Advokatrådet. By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt. ADVOKATfl SAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatrådet. By- og Boligudvalget 2014-15. L 82 Bilag 1 Offentligt. ADVOKATfl SAMFUNDET"

Transkript

1 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal København K + + KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 6. oktober 2014 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervsiejemål) Ved af har Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Advokatrådet har ikke bemærkninger til det remsendte høringsmateriale. Med venlig hilsen By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt advokatsamfundet.dk www. advokatsamfundet.dk

2 Side 1 af2 Høringssvar til j. nr BAT-kartellet bakker op om udsendte udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. BAT vil gerne kvittere for forslagets indsats for at løse det såkaldte paradoksproblem og vi vurderer, at forslaget kan have en positiv effekt p energirenovering og energieffektivisering i e rhve rvs lejem I. BAT lægger vægt p, 1) at lejeforhøjelsen ikke kan overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne, 2) at de igangsatte arbejder skal være totaløkonomisk rentable forbedringer og 3) at der stilles præcise krav til dokumentationen af totaløkonomien og dermed til, hvordan besparelsen beregnes. Med venlig hilsen I Best regards Camilla Vakgaard Økonom, Cand. Polit. Tlf.: Fax: Mail: AT.ARTiL(T Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Kampmannsgade København V Er du tilmeldt vores nyhedsbrev? Klik her Fra: Julia Anna Berger Fjelding [mailto:jf mbbl.dk] Sendt: 8. september :31 Til: Dansk Byggeri; Håndværksrådet; KL Kommunrnes Landsforening; Boligselskabernes Landsforening; Bosam-Boligforeningerne Sammenlutning i Danmark; Bygherreforeningen; Danmarks Lejerforeninger; Ejendomsforeningen Danmark; F.R.I. Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Grundejernes Investeringsfond; Lejernes Landsorganisation Danmark; Advokatsamfundet; AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; BAT Kartellet; Byggesocietetet; Dansk Fjernvarme; Danske Regioner; kontaktdanskeudleiere.dk; dskdsk.dk; Kobenhavncdomstol.dk; Ugemagasinet Industrien; Dommerfuldmægtigforeningen,; Finansrådet (Finansrådets Hus); Forsikring og Pension; Handels- Og Kontorfunktionærenes Arbejdsløshedskasse ( HK); postvestrelandsret.dk; Realkreditforeningen; infodanskenergi.dk; Dansk erhverv; ; pm adv-martinelli.dk; Tekniq Installatørens Organisation Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) (MBBL Id nr.: ) T; about:blank

3 HØRINGSSVAR Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (fremme af energirenovering i erhvervslejemål) BYGHERRE FORENINGEN Bygherreforeningen takker Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for lejligheden til at kommentere høringsmaterialet vedrørende udkast til forslag til lov om ændring 6. oktober 2014 af lov om leje af erhvervsiokaler mv. (fremme af energirenovering i erhvervs Bygherreforeningen leemål i I Borgergade København K Bygherreforeningen ser fortsat et stort og uudnyttet potentiale for energirenovering i den eksisterende bygningsmasse (se vores tid igere høringssvar). Herunder er det meget vigtigt, at der bliver skabt forbedrede ncitamenter for udlejere af erhvervslejemål og fundet bidrag til løsning af d t såkaldte paradoksproblem. Vi info bygherreforeningen.d anser derfor forslaget som en naturlig udløber a arbejdet i ministerens energi- renoveringsnetværk og den efterfølgende energirenoveringsstrategi. Vi vurderer, at forslaget vil virke positivt ved at vre med til at sikre, at enkelte lejere ikke kan hindre, at der gennemføres energiforbedringer i erhvervs ejendomme, hvor et stort flertal af erhvervslejerne er enig med udlejeren om at gennemføre energirenovering. Det virker derfor rimeligt, at man kan gennemføre energiforbedringer på ejendommen efter aftale med et kvalificeret flertal af lejerne (opgjort efter bruttoetageareal) og herefter forlange en lejeforhøjelse af samtlige lejere i ejendommen. Medvirkende til dette er forudsætningen om, at udlejerens mulighed for at varsle lejeforhøjelser for alle lejemål i ejendommen er, at der kan opnås aftale om lejeforhøjelsen med et antal lejere, hvis lejemål tilsammen udgør mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Endvidere er det positivt, at udlejeren kan beregne forbedringsforhøjelsen med udgangspunkt i samtlige nødvendige omkostniner for de arbejder, som har medført den opgjorte energibesparelse, så læne den samlede lejeforhøjelse for hele ejendommen ikke overstiger energibesparelserne for hele ejendommen. Endelig er det meget vigtigt, at der ved udmøntningen af de nærmere regler undgås unødigt bureaukratiske procedurer omkring beregningen af totaløkonomisk rentable energiforbedringsarbejder og beregningen af lejeforhøjelsen (hvor udlejer i første omgang afholder udgifterne til undersøgelserne). Dette vil i sig selv kunne afholde udlejere til at igangsætte energirenoveringsprojekter. Bygherreforeningen står i øvrigt til rådighed for uddybning af ovenstående. Side i

4 Arbejderbevægelsens Side 1 af 1 Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler m.v. Dansk Byggeri takker for nedenstående høring, og bakker op om formålet med lovforslaget, som er fremme af incitamentet til energirenovering i erhvervsiejemål. Dansk Byggeri håber på en opfølgning/undersøgelse af, i hvor høj grad lovens mulighed for lejeforhøjelse til energibesparelser vil blive udnyttet i praksis. Dansk Byggeri har ikke yderligere bemærkninger til høringen. Venlig hilsen Camilla Damsø Pedersen Chefkonsulent Erhvervspolitisk afdeling Tlf. direkte: Mobil: danskbyøoarl Vi samler byggeri, anlæg og industri Nørre Voldgade København K Abonner på nyheder t i Skab resultater med Byggeriets Lederuddannelse se merc og ttlmeld her. Fra: Julia Anna Berger Fjelding Sendt: 8. september :31 Til: infodb; Håndværksrådet; KL Kommunernes Landsforenin ; Boligselskabernes Landsforening; Bosam Boligforeningerne Sammenslutning i Danmark; Bygherreforeni gen; Danmarks Lejerforeninger; Ejendomsforeningen Danmark; F.R.I. Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Grundejernes Investeringsfond; Lejernes Landsorganisation Danmark; Advokatsa mfundet; AE - Erhvervsråd; Bygge-,Anlægs- og Trækartellet; Byggesocietetet; Dansk Fjernvarme; Danske Regioner; kontaktda nskeudleiere.dk; Kobenhavndomstol.dk; Ugemagasinet Industrien; Dommerfuldmægtigforeningen,; Finansrådet (Finansrådets Hus); Forsikring og Pension; Handels- Og Kontorfunktionærenes Arbejdsløshedskasse ( HK); post vestrelandsret.dk; Realkreditforeningen; de de. dk; Dansk erhverv; ; pmadv-martinelli.dk; ; rostoestrelandsret.dk; rkr1rkr.dk; sbksbi.aau.dk; Tekniq Installatørens Organisation Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) (MBBL Id nr.: ) Med venlig hilsen Julia Anna Berger Fjelding Fuldmægtig, Cand. Jur. MINISTERIET FOR BY. BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt København K Tel: E-post: fmbbi.dk about:blank

5 København, den 6. oktober 2014 J.nr. H /2 Ministeriet forby, Bolig og Landdistrikter Att.: Julia Fjelding Garn mel Mønt København K. 0ankD1... Ejnconismag1erorening Vedr.: Deres j.nr Høring over forslag til lov om ændring af lov om Lov om leje af erhvervsioka ler (ELL). Foreningen har modtaget ovenstående lovforslag den anledning bemærke følgende: høring, og foreningen skal i Det fremgr al lovforslagets almindelige bemærkninger, at lovforslaget er et led i udmøntningen af energiaftalen, og at det overordnede formål med lovforslaget er at sikre, at Danmark i r 2050 skal dækkes af vedvarende energi, og at elog varmeforsyningen i r 2035 skal være uafhængig af fossile brændstoffer. Strategi for energirenovering af bygninger, der er et led i Energiaftalen, inde holder bl.a. et initiativ til energirenovering af erhvervslejeml. Lovændringens formål taget i betragtning ser foreningen to udfordringer i lov forslaget. For det første vil det forhold, at lejeforhøjelsen iht. til den foreslåede ELL 31, stk. 3, dvs, for totaløkonomiske rentable energirenoveringer, ikke kan opkræves ud over markedslejen, betyde, at udlejers incitament til at udføre de pgælden de energiforbedringer reduceres. Det er foreningens opfattelse, at en deklarato risk bestemmelse, der svarer til LL 47, stk. 2, 2, pkt., i stedet vil øge udlejers incitament til at gennemføre totaløkonomiske rentable energirenoveringer i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Foreningen anbefaler endvidere, at bestemmelsen i ELL 31, stk. 3, ogs finder stands Brygge 43 anvendelse for erhvervslejeml beliggende i blandede ejendomme, da ELL som følge af LLs anvendelsesområde også finder anvendelse for erhvervslejeml 2300 København 5 beliggende i blandede ejedomme. Efter den nuværende ordlyd af den foreslåede ELL 31, stk. 3, er det en forudsætning at hele ejendommen anvendes er hvervsmæssigt. T: For det andet vil et krav om tilslutning fra 2/3 af lejerne i bevirke, at det i prak sis vil blive svært for udlejer at gennemføre totaløkonomiske rentable energirenoveringer, selvom udlejer mtte være interesseret heri. Foreningen anbefaler F: E-mait: deøde.dk Internat:

6 2/2 derfor, at det overvejes om grænsen for tilslutning bør være lavere eller hvorvidt der overhovedet bør være en grænse. Ovenstende bemærkninger er anført ud fra den forudsætning, at det balanceprincip, som fremgr af den foreslåede ELL 31, stk. 3, 2. pkt. fungerer således i praksis, at det det giver en meget skæv nettofortjeneste enten i ejers eller udlejers favør. isk Foreningen tager endvidere forbehold for detailreguleringen, som kommer til at fremg af bekendtgørelsen, og foreningen ser frem til at modtage udkast til bekendtgørelsen i høring. Med venlig hilsen Heidi Bach Advokatfuldmægtig, ejendomsmægler og valuar MDE Dir.tlf.: I Islands Brjgga København 5 T: F: E-maII: de.dk InterneL

7 september 2014 Ministeriet for BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER Dansk Ind ustr Confederation of Danish Industry Sendt til: boliglombbl.dk Cc til: og DI s horingssvar til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler m.v. (Deres j.nr ) DI takker for muligheden for at afgive svar til ovennævnte høring. DI har ikke kommentarer til høringsudkastet. Med venlig hilsen Flemming Lokke Petersen Chefkonsulent H. C. Andersens Boulevard 18 ( 45) KebenhavnV Danmark di.dk CVR:

8 D*N5, DEN DANSKE DOMMERFORENING 0., Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Dato: 11SEP Sendt pr. mail til boliglovmbbl.dk, ogjfmbb1.dk Justitsministeriet har ved brev af 8. september 2014 (Sagsnr ) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til horing over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje a erhvervsiokaler m.v.(fremme af energirenovering i erhv rvslejemål). I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemæikninger. Med venlig hilsen Formanden, østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K, tlf mikaelsjobergoestrelandsret.dk

9 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter dn dommerfutdmægtigforeningen Odense, den 29. september 2014 Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring at lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål), Deres sagsnr Justitsministeriet har ved af 8. september 2014 anmodet om Dommerfuldmægtigforeningens eventuelle bemærkninger til. Foreningen skal i den anledning meddele, at der ikke er bemærkninger til lovforslaget. Dette høringssvar sendes alene elektronisk til: boliglovmbbl.dk ogjfmbbl.dk. På foreningens vegne, Teresa Lund Tøgern Høringsansvarlig Dom merfu Idmægtigforeningen

10 Høring Juridisk konsulent, advokat Telefon Niklas Winther Kejiskov 30. september København K GI. Mønt 4 Nørre Voldgade København K I I CVR-nr EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Pr. bo1iglov(mbbi.d1c, pmi(ii2mbbi.dk og jf(i)mbbi.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter domme, der helt eller delvist er udlejet til erhverv. Såfremt energiforbruget i udlejningsej endomme skal reduceres, er det således vigtigt, at det velkendte paradoksproblem bliver løst. En løsning af paradoksproblemet forudsætter dog, at reglerne indeholder et tilstrækkeligt fradrag for vedligeholdelse, herunder sparet vedligeholdelse. I forarbejderne til den nyligt gennemførte energisparepakke i boliglejelovgivningen udtales det også vedrørende totaløko J.nr Att.: Julia Fjelding Ref: NWK til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i er hvervsiejemål) i høring. Ejendomsforeningen Danmark har gennemgået udkastet og har føl Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 8. september 2014 sendt udkast til forslag Vi støtter i høj grad, at der bliver indført bedre incitàrnenter i erhvervsiejeloven til, at udlejer gende bemærkninger. leje af erhvervsiokaler m v. ne ensidigt eller sammen med erhvervsiejerne kan gennemføre energirenoveringer i ejen Vi må imidlertid konstatere, at de forslåede nye regler om energirenovering i erhvervslejemål stort incitament, og at reglerne ikke bliver unødigt komplicerede og administrativt tunge. ikke skaber et særligt stort incitament for udiejerne til at gennemføre energiforbedringer, og de vil endvidere være svært håndterbare for udlejerne. bedringer, hvor energibesparelsen hos lejerne kan modsvare en lej eforhøj else beregnet uden Begrænsningen af reglernes anvendelsesområde til totaløkonomisk rentable energiforbedrin ger vil reducere forøgelsen af incitamentet for udlejerne. Der er således relativt få energifor nomisk rentable energiforbedringer, at reglerne retter sig mod de lavthængende frugter, dvs, de tiltag, der vil være rentable og have forholdsvis kort tilbagebetalingstid, og hvor den økonomiske risiko må forventes at være begrænset. Såfremt man kigger på den allerede eksi over udkast til ændring af lov om

11 2 pkt. 2.4 i Netværksgruppemes Grundkatalog. man ligeledes forvente, at der i den varslede bekendtgørelse om totaløkonornisk rentable energiforbedringer i erhvervsiejemål vil blive indført yderligere begrænsninger i reglemes Indførelsen af en differentiering mellem ejendomme udelukkende udlejet til erhverv og ej endomme delvist udlejet til erhverv vil også kun bidrage til en forøget kompleksitet i erhvervs lejelovgivningen, som i sig selv er uhensigtsmæssig og forekommer ubegrundet. jelsen må under alle omstændigheder også anses for et unødigt formelt krav, når der er tale sterende bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer i boliglejemål, må Begrænsningen afreglernes anvendelsesområde til erhvervsiejemål i ejendomme, som ude te totaløkonomisk rentable energiforbedringer. Begrænsningen afreglernes anvendelsesom anvendelsesområde, idet reglerne kun vil kunne anvendes i forbindelse med nogle få bestem lukkende er udlejet til erhverv, vil ligeledes have en stor negativ betydning. Erhvervsiejemål i råde til totaløkonomisk rentable energiforbedringer er heller ikke i overensstemmelse med det lighedsejendom. I benægtende fald vil dette kun yderligere begrænse reglernes anvendelse. forslag om øget incitament til energirenovering, som Netværk for energirenovering under Klima-, Energi og Bygningsministeriet foreslog i 2013,jf. forslag i Initiativkataloget og ejendomme, der bruges til både bolig og erhverv, burde således være omfattet af reglerne. Vi Det beskrevne krav i den varslede bekendtgørelse om, at udlejer skal foreslå lejerne to certifi cerede energimærkningsfirmaer til at foretage den eksterne kvalitetssikring, hvorefter lejerne forudsætter i denne sammenhæng, at en ejendom godt kan være én ejerlejlighed i en ejerlej Kravet om aftale mellem udlejer og et flertal af lejerne om energiforbedringerne og lejeforhø Nåi man kigger på de beskrevne krav til vedtagelse af aftale samt dokumentation og bereg altså både leje og forbrugsudgifter, ikke forhøjes. Stigningen i lejen skal således modsvares af om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, hvor lej emes samlede økonomiske byrde, en reduktion i lej emes forbrugsudgifter i form af energibesparelser. jen stiller krav om en aftale mellem udlejer og lejerne vedrørende energiforbedringerne og ning af energibesparelse i den varslede bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer forekommer de ligeledes unødigt komplicerede og administrativt tunge. kan vælge mellem de to, forekommer eksempelvis direkte unødvendigt, når reglerne i forve den relateret lej eforhøjelse. Kravet må også anses som direkte udtryk for generel mistillid til såvel udlejerne som de certificerede energimærkningsfirmaer, som begge bør kunne stå inden for deres beregninger. Denne mistillid må vi tage stærk afstand fra. Generelt må vi på baggrund af ovenstående konstatere, at de nye regler næppe vil få nogen stor udbredelse blandt udlejeme, såfremt de gennemføres i deres nuværende udformning.

12 3 misk rentable energiforbedringer, og aftalt grøn byfornyelse, hvor udlej er kan indgå aftale med et flertal af lejerne om øvrige energiforbedringer, og at man hermed vil indføre mere For en ordens skyld må vi også gøre specielt opmærksom på, at forslaget efter vores vurde restriktive regler for erhvervsiejemål end for boliglejemål. angivet i artikel 19, stk. 1, litra a, ske med en tilstrækkelig imødekommelse af det paradoksproblem, som gør sig gældende ved udførelse afenergibesparende arbejder på udlejnings ejendomme. Det forekommer tillige bemærkelsesværdigt, at man i et forslag om ændring af erhvervsieje lovgivningen forsøger at lave en kombination af reglerne i boliglejelovgivningen om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, hvor udlejer ensidigt kan gennemføre totaløkono ring er i strid med energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 og 19, idet det ikke i en tilstræk kelig grad imødekommer paradoksproblemet. Ifølge artikel 4, stk. 1, litra c, skal der således kostningseffektive gennemgribende renovering af bygninger. De nærmere tiltag skal, som opstilles en langsigtet strategi, som omfatter politikker og foranstaltninger til fremme af om Tobe stensen Venhighi XL Administrerende direktør

13 Side i af i Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokale m.m. Forsikring & Pension har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag. Med venlig hilsen Tine Aabye Forsikring & Pension Skadesforsikring Tine Aabye Ingeniør Tlf. direkte Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax about:blank

14 Side 1 af 1 GI har ingen bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Venlig hilsen Charlotte Will Juridisk konsulent Direkte G Grundejernes lnvesteringsfond Ny Kongensgade København K Tlf gi.dk ejendomsviden.dk I Gruodejemes Invstrnngsford rbojder vi for at skabe bedre og sundere bobget V administrerer penge bl vedbgebold&so at powite Lldlejnfngse)endornme, w yder fordelrigtiçjo Ibn, og vi slat(er pro 1ek(er, der bidrager bl bedre i erievonmj f bob9ei: (srritidcn Alt sammen toydi vi (ror at bedre boliger giver bedre liv. about:blank

15 Julia Anna Berger Fjelding Fra: Jesper Larsen på vegne af Jesper Larsen Sendt: 6. oktober :32 Til: Cc: Emne: Heringssvar vedr, fremme af energirenovering i erhvervsiejemål j. nr Hermed fremsendes Lejernes LO s høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsloka ler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkastet indebærer: 1. En udvidelse af udlejerens mulighed for at kræve lejeforhøjelse af lejerne i forbindelse med gennemførelse af totaløkonomisk rentable energirenoveringer i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. 2. Indførelse af hjemmel til ministeren for by, bolig o landdistrikter til at fastsætte nærmere regler om totaløkonomisk rentable energ iforbed ringer. Lejernes LO kan støtte forslaget om, at udlejer i ejekdomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, kan forlange en lejeforhøjelse for arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen, på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, hvis udlejeren har sikret sig tilslutning til gennemførlsen af arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål tilsammen omfatter mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Lejeforhøjelsen kan ikke overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne. Lejernes LO bemærker, at regeringen, når det gældér beboelseslejerne, ikke lader en tilsvarende totaløkonomisk renovering afhænge af, om udlejeren har sikret sig tilslutning til gennemførelsen at arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål udgør 2/3 af lejemålene i ejendommen. Det er en grov og urimelig forskel behandling at erhvervslejerne og beboelseslejerne. Den betyder, at beboelseslejerne ikke har samme beskyttelse mod tvangsrenoveringer, som erhvervslejerne. Lejernes LO skal anbefale, at erhvervslejerne i dere beslutningsproces omfattes af reglerne om pa rts rådgivning. Med venlig hilsen Helene Toxværd, Formand Lejernes LO Poul Erik Jensen Næstformand Lejernes LO

16 Københavns Byret By, Bolig og Landdistriker Gammel Mønt 1117 København K Præsidenten Dornliuset, Nytorv København K. Tlf CVR administration.kbh(adomstol.dk J. nr Den 22. september 2014 Ved en mail af 8. september 2014 har Justitsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje aferhvervsiokaler m.v. (Fremme afenergireno vering i erhvervslejemål). Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne opyse, at forslaget ikke giver byretterne anled nmg til at fremkomme med bemærkninger. Derhenvises til j.nr Med

17 Den 08/ J.nr. 40A-VL By, Bolig og Landdistrikter 1117 København K Ministeriet for Gammel MØnt 4 I den anledning skal jeg meddele, al landsretten ikke finder grundlag for at udtale sig om Asmilclklostervej 21, 8800 Viborg Tlf wwwvpstrelandsret.dk Bjàrne Christensen Med venlig hilsen Der henvises til j.nr Jf mhbl.dk. Dette svar sendes efter anmodning til bqliglovbbl.dk med kopi til og, udkastet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 8. september 2014 anmodet om erhvervsiokaler m. v. (Fremme af energirenovering i erhvervsiejemål>. eventuelle bemærkninger til et udkast til lbrslag til lov om ændring af lov om leje af Præsidenten Vestre Landsret

18 Østre Landsret Præsidenten Den 10SEP J.nr. 40A-ØL Init:maa By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Justitsministeriet har ved brev af 8. september 2014 (Sagsnr ) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til ov om ændring af lov om leje aferhvervsloka ler m.v.(fremme af energirenovering i erhvervsiej mal). I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikk giver landsretten anledning til at fremkomme med bemærkninger. Med venlig hilsen B7i1 Carlsen bo Bredgade 59, 1260 Knbenhavn K. Tlf Hjemmeside www oesrebndsretdk

19 Side i af i Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Realkreditforeningen takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til boring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslej emål). Rea]kreditforeningen har ikke nogen bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Christina Wandt cxvarea1kreditforeningen.dk Direkte Realkreditforeningen Finanssektorens Hus Amaliegade Kobenhavn K Telefon Fax mai1(rea1kreditforeningen.dk RFflLKREDIT FORENINGEN about:blank

20 TEKNIQ INSTALLATØRCRNe ORGANISATION Pr. mail:boliglov mbbl.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K TEKNIQ Pau! Bergsøes Vej Glostrup Telefon september2014 J.nr Høring over udkast til lovforslag til Lov om æn dring af lov om leje at erhvervsloka ler m.v. (Fremme af energire novering i erhvervslokaler) Ref STH Tak for det i høring fremsendte udkast til Iovfor lag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler. Baggrunden for og formiet med lovforslaget er at gøre det lettere og mere attraktivt for bade udlejere og lejere at gennemføre energibesparende for anstaltninger. TEKNIQ skal udtale sin støtte til lovforslaget og at det nu bliver fordelagtigt for såvel udlejer som lejere at energirenovere. Kopi er sendt til pmkmbbl.dk og 1fmbbl.dk TEI<NIQ er si 5rbJrIrgI r- O braicheor53ils3l5 msj I.skniske InssIIaLior virksonsiseder sene neojlereenr.

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt 19. december 2012 er der fremsat lovforslag (energisparepakken)

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til?

Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Mine muligheder som lejer Hvad kan jeg bruge Grundejernes Investeringsfond til? Værktøjer til at skabe sundere boliger Det er vigtigt, at vores boliger er sunde og funktionelle. Som lejer kan du også være

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Referat fra 4. møde den 5. september 2013

Referat fra 4. møde den 5. september 2013 Arbejdsgruppemøde om Finansiering i Grøn Boligkontrakt 11. september 2013 J.nr. Ref JWA/HSK Side 1 Referat fra 4. møde den 5. september 2013 Formål med mødet Præsentationer fra aktører i markedet til inspiration

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere