Advokatrådet. By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt. ADVOKATfl SAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatrådet. By- og Boligudvalget 2014-15. L 82 Bilag 1 Offentligt. ADVOKATfl SAMFUNDET"

Transkript

1 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter Holmens Kanal København K + + KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: 6. oktober 2014 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervsiejemål) Ved af har Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Advokatrådet har ikke bemærkninger til det remsendte høringsmateriale. Med venlig hilsen By- og Boligudvalget L 82 Bilag 1 Offentligt advokatsamfundet.dk www. advokatsamfundet.dk

2 Side 1 af2 Høringssvar til j. nr BAT-kartellet bakker op om udsendte udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. BAT vil gerne kvittere for forslagets indsats for at løse det såkaldte paradoksproblem og vi vurderer, at forslaget kan have en positiv effekt p energirenovering og energieffektivisering i e rhve rvs lejem I. BAT lægger vægt p, 1) at lejeforhøjelsen ikke kan overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne, 2) at de igangsatte arbejder skal være totaløkonomisk rentable forbedringer og 3) at der stilles præcise krav til dokumentationen af totaløkonomien og dermed til, hvordan besparelsen beregnes. Med venlig hilsen I Best regards Camilla Vakgaard Økonom, Cand. Polit. Tlf.: Fax: Mail: AT.ARTiL(T Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Kampmannsgade København V Er du tilmeldt vores nyhedsbrev? Klik her Fra: Julia Anna Berger Fjelding [mailto:jf mbbl.dk] Sendt: 8. september :31 Til: Dansk Byggeri; Håndværksrådet; KL Kommunrnes Landsforening; Boligselskabernes Landsforening; Bosam-Boligforeningerne Sammenlutning i Danmark; Bygherreforeningen; Danmarks Lejerforeninger; Ejendomsforeningen Danmark; F.R.I. Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Grundejernes Investeringsfond; Lejernes Landsorganisation Danmark; Advokatsamfundet; AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; BAT Kartellet; Byggesocietetet; Dansk Fjernvarme; Danske Regioner; kontaktdanskeudleiere.dk; dskdsk.dk; Kobenhavncdomstol.dk; Ugemagasinet Industrien; Dommerfuldmægtigforeningen,; Finansrådet (Finansrådets Hus); Forsikring og Pension; Handels- Og Kontorfunktionærenes Arbejdsløshedskasse ( HK); postvestrelandsret.dk; Realkreditforeningen; infodanskenergi.dk; Dansk erhverv; ; pm adv-martinelli.dk; Tekniq Installatørens Organisation Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) (MBBL Id nr.: ) T; about:blank

3 HØRINGSSVAR Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (fremme af energirenovering i erhvervslejemål) BYGHERRE FORENINGEN Bygherreforeningen takker Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for lejligheden til at kommentere høringsmaterialet vedrørende udkast til forslag til lov om ændring 6. oktober 2014 af lov om leje af erhvervsiokaler mv. (fremme af energirenovering i erhvervs Bygherreforeningen leemål i I Borgergade København K Bygherreforeningen ser fortsat et stort og uudnyttet potentiale for energirenovering i den eksisterende bygningsmasse (se vores tid igere høringssvar). Herunder er det meget vigtigt, at der bliver skabt forbedrede ncitamenter for udlejere af erhvervslejemål og fundet bidrag til løsning af d t såkaldte paradoksproblem. Vi info bygherreforeningen.d anser derfor forslaget som en naturlig udløber a arbejdet i ministerens energi- renoveringsnetværk og den efterfølgende energirenoveringsstrategi. Vi vurderer, at forslaget vil virke positivt ved at vre med til at sikre, at enkelte lejere ikke kan hindre, at der gennemføres energiforbedringer i erhvervs ejendomme, hvor et stort flertal af erhvervslejerne er enig med udlejeren om at gennemføre energirenovering. Det virker derfor rimeligt, at man kan gennemføre energiforbedringer på ejendommen efter aftale med et kvalificeret flertal af lejerne (opgjort efter bruttoetageareal) og herefter forlange en lejeforhøjelse af samtlige lejere i ejendommen. Medvirkende til dette er forudsætningen om, at udlejerens mulighed for at varsle lejeforhøjelser for alle lejemål i ejendommen er, at der kan opnås aftale om lejeforhøjelsen med et antal lejere, hvis lejemål tilsammen udgør mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Endvidere er det positivt, at udlejeren kan beregne forbedringsforhøjelsen med udgangspunkt i samtlige nødvendige omkostniner for de arbejder, som har medført den opgjorte energibesparelse, så læne den samlede lejeforhøjelse for hele ejendommen ikke overstiger energibesparelserne for hele ejendommen. Endelig er det meget vigtigt, at der ved udmøntningen af de nærmere regler undgås unødigt bureaukratiske procedurer omkring beregningen af totaløkonomisk rentable energiforbedringsarbejder og beregningen af lejeforhøjelsen (hvor udlejer i første omgang afholder udgifterne til undersøgelserne). Dette vil i sig selv kunne afholde udlejere til at igangsætte energirenoveringsprojekter. Bygherreforeningen står i øvrigt til rådighed for uddybning af ovenstående. Side i

4 Arbejderbevægelsens Side 1 af 1 Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler m.v. Dansk Byggeri takker for nedenstående høring, og bakker op om formålet med lovforslaget, som er fremme af incitamentet til energirenovering i erhvervsiejemål. Dansk Byggeri håber på en opfølgning/undersøgelse af, i hvor høj grad lovens mulighed for lejeforhøjelse til energibesparelser vil blive udnyttet i praksis. Dansk Byggeri har ikke yderligere bemærkninger til høringen. Venlig hilsen Camilla Damsø Pedersen Chefkonsulent Erhvervspolitisk afdeling Tlf. direkte: Mobil: danskbyøoarl Vi samler byggeri, anlæg og industri Nørre Voldgade København K Abonner på nyheder t i Skab resultater med Byggeriets Lederuddannelse se merc og ttlmeld her. Fra: Julia Anna Berger Fjelding Sendt: 8. september :31 Til: infodb; Håndværksrådet; KL Kommunernes Landsforenin ; Boligselskabernes Landsforening; Bosam Boligforeningerne Sammenslutning i Danmark; Bygherreforeni gen; Danmarks Lejerforeninger; Ejendomsforeningen Danmark; F.R.I. Foreningen af Rådgivende Ingeniører; Grundejernes Investeringsfond; Lejernes Landsorganisation Danmark; Advokatsa mfundet; AE - Erhvervsråd; Bygge-,Anlægs- og Trækartellet; Byggesocietetet; Dansk Fjernvarme; Danske Regioner; kontaktda nskeudleiere.dk; Kobenhavndomstol.dk; Ugemagasinet Industrien; Dommerfuldmægtigforeningen,; Finansrådet (Finansrådets Hus); Forsikring og Pension; Handels- Og Kontorfunktionærenes Arbejdsløshedskasse ( HK); post vestrelandsret.dk; Realkreditforeningen; de de. dk; Dansk erhverv; ; pmadv-martinelli.dk; ; rostoestrelandsret.dk; rkr1rkr.dk; sbksbi.aau.dk; Tekniq Installatørens Organisation Emne: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) (MBBL Id nr.: ) Med venlig hilsen Julia Anna Berger Fjelding Fuldmægtig, Cand. Jur. MINISTERIET FOR BY. BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt København K Tel: E-post: fmbbi.dk about:blank

5 København, den 6. oktober 2014 J.nr. H /2 Ministeriet forby, Bolig og Landdistrikter Att.: Julia Fjelding Garn mel Mønt København K. 0ankD1... Ejnconismag1erorening Vedr.: Deres j.nr Høring over forslag til lov om ændring af lov om Lov om leje af erhvervsioka ler (ELL). Foreningen har modtaget ovenstående lovforslag den anledning bemærke følgende: høring, og foreningen skal i Det fremgr al lovforslagets almindelige bemærkninger, at lovforslaget er et led i udmøntningen af energiaftalen, og at det overordnede formål med lovforslaget er at sikre, at Danmark i r 2050 skal dækkes af vedvarende energi, og at elog varmeforsyningen i r 2035 skal være uafhængig af fossile brændstoffer. Strategi for energirenovering af bygninger, der er et led i Energiaftalen, inde holder bl.a. et initiativ til energirenovering af erhvervslejeml. Lovændringens formål taget i betragtning ser foreningen to udfordringer i lov forslaget. For det første vil det forhold, at lejeforhøjelsen iht. til den foreslåede ELL 31, stk. 3, dvs, for totaløkonomiske rentable energirenoveringer, ikke kan opkræves ud over markedslejen, betyde, at udlejers incitament til at udføre de pgælden de energiforbedringer reduceres. Det er foreningens opfattelse, at en deklarato risk bestemmelse, der svarer til LL 47, stk. 2, 2, pkt., i stedet vil øge udlejers incitament til at gennemføre totaløkonomiske rentable energirenoveringer i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Foreningen anbefaler endvidere, at bestemmelsen i ELL 31, stk. 3, ogs finder stands Brygge 43 anvendelse for erhvervslejeml beliggende i blandede ejendomme, da ELL som følge af LLs anvendelsesområde også finder anvendelse for erhvervslejeml 2300 København 5 beliggende i blandede ejedomme. Efter den nuværende ordlyd af den foreslåede ELL 31, stk. 3, er det en forudsætning at hele ejendommen anvendes er hvervsmæssigt. T: For det andet vil et krav om tilslutning fra 2/3 af lejerne i bevirke, at det i prak sis vil blive svært for udlejer at gennemføre totaløkonomiske rentable energirenoveringer, selvom udlejer mtte være interesseret heri. Foreningen anbefaler F: E-mait: deøde.dk Internat:

6 2/2 derfor, at det overvejes om grænsen for tilslutning bør være lavere eller hvorvidt der overhovedet bør være en grænse. Ovenstende bemærkninger er anført ud fra den forudsætning, at det balanceprincip, som fremgr af den foreslåede ELL 31, stk. 3, 2. pkt. fungerer således i praksis, at det det giver en meget skæv nettofortjeneste enten i ejers eller udlejers favør. isk Foreningen tager endvidere forbehold for detailreguleringen, som kommer til at fremg af bekendtgørelsen, og foreningen ser frem til at modtage udkast til bekendtgørelsen i høring. Med venlig hilsen Heidi Bach Advokatfuldmægtig, ejendomsmægler og valuar MDE Dir.tlf.: I Islands Brjgga København 5 T: F: E-maII: de.dk InterneL

7 september 2014 Ministeriet for BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER Dansk Ind ustr Confederation of Danish Industry Sendt til: boliglombbl.dk Cc til: og DI s horingssvar til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsiokaler m.v. (Deres j.nr ) DI takker for muligheden for at afgive svar til ovennævnte høring. DI har ikke kommentarer til høringsudkastet. Med venlig hilsen Flemming Lokke Petersen Chefkonsulent H. C. Andersens Boulevard 18 ( 45) KebenhavnV Danmark di.dk CVR:

8 D*N5, DEN DANSKE DOMMERFORENING 0., Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Dato: 11SEP Sendt pr. mail til boliglovmbbl.dk, ogjfmbb1.dk Justitsministeriet har ved brev af 8. september 2014 (Sagsnr ) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til horing over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje a erhvervsiokaler m.v.(fremme af energirenovering i erhv rvslejemål). I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemæikninger. Med venlig hilsen Formanden, østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K, tlf mikaelsjobergoestrelandsret.dk

9 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter dn dommerfutdmægtigforeningen Odense, den 29. september 2014 Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om ændring at lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål), Deres sagsnr Justitsministeriet har ved af 8. september 2014 anmodet om Dommerfuldmægtigforeningens eventuelle bemærkninger til. Foreningen skal i den anledning meddele, at der ikke er bemærkninger til lovforslaget. Dette høringssvar sendes alene elektronisk til: boliglovmbbl.dk ogjfmbbl.dk. På foreningens vegne, Teresa Lund Tøgern Høringsansvarlig Dom merfu Idmægtigforeningen

10 Høring Juridisk konsulent, advokat Telefon Niklas Winther Kejiskov 30. september København K GI. Mønt 4 Nørre Voldgade København K I I CVR-nr EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Pr. bo1iglov(mbbi.d1c, pmi(ii2mbbi.dk og jf(i)mbbi.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter domme, der helt eller delvist er udlejet til erhverv. Såfremt energiforbruget i udlejningsej endomme skal reduceres, er det således vigtigt, at det velkendte paradoksproblem bliver løst. En løsning af paradoksproblemet forudsætter dog, at reglerne indeholder et tilstrækkeligt fradrag for vedligeholdelse, herunder sparet vedligeholdelse. I forarbejderne til den nyligt gennemførte energisparepakke i boliglejelovgivningen udtales det også vedrørende totaløko J.nr Att.: Julia Fjelding Ref: NWK til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i er hvervsiejemål) i høring. Ejendomsforeningen Danmark har gennemgået udkastet og har føl Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 8. september 2014 sendt udkast til forslag Vi støtter i høj grad, at der bliver indført bedre incitàrnenter i erhvervsiejeloven til, at udlejer gende bemærkninger. leje af erhvervsiokaler m v. ne ensidigt eller sammen med erhvervsiejerne kan gennemføre energirenoveringer i ejen Vi må imidlertid konstatere, at de forslåede nye regler om energirenovering i erhvervslejemål stort incitament, og at reglerne ikke bliver unødigt komplicerede og administrativt tunge. ikke skaber et særligt stort incitament for udiejerne til at gennemføre energiforbedringer, og de vil endvidere være svært håndterbare for udlejerne. bedringer, hvor energibesparelsen hos lejerne kan modsvare en lej eforhøj else beregnet uden Begrænsningen af reglernes anvendelsesområde til totaløkonomisk rentable energiforbedrin ger vil reducere forøgelsen af incitamentet for udlejerne. Der er således relativt få energifor nomisk rentable energiforbedringer, at reglerne retter sig mod de lavthængende frugter, dvs, de tiltag, der vil være rentable og have forholdsvis kort tilbagebetalingstid, og hvor den økonomiske risiko må forventes at være begrænset. Såfremt man kigger på den allerede eksi over udkast til ændring af lov om

11 2 pkt. 2.4 i Netværksgruppemes Grundkatalog. man ligeledes forvente, at der i den varslede bekendtgørelse om totaløkonornisk rentable energiforbedringer i erhvervsiejemål vil blive indført yderligere begrænsninger i reglemes Indførelsen af en differentiering mellem ejendomme udelukkende udlejet til erhverv og ej endomme delvist udlejet til erhverv vil også kun bidrage til en forøget kompleksitet i erhvervs lejelovgivningen, som i sig selv er uhensigtsmæssig og forekommer ubegrundet. jelsen må under alle omstændigheder også anses for et unødigt formelt krav, når der er tale sterende bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer i boliglejemål, må Begrænsningen afreglernes anvendelsesområde til erhvervsiejemål i ejendomme, som ude te totaløkonomisk rentable energiforbedringer. Begrænsningen afreglernes anvendelsesom anvendelsesområde, idet reglerne kun vil kunne anvendes i forbindelse med nogle få bestem lukkende er udlejet til erhverv, vil ligeledes have en stor negativ betydning. Erhvervsiejemål i råde til totaløkonomisk rentable energiforbedringer er heller ikke i overensstemmelse med det lighedsejendom. I benægtende fald vil dette kun yderligere begrænse reglernes anvendelse. forslag om øget incitament til energirenovering, som Netværk for energirenovering under Klima-, Energi og Bygningsministeriet foreslog i 2013,jf. forslag i Initiativkataloget og ejendomme, der bruges til både bolig og erhverv, burde således være omfattet af reglerne. Vi Det beskrevne krav i den varslede bekendtgørelse om, at udlejer skal foreslå lejerne to certifi cerede energimærkningsfirmaer til at foretage den eksterne kvalitetssikring, hvorefter lejerne forudsætter i denne sammenhæng, at en ejendom godt kan være én ejerlejlighed i en ejerlej Kravet om aftale mellem udlejer og et flertal af lejerne om energiforbedringerne og lejeforhø Nåi man kigger på de beskrevne krav til vedtagelse af aftale samt dokumentation og bereg altså både leje og forbrugsudgifter, ikke forhøjes. Stigningen i lejen skal således modsvares af om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, hvor lej emes samlede økonomiske byrde, en reduktion i lej emes forbrugsudgifter i form af energibesparelser. jen stiller krav om en aftale mellem udlejer og lejerne vedrørende energiforbedringerne og ning af energibesparelse i den varslede bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer forekommer de ligeledes unødigt komplicerede og administrativt tunge. kan vælge mellem de to, forekommer eksempelvis direkte unødvendigt, når reglerne i forve den relateret lej eforhøjelse. Kravet må også anses som direkte udtryk for generel mistillid til såvel udlejerne som de certificerede energimærkningsfirmaer, som begge bør kunne stå inden for deres beregninger. Denne mistillid må vi tage stærk afstand fra. Generelt må vi på baggrund af ovenstående konstatere, at de nye regler næppe vil få nogen stor udbredelse blandt udlejeme, såfremt de gennemføres i deres nuværende udformning.

12 3 misk rentable energiforbedringer, og aftalt grøn byfornyelse, hvor udlej er kan indgå aftale med et flertal af lejerne om øvrige energiforbedringer, og at man hermed vil indføre mere For en ordens skyld må vi også gøre specielt opmærksom på, at forslaget efter vores vurde restriktive regler for erhvervsiejemål end for boliglejemål. angivet i artikel 19, stk. 1, litra a, ske med en tilstrækkelig imødekommelse af det paradoksproblem, som gør sig gældende ved udførelse afenergibesparende arbejder på udlejnings ejendomme. Det forekommer tillige bemærkelsesværdigt, at man i et forslag om ændring af erhvervsieje lovgivningen forsøger at lave en kombination af reglerne i boliglejelovgivningen om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, hvor udlejer ensidigt kan gennemføre totaløkono ring er i strid med energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 og 19, idet det ikke i en tilstræk kelig grad imødekommer paradoksproblemet. Ifølge artikel 4, stk. 1, litra c, skal der således kostningseffektive gennemgribende renovering af bygninger. De nærmere tiltag skal, som opstilles en langsigtet strategi, som omfatter politikker og foranstaltninger til fremme af om Tobe stensen Venhighi XL Administrerende direktør

13 Side i af i Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokale m.m. Forsikring & Pension har ingen bemærkninger til det fremsendte forslag. Med venlig hilsen Tine Aabye Forsikring & Pension Skadesforsikring Tine Aabye Ingeniør Tlf. direkte Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax about:blank

14 Side 1 af 1 GI har ingen bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Venlig hilsen Charlotte Will Juridisk konsulent Direkte G Grundejernes lnvesteringsfond Ny Kongensgade København K Tlf gi.dk ejendomsviden.dk I Gruodejemes Invstrnngsford rbojder vi for at skabe bedre og sundere bobget V administrerer penge bl vedbgebold&so at powite Lldlejnfngse)endornme, w yder fordelrigtiçjo Ibn, og vi slat(er pro 1ek(er, der bidrager bl bedre i erievonmj f bob9ei: (srritidcn Alt sammen toydi vi (ror at bedre boliger giver bedre liv. about:blank

15 Julia Anna Berger Fjelding Fra: Jesper Larsen på vegne af Jesper Larsen Sendt: 6. oktober :32 Til: Cc: Emne: Heringssvar vedr, fremme af energirenovering i erhvervsiejemål j. nr Hermed fremsendes Lejernes LO s høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervsloka ler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkastet indebærer: 1. En udvidelse af udlejerens mulighed for at kræve lejeforhøjelse af lejerne i forbindelse med gennemførelse af totaløkonomisk rentable energirenoveringer i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. 2. Indførelse af hjemmel til ministeren for by, bolig o landdistrikter til at fastsætte nærmere regler om totaløkonomisk rentable energ iforbed ringer. Lejernes LO kan støtte forslaget om, at udlejer i ejekdomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, kan forlange en lejeforhøjelse for arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen, på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, hvis udlejeren har sikret sig tilslutning til gennemførlsen af arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål tilsammen omfatter mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Lejeforhøjelsen kan ikke overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne. Lejernes LO bemærker, at regeringen, når det gældér beboelseslejerne, ikke lader en tilsvarende totaløkonomisk renovering afhænge af, om udlejeren har sikret sig tilslutning til gennemførelsen at arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål udgør 2/3 af lejemålene i ejendommen. Det er en grov og urimelig forskel behandling at erhvervslejerne og beboelseslejerne. Den betyder, at beboelseslejerne ikke har samme beskyttelse mod tvangsrenoveringer, som erhvervslejerne. Lejernes LO skal anbefale, at erhvervslejerne i dere beslutningsproces omfattes af reglerne om pa rts rådgivning. Med venlig hilsen Helene Toxværd, Formand Lejernes LO Poul Erik Jensen Næstformand Lejernes LO

16 Københavns Byret By, Bolig og Landdistriker Gammel Mønt 1117 København K Præsidenten Dornliuset, Nytorv København K. Tlf CVR administration.kbh(adomstol.dk J. nr Den 22. september 2014 Ved en mail af 8. september 2014 har Justitsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje aferhvervsiokaler m.v. (Fremme afenergireno vering i erhvervslejemål). Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne opyse, at forslaget ikke giver byretterne anled nmg til at fremkomme med bemærkninger. Derhenvises til j.nr Med

17 Den 08/ J.nr. 40A-VL By, Bolig og Landdistrikter 1117 København K Ministeriet for Gammel MØnt 4 I den anledning skal jeg meddele, al landsretten ikke finder grundlag for at udtale sig om Asmilclklostervej 21, 8800 Viborg Tlf wwwvpstrelandsret.dk Bjàrne Christensen Med venlig hilsen Der henvises til j.nr Jf mhbl.dk. Dette svar sendes efter anmodning til bqliglovbbl.dk med kopi til og, udkastet. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 8. september 2014 anmodet om erhvervsiokaler m. v. (Fremme af energirenovering i erhvervsiejemål>. eventuelle bemærkninger til et udkast til lbrslag til lov om ændring af lov om leje af Præsidenten Vestre Landsret

18 Østre Landsret Præsidenten Den 10SEP J.nr. 40A-ØL Init:maa By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Justitsministeriet har ved brev af 8. september 2014 (Sagsnr ) anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til ov om ændring af lov om leje aferhvervsloka ler m.v.(fremme af energirenovering i erhvervsiej mal). I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikk giver landsretten anledning til at fremkomme med bemærkninger. Med venlig hilsen B7i1 Carlsen bo Bredgade 59, 1260 Knbenhavn K. Tlf Hjemmeside www oesrebndsretdk

19 Side i af i Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Realkreditforeningen takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til boring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslej emål). Rea]kreditforeningen har ikke nogen bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Christina Wandt cxvarea1kreditforeningen.dk Direkte Realkreditforeningen Finanssektorens Hus Amaliegade Kobenhavn K Telefon Fax mai1(rea1kreditforeningen.dk RFflLKREDIT FORENINGEN about:blank

20 TEKNIQ INSTALLATØRCRNe ORGANISATION Pr. mail:boliglov mbbl.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K TEKNIQ Pau! Bergsøes Vej Glostrup Telefon september2014 J.nr Høring over udkast til lovforslag til Lov om æn dring af lov om leje at erhvervsloka ler m.v. (Fremme af energire novering i erhvervslokaler) Ref STH Tak for det i høring fremsendte udkast til Iovfor lag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler. Baggrunden for og formiet med lovforslaget er at gøre det lettere og mere attraktivt for bade udlejere og lejere at gennemføre energibesparende for anstaltninger. TEKNIQ skal udtale sin støtte til lovforslaget og at det nu bliver fordelagtigt for såvel udlejer som lejere at energirenovere. Kopi er sendt til pmkmbbl.dk og 1fmbbl.dk TEI<NIQ er si 5rbJrIrgI r- O braicheor53ils3l5 msj I.skniske InssIIaLior virksonsiseder sene neojlereenr.

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Til: Christian V Therkelsen (cvt@mbbl.dk) Fra: Danmarks Lejerforeninger (dl@dklf.dk) Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål)

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Ledelsessekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Att.: Karin Laursen Gammel Mønt 4 1117 København K Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune til ud kast

Læs mere

Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen

Til Beskæftigelsesministeriet. Vedhæftet DA s høringssvar til forslag til lov om ansættelsesklausuler. Med venlig hilsen Til: Beskæftigelsesministeriet (bm@bm.dk), Mari Louise Bro Larsen (mll@bm.dk), Anna Sofie Sørensen (aso@bm.dk) Cc: Lise E. Bardenfleth (LEB@da.dk), Steen Müntzberg - DA (sem@da.dk) Fra: Michala Jordy Jensen

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse

Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse 19. november 2014 Sag 2014-7767 /NIPAKA Høringsnotat - udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 2. oktober 2014 udkast til ny Formidlingsbekendtgørelse i høring med

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 60 - Forår 2010

LEJER I DANMARK NR. 60 - Forår 2010 LEJER I DANMARK NR. 60 - Forår 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Privat byggeri Småhuslejer vandt 70.000 kr. Tre års kamp for en rimelig husleje sluttede, da Østre Landsret gav

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S crh@star.dk + mum@star.dk

Læs mere

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC s høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden AC hilser velkomment, at der med det foreliggende lovforslag lægges op til en målretning af fonden, som blandt andet bidrager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere