Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021"

Transkript

1 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan

2 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat Tryk: Forslag til vindmølleplan findes i elektronisk version, som kan læses på: Forsideillustration: Vindmøllesekretariatet Kort: Matrikelkort Copyright KMS Grundkort Copyright Grundkort Fyn A/S Henvendelse om Vindmølleplanen: Middelfart Kommune, tlf.: , mail: Udgivelse: September

3 Vindmølleplan for Middelfart Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan

4 Indhold. Forord Indledning Processen Mål Retningslinjer Middelfart - Retningslinje for område Kærbyholm Rammer for lokalplanlægning Planlægningszoner for støj Bilag: MILJØVURDERING sammenfattende redegørelse 4

5 FORORD Middelfart Byråd ønsker, at vi i Middelfart Kommune yder vores bidrag til, at Danmarks energiforsyning i fremtiden bliver baseret på vedvarende energi. Det er et naturligt led i vores strategi som Grøn Vækstkommune. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan er det derfor besluttet, at der skal udarbejdes en ny plan for opsætning af vindmøller i Middelfart Kommune, der kan bidrage til dette mål. Det er desuden et lovkrav, at kommunerne skal planlægge for vindmøller. I udarbejdelsen af planen har det været vigtigt for Byrådet at finde de mest optimale placeringer. Det er også vigtigt for Byrådet at inddrage borgere, foreninger, lodsejere og vindmølleinteressenter og høre deres mening om planen. Vindmølleplanen blev endeligt vedtaget på Byrådets møde d. 3. september På Byrådets vegne Steen Dahlstrøm borgmester 5

6 1. INDLEDNING I Danmark har vi en vision om, at vi i fremtiden skal være helt uafhængige af fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. Middelfart Byråd ønsker at yde sit bidrag til, at vi når det fælles mål. Det er der tre gode grunde til: Kul, olie og gas er begrænsede ressourcer, der slipper op på et tidspunkt. Fossile brændsler kommer fra få og ofte politisk ustabile områder i verden, hvilket giver stor usikkerhed i forsyningen og i prisen for energi. Det vil vi derfor gerne være uafhængige af. Brugen af fossile brændsler - og dermed udledningen af CO 2 - er den væsentligste årsag til de menneskeskabte klimaforandringer. Det er derfor et nationalt mål, at andelen af vedvarende energi i vores totale energiforbrug, skal øges fra de knap 20 %, som de udgør i dag, til mindst 30 % i I Middelfart Kommune igangsætter vi en strategisk energiplanlægning, der skal se bredt på hvordan vi kan løse disse udfordringer på energiområdet: Hvordan vi kan spare på energien, få en større andel vedvarende energi samt udnytte energien bedre og mere bæredygtigt. Vindmølleplanen bliver et led i denne strategiske energiplanlægning. Klimakommissionen, der blev nedsat af regeringen, afgav i september 2010 sin rapport Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændstoffer. Rapporten peger på, at vindkraft bliver helt central i et fremtidigt fossilfrit energisystem. Der bør ifølge kommissionen satses massivt på havvindmøller, og der er samtidig stadig brug for en udbygning af vindenergi på land. I regeringens efterfølgende Energistrategi 2050 (februar 2011) er der opstillet mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i Det indebærer bl.a., at der skal arbejdes på at der frem mod 2020 kan opstilles vindmøller på land med en kapacitet på samlet set MW, hvilket er 500 MW end hidtil forventet. Under alle omstændigheder kommer vindkraft til at spille en væsentlig rolle i at nå målene, og i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en ny og samlet plan for opsætning af vindmøller i Middelfart Kommune. Denne plan skal også tage højde for den teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling, der er sket siden Fyns Amt udpegede vindmølleområder i regionplanen. Forslaget til vindmølleplan, der blev udarbejdet på baggrund af en gennemgang af potentielle områder beskrevet i den medfølgende miljørapport, indeholdt 2 vindmølleområder. På baggrund af høringen og de indkomne bemærkninger og indsigelse blev det ene område udtaget ved den endelige vedtagelse af planen. Planen indeholder derfor 1 vindmølleområde. Området kan ses på kortbilaget i kapitel 4 og er navngivet efter det område, det ligger nær ved: Kærbyholm. Samtidig med udpegning af området i den nye plan tages alle andre eksisterende rammelagte vindmølleområder ud af kommuneplanen. Der vil således i fremtiden kun kunne opstilles vindmøller inden for det i denne plan udpegede område, eller såfremt der udpeges nye områder ved tillæg til planen. Undtaget herfor er dog husstandsvindmøller og minivindmøller, som behandles efter konkret sagsbehandling. 6

7 2. PROCESSEN Før et vindmølleprojekt kan realiseres, kræves der en del forudgående planlægning. Den overordnede planlægning, hvori der reserveres arealer til opsætning af vindmøller, skal være på plads som en del af kommuneplanen. Det gøres ved udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg. Den første del af processen var idéfasen - også kaldet for-offentlighed - i perioden d. 12. maj 10. juni I idéfasen modtog Middelfart Kommune 17 bemærkninger og forslag til planlægningen som har indgået i overvejelserne om udvælgelsen af placeringsforslag for kommende vindmølleområder. Herefter blev planforslaget udarbejdet med tilhørende miljørapport. Heri vurderes de væsentlige, miljømæssige konsekvenser af de forskellige forslag til vindmølleområder. Rapporten danner grundlag for de miljømæssige overvejelser om udformningen af vindmølleplanen. Miljørapporten var vedlagt planforslaget som bilag. Planforslaget var i høring i perioden fra d. 22. november 2012 til d. 25. januar 2012 samt i en supplerende høring i perioden fra d. 15. maj 2012 til d. 12. juni I høringsperioden indkom ca. 50 høringsdokumenter, herunder en indsigelse fra Naturstyrelsen mod vindmølleområdet ved Tybrind. På baggrund af de indkomne bemærkninger og indsigelser besluttede Byrådet at udtage vindmølleområdet ved Tybrind samt at retningslinjer vedr. afstand til gastransmissionsledninger ændres. Der blev derfor foretaget en supplerende høring i 4 uger, hvor der indkom 1 høringssvar. Byrådet vedtog efterfølgende planen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, der vedlægges som bilag. Inden der kan sættes møller op i det udpegede vindmølleområde skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for det enkelte vindmølleprojekt, der belyser projektets indvirkning på miljøet. Yderligere skal der gives en VVM-tilladelse, hvori der stilles krav til projektet, bl.a. omkring skyggekast, og der skal udarbejdes og vedtages en lokalplan for området. 7

8 3. MÅL Mål Vindmølleplanlægningen skal bidrage til, at mindst 30 % af energiforbruget i 2020 i Middelfart Kommune er dækket af vedvarende energi. Der skal gives mulighed for en så effektiv produktion af vindenergi som muligt, under stor hensyntagen til beboelse, landskabelige forhold og øvrige beskyttelsesinteresser. Der skal udpeges forholdsvis store og få vindmølleområder, således at de mest produktive vindmøller prioriteres og få lokalområder påvirkes. Gennem konkret vurdering og sagsbehandling kan der - under hensyntagen til de udpegede områder - planlægges for yderligere områder til enkelte vindmøller, såfremt der er konkret interesse og såfremt beskyttelsesinteresser kan varetages. Der skal arbejdes for at støtte op om lokal forankring af vindmølleprojekter. Redegørelse til mål Byrådet vægter at yde sit til, at det fælles mål om mere vedvarende energi i Danmarks energiforsyning kan nås. Det geografiske område som udgør Middelfart Kommune er præget af forholdsvis megen spredt bebyggelse. Desuden er der mange beskyttelsesinteresser af landskabelig, naturmæssig og kulturel art. Det gør tilsammen, at der ikke er mange muligheder for udpegning af vindmølleområder, og det har vist sig vanskeligt at planlægge for produktive og dermed store vindmøller i Middelfart Kommune. Vindmølleplanen, med 1 udpeget vindmølleområde, vil ikke i væsentligt omfang kunne bidrage til, at målsætningen om produktion af vedvarende energi kan nås. Derfor vil der i det igangværende arbejde med strategisk energiplanlægning blive set nøje på de øvrige muligheder, der er for produktion af vedvarende energi i Middelfart Kommune. Opstår der en konkret interesse for opstilling af enkelte møller uden for vindmølleområdet vil der ske en konkret vurdering og sagsbehandling. Såfremt projektet ikke strider mod beskyttelsesinteresser eller er i konflikt med øvrige udlagte vindmølleområder, er Byrådet positivt overfor at udarbejde tillæg til kommuneplanen. Det er vigtigt for Byrådet, at der så vidt muligt er en lokal forankring og accept af vindmølleprojekter, og meget gerne i form af medejerskab til vindmøllerne. Energi- og CO 2 -regnskab El-produktionen fra de eksisterende 26 vindmøller (reduceret til 23 i 2011) i Middelfart Kommune dækker ca. 10 % (i MWh/år) af elforbruget i kommunen. De eksisterende vindmøller vil forsvinde i takt med, at de vil blive bortsaneret i forbindelse med nye projekter, eller de vil blive aldersbetinget udfaset. 8

9 Den potentielle el-produktion i det udpegede vindmølleområde, der kan indeholde op til 5 vindmøller, er ca MWh pr. år. Det svarer til ca. 3% af kommunens totale energiforbrug i De eksisterende 23 møller vil kunne bidrage til energiproduktionen, så længe de er i drift, indtil de i løbet af de næste år forventeligt udfases aldersbetinget. 9

10 4. RETNINGSLINJER Kommuneplan for Trekantområdet fastsætter overordnede fælles retningslinjer 5.5.1, og for henholdsvis vindmølleområder, planlægning for vindmøller og husstandsmøller. Retningslinjerne er indsat herunder med enkelte ændringer og tilføjelser. De ændrede retningslinjer vil ved den kommende kommuneplanrevision blive indarbejdet i kommuneplanen. Planlægningen har betydet, at der er udpeget et nyt vindmølleområde Kærbyholm. Kommuneplantillægget erstatter eksisterende udpegning af vindmølleområder i Kommuneplan , hvorfor de nuværende seks vindmølleområder udgår med vedtagelse af kommuneplantillægget. Det er ikke muligt uden evt. forudgående kommuneplantillæg - at opstille store vindmøller i Middelfart Kommune uden for det udpegede vindmølleområde. For vindmølleområdet Kærbyholm gælder kommuneplanens retningslinje for opstilling af vindmøller samt den specifikke retningslinje for vindmølleområdet. Udnyttelsen af området skal ske på baggrund af lokalplanlægning af området. Lokalplanlægningen skal opfylde såvel de generelle retningslinjer for vindmøller samt det enkelte områdes retningslinjer og rammer. Generelle retningslinjer fra Kommuneplan : Retningslinje for vindmølleområder Retningslinje - Vindmølleområder Der må kun opstilles nye vindmøller og foretages udskiftning af eksisterende vindmøller inden for vindmølleområderne. Områdernes endelige afgrænsning og det maksimale antal møller i hvert område fastlægges endeligt i den nærmere planlægning af områderne. Vindmølleområderne er vist på kortbilag. Redegørelse Den største udbygning af vindmølleparken skal ske ved opstilling af flere møller på havet, men der skal også ske en øgning i energiproduktionen fra vindmøller på land. Dette kan ske enten ved en sanering og udskiftning i vindmølleparken til færre, større og mere effektive vindmøller eller ved udlægning af nye vindmølleområder. I henhold til Planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i henhold til vindmøllecirkulæret. Opstilling af vindmøller kan i dag kun ske i områder, der er specifikt udpeget i en kommuneplan. Hvis man ønsker at opstille vindmøller uden for disse områder skal det ske ved en supplerende planlægning. I regionplanerne er der udpeget en række vindmølleområder, der for størstedelens vedkommende er optaget i kommuneplanen. I en del af områderne er der allerede opstillet møller, hvor nogle med fordel vil kunne udskiftes til større og mere effektive møller. Hvor store møller, der kan opstilles i de enkelte områder, vil blive fastlagt i den nærmere planlægning. 10

11 5.5.2 Retningslinje for opstilling af vindmøller Retningslinje Opstilling af vindmøller Opstilling af møller skal ske på baggrund af en lokalplan og kan kun ske under forudsætning af, at en række nærmere angivne krav kan opfyldes. Ved planlægning for en eller flere møller med en totalhøjde på over 80 meter eller for flere end 3 møller på 80 meter eller derunder, skal der gennemføres en VVM-procedure og udarbejdes et kommuneplantillæg. Krav til opstilling af vindmøller inden for de udpegede områder: 1. Møllerne skal opstilles i grupper med mindst 2 møller. 2. Møllerne skal opstilles i et let opfatteligt mønster. Vindmøllerne skal placeres på rette linjer og med samme indbyrdes afstand på 3-4 gange rotordiameteren. Vindmøllernes navhøjder skal følge rette linjer. Ved 5 eller flere vindmøller kan møllerne opstilles i en buet række. 3. Møller i en gruppe skal have ensartet størrelse (både navhøjde og rotordiameter), udseende, omdrejningstal og omløbsretning, samt være 3 bladet. Forholdet mellem rotordiameter og tårn på vindmøllerne skal som udgangspunkt være mellem 1:1,1 og 1:1,3. Alle dele af møllen skal farvesættes med samme lysegrå, ikke reflekterende farve. Der må ikke være reklamer på vindmøllerne, dog tillades et mindre logo. 4. Afstanden til nærmeste nabo skal være mindst 4 gange møllens totalhøjde, dog som udgangspunkt mindst 500 meter. 5. Det skal så vidt muligt sikres, at nabobeboelser ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. 6. De landbrugsmæssige interesser skal varetages, ved at arealforbruget til møllerne begrænses mest muligt, og møllerne opstilles under hensyntagen til de dyrkningsmæssige interesser. 7. Ved opstilling af møller, skal der tages hensyn til højdebegrænsninger og indflyvningszoner omkring flyvepladser og lufthavne. Møller, som har en højde på 100 meter eller derover skal forelægges Statens Lufthavnsvæsen til godkendelse inden opførelse. 8. Ved opstilling langs veje og jernbaner og i disses sigtelinjer skal vindmøller placeres så de ikke udgør en unødig risiko for trafiksikkerheden. 9. Der må ikke opstilles vindmøller i kystnærhedszonen, hvis Farvandsvæsenet kan påvise, at dette kan have væsentlige negative konsekvenser for afviklingen af skibstrafikken. Der henvises endvidere til retningslinjerne og om kystnærhedszonen. 10. Der må ikke opstilles vindmøller nærmere end 200 m fra naturgas- og olietransmissionsledninger, hvis ledningsejerne kan påvise, at dette vil være forbundet med væsentlige risiko i uheldssituationer. 11. Der må ikke planlægges for vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder. Hvis der udpeges vindmølleområder inden for en randzone af meter fra et internationalt naturbeskyttelsesområde, skal der redegøres for mulige påvirkninger, afhængig af de eventuelle, berørte fuglearter. 12. Det skal sikres, at møller, som har været ude af drift i mere end 1 år eller som udgår af varig drift, fjernes uden udgift for det offentlige. 13. Vindmøller skal placeres og udformes under hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder især hensynet til landskabsbilledet. 14. Vindmøllerne skal placeres i forhold til andre planlagte og eksisterende vindmøller og vindmøllegrupper under hensyntagen til at de fremtræder tydeligt adskilte i landskabet. Vindmøllerne skal placeres i forhold til øvrige større tekniske anlæg, så samspillet mellem disse i forhold til landskabet er harmonisk. 11

12 Retningslinjerne for opstilling af vindmøller (til og med nr. 12) svarer til retningslinjerne i Kommuneplan (se mere på Retningslinjerne nr er nye retningslinjer fastlagt i henhold til Vindmøllecirkulæret og de tilhørende rapporter om store vindmøllers indvirkning på landskabet. Ligeledes er retningslinjerne (numrene 1, 2, 3, 7 og 8) præciseret for at tage højde for indholdet i Vindmøllecirkulæret og de tilhørende rapporter. Redegørelse Opstilling af møller i de udpegede områder skal ske på baggrund af en lokalplanlægning, hvor der gøres rede for de landskabelige, naturmæssige, kulturelle og jordbrugsmæssige interesser samt redegøres for påvirkningen med støj og skyggeafkast på nabobeboelser. Opstilling af vindmøller skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller af 14. december Se endvidere i støjafsnittet om planlægning af områder for støjfølsom anvendelse. Ved lokalplanlægning skal man endvidere være opmærksom på Fødevareministeriets cirkulære nr af 19. april 2010 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser. De vindmøller, som opstilles i dag, har en størrelse, som kan medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne. Planlægning for opstilling af møller på over 80 m eller for opstilling af grupper med flere end 3 møller skal derfor ske på baggrund af en VVMprocedure. Opstilling af 1 2 møller på under 80 meter kan ligeledes kræve VVM redegørelse, hvis møllerne i forbindelse med screeningen vurderes at kunne give en væsentlig indvirkning på miljøet. Gastransmissionsledninger Energinet.dk anbefaler følgende vilkår for høje konstruktioner, der gengives her vedr. opstilling af vindmøller: Af hensyn til risikoen ved lynnedslag og gensidige påvirkninger, anbefaler Energinet.dk, at høje konstruktioner placeres i en afstand fra gastransmissionsledninger på mindst 2 gange konstruktionens maximale højde. Hvis høje konstruktioner placeres nærmere end den angivne afstand, vil Energinet.dk gerne informeres for at kunne vurdere, om jordingsanlægget er tilstrækkelig eller skal suppleres. Trafiksikkerhed Vindmøller må som udgangspunkt ikke placeres nærmere veje og baner end 1,7 gange møllens totale højde, dog mindst 250 meter for overordnede veje. En arbejdsgruppe nedsat af Transportministeriet, Klima- og Energiministeriet og Miljøministeriet har præciseret, at dette ikke er en forbudszone, men en planlægningszone, hvor møller kan opstilles, hvis en række trafikale og planlægningsmæssige forhold tages i betragtning (dec. 2010). En ny arbejdsgruppe er herefter i juli 2011 fremkommet med det tekniske grundlag for en yderligere reduktion af mindsteafstanden til veje og jernbaner. Arbejdsgruppen afgav blandt andet den anbefaling, at vindmøller fremover kan placeres i en afstand af 1 gange vindmøllehøjden fra infrastruktur (overordnede veje og jernbaner). Hvis der foreligger konkrete sikkerhedsmæssige problemer, kan afstandskravet blive større, men aldrig overstige 1,7 gange vindmøllehøjden. 12

13 Vejdirektorat og Banedanmark har nu revideret deres anbefalinger i henhold til gruppens anbefaling. Luftfart Anlæg af vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere må ikke påbegyndes, før Trafikstyrelsen har udstedt en attest om, at hindringen ikke skønnes at frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed (lovbekendtgørelse nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 67a). Vindmøller må ikke placeres så de er i konflikt med luftfartsradionavigationsanlæg eller indflyvningsplanerne for godkendte flyvepladser. Trafikstyrelsen kan nedlægge forbud eller stille krav om afmærkning af vindmøllerne (lovbekendtgørelse nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 61, 63, 67 og 68) Retningslinje for husstandsmøller Retningslinje Husstandsmøller Uanset ovenstående retningslinjer kan husstandsmøller med en største totalhøjde på 25 m opstilles ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknytning til ejendommens bygninger, hvis det ud fra en konkret vurdering findes foreneligt med det åbne lands interesser. Opstilling af husstandsmøller kræver normalt en tilladelse efter landzonebestemmelserne. Husstandsmøller må ikke opstilles inden for internationalt naturbeskyttelsesområder og værdifulde kystlandskaber. Der henvises endvidere til retningslinjerne og om kystnærhedszonen. Af hensyn til trafiksikkerheden må husstandsmøller ikke placeres nærmere overordnede veje end 4 gange møllens totalhøjde, og ikke i vejens sigtelinje, hvis dette kan aflede trafikantens opmærksom fra vejen og dens forløb. Redegørelse. I forbindelse med behandling af sager vedrørende opstilling af husstandsmøller skal der tages vide hensyn til natur, landskab og naboer. Tilknytningskravet til en ejendoms eksisterende bygninger, er som udgangspunkt en max. afstand på 30 m. 13

14 4.1 Middelfart - Retningslinje for område Kærbyholm Retningslinje Kærbyholm Der kan opstilles minimum to vindmøller og maksimalt fem vindmøller. Vindmøllehøjden (totalhøjde) må maksimalt være 85 meter og skal minimum være 80 meter. Der prioriteres projekter, som udnytter området bedst muligt. Møller i en afstand 28 gange totalhøjden af de opsatte vindmøller skal som udgangspunkt nedtages inden området kan realiseres, jævnfør retningslinjerne i vindmøllecirkulærets 2.4. I forbindelse med opstilling af vindmøller kan der opføres mindre nødvendige bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse. Kortbilag over vindmølleområde T Kærbyholm lilla ramme 14

15 5. RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING Der fastsættes følgende kommuneplanrammer for lokalplanlægningen af det enkelte område: Område nr. T Betegnelse Kærbyholm Generel anvendelse Vindmølleområde Områdets status Landbrugsjord Områdets fremtidige Vindmølleområde og landbrugsjord anvendelse Miljøklasse 1-7 Maks. bebyggelsesprocent 30 Maks. etageantal 1 Maks. højde i meter 85 m Omfang og friareal Møllehøjde (totalhøjde) skal være minimum 80 meter. Der må kun opføres mindre bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse Miljø - Andet Se generelle rammebestemmelser Zoneforhold Landzone Gældende lokalplan - 15

16 6. PLANLÆGNINGSZONER FOR STØJ Som konsekvens af vindmølleplantillægget bliver der udlagt en planlægningszone på 6 gange møllernes maksimalt tilladte højde fra det nye vindmølleområde, et såkaldt støjkonsekvensområde jævnfør retningslinje i Kommuneplan Planlægningszonen skal sikre, at der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Støjkonsekvenszonen vil ikke have betydning for nuværende lovlige aktiviteter indenfor zonen. Tilsvarende vil de støjkonsekvenszoner, der er udlagt omkring de nuværende vindmølleområder udgå, da der ikke længere vil kunne opstilles vindmøller i disse vindmølleområder. For de eksisterende vindmøller udlægges der endvidere som noget nyt planlægningszoner for støj omkring den enkelte vindmølle på 4 gange møllens totalhøjde. Planlægningszonerne for støj omkring vindmølleområder og eksisterende vindmøller kan ses på nedenstående kort og erstatter planlægningszonerne for vindmøller udpeget i Kommuneplan

17 17

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse Vedtagelse Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 27. marts 2012. Forslaget blev offentliggjort den 25.april 2012. Planen

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009

Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Forslag til Vindmølleplan Tematillæg (13-2011) til Kommuneplan 2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i indholdet i forslaget til kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune Temaplan for vindmøller November 2012 Indhold Kolofon Temaplan for vindmøller, Kommuneplantillæg nr.15 til Kommunenplan 2009-21. Hedensted

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

32-2009 Vindmølleplan

32-2009 Vindmølleplan 32-2009 Vindmølleplan Status Plannavn Baggrund og formål Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold Kladde 32-2009 Vindmølleplan I Haderslev Kommune er det besluttet at udarbejde en vindmølleplan

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø Tillæg nr. 16 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 556 for et bevægelseshus på Herredsåsen. 1. Indledning Baggrund Med bevægelseshuset

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering.

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering. SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Notat om vindmøller til kommuneplanen sagen Dato: 03. maj 2013 Sagsbeh.: aga Sagsnr.: 11/18046 Der er foretaget en forundersøgelse af muligheden for at placere

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

2 vindmølleområder i Thisted Kommune

2 vindmølleområder i Thisted Kommune 2 vindmølleområder i Thisted Kommune -Vindmøller September 2012 Thisted Kallerup Gisselbæk Hurup Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 108

Kommuneplantillæg 108 Ø. Doense HADSUND Vive Hadsund Syd Oue trup Assens Kielstrup Valsgård Ajstrup Norup Stinesminde Hørby Skoleby Havndal MARIAGER y HOBRO Dalbyover Enslev Udbyhøj Råby Kærby Udbyhøj Sønder Onsild Gjerlev

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Titel Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Udarbejdet af Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Vindmølleplanen

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Forudgående offentlighed

Forudgående offentlighed Forudgående offentlighed Vindmølleplan for Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 2 FORUDGÅENDE OFFENTLIGHED FOR VINDMØLLEPLAN Forudgående offentlighed For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 22 til

Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 22 til Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 22 til Kerteminde Kommuneplan 2013-2025 juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere