale i tider, hvor de ingen penge havde, som hans forg~nger havde haft. Medlemmernes kredi t hos uddeleren s t eg, og Nielsens evne til at betale sin g~ld til foreningen f aldt tilsvarende. Resultatet blev selvf0lgelig, at leverand0rerne truede med at standse handelen med Karup Brugsforening. Billedet er taget ved indvielsen sf den nye butlk I J.C. Nielsens hus I Det er formentllg brugsforenlngens medlemmer, der er ssmlet. J.C. Nielsen ses liggende til hejre i bllledet med bredskyg.. get sort hat. Hans kone ses ltengst til venstre med det store hvide forkltede. Til hejre for J.C. Nielsens kone sidder hendes mor med et sf ;egtepa"et Nlelsens bern loran til sin hejre side. Nlelsens svigermor var i en imekke jordemoder i Vammen.

9 8 Efter adskillige redningsfors0g og flere tillidserklceringer fra medlemmerne opgav J.C. Nielsen dog i 1910 og opsagde sin stilling. Brugsforeningens bestyrelse opgjorde da Nielsens gceld til foreningen til kr., hvilket svarede til et halvt ars omscetning i foreningen. I l0bet af kart tid viste det sig, at Nielsen var ude af stand til at betale, sa brugsforeningen matte selv bcere tabet og var f0lgeligt lige ved at bukke under nogle gange. J. C. Nielsens konkurs medf0rte ogsa tab for andre, fremgar det af brugsforeningens forhandlingsprotokol. Man kan gcette pa, at det har vceret leverand0rerne til hans private k0bmandsforretning. '. J.C. Nielsens fo"etning var omfattende. Udover almlndellg blandet Jandhandel stod der rundt pi huset, at virksomheden ogss omfattede Karup Traelasthandel, kul, koks, cementvarer med mere og p8 lagerbygningen stebeg~s og Jandbrugsmasklner.

10 9 I en forretnlng sf Nlelsens sii!jrrelse var det vlgtlgt med gode forvaltere, og de er da ogsa kommet med I famlllens fotoalbum. I mldten med ridebukser ses forvalter Thougaard. Brugsforeningen benyttede lej ligheden ved Nielsens afsked til at flytte butikken fra J.C. Nielsens k0bmandsgard til forsamlingshuset.(3) Pa trods af sin konkurs lykkedes det Nielsen at fa startet ny k0bmandsforretning i den ledige butik. Billeder af Nielsens forretning viser, at foruden at v~re en almindelig blandet landhandel forhandlede han st0begods og landbrugsmaskiner. Forretningen omfatt ede desuden Karup Tr~lasthandel, der ogsa forhandlede kul, koks, cementvarer med mere.

11 Et interier sf kolonlslforretningen. Her ses stbbegodslsgeret, som ogsi omfsttede ss/g sf cyk/er. Det er :J,..;,.. C::..;'...:N~I;_.e;,::; ls,:,e,;;.: n,:_:; der s/dd~r _med et ksts/og Irs Morss JernstBberl.

12 11 En krig og dens mullgheder. Aktiv og udadvendt, som J.C. Nielsen var, fik ha~ hurtigt venner og bekendte i Karup og omegn. Plant0r Ferdinand Jensen Holt var nogenlunde j~vnaldrende med Nielsen og kom til egnen nogenlunde samtidig. De stiftede et varmt venskab, sorn bragte J.C. Nielsen ind i plantningssagen.(4) Det er meget t~nkeligt, at det er via Holt, at J.c. Nielsen stiftede bekendtskab rned direkt0ren for Korn og Foderstof Kompagniet, N. A. Pedersen, Arhus. Han f~rdedes pa egnen pa sine arlige jagtture. ( 5) Ogsa direkt0ren for Herning tr~last, Albanus Rasmussen var kendt sorn en ivrig j~ger.(6) Tervene lmsses pa jernbanevogn pa Ksrup station. Personerne er ukendte; men leeg mmrke til deres alder. Bsm kom tidligt i srbejde.

13 12 Nielsen, Pedersen og Holt dannede i 1915 sammen rned direkt0r Rasmussen et konsortiurn, sorn k0bte K0lvrAgArd. Med verdenskrigens udbrud i 1914 standsede rned et slag n~sten al international handel. (5) Forsyningerne af hvede fra Arner ika, Australien og Ukraine oph0rte, og Danrnark kunne ikke l~ngere fa kul fra England. Det var derfor t0rvene, der var interessante ved k0bet af K0lvr4g4rd, for af de 300 tdr. land, der fulgte med i k0bet, var 90 tdr. land mose.(9) Ved mosen opf0rtes efterh4nden ni store ~ltev~rker, og i 1918, da produktionen af t0rv var p4 sit h0jeste, fort~ller Viborg Stifts Folkeblad i en artikel, at der var op mod 300 mand besk~ftiget i mosebruget.(s) Nogl e produktionstal belyser bedst virksomhedens st0rrelse. Produktion af t0rv i tons 1914: : : : : : : : i Danrnark(10) i K0lvrA Mosebrug(11) millioner stk. 0, Den voldsomt stigende produktion rnedf0rte for K0lvrA Mosebrug, at det i 1917 blev omdannet til akti eselskab.(11) Der blev lavet planer til en tipvognsbane, sorn blev bygget Aret efter, fra mosen til t0rrepladsen nord for Karup og til jernbanestationen, hvor t0rvene skulle l~sses p4 jernbanevogne. Samtidig blev stationen for rnosebrugets regning udvidet, og der blev lavet et l~ssespor til den nye r ampe, hvorfra tipvognene kunne l~sse deres i ndhold af t0rv ned i jernbanevognene.(13) Det kr~vede selvf0lgelig, at der var nogle jernbanevogne, hvad det skortede p4 under krigen. I 1918 fik Mosebruget leveret 9-10 vogne til l~sning dag-

14 13 lig; men man mente at kunne bruge Det var dog et fremskridt, idet man tidligere kun havde faet 2-3 vogne daglig. (5) Kommunikationen skulle ogsa v~re i orden, sa J. C. Nielsen bestilte telefoner opsat rundt pa mosebrugets areal; men det fandt Jydsk Telefon vist for vidtl0ftigt. I hvert fald undskyldte man sig med den vanskelige materialesituation, ng sa kunne man ikke pa det medsendte generalstabskort se, hvor Nielsen 0nskede telefonerne anbragt.(14) Tipvognsbanen og sidesporet fik K0lvra Mosebrug ikke sa af, for allerede i 1922 blev det hele fjernet megen gl~de igen;(12) men mosebruget fortsatte i flere ar remover med J.C. Nielsen som daglig leder, tilsyneladende helt til hans d0d i 1928.(15) Et at KelvrA Mosebrugs teltevterker. Personerne er ukendte. Tilsyneladende tippede man hele tipvognen, som del ses ltengst til venstre.

15 , Et sndet 88/tevterk, hvor personerne ogsa er ukendte. Veerket drives sf et lokomobil; men der er tilsyneladende ogsa indlagt el. Et tredje 891tev88rk ogsa med ukendte personer. I baggrunden bag hesten ses det ene sf tlpvognsbanens to lokomotlver.

16 15 v.,... ~ tl~o,q 0 Cl V; - c:l... f:ov

17 16 Nyt elvcerk I Karup. Som alle andre tekniske fremskridt havde Karup Elv~rk ogsa J.C. Nielsens interesse. Allerede da det blev oprettet i 1905, st0ttede Nielsen urrnager N.M. Kristensen, der var initiativtager til elv~rket. I al sin enkelthed bestod Karups f0rste elv~rk af en generator, der blev trukket af vandrn0llens vandhjul, nar m0lleren var f~rdig med at male mel om aftenen. Fra kl. 19 til 6 morgen lavede vandrn0llen sa str0m. Om aftenen kunne generatoren lige d~kke byens forbrug, og efter sengetid blev der ladet pa batterierne, der sa klarede str0rnforsyningen om dagen. Vandrn0llen kunne ikke holde til belastningen fra generatoren, sa ret hurtigt blev der installeret en turbine til at drive generatoren.(16) K0lvra Mosebrugs ~ltev~rker blev trukket af petroleumsmotorer og lokomobiler; men som krigen gik, blev det vanskeligt at skaffe petroleum og kul, sa i forbindelse med de store udbygninger af mosebruget k0bte konsortiet bestaende af J.C. Nielsen, direkt0r N.A. Pedersen, direkt0r Rasmussen og plant0r Holt det gamle elv~rk. Der opnaedes aftale med lodsejerne om brug af 2,3 km garnle vandingskanaler, sa der kunne bygges et helt nyt vandkraftv~rk med en faldh0jde pa 1,5 m, hvilket gav en effekt pa 100 hk. Det nye elv~rk blev taget i brug ved en stor h0jtidelighed i juni 1917.(17) Lyngens mullgheder. Lyng blev ogsa pludselig en handelsvare. I en ikke s~rlig elskv~rdig artikel skrev Nationaltidende ved arsskiftet 1917/18: "Der er for Alvor gaaet Lus i Lyngpelsen! Le og Slaarnaskine klipper Bakker og "Duffer" saa skaldet som en Kineserpande. Indsidderfolk og Daglejere, der i Sommer tjente N~vefulde af Tikronesedler i T0rvemosen, gaar nu og "koster" Lyng for en halv Snes Kroner daglig - B0nderne skra-

18 17 ber omtrent hele Kreditforeningslaanet sammen blot ved at s~lge Lyng paa Roden til Afmejning - og Opk0bere laver sig Formuer, hvorom deres Skattebl0dninger er det bedste Bevis. Lyngmel til Kraftfoder, Briketter af St~nglerne og Toppens fine Purr som en Slags grovt H0 er de vigtigste Anvendelser. Paa de smaa Holdepladser fyldes der op i Stakke og svingende Vognladninger, saa det minder om et Foderdepot bag en Front. Spekulationen og Pengene svirrer som Bremser i Varmen. Det har m~rket Hedeboen med en Kende af det rastl0se Jav."(7) Desuden kunne lyngen bindes i faskiner til brug i skyttegrave. Der kunne udvindes syre af den, som i Tyskland kunne fa kartoffelbr0d til at smage lidt af rugbr0d, og endelig kunne den males til mel, som kunne bruges til kreaturfoder. (8) Der blev ogsa under krigen et marked for t0rrede gr0ntsager. -..._...~,,-~..... Her er et vinterbillede ssndsyn/igvis frb vlnteren 1917/18 frb Ksrup station. Lyngen bliver ltesset pa jernbsnevogne.

19 18 Da J. C. Nielsen sa mulighederne i sal g a f lyng, var han ikke sen til at kornrne i gang. Han opk0bte saledes 300 tdr. land hede i Barslund, 100 tdr. land i Staulund og et st0rre stykke af Frederiks pr~stegardshede.(2) F0rst skull e lyngen h0stes og s~lges, f0r jorden blev bepl antet. Til hedeopdyrkningen skulle der bruges merge!, og den fik J.C. Nielsen gennem Alhedens Mergelselskab, der var oprettet i I en periode sad Nielsen ogsa i bestyrelsen a f selskabet. I sin tid fik J.C. Nielsen i alt leveret 1051 jernbanevognladninger merge! fra lejet i K0lsen.(2) Det var ogsa ved denne tid, at J.C. Nielsen sk~nkede Karup Handv~rker- og Borgerforening 1, 9 ha jord syd for byen til dels tilpl antet med gran og fyr til lystanl~g.(18) Lyngen kunne som tidligere n~vnt anvendes til faskiner til skyttegrave og til lyngrnel til kreaturfoder. Om faskinerne fort~ller en rundskrivelse fra februar 1916 fra DSBs 3. trafiksektion i Arhus til samtlige stationer i Jylland og Fyn. ~er skul le daglig stil les godsvogne til radighed for Nielsen, Karup, til lyngtransporter til Tyskland. I alt blev der daglig k0rt omkring 150 jernbanevogne med lyng til Tyskland fra Danrnark. Foruden J.C. Nielsen afsendte firmaet Due & Petersen daglig 20 jernbanevogne med lyng fra Karup og fern fra Frederiks. Det bem~rkedes i rundskrivelsen, at alle vogne skulle sendes til Tyskland via Vedsted gr~nsestation syd for Ribe, med mindre vognene skulle til stationer nord for Tinglev. ( 19) Med andre ord blev den danske lyng anvendt ved bygningen af det forsvarsanl~g, som tyskerne byggede tv~rs over Jylland syd for Kongea gr~nsen, rettet mod Danrnark. En del af J.C. Nielsens lyng naede til Horsens, hvor den blev malet til lyngrnel.(20) Forrnodentlig oph0rte denne trafik i 1917, da lyngrnelsfabrikken ved Grove blev abnet.(21)

20 19 J.C. Nielsen som arbejdsglver. Der findes et par vidnesbyrd om, hvordan J. C. Nielsen var som arbjedsgiver. Eskild Vind fra Fj~rsted mellem Ribe og Toftlund gik over gr~nsen til Danmark i januar 1915, da han frygtede at blive indkaldt som tysk soldat. Pa en rundtur i Danmark, som havde de to v~sentlige formal at tjene til livets opretholdelses og fa uddannelse, naede Ekild Vind i vinteren til Asmild Kloster. Videre beretter han: "Fra Asmild Kloster var vi fire elever, der tog ud til Karup, hvor der var en foretagsom mand, der havde en hel del i gang. Han havde blandt andet aftale med Hedeselskabet om, at han skulle dyrke nogle stykker hede i seks ar og derefter aflevere det rent til Selskabet til beplantning. I fsm/1/ens fotoalbum er anfert, at det er hedens ferste traktor. Se/v om det maske lkke er helt rlgtlgt, vlser det I hvert fsld 1/dt om Nielsens lnitiativ.

21 20 Jeg fik plads hos ham og skulle k0re traktor. Det var en interessant begivenhed pa det tidspunkt. Det gik til hen pa foraret. Sa var der ikke mere, der skulle pl0jes. Han havde en stor mosedrift, hvor der var fire store fabrikker og en masse arbejdere til at grave, vende t0rv og k0re dem til jernbanevogne. Han satte mig sa til at vcere arbejdsleder derude. Jeg skulle scette dem i arbejde hver morgen, kontrollere dem, nar de gravede, tcelle op, hvad de prcesterede og udbetale dem penge hver uge. Det var en hel entrepren0rvirksomhed, han der satte mig til. Det f0rste, jeg satte dem til, var at g0re vejene i stand. De k0rte pa hede og lyng, og der kom stadig huller, der skulle fyldes. Jeg kunne give dem akkord pa at udjcevne og planere. Det var en helt utrolig frihed. Jeg kan ncesten ikke forsta, at han gav mig det. Et par gange om ugen lod han mig cykle til Viborg efter penge. Det kunne han roligt lade mig g0re, for hvis j eg havde lavet unoder, var jeg hurtigt blevet sendt over greensen." Om efteraret tog Eskild Vind hjem, da han havde faet underretning om, at hans far og s0ster var blevet arresteret. Ejnar Lauridsen fra Karup har for et par ar siden fortalt sine erindringer til Karup Lokalhistoriske Arkiv. Han kunne ogsa huske J.C. Nielsen og fortalte, at Nielsen cyklede rundt, nar han skulle tilse sine arbejdspladser. "Vi b0rn, der arbejdede i mosen, fik skarn ogsa J.C. Nielsens kontrolbes0g. Det skete som regel l0rdag forrniddag, og ofte fik vi den afskedssalut: "Nu skal I dcevlen pineme kornrne i god tid pa kontoret og fa jeres ugel0n, for det e r ikke sikkert, at der er noget i kassen til de sidste." Han ville nu altid vcere sikker pa, at vi b0rn fik noget med hjem. "

22 21 Og set fra fagforeningens synspunkt. Det er sel vf0lgelig et andet syn pa J. C. Nielsen, kommer til udtryk i forhandlingsprotokollen fra Dansk bejdsmands- og Specialarbejderforbunds Karup afdeling. er det n~sten udelukkende uoverensstemmelser om l0n og bejdsforhold, der omtales. der Ar- Der Indirekte var J.C. Nielsen skyld i oprettelsen af fagforeningen, idet de mange arbejdspladser, han skabte pa Karup egnen, var grundlag for stiftelsen af fagforeningen den 18. maj Det var da ogsa forhandlinger med J.C. Nielsen, der var fagforeningens f0rste udadvendte aktivitet; men mest energi blev brugt pa at konsolidere foreningen. F0rst og fremmest matte man have alle arbejderne organiseret. Alene at fa indkaldt til medlemsm0de kr~vede en stor indsats af bestyrelsen. Der blev indkaldt til det f0rste medlemsm0de den 13. juni 1918 ved annoncering i Viborg Arnts Social-Demokrat og ved forrnandens eller kassererens personlige fremm0de pa de enkelte arbejdspladser. Alligevel var resultatet nedslaende, for der kom kun ganske fa, og de, der kom, sagde ikke noget. Pa den efterf0lgende generalforsamling blev man dog enige om, "at Forretningsudvalget skulde bes0ge J. C. Nielsen for at indlede Forhandling med ham om Arbejdsforholdene, dog vilde vi ikke, hvad ogsaa blev enstemmig vedtaget, forlange L0nforh0jelse, men forel0big arbejde ved det bestaaende". En overenskomst blev det ikke til endnu, for J. C. Nielsen har vel villet se den nye forening lidt an f0rst, og han har vel ogsa v~ret bekendt med dens organisatoriske problemer, som de kom til udtryk ved en generalforsarnling i juli Da matte man v~lge tre nye bestyrelsesmedlemmer, fordi et medlem var rejst til Viborg, et andet stod for at skulle rejse, og et tredje havde ikke vist sig, siden han blev valgt og ikke heller betalt kontingent. Man besluttede i 0vrigt at henvende sig til hoved- ar-

23 Hestdag pi Kelvrl Mosebrug I Etter tbrvegrsvningen blev areslet planeret og tllslet med korn. Nir hesten var overstiet, holdt J. C. Nielsen, som ses til hejre med /casket, en stor hestfest I forsamllngshuset med serverlng og dans. forbundet, hvis man ikke selv kunne fa en overenskomst i stand med J. C. Nielsen. Overenskomsten med J.C. Nielsen og K0lvraa Mosebrug kom i hus i oktober, "hvilken Overenskomst jo langtfra er Fuldkommen, men som heller ikke g~lder l~ngere end til 1. April 1919". Voldsomt stigende priser i hele Danmark f i k fagforeningen til at opsige overenskomsten med arets udgang blev et uroligt ar med stadige krav om h0jere l0n, forhandlinger om nye overenskomster, trusl er om strejke og endelig enighed om nye overenskomster, som straks efter atter blev opsagt af fagforeningen. Nu var det ikke alene J.C. Nielsen og mosebruget, som fagforeningen havde preblemer med,(ls) men ogsa t0rreriet, som var blevet oprettet i 1918 til t0rring af kartofler, guler0dder, hvidkal og kalrabi. Det var oprettet af kornkompagniet i Arhus og direkt0r Schmidt fra K0benhavn. Sidstn~vnte var direkt 0r for

24 23 virksomheden.(22) Samme ar blev der i 0vrigt indf0rt otte timers arbejdsdag. I 1920 toppede pruduktionen af t0rv, og der var stille om mosebruget; men da eftersp0rgslen i 1921 styrtdykkede, kom der gentagne henvendelser til fagforeningen om, at J.C. Nielsen underbetalte sine folk. Fra 1923 til 1925 var forholdet mellem fagfor eningen og J. C. Ni elsen hel t 0delagt. Der var evige fors0g pa forhandlinger med J.C. Nielsen, som var yderst modvillig, og trusler om strej ker og blokader, fordi han besk~ftigede uorganiseret og underbetalt arbejdskraft. I 1924 fors0gte han at fa arbejderne til at n0jes med at fa udbetalt halv l0n, hvis de kunne k0be i nd for den anden halvdel hos k0bmanden med garanti fra J.C. Nielsen. Forhandlingsprotokollen besk~ftiger sig sidste gang med J.C. Nielsen i forbindelse med en generalforsamling den 23. april 1927, hvor det besluttedes, at organiserede arbejdere ikke matte arbejde i mosebruget, f0r overenskomsten var i orden.(15) Den anden konkurs. Forinden var J.C. Nielsen gaet konkurs for anden gang. Han havde investeret n~sten hele sin formue i jord, ejendomme, maskiner og heste, som efter verdenskrigens afslutning blev n~sten v~rdil0se. Lyng var ikke l~ngere nogen handelsvare. Derfor gik J.C. Nielsen konkurs i I sommeren 1928 blev J. C. Nielsen indlagt pa Viborg sygehus, hvor han blev opereret. Han havde ikke kr~fter til at sta sygdommen igennem, o.g den 8. juni 1928 d0de J.C. Nielsen. (2)

25 24 Slutning. Det var et eventyrligt, men hardt liv, der endte. J.C. Nielsen satte i sine 30 ar i Karup sit pr~g pa byen. Byens flagstang minder stadig om det lystanl~g, som Nielsen sk~nkede jord til. Hans k0bmandsgard star der endnu, og det hus, han fik bygget til s i g og sin familie allersidst i hans glansperiode lige ved Helligkilden, star ogsa stadig, mens der ikke er meget tilbage af hans 0vrige vidtstrakte aktiviteter. Efter J.C. Niel sens d0d flyttede hans enke til Viborg. Af hans seks b0rn blev en datter tilbage i Karup, idet hun var gift med l<erer S. K. Pedersen. Indirekte var J.C. Nielsen st~rkt medvirkende til byens V<Ekst. L<Erer Warnmen antydede i sin artikel, at mindet om J. C. Nielsen ikke var sa godt. Konkurser, der medf0rer 0konomiske tab for andre mennesker, huskes l~nge, glemmes. mens de positive sider da nemt

26 25 Kilder og henvisninger. 1. Etter fotokopi af udateret avisartikel i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 2. Artikel signeret S.K. Pedersen i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 3. Afsnittet om J.C. Nielsen og Karup Brugsforening bygger pa mine forarbejder, hovedsagelig brugsforeningens forhandlingsprotokoller, til Karup - K0lvra Brugsforenings 100 ars jubil~umsskrift. Se i 0vrigt Ole Lina J0rgensen : Brugsforening i Karup i 100 ar Karup - K0lvra Brugsforening Under 2 n~vnte artikel samt Tage Lier Hansen: Karupfladen, Ikast 1987 (efterf0lgende ben~vnt Karupfladen), side Artikel i Viborg Stifts Folkeblad 24. juni Efter afskrift i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 6. Oplyst af Doris Frederiksen, Herning Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. 7. Artikel i Nationaltidende gengivet i Viborg Stifts Folkeblad 8. januar Karupfladen side 133 ff. 9. Udateret udklip fra "Gamle dage" i Herning Folkeblad (en onsdag i august 1990?) Karup Lokalhistoriske Arkiv. 10. Th. Th. Hove: T0rvegravning i Danmark, Herning 1983, side Christian Jacobsen: Sk~rver, Tegl og Moset0rv, Viborg Leksikon, udgivet af Viborg Stiftsmuseum Karupfladen side 132. Oplysningen skal maske tages med forbehold, da artiklen i bogen indeholder mange misforstaelser. 13. Deklaration, tegninger og skrivelser fra DSB Generaldirektoratet fra maj Venligst stillet til radighed af S.A. Guldvang, Fredericia. 14. Jydsk Telefons kopibog 13/ Jydsk Telefon, Arhus, Journalen.

27 Dansk Arbejdsrnands- og Specialarbejderforbunds Karup afdelings forhandlingsprotokol. Venligst stillet til radighed af SiD Karup afd. 16. Udateret avisartikel "Da det elektri ske lys blev t~ndt i Karup" af Johs. Fjord Kristensen i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 17. Se 2 og ars jubil~urnsskrift for Handv~rker- og Borgerforening for Karup og ornegn, 1957, Karup Lokalhistoriske Arkiv. 19. Skrivelsen findes i arkivet pa Odderbanens hovedkontor i Odder. 20. Eskild Vinds erindringer er venligst stillet til radighed a f S0ren Muldvad, Ribe. 21. Karupfladen side "Garnle dage" i Herning Folkeblad (onsdag i december 1992). Forfatterens gernrner. Fotografierne s t ammer fra Gurli Nonbos fotoalburn og Karup Lokal historiske Arkiv. Forl~gget for tegningen af broen og sporplanerne for Karup station stammer fra S.A. Guldvang.

28 27 Indhold. Forord.... Side 3. Indledning.... Side 5. Uddeler og k0brnand, en vanskelig opgave... Side 5. Store planer og konkurs Side 7. En krig og dens rnuligheder Side 11. Nyt elvcerk i Karup Side 16. Lyngens rnu 1 igheder... Side 16. J.C. Nielsen sorn arbejdsgiver.... Side 19. Og set fra fagforeningens synspunkt Side 21. Den anden konkurs Side 2 3. Slutning... Side 24. Kilder og henvisninger Side Lr_ - (.J!! Ll! Q:l t: 01:, I..!JC I. ~~~ 5' I : I I I... 1Ll! ;a a ""'-II II h ~ I I I I I I I I I I I I I I I II I I I,\ I ] r l.-11--~~ I ',I ,. - : i '. : I \\ I I I r ~ I

29 28 Danske 1'yttebmr og Laxorreder.. faaea h~s '.. (8458) J P..Z -:'1- /9.Z Y Tunebif. ~TUtieiiBir. Vind'!esgla~, be~ f~~ ~ ~g~~~ t!~=~~~; = Spe)lglas =.. \JJ,Sbmand Kronbore.. (7226) Telef. 16 J. A. ALSTRUP, Tutteb!Dr smlges Aarhus: Telefon Nr W. W ' Esbjerg: Telefon 166. til Oageas billigste: P.ris i a 17 'FrederlksbBJ Bruesfor'eniDI pr. Frederiu. St., feu. 7 b, og.i Karup Btu~sforeaiDI pr. Karup St.. TeU. 7.., (7300) Tyttebrer. Danske Tyttebcr selgei..i smaa og- store Partier w Dageas billigste Pris.. N. Bls,aard, (8832) Meldrup St. Telf. 12. Fine danske 1unenmr..fu'""adea overall.. - (9156) fll Sal&'.ellor B;ytto:.. SOO' K2. Humle i Pakker t 1 /'r tfs. og_ 'fa Kg. aami en 10 Kg. Kaflebrenda: til Ou,... Tart Baue-stoletrm. 400 dobb. Staffer -= Ben, 2 " og 2., " Rygsprodser, s:elges billigt.. Billet, mrkt.,,t_.rt ", modtager,,jyllandspostenua ~ontor. Flere Parlier &ran -. paa Roden og f~lc:lede,:op til 2 M.s, i* ges strax. ~ (10258) ~ Fr. Schmidt, Baderalev. Lindved Peterseal.., T-il.. S.alg:.:. =~. 1'11 KJebl 8QSke mod,koatant: Ra.a!Wfe I iniadre P&rtier: Rio, Santos, Domingo og Maracaibo. ' Prever udbedea. ~. N. Cbr. Rasmassea, Holetebro.:... ' ' Telefoa.' Prima,. :danska.jy«a~ mr :. 75 Rm. Ellek!ov, 75 Rm. Ellefagot, ea. 7~ Rm. Birkeklov Pi: "Fatot,.50 Rlil. ~ keknippel o~ &oo mn:.:prlma. atort Bjerg-. fyrbrende." :.. (10000)... Cltt. H;ller B~~. Bolatebro. 'Telefon 66,# ;,..';--:.:'.;:.: rorsmda ovetalt tfr b~ ~... -~ ar-~:~ i.!d~ : ;,. -.J<is~~!- ~~~~g,.:.. ~. ~f2 idil&~1t.ed.~ :?:'-n, ;til (9232);'.. : '... rup... :. Salg..:.,... {'1Zl2') :. J.' C. Nielien,. - ' : Karup. ~ 'Telefon Nr.',4. 1 Af dette avisudklip frb Jyllands-Posten 2. september 1924 fremgar, at J.C. Nielsen handlede med bade tytteb/br og terv. Muligvis var det et meget lint tyttebeerar i 1924.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet.

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet. Ludvigsgave - Friisenfeldt Folkehold, daglejere og løsarbejdere foreviget i fotos Beretning ved Vera Wöhliche, datter af Hans og Jelva Wöhliche karl og malkepige Hans og Jelva Wöhliche flyttede i 1947

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Vognmand Jens Aage Jensen

Vognmand Jens Aage Jensen Vognmand Jens Aage Jensen Højlyngen 11, Simested 9620 Aalestrup TLF: 98649055 Tekst fra gamlelastbiler`s hjemmeside Vognmand Jens Aage er født d. 28 februar 1922. Han er søn af Ane Marie og Marius Jensen,

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956

Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956 Ved dette blev deres liv Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956 Hanne og Jens Aage Dalgaard er begge fødte i Feldborg og gifter sig i 1948. Ved den

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2).

Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). Husmandsstedet. l. En husmand er en mand, der ejer et hus og et stykke jord på nogle få tønder land (1 tønde land = 5500 m2). I 1800-årene var de fleste husmænd meget fattige, og mange af dem flyttede

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nr. 51- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 51- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 51- Persillekræmmeren - 2008 Den gamle smedje i Stensballe Artiklen fortæller om den gamle smedje, der lå på adressen Bygaden 83. Den arbejdede fra ca. 1750 til 1920. Derefter var den en kort tid landsbymuseum

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Det var statsbanernes stigende behov for sten og grus, der efter første verdenskrig dannede grundlag for etableringen af Skærvefabrikken i Mogenstrup.

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Heinz Hvid mistede sin identitet, da han som 37-årig politibetjent blev sparket kronisk syg af en voldsmand, men fandt en ny i den frivillige verden, kommunalpolitik

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2014. Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Så mødes vi atter til den årlige generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke for den fine orientering, vi fik af direktionen

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

I----------------------------- I

I----------------------------- I KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på Vejret er helt fantastisk.og så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

BREV - Kilden Brev fra Amerika. Landsarkivet for Sjælland

BREV - Kilden Brev fra Amerika. Landsarkivet for Sjælland BREV - Kilden Brev fra Amerika. Landsarkivet for Sjælland Oversættelse Søndag den fireogtyvende februar. Jeg vil tage til pennen og spørge sognerådet om de ikke vil sende min kone og børn her op. Hvis

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere LØBESEDLEN BMI Motion Marts 2014 DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere Der blæste en kold vind, da 17 BMI ere mødte frem ved NRGi Arena til 2. runde af DuPont løbene. Arrangørerne havde desværre lagt starten

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside

2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside 2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside Driftsmateriellet Forord 1980 1980 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk Side 0.010 Driftsmateriellet Forord 2014 Genoplivning af et 40 år

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til g{ldende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af pr{mie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 #ndring

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. 7-mands fodbold. 3. oktober 2012. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: PI Fredericia

Dansk Politiidrætsforbund. 7-mands fodbold. 3. oktober 2012. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: PI Fredericia Danske Politimesterskaber i 7-mands fodbold 3. oktober 2012 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Fredericia Velkommen til Fredericia Velkommen til Fredericia politiidrætsforenings afviklingen af de danske

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 1 Horsens d.4.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Svend Smedegaard, Carl-Erik Carlsen, Klaus D. Johansen, Knud Erik Feldt, Ole Søndermølle,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere