1. INDLEDNING KORT HISTORIK DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGRÆNSNING METODE KORT HISTORIK DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE UFRAVIGELIGE REGLER I LEJELOVGIVNINGEN GENSIDIG BEBYRDENDE AFTALE INDGÅELSE AF EN TIDSBEGRÆNSET AFTALE OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL LEJELOVGIVNINGENS UOPSIGELIGHEDSPRINCIP TILSIDESÆTTELSE AF EN TIDSBEGRÆNSNING BOLIGRETTENS TILSIDESÆTTELSE AF EN TIDSBEGRÆNSET AFTALE SÆRLIGE PROBLEMSTILLINGER I FORBINDELSE MED EN TIDSBEGRÆNSET AFTALE Genforhandlingsret UDLEJERS HÅNDHÆVELSE AF AFTALEN BENYTTELSE EFTER UDLØB BENYTTELSE MED UDLEJERS VIDENDE UDLEJERS OPFORDRING FORHANDLING I FORBINDELSE MED EN FORLÆNGELSE AF LEJEMÅLET LEJERS PASSIVITET ERSTATNING KONKLUSION SUMMARY LITTERATURLISTE DOMSREGISTER

2 1. Indledning Lejelovens udgangspunkt er, at et lejemål er uopsigeligt i de tilfælde, hvor der ikke er indgået en tidsbestemt aftale, eller hvor det ikke tydeligt fremgår, hvilken lejeperiode der er aftalt mellem lejer og udlejer. I henhold til lejeloven (LL) 80 og erhvervslejeloven (ELL) 63 kan det aftales, at et lejemål skal være tidsbestemt, således at der ved aftaleindgåelsen er taget stilling til den periode, lejemålet skal strække sig over. En tidsbegrænset aftale er som udgangspunkt kendetegnet ved, at lejemålet er uopsigeligt for begge parter og at dette ophører uden varsel ved udløb af den tidsbestemte periode. 1 En tidsbegrænset beboelseslejeaftale forudsætter en udtrykkelig aftale, jf. LL 4, stk. 2. Såfremt tidsbegrænsningen ikke er udtrykkelig aftalt mellem lejer og udlejer, gælder der en formodning for, at lejeaftalen er indgået på lovens almindelige vilkår. Dette medfører for udlejer, at lejeaftalen nu løber på almindelige opsigelsesvilkår. 2 Tidsbegrænsede lejeaftaler rejser en række særlige spørgsmål, herunder hvilke krav der er til indgåelse af en tidsbegrænset aftale og hvilke retsvirkningsproblematikker der er forbundet hermed. Derudover behandles problemstillinger i forhold til udlejers håndhævelse af den tidsbegrænsede aftale. På denne baggrund er afhandlingens titel: Tidsbegrænsede lejeaftaler 1.1 Afgrænsning I denne afhandling afgrænser jeg mig til, at beskæftige mig med tidsbegrænsede lejeaftaler i lejeog erhvervslejeforhold. Jeg vil ikke komme ind på misligholdelse, herunder det tilfælde hvor enten lejer eller udlejer misligholder den tidsbegrænsede aftale. Derudover afgrænser jeg mig fra, at behandle spørgsmålet om klageinstanser, herunder fogedrettens mulighed for at udsætte lejer ved umiddelbar fogedforretning. 1 Bang Henriksen & Muurholm, 1997, side Bang Henriksen & Muurholm, 1997, side

3 1.2 Metode Afhandlingen anvender den retsdogmatiske metode, idet formålet er at give en fremstilling af gældende ret. 3 I denne kandidatafhandling anvendes lejeloven og erhvervslejeloven som de vigtigste retskilder. Derudover inddrages forarbejder, hvor det er relevant samt retspraksis. Den anvendte retspraksis er hovedsageligt fra Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), Tidsskrift for Bolig og Byggeret og Grundejernes Domssamling. Hvis en afgørelse er refereret flere steder er prioritetsrækkefølgen UFR, T:BB og GD. Der henvises i en fodnote til de andre steder, afgørelsen er trykt. Ligeledes suppleres ovenstående kilder med litteratur, hovedsageligt indenfor lejeretten og obligationsretten. 3 Wegener, 2000, side 51. 3

4 2. Kort historik Den danske boliglovgivning tog sin begyndelse ved lov af 9. juni 1916 om fastsættelse af husleje, men først i den tredje huslejelov nr. 589 af 30. november 1917 om fastsættelse af husleje, nævnes en bestemmelse om tidsbegrænsede aftaler. Lovens 8, litra E, havde følgende ordlyd: Samme Regler som om Ejerens Opsigelse i Henhold til 8 A.-C. gælder med Hensyn til Ejerens Krav om Lejerens Fraflytning ved Lejeforholdets Udløb, naar Forholdet efter Kontrakten ophører uden Opsigelse. Som rimelig Ophørsgrund maa i saa Tilfælde i Almindelighed anses, at Lejeforholdet skønnes at være af mere forbigaaende Beskaffenhed og derhos af begge Parter var forudsat at skulle ophøre ved Udløbet af den i Kontrakten fastsatte Tid. Udlejeren kan i rimelig Tid forud kræve Nævnets Bistand til at faa afgjort, om Lejeren ønsker og er berettiget til at fortsætte Lejeforholdet. Indholdet af 8 A.-C. vedrørte regler om ejerens opsigelsesmulighed. I henhold til 8 A. skulle Nævnet, i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner, godkende en opsigelse for, at den var retsgyldig. I de situationer, hvor nævnet skulle træffe afgørelse om opsigelsen vurderes, hvorvidt der var en sådan grund til opsigelsen, at denne må siges, at stemme med Billighed. Som rimelig grund, ansås de tilfælde hvor ejeren selv skulle bebo lejemålet, eller hvor lejeren trods gentagne pålæg havde undladt at iagttage de almindelige Hus- og Ordensregler. I henhold til 8 B. kunne reglen under A. udvides til at omfatte andre kommuner med de lempelser, som forholdene nødvendiggjorde. Stykke C. vedrørte de kommuner, i hvilke Huslejenævn var nedsat, men som ikke blev omfattet af bestemmelserne under litra A. og litra B. I denne bestemmelse kunne lejer ikke, når spørgsmålet om lejeforhøjelse var forelagt Nævnet, opsiges uden Nævnets samtykke til fraflytning tidligere end til den første ordinære april eller oktober flyttedag, der falder mindst ét år efter sagens indankning for Nævnet. Ved den fjerde huslejelov, Lov nr. 401 af 30. juli 1918 om fastsættelse af husleje, blev tilføjet følgende: ligesom Lejeren er berettiget til at æske Nævnets Afgørelse for, om han er berettiget til at fortsætte Lejemaalet. Ligeledes blev henvisningen til 8, litra A.-C. ændret således, at der kun henvises til 8, litra A. Bestemmelsen fortsatte uændret i Lov nr. 150 af 1. april 1921, men blev flyttet til 11 ved Lov nr. 54 af 23. marts 1937 om leje. Bestemmelsen fik ligeledes et nyt indhold med følgende ordlyd: Er lejemålet indgaaet for bestemt Tid, og denne er udløbet, og har Udlejeren ikke inden 4

5 en Maaned derefter opfordret Lejeren til at flytte, kan Lejemaalet kun opsiges efter de i 10 fastsatte Regler. Ved Lov om leje af 14. juni 1951 blev tilføjet ordene medmindre parterne har truffet anden aftale. I denne lov blev der ligeledes indsat et afsnit om tidsbestemte lejemål i 66 stk. 4 med følgende ordlyd: Er et tidsbestemt lejemål, jfr. stk. 3, en fortsættelse af et tidligere mellem parterne for et bestemt tidsrum indgået lejemål kan retten tilsidesætte aftalen om tidsbegrænsningen, dersom den finder, at lejemålet efter de foreliggende omstændigheder må sidestilles med et lejemål, indgået på opsigelsesvilkår. Lejeren fortaber adgangen til at kræve lejemålet fortsat, såfremt sag herom ikke er tingfæstet mindst 6 måneder, forinden lejemålet ifølge lejeaftalen skal ophøre. Er det nye tidsbestemte lejemål indgået for et tidsrum af 6 måneder eller herunder, skal sag dog være tingfæstet uden unødigt ophold efter lejemålets ikrafttræden. Bestemmer retten, at lejemålet skal fortsættes, fastsætter retten, hvilke flyttedage og hvilket opsigelsesvarsel der skal gælde i lejemålet. Dette er da iøvrigt undergivet de i stk. 1 omhandlende bestemmelser. Bestemmelsen fortsatte uændet i lov nr. 116 af 15. april 1955, men ved Lov om leje nr. 355 af 27. december 1958 blev 66, stk. 4 af systematiske grunde flyttet til 11, stk. 2 med stort set samme ordlyd. Den eneste ændring var sidste linie i stk. 2, som fik følgende ordlyd: Reglerne i nærværende stykke kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lejeren. Bestemmelsen blev ændret i lov nr. 23 af 14. februar 1967 således, at bestemmelsen opdeltes i tre stykker i stedet for to stykker som i den tidligere lov. Stykke 3 fik følgende ordlyd: Reglerne i stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lejeren. Bestemmer retten, at lejemålet skal fortsættes, fastsætter retten, hvilke flyttedage og hvilket opsigelsesvarsel der skal gælde i lejemålet. Bestemmelsen blev flyttet fra 11 til 80 i kapitlet om opsigelse ved lov nr. 237 af 8. juni Bestemmelsen fik her følgende ordlyd: Er lejeaftalen tidsbestemt, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, med mindre dette er aftalt, eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen. Stk. 2. Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejemålet uden tidsbegrænsning. 5

6 Stk. 3. Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkelig begrundet i udlejerens forhold. Bestemmelsen fortsætter uændret i den nuværende Lov nr. 188 af 27. februar 2007 om leje. Den 1. januar 2000 trådte erhvervslejeloven i kraft. Loven indeholder ligesom den almindelige lejelov en bestemmelse vedrørende tidsbegrænsede aftaler med næsten samme ordlyd. Den eneste forskel er, at der i ELL er anført en længere tidsfrist for udlejer til at reagere, såfremt lejer ikke fraflytter i henhold til aftalen. Fristen er i ELL tre måneder, mens den i LL er én måned. Bestemmelsen i ELL 63 indeholder ligeledes henvisninger til andre bestemmelser, der kun findes i ELL. Bestemmelsen om tidsbegrænsede aftaler har i Lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler mv. følgende ordlyd: Det kan aftales, at en lejeaftale skal være tidsbestemt, således at lejeforholdet ophører uden opsigelse ved udløbet af den aftalte lejetid. Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen. Denne del svarer til LL 80. Stk. 2. Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 3 måneder efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet på de aftalte vilkår bortset fra vilkåret om tidsbegrænsning. Denne del svarer til lejeloven bortset fra længden af den periode udlejer har til, at opfordre lejer til at flytte. Stk. 3. Tidsbegrænsninen kan tilsidesættes, hvis den på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke var tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold. Sag herom skal være anlagt senest 1 år efter lejeforholdets påbegyndelse, dog senest 6 måneder før den aftale lejetids udløb. Er den tidsbestemte lejeaftale indgået for et kortere tidsrum end 6 måneder, skal retssag være anlagt uden ugrundet ophold efter lejeforholdets påbegyndelse. Denne del svarer til lejeloven bortset fra tidspunkterne omkring sagsanlæggelse. Stk. 4. Ved bortfald eller tilsidesættelse af tidsbegrænsningen efter stk. 2 og 3 fortsætter lejeforholdet, og 14 finder anvendelse på lejeforhold, der ikke er omfattet af 62. Stk. 4 genfindes ikke i lejeloven, men er en særlig erhvervsretlig regel. 6

7 3. Den tidsbegrænsede aftales gyldighed 3.1 Indgåelse af en lejeaftale Indgåelse af en lejeaftale, reguleres som udgangspunkt, af de almindelige aftaleretlige regler, jf. AFTL kap. 1. Lejelovgivningens regler anvendes endvidere som udfyldende regler i de tilfælde, hvor der ikke er truffet anden aftale mellem lejer og udlejer, jf. LL 4, stk. 3. Det betyder, at tvivl om aftalevilkår fortolkes i overensstemmelse med lejelovens regler. 4 En lejeaftale indgås oftest ved oprettelse af en skriftlig lejekontrakt, som hovedregel kan lejeaftaler dog indgås mundtligt, jf. LL 4, stk. 1 og ELL 5, stk. 1. Af bevismæssige årsager kan der være behov for skriftlighed, dels for at forebygge tvister om aftalens indhold, og dels for at bevise overholdelse af erhvervslejelovens krav om eksempelvis udgiftsspecifikation. 5 En aftale om leje er normalt først indgået, når den ene parts tilbud, herunder i form af en underskrevet lejekontrakt, er rettidigt accepteret af den anden part. 6 Se om acceptfrist T:BB V. T:BB V - Tilbud af 6. januar 1999 om leje af erhvervslokaler blev accepteret den 25. januar. Selv om tilbudet ikke indeholdt acceptfrist, var accepten for sen, og tilbudet ikke længere bindende for afgiveren. Det fremgår således af sagens præmisser, at de aftaleretlige bestemmelser regulerer længden af den legale acceptfrist. Konklusionen herpå er, at lejer skal bruge mindre end 14 dage som almindelig betænkningstid. Særlige lejeretlige regler gør sig ligeledes gældende ved en lejeaftales indgåelse og hermed også ved indgåelse af en tidsbegrænset aftale. En lejeaftale anses for indgået på lovens vilkår i det omfang der ikke udtrykkeligt er fastsat andet i aftalen, jf. LL 4, stk. 3. Det vil sige, at bestemmelsen kun sigter til de regler i lejeloven, som er deklaratoriske. Reglen skal efter sin ordlyd fortolkes således, at den ikke blot tager sigte på aftaler, som fraviger lovens præceptive regler til skade for lejerne, men også til disses fordel. 7 Såfremt lejeaftalen er omfattet af lov om midlertidig boligregulering kan der ikke aftales lejevilkår, der er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen, jf. boligreguleringsloven (BRL) 5, stk. 8. Det vil sige, at der skal være lige 4 Grubbe & Edlund, 2008, side Grubbe & Edlund, 2008, side Grubbe & Edlund, 2008, side Grubbe & Edlund, 2008, side 64. 7

8 byrdefulde vilkår for alle. Denne bestemmelse medfører, at der ikke kan indgås en tidsbegrænset aftale, hvis dette vilkår ikke er aftalt i øvrige lejeaftaler, jf. T:BB Ø. 8 T:BB Ø Tidsbegrænsning tilsidesat som et mere byrdefuldt vilkår. Udlejer havde efter fredning af ejendom genudlejet 45 af 241 lejemål ved en tidsbegrænset aftale med henblik på udstykning i ejerlejligheder og efterfølgende salg af disse. Tidsbegrænsningen blev for 20 indklagede lejere tilsidesat i medfør af BRL 5, stk. 4 (nuværende stk. 8), da vilkårene efter en samlet bedømmelse var mere byrdefulde end de vilkår, der gjaldt for de øvrige lejere. Sagen viser, at 45 ud af 241 lejemål var udlejet ved en tidsbegrænset aftale, hvilket efter en samlet bedømmelse fandtes mere byrdefuldt, end hvad der er gældende for de øvrige lejere. Se dog ligeledes U Ø. U Ø - L lejede den 1. september 1994 en ejerlejlighed ved et tidsbegrænset lejemål med ophør den 31. august Lejekontrakten indeholdt en bestemmelse vedrørende særlige vilkår, hvori det var anført at parterne havde til hensigt, at L skulle købe lejligheden inden udgangen af Ankenævnet for de københavnske huslejenævn ophævede tidsbegrænsningen, idet de lagde vægt på, at 6 ud af 8 boliglejemål var udlejet uden tidsbegrænsning. Ankenævnet mente derfor, at det omhandlende lejevilkår var mere byrdefyldt end de vilkår, der gjaldt for andre lejere i ejendommen, jf. BRL 5, stk. 4. Ankenævnet tilsidesatte vilkåret og ophævede tidsbegrænsningen. Landsretten lagde til grund, at ledige lejligheder i ejendommen siden udstykningen i 1972 og indtil 1993 var blevet solgt, uden forudgående genudlejning. Derforuden var udlejer blevet pålagt af kommunen, at lejemålet senest den 1. september 1994 skulle anvendes som helårsbolig. Landsretten fandt det velbegrundet at udleje lejemålet ved en tidsbegrænset aftale. Endvidere lagde Landsretten vægt på, at de øvrige lejemål var indgået, før ejendommen blev udstykket, hvilket betød, at der ikke var tale om mere byrdefulde vilkår for L. I denne afgørelse, kommer Landsretten frem til, at der ikke er tale om et mere byrdefuldt vilkår, til trods for, at kun to ud af otte lejemål er indgået ved en tidsbegrænset lejeaftale. Baggrunden herfor er, at ledige lejligheder i ejendommen siden ejendommens udstykning i 1972 og indtil 1993 er blevet solgt uden forudgående genudlejning. Derudover lægger Landsretten vægt på, at udlejer gentagne gange har forsøgt, at sælge den pågældende lejlighed. På baggrund heraf og ligeledes det faktum, at ejendomsmarkedet i var særdeles ugunstigt, samt et krav fra kommunen om, at lejemålet senest den 1. september 1992 skulle anvendes som helårsbeboelse, betyder at den tidsbegrænsede aftale er tilstrækkelig begrundet i udlejer forhold. Der er af Landsretten lagt vægt på, at de øvrige lejemål er indgået før ejendommen blev udstykket til ejerlejligheder og at der efterfølgende er sket salg af ledige lejligheder. Det vil sige, at i sager hvor et lejemål indgås som en tidsbegrænset aftale og må anses som mere byrdefulde vilkår end hvad der er gældende for de 8 Grubbe & Edlund, 2008, side

9 øvrige lejere, kan dette være begrundet i udlejers forhold og derfor vil der ikke ske en tilsidesættelse af aftalen. Formkrav stilles som udgangspunkt ikke ved indgåelse af en individuelt udformet lejeaftale, anvendes en blanket eller andre standardaftaler, skal denne være autoriseret, jf. LL 5, stk. 2. Formålet hermed er, at bestemmelser, der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, skal være fremhævet for at være gyldige. Bestemmelsen anvendes også til at tilsidesætte aftaler om uopsigelighed. Se som eksempel U V. U V Lejer havde den 1. december 2002 lejet en lejlighed. I lejekontrakten var aftalt 1 års uopsigelighed fra lejers side. Dette var ikke gyldigt vedtaget, idet vilkåret var et for lejeren bebyrdende vilkår. Det var ikke særligt fremhævet og havde ikke været gjort til genstand for særlig drøftelse. I henhold til Landsrettens begrundelse kan det konkluderes, at en lejer ikke forpligtes i videre omfang, end hvad det er fastsat i loven, medmindre aftalen er fremhævet. Lejeaftalen var i denne afgørelse indgået på en blanket. Ved anvendelse af blanketter ved indgåelse af en lejeaftale, skal bestemmelser der pålægger lejeren større forpligtelser eller giver lejeren mindre rettigheder end angivet i loven, fremhæves for at være gyldige, jf. LL 5, stk. 1. Idet retten udtaler, at vilkåret om 1 års uopsigelighed fra indflytningdatoen ubestridt er et for lejeren bebyrdende vilkår. Da vilkåret i lejekontrakten ikke findes, at være særligt fremhævet i overensstemmelse med 5, stk. 1, anses det ikke som gyldigt vedtaget. Der findes ingen retspraksis, hvor et vilkår om tidsbegrænsningen er tilsidesat i henhold til denne bestemmelse. Men bestemmelsen finder anvendelse også på disse aftaler. 3.2 Ufravigelige regler i lejelovgivningen Formålet med en række af lejelovens bestemmelser er, at beskytte lejeren som den svagere part. Dette betyder at udgangspunktet om aftalefrihed fraviges ved, at en række bestemmelser er præceptive. Typisk fremgår præceptiviteten i lejelovgivningen af den sidste bestemmelse i lejelovens enkelte kapitler, men enkelte af lejelovens bestemmelser er præceptive efter deres indhold. Lejelovens bestemmelse om tidsbegrænsningen i 80 findes i kapitel XIII om opsigelse. Ifølge den sidste bestemmelse i dette kapitel er præceptive. Det anføres således, at den enkelte regel ikke kan fraviges til skade for lejeren, så længe udlejeren ikke har opsagt ham. Sluttes modsætningsvis fra ordlyden er LL 80 ikke ufravigelig og er dermed ikke udtrykkelig 9

10 præceptiv. Både LL 80, stk. 1 og stk. 2 har imidlertid til formål, at beskytte lejeren mod udlejerens omgåelse af det almindelige uopsigelighedsprincip. Uopsigelighedsprincippet er præceptivt, jf. LL 92, stk Da det ikke skal være muligt for parterne, at udelukke boligretten fra, at tage stilling til om en tidsbegrænsning er tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold, er LL 80, stk. 3 ligeledes præceptiv efter sit indhold. Det kan diskuteres, hvorvidt den manglende udtrykkelige præceptivitet muliggør en aftale, hvor lejer frasiger sig retten til, at påberåbe bestemmelsen. Dette ville dog være en omgåelse af lejelovens uopsigelighedsprincip, hvor lejeren som udgangspunkt ikke kan opsiges af vilkårlige årsager. Aftalen vil af denne grund rammes af ugyldighed. 10 Lejelovens bestemmelse om tidsbegrænsede aftaler har siden den blev indsat i 1917 været deklaratorisk. Ved lov om leje af 14. juni 1951 blev 66, stk. 4 indsat, med en præceptiv ordlyd. Præceptiviteten er ensidig forstået på den måde, at det kun er aftaler til skade for den ene part, der rammes af reglen. Oftest vil det kun være lejeren, der beskyttes af de præceptive bestemmelser. 11 Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000 og er gældende for alle erhvervslejemål, jf. ELL 86, stk. 1 og 2, jf. dog ELL 89. Formålet med erhvervslejeloven er som udgangspunkt, at stille erhvervslejer og erhvervsudlejer aftaleretligt friere, end gældende i lejeloven og den tidligere erhvervsreguleringslov. I henhold til ELL 7, kan en lejeaftale tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være i strid med redelig handlemåde, at gøre den gældende. Bestemmelsen indeholder en henvisning til AFTL 36 og er ligeledes præceptiv. 12 Erhvervslejelovens bestemmelse, ELL 63, om tidsbegrænsningen er i det væsentligste uændret i forhold til LL 80. Forarbejderne anfører ligeledes, at ELL 63 svarer til den gældende lejelovs Ifølge den sidste bestemmelse i kapitel 11, hvor ELL 63 er placeret, kan reglerne i 63 stk. 2 og 3 for så vidt angår opsigelse fra udlejerens side, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, så længe udlejeren ikke har opsagt lejeren, jf. ELL 68. Det vil sige, at erhvervslejelovens regler om tidsbegrænsede aftaler for så vidt angår stk. 2 og 3 er udtrykkelig præceptive. Selvom dette ikke anføres i lejelovens tilsvarende bestemmelse, må også lejelovens bestemmelse være præceptiv. 9 Krag Jespersen, 1989, side Grubbe & Edlund, 2008, side Krag Jespersen, 1989, side Madsen m.fl., 2007, side Jf., FT , tillæg A, side 1012, sp

11 3.3 Gensidig bebyrdende aftale Et lejeforhold karakteriseres som et gensidigt bebyrdende retsforhold, hvilket betyder at lejer og udlejers ydelser udveksles som vederlag for hinanden. Udlejer er forpligtet til, at stille det lejede til rådighed i henhold til den indgåede aftale og lejer skal betale vederlag for brugen. 14 Reglen om, at der skal betales vederlag for brugen, kan siges at være forudsat i LL 1, stk. 2 Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde. 15 Som betingelse for, at lejeaftalen er omfattet af lejelovgivningen er, at lejeaftalen i det væsentligste vedrører brug af lokaliteter, herunder hus eller husrum samt lokaler. 16 Lejeaftalen er karakteriseret som et vedvarende retsforhold og er som udgangspunkt tidsubegrænset indtil lejemålet opsiges af enten lejer eller udlejer. Parterne kan aftale en tidsbegrænsning af lejemålet, hvilket betyder at lejemålet som udgangspunkt ikke kan og skal opsiges i denne periode. 17 Det vil sige, at lejemålet automatisk ophører ved udløb af den tidsbegrænsede aftale. 18 I de tilfælde, hvor der ikke i overensstemmelse med lejelovens regler, er indgået en gyldig aftale, anses lejemålet som indgået på almindelige opsigelsesvilkår. Se som eksempel U Ø. U Ø Et lejemål var siden 1975 gentagne gange blevet forlænget for nærmere fastsatte perioder, senest for tiden 1. juni 1977 til 31. maj Fogedretten mente ikke, at kunne se at der var sket opsigelse af lejeren i overensstemmelse med reglerne i lejeloven, og mente derfor, at der reelt forelå en omgåelse af lejelovens regler om indgåelse af lejekontrakt på opsigelsesvilkår, hvorfor sagen afvistes fra fogedretten. Sagen viser, at det omhandlende lejemål må anses for sidestillet med lejemål indgået på opsigelsesvilkår, idet der ikke fra udlejers side er indgået en gyldig aftale om tidsbegrænsningen. 3.4 Indgåelse af en tidsbegrænset aftale I henhold til lejelovgivningen er der ingen krav til, hvordan en tidsbegrænset aftale indgås. Det vil sige, at der ikke er taget stilling til, hverken i loven eller forarbejderne til loven, hvorvidt den tidsbegrænsede aftale kan indgås for en bestemt periode, herunder fra dato til dato, eller om den 14 Madsen m.fl. 2007, side Krag Jespersen, 1989, side Krag Jespersen, 1989, side Madsen m.fl 2007, side Kallehauge & Blom, 1980, side

12 kan tidsbegrænses af en begivenhed. I henhold til både litteraturen og retspraksis er der en formodning om, at aftalen skal indgås for en bestemt periode, i den forstand at perioden defineres som en periode fra en dato til en dato. Bang Henriksen & Muurholm anfører, at det lovligt kan aftales, at et lejemål skal være tidsbestemt, således at parterne ved aftalens indgåelse har aftalt den periode, lejemålet skal strække sig over. Ved udløb af den tidsbestemte aftale, ophører lejemålet definitivt uden opsigelse eller andet varsel af nogen art. Den typiske formulering af tidsbegrænsningen vil derfor være: Lejemålet begynder den...og fortsætter, indtil den..., hvor det ophører uden varsel af nogen art. 19 Derudover er det ligeledes anført i en række afgørelser, som indeholder eksempler herpå, jf. U V, GD Ø og U Ø. U V - Ved lejekontrakt af 19. august 2000 blev der truffet aftale om, at sagsøgeren lejede den pågældende lejlighed, og at lejemålet ikke kunne forlænges ud over den 15. september 2001, jf. lejelovens 80. GD Ø - Lejemålet var tidsbegrænset fra 1/ til 30/ U Ø - En ejerlejlighed blev lejet i 1990 efter en annonce. Lejemålet skulle ifølge kontrakten udløbe uden opsigelse til 15. oktober Afgørelserne viser, at lejeaftalen tidsbegrænses i forhold til en periode afgrænset ved datoer. En aftale kan formentlig ligeledes tidsbegrænses af en begivenhed. Det kan eksempelvis være i den situation hvor en arbejdsgiver udlejer en lejlighed til en arbejdstager, hvor det aftales at, lejeforholdet skal være tidsbegrænset i forhold til ansættelsens længde. Se som eksempel U V. U V Et ejendomsaktieselskab U, hvis direktør ligeledes var direktør for et aktieselskab M, der drev murer- og entreprenørvirksomhed, udlejede en lejlighed til en murer L på det vilkår, at kontrakten kun var gyldig, sålænge L var arbejdstager for M. Efter L var fratrådt, opsagde U ham til fraflytning. Da L havde arbejdet for M, men var lejer hos U, kunne opsigelse imidlertid ikke ske i henhold til lejelovbek. nr. 347 af 6. september , stk. 1, nr. 3. Lejemålet fandtes derfor ikke at kunne sidestilles med et lejemål, der skal gælde for et bestemt tidsrum, jf. 54, stk. 2, nr. 4. I henhold til sagens præmisser kommer Landsretten frem til, at lejemålet ikke anses som værende tidsbegrænset. Udlejers mulighed for at opsige lejer reguleres dermed af LL Ved udleje af funktionær- eller arbejdsbolig, regulerer LL 83, stk. 1, litra d, bestemmelsen har følgende 19 Bang Henriksen & Muurholm, 1997, side

13 ordlyd. Andre lejeforhold end de i 82 nævnte kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde, jf. dog 84 og 88:... d) Når lejeren af en beboelseslejlighed, som er lejet som arbejder- eller funktionærbolig af den virksomhed, hvori lejeren er ansat, udtræder eller er udtrådt af sit arbejdsforhold til virksomheden, og lejligheden skal benyttes af en anden ansat i virksomheden. Det vil sige, at der skal være tale om en arbejder- eller funktionærbolig, der er knyttet til udlejers virksomhed og ikke til selve driften af ejendommen. En forudsætning for at opsige et beboelseslejemål omfattet af lejeloven er, at der er hjemmel hertil. Lejeforhold som er en del af et sammensat kontraktforhold falder i sin helhed udenfor lejeloven, såfremt ansættelsesforholdet udgør den væsentligste del af det samlede forhold. Hvis omvendt en samlet bedømmelse fører til, at det væsentligste moment er brugen af hus eller husrum, anses retsforholdet i sin helhed som leje. 20 Lejemålet i U V er ikke del af et sammensat retsforhold, men i stedet for to selvstændige aftaler, herunder en lejeaftale og en arbejdsaftale, hvor arbejdsforholdet er en betingelse for boligforholdet. Disse to aftaler skal bedømmes hver for sig efter de regler, der gælder for det pågældende retsforhold. Det betyder som udgangspunkt, at forholdet falder udenfor lejeloven. 21 Det vil sige, at LL 83, stk. 1, litra d, i denne situation er uanvendelig, idet lejer ikke er ansat i ejendomsselskabet L, men i stedet i aktieselskabet M, selvom aktierne i begge selskaber mere eller mindre tilhører den samme person. Bestemmelsen forudsætter at lejer er ansat hos udlejer, hvilket betyder at udlejer og arbejdsgiver skal være én og samme person. Det vil sige, at udlejer i U V ikke kan kræve at lejer fraflytter boligen, med den begrundelse at arbejdsforholdet er ophørt, idet lejer reelt har lejet lejemålet af et andet selskab og dermed kan boligen kun opsiges med det for lejeforholdet sædvanligt gældende varsel. 20 Krag Jespersen m.fl., Karnov 2008, lejelovens 1, note Krag Jespersen, 1989, side

14 4. Opsigelse af tidsbegrænsede lejemål Det obligationsretlige udgangspunkt omkring opsigelse er, at hver af parterne kan bringe en kontrakt om vedvarende ydelser til ophør med det for forholdet gældende varsel. Opsigelse af en vedvarende kontrakt kræver som udgangspunkt, at den der opsiger, giver sin medkontrahent et passende varsel. En opsigelse bringer den opsagte aftale til ophør med fremadrettet virkning og skal oftest ske med et varsel. Som udgangspunkt opsiges med det for retsforholdet almindeligt gældende varsel, med mindre andet fremgår af aftale eller lov. Retsforholdet er først bragt til ophør ved varslets udløb. En opsigelse anses som et påbud og har virkning fra det er kommet frem, således at lejeaftalen bortfalder, når opsigelsesvarslet er udløbet, uden at modpartens accept er fornøden. 22 Opsigelsen, har samtidig en løftevirkning, idet opsigelsen ligeledes er bindende fra den kommer til kundskab. Dvs. at lejeren ikke, efter opsigelsen er kommet frem, kan kræve at lejeaftalen fortsætter efter opsigelsens udløb, idet han afgiver løfte om, at udlejeren vil blive frigjort fra sine aftalemæssige forpligtelser. 23 Udlejer har dog, inden opsigelsen er kommet til lejers kendskab, mulighed for, at tilbagekalde opsigelsen, jf. AFTL 7. Dette sker ved, at udlejer sender en ny meddelse til lejer, hvori det fremgår, at opsigelsen tilbagekaldes. Kommer tilbagekaldelsen frem til lejer forinden eller samtidig med, at opsigelsen kommer til lejers kundskab, er opsigelsen bortfaldet. 24 Lejeaftalen ophører først ved opsigelsesvarslets udløb, og i perioden mellem opsigelsen og udløbet af perioden, er begge parter både forpligtede og berettigede i henhold til aftalen. Det vil sige, at en lejeaftale i denne periode eksempelvis også kan opsiges af den opsagte part, hvis dennes opsigelsesvarsel er kortere end modpartens. Herudover kan lejeaftalen ophæves i tilfælde af misligholdelse Lejelovgivningens uopsigelighedsprincip Lejeaftaler er alene uopsigelige i de tilfælde, hvor det kan anses for aftalt i henhold til almindelige aftaleretlige regler. Et opsigelsesvarsel kan siges, at indebære en uopsigelighed af lejemålet. Med 22 Gomard, 1998, side Grubbe & Edlund, 2008, side Bryde Andersen, 2002, side Grubbe & Edlund, 2008, side

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

LEJE AF FAST EJENDOM:

LEJE AF FAST EJENDOM: LEJE AF FAST EJENDOM: Brugsret og servitutret - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over en andens formuegode. Mod vederlag = leje culpaansvar

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Opsigelse af lejeaftalen

Opsigelse af lejeaftalen Opsigelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Opsigelse af lejeaftalen Tidsbestemte lejeforhold Opsigelse Aftaler om genforhandling Introduktion Tidsbestemte EL 63 Lejeaftaler kan være tidsbestemte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Ophævelse af lejeaftalen

Ophævelse af lejeaftalen Ophævelse af lejeaftalen Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Ophævelse af lejeaftalen Det formueretlige udgangspunkt Hæveerklæringen Modregning og deponering Betalingsmisligholdelse Erstatning Udsættelse

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies.

Titelblad. Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber. Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies. Titelblad Titel: Lejerskifte med henblik på afståelse til kapitalselskaber Engelsk titel: Tenant Shifts with a view on Transfer to Capital Companies Vejleder: Louise Faber Retsområde: Lejeret Antal sider:

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust

Erhvervslejekontrakter. Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust 1 Erhvervslejekontrakter Uddannelsesdagen 2017 Ved Andreas Antoniades og Cecilie Rust Emner Lejerettens system og anvendelsesområde Det lejedes brug Vedligeholdelse Lejeregulering markedsleje indeksering

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene på Køge Marina.

I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene på Køge Marina. NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Erhvervslejemål på Køge Marina I henhold til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på møde den 2. februar 2015 udarbejdes notat vedr. erhvervslejemålene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside

Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Det lejedes benyttelse og succession på lejerside Det lejedes benyttelse Afståelse og fremleje Konkurrencebeskyttelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening

Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Ophævelse af boligoverenskomst i almennyttig andelsboligforening Boligministeriet havde givet udtryk for, at bestemmelsen i 17 i ministeriets bekendtgørelse om almennyttig boligvirksomhed, hvorefter en

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på arbejdsvederlag.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på arbejdsvederlag. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. Hallberg Bolig A/S v/ advokat Steen Fosvig Glostrup Torv 6-10 2600 Glostrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på arbejdsvederlag. Sagens

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Kandidatspeciale - Lejeret. Lejelovens væsentlighedsvurdering. leje eller anden pligtig pengeydelse

Kandidatspeciale - Lejeret. Lejelovens væsentlighedsvurdering. leje eller anden pligtig pengeydelse Kandidatspeciale - Lejeret Lejelovens væsentlighedsvurdering ved lejerens misligholdelse med betaling af leje eller anden pligtig pengeydelse Mette Kroer & Caroline Krogh 2012 Titelblad Specialets titel:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag

Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag Fremsat den {dato} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde

»Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde »Forpagtningsaftaler«og lejelovgivningens anvendelsesområde af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Lejeaftalen er en formueretlig aftale. Såvel i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen som under aftalens

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere