Advokatrådet. By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt. ADVOKATfl SAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatrådet. By- og Boligudvalget 2014-15. L 82 Bilag 1 Offentligt. ADVOKATfl SAMFUNDET"

Transkript

1 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal København K + + KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 6. oktober 2014 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervsiejemål) Ved af har Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Advokatrådet har ikke bemærkninger til det remsendte høringsmateriale. Med venlig hilsen By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt advokatsamfundet.dk www. advokatsamfundet.dk

2 Side 1 af2 Høringssvar til j. nr BAT-kartellet bakker op om udsendte udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. BAT vil gerne kvittere for forslagets indsats for at løse det såkaldte paradoksproblem og vi vurderer, at forslaget kan have en positiv effekt p energirenovering og energieffektivisering i e rhve rvs lejem I. BAT lægger vægt p, 1) at lejeforhøjelsen ikke kan overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne, 2) at de igangsatte arbejder skal være totaløkonomisk rentable forbedringer og 3) at der stilles præcise krav til dokumentationen af totaløkonomien og dermed til, hvordan besparelsen beregnes. Med venlig hilsen I Best regards Camilla Vakgaard Økonom, Cand. Polit. Tlf.: Fax: Mail: AT.ARTiL(T Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Kampmannsgade København V Er du tilmeldt vores nyhedsbrev? Klik her Fra: Julia Anna Berger Fjelding [mailto:jf mbbl.dk] Sendt: 8. september :31 Til: Dansk Byggeri; Håndværksrådet; KL Kommunrnes Landsforening; Boligselskabernes Landsforening; Bosam-Boligforeningerne Sammenlutning i Danmark; Bygherreforeningen; Danmarks Lejerforeninger; Ejendomsforeningen Danmark; F.R.I. Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Grundejernes Investeringsfond; Lejernes Landsorganisation Danmark; Advokatsamfundet; AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; BAT Kartellet; Byggesocietetet; Dansk Fjernvarme; Danske Regioner; kontaktdanskeudleiere.dk; dskdsk.dk; Kobenhavncdomstol.dk; Ugemagasinet Industrien; Dommerfuldmægtigforeningen,; Finansrådet (Finansrådets Hus); Forsikring og Pension; Handels- Og Kontorfunktionærenes Arbejdsløshedskasse ( HK); postvestrelandsret.dk; Realkreditforeningen; infodanskenergi.dk; Dansk erhverv; ; pm adv-martinelli.dk; Tekniq Installatørens Organisation Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) (MBBL Id nr.: ) T; about:blank

3 HØRINGSSVAR Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (fremme af energirenovering i erhvervslejemål) BYGHERRE FORENINGEN Bygherreforeningen takker Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for lejligheden til at kommentere høringsmaterialet vedrørende udkast til forslag til lov om ændring 6. oktober 2014 af lov om leje af erhvervsiokaler mv. (fremme af energirenovering i erhvervs Bygherreforeningen leemål i I Borgergade København K Bygherreforeningen ser fortsat et stort og uudnyttet potentiale for energirenovering i den eksisterende bygningsmasse (se vores tid igere høringssvar). Herunder er det meget vigtigt, at der bliver skabt forbedrede ncitamenter for udlejere af erhvervslejemål og fundet bidrag til løsning af d t såkaldte paradoksproblem. Vi info bygherreforeningen.d anser derfor forslaget som en naturlig udløber a arbejdet i ministerens energi- renoveringsnetværk og den efterfølgende energirenoveringsstrategi. Vi vurderer, at forslaget vil virke positivt ved at vre med til at sikre, at enkelte lejere ikke kan hindre, at der gennemføres energiforbedringer i erhvervs ejendomme, hvor et stort flertal af erhvervslejerne er enig med udlejeren om at gennemføre energirenovering. Det virker derfor rimeligt, at man kan gennemføre energiforbedringer på ejendommen efter aftale med et kvalificeret flertal af lejerne (opgjort efter bruttoetageareal) og herefter forlange en lejeforhøjelse af samtlige lejere i ejendommen. Medvirkende til dette er forudsætningen om, at udlejerens mulighed for at varsle lejeforhøjelser for alle lejemål i ejendommen er, at der kan opnås aftale om lejeforhøjelsen med et antal lejere, hvis lejemål tilsammen udgør mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Endvidere er det positivt, at udlejeren kan beregne forbedringsforhøjelsen med udgangspunkt i samtlige nødvendige omkostniner for de arbejder, som har medført den opgjorte energibesparelse, så læne den samlede lejeforhøjelse for hele ejendommen ikke overstiger energibesparelserne for hele ejendommen. Endelig er det meget vigtigt, at der ved udmøntningen af de nærmere regler undgås unødigt bureaukratiske procedurer omkring beregningen af totaløkonomisk rentable energiforbedringsarbejder og beregningen af lejeforhøjelsen (hvor udlejer i første omgang afholder udgifterne til undersøgelserne). Dette vil i sig selv kunne afholde udlejere til at igangsætte energirenoveringsprojekter. Bygherreforeningen står i øvrigt til rådighed for uddybning af ovenstående. Side i

4 Arbejderbevægelsens Side 1 af 1 Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler m.v. Dansk Byggeri takker for nedenstående høring, og bakker op om formålet med lovforslaget, som er fremme af incitamentet til energirenovering i erhvervsiejemål. Dansk Byggeri håber på en opfølgning/undersøgelse af, i hvor høj grad lovens mulighed for lejeforhøjelse til energibesparelser vil blive udnyttet i praksis. Dansk Byggeri har ikke yderligere bemærkninger til høringen. Venlig hilsen Camilla Damsø Pedersen Chefkonsulent Erhvervspolitisk afdeling Tlf. direkte: Mobil: danskbyøoarl Vi samler byggeri, anlæg og industri Nørre Voldgade København K Abonner på nyheder t i Skab resultater med Byggeriets Lederuddannelse se merc og ttlmeld her. Fra: Julia Anna Berger Fjelding Sendt: 8. september :31 Til: infodb; Håndværksrådet; KL Kommunernes Landsforenin ; Boligselskabernes Landsforening; Bosam Boligforeningerne Sammenslutning i Danmark; Bygherreforeni gen; Danmarks Lejerforeninger; Ejendomsforeningen Danmark; F.R.I. Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Grundejernes Investeringsfond; Lejernes Landsorganisation Danmark; Advokatsa mfundet; AE - Erhvervsråd; Bygge-,Anlægs- og Trækartellet; Byggesocietetet; Dansk Fjernvarme; Danske Regioner; kontaktda nskeudleiere.dk; Kobenhavndomstol.dk; Ugemagasinet Industrien; Dommerfuldmægtigforeningen,; Finansrådet (Finansrådets Hus); Forsikring og Pension; Handels- Og Kontorfunktionærenes Arbejdsløshedskasse ( HK); post vestrelandsret.dk; Realkreditforeningen; de de. dk; Dansk erhverv; ; pmadv-martinelli.dk; ; rostoestrelandsret.dk; rkr1rkr.dk; sbksbi.aau.dk; Tekniq Installatørens Organisation Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) (MBBL Id nr.: ) Med venlig hilsen Julia Anna Berger Fjelding Fuldmægtig, Cand. Jur. MINISTERIET FOR BY. BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt København K Tel: E-post: fmbbi.dk about:blank

5 København, den 6. oktober 2014 J.nr. H /2 Ministeriet forby, Bolig og Landdistrikter Att.: Julia Fjelding Garn mel Mønt København K. 0ankD1... Ejnconismag1erorening Vedr.: Deres j.nr Høring over forslag til lov om ændring af lov om Lov om leje af erhvervsioka ler (ELL). Foreningen har modtaget ovenstående lovforslag den anledning bemærke følgende: høring, og foreningen skal i Det fremgr al lovforslagets almindelige bemærkninger, at lovforslaget er et led i udmøntningen af energiaftalen, og at det overordnede formål med lovforslaget er at sikre, at Danmark i r 2050 skal dækkes af vedvarende energi, og at elog varmeforsyningen i r 2035 skal være uafhængig af fossile brændstoffer. Strategi for energirenovering af bygninger, der er et led i Energiaftalen, inde holder bl.a. et initiativ til energirenovering af erhvervslejeml. Lovændringens formål taget i betragtning ser foreningen to udfordringer i lov forslaget. For det første vil det forhold, at lejeforhøjelsen iht. til den foreslåede ELL 31, stk. 3, dvs, for totaløkonomiske rentable energirenoveringer, ikke kan opkræves ud over markedslejen, betyde, at udlejers incitament til at udføre de pgælden de energiforbedringer reduceres. Det er foreningens opfattelse, at en deklarato risk bestemmelse, der svarer til LL 47, stk. 2, 2, pkt., i stedet vil øge udlejers incitament til at gennemføre totaløkonomiske rentable energirenoveringer i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Foreningen anbefaler endvidere, at bestemmelsen i ELL 31, stk. 3, ogs finder stands Brygge 43 anvendelse for erhvervslejeml beliggende i blandede ejendomme, da ELL som følge af LLs anvendelsesområde også finder anvendelse for erhvervslejeml 2300 København 5 beliggende i blandede ejedomme. Efter den nuværende ordlyd af den foreslåede ELL 31, stk. 3, er det en forudsætning at hele ejendommen anvendes er hvervsmæssigt. T: For det andet vil et krav om tilslutning fra 2/3 af lejerne i bevirke, at det i prak sis vil blive svært for udlejer at gennemføre totaløkonomiske rentable energirenoveringer, selvom udlejer mtte være interesseret heri. Foreningen anbefaler F: E-mait: deøde.dk Internat:

6 2/2 derfor, at det overvejes om grænsen for tilslutning bør være lavere eller hvorvidt der overhovedet bør være en grænse. Ovenstende bemærkninger er anført ud fra den forudsætning, at det balanceprincip, som fremgr af den foreslåede ELL 31, stk. 3, 2. pkt. fungerer således i praksis, at det det giver en meget skæv nettofortjeneste enten i ejers eller udlejers favør. isk Foreningen tager endvidere forbehold for detailreguleringen, som kommer til at fremg af bekendtgørelsen, og foreningen ser frem til at modtage udkast til bekendtgørelsen i høring. Med venlig hilsen Heidi Bach Advokatfuldmægtig, ejendomsmægler og valuar MDE Dir.tlf.: I Islands Brjgga København 5 T: F: E-maII: de.dk InterneL

7 september 2014 Ministeriet for BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER Dansk Ind ustr Confederation of Danish Industry Sendt til: boliglombbl.dk Cc til: og DI s horingssvar til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler m.v. (Deres j.nr ) DI takker for muligheden for at afgive svar til ovennævnte høring. DI har ikke kommentarer til høringsudkastet. Med venlig hilsen Flemming Lokke Petersen Chefkonsulent H. C. Andersens Boulevard 18 ( 45) KebenhavnV Danmark di.dk CVR:

8 D*N5, DEN DANSKE DOMMERFORENING 0., Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Dato: 11SEP Sendt pr. mail til boliglovmbbl.dk, ogjfmbb1.dk Justitsministeriet har ved brev af 8. september 2014 (Sagsnr ) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til horing over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje a erhvervsiokaler m.v.(fremme af energirenovering i erhv rvslejemål). I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemæikninger. Med venlig hilsen Formanden, østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K, tlf mikaelsjobergoestrelandsret.dk

9 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter dn dommerfutdmægtigforeningen Odense, den 29. september 2014 Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring at lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål), Deres sagsnr Justitsministeriet har ved af 8. september 2014 anmodet om Dommerfuldmægtigforeningens eventuelle bemærkninger til. Foreningen skal i den anledning meddele, at der ikke er bemærkninger til lovforslaget. Dette høringssvar sendes alene elektronisk til: boliglovmbbl.dk ogjfmbbl.dk. På foreningens vegne, Teresa Lund Tøgern Høringsansvarlig Dom merfu Idmægtigforeningen

10 Høring Juridisk konsulent, advokat Telefon Niklas Winther Kejiskov 30. september København K GI. Mønt 4 Nørre Voldgade København K I I CVR-nr EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Pr. bo1iglov(mbbi.d1c, pmi(ii2mbbi.dk og jf(i)mbbi.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter domme, der helt eller delvist er udlejet til erhverv. Såfremt energiforbruget i udlejningsej endomme skal reduceres, er det således vigtigt, at det velkendte paradoksproblem bliver løst. En løsning af paradoksproblemet forudsætter dog, at reglerne indeholder et tilstrækkeligt fradrag for vedligeholdelse, herunder sparet vedligeholdelse. I forarbejderne til den nyligt gennemførte energisparepakke i boliglejelovgivningen udtales det også vedrørende totaløko J.nr Att.: Julia Fjelding Ref: NWK til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i er hvervsiejemål) i høring. Ejendomsforeningen Danmark har gennemgået udkastet og har føl Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 8. september 2014 sendt udkast til forslag Vi støtter i høj grad, at der bliver indført bedre incitàrnenter i erhvervsiejeloven til, at udlejer gende bemærkninger. leje af erhvervsiokaler m v. ne ensidigt eller sammen med erhvervsiejerne kan gennemføre energirenoveringer i ejen Vi må imidlertid konstatere, at de forslåede nye regler om energirenovering i erhvervslejemål stort incitament, og at reglerne ikke bliver unødigt komplicerede og administrativt tunge. ikke skaber et særligt stort incitament for udiejerne til at gennemføre energiforbedringer, og de vil endvidere være svært håndterbare for udlejerne. bedringer, hvor energibesparelsen hos lejerne kan modsvare en lej eforhøj else beregnet uden Begrænsningen af reglernes anvendelsesområde til totaløkonomisk rentable energiforbedrin ger vil reducere forøgelsen af incitamentet for udlejerne. Der er således relativt få energifor nomisk rentable energiforbedringer, at reglerne retter sig mod de lavthængende frugter, dvs, de tiltag, der vil være rentable og have forholdsvis kort tilbagebetalingstid, og hvor den økonomiske risiko må forventes at være begrænset. Såfremt man kigger på den allerede eksi over udkast til ændring af lov om

11 2 pkt. 2.4 i Netværksgruppemes Grundkatalog. man ligeledes forvente, at der i den varslede bekendtgørelse om totaløkonornisk rentable energiforbedringer i erhvervsiejemål vil blive indført yderligere begrænsninger i reglemes Indførelsen af en differentiering mellem ejendomme udelukkende udlejet til erhverv og ej endomme delvist udlejet til erhverv vil også kun bidrage til en forøget kompleksitet i erhvervs lejelovgivningen, som i sig selv er uhensigtsmæssig og forekommer ubegrundet. jelsen må under alle omstændigheder også anses for et unødigt formelt krav, når der er tale sterende bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer i boliglejemål, må Begrænsningen afreglernes anvendelsesområde til erhvervsiejemål i ejendomme, som ude te totaløkonomisk rentable energiforbedringer. Begrænsningen afreglernes anvendelsesom anvendelsesområde, idet reglerne kun vil kunne anvendes i forbindelse med nogle få bestem lukkende er udlejet til erhverv, vil ligeledes have en stor negativ betydning. Erhvervsiejemål i råde til totaløkonomisk rentable energiforbedringer er heller ikke i overensstemmelse med det lighedsejendom. I benægtende fald vil dette kun yderligere begrænse reglernes anvendelse. forslag om øget incitament til energirenovering, som Netværk for energirenovering under Klima-, Energi og Bygningsministeriet foreslog i 2013,jf. forslag i Initiativkataloget og ejendomme, der bruges til både bolig og erhverv, burde således være omfattet af reglerne. Vi Det beskrevne krav i den varslede bekendtgørelse om, at udlejer skal foreslå lejerne to certifi cerede energimærkningsfirmaer til at foretage den eksterne kvalitetssikring, hvorefter lejerne forudsætter i denne sammenhæng, at en ejendom godt kan være én ejerlejlighed i en ejerlej Kravet om aftale mellem udlejer og et flertal af lejerne om energiforbedringerne og lejeforhø Nåi man kigger på de beskrevne krav til vedtagelse af aftale samt dokumentation og bereg altså både leje og forbrugsudgifter, ikke forhøjes. Stigningen i lejen skal således modsvares af om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, hvor lej emes samlede økonomiske byrde, en reduktion i lej emes forbrugsudgifter i form af energibesparelser. jen stiller krav om en aftale mellem udlejer og lejerne vedrørende energiforbedringerne og ning af energibesparelse i den varslede bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer forekommer de ligeledes unødigt komplicerede og administrativt tunge. kan vælge mellem de to, forekommer eksempelvis direkte unødvendigt, når reglerne i forve den relateret lej eforhøjelse. Kravet må også anses som direkte udtryk for generel mistillid til såvel udlejerne som de certificerede energimærkningsfirmaer, som begge bør kunne stå inden for deres beregninger. Denne mistillid må vi tage stærk afstand fra. Generelt må vi på baggrund af ovenstående konstatere, at de nye regler næppe vil få nogen stor udbredelse blandt udlejeme, såfremt de gennemføres i deres nuværende udformning.

12 3 misk rentable energiforbedringer, og aftalt grøn byfornyelse, hvor udlej er kan indgå aftale med et flertal af lejerne om øvrige energiforbedringer, og at man hermed vil indføre mere For en ordens skyld må vi også gøre specielt opmærksom på, at forslaget efter vores vurde restriktive regler for erhvervsiejemål end for boliglejemål. angivet i artikel 19, stk. 1, litra a, ske med en tilstrækkelig imødekommelse af det paradoksproblem, som gør sig gældende ved udførelse afenergibesparende arbejder på udlejnings ejendomme. Det forekommer tillige bemærkelsesværdigt, at man i et forslag om ændring af erhvervsieje lovgivningen forsøger at lave en kombination af reglerne i boliglejelovgivningen om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, hvor udlejer ensidigt kan gennemføre totaløkono ring er i strid med energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 og 19, idet det ikke i en tilstræk kelig grad imødekommer paradoksproblemet. Ifølge artikel 4, stk. 1, litra c, skal der således kostningseffektive gennemgribende renovering af bygninger. De nærmere tiltag skal, som opstilles en langsigtet strategi, som omfatter politikker og foranstaltninger til fremme af om Tobe stensen Venhighi XL Administrerende direktør

13 Side i af i Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokale m.m. Forsikring & Pension har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag. Med venlig hilsen Tine Aabye Forsikring & Pension Skadesforsikring Tine Aabye Ingeniør Tlf. direkte Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax about:blank

14 Side 1 af 1 GI har ingen bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Venlig hilsen Charlotte Will Juridisk konsulent Direkte G Grundejernes lnvesteringsfond Ny Kongensgade København K Tlf gi.dk ejendomsviden.dk I Gruodejemes Invstrnngsford rbojder vi for at skabe bedre og sundere bobget V administrerer penge bl vedbgebold&so at powite Lldlejnfngse)endornme, w yder fordelrigtiçjo Ibn, og vi slat(er pro 1ek(er, der bidrager bl bedre i erievonmj f bob9ei: (srritidcn Alt sammen toydi vi (ror at bedre boliger giver bedre liv. about:blank

15 Julia Anna Berger Fjelding Fra: Jesper Larsen på vegne af Jesper Larsen Sendt: 6. oktober :32 Til: Cc: Emne: Heringssvar vedr, fremme af energirenovering i erhvervsiejemål j. nr Hermed fremsendes Lejernes LO s høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsloka ler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkastet indebærer: 1. En udvidelse af udlejerens mulighed for at kræve lejeforhøjelse af lejerne i forbindelse med gennemførelse af totaløkonomisk rentable energirenoveringer i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. 2. Indførelse af hjemmel til ministeren for by, bolig o landdistrikter til at fastsætte nærmere regler om totaløkonomisk rentable energ iforbed ringer. Lejernes LO kan støtte forslaget om, at udlejer i ejekdomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, kan forlange en lejeforhøjelse for arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen, på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, hvis udlejeren har sikret sig tilslutning til gennemførlsen af arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål tilsammen omfatter mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Lejeforhøjelsen kan ikke overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne. Lejernes LO bemærker, at regeringen, når det gældér beboelseslejerne, ikke lader en tilsvarende totaløkonomisk renovering afhænge af, om udlejeren har sikret sig tilslutning til gennemførelsen at arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål udgør 2/3 af lejemålene i ejendommen. Det er en grov og urimelig forskel behandling at erhvervslejerne og beboelseslejerne. Den betyder, at beboelseslejerne ikke har samme beskyttelse mod tvangsrenoveringer, som erhvervslejerne. Lejernes LO skal anbefale, at erhvervslejerne i dere beslutningsproces omfattes af reglerne om pa rts rådgivning. Med venlig hilsen Helene Toxværd, Formand Lejernes LO Poul Erik Jensen Næstformand Lejernes LO

16 Københavns Byret By, Bolig og Landdistriker Gammel Mønt 1117 København K Præsidenten Dornliuset, Nytorv København K. Tlf CVR administration.kbh(adomstol.dk J. nr Den 22. september 2014 Ved en mail af 8. september 2014 har Justitsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje aferhvervsiokaler m.v. (Fremme afenergireno vering i erhvervslejemål). Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne opyse, at forslaget ikke giver byretterne anled nmg til at fremkomme med bemærkninger. Derhenvises til j.nr Med

17 Den 08/ J.nr. 40A-VL By, Bolig og Landdistrikter 1117 København K Ministeriet for Gammel MØnt 4 I den anledning skal jeg meddele, al landsretten ikke finder grundlag for at udtale sig om Asmilclklostervej 21, 8800 Viborg Tlf wwwvpstrelandsret.dk Bjàrne Christensen Med venlig hilsen Der henvises til j.nr Jf mhbl.dk. Dette svar sendes efter anmodning til bqliglovbbl.dk med kopi til og, udkastet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 8. september 2014 anmodet om erhvervsiokaler m. v. (Fremme af energirenovering i erhvervsiejemål>. eventuelle bemærkninger til et udkast til lbrslag til lov om ændring af lov om leje af Præsidenten Vestre Landsret

18 Østre Landsret Præsidenten Den 10SEP J.nr. 40A-ØL Init:maa By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Justitsministeriet har ved brev af 8. september 2014 (Sagsnr ) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til ov om ændring af lov om leje aferhvervsloka ler m.v.(fremme af energirenovering i erhvervsiej mal). I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikk giver landsretten anledning til at fremkomme med bemærkninger. Med venlig hilsen B7i1 Carlsen bo Bredgade 59, 1260 Knbenhavn K. Tlf Hjemmeside www oesrebndsretdk

19 Side i af i Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Realkreditforeningen takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til boring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslej emål). Rea]kreditforeningen har ikke nogen bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Christina Wandt cxvarea1kreditforeningen.dk Direkte Realkreditforeningen Finanssektorens Hus Amaliegade Kobenhavn K Telefon Fax mai1(rea1kreditforeningen.dk RFflLKREDIT FORENINGEN about:blank

20 TEKNIQ INSTALLATØRCRNe ORGANISATION Pr. mail:boliglov mbbl.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K TEKNIQ Pau! Bergsøes Vej Glostrup Telefon september2014 J.nr Høring over udkast til lovforslag til Lov om æn dring af lov om leje at erhvervsloka ler m.v. (Fremme af energire novering i erhvervslokaler) Ref STH Tak for det i høring fremsendte udkast til Iovfor lag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler. Baggrunden for og formiet med lovforslaget er at gøre det lettere og mere attraktivt for bade udlejere og lejere at gennemføre energibesparende for anstaltninger. TEKNIQ skal udtale sin støtte til lovforslaget og at det nu bliver fordelagtigt for såvel udlejer som lejere at energirenovere. Kopi er sendt til pmkmbbl.dk og 1fmbbl.dk TEI<NIQ er si 5rbJrIrgI r- O braicheor53ils3l5 msj I.skniske InssIIaLior virksonsiseder sene neojlereenr.

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K

By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K By- og Boligudvalget 2013-14 L 34 Bilag 1 Offentligt FRITIDSHUSEJERNES LANDSFORENING By, Bolig og Landdistrikter 5. september 2013. Gammel Mønt 4 1117 København K Vedr.: Høring over forslag til lov om

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt familieret@sm.dk bgn@sm.dk Ankestyrelsen bemærker følgende til det fremsendte lovforslag om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk

Høring. ændrede regler om ajourføringsgebyrer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bi.dk, email bl@bl.dk 14. januar 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter P-almbolig mbbl.dk Høring ændrede regler om ajourføringsgebyrer

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

IIRKITEKT FORENINGEN. Danish Architects Association. By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01)

IIRKITEKT FORENINGEN. Danish Architects Association. By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01) By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K E-mail: Almenbolig@mbbl.dk IIRKITEKT FORENINGEN Danish Architects Association

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Høringssvar. Side nr.

Høringssvar. Side nr. Høringssvar Oversigt over myndigheder og organisationer m.v., der har afgivet høringssvar til Indenrigs- og Socialministeriet om udkast til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22

Advokatrådet. ADVOKATfl SAMFUNDET. Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KØBENHAVN K 1060 København K TLF. 33 969798 FAX 33 36 97 50 DATO: 22. januar 2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation

ENS - Center for Telekommunikation ENS - Center for Telekommunikation Fra: Britt Rasmussen Sendt: 12. juli 201613:24 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

J.nr Udkast til lovforslag om en energisparepakke

J.nr Udkast til lovforslag om en energisparepakke Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligafdelingen Boliglovgivning Gl. Mønt 4 1117 København K 22. november 2012 Jour. nr.: 20-01-003-12 Ref: toc Direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

A dvokatrådet. By- og Boligudvalget 2014-15. L 161 Bilag 1. Offentligt. AD V OK ATfl SAMFUNDET. almene boliger mv. og lov om

A dvokatrådet. By- og Boligudvalget 2014-15. L 161 Bilag 1. Offentligt. AD V OK ATfl SAMFUNDET. almene boliger mv. og lov om alrnenholigarnhbl.dk ID NR.: 334727 SAGSNR.: 2015-385 1060 København K TLF. 33 96 97 98 DATO: 12. februar 2015 Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal 22 1306 KØBENHAVN K KRONPRINSESSEGADE

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 100 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sim.dk + hbo@sim.dk KRONPRINSESSEGADE

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud BEK nr 887 af 11/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0004

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere