JLohal b istorish Jorening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JLohal b istorish Jorening"

Transkript

1 JLohal b istorish Jorening 1993 Lokalhistorisk Forening f(l' Karup kommune

2 Ole UnA Jergensen Jens Christian Nielsen, ksbmand og igangscetter i Karup. Lokalhistorisk Forening for Karup kommune 1993.

3 CLokalhistorisk Forening for Karup kommune og forfatteren Eget tryk. Eget forlag. Karup 1993.

4 3 Foro rd. Da jeg i vinteren arbejdede med jubil~umsskriftet til Karup - K0lvrA Brugsforening, fandt jeg brugsuddeler J. C. Nielsen sa interessant, at jeg vanskeligt kunne slippe ham, da han opsagde sin stilling i St~rkt tilskyndet af Inger Merstrand har jeg arbejdet videre med Nielsen med henblik pa denne artikel. Jeg er Inger Merstrand stor tak skyldig for det rnateriale, hun har fundet til mig i Karup Lokalhistoriske Arkiv. Inger Merstrand har opsporet J. C. Nielsens barnebarn Gurli Nonbo pa Bornholm. Gurli Nonbo har stillet sin mors gamle fotoal bum til radighed for dett e skrift sarnt v~rdifulde oplysninger. Som det vil fremga, indeholder f otoalbumet mange meget sp~ndende billeder af J. C. Nielsens virke i Karup. Pa det jernbanern~ssige omrade har S.A. Guldvang, Fredericia, og Bent Hansen, Kolding, givet yderst v~rdifu l d assistance. Efter tilf~ldigt at have n~vnt mine planer over for S0ren Muldvad, Ribe, stillede han beredvill igt Eskild Vinds erindringer til radighed. S0ren Mu ldvad sa straks forbindelsen mellern Eskild Vinds "foretagsomrne mand i Karup" og J. C. Nielsen. Alle ovenn~vnte og alle andr e, der har bidraget med sma, men ikke mindre vigtige oplysninger bringes herved er varm tak. Ole Lina J0rgensen.

5 Inger Marie Madsen og Jens Christian Nlelsens bryllupsblllede 1898., 1

6 5 lndledning. "Og der benne i Hj0rnet ligger K0bmand J.C. Nielsen. Han havde et sa a indtagende Smil, som man s jceldent ser. Han, der havde en saa urokkelig Tro paa Hedeegnens Fremtid! Han i hvis Hjerne det vrimlede af tusinde Projekter og Planer til Egnens Opkomst. Vel blev han en slagen Mand; men f0rst en kommende Slcegt vil kunne formaa at bed0mme hans Livsvcerk retfcerdigt. " Saledes skrev omkring 1930 lcerer J. P. Wammen efter en rundtur pa Karup kirkegard. (1) Det er en stor og vanskelig opgave at bed0mme en mands li vsvcerk retfcerdigt, og det er heller ikke hensigten med f0lgende beretning. Malet er at give en samlet beskrivelse af de mange aktiviteter, som J.C. Nielsen pa den ene eller anden made var med til at scette i gang til gavn for egnen. Uddeler og k0bmand, en vanskelig opgave. Jens Christian Nielsen var gardejers0n fra Finderup, f0dt den 27. juli Som det var almindeligt, tjente han ved landbruget, indtil han skulle aftjene sin vcernepligt. Derefter tjente J. C. Nielsen hos sin celdste broder, Henrik Nielsen, der havde forpagtet Vammen prcestegard. I 1898, et ar efter sin ankomst til Karup, blev J.C. Nielsen gift med Inger Marie Madsen fra Vammen.(2) I 1897 blev J.C. Nielsen uddeler for Karup og Omegns Brugsforening. Brugsforeningen var stiftet i 1892; men medlemmernes opfattelse af, at der kunne opnas ncesten ubegrcen-

7 6 set kredi t i deres egen forening, virkede hurtigt 0delceggende for foreningens 0konomi. Den unge dame, der var ansat som uddeler, var lige sa uerfaren pa omradet som best yrelsen. Det kom der en anden ordning pa, da lcerer Just Justesen plev valgt til formand i Brugsuddeleren blev afskediget, og J.C. Nielsen blev ansat. Hverken hans tidligere liv eller brugsforeningens forhandlingsprotokol fortceller om kvalifikationer, der kunne g0re ham scerlig egnet til pladsen. Maske har lcerer Justesen kendt ham. K0lvra Brugsforening havde det om mu l igt endnu darligere, sa i 1898 blev de to skrantende forretninger slaet sammen, hvilket i realiteten bet0d en nedlceggel se af brugsforeningen i K0lvra. J. C. Nielsen fortsatte som uddeler for de to sammensluttede brugsforeninger i Kar up. Sit eget handelstalent bl ev J. C. Nielsen ncesten tvunget til at demonstr ere allerede kort efter sin anscettelse, da bestyrelsen for brugsforeningen ikke kunne enes om at hjemtage en spiritusbevilling. I stedet blev der lavet en ordning, sa J.C. Nielsen l0ste spiritusbevilling med garanti for dcekning af eventuelt underskud fra brugsforeningen. At vcere brugsuddeler kunne vcere 0konomisk risikabelt, i det brugsuddeleren hceftede f or kundernes betaling over for foreningen. Hvis en kunde fik kredit, var det altsa brugsuddeleren, der gav kredit og ikke f oreningen. Pa den anden side var det ogsa lettere for J.C. Nielsen pa denne made at drive en omfattende privat handel via brugsfor eningens butik. Bestyrelsen bestemte hvilke varer, der skulle scelges i butikken; men derudover stod det brugsuddeleren frit for egen regning og risiko at forhandle alt andet, og det gjorde J. C. Nielsen i stor udstrcekning. Salg af jernst0begods synes blandt andet at have givet ham en god indtcegt.

8 7 Store planer og konkurs. Karup Brugsforening synes i sj~lden udstrakt grad at v~re blevet en kombination af brugsforening og privat k0bmand. I 1903 gik det sa vidt, at J. C. Nielsen i kompagniskab med Visti Jacobsen k0bte brugsforeningens lokaler, byggede en helt ny stor k0bmandsgard, nu Bredgade 2, og lejede butikken ud til brugsforeningen. Imidlerti d var det all erede pa det tidspunkt ved at ga galt med J. C. Nielsens 0konomi. Da det kom til stykket havde Nielse n l i ge sa lidt held med at fa brugsforeningens medlemmer t i l at betale i tider, hvor de ingen penge havde, som hans forg~nger havde haft. Medlemmernes kredi t hos uddeleren s t eg, og Nielsens evne til at betale sin g~ld til foreningen f aldt tilsvarende. Resultatet blev selvf0lgelig, at leverand0rerne truede med at standse handelen med Karup Brugsforening. Billedet er taget ved indvielsen sf den nye butlk I J.C. Nielsens hus I Det er formentllg brugsforenlngens medlemmer, der er ssmlet. J.C. Nielsen ses liggende til hejre i bllledet med bredskyg.. get sort hat. Hans kone ses ltengst til venstre med det store hvide forkltede. Til hejre for J.C. Nielsens kone sidder hendes mor med et sf ;egtepa"et Nlelsens bern loran til sin hejre side. Nlelsens svigermor var i en imekke jordemoder i Vammen.

9 8 Efter adskillige redningsfors0g og flere tillidserklceringer fra medlemmerne opgav J.C. Nielsen dog i 1910 og opsagde sin stilling. Brugsforeningens bestyrelse opgjorde da Nielsens gceld til foreningen til kr., hvilket svarede til et halvt ars omscetning i foreningen. I l0bet af kart tid viste det sig, at Nielsen var ude af stand til at betale, sa brugsforeningen matte selv bcere tabet og var f0lgeligt lige ved at bukke under nogle gange. J. C. Nielsens konkurs medf0rte ogsa tab for andre, fremgar det af brugsforeningens forhandlingsprotokol. Man kan gcette pa, at det har vceret leverand0rerne til hans private k0bmandsforretning. '. J.C. Nielsens fo"etning var omfattende. Udover almlndellg blandet Jandhandel stod der rundt pi huset, at virksomheden ogss omfattede Karup Traelasthandel, kul, koks, cementvarer med mere og p8 lagerbygningen stebeg~s og Jandbrugsmasklner.

10 9 I en forretnlng sf Nlelsens sii!jrrelse var det vlgtlgt med gode forvaltere, og de er da ogsa kommet med I famlllens fotoalbum. I mldten med ridebukser ses forvalter Thougaard. Brugsforeningen benyttede lej ligheden ved Nielsens afsked til at flytte butikken fra J.C. Nielsens k0bmandsgard til forsamlingshuset.(3) Pa trods af sin konkurs lykkedes det Nielsen at fa startet ny k0bmandsforretning i den ledige butik. Billeder af Nielsens forretning viser, at foruden at v~re en almindelig blandet landhandel forhandlede han st0begods og landbrugsmaskiner. Forretningen omfatt ede desuden Karup Tr~lasthandel, der ogsa forhandlede kul, koks, cementvarer med mere.

11 Et interier sf kolonlslforretningen. Her ses stbbegodslsgeret, som ogsi omfsttede ss/g sf cyk/er. Det er :J,..;,.. C::..;'...:N~I;_.e;,::; ls,:,e,;;.: n,:_:; der s/dd~r _med et ksts/og Irs Morss JernstBberl.

12 11 En krig og dens mullgheder. Aktiv og udadvendt, som J.C. Nielsen var, fik ha~ hurtigt venner og bekendte i Karup og omegn. Plant0r Ferdinand Jensen Holt var nogenlunde j~vnaldrende med Nielsen og kom til egnen nogenlunde samtidig. De stiftede et varmt venskab, sorn bragte J.C. Nielsen ind i plantningssagen.(4) Det er meget t~nkeligt, at det er via Holt, at J.c. Nielsen stiftede bekendtskab rned direkt0ren for Korn og Foderstof Kompagniet, N. A. Pedersen, Arhus. Han f~rdedes pa egnen pa sine arlige jagtture. ( 5) Ogsa direkt0ren for Herning tr~last, Albanus Rasmussen var kendt sorn en ivrig j~ger.(6) Tervene lmsses pa jernbanevogn pa Ksrup station. Personerne er ukendte; men leeg mmrke til deres alder. Bsm kom tidligt i srbejde.

13 12 Nielsen, Pedersen og Holt dannede i 1915 sammen rned direkt0r Rasmussen et konsortiurn, sorn k0bte K0lvrAgArd. Med verdenskrigens udbrud i 1914 standsede rned et slag n~sten al international handel. (5) Forsyningerne af hvede fra Arner ika, Australien og Ukraine oph0rte, og Danrnark kunne ikke l~ngere fa kul fra England. Det var derfor t0rvene, der var interessante ved k0bet af K0lvr4g4rd, for af de 300 tdr. land, der fulgte med i k0bet, var 90 tdr. land mose.(9) Ved mosen opf0rtes efterh4nden ni store ~ltev~rker, og i 1918, da produktionen af t0rv var p4 sit h0jeste, fort~ller Viborg Stifts Folkeblad i en artikel, at der var op mod 300 mand besk~ftiget i mosebruget.(s) Nogl e produktionstal belyser bedst virksomhedens st0rrelse. Produktion af t0rv i tons 1914: : : : : : : : i Danrnark(10) i K0lvrA Mosebrug(11) millioner stk. 0, Den voldsomt stigende produktion rnedf0rte for K0lvrA Mosebrug, at det i 1917 blev omdannet til akti eselskab.(11) Der blev lavet planer til en tipvognsbane, sorn blev bygget Aret efter, fra mosen til t0rrepladsen nord for Karup og til jernbanestationen, hvor t0rvene skulle l~sses p4 jernbanevogne. Samtidig blev stationen for rnosebrugets regning udvidet, og der blev lavet et l~ssespor til den nye r ampe, hvorfra tipvognene kunne l~sse deres i ndhold af t0rv ned i jernbanevognene.(13) Det kr~vede selvf0lgelig, at der var nogle jernbanevogne, hvad det skortede p4 under krigen. I 1918 fik Mosebruget leveret 9-10 vogne til l~sning dag-

14 13 lig; men man mente at kunne bruge Det var dog et fremskridt, idet man tidligere kun havde faet 2-3 vogne daglig. (5) Kommunikationen skulle ogsa v~re i orden, sa J. C. Nielsen bestilte telefoner opsat rundt pa mosebrugets areal; men det fandt Jydsk Telefon vist for vidtl0ftigt. I hvert fald undskyldte man sig med den vanskelige materialesituation, ng sa kunne man ikke pa det medsendte generalstabskort se, hvor Nielsen 0nskede telefonerne anbragt.(14) Tipvognsbanen og sidesporet fik K0lvra Mosebrug ikke sa af, for allerede i 1922 blev det hele fjernet megen gl~de igen;(12) men mosebruget fortsatte i flere ar remover med J.C. Nielsen som daglig leder, tilsyneladende helt til hans d0d i 1928.(15) Et at KelvrA Mosebrugs teltevterker. Personerne er ukendte. Tilsyneladende tippede man hele tipvognen, som del ses ltengst til venstre.

15 , Et sndet 88/tevterk, hvor personerne ogsa er ukendte. Veerket drives sf et lokomobil; men der er tilsyneladende ogsa indlagt el. Et tredje 891tev88rk ogsa med ukendte personer. I baggrunden bag hesten ses det ene sf tlpvognsbanens to lokomotlver.

16 15 v.,... ~ tl~o,q 0 Cl V; - c:l... f:ov

17 16 Nyt elvcerk I Karup. Som alle andre tekniske fremskridt havde Karup Elv~rk ogsa J.C. Nielsens interesse. Allerede da det blev oprettet i 1905, st0ttede Nielsen urrnager N.M. Kristensen, der var initiativtager til elv~rket. I al sin enkelthed bestod Karups f0rste elv~rk af en generator, der blev trukket af vandrn0llens vandhjul, nar m0lleren var f~rdig med at male mel om aftenen. Fra kl. 19 til 6 morgen lavede vandrn0llen sa str0m. Om aftenen kunne generatoren lige d~kke byens forbrug, og efter sengetid blev der ladet pa batterierne, der sa klarede str0rnforsyningen om dagen. Vandrn0llen kunne ikke holde til belastningen fra generatoren, sa ret hurtigt blev der installeret en turbine til at drive generatoren.(16) K0lvra Mosebrugs ~ltev~rker blev trukket af petroleumsmotorer og lokomobiler; men som krigen gik, blev det vanskeligt at skaffe petroleum og kul, sa i forbindelse med de store udbygninger af mosebruget k0bte konsortiet bestaende af J.C. Nielsen, direkt0r N.A. Pedersen, direkt0r Rasmussen og plant0r Holt det gamle elv~rk. Der opnaedes aftale med lodsejerne om brug af 2,3 km garnle vandingskanaler, sa der kunne bygges et helt nyt vandkraftv~rk med en faldh0jde pa 1,5 m, hvilket gav en effekt pa 100 hk. Det nye elv~rk blev taget i brug ved en stor h0jtidelighed i juni 1917.(17) Lyngens mullgheder. Lyng blev ogsa pludselig en handelsvare. I en ikke s~rlig elskv~rdig artikel skrev Nationaltidende ved arsskiftet 1917/18: "Der er for Alvor gaaet Lus i Lyngpelsen! Le og Slaarnaskine klipper Bakker og "Duffer" saa skaldet som en Kineserpande. Indsidderfolk og Daglejere, der i Sommer tjente N~vefulde af Tikronesedler i T0rvemosen, gaar nu og "koster" Lyng for en halv Snes Kroner daglig - B0nderne skra-

18 17 ber omtrent hele Kreditforeningslaanet sammen blot ved at s~lge Lyng paa Roden til Afmejning - og Opk0bere laver sig Formuer, hvorom deres Skattebl0dninger er det bedste Bevis. Lyngmel til Kraftfoder, Briketter af St~nglerne og Toppens fine Purr som en Slags grovt H0 er de vigtigste Anvendelser. Paa de smaa Holdepladser fyldes der op i Stakke og svingende Vognladninger, saa det minder om et Foderdepot bag en Front. Spekulationen og Pengene svirrer som Bremser i Varmen. Det har m~rket Hedeboen med en Kende af det rastl0se Jav."(7) Desuden kunne lyngen bindes i faskiner til brug i skyttegrave. Der kunne udvindes syre af den, som i Tyskland kunne fa kartoffelbr0d til at smage lidt af rugbr0d, og endelig kunne den males til mel, som kunne bruges til kreaturfoder. (8) Der blev ogsa under krigen et marked for t0rrede gr0ntsager. -..._...~,,-~..... Her er et vinterbillede ssndsyn/igvis frb vlnteren 1917/18 frb Ksrup station. Lyngen bliver ltesset pa jernbsnevogne.

19 18 Da J. C. Nielsen sa mulighederne i sal g a f lyng, var han ikke sen til at kornrne i gang. Han opk0bte saledes 300 tdr. land hede i Barslund, 100 tdr. land i Staulund og et st0rre stykke af Frederiks pr~stegardshede.(2) F0rst skull e lyngen h0stes og s~lges, f0r jorden blev bepl antet. Til hedeopdyrkningen skulle der bruges merge!, og den fik J.C. Nielsen gennem Alhedens Mergelselskab, der var oprettet i I en periode sad Nielsen ogsa i bestyrelsen a f selskabet. I sin tid fik J.C. Nielsen i alt leveret 1051 jernbanevognladninger merge! fra lejet i K0lsen.(2) Det var ogsa ved denne tid, at J.C. Nielsen sk~nkede Karup Handv~rker- og Borgerforening 1, 9 ha jord syd for byen til dels tilpl antet med gran og fyr til lystanl~g.(18) Lyngen kunne som tidligere n~vnt anvendes til faskiner til skyttegrave og til lyngrnel til kreaturfoder. Om faskinerne fort~ller en rundskrivelse fra februar 1916 fra DSBs 3. trafiksektion i Arhus til samtlige stationer i Jylland og Fyn. ~er skul le daglig stil les godsvogne til radighed for Nielsen, Karup, til lyngtransporter til Tyskland. I alt blev der daglig k0rt omkring 150 jernbanevogne med lyng til Tyskland fra Danrnark. Foruden J.C. Nielsen afsendte firmaet Due & Petersen daglig 20 jernbanevogne med lyng fra Karup og fern fra Frederiks. Det bem~rkedes i rundskrivelsen, at alle vogne skulle sendes til Tyskland via Vedsted gr~nsestation syd for Ribe, med mindre vognene skulle til stationer nord for Tinglev. ( 19) Med andre ord blev den danske lyng anvendt ved bygningen af det forsvarsanl~g, som tyskerne byggede tv~rs over Jylland syd for Kongea gr~nsen, rettet mod Danrnark. En del af J.C. Nielsens lyng naede til Horsens, hvor den blev malet til lyngrnel.(20) Forrnodentlig oph0rte denne trafik i 1917, da lyngrnelsfabrikken ved Grove blev abnet.(21)

20 19 J.C. Nielsen som arbejdsglver. Der findes et par vidnesbyrd om, hvordan J. C. Nielsen var som arbjedsgiver. Eskild Vind fra Fj~rsted mellem Ribe og Toftlund gik over gr~nsen til Danmark i januar 1915, da han frygtede at blive indkaldt som tysk soldat. Pa en rundtur i Danmark, som havde de to v~sentlige formal at tjene til livets opretholdelses og fa uddannelse, naede Ekild Vind i vinteren til Asmild Kloster. Videre beretter han: "Fra Asmild Kloster var vi fire elever, der tog ud til Karup, hvor der var en foretagsom mand, der havde en hel del i gang. Han havde blandt andet aftale med Hedeselskabet om, at han skulle dyrke nogle stykker hede i seks ar og derefter aflevere det rent til Selskabet til beplantning. I fsm/1/ens fotoalbum er anfert, at det er hedens ferste traktor. Se/v om det maske lkke er helt rlgtlgt, vlser det I hvert fsld 1/dt om Nielsens lnitiativ.

21 20 Jeg fik plads hos ham og skulle k0re traktor. Det var en interessant begivenhed pa det tidspunkt. Det gik til hen pa foraret. Sa var der ikke mere, der skulle pl0jes. Han havde en stor mosedrift, hvor der var fire store fabrikker og en masse arbejdere til at grave, vende t0rv og k0re dem til jernbanevogne. Han satte mig sa til at vcere arbejdsleder derude. Jeg skulle scette dem i arbejde hver morgen, kontrollere dem, nar de gravede, tcelle op, hvad de prcesterede og udbetale dem penge hver uge. Det var en hel entrepren0rvirksomhed, han der satte mig til. Det f0rste, jeg satte dem til, var at g0re vejene i stand. De k0rte pa hede og lyng, og der kom stadig huller, der skulle fyldes. Jeg kunne give dem akkord pa at udjcevne og planere. Det var en helt utrolig frihed. Jeg kan ncesten ikke forsta, at han gav mig det. Et par gange om ugen lod han mig cykle til Viborg efter penge. Det kunne han roligt lade mig g0re, for hvis j eg havde lavet unoder, var jeg hurtigt blevet sendt over greensen." Om efteraret tog Eskild Vind hjem, da han havde faet underretning om, at hans far og s0ster var blevet arresteret. Ejnar Lauridsen fra Karup har for et par ar siden fortalt sine erindringer til Karup Lokalhistoriske Arkiv. Han kunne ogsa huske J.C. Nielsen og fortalte, at Nielsen cyklede rundt, nar han skulle tilse sine arbejdspladser. "Vi b0rn, der arbejdede i mosen, fik skarn ogsa J.C. Nielsens kontrolbes0g. Det skete som regel l0rdag forrniddag, og ofte fik vi den afskedssalut: "Nu skal I dcevlen pineme kornrne i god tid pa kontoret og fa jeres ugel0n, for det e r ikke sikkert, at der er noget i kassen til de sidste." Han ville nu altid vcere sikker pa, at vi b0rn fik noget med hjem. "

22 21 Og set fra fagforeningens synspunkt. Det er sel vf0lgelig et andet syn pa J. C. Nielsen, kommer til udtryk i forhandlingsprotokollen fra Dansk bejdsmands- og Specialarbejderforbunds Karup afdeling. er det n~sten udelukkende uoverensstemmelser om l0n og bejdsforhold, der omtales. der Ar- Der Indirekte var J.C. Nielsen skyld i oprettelsen af fagforeningen, idet de mange arbejdspladser, han skabte pa Karup egnen, var grundlag for stiftelsen af fagforeningen den 18. maj Det var da ogsa forhandlinger med J.C. Nielsen, der var fagforeningens f0rste udadvendte aktivitet; men mest energi blev brugt pa at konsolidere foreningen. F0rst og fremmest matte man have alle arbejderne organiseret. Alene at fa indkaldt til medlemsm0de kr~vede en stor indsats af bestyrelsen. Der blev indkaldt til det f0rste medlemsm0de den 13. juni 1918 ved annoncering i Viborg Arnts Social-Demokrat og ved forrnandens eller kassererens personlige fremm0de pa de enkelte arbejdspladser. Alligevel var resultatet nedslaende, for der kom kun ganske fa, og de, der kom, sagde ikke noget. Pa den efterf0lgende generalforsamling blev man dog enige om, "at Forretningsudvalget skulde bes0ge J. C. Nielsen for at indlede Forhandling med ham om Arbejdsforholdene, dog vilde vi ikke, hvad ogsaa blev enstemmig vedtaget, forlange L0nforh0jelse, men forel0big arbejde ved det bestaaende". En overenskomst blev det ikke til endnu, for J. C. Nielsen har vel villet se den nye forening lidt an f0rst, og han har vel ogsa v~ret bekendt med dens organisatoriske problemer, som de kom til udtryk ved en generalforsarnling i juli Da matte man v~lge tre nye bestyrelsesmedlemmer, fordi et medlem var rejst til Viborg, et andet stod for at skulle rejse, og et tredje havde ikke vist sig, siden han blev valgt og ikke heller betalt kontingent. Man besluttede i 0vrigt at henvende sig til hoved- ar-

23 Hestdag pi Kelvrl Mosebrug I Etter tbrvegrsvningen blev areslet planeret og tllslet med korn. Nir hesten var overstiet, holdt J. C. Nielsen, som ses til hejre med /casket, en stor hestfest I forsamllngshuset med serverlng og dans. forbundet, hvis man ikke selv kunne fa en overenskomst i stand med J. C. Nielsen. Overenskomsten med J.C. Nielsen og K0lvraa Mosebrug kom i hus i oktober, "hvilken Overenskomst jo langtfra er Fuldkommen, men som heller ikke g~lder l~ngere end til 1. April 1919". Voldsomt stigende priser i hele Danmark f i k fagforeningen til at opsige overenskomsten med arets udgang blev et uroligt ar med stadige krav om h0jere l0n, forhandlinger om nye overenskomster, trusl er om strejke og endelig enighed om nye overenskomster, som straks efter atter blev opsagt af fagforeningen. Nu var det ikke alene J.C. Nielsen og mosebruget, som fagforeningen havde preblemer med,(ls) men ogsa t0rreriet, som var blevet oprettet i 1918 til t0rring af kartofler, guler0dder, hvidkal og kalrabi. Det var oprettet af kornkompagniet i Arhus og direkt0r Schmidt fra K0benhavn. Sidstn~vnte var direkt 0r for

24 23 virksomheden.(22) Samme ar blev der i 0vrigt indf0rt otte timers arbejdsdag. I 1920 toppede pruduktionen af t0rv, og der var stille om mosebruget; men da eftersp0rgslen i 1921 styrtdykkede, kom der gentagne henvendelser til fagforeningen om, at J.C. Nielsen underbetalte sine folk. Fra 1923 til 1925 var forholdet mellem fagfor eningen og J. C. Ni elsen hel t 0delagt. Der var evige fors0g pa forhandlinger med J.C. Nielsen, som var yderst modvillig, og trusler om strej ker og blokader, fordi han besk~ftigede uorganiseret og underbetalt arbejdskraft. I 1924 fors0gte han at fa arbejderne til at n0jes med at fa udbetalt halv l0n, hvis de kunne k0be i nd for den anden halvdel hos k0bmanden med garanti fra J.C. Nielsen. Forhandlingsprotokollen besk~ftiger sig sidste gang med J.C. Nielsen i forbindelse med en generalforsamling den 23. april 1927, hvor det besluttedes, at organiserede arbejdere ikke matte arbejde i mosebruget, f0r overenskomsten var i orden.(15) Den anden konkurs. Forinden var J.C. Nielsen gaet konkurs for anden gang. Han havde investeret n~sten hele sin formue i jord, ejendomme, maskiner og heste, som efter verdenskrigens afslutning blev n~sten v~rdil0se. Lyng var ikke l~ngere nogen handelsvare. Derfor gik J.C. Nielsen konkurs i I sommeren 1928 blev J. C. Nielsen indlagt pa Viborg sygehus, hvor han blev opereret. Han havde ikke kr~fter til at sta sygdommen igennem, o.g den 8. juni 1928 d0de J.C. Nielsen. (2)

25 24 Slutning. Det var et eventyrligt, men hardt liv, der endte. J.C. Nielsen satte i sine 30 ar i Karup sit pr~g pa byen. Byens flagstang minder stadig om det lystanl~g, som Nielsen sk~nkede jord til. Hans k0bmandsgard star der endnu, og det hus, han fik bygget til s i g og sin familie allersidst i hans glansperiode lige ved Helligkilden, star ogsa stadig, mens der ikke er meget tilbage af hans 0vrige vidtstrakte aktiviteter. Efter J.C. Niel sens d0d flyttede hans enke til Viborg. Af hans seks b0rn blev en datter tilbage i Karup, idet hun var gift med l<erer S. K. Pedersen. Indirekte var J.C. Nielsen st~rkt medvirkende til byens V<Ekst. L<Erer Warnmen antydede i sin artikel, at mindet om J. C. Nielsen ikke var sa godt. Konkurser, der medf0rer 0konomiske tab for andre mennesker, huskes l~nge, glemmes. mens de positive sider da nemt

26 25 Kilder og henvisninger. 1. Etter fotokopi af udateret avisartikel i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 2. Artikel signeret S.K. Pedersen i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 3. Afsnittet om J.C. Nielsen og Karup Brugsforening bygger pa mine forarbejder, hovedsagelig brugsforeningens forhandlingsprotokoller, til Karup - K0lvra Brugsforenings 100 ars jubil~umsskrift. Se i 0vrigt Ole Lina J0rgensen : Brugsforening i Karup i 100 ar Karup - K0lvra Brugsforening Under 2 n~vnte artikel samt Tage Lier Hansen: Karupfladen, Ikast 1987 (efterf0lgende ben~vnt Karupfladen), side Artikel i Viborg Stifts Folkeblad 24. juni Efter afskrift i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 6. Oplyst af Doris Frederiksen, Herning Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. 7. Artikel i Nationaltidende gengivet i Viborg Stifts Folkeblad 8. januar Karupfladen side 133 ff. 9. Udateret udklip fra "Gamle dage" i Herning Folkeblad (en onsdag i august 1990?) Karup Lokalhistoriske Arkiv. 10. Th. Th. Hove: T0rvegravning i Danmark, Herning 1983, side Christian Jacobsen: Sk~rver, Tegl og Moset0rv, Viborg Leksikon, udgivet af Viborg Stiftsmuseum Karupfladen side 132. Oplysningen skal maske tages med forbehold, da artiklen i bogen indeholder mange misforstaelser. 13. Deklaration, tegninger og skrivelser fra DSB Generaldirektoratet fra maj Venligst stillet til radighed af S.A. Guldvang, Fredericia. 14. Jydsk Telefons kopibog 13/ Jydsk Telefon, Arhus, Journalen.

27 Dansk Arbejdsrnands- og Specialarbejderforbunds Karup afdelings forhandlingsprotokol. Venligst stillet til radighed af SiD Karup afd. 16. Udateret avisartikel "Da det elektri ske lys blev t~ndt i Karup" af Johs. Fjord Kristensen i Karup Lokalhistoriske Arkiv. 17. Se 2 og ars jubil~urnsskrift for Handv~rker- og Borgerforening for Karup og ornegn, 1957, Karup Lokalhistoriske Arkiv. 19. Skrivelsen findes i arkivet pa Odderbanens hovedkontor i Odder. 20. Eskild Vinds erindringer er venligst stillet til radighed a f S0ren Muldvad, Ribe. 21. Karupfladen side "Garnle dage" i Herning Folkeblad (onsdag i december 1992). Forfatterens gernrner. Fotografierne s t ammer fra Gurli Nonbos fotoalburn og Karup Lokal historiske Arkiv. Forl~gget for tegningen af broen og sporplanerne for Karup station stammer fra S.A. Guldvang.

28 27 Indhold. Forord.... Side 3. Indledning.... Side 5. Uddeler og k0brnand, en vanskelig opgave... Side 5. Store planer og konkurs Side 7. En krig og dens rnuligheder Side 11. Nyt elvcerk i Karup Side 16. Lyngens rnu 1 igheder... Side 16. J.C. Nielsen sorn arbejdsgiver.... Side 19. Og set fra fagforeningens synspunkt Side 21. Den anden konkurs Side 2 3. Slutning... Side 24. Kilder og henvisninger Side Lr_ - (.J!! Ll! Q:l t: 01:, I..!JC I. ~~~ 5' I : I I I... 1Ll! ;a a ""'-II II h ~ I I I I I I I I I I I I I I I II I I I,\ I ] r l.-11--~~ I ',I ,. - : i '. : I \\ I I I r ~ I

29 28 Danske 1'yttebmr og Laxorreder.. faaea h~s '.. (8458) J P..Z -:'1- /9.Z Y Tunebif. ~TUtieiiBir. Vind'!esgla~, be~ f~~ ~ ~g~~~ t!~=~~~; = Spe)lglas =.. \JJ,Sbmand Kronbore.. (7226) Telef. 16 J. A. ALSTRUP, Tutteb!Dr smlges Aarhus: Telefon Nr W. W ' Esbjerg: Telefon 166. til Oageas billigste: P.ris i a 17 'FrederlksbBJ Bruesfor'eniDI pr. Frederiu. St., feu. 7 b, og.i Karup Btu~sforeaiDI pr. Karup St.. TeU. 7.., (7300) Tyttebrer. Danske Tyttebcr selgei..i smaa og- store Partier w Dageas billigste Pris.. N. Bls,aard, (8832) Meldrup St. Telf. 12. Fine danske 1unenmr..fu'""adea overall.. - (9156) fll Sal&'.ellor B;ytto:.. SOO' K2. Humle i Pakker t 1 /'r tfs. og_ 'fa Kg. aami en 10 Kg. Kaflebrenda: til Ou,... Tart Baue-stoletrm. 400 dobb. Staffer -= Ben, 2 " og 2., " Rygsprodser, s:elges billigt.. Billet, mrkt.,,t_.rt ", modtager,,jyllandspostenua ~ontor. Flere Parlier &ran -. paa Roden og f~lc:lede,:op til 2 M.s, i* ges strax. ~ (10258) ~ Fr. Schmidt, Baderalev. Lindved Peterseal.., T-il.. S.alg:.:. =~. 1'11 KJebl 8QSke mod,koatant: Ra.a!Wfe I iniadre P&rtier: Rio, Santos, Domingo og Maracaibo. ' Prever udbedea. ~. N. Cbr. Rasmassea, Holetebro.:... ' ' Telefoa.' Prima,. :danska.jy«a~ mr :. 75 Rm. Ellek!ov, 75 Rm. Ellefagot, ea. 7~ Rm. Birkeklov Pi: "Fatot,.50 Rlil. ~ keknippel o~ &oo mn:.:prlma. atort Bjerg-. fyrbrende." :.. (10000)... Cltt. H;ller B~~. Bolatebro. 'Telefon 66,# ;,..';--:.:'.;:.: rorsmda ovetalt tfr b~ ~... -~ ar-~:~ i.!d~ : ;,. -.J<is~~!- ~~~~g,.:.. ~. ~f2 idil&~1t.ed.~ :?:'-n, ;til (9232);'.. : '... rup... :. Salg..:.,... {'1Zl2') :. J.' C. Nielien,. - ' : Karup. ~ 'Telefon Nr.',4. 1 Af dette avisudklip frb Jyllands-Posten 2. september 1924 fremgar, at J.C. Nielsen handlede med bade tytteb/br og terv. Muligvis var det et meget lint tyttebeerar i 1924.

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag

Ren dag god dag. Lønmappe. ren dag god dag Ren dag god dag Lønmappe ren dag god dag 1 Forord God rengøring betyder meget på en skole. Når rengøringen er i orden, trives eleverne bedre. Ansvaret for rengøringen ligger både hos eleverne, lrerne,

Læs mere

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter 1 Foreningens navn, omrc'~de og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Overgardsparken og omfatter delomrade II i R0nde kommunes lokalplan nr. 60. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Tilbud Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT GRUBBE & ANDERSKOUV A D V O K A T F I R M A A D M I N I S T R A T I O N Den 22. aovember 2006 NOTAT Vedrorende: Kemdelse Vestre Laadsret den 3. november 2006 om andelsbollgforeningens salg af ejendom og

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtaegter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Til bestyrelsen Eli Hagerup, suppleant Niels Hørlyck, Bodil Abildgaard Jørgen Larsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere